Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

29 Nlsan 1967 CUMHURİYI sosm SINif KAVGASI Ml, •••••••••«••••••••••ı MI? ••«a •••• • ••• • ••« • •*• mmtm Ord. Prof. Dr. Sadî IRMAK insanı sömürtnesi, hayat standartlarında uçurum farkiar, yığınların ekonomi ve kültürce sefaleti, şans eşitsizliği bugünün insanını her zamandan fazla tedirgin etmiye baslamıstır. Bunnn bir sosyal ilerleme bir emansipasyon olduğuna süpbe yoktur. Problemi çözmek için insanlık ikı ayn yol denemistir ve denemeye devarn etmektedir: (J) Ztimrelere kanun yolnyla savaş 1asıtaiarı vererrk bir çesit fcendi kendine hak ihkak» etmek. (5) Sosyal adaleti serçekleştirmeyi devlete çörev olarak vermek. ^ j avas vasıtalan arasında jrrev, lokavt, sen^ y dikalizmin mücadeleci türü önde çelir. Avrupada belli bir devrede sınıf mücadelc metotlannın eikin bnlnnmus olduklan. hattâ zarnrf görüidükleri ve bazı sosjal haksızlıkların fıafiıletilmesinde rol oynamıs olduklan şüpnesirdir. Şn var ki bu devre, devletlerin sosyal devlet suuruna henüz ermedikleri çafa rastlar. Iki cihan harbi gibi iki büyük feiâket çeçirmis olan insanlık çok derslcr almıs ve devleller devletçi, yani sosyal olmayı öfrenmeye başlamışlardır. Dikkate lâyıktır W bn yeni şuura dünyada ilk erenlerin başında Atatürk ffelmektedir. Dunvada komfiniztnle liberal kapitalizmin en siddetli savası olnrken O, yeni derlet filküstinü şöyle ilân etmişti: «sınıfsız. imtiyazsız faır millet» Elbette bn çalısanla çalıstıranı aynı kategoride savmak anlamms gelmez. Fakat toplumu sınıfsızlastırma, yanf ziirare imtiyazlarını ka!dırma. sans esitlifi yaratma iilküsünü dile jretiriyordn. Atatürk nasıl o zaman için iitopi r'bi förünen antiemperyalizmi fikir ve aksi•on olarak bayraklastırmıssa yeni devlet anlayısıyla da dünyaya önderlik etmistir. sosyal devlet Insanlık bir Ç ağımızdevlet geçtikten çafıdır.aradığiInsanın maceradan sonra buzuru sosval ülküsüne bağlanuştır. likten hangjsinin daba tesirli, daha çabnk «onuç verici oldufnnn göstermeye yeter sanıyoru». Türkiyenin en büyük sosyal adalet problemi her yıl çalısma yaşına giren sekizyüzbin kisiye is aramaktrr. Mevcut issizlerimiz de bnna ekİenirse dâvanın azameti belirir. Bu problem, sınıf miiradelesi metodu il e çözülemez. Bunn, cesur bir yatırım politikası ile sosyal devlet çözebilir. rpÜRKİYEDE mVLETÇtUölS BİR TÂ* UHSİZLÎĞÎ OLMUŞTLR: Devlet isletmecîlîfinde tecriibesizligimizden, dinamik adamları is başına getirmeyişimizden müdahalelerden. parti endişelerinden, mürakabe yetersizliğinden doimas olan kusnrlar devletçilik prensibine yükletilmistir. Devletçilik s a | veya «ola maledilebilir mi? Atatürk iin anlayısı ile devletçilik prensibi partiler yelpazesinde ne sağa ne sola maledilebilir. Çünkü her derecede solun temelinde sınıf şuuru dolavısivle sımf kavgası yatar. Atatürk deyletçiiiğı'nin temeli ise sını/ tniicadelesini liiznnisuz kılmak, sosyal adaleti devlet elile gerçekle«rtirmektir. Bu devletçilik bir saç hareketi de defeildir. Çünkü sagin temeli, tedrici terakkiye yönelen bir muhafazakârlık, radikal reformlardan çekinmedir. Atatürk'ün devleiciIiŞi sni gtneris bir düsüncedir ki millet jrrçeklerinden, eksfremlerden kaçınan bir sag dnyudan ve yepyeni bir sentezden dogmustur. Saj? ve sol çibi oldnkça kaypak, sınırları belirsiz ve aslında devrini iamamlamak fizere olan mefhnmlar içinde miili jenimizin bir bnlaşona eritmeye sebep yoktur. Problem, konkre icraat programı problemldir. Sa£ ve sol kavgalan içinde bu is proeramlarını çözden uzağa atmamamız lâzımdır. Memleketin çözüm bekleyen acele meseleleri vardır: Her yıl sekizyüzbin •kisiye yeni iş yeri, pecekondn, ilk öjretim, fıkaralıktan knrtnlma .. bunlara kim ameli eözüm yolu bnlursa sosyal adam, bavırlı adam odnr. ınıf kavgasının ıreri kalmış fakir bir memIekette malolacafı maddi ve manevî zararları bir tarafa bıraksak bile çalışanlann haklarını koruma hususonda ancak jeçici ve küçiik erupların isine yarıvabilir. Bnna karsı genis ölçüde issizîik 3aratıcı bir faktör olduçu da mevdandadır? öte yandan ancak ileri derecede sanavilesmis memleketlerde etken olabilecek bn silâhların Türkîye çibi isçiisteren hüvivetlerinin kesinlikle bclirtnediti yorlerde islevin şekli de diisündürücüdür. Yarım milvomı çüç bulan isçimizin çofcu isçi çifçidir. Sehirde isçidir, ço4u sezon isçisfdir. köyünde çifçidir hatta isçi çalıstıran is verendir. Anayasamızda ifadesini bulan «sosval adalet» zümrelerin kendi silâhları ile haklarını ihkak etmeleri prensibi ile çelisir. Çünkü bu. sol akımlarm reddettikleri liberal devlete dönüs olur. Sosyal devlet «bırakmız vapsınlar. bırakınız ırecsinler» diyemez. Sosyal adaleti, aktif müdahalelerile yön veren mevznatı ile yerine getirir. ayın M.Y. İs'âmcıoğlu'flun «Genç liğin yetişmesi v* Sporloto» başlıkh yazısmı otudum. Fikirlerine katılmıyorum. Çünkü kapitalist ya da kapita/ist aşamasını yapamamış az geliîmiş üikelerde birey lerin çabuk zengin olma umutlan, Spor Toto, Millî Piyango, yakmda kurulmas/ Sne surülen Spor Loto gi bi kurumlarla sö'mürülmektedir. Pa ra kazananîar «teşhir» edilerek: «îşte zengin oldu, sen de oyna, sen de zengin o!.» Bu umutla bireyin beyni bîr hafta boyunca pazartesıden pa zara yıkanmaktadır. Bizce SporToto ve Sporloto kurumlannın dayandığı temel düşunce «Yurt sporunun gelişmesi, gençliğin \etişmesi. memleket savunması, müessesenin geleceği»nden daha fazla, her yıl devamh açık veren devîet bütçesini bö'yle aldatıcı oyun larla desteklemektir. «Devletin, bü<ün gerekli alanlara verebileceği ge Iirin yetersiz bulunması karşısında ek kaynaklar aranacağı da tabiidir» düşüncesi ileri sürülüyor. Spor tesısleri birer kamu kuruluşu olduğuna göre devletin bunları yapmasj en doğal görevlerinden biridir. Mıl Jî Eğıtim yatırımları, koy yolları, barajlar da birer kamu kuruluşudur, bunlarm yapılması için de SporToto veya SporLoto'ya benzer kurumlar mı ktırmak gerekmek tedir?. SSzlerimi iyi bir adam, imanh bir katolik, iyi bir piyango bileti bayii olan yaşlı Fulgencio'nun su sözleri ile bitirmek istiyorum: «Dostum dostum.. Yeryüzündeki biririk yasa piyangodur.. Piyango vurursa idam edilir, piyango vurur sa hapsolunur, piyango vurursa mil letvekili, dfplomat, cumhurbaşkanı, General, Bakan olursunuz. Herşey piyaııgoyken okuyup dirsek çürutmenin faydası ne burada? Piyango dostum, piyango.. Bir bilet alın bakalun...» Mehmet KlZILTEPELt Oğretmen, Yozgat GENÇLİĞİN YETÎŞMESİ ve SPORLOTO S Iara uyan gatillerce saman altından yürütülüyor.. daha neier de neler oluyormuş. Bu gidiş önlenmezseymi? Türkiye Babile dönecek, ortada Türkçe diye bir şe.^ kalmıvacaknıış.» Dil devrımınde her Türk aydmı âzamî titizlik göstermeli, yanlışla nn düzeitilmesinde, aşırüıkların torpulenmesinde buyük bir gayret le çalışmalıdır. Metîn SARIBAS t.Ü. Orman Pakültesı Öğrencisi Masol masal matitas «Sen» ile «B«m> blrbirlerine dflştüler, iyi geçinemediler, kav gaya tntuştular : Sen ~ Sen hot, ben hot, bu deveye kim verir «*? Ben Ben ağa sen afa, bn ineği kim sağa? Sen Sen dede ben dede, bu beygiri kim tımar edeT Ben Ben gittim, sen gittın, bn memleketi nittin? Sen Konaklarda bir ittin, köylünün sırtmda bittin. Ben Beni sokmıyan yılan bin yıl yasasın. Sen Ben sorarım ilmi hikmetten, sen dersin çalmadım hilimi mektepten. Ben Ben 81u yıkayıcıyım, lster cennete fitsin, ister cehenneme. Sen Benim sakalıro tntustn, sen sigraranı yakmak istersin. Ben . Sen bilirsin bir iki, ben bilirim oniki. Sen Senin aradığın kantar, Amerikada, fındık tartar. Ben Senden korkum var, tilkiden kürküm var. Sen Benim adım Pasadır, elimden çelene sasadnr. Ben Ben sana hayran, sen cama tırman. Amerikay» kırman. Sen Sen doğrn ol da, efri belâsın bulur, Ben Nehirde akan sndur, senin kazdığın kubnr. Sen Sen dost kazan, diisman ocafın basmdan çıkar. I Ben Sen de bildin yökümün koz oldu^ıınu. | Sen Ben de bildim imamın okumos oldujunn. j Ben Sen de bindin imamın kayığına .. ' J «Sen» ler baktılar ki «Ben» lerle anlasmava kapı yok. Ofın ı ise sonu yok. Bu işe bir çare bnlraaya çalışıp hep birlikte ve bir ajjızdan söylemege durdular : Sen ben o yok, biz vanz. Hem Otran, hem kullanz. Biz de^irmenin önünde degil, nnundavı*. Biz sen ile ben olduk da aç ve yoksul kaldık. Bizde sabah eec olar, olur ise eüç olur, güç olur da tam olur. lT£ruIan gördiik de, aydınlık basladı. Bizim çarık sizin çorba içinde. eloSlunun tavugn torba içinde. Bizim orda sol esti, cümlenin hızj çeçti. Bizim gelin bizden kaçar. tutar ele başını açar. Kırk kisisiniz, hepinizi biliriz. Seni bozarım, onu yazarım. Sekiz çider. seksen gelir. Yapraeını dürerim. ekmeklere tereyaîı diye sürerlm. Biz leblebi diye ortava çıktık mı kırk pazar savmlur. Onun daha su eötürür yeri var, senin ne yanına baksan kar. Sana hatır, bize kahır. I.âfınm musliasını eı de suyunn Iç. Bovu uzun rözlüîü hos. sözfi bos: tut kulağından çifte kos. Onun bovu bovnma îöre, ama huvn huyuma gdre degil. Sol dedik sat dedi, da£ dedik baf dedi. Sen'Ier baktılar ki Ben'lerîn bencilliğinden el'aman, elojlnnnrı dolahınf'an men'ifketin hali duman.. Adınız Sülevman, kır bevçir gözünüzde küheylân, dediler. Akıl için yol da söz de birdir.. dediler. Akıl kisive sermayedir.. dediler. Akıl olmavınca ba«ta. vabancıya sıfınır bn yast3.. dedtler. Akılsız itin scki?ini, yol kocaltır dokuznnu.. dediler. Akılsız asmakib.ijından, deli sn kabagından; hıyarlar kompradnra oyarlar.. dediler. Mesvtret toplandılar. karar verdiler, varalifn snnca|izı kapının öniine kovalım.. Madem ki bevçirli$e Szenfyor, rahvan da gitse kendine, tırrs da eitse kendine.. Anya manya knmpanya, Amerika haska ovun bnlamanva.. Onlar erdiler mnratlarına.. Bîz çıkalım kerevetine. :::: •••• •••• •••• •••• •••• ••>• m •••• «••« •••• Alman mucîzesi A Iman mücizesi, diye «nılan yenf ekonomi * • düzeninin hnrocnsn olan Erhard «Fortnirte rfseilschaft» Sekillenmiş, yekparrleşmiş oplum ve sosyale Marktavirtsçhaft toplumal pazar ekonomisi derken aynı ülküyii dile etirmek fstediğini biitiin yazılarında ifade etliştir. Erhard'a sormustum: Bu ülküyü nasıl gtrıkleştireceksiniz? Cevabı su oldn: «Herkese refah, herkese mulk» formüluyle. Peki bu nasıl olacak? Almanyada şımdiden. üç milyon aile, kiiçöfr aksiyonlar yolu ile düstri tesislerinde hisselidir. Bn rakam altı lyonn bulduğn zaman berkese mölk ülkttsü rçekleşmiş olacaktır. Bunun bir fantaz! olmafının kesin belgesi sndnr' ki on bes milyon isI olan Almanyada seçimleri gfirekli bir tarzda formülii ortaya atan parti kazanmakta, daaz sosval olan sosyalist partisi iktidars gelemektrdir. n, ÜRKfYEMfZDE DE BAZI TECRÜBELER • KAZA.VILMIŞTIR: Çalışma Bakanlıfının ! uluşnndan üç ay sonra devletçilik yoluyla nize «ajlanmı? olan yalnıı »osyal haklar deiicret artısı, jrev ve lokavt'ın kabnliinden vana, yani mücadele nsnlö ile elde edilen'in ımından kat kat farladır. îir tecriibe de sndnr: Sosyal tedbirlerin en letlisi olan (oprak kannnnnnn çıkarılmasına etçilik prensibi ile daha 1934 de yol açılmış 915 de, o zamanın insafsız mubalefeti yiien sakatlanmı.i o l u da cesaret edilmiştir. M547 arasında devletcilijin Türk işçisine dığı sosyal ırüven haklan, Avrupada altvılda elde edilchilmışti. ültiir alamndaki devletçilifein bfiycik hamolmustur. Bunlann özlenen başarıya olaşş olması kültür devletçiliğinin snçu deı bir kaç Srnek »osyal olmak, kalkmma.Ti nak bakımından nmf kavgasile, devletçi •••• •••a immm Özfo'rkceve Safdırılar ugünedek bu sutunlarda üzerinde en çok yazı yazılan sorunlardan birj de dilimizdir hakJı oiarak. Son olarak değerll tartışmacı M. Sadık Arslankara"mn bu soruna deginen yazjsıru okuduk. Dılde öevıim Atatiirkle, başlamış ve sağlam temellere oturtulrnustur. Dil devriminin erögi Türk dilini ileri dünya düleri düzeylne çıkarmalc, günden güne an dile dogru dev adımlarla ilerlemektir. Diğer toplumsal sorunlannuzdakl her Ueri atıiımda görüldüğü gibl öztürkçedeki gelişimi yavaşiatmak, balîalamak lstiyenler vardır. Onlar jrine tamnınış kiâsik usuJleri olan kötülemekle işe başlamışlardır. KendiJerine ka];rsa knşiruları büyüktür. Sayın Y. Nabl bu kuşkularım şöyle anlatıyor: «Güzelim dilimiz elden gidiyor, ana baba, çocuklariyle anlaşamaz hale feliyor, Türkün Türkü anlamaması için Moskofun korduğu plânlar bir takım satılmışlaria on Sonuç yok ki devlet, bn müdahalelerinde elıle adam zengin etme» yolundan dikkatle kaçınmak zorundadır. Bu da roevzjıatla ve onlann gerefti gibî uycolanması île pekâlâ sağlanabilir. Türk devietçiliŞinde böyle ballerin zaman zaman ?öruldü|ii inkâr olnnamazsa da bn, rekabetin ve mürakabenin zayıf olraasından, müteşebbis sayıgının azlıgından ve devletin tecrübesizli£inden ileri gelmistir. Tanl sistemin kendisinden dofmamıştır. Banon çaresi liberal kapitalizme. reform aleybtarlığına yani sağa dönmek değildir. Fakat sola, yani sınıf mücadelesi tnetodlanna basvarmak da değildir. Çare mevzuatımızi ıslâh özellikle devlet miibayaaları. artırma eksiltme, vergi mevzuatı basla etmek ve çerekli denetimi saflamaktır. Basıııın özgürlüğü bu bakımdan da vazgeçilemez bir nnsnrdnr. :::: B • »•• :::: •«•a «••a • ••a m*mm at*a *••• • ••• •«•• «••a •••• *••• :::: «««a • ••a • •»a :;:: :::: »••a aaaa tfll aaaa aaaa aaaa ***• aaaa • ıı* «••a «•«ı • ••• harb karşısında Türk hüfeumetinm biçbir şekilde sesini duyurmaması maalesef üzerînde ciddiyetle durulması gereken acı bir bakikattir. Amerika ile olan dostluğumuzu ürkütmenin korkusu içinde meydana gelmiş bir JVIenderes dış politikası bugün maalesef hâlâ hükumetimiz tarafından sadâkatla takip edilmektedir. Xe yazıktır ki Vietnam gibi her çün binlerce mâsum halkın napalm vesaire gribi insanlık dışı bombalarla honharca rildürüldüğü bir harb karşısında bile yine Türk hiikümeti. avnen Cezayir meselesinde oldufu gibi. Atatürk Türkiyesinin teessür duymasını icap ettiren bir tutum çöstermektedir. İnsanlık hududuna çoktan aşmış böyle bir harb karsısında Amerikalı dostlanmızla küMelih Egemenin bu yazısına çük iktisadî hesaplara girişmiş îsmet Akmcı'nın cevabını da olan Türkiye hükumetini en ktıv• okudum. Benim fıkrim: Bir vetli bir lisanla protesto etmemiTürk, Amerikanın verdıgi 20.000 lı zin kaçınılmaz bir vazife olduğura ayhğı Türkiyenin verdiği 2500 ]i na inanıyoruz. Dolayısivle, Türk rayı tercih ennemeiidir. Yurtsever hükumetinin. Amerikanın Vietlik budur. Bunun aksi paraseverlik namdaki uysar bir mîllete yakıştır. Türkiyede bugiın 2500 lira ile bir mıyan saldırısı karşısında takınaile geçinebilir. Amerika 20 bin vedığı pasif tavrı büyük hir üzüntü riyor diye bu fakir devletten de 20 ile izlediğimizi Türk halk oyuna bin ve hattâ beşbin ıstemek insafbildiririz.» sıziıktır. Bana kalırsa yurt dışında çalışan bu gibilerden onlann yetışmesi için sarf edilen parayı tazminat olarak almalıdır. Ve onlar da bu parayı severek vermelidir. Gerçekte de 15 veya 20 bin lira aylık alan bir adama bu tazminat ağır da gelmez. Kardas senin dediklerin yok. H. C. .Mattepe Halay çekilen toprak, bn toprak degil. Çık hele Anadolu'ya. Kamyonlarla gel. kağnılarla ?el gayn. O kadar uzak değil. iyor ozan Dağlarca. Ve Saartjfma sütununda Sayın Bâym Fıkret Otvam. «Bir Knpki Kaya, Sayın Nadır Nadı' rü ve İnsanlar» roportajı ı)e nın «Yanhşlıklar Traıediii» doğruluyor o/an'ı ve de karanhk adiı yazısına de.^inerek. AmeriIara gömulmuş bır dıyarın tum kanın Vıetnamda "enelerden beri bir netıce alamamasını, Vıet gerçeklerini bır kez daha dökükongluların kalblerindeki özgur yor ortaya. Doküyorki. halkının dertlerıne derman olması s«*reluk sevgisine bafiamakla büyuk kenler ınsafa gelsinler de, dındir '••••••«•"••«•••••••»••»»•»«••««»«•«•••»».«»....g.............^...^ bir hataya düşm»Ktedir. Ayni yanlışhğın bir oenzerine de. sinler bu yarayı artık. Ama kim kulak verirki, bunSayın Nadir Nadi, Amerikanın lara? Anadolu ınsaninın muîsuz Vıetnamda yaptıklannı. akla havsalaya sığmaz fedakârlıklar lugu üzerıne kendi mutlulufiunu kurmuş, kapitalizm'in Emperyaolarak vasjflandırroakla düşmek lızmine kucak açmış olanlar mı? tedir. Hayır. onlar bu sene kulak verŞunu kabu] etmek çerektr kı, mezler. Çunkü onlar bile bile Abir savaş ancak Itazanılmak isnadolu'yu karanlıga gömdıiler. Bosfor TurİZm Şirketinin Kapıkule motel tetenildiğî takdirde kazanılauıhr. Bu zıhniyet değısmedıkçe hasHalbuki, Amenkanın esas gavesislerinde çalışmak üzere motordan anlayan Sanat Okulu meta bebelerin portakal diye diye sı; Vıetnamda s^vası kszanmak zunu teknisyen ve asgar! Lise mezunu askerliğini yapmıj lisan ölmeleri, sürüp gidecektir Ya,degil; yzatmaktıs. Boaun.en cuîamaları rastlantıya baglı olsbflen, azami 30 jaşında personel «lınacaktır. zel deliîinı ayni eünkü gazete caktır hep. In^an olarak doğdu* Müracaat: Taksim Mete CaA M""*'1 nin 3. sahıfesınde neşredıien 7. lar. ınsan gibı yaşayamıyorlar fılonun, Russel hey'etı üyelerini ve vaşayamıyacaklar da. bombaladıgını büdıren haberde Bu durumda, halkı kurtaracak bulmak mümkündur. Haberden Cumhuriyet 4673 tek çıkış yolu, halktan yana, anlasılacağı uzere: 45 dakıka £uhalktan gelmi?. halkın mutluluren bir bombardımanda en az 20 gu için çaba gösterenlerin, yurt mermi atılmış; bilânço ıse anyönetimini ellerine almaları fle cak iki çocuğun hayata gciîlerimümkün olacaktır ni yumması ıle netıcelenmıstır. Şâmil İLTKR Yani en raodern âletler ıle *co tSTANBUL hız edılmıs bir koca fılo, Kendı» sinden ancak 5 km. • ki burnunun dibi sayılır mesafede bulu nan bir köyden sadece 2kıüç kişiyi öldürmek ıçın tonlarca cephane hareamıştır. Buna, görünuş te kargalar bile güler ama. bızım Makine atelye tecrübesi olması, İngilizce bilgisi ve idarî gulmeyıp duşünmemız gerekir. Yurf dışındaki miflî servef Bîr köıırij ve insanlar Vietnam farfısnıası T D Personel Alınacak Tonlum MOHENDISJ kalkınması ve köy Aylâlc Musa Nimbüs merika için «avaşın gayesi bir an evvel onu bıtırıp sulha kavuşmak Jegıl; sade ve sadece elindekı tüketım fazlalarını eritmektır. Nitekîm, Başkan Johnson da verdiği bir demeçte Vietnam savaşının, Amenkan ekonomısıni simdıye kadar gonilmemış fcir sevıyeye ulaştıracağını söylemek le fikrimizı bızzat teyid etmiş bulunnıaktadır îsın matematık vonu bıze gostermektedır kı; öugtin Amenkan halkı, üretımın ancak beşte üçu nü tuketebılmekte; gerıye kalanını da ıhraç etme mecburıyetındedır. Halbuki bugün ıhracatı ne kadar gelisirse gelissin Ameriba elindeki butün tüketım fazlalannı ıhraç edememek durumundadır. Işte Kore ve Vıetnamda oynanan kanlı oyunlann ana sebebı bu elde kalan tüketım fazlalığidır. Amenkan kapitalıstı, lstıhsaJı düşürerek gelınnden fedakârlık etmektense. içinde kendi vafandaçlarının da bulunduğu binferce insanın kanına çirmegı tercıh etmektedir. Vietnam Savası, ancak Amerı ka için daha kârlı (!) bır başka savasın ortamı hazır oldugu zaman bitecektir. A. K. fSTANBUL A tecrübe gereklidir. (Yaş 30, 40 arasi) K leğjımendere Belediye Ba$kanlığından 207.177.86 keşıf bedelli 15.538,34 lira geçıci teminatlı tik Otel Betonarme ve ara duvarları (Kaba) birinci inşaası kapalı zarf usulü ile 12. Mayıs. Cuma günü 15 de ihalesı yapilmak uzere eksiltmeye konmuştur. Bu ışe aıt özel ve fennî şartnameler Belediyemiz şlennde görülebılir. îsteklıler enaz eksütmeden bir gün evvel Beledişkanlığına müracaatla jeterlik belgesi alacaklardır. tşe ıstekll olanlar Ticaret Odası vesıkası, yeterlik i ve diğer kanunî vesıkaların) usuiüne göre hazırı teklif mektupları ıle birlikte engeç ihale »aatinden at evvelıne kadar Belediye Başkanhğına vermi» o»rdır. Postada olacak fferilrm»ı»^ ıı.' Memur Alınacaktır T. G. ZİRAAT BANKASI GENEL MİİDÜRLÜGÜNDEN: Bankamız taşra teşkilâtmda, ihtiyaç olan herhangi bir yerde çalıştırılmak üzere yaşı 30 u geçmemiş enaz Ticaret Lisesi veya Iise mezunu askerliğini yapmış, sağhk durumunda sakmcalı bir hali bulunmayan eleman almacaktır. İsteklilerin açık adresleri yaalı bir dilekçe i!e 31.5.1967 tarihine kadar mahallJ şubcîerimiz karsaliyle Opnoi M.. dü • Bu konuda Kali/orniya Ünı versitesi Türk Talebe Cemjye ti adına göndprilen mektapla da şöyle denilmektedir: «Böyle lüzumsuz ve korkunç bir harb karşısında Türk hükumetinin takınmış olduğu pasij tavır bu üzüntiimüzü bilhassa arttırmaktadır. Birçok Avrnpa, Asya, Güney Amerika ve Afrika devletlerinin protesto ettigi böyle insafsız bir Üzüntümüzü arttınyor f aranlıklann ötesınde, dumnn lı dağlann ardında, ışıksız, yolsuz, susuz, kendi Saderıyle başbaşa bırakılmış insanlar beldesı bir köy.. Uertlenne derman olur diye esek kanı bile ıçiyorlar. genç gelınler doğuro sancılarıyla kıvranırken ölüyorlar.. Daha nice yurekler sızlatan ör nekler. Hepsıni vazmağa elbette lüzum yok, çünkü yazmak bırşey değiştirmiyor. Geçen sene bu sütundaki tartışmalarımızda : Kovlenmi^in kalkınması konusunda: Köye biz zat gitmek trerektifini, orada calısmak çerektifini. masa bası yönetiminin, çok çesıtli »ornnları bulunan kSylerimızin kalkınraasında çıkaryol olmadı^ını «avnnmustum. Savunmanın sonunda: Ayni fikirde olan aydınlarımızı Afyon Emirdaç kazasımn MALLICA köyüne dâvet etmıjtım. Dâvet, umduğum ılgiyi toplamadı, ama gelen bırkaç arkadaşım gerçek köycülerdi. Bu yıl Malücaya vıne gidılecek, çalısmalara yine devam edilecek. Göntil isterki; bn yıl. zaten çok çecikmis olan bn ılgiyi avdınian mız, yöneticilerimiz ve müessese lerimiz göstersinler. Kolları, paçaiarı sıvavahm, fav dalı olmağa çahşalıro Köyl^rimj zin kalkınma";! için baska çaremiz yoktur gibı çelır bana... Basri GÜVE.N. öfrretmen MURATLI Tekirdag Müracaatların P.K 72 Beyoğlu adresine yapılması riea olunur. Moran: 987/4670 DRAGON Dıkiş makınaları Sanjyi makınjları SEİKO Çantacı ve esklcl rnakinaları (orijinal) COLDE.V Bssikletlerı 40 beygirtik DİZEL moloru toptan ELEKTR1K malzemes) N V LlONDikış makınaları EV i D..tr.bütoru:KÖSEOGLLJ Koll. Şirketi Sirkeci, Muradiye cad. Köseo^lu Pasajı Reldâmcilık 1531'4674 Seyahat dolayısijle AmTikan malı Hârika Eşya M Ü Z A r E D E S I 30 Nisan Pazar 10 da Kadıköy Kızıltoprak Bağdat Cad. 131 Apt. kat 2 (Dılamur Otobüs durağında) Son mode! hiç kullarnlmamış kfdar yeni hârika yemek odası Ustleri kauçuk kaplı emsalsiz salon takımı Kütüphane Bar üstleri Epengle kumaş kaplı 5 parça salon takımı Amerikan ma!ı kolonyal stilinde yatak odası Kristal su tafcımları, gümüş eşya çatal, bıçak takımîan. minyatürler, imzalı tsblolar Emsalsiz antre takımı (Portmanfo, avize, masa vs), 12,5 ayak 6 ay kadar kullanılmış yepyeni buzdolabı. çamasir makinası, fırm ocak, süpürge, parke makinesi, Tostcr Mixter Blander. En son model ses alma cihazı. möbl rad}o, pikap, plâk koieksiyonu, emsalsiz moket hali vc seccadeler. beyaz eşya keten örtüler, çay ve sofra takımîan. Tek kehme harikulâde eşya. PORTAKAL Tel 47 7fl 57 Hâncıhk: 112 '4673 TUNCER GÜNET SAZİYE ile înş. Muh. nişanlandıiar. 2841967 AksarayNiğde Cumhuriyet 4SV1 Ankara Vilayeti Daimi Encümeninden Yenimahalle ilçesi özel idare binası ikmâl inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıJmıştır Keşif bedelı 997.798 lira 94 kuruş oiup geçıoi teminat 43.661 lira 96 kuruştur. Dıalesi 10/5/1967 çarşamba günü saat 11 de Viiâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapüacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. İstekJilerin belirü gün saat 10 a ksdar teminat makbuz veya mektubu, 1967 yılına aıt Ticaret Odası vesikası ve Bayındıriık Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı idarelenn eksilteıelerine iştirak yönetmeJiği ve eksiltme şartnamesinde yaalı esaslar dairesinde bu işi yapabilecekJerini tevsik eden belgeleriyle birlikte üıaleden en geç üç gün ewpi • • ' • günleri han>» w.ıa• MALİYET MUHASİBİ AUNACAK Bir anonim şirfcetin İstanbu] civarındaki fabrikası için bir rnalıyet muhasibi almacaktır. İşletmelerde tecrübe hayatı olan İngilizce veya Almanca bilen tercih edilir. Taliplerin oproV»bilgiieri.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog