Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

umhuri KURÜCUSD: TUNUS NADİ • 8 ^ 4 T 3 T O 1 veya Seyahat Acentenfe KİTAP ESAT BOZKUBT «••«> 43. yıl sayı 15353 ÎÎVM Cumartesi 29 Nisan 1967 fT' " < • 19. CHP K* " • • 'tnvı calısmalara başladı İSMET İNÖNÜ: «Sosyalizmi asama olarakkabul eden komünistlerle hiç bir ilgimiz yoktur» ANKARA, (Cumburiyet Büroro) Seklzler CHPden u n l u » AUtürkçü bir pvti kur.«kl.nm. TÜRKİYEYE SlĞINAN YUNAN ESKİ BAKANl PARİS'E GİTTİ Ecevit; "Gö/ge/er yolumuıdan çekilmelidir,, dedi • Popondreu gazetecilere KOSTA DAPONTE ATİNA Yunan askerl reIlmi eski 3aşbakanlardan v« Merkez Birligt Uderi 79 yaşmdaki Yorgi Papandreu'yu <ıua askerî hastahanede 50 kadar gazeteciye göstermiştir. Papandreu d u n ı m u n u ! ^ gazetecüere sadece «lyiy™» bana burada iyi muamele efflyorlar» demekle yetinmışür. Daha sonra «Dışanda iki tnahafmm var» diyen ve susaa Papandreu, pijamalı olarak ioto muhabirlerine poz verirken yaşh ve keylfsiz görün»nüştur. İlgilüer, Papandreunun, yaşuu «ATININ İZÎNDE...1 İNÖNÜ KONÜŞMASINI YAPARKEN "Kimin emrinde olduğu bilinmez bir takım (Arkası Sa. 7, Stt. 1 de) Parti suçlusu Partiü Mılletvekili ve Senatör lık ram kurultay kararına aykararına ay CHP Genel Başkanı İsrr^t Inönü dün olağanüstu CHP Kurultayında yaptıgı konuşmada, 8'lere çatmış, bunlann «kimin emnnde oldu£u bilinmez bir takım» olduğunu söylemiş, «halk ortanın solunu mükemmel anlıyor. Halk buna sahip çıkmıştır» demiştir. Talât Orhon Başkanlığa seçldi, Feyzioglu ve arkadaşlanm delegeler yuhaladılar *»•••* Olağanüstü Kurultayının ük I . H P oturumundan sonra Genel V l l f Başkan İnönü'nün sundugu rapor üzerlne Kurultayca seçilen «Partı İçi Sorunian İnceleme K o m ı ^ ° ? u . \ ' d e n «Tüzük Tâdili Komisyonu» saat 15 tten itibaren ayn ayn tnnianmıs ve çalışma İnceleme Komisyonunda Feyleyicı delegeler tarafmdan protestolarla karşılanmıştır. 8 ıer, Ecevit konuşmaya başlayacağı sırada toplantıyı terketmislerdır. Her iki komisyon raporlarını bu sabah Kurultaya sunacak ve raporlar üzerinde gorüşme açılaâktır tnönü, Parti İÇİ Sonmlan İn s celeme Komisyonu.na ^ olarak Tüzüğün getirdiği yeni sistem Suçun Uiendigl > « K°™£™ mahiyetl ^ . „ *"~ (Değisiklik yok) C " a " ^ PARTİ İÇİ SORUNLARI s: * » eöre değerlendiren hatta K fav» e, parti içinde bir parH yalunır. demiştir. İnonu raözetle 5unlan soylemı,. ^ . E i idarecilerini ki bnnların başında ben varım s o s y a " " * ithamiyle ürkütecekler.nı ve parti programm.n da. An»y.»m« da icabı olan ekonomık ve a « yit reformlan uyg^lamaktan yıldiracaklann. zannedenlerm ak.llarına ve ,nİM'."« h e ı n s a ' «anm, hem esef edcrım.» ^S.S.Tarcan Salonunda toplanan Komisyonun Başkanhgm,. Dogan Barutçuoğlu seçilmışt.r Konuşan üyeler, ortan.n soluna karŞ. olanların partide yeri olmadıgmı belirtrrdslerdir. 8'leri tutan Adan. esinin konuşması, komısjon ,'ri ve dinleyicıler tarafmdan (Arkası Sa. 7. Sn. 8 de) rarlarına ay kınlık MÜLTECİ BAKAN ğı dolayısiyle kendistoe gerekli ihtimamın gösterilmesl için hastaneye yatmldıgını ve orada tutut lu bulunduğunu bellrtmislerdır. papandreunun 46 yaşındakı oglu Andrea Papandreu da halen Atina yakınlanndakı bır otelde tutukludur. Bir Vunan gazetecisi bütun Yunan basını adına dun Andrea ve Miçotakis Ue öldürüldügü söylenip sonradan yalanianan solcu gazeteci Glezos'u ziyaret etmiştir. Aspida olayına kanşan Mıiıall Lefakis'in evinde bir hafif makinalı tüfek, iki tüfek ve 800 merml bulunmuştur. Polis Lefakis'i aramaktadır. ^ a l o n d a spor rultay dclcgelerme^nb.mlcr mensuplarına aynbmştı Sab «e *°/Matlerinden ila İnöDÜ'nün takımı ilk gün 8O galip FİKRET OTYAM onlar, isyan bayra lan Sabah saat 7 den itibaren dele« ve dınleviciler spor «lonunun onunde büyük b.r kalabalık mey. dana getırmişler ve kap.lar saat 7,30 da açılmıştır. Sekızler geliyor Saat 8,30 da 8lerden Turhan Feyzıoglu, Fehmi Alparslan. Coşkun Kırca ve Orhan Öztrak Ku rultay'ın yapllacağı salona gır misler ve kürsunun sağındakı SK sandalyelereoturmuşlardır.Sler den dort kişilik grupun salona g.nşleri sırasında. Kurultay sa Mec.isı üye.erıne ayrılan fönu • w lö'n'u. 'Trıbunlerde n d a kart.ar bulunan vaka^ y » Dort kisilik gruptan sonra, 8 Ier den Ferıt Melen, Turhan Şahın, Ernın Paksut ve Sureyya Ko ayn avrı salona gırerek Feyzıoglu ve arkadaşlarınm oturmakoldukları sandalyelerin arkata sındakı sırada yerlerını almışlardır. sessizlile bürunmuştur. Ecevit'e tezahürat «Ortanın solu Anayasa hareketidir», «Ortanın solu, msanlık yolu» ve «Ortanın solundayız çünkü Atatürkeüyüz» yazılı dovızlenn bulunduğu salona CHr Genel Sekreten Bulent Ecevit ,aat 8.56 da gırrmş ve delegeler kendısine tezahürat yaparak avakta alk.şlam.şlard.r. Saat 9.00 Kurultay salonuna gelen K^ d a delegeler.... D.yelım k« ^ ha ve tek kale. yalnız bu kale hîeiî deg.l. Başkanhk Kursusu avuÇ pontiUac, var Kürsüde. delegelere karşı otu^mak üzere »kemleler ko muş. ve de hiç b,r kon««d dogru dürüst çahsmayan rnıkrofonlar. Nitekim. 6n tahm.nler bunun yai.li ol*ad.8ın. tnonu konuşurken ortaya koyacafe... (Arkası Sa. 1. Sü. 7 de) Hindistanla savaşta Iran Pakistan'ı destekleyecek ** Haberler Servisi 28 nisan olaylarının 7. yıldönümü dün sehrimizde yapılan çe5ıU li törenlerle anılmışür. üniversitede öğretım uyelerırun iştiraki ile yapüan törenden sonra 27 Mayıs Fikir Kulübü Ruya Dugün salonunda bir anma toplantısı duzentemiştir. . Bilâhare Türkiye Mıllı Genclık TeskUâtı. Türkiye Mılli Talebe Fe deiasyonuna bağlı birlıkler ve Türk Devrim Ocaklarınm muştere ken düzenledikleri ve iki gunden beri devam eden .bağUlık nobeü. bıtirilerek Öğretmenler Lokalmde anma toplantısı yap'lmışür. Bu arada Türkiye Mıllı Talebe Federasyonunda Yedi Adil olarak görevli bulunan Doç. Nevzat Yalçıntaş'ın Millî Türk Talebe Bırl ği amblemini taşıyan Atatürk'un resmini Federasyon binasına asma sı, Federasyona bağlı birlik yöne(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) 28 NİSAN OLAYLARININ 7. YILDÖNÜMÜ 1ÖRBNLERLE ANILDI Yunanistandaki hukumet dar besinden sonra, Trakya «ınınmızdan yurdumuza iltica edea Yunanistanın eski Bakanlarından Papandreunun Merkez Bırliği Partısine mensup Pavlos Vardinoyanıs, Fransız Konsolo* luğundan aldıfı vıze ile Pans e gitmek üzere saat 12.05 de uçak la tstanbuldan ayrılmıştır. Vardinoyanıs, kendisinj Paris'e götürecek olan uçaga bınmeden önce, Yeşilköy havaalanında basın mensupları ıle görüşmüş ve sorularını Ingılizce ve Fransızca olarak cevaplnndır mıştır. (Arkası. Sa. 7, Sü. 6 da) MÜLTECİ BAKAN PARİS'E GİTTI 82 bin lira kaçmrken yakalandı Isvıçreye mutevher ve dovız kaçıran Jurg Matter adında bır oğrencı dun sabah Yeşılkoy Havaalanından uçaga bıneceğı sıra da Gumruk Muhafaza memurları tarafmdan yakalanmıştır. Üzerinde deklâre edılnıemış 82140 Turk lırası, 1U40 Isvıçre frangı ıle bir pırlanta ve bır safır taş bulunmuştur. Ogrencı nezaret altına almmıştır. Unn. s a«leri,ord». bir .. m a»l«r .rk.l.nnd» « p.rtilerl. boî». b . i « » 8'ler: "Inönü müdafaa ettiğimiz esaslan savundu,. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 4 üncü olağanüstü Kurulılk oturumu dağıldıktan Turhan Feyzıoglu ve arkadas'arı bır demeç vermişler ve «Genel Başkan konuşmasmın bırinci kısmında. aylardanberjı bl ,m de müdafaa ettiğmuz esaslan z savunmuştur: demişlerdır. (Arkası Sa. 7. Su. 8 de) avrılan sandalyelerden bırıne o turmustur. Dıger baz. Partı Mec lisi uveleri de Kemal Satır ın >a mndak. s.ralarda yerlerın. alm , lardır Bundan sonra, ozelhkle Kurul'tavda bulunmak ıçın Londradan gelen Partı Mecl.sı uye Muammer Aksoy salona gırm.ş ve delegeler kend.s.ne tezahürat yapmışlardır. Inönü geliyor CHP Genel Baskanı Ismet İnö saat 9 09 da spor salonunun Sunay, Fransa'yı ziyaret edecek r o s u ) Bu arada dün Tahrandan alınan bir haberde, Hındistan ıle Pakıstanın savaşa yenıden başlamaları halinde, îranın Pakıstanı askerî yönden desteklıyeceğını resmen açıkladığı bıldırılmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) ta hissi davr yüzünde kitledeo kopmuş ^ir k.Snun,n. Kuru.tay. » bir k.Sn»nda « * • * llk ı l g l n ıstırabını g • „ v e s l n irH hahne karşı^ T / r f n eriklip. bunıklufu var,eyht. tezahürat devam edervalnız h e y e c a n ı b e l k i b i r o n l a bakımdan daha fazla acıdım. " Yunanh balıkçılar bir Türk'ü öldürdüler İPSALA. (Hüseyin BAÛÇE Yunanl.lar, bal.k tutmak içın attıklan «Davul. lann kaybolduiunu, kımin aldığını «ormu» ve ate 5 açmıslardır Cıkan kuşunlar Paşaköyu halkından 30 yaşlarındaki sığırtmaç Mehmet Demırbasa »sabet ederek blumu ne »ebep ~ " mfrbaş'ı öldürmüşlerdir. Yunanl. bal.kç.lar, dun sabaha karşı 05 sıralarında Merıç nehrı kenanndaki Türk topraklarına gırmisler, Ipsala • Karİ,«°u koyu hudutları i S ind. ve ANKARA, (Cumhnriyet Bü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve eşı'nm. Fransa Devlet Başkanı Ûe Gaulle'un dâvetlisi olarak, Fransa'ya yapacağı gezının tanhlerı, dun res men açıklanmıştır. m Dıs.slerı Bakanlıt.nca yap. an açıklamaya göre, Sunay aMO Hazıran tarihlerinde Fransa v. resmen ziyaret edecek ve üe Gaulle ıle goriişmelerde bulunacaktır. „ Cumhurbaşkan. Cevdet Sunav 30 Hazıran'dan sonra, gezı sine 4 gün sure ile özel olarak devam edecektir. ı^ Yamndaki kızı kaçırtanı öldürdü Kartal Dragos tepesindeki bir dün akşam bir dnayeı GAZÎANTEP CKMP Genel Idare Kurulu uyesl Kastamonu mılletvekili Ismaıl Hakkı Yılanlıoğlu, şehrımızde yaptığı basın toplantısında, «Geri kalmıs ülkemizin hızla kalkmabılmesi ıçin ide . alist, cesnr ve vatansever devlet adamlarına ihtiyaç vardır» demiştir. % Nizip'in Hülmen köyü halkından 35 yaşlarındaki Bilgiç îıldırım, tarlasına giderken hüviyeti tesbit edilemiyen bir sabıs tarafmdan av töfefi ile öldürülmüştür. ADAPAZARI Geyvede nişanlısı Nurten Alat'ı oldurdüğü ıddiasıyla bır haftadan beri Sakarya Askerî Cezaevınde tutuklu bulunan Yuzbaşı Basat Gursoytrak'm tahlıyesı ıstenmışse de mahkeme bu ısteğı readetmıştır. ANKARA MP Genel Idare Kurulu iiyesı Ismail Yılmaz, dün basın toplantısı düz«nleyerek Köy Işlerı Bakanlığına bağlı vol, su ve elektrik igçilerinın bazı yerlerde üç aydan beri ücretlerini al» madığını iddia etmiştir. NAZtLLl Bozdoğan ılçesinin Asma köyunde oturmakta olan 20 yaşlarındaki M.K evde kocasının bulunmadığı n rada iki ilkokul dğretmeni tarafınden zorla kaçırılmı»tır. cabalara umnt E CVE1 GÜBESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog