Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

CünVhurÎYel BASIN AHLAK VASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDER * Sahlb!: * * NAZİMB NADİ # G«nel Yaym Müdürü: ECVET GÜRESİN # Sorutnlu Yazı İîleri Müdürü: EBOL DALLI # Basan ve Yayan: CUMHTTBİYET MATBAACILIK ve GazetecUlk T. A. Ş. . Cağaloğlu Haikevl sokak No. 3841 Küçüksaat Meydanı Edimo Hanı Adnna Telefon: 4550 • AVKARA: Atatürk Bulvarı Yener Ap. Yenisehir Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 0 İZMİB: Fcvzipaşa Bulvarı, Aijaroğlu İşhanı, 104105 Tel: 31230 BÜROLAR ABONE Senellk fi aylık 3 ayhk ve TUrkiye 75.00 4000 22.00 İLÂN Haricî 198.00 9900 49.50 Başhte (Maktu) 200 Lira 2 3 4 5 inci sahifelerde (santimi) 45 6 7 nci sahifelcr 40 Nişan. Nikâh. Evlenme, Dotum (Maktu) ââ Ölüm, MevUt. Tegekkür ve kayıp arama 5 cm 100 Ölüm. Mevlit, Teşekkür (23 cü) 5 cm 1» SAYISI 25 KURUŞ İstanbul Belediye Başkanlığından 1 Fetı tşleri Müdürlüğüne tstanbul ciheti için lüzumlu 20.000 m3 beton ve kaldınm altı kumu cem'an 660.000 liralık keşif bedeli dahilinde satm alınacaktır. îlk teminaü 30.150. liradır. (Fen tş. Malzeme İk. Şb. de 1650 kuruş) 2 Belediyeye bağlı hastahanelerle diğer müesseselere* 1967 malî yıh için lüzumlu 115.000 Kg. patates. 41750 kilo soğan ve 130 kilo sarmısak cem'an 119.527,50 lirahk tahrain bedeli dahilinde satın almacaktır. îlk teminatı 7226,38 liradır. OLevazun Müd. de 299 kuruş.) 3 Belediyeye bağlı hastahanelerle diğer müesseselere 1967 mali yıh için lüzumlu 239.000 adet yumurta cem'an 117.110. liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır. Îlk teminaü 7105.50 liradır. (Levazım Müd. de 293 kuruş.) 4 r Cerrahpaşa Hastahanesi için 90.000 metre gaz idrofil cem'an 95.400. liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınaeaktır. îlk teminatı 6020. liradır. (Cerrahpaşa Hast Başhekimliğinde 238 kuruş.) 5 Belediyeye bağlı hastahanelerle diğer müesseselere 1967 mali yıh için lüzumlu 16750 kilo kuru fasulye ile 8900 kilo barbunya fasulyesi cem'an 66.480. Uralık tahmin bedeli dahilinde sa tm alınacaktır. Îlk teminatı 4574. liradır. (Levaam Müd. de 166 kuruş) 6 Fatih Muhtesip Iskender Mahallesi Keçeciler Caddesi 1543 ada, 13 parsel 34.52 m2 sahalı Belediye mali arsa 20.000. lira mukadder bedel üzerinden satılacaktır. Îlk teminatı 1500. liradır. (Emlâk ve Istimlâk Müd. de) Keşif, tahmin bedelleri ile ilk teminatları yukanda yazüı işler 16 mayıs 1967 salı günü saat 11 de Belediye Sarayında toplanan Belediye Encümeninde, 6 ncı iş kapah zarf arttırması diğerleri kapalı zarf eksiltaıesi sureüyle şartaameleri veçhile ayrı ayrı ihale olunacaktır. Şartnameleri hizalarında yazıh Müdürlüklerde bedelsiz olarak görülecek veya tesbit olunan ücretleri mukabilinde satm alınacaktır. Ihalelere iştirak edeceklerin ilk teminat makbuz veya Banka teminat mektuplannı (6 ncı iş hâriç) 1967 yıh Ticaret Odası vesikası veya bağlı bulunduklan dernek belgelerini havi olarak hazırlayacakları kapalı zarflannı ihale günü saat 9.30 dan 10 a kadar Belediye Encümenine vermeleri l&zandır. (Basm: 14645) 4570 Kurultaydan sonra (Baştarafı 1. sabifede) isteniyor?) denilmektedir. Kendilerine cevap veriyorum: Bugün CHP'de ve CHP'Iilerin jüzlerinde bir kırmızıhk vardır. Bu kırmuıhk, kendilerini hâlâ CHP içinde görmekten duyduğnmuz ntanç kırmızılıfıdır. Ortamn solunda CHP'nin olağanüstü Knrnltaydan halktan yana bir sonuçla çıkacağına yürekten inanıyorum.» ÎNÖNÜ'NÜN EVÎNDE TOPLANTI Genel Başkan tsmet Inönü, başta Genel Sekreter olmak üzere Merkez Idare Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleriyle dün evinde bir toplantı yapmış, tüzük tadili konusu bir kez daha gözden geçirilmiş, «Knrnltayda izlenecek tntum ve davrantş» müzakere edilmistir Öte yandan 8'ler ve taraftarlan da ardı ardına «ev toplantılan» dü zenleyerek bir kısım «ortada olan teşkilâta meseleletini anlatmak için faaüyete gecmişlerdir. YENt tHBARLAR .Bazı şahısların ve teşekküllerin. Kurultayda olay çıkaracaklan»na ait Genel Merkeze dün yeni ihbarlar yapılmıştır. Bir Merkez İdare Kurulu üyesi «Het tftrlü tedbit almmiitır» demiş ve şun lan söylemiştir: •Olay çıkanlacağma dair ihbaı lar yapılmaktadır. Kurultayda ola ya meydan verilmiyecek, tutum ve davranışlanmıı, hakhlaıın sükune tl içinde olacaktır. Hele bir olaya meydan vermek Ribi bir durum as la İ>izden gelmiyecektir.» BAZI GAYRETl>ER Kurultayda olay çıkaracafı ihbar edilen bir dernek. dün bir «a çık mektup» dağıtmıştır. Açık mek tupta komünizme dikkat çekilmekte «Sosyalizm maskesi altında yürü tülen faallyet hâlen, vatanına, mit letine ve demokrasiye gönülden bağ h vatandaşların da onayından geçirilmek Istenmektedir. Vatandaş, sana düşen tarlhî gbrev ve sorumlutuğutıu tınutma» denilmektedir. MÜHTIRA VE !NÖNÜNt3N CEVAB1 CHP TBMM Grup Baskanvekilleri, 22 Nisan'da CHP Genel Başkanı înönü'ye bir muhtıra vermışler, «Kurnltay ?ündem ilânının, kanunun emrjyle baSdaşamayscağrnı, Kurultaydan herhançi bir karar alınma sı istenecekse bunnn kanunen mümkün olamayacağınu ilcri sürmüşlerdir. ÎNÖNÜ'NÜN CEVAB1 Genel Başkan tnönü müracaat sahiplerine 24 Nisan da şu cevabı vermiştir: «22.4.1967 tarihli müstcrek mektubunuzn aym tarihte aldım. Dâvet ettiğim ola^anüstü Kurnltayın gündfmi. kanun ve tüzük hükümlerine uygnn olarak zamanında ilân edilmistir. SayıjılarımlaJ» MEKTUP Grup Başkanvekillerinin müşterek mektuplarında ileri sürülen iddialar şu noktalarda toplanmaktadır: <A Gündem açık jolarak en az on gün once ilân edılmeliydi. Ka rar konulan tüzük teklifleri metin halinde açıklanmalıydı. O îlân edilen gündem açık de ğildir. Kanunî mecburiyet yerine getirilmemiştir. A Siyasi Partiler Kanunumm 10 uncu maddesi genel kong'elerin aneak Renel mahiyette ka rarlar verebileceginı belirtir. O Tüzük değisiklıği teklifimn yönü ve mahiveti. kanuna ragmen gizli tutulmaktadır. Genel Merkez (Merkezi Uraumîl hâkimiyeti kurma usulüne gidılmesi mahzurlar doğuraeaktır». GENEL MERKEZ SÖZCCSÜNÜN AÇIKLAMAS1 CHP Genel Merkez sözcüsü, Inönü'nün cevabımn 24 nisanda olduğunu, ancak mektup sahiplerinin bundan hiç bahsetmediklerini belirtmiş, şunları söylemiştir : «Kurultayın meşruiyetini gölgelemek gibi beyhude bir çabanın peşinde kosanların hareketlerini halk oyu yakından izlemelitedir.» EMEKLİ GENERAL RIFK1 ALKAN CHP YE GÎRDİ Emekli General Rı£kı Alkan dün CHP Genel Merkezinde düzenlenen bir törenle CHP ye girmiştir. Millî Savunma Bakanlığı Ulaştırma Dairesi Başkanlığından emeküye sevkedüen Rıfkı Alkan'ın partiye gıriş beyannamesini CHP Genel Sekreteri Bü lent Ecevit imzalamıştır. 8'LER KURULT'VÎIN ÎKÎNCİ GtVÜ İSTİFA EDECEKLER MİŞ ADANA. (Ozer OZTEP bildiriyor) Feyzioğlu ve arbadaşlannı destekleyen, ayrıca yeni kurulacak olan partinin «Kurucnlan» arasında yer alıp Adana teşkilâtının başına geçeceĞım bildiren eski Milletvekiilerinden ve Çukurova elektrik sırKe ti vöneticilerinden Rıza Tekelı, önceki gece CHP tl binasında «Feytiogln ve arkadaşUn, Kurnltayın ikinci çünü bir deklârasyon yayınlıyarak tstifa edeceklerdir. Haysiyet Divanınm huzuruna çıkmıyacaklardır.. 7Ara, Kasım Gülek'in diistö*ii duruma düşmemek arrasnndadırlar» demiştir. Tekeli, mali yönden yeni kurulacak partiyi destekliyenler arasında fabrikatör Mehmet Ka ramehmet'in de bulundufiunu açıklamıştır. «Toprak reformu» nun karşısında olan Rıza Tekeli. geçen milletvekili seçimlerinde CHP'li olmasma ra3men hiç bir faaliyet göstermemişti. Yunon Kıralı (Baştarafı L inci Sahifede) dini ayine katılmıştır. Kıral, Kraliçe Anna Maria, Ana Kraliçe Frederika ve Prenses îrene'in de hazır bulunduğu bu ayinle, Kraliyet Ailesi 21 Nisan harekâtından sonra ilk deıa olarak bir arada görünmüşlerdir. Kıraliyet Ailesi bundan sonra Atina'dan 20 kilometre uzaklıktaki Totoy Sarayına dönmüşlerdir. DONANMA KtJRMAT BAŞKANI EMEKLtYE AYRILDI Savunma Bakanı KorgeneTal Gregory Spandidakis gazetecilere, Amiral M. Engofopulos'un Donanma Kurmay Başkanlığından emekliye sevkedilerek yerine Amiral Ippocgatis Dedes'in getirildiğini söylemiştir. Bir kay nak, Engofopulos'un darbe liderleriyle aynı fikirde olmadığını belirtmiştir. İKİ GAZETECİ SINIR DIŞI EDÎLDİ Ihtilâl Hükumeti Sözcüsü Farmakis, dün askerî sırları açıkladıklan gerekçesiyle iki Italyan gazetecisinin sımr dışı edildiğini açıklamıştır. Özel olarak Yunanistana gelen bu gazeteciler, «Paese Sera» gazetesinden bayan Luciana Castellina iie Italyan televizyonundan Also 'Nobile'dir. PAPANDREÜ SAVCILlGA ÇAGIRILDI Halen babasıyla birlikte tutuk lu olduğu bildirilen Andrea Papandreu, dün. Aspida Komplosuyla ilgili olarak iîade vernr.esı için Atina Savcılığına çağırılmıstır. GERGtNLlK ARTIYOR Öte yandan, Kamu Düzeni Bakanı Pavlos Totomis, aranan bazı kimseleri evlerinde banndıracak olanların şiddetle cezalandırılacaklarını söylemiştir. Genel Kurmay Başkanlığı da Amatör Radyo vericisi işletenlerle gıda maddesi istifi yapanlara kesin bir ihtarda bulunmuş ve emirleri uygulamayanların olağanüstü.askeri mahkemelerde yargılanacaklarını halka duyurmuştur. Dün ayrıca yayınlanan bir bildıriyle sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren, kaldırılacağı açıklanmıştır. SOKAGA ÇIKMA YASAGI Şehirde, sayfiyede, çiftlikte, köyde En Ekonomik Buzdolabı GÜVENLE KULLANABİLECEĞİNİZ AYGAI Electrolux JEL Ankara Üniversifesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'na Meslek mensuplanndan öğrenci alınacaktır. Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulunun öğrenim alanına giren dallarda en az 5 yıllık bir tecrübeye ve devlet lise bitirme diplomasına sahip meslek mensuplarından isteklilerin 26 Mayıs 1967 cuma günü akçamına kadar aşağıdaki belgelerle Okul Müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. 1 Dilekçe, 2 Devlet Lise Bitirme Diploması veya tasdikli örneğı, 3 Çahştıkları kurum ile üyesi bulunduklan meslek teşekküllerinden ve Turizm ve Tanıtma Bakanhğından alacakları hizmet süresini gösterir belge, 4 6 fotoğraf, 5 100 TL. harç. Giriş smavı 7 Temmuz 1967 cuma günü saat 8,30 da Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi binasında yapılacaktır. Sınav, Üniversitelerarası giriş sınavmın .aym olup, test usulüyle yapılacaktır. (Basm 14670 A. 4089/4572) A L T 1 N Cumhuriyet Reşat Hamit Napolyon 24 âyar kftlçe Azlı 100.25 100.50 166 167. 421 122. 107 108. 107 108. 14.98 15.02 Electrolux Modern bir buzdolabında bulunması icap eden, aradığınız bütün yenilikleri haizdir 35 senelik tecrübe ve teknik araştırmalann mahsulüdür Kapah sistem 5 yıl garantilidir Resistans ilâve etmek suretiyle elektrikle de çalışır TEŞEKKÜR Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Hastahanesinde geçirdiğim ameliyatımı büyük bir maharetle yapan değerli OPRT. DR. ŞULE PEKİN'e VEDİİ TOSUNCUK'a benimle bir kardeş gibi alakalanan kıymetli Asst. Dr Ergun Köksoy'a, rahatsızlığım müddetince gbrdügüm çok yakın al&ka. şefkat ile beni sıhhate kavuşturan HastaJhane {iersolU( Ba$hemşire FİKRÎYE KAPATAN'a K.B.B. Servisi hemşiresi Bakiye îvgi"ne, Servis hastabakıcıları tsmail Güçlü, Süleymaa Güner ve Ali Osman'a teşekkürü bir minnet borcu büirinı. t'ĞUR ALTAN (Cumnurtyet: 4583) Müth. Dr. (Baştarafı 1. inci Sabifede) karşılaşmış ve kendisini lsünye Hastanesine kaldırmıştır. Ancak Pandeliyi kurtarmak mümkün olmamıştır. AKRABA DA OLUYORLAR 65 yaşındaki Pandeli'nin iş ortağı Haydar Hüntiar'ın teuslan olan Meral Hisarlı 32, Ayten Bolel de 30 yaşmdadır. Evli olan kar deşlerden MeTal Hisarlı, Pandeli'nin üvey oğlu Dresti Hisarlı ile Olaylardan sonra, lyzların babası Haydar Dündar bir kalb krizi geçirmiştir. «... SONU BTJDUR» Cinayetten sonra Paadeli'nin çalışma masasında kendi el yazısı ile kaleme aldığı «NankSrlüğün, cibilUyetsiziiğin, faizciliğin, avantacılıgın, protokol hesabının vesairenin sonu budor. 26.4.1967. Pandeli Çirikci» yazıh kısa bir mektup bulunmuştur. Ortoğının Aygaz Bayilerinden tamamlayıcı izahat alınız rttBUov v AYGAZ ' GELECEĞİN YAKITI BUGÜNDEN HİZMETİNİZDE Yeni Ajans: 3152/45« HER İLÂN Diyarbakır Defterdarlığından: 3. cü Hava Kuvveti Kumondanlığında mevcut asgarî 6000; azarr.î 9000 kg. muhtelif boş kovan 36000 lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. İhalesi 18/5/1967 perşembe günü saat 10.30 da Defterdarbkta yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte 270C liralık geçici teminat makbuzunu havi 2490 sayıh kanuna göre hazırlayacakları teklif mektuplarıru ihale sasıtinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri postada vâki gecikmeler kabu] olunmaz. Şartnamesi he? gün mesaî saatlerinde Millî Emlâk Müdürlüğünde görülebilir. (Basm 14549D. 223/4575) İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLAKI Yer değiştirecek oyunlar Iş Bankası Genel Müdürlüğüne Zeyyad Baykara getiriliyor Üsküdar Tiyatrosunda " 1 Mayıs Pazartesiden İtibaren Hilli Egilim Bokanlıgmdan 1 Bakanlığımız Mefctupla öğrettro Merfcezı; vatanaaşlan öulunduklan çevreaen ve İş yerlerinden aynlmadan çeşitli okullann dışandan sımf geçme ve bitirme lmtihanlanna hazırlamak, yenı bir meslek Öğrenmek veya mesleğinde gelişmek Isteginde olanlan yetişttrmek ve boş zamanlannı tayöalı bir şekilde değerlendirmek tstiyenlere. yardımeı olmak amacı ile aşagıda adlan vazılı kurslan düzenlemiş bulunmaktadır. 2 Bu Kursiara kavdedileceklerde ararulan nftelikler hizalarında yazılıdır. 3 Kurslann belli bir kayıt süresi yokrur Dileyen kadın. eTkek her yaştaM vatandaş yılın her aytnda kursiara kavdedüebilir. 4 Kurslan bitirenlerden: uygulanacak lmtihanlar sonucunda başan gösterenlere bir kurs bltirme belgpsi verilecektlr 5 Sös Konusu kurslardan semboUk mahiyerte bir dcfaya mahsus olmak Üzere ücret alınmakta olup. kursların hizalarında vazılıdır. 6 Kursiara kayıt olmak İçin çu belgelerle Bakanhğımızm aşağıda yazüı adresine müracaat edilmesi sPTekmehtedir a) Hansrf ".ursa fcatılmak lstegini biltürtr dilskçe b) Kurs Ocretlerinin yollandıgına dair para makbuzu (kurs ücretl posta havalesi veya banka tıava'es» «e s^ adîese söndertlecektir Ziraat Bankası Ankara Yenisehir Şubesindeki Mektupla Otretim Kayıt olnnacaklarda aranan Merkezinin C 3 20722) numaralı hesaba. Kursun Adı:B 0 nitelikler. Kurs Ücretl 1 Radyo Onanrn Kursu Makine Ressamlıft Kursu Onparrcakla DaktilogTafl Kursu Transistörlü Radyo Onanm Kursa Besin Beslenme KUTSU Otel Hizmetlert ve ESitimi Kursu tlkögretmen Okiılu Bitirme tmtihanlann? Hazırlayıo Kurs 8 AKşam Tekniker Okulu Elektrik B81Ümü birinci sınıt. sınıf geçrne tmtihanlanna dışandan türecekleri hazirlayıcı tCurs 9 Aksam Tekniker Okulu Yapı Bölümü birinci sınıt smıt geçme imtihanlanna hazırlayıo Kurs. 10 Aksam Tefcniker Okulu Yapi Bölümi) ikin^i sınıf sınıf geçme lmtihanlanna dışandan elreceklerl bazırlayıcı Kurs. 11 Aksam Tekniker Okulu Elelrtrtt Bölümü iklnci sınıf. sınıf geçme tmtihanlanna dışandan gireceklerl hazırlayıcı Purs. 12 Elektrilt tç Tesisatcılığı birinci sını! vetld belgesi tmtihanlanna hazırlayıcı Kurs. Kavıt 2 3 i 5 6 7 OrtaokuJ veya yükselc dereceli bir okuldan mezun olmak En az fikotnıi mezunu olmak En az ortaolrtl mezunu olmak En az ortaolrul mezunu olmak En J, îlkokul mezunu olmak En ^» Ukoku) mezunu olmak Lise. ttcaTet lisesi vt. tavam hatip okulu rnezunu olmaS Erkek Sanat Ensötüsö Elektrik ve adyoculuk şubesinin birinden tnezun olmak. yapı tSnstiHlsu veya Erkelc Sanat Enstitüsü Maransozlulc şubesmden mezun olmak Akşam Tekniker Okulu Yapı Bölümtl birinci sınıfından ikinci sınıtına geçmîş olmak Akşam Tekniker Okulu Elektrüt BolUmü birinci smılından tkinci sınılına çeçmiş olmak. ETkek Sanat Enstitüsü Elektrflc B81Ümünden 1954 yılından sonra mezun olmak veya udnci sınıl yetki belgesine sahip olmak. 25 TL. 25 25 25 35 40 50 TL. TL. TL. TL. TL. TL. NEDEN OLMASIN Her gün saat 21, Pazar saat 15.3C da Matine. FATİH TİyATROSUNDA 2 Mayıs Salıdan itibaren ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Bülent Yazıcmın yerine Maliye Bakanlığı müsteşarı Zeyyat Baykara'nın getirileceği israrla ileri sürülmektedir. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre Maliye Bakanlığı müsteşarı Zeyyat Baykara, İş Bankası Genel Müdürlüğüne getirilmesi yolundaki teklifleri olumlu karsılamıştır. tLÂlS İskenderun Elektrik İşlelmesî Müdürliiğünden: İşletme için 52 ton muhtelif cinsta demirler teklif alma usulü ile satın alınacaktır. Tahmini bedel üzerind'e geçici teminatı 7.675, Uradır. İhale, 8/5/1967 pazartesi günü; saat 11.00 de İşletme Komisyonunda yapüacakür. ŞartaEmesi, işletmede mevcut olup, mesaî saatleri dahilinde görülebileceği gibi isteyenlere de gönderilebilir. (Basın 14653/4569) BÜYÜK ROMÜLÜS Temsil giinleri: Salı Çarşamba Perşembe Cuma saat 21 TEŞEKKUR Ebediyete lnükal! He blzleri sonsuz acılara garkeden kıymetli varhğımız BÜTÜN GÜN AGAÇLARDA Temsil günleri: Cumartesi Pazar saat 21. Pazar saat 15.30 da matine. Devam eden cyunlar: TEPEBAŞ1 TİYATROSUNDA HİSSEİ ŞAYİA Temsil günleri: Pazartesi Çarşamba Cuma Pazar saat 21 de. ÎENİ KOMEDİ TİYATROSUNDA GÖKTE BİR KUYU Temsil günleri: Çarşamba Perşembe Cuma saat 21. Cumartesi saat 15.30 da matine. ı Erdemir Hastahanesinde kurtarraak için büyük çaba sarie den, fedakâr doktorlara, hemşlrelere ve bllumum hastane personeline. vafatında yakın ve sıcak slâkalarını eslrgemeyen Ereğli Demir Çelik Fabrikaları V mum Müdürlügü. Genel İşletme MüdüTÎüğü, personel ve mesal arkadaşlarına. kıymetli hanım arkadaşlanna. ayrıc» İstanbulda, akraba, dost, ve rakınlarımız, göndermek lutfunda buiundukları çiçekler, taziyet telsraflan ne bizzat evteılze kadar gelerek. bassağlıpında bulunan v" acımızı payiaşan bücümle zevata ayrı ayrı teşekküre derln ıztırap ve tmtatümüz manl oldu^undan minnet ve sükranlanmızı U*tmek İçin muhterem gazetenizin t»vassutunu rica ederiz. Cumhuriyet 4591 VtLDAN AKTÜTAT İstanbul Satış Gümrük Müdttrlağünden: TOPHANE Cinsi : Kullanümış binek otomobii (2 adet) mensucat makinesi 3 adet, radyo aksamı 7102 adet. Bulunduğu yer: Salıpazan 4, Sirkeci. Haydarpaşa, Gemlik gümrüğü. Eşyaların vasıflan ile satış şartlan Belediye Mezat Müdürlügü ile Müdürlüğümüı ilân yerlerinde asılı Ustelerde gösterilmiştir. (Basm 14703/4579) DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. DAN: Bankamız ihtiyacı olarak İÇ ve DIŞ piyasadan GALVANIZ1 ÇELİK TEL HALAT satın almacaktır. En son teklif verme tarîhi 9/5/1967 akşamına kadardır. Şartnamesi Malzeme Müdürlügü veznesinden temin edile bilir. Dosya No: 967/3021 (Basm 14637/4568 ŞATODA KOVALAMAGA Temsil günleri: Cumartesi Pazar Pazartesi saat 21, pazar saat 15.30 da mptine. (Basın 14737/4589) KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI TOPRAKSU VIII. Bölge Müdürlügü Yoıgat Ekip Başmühendisliğinden: A Aşağıda sır» No., cinsi, tesisin yeri, keşil bedeli, muvakiat teminatı, üıale gün ve saati 3 zılı üç adet sulama tesis inşaatı 2490 sayılı kanunun 31. maddesi geregince kapalı zarl usulü ila ihî edilecektir. B Bu tşe ait proje ve şartnameler mesai saatleiinde Kayseri Topraksu VIII. Bölge Müdi lüğünde ve Başmühendisliğimizde görülebilir. C Teklil sahiplerinin ihaleden üç gün önce bir ve Ud sıra No. ua kayıtlı tesisler için Toprak Teşkilâtmoa keşit bedelleri kadar benzeri bir iş yaptığını gösterir bitinne belgesi, üç sıra No. da I yıth tesis içi». B grupu müteahhitlik karnesi ve 1967 yılı vizeli ticaret odası vesikası ile birlikte Bîfl Müdürlüğüne veya Ekip Başmühendisliğine müracaat ederek giriş beigeleri almalan lâzımdiT. D tsteklilerin tekliî mektuplannı üıale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına mı buz mokabili vermeleri şarttır. Telle müracaat fcabul edümez. Postada vâki gecikmeler nazan e kate alınmaz. Keşif Mnvakkat S m CSnsi Tesisin yeri bedeli teminatı thale gün ve saa< No. TL. TL. 1 Bent • Priz 2 DrenaJ 3 Kapta] • Kanal Sankaya • Karayakup Bogaaıyan Bahariye Cayıralan • Merkez 135 150, 149 515, 255 743.8 010, 8 750, 14 030.15/5/1967 P. tesi II 15/5/1967 P. tesi 1( 15/5/1967 P. test 1( * TOPRAKSU/2W 50 TL. TÜRK P H I L I P S SANAYİİ A. Ş . ELEMA1S ARAMAKTAD1R 50 TL. 50 TL. 50TL imalât plânlama kısmında çalısmak üzere. İngilizce bilen, imalât plânlamada tecrübeli, askerliğini yapmış, asgarî lise mezunu genç bir eleman aranmaktsdır. Müracaatların bizzat Levent'teki TÜRK PHILIPS SANAYÜ A.Ş. Personel Müdürlüğüne yapılması rica olunur. Feza: U70/4592 50 TL. Edirne Belediye Başkanlığından 18.000. lira keştf bedelli Mumcular Sokağı Kulealtı umumi helâ onarımı 2490 sayılı kanunun 41 inci maddesine göre 10/MayısA967 çarşamba günü saat 16.00 da açık eksiltme ile tâlibirte İhale edilecektir. Keşif ve şartnamesi Belediye Fen tşlerinde görülebilir. TâJipierin geçici~teminatlannı havi Bank Makbuz veya mek1 '"";l» w.«i!ri; dm VP saatte Belediye Encümenine müracaatlan. Kabtıl ve daha tatla Mlgi îcbı mfiracaat «flresi: MİLLl EGtTtM BAKANIJĞ1 Mektupla ÖSretim ve TeKnifc Yayınlar Geneı MüdUrlütü CTon hftt: 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog