Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makale



Katalog


«
»

d •••••»••••••••»••••••••< Yayın Hayatı =• GENEL İSTEK ÜZERİNS TİYATRO TÖS YANKI YAYINLARl Z • • GÜNEY POSTASL Salnt • Exup6ry. 400 Kurus. • FAKİR ÇALGICI: FT«IB Grillparzer 300 Kurus. • ANTİGONE: Kemâl Demir*l = 300 Kuruş • MAX SCHELER T» NlETZSCHE'de TRAJİK OLAN. Dr. E lonna Kuçuradi 400 Kurus. • ÎAZIŞMALAR: MaksJm Gorki Anton Çehov 300 Kuruj. • ALTINCI KOĞUŞ: Anton Çehov 400 Kuruş. • KANAYAN tSPANYAt S«int Exuperv 500 Kuru?. • !LK YILLAR1N EKMEGL = Heinrich Böll. 5 Lir». Dağıtım: BATEŞ. = OKUL BİLGİSİ YAYIMLAR1 î. Hakkı Talas'm Okul Kitaplan Sayın Öğretmenler: 4. ve 5. sınıf için artık bir test citabı aramıyacaksınız. • 4. Sınıf Bütiin Derslerin KJabı. 23 forma. fiatı: 7.5 lira. • 5. Sınıf Bütiin Derslerin Kllabı. 21 forma fiatı: 7.5 lira. Testli ve resimli olarak yeni ila relerle basıldı. Plâstik cilt, re'nki kuşe krome kapak içinde çok leğenecek ve çocuklannıza tavliye edeceksiniz. • 2. Sınıf Bütiin Derslertn Klabı 5 lira. • 3. Sınıf Bütiin Derslerin KI»bı. 5 lira. • PINAB Yeni oktımaya gefenlere 2,5 lira. 5 renkli ve resimi ofset baskı okuma kitabı. • BAHAB 2. Sınıflara ofset îaskı yazı ve şiir kitabı 2.5 lira. • GÜNAYDIN. 3. sınıflara oflet baskı el yazılı kitap 2,5 lira. • SAAT 2. smıflara, 2.5 lira. • VATAN . 4. ve 5. sınıflara 2,5 llra. • GÜNEŞ El yanlj 4 ve 5 lere 8.5 lira. • 4. Sınıfta TAHBtB. (örneklerle) 2.5 lira. • 5. Sınıfta TAHRÎB (ömeklerle) 2.5 lira. • CUMHURtYET. Seçme jiirler 100 Kr. • 10 KASIM. Seçme Şiirler 100 Kr. Siparis adresi: PJC. 1035 îstanbul. TEST KİTAPLARI Üniversitelere. Yüksek Okullara, Öğretmen Okvıllanna, parasız yatılı okullara ve Kolejlere giriş sınavlarına hazırlamak için Mehmet Bertan'ın Türk ve Amerikalı Profesörler, öğretmenler ve test uzmanlarıyla beraber haıırladığı Test Kitaplarının ilâveli 3. baskılan çıktı. • Üniversitelere Glrlj Testlerl. (10 Ura.) • Zekâ, Kablllyet Te Bajan Testleri (7.5 lira) • Eğitim Enstitülerlne Glrlf Testleri (8 lira) • Ortaokul Son Smıf Testleri. (6 lira). • îlkokul Testleri (Kolejlere Giriş; İçin) (5 lira) Kitapçılarda satılır. ödemeli gönderilir. • M. BERTAN Maltepe Özveren Sokak 3914 Ankara. • Minnetoğlu Kitabevi . Cağaloğlu. tstanbul. ! SUÇ&MLAR • • (Sacco v* Vanzetti) 29 Nisan 1967 tarihinden itibarcn Sadee* 10 Gün Stmar KONYA BELEOİYE Başkanhğından 1 Ankara giriş yolu Karma Ortaokul kavşağından Musalla kavşağına ve îsmetpaşa îllkokulundan keza Musalla kavşağına kadar umumî kanalizasyon mşası işl 124.190,95 lira muhammen bedelli ve 7459^5 lira muvakkat teminatlı, kapalı zarfla teklif almalc suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 2 Şartname dosyası bedelsiz olarak Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 3 thalesi 12/5/1967 cuma günü saat 15.45 te Belediye Sa rayında toplanan Encümence yapılacaktır. 4 thaleye İştirak edeceklerin 2490 sayüı kanunun 2, 3 ve 32 nci maddesine göre hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Encümen Kalemine vermelerı şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. îhale saatinden 24 saat evveline kadar yeterlik belgesi alınması lâzımdır. (Basın: 14552 K. 731 4577) DAHİLİYB İLAN 27 Nisan 1928 tarihli Cumhuriyet'ten i • KARACA TİYATROSUHDA NOT: Tel: 44 M 02 Biletler Mbfa çıkarümıjtır. Reklâmcılık 1491/4550J •»»»»»»»»•••••••••»•»*>»»*)»•••»••»»•»»•»•••••• BİLGİ YAYINEVt | HABORA KİTABEVİ • BOLŞEVİZM.. • Bertrand Russell bu eserinde 1920 Rusyasuıı ve bolşevizmi inceliyor... • BOLŞEVtZM... • Yeni çıktı.. 7.5 lira.. • BOLŞEVİZM... 9 Bütün toplumcu kitabevlerine gönderilmiştir, tsrarla arayınız... • AMERİKA AMERÎKA. 9 Elia Kazan'm yankılar uyan dıran eseri... 6 lira. Ve: • GEORGÎ DİMtTROF. yakında çıkıyor.. Bazı Yayınlamnız: • 400 DARBE (Truffaut) • GİZLÎLİK (Sartre)... • DÜNYA HÜKÛMETİ CİA. (Finney).. • ANARŞİZM (Kropotkin)• SEÇME DÜŞÜNCELER. (Bakunin). • SOSYALİST REALtZM (Siniavski)... HABORA KÎTABEVÎ P.K. 6, Beyazıt Istanbul. *** Sayın yazarlar, editörler; llml, teknik, artistik alanda çıkmış yer li yabancı kitaplann satışıyla daima uğraştığımızı bildiririz. BELEN KİTABEVİ Emin Sarıata. Fevzipaşa Bulvan Basmane Izmir. 174/7. Cağaloğlu Yayınevi • ÎSLÂM DÜŞÜNCESL Üç ayIık Islâmî fikir ve edebiyat mecmuasının birinci sayısı, tanınmıs selâhiyetli kalemlerin en güzel yazılariyle çıktı. Birinci hamur 75 Gr. kâğıt, itinah baskı. Fiati 3.75, yılhk abone 15.00 NOT: Mükâfatlı Tercüme müsabakasına iştirak müddeti 30 nisanda sona eriyor. • İSLÂMİ TÜRK EDEBtYATI. Yazan: Dr. Neclâ Pekolcay. Saha «ında ilk ilmi ve ciddi bir eserdir. 88 sahifesi ofset usulü ile metinlerin fotokopilerine tahsis edil miş.tir. Orijinal yaldız baskılı tezyinatlı lüks kuşe krome kapak, 376 sahife. 15.00. • EŞREFOĞLU RUMİ DtVANI. Iznik'de medfun büyük tasavvuf şairi EşTefoğlu Abdullah Rumî'nin meşhur Divanı. Hayaü hakkında bilgi ve Mahir Iz Hocanuzın takrizi ile, orijinal yaldız baskılı tezyinatlı lüks kuşe krome kapak, 80 sahife 5.00 liradır. • İSLÂMDA EDEB. Konya Müf tüsü, Tahir Büyükkörükçü'nün eserî. 3 üncü baskı. küçük boy 96 sahife, çok faideli ve özlü malumat ve üstad Hafız Hattat Kemal Batanay'ın çok kıymetli ta'lik yazılariyle, 2.00 liradır. Ödemeli gönderilir. Kitap llst* gj|isteyiniz. ••Cağaloğlu Yayınevi. P.K. 1153 TJıvanyolu Cad. No. 103 Tel: 22 63 42 Istanbul. Son beş kitabı. = • TRENİN TAM SAATIYDÎ. Daha önce yayunlanan üç kitabıy Ş le bizde de pek sevilen Heinrich = Böll'ün en güzel ronıanı, Zeyyat s Selimoğlu tarafuıdan çevrilen e Ş ser, 5 liradır. E 0 POTEMKİN ZIRHLIS1 = HARB ESİRLERİ, CEHENNEM S DEN DÖNÜŞ. Sinema tarihinin = üç bas yapıtının senaryolan, Ş Kitaba ayrıca filimlerinden alı Ş nan fotoğraflar eklenmiştir. 10 5 lira. E • AMERtKAN SARGISI. De = ğerli romancımız Fakir Baykurt' s un büyük ilgi gören romanı 10 Ş lira. • SAHNEYE KOYMA SANA = TI. Tiyatroyla ilgilenenlerin el S lerinden bırakamıyacaklan bir E seçme. Türkçesi Su»t Taser. 6 = Lira. • YÖNELtŞLER. Yeni roman Ş akımmm ilk ismi Nathali» Sar ~ raute'un eseri. Mükerrem Akde 5 niz'in çevirisi ve genis blr ince 5 lemesiyle yayımlandı. 4 lira. Ş Bilgi Yayınevi. Yeniflehir An S kara. = Tekirdağ Belediye Başkanhğından 1 Su isletmemiz için iki adet derin ktıyu pompası alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çikarılmıştır. 2 Pompalaruı ikisinln muhammen bedeli 38000 Ura olup geçici teminaü 2700 liradır. 3 İhale 2 Mayıs 1967 salı günfi saat 15 de Belediye Encümeninde yapılacaktır. Zarfların ihale saatinden bir saat önce Encümen Bajkanbğma verilmiş olrnası lâzundır. 4 Şartnamenin mesal saatierinde Eektrik Su ve Otobüs İs!etmesinde görülebilecegi ilAn olunur. (Basın 14179/4554) Dün Türk • Romen muhtelit hakem mahkemesinin verdiği iki selâhiyet kararı üzeııne bir hâdise olmuş ve mahkemede hazır bulunan umumi ajan Emin Âlî bey Lozan mahkemesinin sarih maddelerine rağmen verilen bu kararlar üzerine heyeti hakimeyi selâmlayarak salonu terk etmiştir. Türk Romen mahkemesi tarafsız başkam M. Norştald başkanlığında toplanmıştı. Görülen her iki dâva da Romanya'nm Türkler tarafından işgali sırasında zaptedildiği iddia edilen eşyanın iadesi istenmektedir. Ajammıı Emin Âlî bey: Mahkemenizin simdi tefhim ettiği karar, muhterem heyetiniz nezdinde temsil serefine nail olduğum hükumetimin takdirine göre hakkı kazanın yegâne kanunu olan muahedenin bozulması demektir. Binaenaleyh gerek bu işin öteki saf halarında, gerekse benzeri dâvalann müdafaasına iştirak ede Türk Romen muhtelit mahkemesinde miyeceğimi arzederim. Efendller! Türk umumi ajanı Lozanda aktedilen muahedenin Türkiye mümessili sıfatı ile sizi hürmetle selâmlarım» diyerek ayrılmıştır. Emin Âlî beyin bu sözleri üzerine M. Norştald telâşlanmış ve beyanatın tescilini istemişse de Türk hakemi Reşit bey de buna iştirak edemiyeceğini söyleyerek o da mevkiini terk etmiştir. Bunun üzerin» muhakeme tatil edilmıştir. Yüksek Adalet Divanmda Ankara, 26 ( ö z e l ) Divanı Âli bugün öğleden sonra toplan mıştır. Eski Ticaret Vekili Ali Cenani beyin beşyüz bin lirayt mahalline harcamaması, mes'ul muhasip tayin etmemesi, bu suretle Hazineyi zarara sokmus bulunması gerekçesi ile vazifesini suyi istimalden muhakemesi istenmektedir. Mahkeme dün bazı tanıklan dinlemiştir. Dr. Kâmran Şenel raksim Sıraselvlleı Cau lll/S (Almao Haslahanesl yanı) Tel.: 44 5514 Her gün (15 18) FAHİR ONGER YAYINLARI (P.K. 918 lstanbul) YENİ ÇIKTI: • KADINLARIN KURTULUŞU. (Ord. Prof. Velidedeoğlu'nun bir konferansı ile) Yazan: Avukat Beria Onger. Bu kitapta çalışan kadmlanmızın özgürlük, eşitlik, ücret, meslek ve cinsel sorunları incelenmektedir. Mevcut Kitaplar: • Sadı Yakmalı MıT Güzel Amerikalı Gece Yansı Bir GemL Geçralşe Mâzi. Atatürk Devriml Atatürk Devriml ve Kadınlarımız. Dante. ı Evrim ve Devrimleı Balıkcılann Ayaklanman Alıcı Kus. Susan Anadoln. ,.. Yakında Çıkacak. ^ Markl Dö Sadın ŞaheserL Aşkın Suçlan. Siparişlerinizi bildiriniz. | Genel ' 744.515,59 5.284.673,21 189.401,08 Y ekun ... ~ TÜRKİYE GE^GL SİGORTA = AKTİP 1 6 YILl 96 Türk Liratı PAY SAHİPLERÎNİN TAAHHÜTLKRÎ .u ~ .>. ..: KASA VE BANKALAR HÎSSE SENETLERÎ VE TAHVÎLLER ALACAK SENETLERÎ ÎKRAZLAR 1.500.000 3.452.773 69 11.502^80 23 5.265.501 49 2J358.484 85 f A. $ . PASİF Türk Llran BİLÂNÇOSU SAHESER ROMANLAR EN BUYUK YAZARIARIN EN GUZEL ESERLERİ Hemingway: VMUK. YOKUII H. Troyat: D U C K RHE Kenyon:|İR60l6ENİN MDINDAN *Dunya Edebiyatı Klâsikleri: Tol.f.y HARP VE SULH 15 baa) TOIIIOY'. OİRİÜŞ (3 b a s ı ) " Tolıtoy: KAZAKLAR J. Aınton: EMMA H. Murç»r: LA BOHEM H. Mann: rAAVl MELEK ' W Coll.n,: BEYAZLI KADIN Lıorancr. OGULLAR VE SEVGİLİLE» L n n ı t n : GUNAHKÂR RUHLAR «: P r v m l : MANON LESCAUT G. Fl.ub.rt: MADAME BOVARY BORÇLU HESAPLAR a) Sigortahlar 418.154,66 b) îstihsal organlan 7.244.860,65 c) Sigorta ve reasürans şirketleri câri hes. ... 2.240.550,18 d) Sedan v« Retrosedanlar nezdindeki depoîanm« 320.969,79 e) Diğer borçlu hesaplar 819.738,10 SABtT KIYMETLER a) Demirbas (430.000, liraya sigortalıdır) b) Gayrimenkuller (4^00.000, liraya sigörtalıdır.) c) Sair kıymetler (135.000, liraya sigortalıdır) SERMAYE ..: r.7 ;. ~. TT. :.: ;.: ;.: zr. TT. TT. KANUNÎ YEDEK AKÇE ÇEŞİTLI YEDEK AKÇELER ... ^ TEKNİK İHTÎYATLAR (Reasürörler hlssesi hariç) a) Câri muhataralar ihtiyah 1.046.128,49 b) Riyazî ihtiyatlar 7.653.904,22 c) Muallâk hasar ve tazminat ihtiyatı 4526.449,03 ALACAKLI HESAPLAB ... . „. ... „. ... u; ~ ' a) Sigorta ve reasürans şirketleri . . „ . . . 12.652^14^58b) Reasurörlerin depolan 2.663.806,88 c) Diğer alacaklı hesaplar ... .„ 2.645544,60 AMORTİSMANLAR a) Demirbas amortismanı b) Gayrimenkul amortismanı ;.: ;.: ..: ... ~ 402.182,88 748.809,15 S.0O6.0O0 474^07 73 4İ39J43 76 13.526.481 74 11.044.273 38 17.962.026 06 PAYEL YAYINEVİ • KÖYLÜ MESELELERİ VE SOSYALtZM. (Toplatılmıştır) • TREBLİNKA CEHENNEMÎ. »Nobel Kazanan Yazarlardan: 3 lira. • SOVYETLER BİRLİĞÎNDE H«ningway: SİLAHLARA VEDA 14 bası) Hnnin«w<r: IRMAKTAN ÖTEYE SOSYALİZMİN KURULUŞU. 10 Put*rn>k: OOKTOR JİVAGO, lira. Sl»ınb«k: CENNET YOLU |2 ba«l"* • İNSANLIĞI NASIL BİR GE SttinİMck: AŞK OTOBUSU Sinclair L«wıt: SENİ SEVMEK KADERİM LECEK BEKLtYOR?. 7.5 lira. Sinclaır L.w,ı: VAHŞI AŞK • YENÎ ÇİN. 5 lira. Aıuir* GKİ.: KALPAZANLAR • YALNIZLAR (Roman) 7.5 Ptarl Buck: ANA lira. Paarl Bwk. ŞAKAYIK Ödemeli gönderilir. Kataloğ is Purl Butk: MUBAREK TOPRAlC teyiniz. PAYEL YAYINEVİ. P. »Çağımızın En Ünlii Romanları K. 889 îstanbuL M. Orumar VALSE OAVET S. Maugham: OYUN Kenyon JOSEPHINE **# N. Shul*: KUWSALOA(2 bası* ı2 basıi" Prof. Dr. Sabih Oktay D. Du Mauriar KADER YOLCULARI • ÂCİL MEDtKAL HASTA Ya«ar Kamal: YER DEMİR GÖK BAKIR LIKLAR. tkinci bası 150 Tl. Bü T.ylor C«ldw*M: 5ABAH ŞARKtSI yük boy, 800 küşur sayfa, illüstras Cronin: SABAH Y I I D I Z I (3 bası) yon kâğıdı, iyi cilt Ödemeli is Cronin: BİR AŞK UĞRUNA (2 bası) teme adresi: Tıp Fakültesi Has Cronin: ERGUVAN AĞACI (2 bası) Cronin: tahanesi 1. Dahiliye Kursüsü. Ce Her kıUp BİR ACI ŞARKI kabartma bez cıltlı beci Ankara. be; renk ofset «ket kaplı & j *** .2.5 L** 10 L * • 15 L. V A r I N E V I • VUSLAT GECESt (Şiirler, Matraksiyonlar). Mergen Yayınları • Muhabbet Kuşlan. 250 Kr. • Balıklarm Hastahklan 250 Kr. • Kanarya Bakım Kılavuıu 150 Kr. Mergen Bayilerinden arayınız. Tek siparişler pul karşılığında gönderilir. tsteme adresi: Mergen Madenî Kus. Kafesleri Sanayii Çapa, Millet Caddesi 285/B 5 ~ = = ~ = S S S Ş = 1150.992 03 5883M 20 41^42.003 52 4.015.783 6^18.589 88 41.242.003 52 4.015.783 KÂR Yekun NÂZIM HESAPLAR .„ „. ~ .J ; = NÂZIM HESAPLAR ... .„ *;.: „; „: ~ ... ... ;» AYDIN KİTABEVİ Beklenen kitap çıktı: • AÇIKLAMALl, NOTLÜ DtVAN ŞİİRİ ANTOLOJÎSİ. Hazırlayan: Halil Erdoğan Cengiz. Liseler, eğitim enstitüleri ve dengi okullarla, ilgili üniversite öğren cileri için yarduncı kitap Ömekler bugünkü dile çevrilmiş; kelimeler. deyimler, mefhumlar, edebi sanatlar açıklanmıştır. 432 büyük sayfa, 20 lira. Ödemeli gönderilir. Aydın Kitabevi. Koca Beyoğlu Pasajı, Yenişehir Ankara. • ÜNtVERSİTE REHBERÎ. Üniversitelere ve Yüksek Okullara giriş rehberi (2 lira çıkü.) Posta pulu göndererek isteyiniz. PJC. 255. Yenişehir Ankara. *** •BANKALARIN İPOTEK1İ KREDİ MUAMELELERÎ. Yazan: Sâdık Artukmaç, (Tapu ve kadastro eski Umum Müdür Muavi ni). Ipotekle ve banka kredisi ile ilgili her şahsa ve her müesseseye lüzumlu ve faydalı bir kitap, 360 sayfa. Isteme yeri: Bakanlıklar Posta Kutusu 33 Ankara. Ödemeli yollanır. Fiatı: Posta üc reti dahil 35 lira. *** • IŞDCLANAN tXKE. Dil Ku c rumu Tfazı Kurulundan ^}} ^ ozan Mehmet Salihoğlu'nun Öztürkçe üzerine yazdığı kitaptır. Akıcı bir üslupla yazılan bu emsâlsiz eseri bütün aydınlara, öğretmenlere, öğrencilere tavsiye ederiz. Kitapçılarda.. Bateş Bayilik Teşkilâtı. *** •TAREV1 VE KREDİ. Ziraat ve zirai ekonomi ile uğraşanlarm okuması gereken kitap, isteme ad resi: Doğan Yalım Ragıp Tüzün 37 Yenimahalle Ankara. *** • ALLAH VARDIR. Doktor Halim Bilsel 1.0. tktisat Pakültesl yayın !an : = İ BORÇ TÜRKİYE 1966 Teknik Netieeler SİGORT V A. K  R V E ZARAR Türk Liran YILl HESABi Teknik Netieeler ALACAK Türk Liran YANGIN BRANŞI Reasürörlere devredilen primler ü zr. Verilen komisyonlar „ ~. *... Ödenen tazminat Muallâk hasarlar ihtiyatl Câri muhataralar ihtiyatı (reasürörler hissesi hariç) Yangın göndürme masraflarına iştirak paylan 4.740.406.65 1.811.677,36 1.471.684,83 2.054.678,25 439.738.30 195.875,51 YANGIN BRANŞI Müdevver câri muhataralar ihtiyatı (Net) ..; :n ZZ Müdevver muallâk hasarlar ihtiyatı (Net) Prim Idare harcı Ahnan komisyonlar „. ödenen tazminatta reasürörler hissesi Muallâk hasarlar ihtiyatında reasürörler hissesi ... Yangın söndürme masraflanoa İştirak paylarında reasürörler hissesi 452 283,59 95.135,07 5516.747,99 426.154.26 2.097J39.69 1.266.556,36 1.964.456,27 174.475,41 11.993a48 64 10.7U.060 90 NAKLtYAT BRANŞI Reasürörlere devredilen primler Verilen komisyonlar Ödenen tazminat Muallâk hasarlar ihtiyatı Câri muhataralar ihtiyatı (reasürörler hissesi hariç) 6.808.135,79 1.781.219,75 2.711553,11 6.653.933,49 121.363,34 İSTANBUL BASINI TÜRKER ACAROĞLU Millî Eğitim Bakanhğı Basma Taıı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünün 31 aralık 1966 tarihlı resmi bir istatıstiğme göre, tstanbul'da 854 gazete ve dergi çıkmaktadır. Bunlardan 197'si gazete, 657'si dergidir. Gazetelerden 48'i gündelik (13'ü ajans bülteni), 51'i aylık, 29'u haftahk, 28'ı onbeş günlük, 17 si süresi belirsiz, 9'u iki aylık, 9'u yılhk, 2'si üç aylık, 2'si dört aylık. l'i altı aylık, l'i on günlük, l'i de haftada üç kez yayınlanmaktadır. Bunlardan 54ü ilkin 1966'da çıkmağa başlamıştır. Dergilerden ise 212'si yılhk, 166'sı aylık, 103'ü haftahk, 55'i üç aylık, 50'si süresi belirsiz, 22'si ikı aylık, 18'i onbeş günlük, 17'si altı aylık, 8'i haftada üç kez, 5'i dört ayda bir çıkmaktadır. Bunlardan 172si yeniden kurulmuştur. Istanbul gazete ve dergilerınin konu sınıflandırması da şöyledır: Genel konular 483, Sosyal bilimler 181, Uygulamalı biîimler 93, Edebiyat 51, Din ve Tarih coğrafya biyografya 7'şer, Nazari bilimler 4, Dil 1. Istanbul'da yabancı dillerde 58 gazete ve dergi çıkmaktadır: îngilizce 16, Ermenice 11, Fransızca 9, Rumca 7, Almanca 4, Almanca Türkçe 3, Musevıce 3, Ingihzce Türkçe 2, Arnavutça 1. Bunlardan 8'i gündeliktir. 1965'te ise Istanbul'da 761 gazete ve dergi yaymlanmak , S taydı. Arada 93 adet lehte bir £arlt vardır. Buna göre, tstanbul'da 1966'da gazete ve dergi sayısı çok artmıştır. NAKLtYAT BRANŞI 18.076.605 48 KAZA BRANŞI Reasürörlere devredilen primler Verilen komisyonlar ödenen tazminat Muallâk hasarlar ihtiyatı Câri muhataralar ihtiyatı (reasürörler hissesi hariç) 6.609.773,28 1.752.785,49 5.349.733,88 5.898.806,71 631201,96 Müdevver câri muhataralar ihtiyatı (Net) ..; ..; ^z Müdevver muallâk hasarlar ihtiyatı (Net) Prim îdare harcı Ahnan komisyonlar ödenen tazminatta reasürörler hissesi Muallâk hasarlar ihtiyatında reasürörler hissesi ... 75 893,18 145.146,75 7.293.589.19 513.768,47 1.484.086.90 2.601.645.77 6502.498,81 18.616.629 07 KAZA BRANŞI 20.242.301 30 HAYAT BRANŞI Müdevver riyazl ihtiyatlarda reasürörler hissesi ... Reasürörlere devredilen primler Verilen komisyonlar ölüm ve maluliyet tazminatı Vâde hululü ödemeleri tştiralar Rantlar' Hususî masraflar Muallâk tazminat ihtiyatı Riyazî ihtiyatlar M A L Î N E T Î C E L E R 2.630.175,22 142500,16 36.414,36 101.109.46 137.523,82 106.669,67 3.653.202,75 743.983,92 269340,32 215.754,89 332.083,81 4.706.198.94 29.500 59.770,92 3.172.482,13 9.752.892,80 Müdevver câri muhataralar ihtiyatı (Net) ... ..; ;.; 471.250,32 Müdevver muallâk hasarlar ihtiyatı (Net) 934.191^64 frim 8.503183,10 Idare harcı 620.361,90 Alınan komisyonlar 2.016393.19 Ödenen tazminatta reasürörler hissesi 4.084.756,21 Muallâk hasarlar ihtiyatında reasürörler hissesi ... 4.617117 87 Devredilen ihtiyat 444.983,60 21.692.23? 83 HAYAT BRANŞI 22.935.210 48 YERLİ ROMAN VE HİKÂYELER Karapençe (Oğuz özdeş'in romanı). îst., Türkiye yayınevi, 1965. 200 s., 5 lira. ; Konçinalar (Haldun Taner'in hikâyeleri). Ist., Varü* ; yayınevi, 1967 160 s., 4 lira Kutsal isyan (Hasan îzzettin Dinamo'nun Milll Kurtuluş Savaşıraızın gerçek hikâyesini veren romanı). 4. cilt. îst., May yayınları. 1966 415 s., 15 L. Küçük dünya (Emme Işınsu Okçu"nvm romanı). Ist., Yağmur yayınları. 1966 176 s. 5 lira (Eser, Turizm ve Tanıtma Bakanlıgınm sanat armaganmı kazanmıştır.) Mahalle kahves . Tüneldeki çocuk fSait Faık Abasıyanık*ın hikâyeleri). Yeni basım İst., Varlık yayınevi. 1965. 272 •., 6 İ1! ^ Okullar için aüştırmalı millî hikâyeler antolojîsi (H Fethl Gözler'in derlemesi). tst., tnkılâp ve Aka kitabevleri, 1965. Oyuncakçı dükkânı (Mehmet Seyda'nın hikâyeleri). îst., xr«Hitor>o vavınları. 1964. 80 s., 2 llra. Müdevver riyazî ihtiyatlar ; 12.615.263,09 Müdevver muallâk tazminat ihtiyatı (Net) 3.446.454,97 P r i m 2.278.703,93 Ahnan komisyonlar 173 443 pg tkraz faizleri ".[ \" " ' ' " 41M&.Z9 Olüm v e maluliyet tazminatmda reasürörler hissesi Vâde hululü ödemelerinde reasürörler hissesi Iştiralarda reasürörler hissesi Rantlarda reasürörler hissesi Riyazî ihtiyatlarda reasürörler hissesi Muallâk tazminat ihtiyatında reasürörler hlsgerf ... 79.176.82 130.474,69 124578,25 lO.25o! 3.881.706,82 I6.OOOİ GAZETEC1LIK DERSLERI ÎMnd baskı Yazan: Cevat Pebmi BAŞKÜT Tevzl yert: Batı Reklâm Nuruosmaniye Cad. Atasaray 105107 • îstanbul Ödemeli yollamr. Fiatı : poıt» ücreti dahil 18 TL. Umumî masraflar Verilen faizler Amortismanlar : a) Demirbas amortismanı b) Gayrimenkuller amorüsmam Diğer rararlar " • * * ••• •*» ••» *•• ••• •«• •*• •*>• ••• ••• S.017.168 87 S88J52 20 22.797J97 01 MALÎ NETİCELER » «. ^ .; „ „, = ••• ••• ••• Müdevver kâr Hisse genetleri ve tahvilleri gelirleri (Kupon bedelleri) Ahnan faizler Gayrimenkul gelirlerl (Net) Müteferrik geürler Yekan rr. r™ î3? M« 60X100, 46.162,73 30^28,87 336.892,11 1502,97 474.488 68 «3 75^73.699 23 Y e k u n ..; :. ..; 75.573.69» SS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog