Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 27 Nisan 1967 SAHİFE BEŞ Alem yaptılar ve sonra öldiiriildü Bülent Ecevitve Feyzioğlu 'Bana saldmnca bıçaği sapladım, ondra Asfallı Tepebağ mevkiinde dün gece kadın yüzünden Irnıail Durmus, Ubanca ve bıçakla deltk deçik edilerek oldüriilmüştür. Saat 00.30 da islenen cinayetin tabancalı ve bıçakü failleri olan Ali Songül ile Yaşar Birol Baysal yakalanmıstır. Öldürülen Ismail Durmuj, bunKüçükçekmecede bir plâj sahibi dân bir yıl önce Sütlücede oturan bulunan Ali SongüTün dostu Mü F.B. adında bir kızla tanışmış ve kerremin kardeşi olan F. B. olay evlenme vaadiyle kızı iğfal etmişgecesi İsmail ile Emirgâna gıtmiştir. Cmayet faillerinden olan ve ler ve geç saatlere kadar eğlenmişlerdir. Âlemden dönen İsmail ile F. B. Yeşilköye gitmişlerdir. İsmail F. B. yi ablasının evine bırakıp ge ri dönmüştür. Mükenem ktzkarde şini görünce, «Geceyansı burada ne 15in var» demiş, F. B. de, «tsmail beni getirip bıraktı» şeklinde cevap vermîştir. Ali Songül ise, •İsmail nerede, onunla konuşalım. Seni böyle sağda solda dolaştırıyor. Alacaksa aJsın» demiş ve özel otomobiline binmiş. Mükerremle F. B. yi ve Yaşa rı da yanına alarak Ismailin araba sını izlemeğe başlamıştır. Tepebağ mevkiinde îsmailin bindiği ve Kadir Sakızlının kullandığı 34AZ751 plâka sayılı otomobille karşılaşan Ali Songül olayı şoyle anlatmıştır: .İsmail ile konuşmak istedim. Fakat bıçakla üze rime saldınnca tabancamla ateş et tim. Kendimi savundum.» îsmailin arkadaşı Kadir ise, «Onlar bizim yo lumuzu kestiler. Yaşar arabanın içine girip bıçağı Ismaile dayadı, ismail dışan çıkmca Ali ateş etti. Arkadasım yerde kıvranırken, Yaşar tekrar hamle yaparak bıçakla vurdu» demiştir. F. B. de, Îsmailin kendisini iğfal ettlfinl, son gece de aym vaadlerle tecavüzde bulunup, kızkardeşinin evine bıraktığım söylemiştir. Cinayetin sanıklarından birini civardan geçmekte olaa Zeytinburnu Enuıiyet Âmirliği polisleri yakalamış, di feri ise Cinayet Masasına teslim ol mustur. Fecî şekilde öldürülen şoför 24 yasında evli bir çocuk baba sıdır. MUkerrem ve Ali Soogül I AMBARLI'DAKİ , ÂRIZADÜN TRAFİGİ AKSATTI Ambarh santralmm tecrübe eahşmaları yapan ikınci ünitesinde dün sabah saat 8.55 de meydana gelen arıza dolayısıyle şehre verilen elektriğin voltaiı düşmüş, bazı bölgelerde ise cereyan tamamen kesilmiştir. Voltaj düşmesinin sonucu olarak, evlerdeki ve sanayi tesislerindeki makinalar çalıştınlamamış. troleybüslerin durması yüzünden de trafik geniş ölçüde aksamıştır. Olayın bütün şehri kaplamasına; Ambarhnm devreden çıkması dolayısıyle. kuzeybatı santrallarından gelen elektriğin geçtiği iki kondansatörün de devre dışı kalması sebep olmuştur. Ancak Silâhtarağa santralının tam kapasite ile çalışmağa başlaması üzerine arıza, öğleye doğru büyük ölçüde gıderilmiştir. TROLEYBÜSLERİN DURUMU Günde ortalama üç defa elektrik kesildiğini belirten trafik müdürlüğü, bu yüzden troleybüslerin oldukları yerde kaldığını ve dolayısıyle trafiğin tıkandığına belirterek İETT idaresine başvurarak troleybüslere akü takılmasını istemiştir. Akü takıldığı takdirde troleybüslerin arıza süresince yol üzerinde kalması önlenecek ve yol kenanna yanaşmaları mümkun hale gelecektir. C.H.P. Genel Başkanı İnönü'nün teşhisı, bugün parti içinde Feyzioğlu liderliğinde ikincı bir parti gibi hareket edenlerin, aslında. «C.H.P. nin ortamn solundu olan tabiatına fikirleri ve temayülleriyle uymıyanlar» dan ibaret olduğ^ıdur. Bunlar, Halk Partisinin «her niyete göre yenen bir meyva, muz gibi bir şey» olduğu kanısındadırlar ve Genel Başkana göre, «ortamn solunda bir tabiat» 1 reddettikleri içm, kazan kaldırmakta berdevamdırlar. Suçlamalan için ellerinde inandırıcı bir deli! olmadığı halde, 18. kurultaym işbaşma getirdiği Bülent Ecevit'i ve arkadaşlarını «aşırı sol tahrikçisi» olarak damgalamakta devam eden Sekiz lerin bu tutumlarını daha iyi anlamak için, Ecevit'in kurultaydan beri yaptığı konuşmalara bir goz atmak gerekmektedir. C.HJE». Genel Sekreteri, son altı ay içinde, yurdun hemen hemen her bölgesini gezmiş ve 150 den fazla konuşma yapmıştır. Bu konuşmalarında, ortamn solu politikasmı ve felsefesini anlatan Ecevit, her defasmda kendisini suç lamaya kalkan Feyzioğluna ve arkadaşlarına sormuştur: «Bu iddialarınızı, benim konuşmama ve hangi sözüme bağ lıyorsunuz? İsnatlarınıza delil diye gösterebileceğiniz, hangi sö~ züm veya hangi 'ümlemdfr?» Ecevit'in partiyı sosyalızme, hattâ aşırı sosyalizme götürdügünü, «Kartaca yıkılmahdır» diyen Bomalı senatör gibi israrla tekrarlıyan Sekizler, cevap olarak daima: «Partinin yeni yöneticileri kurultay kararlanna aykırı hareket ediyorlar, partiyi sosyalizme kaydırıyorlar» demişler, delil göstermekten kaçınmışlardır. ECEVtT NELER SÖYLEDt? Halbuki, kurultaydanberi ve kUTultaydan önce Ecevit'in neler söyledigi, nasıl düşündügü ve han gi politik inanca bağlı olduğu açık olarak meydandadır. Genel Başkan, Sekizler tarafından tazelenen her hücumun arkasmdan, Genel Sekreterin ve parti yöneticilerinin, C.H.P. programma, seçim bıldirgelerine, kurultay kararlarına bağlı kalarak hareket ettiklerıni açıklamış; teşkilât kademeleri, Parti Meclisi ve Kurultay, İndnüyle aynı kanaati paylaşmışlardır. Neler söylemistir son altı aylık yurt gezilerinde Bülent Ecevit? Bunlan şöyle özetlemek müm kündür: • Pakir, yoksul, thtiyaçlar (• çinde bulunan bir halkın politikasını yapacağız. Yalansız bir demokrasi kuracağız. Halk Partisinin altı okunu, tek yönde, halkın özgürlüjKi ve refahı yönünde atacağız. (İzmir, ödemiş, 21 Kasım 1966). • Ortamn solu polltikası, yoks\ıl vatandaşı bilinçli hale getirmek amacmı güder. Emeglnizln, ürunünüzün değerini korumanın, sömürülmemenin yollarını gösterir. Bıkmadan doğrulan söyliyecek ve demokrasiyl korumanın asıl yolunun, seçmen vatandaşm tam bir bilınce ermesi olduğunu aklımızdan çıkarmıyacağız. (Bergama, Seferihisar. 22 Kasım). • Ortamn solu, sadece özel te> şebbüse değil. işcinin emeğine ve hakkına da değcr verir. (Salihli, 23 Kasım). • Hayır! Biz kimsenin kazancıno göz dikmiyonız. Servete ve varlığa karşı Jüşmanlık yaratmıyoruz. Fakat biz, bir tarafta kazançlar, servetler artarken, diğer tarafta fakirliğin, yoksulluğun, dertlerin artmasına razı olmuyo ruz. Bunu önleyici tedbirleri. yollan gdsteriyoruz. Komünizme, demokratik hak ve hürriyetleri kaybettirecek ehlikelere karşı set çekiyoruz. Bunun, ortanuı solu bir politika ile mümkün olabilecegini anlatmıyor. ispat da ediyoruz fManisa. 23 Kasım). B i r k u ş . . . «Gökkoışu»*... SABEN'A için göklerde emniyet v e rahatJığın s e m b o l ü . . . a y n i z a m a n d a SABENA'nın h e r yolcusuna, şahscn güsterdiği ihtimamın ifadcsi... S^yahat problemlermizin hallini SAFiENA'ya bırakın v e seyalıatInrinize zevkli b i r t a t i l havası katın. Maktül İsmail Uzatmalı jandarma \Çavuşunun gerçek kaatilleri nihayet tesbit edilebildi , Kuçükköyde bir ay önce dev[riyeleri kontrol ederken otomoIbil hırsızları tarafından oldurulen uzatmalı çavuş Huseyin Kul tufanm gerçek kaatıllerı ortaya çıkarılmıştır. Daha once ay!nı olayın faılleri olarak Hırsız,lık Masası tarafından yakalanan iiki zanlı da cinayet suçundan kurtulmuşlardır. Dun olay yerine götürülen Nevzat Akdemır ve kayınbiraderi Metin tatbikatta cinayeti nasıl işledıklerini anlatmışlardır. öte yandan. Minî Etek cinayetının gerçek faıli olarak Faruk örnek Zeytinburnu Savcılığı tarafından tevkif edilmiş, arkadaşı Hıkmet ise silâh taşıma suçundan tutuklanmıştır. Faruk tevkif tj&ilip tSadaflÜSİ ile Cezaevine göturülürken, «Neden ifadeni de|iştirdin. Hanl snçn üxerine alnuştın» şeklinde konuştuğu ilgililer .tarafından ifade olunrnuçtur. S B N . yolcuva «BİKla yırdım ıdın havayoltı. AE A c BELÇÎKA HAVA YOLLAR1 • *G«Hcu5U", Belçıka'lı Ressam Ren« Magrıtte tarj» fından, öıcl olaralt S\BENA içm yaralılmıştır. 0 Demokrasi ne orduya dayanarak kurulur, ne de halk silâhlanmaya kışkırtılarak korunabilir. C.H.P. deki ortanın solu hareketi de işte demokTasiye bu inancı kuvvetlendirdiği için, rejime en büvük hizmetı yapmakUdır. (İzmir, 21 Kasun). • Devrimci wtiler daima Üeri hamleler içinde olmahdırlar. Eğer Atatürk reformlarmı kafi gör seydik ve bugün de onlarla yetinseydik, ilerici değil. muhafazakar bir parti olurduk. Muhafazakâr or tanın sağında bir parti, toplum düzenindeki bozuklukları düzeltemez. (Antakya. 28 Ocak 1967> • Haksız kârlar mekanizmasını durduracağız. Bu özel teşebbüs düş manlığı değildir. Özel teşebbüse iııanıyoruz. Fakat. üretici köylu ve işcinüı emek ve haklannın korun ması gerektiğine de inanıyoruz. Dünyanın hiç bir yerinde sınırsız teşebbüs özpürlüğü yoktur. Kişi haklan ile toplum haklan çatıştığı zaman toplumdan yana olmak bir incanlık görevidir. (İskenderun, 27 ocak.) . • Biz, kooperatifler sistemı ile fakir köylüyü de zengin çiftçi gibi, kredi ve teknik imkâna kavuşturmak istiyoruz. Bunun neresi komünizm? (Adana, 26 Ocak) 0 Toprak mülkiyetini yeniden düzenleyen, topraksız köylüye ken di toprağında çalışmak ve kazanmak imkânı veren bir politika, ortanın solu politikası, elbette kl , mulkiyete de, aileye de saygüıdır. (Adana, 26 Ocak) • Köylüye, işçiye, geni§ halk ta bakalanna yalan söyleyerek iktida ra geçmek ve orada kalmak ustaları, elbette bizim doğrulan söyleyen ve halkı uyaran politikamızı dinsizlikle, servet, mülkiyet ve aile düşmanhğı ile suçlamak isteyeceklerdir. Fakat ortamn solu politikası, bu usulleri kısa zamanda geçersiz hale getirecektir. (Adana, 26 Ocak). % Mamur ve müretfeh bir Türkl ye ülkusünden söz etmek yetmeı. Mesele, bunun nasıl başarılacağım •\e ne derece adaletle topluma yayılacağını halka göstermek, halkı buna inandırmaktır. Sosyal adaletin nasıl sağlanacağını halka öğreteceğiz. (lzmİT, 17 ocak.) • Ben hıç bir yerde sosyalistim demedim. Ama değilim de demedım. Diyenlerimiz yok mu? Feyzioğlu arkadaşımın birkaç yıl önce ünlü Fransız devlet adamı ve sosyalist Mendes France'la ilgili röportajlarını okuyanlar, bu yazılardan Fransız Sosyalist Partisi ile CHP'nin görüşleri arasmdaki benzerliğe dikkati çeken bir intiba edinmişlerdir. Coşlnın Kırca arkada şım, 1965 seçimlerinden önce verdiği bir demeçte; «Sosyalizm yok, sosyalizmler vardır, CHP'nin fazla sosyalist olmasına lüzum yoktur. demiştir. (CHP. Ortak Grupu, 25 Ocak 1967.) • Hazindir. tçimizde bazılan, bizim yenilmemizi, CHP nin kaybetmesi bahasına istiyorlar. Teşkilâta inanmayanlar politika ve demokrasi yapamaılsr. Tes> kiiita gidip bizim gibi çalışın diyoruz, onlar ayağımızs çelme takmağa uğrasıyorlar. (CHP Grupn, 25 Ocak). • CHP nın ortamn solu politikası bır sınıfı dığerine düşurerek değil, sımflar arasındaki duvarları yıkarak sınıfları kaynaştırarak sosyal adaleti gerçekleştiren ve demokrasiyi yaşatan bir politikadır. Biz bunun için toprak refonnunu ıstiyoruz. Toprakh v e topTaksız köylü smıflannı mücadeleden uzaklaştırmak hedefini güdüyoruz. Sendikalar işçiler adına işletmeler kurabilirler diyoruz. Böylece, işçilere halk isletmeleri kurdurarak işçi • patron mü cadelesini ortadan kaldırmayı dusünüvoruz. (Malatya, 9 Aralık 1966). 0 Herseyi devletleştiren politikanın da. ekonomik hayatı özel tesebbüsün eline bırakan politikanın da demokrasiyi koruyabileceğine inanmıyornz. Biri îşçilerî. dijeri sermavPdarla Ilâncılık: 9579,4581 Tekin Erer ve Ballısoy mahkum oldular » 1 • * Memet Fuat'ın 15 yıl hapsi istendi Nazım Hikmet'ın «Dört Hapishaneden» adh Mir kıtabını yayınlayarak «Kömfinizm» propagandası vaptığı iddıa edılen Memet Fuat'ın yargılanmasma dun de devam edılmıştır. 2. Ağır Ceıa Mahkemesinde yapı'.an dünkü duruşmada mütaleasmt bildiren Savcı, sanığm, T ylîdan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemiştir. Durusma, savunmanın yapılması içm baska gune bırakılmıstır. Gayrimenkul Satış llânı İSTANBUL KMNİYET SANDIĞINDAN: Dosya No: 964 759 İsmail Ahmet İnalman İPA. 2935 h€sap numarah borç senedıyle Sandığımız Fatih Şubesinden aldığı borç paraya karşılık; Fatih, Molla Aşkî mahallesi Püskülcü sokağmda eski 4, 13, yeni 16, 18 kapı sayılı arsanın tamamını Sandığımıza birinci derecede ipotek etmişti. Tapu kayıt s u retinde işbu gayrimenkul, Fatih, Molla Aşkî mahallesi, Püskülcü sokağında kâin eski 4, 13, yeni 16, 18 kapı, 2637 ada; 16 parsel sayılı 148.22 m2. miktarinda arsa olup tamamının İsmail Ahmet İnalman uhdesinde kayıtlı olduğu v e Sandığımıza birinci derecede ipotekli bulunduğu bildirilmiştir. Dosyadaki muhammin raporuna göre işbu gayrimenkul 148.22 m2. miktarinda arsadır. Borclu hakkmda yapılan kanunî takip üzerine 3202 numaralı kanunun 40. maddesine göre yukanda evsafı yazılı gayrimenkulün tamamı birbuÇuk a> müddetle açık artırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artırmaya girmek isteyenler bunları ve herkese açık bulunan tapu sicil kayıtlarmı tetkik ederek satılığa çıkarılan ışbu gayrim«nkul hakkında her seyi öğrenmiş ad ve telâkki olunur. Artırmaya girmek isteyenler (3500.) lira pey akçesi veya Sandıkça kabul edilecek banka temınat mektubu vermesl tcap eder Bırikmiş bütün vergilerle B e lediye ve tellâliye rüsumu ile varsa vakıf icaresı ve tâviz bedeli ile ipoteHerin terkin h a t a borçluya; ihale pulu ve tapu tescil harcı üe varsa şerefiye borcu alıcıya aittir. Sahş şartnamesi 11.5.1967 tarihinden itibaren açık bulandurulacaktır, Birinci açık artırma 15.6.1967 perşembe günü Cağaîoğlunda kâin Istanbul Emniyet Sandığında saat 15 ten 16 ya kadar 5 apılacaktır. Muvakkat ihale yapılmasj için teklif edilecek bedelin tercihan ödenmesl icap eden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır Aksi takdirde son artıranm taahhüdü bâki kalmak şartiyle 30/6/1967 cuma g ü nü aynı yer ve aynı saatte son artırması yapüacaktır. Bu artırmada gayrimenkul en çok artırsnın üstüne bırakılacaktu. Haklan tapu siciHeriyle sabit olmayan alâkadarlar ve irtifak hakkı •sahiplerinin bu haklarını hususiyle faiz ve masarife daiı iddialannı ilân taraiinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle beraber Sandığunıza bildirmedıkleri takdirde satı? bedelinin paylaşrnasından hariç kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin 964/759 dosya numarası ile Sandığımız Hukuk îşleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (Basın 14599/4553) *r ı YOKSULLARA YARDIM CEMİYETİNİN KONGRESİ Yoksullara Yardım Cemiyetinin yıllık kongresi 29 Nisan Cumartesi günü saat 15'de Galatasaray Lısesinde yapılacaktır. <Son H»v»dia» gazetesljazarı ve Istafıbul AP milletvekili Tekin Erer ile gazetenin yazı ısleri mudürü Lütfü Ballısoy, Mılliyet Gazetesi yazarı Refik Erduran ile gazetemiz yazarı tlhan Selçuk'a. dün, U'şer bin lira manevî tazminat ödemeye mahkum edilmistir. Tekin Erer'm Son Havadıs gazetesinde bir süre önce yazdığı «An su köpekler» başhklı yazıdan dolayı Erduran ve llhan Selçuk tarafından 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde manevi tazminat dâvası açılmıştı. rı, diğer sınıftar aleyhine kışkırtacak ve ikisi de sınıf çatışmasını körükleyecektir. (Malatya, 9 Arahk 1966). 0 Anayasamız ıstedıği kadar vatandaşlar arasındakı esitlikten bahsetsın, eşit oy hakkı vardır desin; bu ulkede toprak uzerinde yaşayan koyler v e ınsanlarla alınıp satıldıkça; vatandaşlar eşıt eğitim ımkânlanna sahıp olmadıkça, demokrasinın var olduğu ileri sürülernez; eşıt oy hakkı ve vatandasın ser best iradesınden soz edilemez. (Erzurum, 13 Arahk 1966). BUNLARIN HANGtSt? Ecevıt, Karadenizde, Trakyada, Orta Anadoluda, her gıttiği yerde bu fikirleri ve aynı paraleldekı duşunceleri soylemış; sadece CHP liler tarafınıian değil, partılı partısız diğer vatandaşlar tarafından da ilgiyle kar şılanmıstır. Hiç kımse ona, bu anlattığı prensipler ıçindek: or tanın solu polıtikasının tehlikelı bir yol olduğunu, komünızm olduğunu soylememıştır. Fakat Feyzioğlu ve arkadaşları müstesna! Onlar, hep itham etınişlerdir. Feyzioğlu, 8'lerin bir govde gösterısı yaptıkları İzmir de (2 Nisan 1967) sunlan söylemistir: FEYZİOĞLU Tiirkiyeyi sos yalist bir maceraya sürüklemek isteyen ve bunu «tepeden inme» kestirme yoldan yapmak hevesinde olanlar, TtP'ten ümit lerini kestikleri ölçüoe CHP y e sızmak ve CHP Vasıtasıyla emellerine nlaşmak yolunu seçmişlerdir. Bizi CHP'de çalışamaz hale getirmek ve partiden koparmak için evvelâ, parti dışındaki sol ve aşırı çevrelerin başlattıklan kampanyanın hedefi bellidir. Bunlar bizi engel olarak görüyorlar. Onlara fırsat vermeyeceğiz! Yani, bugünkü yöneticilerle, dışardaki sosyalıstler elele vermişler ve Halk Partisını kendi «aşırı sol» emellerinın vasıtası haline getirmek çabasına girişmişlerdir. Ortada olan bütün çalısmalara, söylenen sözlere, açıklanan fikirlere rağmen, bu «şüphe» yaşatılmaktadır. Feyzioğlu, Mart ayı içinde. bir sazeteye verdiğı cevaplarda da bu şu"pheyı sürdürmüştur. Gazetenin «neye karşısınız?» sorusuna Feyzioğlu'nun cevabı soyledır: «Peki o halde neye karşıyım? Bunu da birkaç örnekle özetliyeyim: CHP nin resmi organı L'lus'ta «Atatürk sosyalisttir», «CHP sosyalist olmayacaktır demek bir kehanetten ileri geçemez ve tarihin akısına karşı çıkoıaktın tarzuida, tarihl pt#ğ çeklerle ve kurultay kararıyla bağdaşmayan «Srfişlerin yayılmasına karsıyım. Koraünist yazarların «artık değer» veya «hürriyet» tariflerinin CHP nin resmi ortranında yer almasına karsıyım. CHP yi Ingiliz İşçi Partisinin taklitçisi yapma çabalarına, Türkiveyi an cak Marksitmin kurtaraca^ı yolnndaki safsataya, dıs politika ve millî rüvenlik konularını »a dece millî menfaatler acısından ele almak serekirken. bu havatî problemlere bile ideolojik hayranhklar açısından bakanlan n basma kalıp Bİosanlarının tekrarlanmasına karsıvım. «Kestirme yolcu. tepeden inmeci» diye vasıHandınlan ve ashnda bir «aydınlar fasizminin» özlemini taşıyan bazı tahrikçilerin CHP nin iç bünyesini dışardan k a n ç t m p dnrmaianna ve bunların müsamaha ve tesvık görmelerine karşıyımj. Bütün bu ileri sürülen konuların, aslında tnönüyü. Eceviti ve partinin diŞer yöneticilerini suçlamakta pek zoraki seçildikleri açıkca Eörülmektedir v e 19 unçu Kurultaya bövle bir hava içinde gidilrnpktdir 27 Nisan Muharrem 17 V. E. 1 5.03 12 11 1601' 19.01120.43] 3.13 1.421 S 14 I 10.031 5.121 9.01 12.00 İ Bir güvercin için yapılan tören S ŞŞ E E Birinci Cihan Savaşında 21 Fransa, Verdün zaferinm kahşubat 1916 da başlayan Verdün ramanlarını andı... kale savaşları devam ederken; Biz de her yıl 18 martta Çaanavatan ile bağlantısı kesilmış nakkale zaferini, Inönü şehitleve Alman ordusu tarafından rini ve Dumlupınar şehitlerıni kapatılmış olan kaleden bir anıyoruz. * m a , Kurtuluş Sava(Güvercin) uçurularak, Paris ile şımızın (Dönüm noktası) olan irtibat sağlanmıştı. Bu güver SAKARYA Meydan Muharebecin yolda düşman ateşi ile ya sinde şehit düşen on binlerce ralanmış olduğu halde, haberi Türk evlâdı için bugüne kadar ne bir abide yapmışızdır ve ne y p ş ulastırmayı başarmış ve o anda da gözlerini hayata yum de merasim v e anma töreni!.. 25 gün, 25 gece devam eden muştu. Fransızlar, savaştan son ^ , , savaşında, Sabu ölümkahm savaşında, Sab u öiüm.kalım ra bu guvercın ıçın muazzam k a r n e h r i ü ( , ( P o l a t h . H a y H a n g İ Y a k a C l k İ H , mana) nhattı arasında on binler aTasında on binlerbir (Abıde) yaptmlılar ve her m a a ) a U l yıl dönumunü büyük törenler ce Türk çocuğu şehit olmuştur. b l le ve heyecanla kutlamaktadır Şimdi onlar haykırıyorlar: lar. Neden bizi anmazsınız? NeKim bu insan haklarına hür = 50. yıhnı idrak eden Verdün den bize bir anıt dikmezsiniz? zaferi için de Fransızlar, 1967 Basında bile o savaş ... , günleri metsiz kişi. Nereden aldığı hakla = subat ayında muazzam tören mız hakkında yayın yapılmaz!. «AYAZMA YOLÜ SAKİNLERİ» E imzasmı atmış o ipe sapa gelmez E ler düzenledıler Yarım milyon Neden?.. Emekli Knrmay Albay satırlarm altına? E ınsan, bu muzaffer şehre akın Sadık ATAK Beyler: bizde o semtin insanla 2 etti. Cumhurbaşkanı General Türkiye Muharip Gaziler nyız. Ayıptır, bu... ş> De Gol, beşvüz bin Fransızın Cemiyeti Genel Baskanı Ayazma yolunda, o yol üzerine r: önünde nutuk soyledi. Bütün inşaasına başlanmıs olan sinema E nın kıymetini bilemeyecek derece = de saf insanlarvn oturmadığı ka = naatindeyiz. Kaldı ki Inşaatın baş = landığı zemin daha önce de yaz se E zonu sinema olarak kullamlmış ve ~ Ayazma yolu sakinlerinin şikâ = yetlerine hedef olmamıştır. ~ Ben artık sayılı olan günlerini büyük bir sıkıntı ve Netice olarak şunu deriz; Efen ~ diler, Ayazma yolu sakinleri terte E yokluk içinde geçirmekte bulunan İstiklâl madalyası samiz üısanlardır. E hibi biı emekliyim. Diğer Ayazma Yolu jŞ 1332 senesinde Öğretmcıı Okulunun en çahskan taleSakinleri Yakacık = YARIN yolu bunlar? P A ŞA F A K T Ö R Ü L Ş İSTANBUL KORUNMAYA MUKTAO ÇOCUKLARI KORUMA BİRLİGİ BAŞKANLIGINDAN : Yapıiacak I« llâve mşaat thale sekli Kapalı zarf Tabmin bedeli 349.966,99 Geçici teminat 17.748,67 thale saati 15.00 1 Bırliğimize ait Bozhane köyü Yetiştirme Yurdu ilâve inşaatl işi, yukanda yazılı olduğu şekilde v e bedelle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme 12 Majus 1967 Cuma günü, saat 1500 de Sultanahmet Ticarethane Sokak No. 31 deki Birlik Merkezinde yapılacaktır. 3 Yapılacak işin 200.000,00 lirası 1967 yılı bütçesinden 149.966,99 lirası ise 1968 yılı bütçesinden ödenecektır. 4 Mukavele ve eksiltme. Baymdırhk isleti genel, 6zel v e fennı şartnamesi, proje, keşıt özeti ile bunlara bağlı kâğıtlar. hergün mesaı saatleri içinde, Birlık merkezınde görülebılir 5 Eksiltmeye iştirak edebilmek için (Geçici teminat vatırmtş olmaları Tıcaret Ortası belgesi, Ehliyet vesikası) nı hâvı teklif mektup ve zarflarını ıhalfnin vapılacağı 12 Mayıs 1967 tarıhıne rastlayan Cuma günü eksiltme saatmden bir saat evvel, Encümen'e teslimı şarttır. (Basın 14426'4557) 300 lira emekli aylığı ile yarı aç yasıyoruz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden: 30 Kv. hk Enerji nakil hattı ile 154/30 Kv v e 30/3 Kv. luk salt sahaları çehk konstruksiyon v e temel işlerı yaptırılacaktır. 1 Isin Nev'i DSİ Genel Müdürlüğünce, Bursa I Bölge Müdürlüğü mıntıkasmda insa ettirilecek Akçalar Kirmikir Pompa istasyonuna ait 154/30 Kv ve 30/3 Kv. luk şalt sahalan ile takriben 4 km. uzunluğunda 30 Kv. luk enerji nakil hattı işi ihale suretiyle yaptırılacaktır. thale, istekliler arasında aramlan şartları haiz olanlardan fiat ve teklif ısteme suretiyle yapılacaktır. Bu iş için Idare tarafından döviz temin edilmıyecektir. Isin tamamı bır bütun olarak mütalâa edilecek ve bir veya bir kaç kalem için verilecek teklifler nazarı itibare alınmıyacaktır. 2 Muvakkat Teminat Bu is için istenecek muvakkat teminat 30.000 TL. dır. 3 Müracaat Şekli îhaleye iştirak etmek isteyen müesseselerin buna mümasil işleri yapmıs olduklannı gösterir belgeleri havi bir dilekçe ile en geç 23 Mayıs 1967 günü saat 17.00 ye kadar DSİ Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesı Baskanlığına (Rüzgârh Sokak, Çatal Han Kat5 Ulus Ankara) müracaat etmeleri lâzımdır. 4 Teklif tstenmesi Üçüncü maddede belirtilen şekilde müracaat eden fırmaların durumları Idare tarafından tetkik eriilecektır. Talıpler 1. Hazıran gunünden itibaren Barajlar ve Hidroelektrık Santrallar Daıresıne müracaat ederek durumlarını öğrenecekler ve Idarece durumları uygun görülmüş olanlar iki takım mukavele evrakım 40 TL. mukabilinde aUcaklardır. (Bt«m 14486 A. 3818/4551) besi ve ögTetmen adayı iken 18 yajımda Filistin cephesinde düşmana mütevazi. fakat şerefli bir Yd. Sb. olarak göğüs gcrdim. Son Gazze harbinde alayımızla birlikte Ingilizlere esir düştük. Yıllarca süren esaretin sıhhatim üzerinde yarattığı menfi duruma dahi ehemmiyît vermeden, kalbimde korlanan vatan aşkı ve sevgisi 1336 senesinde beni Adapazarında Yunanlılara karşı yeniden ordunun ön sahnda savaja soktu. İki yı\ içinde her türlü ağır ve bugünün gençliğinin belki dp tahammül etmesine imkân olmayan şartlar dahilinde uğraştık, didindik. Kendimizi helâk ettik. Ama 1338 de düsmanı da memleketten atük. Çahşmamız İstiklâl Madalyası ile taltif edildi. Bu harb sembolünü bugün iftiharla göğsümde taşıyorum. Ayda 300 lira emekli maaşı alan kişi olarak esasen yarı günümüz aç geçtiği için ne yapabilirim. İnşallah bizim durumumuzu anlayacak olan sayın milletvekiİ! ve Scnatörler bize şu yasmuzda el açtırmazlar da bir an önce İstiklâ) Madalyası sahibl bir avuç kişinin haklannı Mecliste dile ıtetirirler. Bunu son günlerimkde büyük bir heyecanla bekliyonu, Zihni DEMİREL Mengen Gökeesu Cad. No: 7 VEKİL ÖĞRETMENLERİN ACIKLI HALİ 1 | | Istanbulun bir kazasmdaki ilk Ş okulda birkaç yıldır vekil ö | retmenlik yapıyorum. 19 eylül ~ den, yani okullar açıldığmdan Ş bu yana üç ay geçmistir, para Ş almadan çalışıyoruz. İlköğretim = Müdürlüğüne uğradığımızda bi ~ ze daha kadronuz gelmedi, ceva Ş bmı veriyorlar. Bu da yetmiyor ^ mus gibi eskiden raporlu öğ = retmen yerine çalışan vekillere ögretmenin maasının üçte ikisini ^ veriyorlardı. Şimdi sözüm ona ^ bu da kalktı, kimseve bu para = üzerinden vermiyorlar. Bize ve recekleri 265 lira parayı kadro suzluk yüzünden bekleyedura = hm. ö t e yandan imtiyazh bir E kaç kişiye hem maaşlan veril E sin, hem de raporlu öğretmen E yerine çalışıp onun maaşı üze Ş rinden para versinler. Adalet bu S mudur? N. A. Trabzon Vakıflar Müdürlüğünden: Yapılacak işin adı Trabzon ve Akçaabatta muhtellf 17/5/1967 Çarşamba 15 00 gayrımenkullerin onarımı Trabzon Erdoğdu camii 1967 yılı 44.810,59 3360,79 18/5/1967 Perşembe 15.00 onarımı 1 Yukarıda keşif bedelleri yazılı Işlerin ihalesi 2490 sayılı kanuna göre ve Saoalı zarf U<ÎUIU ile Trabzon Vakıflar Müdürlüğündeki Eksiltme Komisyonu huzurunda beUrtilen gün / ' saatlerde vapı lacaktır. 2 Eksiltme şartnamesi ve diğer belgeleri AnRarada Vakıflar Genel Müdürlüğünde ve Müdürlü ğürtıüzde görülebilir 3 tsteklilerin eksiltme şartnamesinin 4 üncü maddesl (D) fıkrasmda sartlan belirtllen tştlrak belgelerini muayyen müddeti içinde alarak, eeçicj teminatlan ve 1967 yılı ticaret odası beigeleri ile İştirak belgesini 2490 sayılı tenun gereğmce lazırhyacaklan teklit mektuplarına bağlıvarak. eksiltmt saatinden bir saat evvellne kadar Komis on Başkanlığma vermeleri şarttır 4 Postada vâki gecikmeler kabul edllmez. (Basın: 14842 4574) Keşif bedeli 34.779.05 Geçicl teminatı 2608,43 Eksiltme Günü ve Saati SıuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııınuıııııııııı^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog