Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Partiler birbirlerini sert bir şekilde itham ediyorlar III Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ıle Alman Sosyalist Par tisı (SPD) arasındaki zıddiyetler, Sosyahstlerın 1946 yıh Mayısında Hannover'de tertıplenen ve 1945 çokuşunden ben ilk defa yapılan kongrelerinde açıkçs ortaya çıktı. Dr. Schumacher, bu kongrenin 10 Mayıs 1946 tarıhli oturumunda yaptığı bir konuşmada soyle demıştı: «Demokrasinın gerçek temellerıni arastırarak, şunu esefle behrt mek zorundayız kı, bugun Almanya'da Demokrasi. henuz Sos yal Demokrat Partı'den pek de kuvveth değıldır. Dığer butun partıler. AngloSakson harp potansiyelinin ve süâhlarının üstunluğunü hıssettikten sonra, demokrasiyle karşı olan aşkları nl keşfetmışlerdır. Bız Sosyal Eemokratların buna ihtıyacı yoktu ve îngilizlerle Amerikalılar faşist bıle olsalardı, bız yi ne de demokrat olarak kalacaktık » Dr. Schumacher, daha sonra, sozlerine şoyle devam etmışti: «Bız Sosyal Demokratlann, Marksizmi lânetleyip, bir kenara itmemiz için hıç bir sebep yoktur.. Marksizm'in en önemlı ıki şekli, yani ekonomik tarihi goruşu ve smıf mücadelesı ıtıbariyle, eskimiş değıldir.» Konrad İngiliz plânları geniş bir devletleştirmeyi öngörüyordu Almanya'nın en önemli endustri bolgesinin bulunduğu Ingilız kesıminde, geniş dlçüde bir devletleştirme hareketine gırı«ı'.mesını öngoren tngiliz plânları 1947 yıh başlangıcında büvuk bir tehlike teşkil ettı. Ingılız Dışisleri Bakanı Bevin ile lngiliz Bakanlanndan Hynd bu plândan açıkça bahsetmışler ve başlıca endüstrilerin, bunları kotuye kullanan ve böylelikle Hitler'i, onun gayretlerini destekleyen insanların eline geçme mesi gerektiğini belirtmişlerdı. tngılizler, söz konusu endüstrilerin, yeni kurulacak Alman devletine devredilmesinl istiyor lardı. Eğer îngilizlerin bu maksatlan gerçekleştirilmiş ve eğer bu endustriler devlet merkezî organlarının emri altına girmiş olsa idi, o zaman müstakbel Alman devleti, halka karsı, Nasyo nal Sosyalist devletin ilk yıllarındakinden daha büyük bir ha kımıyet elde etmis olurdu. Nasyonal Sosyahzm, savaş ve çokus Alman endustrısınden bır kısmımn tamamen yok edilmesı, dığer kısmımn da anlatılması keşmekes içine gomulmesi sonucunu yaratmıştı. Sosyalleştırılmesi, yani devletleştırilmesi mümkun olan her şeyi dev letleştırmek, basit fakat öldunicü bir reçete idi. Boyle bir tedavi, bu topyekun tahribattan sonra, yeniden kalkınmanın baş hca dayanağı olan munferıt yaratıcı kuvvetin ortaya çıkmasına ımkân vermezdi. Yme boyle bır tedavi ıle, munferıt şahısların hâlâ onemh mıktarda mevcut olan ekonomik gucunu faydalı bır sekılde kullanmağa da ımkân olmazdl. Hırıstivan Demokrat Bırlıği ıle Hıristiyan Sosyal Bırlıği (CDU/CSU) mensuplanndan mü teşekkıl bir çoğunluk, 1947 yıhnın şubat ayında Amenkan ve lngiliz askerî hükumetlerinin talimatı ile Frankfurt'ta kurulmus olan Ekonomi Konseyi'nde, o zamana kadar yurutulen ekonomi politikasını, Alman Sosyalist Partısi (SPD) nın muhalif oylarına rağmen, bir tarafa bırakarak, «Sosyal Piyasa Ekonomisi>ne yonelme sorumluluğunu uzerıne almıştı. Bu değişıkliğin nt buyük başarılar gosterdığıni her kes gordu. Cebri ve plânlı ekonominin 1934/1935 yıllanndan beri devam ettıği goz önunde tutulacak olursa, bütün zarar ve tahrıbatın kısa bir zamanda ortadan kalkması ve her seyin kolayca düzelmesi zaten imkânsızdı. Bu bir zaman ve sabır meselesiydi. Buna rağmen, birkaç ay içensinde elde edılen başanlar her ıtarafta hayret uyandıracak Seçîm kampanyası şiddetleniyor Kurulmakta olan diğer partilerin geleneksel kuvvetlere da yandığını iddia eden Schumacher şoyle diyordu: «özellikle, yenıden canlandırılan burjuva partılerınin lider lerı, hâlâ 1932 yıhnın dunya go ruşü içindedirler. O zamanın politik usulleri, diktatorya dev rinin buz depolarında maalesef çok iyi muhafaza edilmiştır. Bu, ozellıkle, Hıristiyan Demokrat Birlığınde (CDU) açıkça görülmektedir.» Bu şekildeki yersiz iddialar, tabiatıyla CDU tarafından sert tepküerle karsılamyor ve teçim kampanvasının şiddetlenmesinde önemli bir rol oynuyordu, Schumacher ekonomi politikası hakkında da şunları söylüyordu: «Plânlama. Alman felâketini Bnlemenin ilk sartıdır. Halbuki burjuva partilerınin plânlı ekonomiye muhalefet ettıklerini görüyoruz. Ya Almanya'ya ekonomik bakımdan sosyalist ve politik bakımdan demokratik bir şekil vereceğiz, ya hut da bir Alman milleti olmak tan sarfı nazar edeceğiz.. Radıkal bır tanm reformu yapmak ve üretimi arttıran, kooperatıf lere dayanan ve birçok yeni tarını yeri sağlayan bu radikal reformu hemen simdi gerçekleş ESKİ CUMHUBBAŞKANI MÜTEVEFFA THBODOBE HEUSS VE ADENAUEB kadar büyüktü. Sosyalistler (SPD) bu başanlar için şoyle diyorlardı: Evet, bir değişiklik vukubulduğu mubakkaktır; lakat bu değişiklik Sosyal Piyasa Ekonomisinden de ğıl, once para refonnundan, sonra Marshall Plânı yardımından ve nihayet kışın yumuşak oluşundan ileri gelmiştir. Bu, «adece geçici bir gelişmedir. Halbuki Amerikan ve îngiliz bölgelerine ekonomik kalkmmayı sadece para reformu, Marshall Plânı yardımı ve 1948/1949 kışmm yumuşakhğı getirmemişti. Bu, Fransız bölgesindeki milalden de açıkça ortaya çıkıyordu. Fransız bdlgesinde, îngiliz ve Amerikan bölgeleriyle aynı zamanda para reformu uygulan mış, fakat ekonomik reform oraya aynı zamanda ginnemiştl. Sonuç ne olmuştuT Frannı bdlgeîi, para reformundan öncekl durgunluğu içinde kalmıçtı. ADENAUER, BAŞBAKANKEN SCHAUMBERG SARAYINDAKİ ODASINDA ÇALIŞIRKEN tirmek zorundayız.» Marksirm artık bilimsel bakımdan maglup edilmis layıldı ğı halde. Dr. Schumacher Mark sızmi hâlâ ekonominin esan ola rak değerlendiriyordu. 1946, 1947 ve 1948 yıllarında ekonomi alanmdaki en önemli problemlerden biri devletleştir me ve plânlı ekonomi problemi idi. lngiliz asker! hükumeti, Alman idare ve hükumet makam larına doğru bulduğu görüşleri dikte etmeğe çalışiyordu. Bunlar, o sıralarda îngiltere'de ikti dan elinde tutan sosyalist Işçi Partisi'nin gdrüşlerıne uygun tedbirlerdi. İNGİLİZ DIŞİŞLERİ BAKAM ERNEST BEVİN IARIN: Esaretten dönenlerin feci durumu ve F. Cumhuriyetin kunüuşu Dişi Botıd Mooesrv BLAISE 06 25 06 30 06.45 06 50 07.00 07.05 07 30 07 50 07 55 08 00 08 20 06.40 09 00 BULMACA STANBUL Acılıs. Droeram Turkuler secidi (1) Konusma Turkulerffecidi(2> Kove haberler Sabah melodileri Haberler ve hava durumu Studvo G'den Istanbulda bueün Hafıf muzik Muzıklı ovunlardan Gıtar soloları Cesitli devirlerd» kadının durumu 09 10 Rıza Ritten sarkılar 09 30 Fransadan vankllar 09 45 Sabah turkülerl 10 00 Muzik kutusu 10 15 Pratık bilKiler 10.25 Gülizar Emeldcn tarklUl 10 40 Arkası varın 1100 Kıs» haberler ' 11 05 Sabah konseri 11 40 ODeret melodlleri 11^5 Hafıf melodiler 12.10 Kucuk llânlar 12 15 Saz eserlen 12 30 Tulun Kormandan » r k ı l a r 12.45 Sahın Gultekinden turkuler 13 00 Haberler. K G de bueün 13 20 Studvo Gden 13 30 Reklâm orozramları 14 00 Hadlfe Ertenden »arkılar 14 20 Dans muzisl 14 35 Saz eserleri 14 50 Melodıden melodlv» 15 40 NTufekciden türküler 15 55 Kısa haberler 16 00 Eâıtlm radvosu 16 55 Cocuk bahce»! 17.10 Cocuk Ansıklooedlii 17 20 Kısa haberler 17 25 Karma fasıl toolulutu 17 50 Reklâm DroEramları 19 00 Haberler v e hava durumu 19.40 Kucuk ilânlar 19 45 Radvo haflf muzik orkestrası 20 00 Gunumuzun melodlleri 20 55 24 saatin olavları 21 00 Radvo tivatrosu 22 00 Reklâm Drofframlan 22 43 Kucuk ilânlar 22 45 Haberler v e hava durumu 23 00 Caz severlerle basb&sa 24 00 KaDanıs İSTANBUL EL RADYOSU 16 55 Atılıs ve Drosram 17 00 Sizm icin 17 30 Kucuk konser 18 00 Ivi aksamlar 18 30 Senfonik müzilc 19 00 Cesitli melodller 19 30 Aksam konseri 123456789 ad verilir. 2 Eskl Rusyayı id» slz olan kişilerin başına sık sık r > eden hükümdarlar (çoğul). gelen, dilinin ve hicivlerinin be« lâsına uğrayıp 3 Tersi bir erkek adıdır, bir başı cellât taraşeyl kabul etmeyip geri verme 1fından uçurulan şi. 4 Bu bareketi sık sık tekeski ateşll şaırl rar etmek suçlulan cesaretlendlmiz. 8 Çevririr, «tetiği çek ve kurşunu at!» lince «Istiklal mânasına karma bir emir. S rnarşı» şairı beBoyalara parlaklık vermek için lirir, pamuklu kullanılan madde, nota. 6 HeI dokumalardan. nuz yemek yemeğe başlamamış 9 Bır cins küçük yaşlardaki çocukların ağız toprak, borç ha larına verılenlerden. 7 Dikkat•ektJ sabı. CATOBLUCü Garth P j TOMAL.TIH mmmm mm iiii oıü M'SİEU TUTTU ceFlLE BİTMec>e*J • tl TSO SEM ONUM • " SOLDAN SAĞA: 1 Bir atalar sözüne gör» tböylelerl rUyada kendılerıni axpa anbannda görürler» (Iki söz). 2 Bir kadın adı, caka. 3 Tersi «geri taraf» demektir, kepazenin daniskası. 4 «Yabancı zannetmek» mânasına iki söz. 5 «Çok» un aksinin tersi, yuksek perdeden ses çıkarma hali, bir renk. 6 «Buyukçe çapta buğday taneleri saplar» karşüığı iki söa. 7 Karın doyurmaya yarar, kötü yun cinsinden baskı kullanma yolu ile yapılmış keçelerden. 8 Güç ele geçirilebilir durumda o OONKC BULMACANIN lan, çevrilince «birini bir yerden HAJLLEDÎLMİŞ yürütup kovma» hareketi belirir. 9 «Giyım eşyalarının yerde sil NASIL HALLEDİLECEK înkandald rakamb tralmacada «• rünür gibi goninen kısmımn bı dece 4 tane anabtar (ipucu) ve 8 tane soauç vardır. Bos alan 12 raktığı yerleşip kalmış etki» mftkarenin içine 1 den 9 a kadar nygun biret rakam koyarak ve top* nasına ıki soz. iama, çarpma, çıkartma, bölme isaretlerine dikkat ederek soldan YUKAKIDAN AŞAGlYA: 1 Kurak ıklimli yerlerde bel sağa ve ytıkandan aşağıya bnlmacada gösterilen tonnçlan bulunoz. 11 bir usulle açılan kuyulara bu Biras vaktinizi aln «ma, bog vaktinizi noşça geçirnüş olursunuı Arkadaş Islıkları v Söyle, dedi, asidüm fosforiküm asit osmiküm nedir ve nerede geçer? Hiç duymamıstım. Oysa bilgisizliğimi yakalanuf olmanın memnunluğuyla mağrur, güldü: Hadii, bilsene! Baba dostum araya girdi: Canım Âtıf sen de dibine yalrtm.. Bana döndü: Bizim zamanımızda Rüştiyede kimya da oloıturlardı.. Âtıf düzeltti: Idadi'de! . Gozlerimin içine kurnazca bakıyor, bu bakıgıyla gerçekten de yajlı bir tilkiyi hâtırlatıyordu. Sonra baba dostum la gine kafa kafaya verdller. Bir fiskos. Bizimki sesini yükseltti: Canım bu zamanda ekmek arslanın ağzında. Ben olmasam bir baltaya sap olacağı yok. Sonra mâlum ya? Çok sıkısık. Başkasmm bese yapacağmı bu üçe yapmak zorunda! Neden? Bir kız kaçırmış hâline bakmadan. Kızın babası zengin ama, böyle tırülara verecek cinsten değil. Inat, aksi, Allahın belâhsı.. Sen buna... Gine uzun uzun fısıldaştıktan sonra bizimki yanıma geldi: Kesildikten sonra eline kırk sekiz lira küsur geçecek, sağlam. Bizde yatar kalkarsınız, ev kirası vermezsin; tabî bizde çöplenirsiniı, ayrıca tencere kaynatmanıza lüzum yok. Bu şartlar altında kırk sekiz lira küsur az sayılmaz. Çalış, şefine muti ol. yat kalk, devlete millete dua et hadi! kafamm içi karman çorman, çekti gitti. Gitti ya, kırksekiz küsurla ne devlete, ne millete dua, ne de hattâ .ZülcelâUe çükredilebilirdi. Sonra. onlarda yatıp kalkmak, onlann tenceresinden çöplenmek... Dalmıştım. Sütbeyaz saçlı yannna gelmlf, soruverdl: Neyin olur bu gavat? Şasırmiîtım. Gerçi böyle lakalaşmaktan zevkleniyorlardı ama, yüzyüze hadi neyse, arkasmdan? Hangi gavat? Hangi gavat mı? Deminki. Seni buraya getiren! Baba dostum. O kadar mı? O kadar. Demek kız kaçırdın? Canım sıkılmağa bajlamıstit Kaçırmrdım.. Ya? Kız bana kaebl Az geri çekillp benl rukardan afsgi tOzdtDrten »onra: E, f«na değilsin.. dedi. Kaçar! Peki. kendi •vin yok mu da bu hinoglu hlnln •vio* götürdün ORHAN KEMAL 20 konu veresim: AYHAN BAŞOĞLU BEYflZGÜL I pi(4İ gOTUN VE INANCt£&5 20 15 Genclerle beraber 21 00 Klâslk Batı müıiM dinlevicl isteklerl 22.00 Cıean melodlleri 2215 Gece konseri 23 00 Caz müziM 23 30 Müzikaller 24 00 Gece varısı lcta 00 10 Hafif muzik 0100 Proeram ve kaoanıl ANKARA Acılıs. Droeram Gunaydın Kove haberler Sarkılar ve ovun havaları Haberler ve hava durumu Sabah müziM Ankarada bucün Kucuk ilânlar Her telden Kucuk üânlar M Birtandan sarkılftr Gunumuz Sonmlarımıı Sabah konseri Kısa haberler ve K. ilânlar Arkası vann Eğitım radvosu (1) Melodiden melodlre Cocuk bahcesi Operalardan secmeler öeie müziSi Kıbrıs saati Kucuk ilânlar Cevdet Bolvadin ve Semahat Özdensesten sarkılar Haberler. R G de busun Plâklar arasında Reklâm Droeramlan Cocuk bahcesl MErsesten sarkılar Bueun Icin sectikler\mlx Kısa haberler ve K. ilânlar ESitlm radvosu C21 A.Sezeinden rtîrküler Plâklar arasında N Demircavdan sarkılar Bir bando ealıvor Kısa haberler ve K llânlar Tnce saz Din ve ahlâk »ohbeH RcHâm Dioeramlan Habfrler ve hava durumu Küetık llânlar M Oerevatmazdan törküler TlvVııdan Bnce RKniil RSvlerden larkılar «iMlhiı Ktıvvetier saatl Vural DoBudan Cİ8»n 24 saatin olavları Vpden oBvlo oidular? Tf'rk mOzHH «zel T B M M «natl Te'ltll mürfk Haberier ve havt Gee« konserl f>ee vanmnıı dotm Prorrsm ve kaT>«ııs karmı? Her seyi kısaca anlattım. Saştı: Demek kızı âile yapacaksuı? Şaşma sırası bana gelmişti: Öyle. Masasına geçip oturdu. Tam karşısındaki iskem leyı de bana işaret etti: Otur bakalun.. Oturdum. Gozlerini bana dikmişti, uzun uzun bakıyordu. Neden sonra: Ya kızın babası, ya da kendi annenle anlajsan da karmı bu hergelenin evinden çekip kurtarsan olmaz mı? Şuphelenmiştim: Iyı olur ama, onun evinde kalsak ne olur? Içini derin derin çekti: Yakından tanır mısın bunu? Pek tanımam. Babamm sağlığmda bıze geıil giderdi. Kahve ikram ederdık, cıgara venrdxn.. Kansmı gördün tabi? Gördüm. Nasıl buldun? Ne gibi nasıl yâni? Hanrm, hanımcık... Bir kahkaha attı. masadan ka'ktı, ojnancak odanm içinde, elleri arkasında dolaşmağa başladı. Arada kendi kendine gülüyordu. Tam karşımda durdu, bacaklarmı yanlara açtı: Demek hanım hanımcık? 15 55 16 10 16 20 16 40 16 55 17 00 1710 17 50 1100 19401 19 4 ! 20 00 Cevap versene. Hanım hanımcık mı? Bana öyle geldi. bilmem. O karıyı, elli bin liranın hatırı için randevu evinden çıkardı, nikâhla. Biliyor muydun bunu? Şastım. En iyisi hiç karşılık vermemekti. Sonra, bana neydi' Yakamı bırakmadı oysa: Biliyor muydun diyorum? Yoo. Nereden bileceğım? Onun için kannı al, onun evinden çek postayı diyorum! Elleri arkasında gine bir süre gitti, geldi. gitti, geldi. Onceki gibi, gine bacaklarmı yanlara açıp tam karsımda durdu: Evet, elli bin lirasına tamaen. Ama bakma, şimdi yağmurlar yağdı, yarıklar kapandı. tkisi de beş vakit namaz kılar, üç ayları kaçırmazlar. Herkesin gördüğü yerde hayır hasenât.. ne kellesi ensesinden kesilecek dürzüdiir o bilemezsin! Şimdi artık her şeyi açık açık an'.ıyordum. Bdy le bir adam gece bizi tavandan gözetlemek şoyle dursun, çok daha büyük çoraplar örebılirdi başımısa Ağlıyacak kadar doluvermlftim: Niçin? (Arkası var) 7% <^ 24 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog