Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 27 Nisan 1967 SAHtFE ÜÇ fü Viefkong'un iddiasıno göre Bombardıman cezası PEKİN (a.a. Radyolar) ietkong çetecilerinin «Kurtuluş» radyosuna atfen Teni Çin Ajanjının iddia ettiğine göre, Tu Dau Mot eyaletindekl Dau Tieng üssündeki Amerikan askerleri arasmda bir süre önce isyan çıkmıstır. Olay, dördüncü Amerikan piyade tümenine bağh üçuncü Tugay'da cereyan etmiş, tugaydaki askerlerin çoğunluğu 14 nisanda verilen, keşif gezisina çıktur. ma ve düşman hedeflerini imha etme emrine uymayı reddetmiştir. Amerikan bombardmıanlanna I Gene aynı ajansın ileri sürdüğükonulan sınırlamalar daha da da * ne göre, askerlere fena halde hidraltılmıştır. Uçaklar ilk dcfa Iiman • detlenen birlik kumandanı, başkenti Hayfong'un içine ve gene ilk I kaldıranlara ateş açılması emrini defa Kuzey Vietnam havaalanlan I vermiş, üzerlerine ateş açılanlar na saldırmışlardır. • da buna aynı şekilde mukabele etBaşkan Johnson geçtiğimiz haf | mişlerdir. Olayda 50 ye yakın asker CENEVRE (AP) taya kadar, Danışmanlaıının bomtom silâhlannm yayılmasını öldüğü iddia edilmektedir. baıdunanlann eskiden hedef dışı I ı onleyecek bir andlaşma tasansı Ajans, bu sözde olayı kendlslnolan yukandaki can ahcı noktala I •hazirlamak Içln Amerikalılar ce yonımlarken bunun Vietnam ra şümullendirilmesi tavsiyeleri • ve Sovyetler bir serl gizll göriisne, yaratabileceği tehlikeli sonuç • Savaşuıın başlangıcından beri mey mclere başlamışlardır. dana gelen en önemli isyan olduğu ları düşünerek karsı koymuştn. I Cenevre silâhsızlanma konferan nu ve savaş aleyhtan protesto haŞimdi ise, Amerikanuı ileri sürdüğü I sındaki Rus başdelegesi Alexei A. reketlerinin de uğranılan başansızsartlarla barış muzakerelerine ya . Roschin dün Paristen buraya gelaskerlerinin naşmıyan Hanoi'yi cezalandırmaya I hklann Amerikan isbat ettiğini mo mış ve derhal Amerikan baş deleralini bozduğuno idkalkıştığı anlaşılıyor. * dia etmektedir. gesi William C. Foster lle buluıTehlikeli sonuçlar nelerdir? • muştur. Havaalanlannın bombalanması I Bu gorüşmelerden, böyle bir and RANOt Hayfong limaıunda, Kuzey Vietnam •Mig»lerini hem I 4.000 tonluk cDartford» isimli bir lasma tasansı hazırlamak içln Ahudut Çin'in Güneyine, emin top I Ingiliz gemisi nhtuna yanaşıp komerikanın yapmış olduğu dâvett raklara sığmmaya zorlayabilecekSovyetler Birliğinin kabul ettiği an mür boşaltmaya başladığı sırada Iaşılmaktadır. tlr. Bu da Çüı'i savaşa büsbütün I Amerikan nçaklarının açtığı ateş yaklaştırabilir, karıştırabilir. | ten isabet almış, geml müretteba Kuzey Vietnaraa Komünist Blok . tmdan 2 si ağır olmak üzere alh ki tarafmdan gönderilen ve toplamı I ji yaralanmıstır. ikkatlerimizi Yunanistan üzerine topladığımız giinIerde, Vietnam savaşında önemli tınnanmalar olmus ıV ı A.B.D. askerleri ı ısyan etmış... A.B.D. Sovyet gizli atom görüşmeleri Uzaydan dönüşünde, Soyuz1 aracıyla yere çakılan Sovyet astronotu Komarov, e$i vo çocuklanyla. Bu arada, nzay aracı yere çakılarak öhneden önce Sovyet astronotu Vladimir Komarov'nn son sözleri, «herşey yolnnda, gayet sakinim» olmuştnr. Komarov'nn kttUeri dün Kremlin duvartna koynlmuştar. Başkan Johnson Batılı liderlerle goruşîu Arnavutlukta kapitalizm tamamen ortadan kalkmış hadiseler arasında A; İngiliz Oscar'ını Burton'lar aldı LONDRA, (A.P.) ngiliz Filim Akademısinin yirmıncl yıllık armağanlarının en büyüklerlnl Burton'lar kazanmışlardır. 41 yaşmdflki Richard Burton, «Soguktan Gelen Caaus ve «Hain Kurttan Kim Korkar» filimlerindekl başansından dolayı en iyi Ingiliz aktörü seçilmiştir. Burton'un karısı 35 yaşındaki Elizabeth Taylor da «Hain Kurttan Kim KorkaT» filmindeki başansuıdan dolayı en iyi Ingiliz aktrisi unvanını almıştır. «Soğuktan Gelen Casus» en iyi Ingiliz filrai, «Haia Kurttan Kim Korkar» da diğer kaynaklardan gelen en iyi filim seçilmişlerdir. I I! 0 LONDRA Torrey Canyon tankerinin enkazından hâlâ ham petrol sızmakta olduğuna dalr belirtilerin görülmesi plâjlann hükumete yeni bir çağında bulunma larma yol açmışbr. • LAHET HoUânda •eliahü Prenses Beatrix'in, ilk çocuğunu dünyaya getirmek üzere Utrecht'teki Tıp Akademisi hastahanesine kaldınldığı hükumet istihbarat ser visi tarafmdan büdirilmistir. VEFAT Merhum Mustafa bey ile Emetullah hanunın oğlu merhume Resmiye Gerçinin eji, merhum Pertev Gerçin ile merhume Aliye hanunın kardeşleri Berit Fletcher ve Özen Gerçinin babaları yılda bir milyar dolâra yaklaşan yardunın üçte ikisi, ülkeye I Hayfong'tan girmektedir. Hayfong ' doklannda her an aborda olmuş va riyette iki veya iiç Sovyet veya Ko münlst Doğu Avrupa ülkeleri şilebl bekler. Bombardımanlar sırasında sözünü ettiğimlz teknelerden bl rinln zaıar görmesi, iki devi, Amertka lle Rusyayı doğrudan çatıştırabilecektir. Johnson'un Hayfong lfananmın ablukaya altnması veya | mayınlanması tekliflerini reddet . mesinin sebebi de başka değildir. I Tecrübeler, Vietnamdaki tırman na yanşında taraflardan birinln at I tığı adımlan diğerinin cevapsız bı I rakmadığını meydana koymuştur. | Amerikanın çıktığı İki yen! basa I maga karşı gosterilecek tepkiyi, hâlen Çekoslovakya dinlenme ken I tl Karlovy Vary'de devam etmekte I olan Avrapa Komünist Partileri • Zlrve Konferansının ortak bildi | rislnde aramak gerekecek. Kayhan SAĞLAMER I Nhan Dann gazetesinin verdiği bu haber, hava akını sırastnda Iiman civarında bulunan yabancı müşahitler tarafmdan da doğrulan mıştır. Gazete, Ingiliz gemisinin, milliyetini belli edecek işaretleri tasıdığını ilâve etmektedir. • PARİS Figaro gazetesinin moda yaratıcısı Jacques Delaurayn ın yeni modellerinde eteklerin uza dığını, diz altına indiğini bildırmektedır. Hattâ, dün bazı manken lerin Champs Elysee caddesinde, dizleri alundaki eteklerle dolaştık ları bile görülmüştur. TEŞEKKÜR Geçirdiği trafik kazası sonunda ehni kaybetmek tehlikesiyle karşılaşan KADtME ERENLERÎN elinin kuıtulmasına ustun cerrahi bilgi ve yeteneği Ue mudahale eden Mehmet Emin Gerçin Hakkın rahmetine kavusmujtur. Cenazesi 27.4.1967 tarihinde öğle namazını mutaakıp Hacıbayram Camiınden alınarak ebedı istirahatgâhına tevdi edilecektir. Cumhuriyet 4590 Prof. Dr. ALİ URAS'a ve her türlu yardımlarını esirgemiyen kıymetli asistanlan Sayın Dr. Muzaffer Güneye ve Dr. Erdem Cebeciye teşekkürlerimizi sunanz. AÎLESÎ Cumhuriyet • 4588 0STOCKHOLM tsvec Başbakanı Tage Erlander bu aksam verdiği bir demeçte sunları soylemlstir: Isveç Hukumeü» Russell Mahkemcsinin Stockholm'de toplanma sına engel olmak üzere hiç bir ted bir almamıştır.» [DIŞ HABEKLER SERVİStl BONN Eski Paşbakan Adenauer'in cenaze töreninden son ra, Başkan Johnson, törene gelen Batılı liderlerle pörnşınüştür. Başkan Johnson, Dr. Adenauer'n ln cenaze merasiminden sonra ttalya Başbakanı Aldo Moro ile 50 dakıka süren bir gorüşme yapmış tır. ttalya Dışişlerl Bakam Amintore Fanfani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Almanya gibt Italyanın da çekimser davrandağı nükleer süâhlann yayılmasını ön leme antlaşması üzerinde durulmuştur Johnson, tngiltere Başbakanı VVilson'la da bir saat görüsmüştür. Yayınlanan bildiride, görüşmenin samiml bir hava içinde ce reyan ettiği bildinlmekte ve ıkl devlet adamının, Avrupa Ekono mık Toplulugu, NATO ile nükleer süâhlann yayılmasını önliyecelc andlaşma gibı ortak meseleler üzennde durduklan açıklanmakta dır. BELGRAD, (AP) Ögrenıldıgıne göre, Wilson, rnavntlnk Sendikalar BirliJohnson'a îngilterenin Ortak Pağinin 6. Kongresinde, Arnazar karşısmdaki tutumunu da 1 vntlnkta kapitalizmin yenizah etmiştir. den knrulmssı tehlikesinin oröte yandan Adenauer'in milll tadan kalkmış oldugn söylenmişcenaze törenine 400 800 e yakın tir. kımse katılmıştır. Polısin tahmiResml Yugoslav Haber Ajansı nine göre. Köln katedralı çevresiTanjug, Tiran Radyosuna atfen ne 126 000 kişilik bir kalabalık verdiği haberde toplantıda Artoplanmıştır. Tören sırasında hiç navutluk Komünist Partısı lıdebir olay cereyan etmemiş, yalnız, ri Enver Hoca ile Başbakan Meh Köln polisi ellerinde Başkan met Şehu'nun da bulunduklarını Johnson aleyhmde sozler yazüı belirtmiştir. balonlar bulunan 6 kişiyı yakalaKongrede bir rapor okuyan mıştır. Sendikalar Bırlığı Genel Sekreteri Tonın Jarov, «Ideoloji ve kültür ihtilâli gelismektedir. Fakat sendikalar kadınlarla ilgili ortaçağa has görüsler, modası Muhterem aıle büyuğümüz geçmiş âdetler ve dinî yargılarla Prof. İsmail Hakkı savasta daha çok tesebbüs, cesaret ve ehil göstermelidirler» deKARAFAKIH miştir. ın vefatının üçüncü yüdönUmilne tesadüf eden yannki 28.4. 1967 cuma günü Teşvıkiye ca• NANTUCKET Kayıp oldumii Şerifinde ikindi namazınğu bildirilen Amerikan Hava Kuvdan sonra aziz ruhu için mevvetlerine ait bir dort motorlu jet uçağınm Nantucket Adası açıklalid okutulacağım akraba, dost nnda duştüğu anlaşılmıştır. Olayı ve din kardelşerimize bildiririz goren uç kişinin anlattığma gorc, AİLESt uçak denize duşerek parçalanmıştır. L'çakta 19 kişi bulunmaktaydı. (Cumhuriyet: 4565) Ben kendimi bildim bileli... en kendimi ne zaman bü^ dim? diye sorarsanız pek P J kestlremem.. eğer yanümı^ yorsam epeyce zaman oldu.. 1908, hattâ 1906 danberi bu memleket merkeziyetçilikten, Var tasiyeden (ikisi birbirini tamamlar) hep şekvacıdır. Ama halkı da, memnru da, devleti de, milleti de!. Gelgelelim, bir Auahın kulu çıkıp da bu isi bir ucundan olsun düzeltmeye kalkmamıştır. Bu, Osmanb Imparatorluğundan kalma en fena miraslardan biridir: Nemelâzımcılık. Hele şu lâf* bakınız: El için yanma nâre! Tak çnbuğunu bak safana! derler. Çünku bfitün hâdiselerde birinci rolü oynıyanlar çekilir. Scyircilerin ba çı belâya girer.. bilmez misiniı Hocanın hikâyesini. Kapının önfinde patotı olmnç~ hava kış.. Hoca da yorganı sırtlna alıp çıkmıs dışan.. adamlar döğüşüyorlar.. Durun! Etmeyin! Eylemeyin! derken kavga mayna ohnuş.. ama o esnada Hocanm yorganını kaldırmışlar.. eve döndüğü zaman kansı sonnuş: Ne imiş kavga? Bızim yorganın üstüne lmis.. yorgan gitti, kavga ıittl, demiş. Türkiyede kimse mesuliyet almak istemez. Geçen gün Üçbnrunlardald Basın Tatü köyünün temel atma me rasiminde Başbakanla konuşmak fırsatını kaçırmadım. Bizde kimse mesuliyet almıyor. Hiç bir şey yapmayana künse bir şey sormaz.. diye benim yıllardanberi şikâyet ettiğim noktaya parmak bastı. Doğrusu sevindhn. Gerçekten bizde kimse işe el sürmez.. çünkü sonra hesabını sorarlar diye korkar. Halbuki iş görmezse sorulacak bir hesap yoktur ki kork* sun. Turkiyenin büyük hastalığı Başbakanın da kanaati budur merkeziyetçiliktir. Zaman zaman memleket bu deli gömleğini yırt mak istemiştir. 1908 de Prens Sababattin «ademi merkeziyet», «tevsii mezuniyeU prensipi Ue ise girişmiş; fakat teşebbüsü siyast ihtilâl sanılarak adam Ittihatçılar tarafmdan takibata uğramıştır. Biz de mektepte iken onun tarafında idik. Sonunda divanı harblere, sürgünlere kadar gittik.. me sele onda değil.. Türkiyede siyasete, faal politikaya atüamn mihnet ve cefa çekmesi mukadderdir. Bizim çapımızdaki memleketlerin hepsinde bu, böyledir. Ben ba mihneti gençliğimde çektiğime memnunnm. Ne ise lâfunrzı yö* rüngesinden çıkannıyalım. Türkl yede bu rnerkeziyetçiliği kaldırmak çabası oldum bittim bir ölüm dirim meselesi haline gelmiş tir. Mahallî teşküât, salâhiyetlerinin genişletilmesini ister. Merkezî teşkilât aksine kuvveti elinde tutmaya çaUşır.. ve tabiî mei> kez galip gelir. Bir vilâyette bayindırlık müdflrfl vardır. Bir de Bayındıruk Bakarüığında bir memur vardır ki; o vilâyetteki müdurden hiç farkb değüdir. Belki bazan da daha eksiktir. Ne var ki o merkezde Ankarada bir memurdur öteki taşrada bir müdürdür. O memur, o müdürün dediğinl isterse yapmaz. Kendi müdürüne, !Müsteşarına, Bakanına kendi bildiği gibi anlatır.. o iş de yatar; ama işleri iyi gitmezse müdür muvaffak olamadı derler. Bütün vilâyet teşkilâtı böyledir. Bir taşra memurunun merkezde dostu, ahbabı varsa onun işî yolunda gider. Yoksa memuriyet hayatı tesadüfe bağlıdır. Bakanlıklarda da ba böyledir. Osmanb tmparatorluğunun sonlaruıa doğru işler lâçka olmasına rağmen vilâyet teşkilâtınm, hele valilerin büyük salâhiyetlerl vardır. Zaten vilâyetler bugünkü ölçülerden daha büyüktü. Bir fikir vermek için söylüyorum. Tür kiyenin yüz ölçüsfi 790 bin kilomet redir. 67 vilâyeti vardır. Birinci Cihan Harbinden evvel Osmanlı Imparatorluğunun mesahası 4 milyon kilometrekare idi. 32 vilâyeti vardı. Şimdi üzerinde bir sürii kırallıkJar. şeyhlikler olan Arabistan yanmadası iki vilâyetti. Yemen ve Hicaz. Ve bu vilâyetlere memleketin tecrübeli vezirleri ve kumandanları vali olarak gönderilirdi. Ba valilerin o vilâyetlerdeki salâhiyeti Padişahın vekili olarak çok genişti. Ekseri sadrıâzamlar valüerden seçilirdi. Meşhur sadrıSzamlardan Kâmü Paşa Aydın Valisi, Avlunyalı Ferit Paşa Konya Valisi, Halil Rifat Paşa Selânik Valisi, Hüseyin Hilmi Paşa Rumeli ümumî Müfettişi, Reşit Akif Paşa Sivas Valisi olarak şöh ret yapmış devlet ricali idiler. Vi lâyetler devlet idaresinin kfiçük çapta bir nümunesi olduğundan orada görülen ciddî bir staj devlet adamı vetişmesini sağlardı. Dediğim gibi sadrıâzamlar oralardan gelmişlerdir. Bizde son bir kaç nümunesi var. Bugünkü hfiknmette valilik etmiş olan Vekiller, daha rahat çahşıyorlar. Bn da bir avantajdır. Ne ise diyecek odur H Türki. yeyi kalkmdırmak için önce şu merkeziyetçiliği ortadan kaldıraUm. Merkezdeld memurun taşra dakinden daha akıllı, daha malumatlı, daha namuslu olduğu kanısını doğuran bu rutumdan vazfeçelim. Bir tstanbul Valisi, bir polis me rnurunu, Ankaraya sormadan tâyin edemez. Olnr mc böyle şey? Tabiî işlerin hepsi merkeze gidince trafik tıkanıfclığı olur. Ve halk eziyet çeker. Türkiyede siyasî, idarî, teşriî ve •dll, merkezî, mahallî bir iş böIflmfi pltm yapmak her işin bafmda geltr. *• B. A MEVLIT Bir Seyahat Acentası İngilizce Bilen Elemanlar Aramakladır tsteklilerin Posta Kutusu 190 (Şişli) adresina müracaatları rica olunur. Moran: 968/4548 En çabuk, en miikemmel çamaşır yıkama yolu budur SYAGMURU Hoover camasır makinesinın çalısması dığerlerınden tamamıyle farklıdır Kazanı dolduran battal karıstırıcı yoktur. Kazanın yan duvarma gomulu puisator pervane bir Hoover patentıdır Puisator pervane suya verdiği akımı kazanın karsı duvarından aksettırerek kaynatma tesırım yaratır. Puisator pervane yuvarlak hatları sayesınde çamasıra değmeden oksar gıbi yıkar. Hoover çamaşır makinesinin azamî 4 dakikada ve mükemmel yıkama sırrı, pülsatörpervane ile kazan şeklinin suya verdikleri akımdadır. 1967 YILININ İLK ÇEKİLİŞİNDE A K B A N K 10 APARTMAN DAİRESİ; 6 adet 25.000 TL. 3 adet 100.000 TL. i 2 0 adet 10.000 TL 4 adet 50.000 TL. i 4 0 adet 5.000 TL Ayrıca, 329O talihliye lOOO liraya kadar çeşitli para ikramiyeleri Son para yatırma tarihi 15 Mayıs 1967 Vadeli her 100 Vadesiz her 2 0 0 liraya bir kura numarası Modcl 3309 HOOVERMAT1C Modtl M3 G K .OVEB OTOMATIK Modtl 314 C HOOVER KOLUT AKBANK DAĞITIYOR DÜNYADA EN ÇOK SATILAN ÇAMAŞIR MAKİNESİ Mataş Ticaret A. Ş. Halâskârgazi Cad. 133 Telefon: 47 44 30 Pangaltı İstanbc! HOOVER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog