Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE İKÎ ' 87 Nlsan 1967 CUMHURİYET iki yenflgisi Dr. Hıfzı TOPUZ dan ilginç gelişmeler oluyor. Altı yıl önce Lumumba Kongo'nun gercek bağınuızlığma yöneldiği için öldünilmüştü. LeopoldvUleden Stanleyvllle'e kaçarken Lummnba'yi yakalabp gmdana attıran da Mobutn idL V'ıllar boyu Kongo'da L«mumba'nın vârlsi olmakla övünüyor. Hükumetin organı CongoMagasfa» dergisbdn son sayısında sunları okudak: «Bir yıllık bir çalışma ile General Mobutu Kongolulara, Afrika kıtasına v« dünyaya kendisinin büyük kurtancı Lumumba'nın giristiği isleri devam ettirecek bir «Mesih» olduğunu isbat ettl. Zavallı Lumumba kendi zamamnda anlasılmarmştı. Çünkü onun düşünceleri o laman anlaşılamıyacak kadar büyüktü..» Şimdi Kongt» barlannda bir zamanlar Lumumba'ya ağıtlaı yazan bestecilerin yenl rumbalan çalınıyormuş: •Elongi ya Mobutu lokola elongi ya> Yani: Mobutu'nnn yüzü ne kadar da Ltunumba'ya benziyor. General Mobutu Katanga'da Lumumba ve arkadaşlarınm öldüriildüğü yerin artık kutsal bir ziyaretgâh olacağını ilân etti. Oraya bir Lumumba heykelinin dikilmesi içln hazırlıklar yapılıyormus. Yine Congo Magazme dergisinde geçen gün sunlar yazılıydı: «General Mobutu gerçek bir ekonomik bağunsızlığa dayanmayan siyasal bağımsızlığın hiçbir anlamı olmadığını anlamıştır. Mobutu'nun seçüği siyasal eğilim yeni sömürgeciliğin çanma ot tıkamaktadır. Artık Mobutu'yu da Lumumba gibi temizlemek istediklerini «nlıyoruz.» yıllann olaylan gene filkelertle ğımsızlığm herşeydea bağnnSon dayandtğını gösterdl.ftnee ekonomikmiin basızlığa Afrika'da bu baknn •••• •••• :::: ••«• •••• •«•* Kabahati neydi? abahatı neydi öyleyse tavallı Lumumba'nın. 24 Kasım 1955 de Amerikalılann ve Belçikalılarm onayladığı bir hükumet darbesiyle işbasma gelen General Mobutu'nun yenl somürgectliğe çaItşacağı sanıhyordu. lorumlar hiç de doğru çıkmadı. Dizginleri ele aldıktan bir süre sonra Mobutu Katanga Maden Birliğini devletleştinneye kalktı. Kongo'da millî gellrin "o 54 sini, döviz gelirlerinin de • 75 ini sağlayan, 80* milyon dolarlık bakır • madenleri ortaklığınm yüzde S» ına devlet elkoydu. Somürgecl şirketler de bunu kabul etmek zorunda kaldılar. Sdmürgeciler için bu tam bir «dost kazığı» oldu. Yıllarca sömürgecilerin ve kompra. dorlann temsilcisi sayılmıs olan Mobntu gibi bir adam birdenbire birşeylerin farkına vardı ve bafımsızlık işinin sömürgecilere boyun eğerek yürüyemiyeceğini anladı. Yılda 27 milyon Ingiliz lirası kazancı olan bir sirketin bunu hazmedeceği kimsenin aklına gelmiyor, herkes «Mobutu'nun günlerl sayılıdır artık» diyordu. Hiç de öyle olrnadı. Amerikalılar Kongo'da aşın sol akımlann gelişmesini onlemek için maden şirketlerinin devletleştirilmesini kabul ederek Mobutu'yu desteklemeyi uygun gördüler. Son golii Mobutu atmış oldu. Şimdilik General 10 galip demektir. ömürgecl sirketlerin Afılka'da ödncl büyük yenilgilerl de Tanzania'da oldu. Tanganyika 1961 de bagımsjzlığa kavuşan dokuz buçuk milyonİuk eskl.bir İcgiliı sömürgesiydi. Hstularsınu, 1964 de Tanganyika'ntn denizden komştum Zanzibar ve Pembe adalannda yapılan bir hükumet darbesinden sonra bu adalar da Tanganyika'ya kabldılar. Böylece aşağı yukan on milyonluV yenl bir devlet kuruldu. Buna da Tanzania dendl. Devletin başmda batıhlarla işhirliğine yönelen Nyerere adında ılmjlı bir Afrika sosyalisti bulunuyordu. Tanzania Kongo'ya benzetilemez; orada ne öyle lç savaşlar oldu, ne de hükfimet darbeierl. Nyerere sesslz sessiz ülkesini yönetip gidiyordu. Anıa birdenbire geçen Şubattan Tanzania'da da birşeyler oldu. Devlet Başkanı Nyerere Afrika'da bomba gibi patlayan bir nutukla stmları İlân etti: «Bütün bakanlar, sigorta şirketleri, değirmenler, ithalât ve ihracatı eîinde bulunduran sekiz büyük firma mülilestirilmiştir. Bütün büyük işletmelerin ortaklık senetlerinin "» 60 ı devletin olacaktır. Toprağm millileştirilmesi için plantasyon sahiplenyle görüşmelere girişilecektir. (Büyük plantasyonlar zaten Ingilizlerle Yunanlıların elindedir)». Nyerere bu kararlan aldığı zaman mohabirler Tanzanialıların hergün jabancı devletlerin müda K halesini beklediklerini yazdılar. «Bilmem kaçıneı filo geldi, geleeek» diye Tanzanlalılar elde silâh beklemişler. Ne fiU gelmi», ne blrjey. Sömttxgecilere bir gol daJıa. u olaylarm nedenlerlnl Nyerere föyU anlatıyor: «1961 de bağınuız olduk. Sosyalizmden s8z etmeye başladık. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorduk. Herkes sosyalizmi kendine göre yorumluyordu. Şimdi bunun ne olduğunu anladık. Toprak, or•••• manlar, sular, madenler, petrol, elektrık santral• ••a leri, ulaştırma ve büyük tasıt araçlan, bankalar, sigorta sırketleri, büyük endüstri ve büyük üretim araçlan halkın kontrolünde olacaktır. Bu gö : : : : •«• • rüşü benimsemeyenlerin »aflarımızda yeri yoktur. • • • • •••• Kendi yerlerini seçsmler.. Bir ülkede eğer halk sosyalizme inanmıyorsa orada sosyalizm olamaz. Bugün aramızda bulunan yöneticilerin bazılan büyük derebeyi, bazıları da kapıtalisttir. Sosyalizme inanmayanlar bizimle, yani i^çilerle ve köylülerle «avaşa girişsinler. Biz de yalnız bizden olanlarla bu igi yürütürüz. •••• Şu bes yıl içinde çok jeyler oldu. Yeni bir •••• •••• •••• Tanzania burjuvazisi türedi Bunlar îngilizlerin •••• •••• •••• yerini aldılar. Yolsuzluklar da aldı yürüdü. Bir •••• •••• takım insanlar Afrika sosyalizmi sözünü paravan yapıp milleti sömürmeye başladılar. Hükumetten yana olanlar şunu bilmelidirler ki devlet ve parti •••* ••*• •••• yöneticileri hiçbir sirketten veya i'letmeden gelir •••• •••• •••• sağlayamazlar, sirketlere ortak olamazlar. evleri•••• • 3«a ni başkalanna kiraya veremezler. (Bunlan scylü•••• • ••• •••a yorum. Çünkü bazı bakanların •vlerini kiraladık•••• • ••a • ••a lannı duydum.)» •••• •••• «*«a •••a İ«te Nyerere bu. Kabinedeki bakanlan böyleri • •••••• • aaaa mmmm ne hareayan bir Devlet Bajkanınrn yabaneı »ö• ••• ••11 miirgedlere karjı tutumuna şaşmamak gerek. • >•• aaaa • •«• yerere altı yıllık bir dönemden sonra Taa • • • • aasa zania'nm kalkınması İçln yanlıj btr yol tu : : : : tulmus olduğunu anlamı$tır. Devlet Bajkanına gö • ••a re ülkenin kalkınması için yalnn paraya bel baglamak yanlıştır. Çünkü para kolay kolay elde edlIebilecek birjey değildlr. Para dilenmekle filke kalkmamaz. Yabancıların verecekleri para eğer karjılıksız yardunsa pekfilft, bu iyi birşey olabilir. Ama bu çeşit yardımlar devede kulaktır. Dışandan elverişli şartlarla almabilecek borçlar bazen yararlı olabilir. Ama bunlar da geçicidir. Bir de yabaneı scrmaye yatırımı şeklinde «yardım» vardır; Nyerere bu çeşit yatınmlann iilkeye zararlı olduğu kanısmdadır. Yabaneı sermayenin geli^mesi bağımsızlığın ve ulusal ekonominin yabaneı sirketlere de\Tİ demektir. Yabaneı şirketler elde edecekleri kazançları dışanya çıkartacaklan için halk bu çeşit isletmelerden yararlanamaz. Kalaaaa :::: kınmanın kaynağı yabaneı sermaye degil, yerll aaaa aaaa güçlerdir. Ülkedeki on milyon Insanı üretim meka•••• nizmasuıın içine sokup dış yardımlara mühtaç olssss «••a madan kalkmmayı sağlamak gerekir. •••• • ••a •••a ıtll Tanzania'da yabaneı sermayeye, yerli burjuva•••a rfve, tngiliz ve Kum toprak sahiplerine karşı alınan kararlar Nyerere'nin bn görüjlerine dayanmaktadır. YUNANsağı,, boşuna bir çaba içindedir Prof. Dr. Yılmaz Nisan Perşembe gecesi Yunanistan'da bir darbe yapılmış ve Kırahn bir emirnamesine dayanılarak yo netıme Sılâhh Kuvvetler elkoymuştur. «Gece yansı harekâtı» olarak ısımlendırilen bu darbeye venlmek istenen hukukıliğin hiç bir değeri olmadığı kısa bir araştırma sonunda ortaya çıkmaktadır. Darbeyi meşru gostermek için yayınlanan emırnamede Kıral Yunanistan Anayalasının 91. maddesine dayarımak tadır. bu madde ıse şoyledır: «Kıral, Bakanlar Knrnln kararı ile dıs tehlikeler sebebiyle bir savaş veya seferberlik halinde veya iç tehlikeler sebebiyle ciddî bir kargaşalık vey» memleke tin kamn düzenine ve güvenligine karsı açık bir tehditten ötürü Kırallık emirnamesiyle mem leketin tamamınd» veya bir kısmında Anayasanın 5,6,8.10,11,12. 14,20,95 ve 97. maddelerini vey» bunlardan bâzılannı yürürlükten kaldınp sıkı yönetim yasasını ynrfirlüfe koyabllir ve olağan üstü mahktmeler knrabilir» Ancak Kıral, yıne bahis konusu 91. maddeye göre «eger Parlamento toplantı halinde ise alınan tedbirleri derhâl kabnl veya reddedilmek nzere Parlâmentoya sevketmeye mecburdur. Eğer Parlâmento normâl süresini tamamladığından veya feshedildifinden toplantı halinde değilse aynı kararnamede ParlSmentoyu on gfln içinde toplantıya çafırmaya mecburdur, aksi takdırde yayınlanan kararname büküm süzdür.» Yayınlanan kararnamede Parlâmentonun on gün içinde topla nacağına dair bır hüküm bulun madığmdan bu kararname hukuk bakımmdan hükümsüz ve değersizdir. Yarın ve sonrası Tarın Cumhuriyet Halk Partisinde bir m*Ttan var. Ba muharebenin taraflan ve taraflann nıyetleri açıktır. »ır kaç rün önce Teknik tniversite gençleri beni «**™*°* ^ soğınmşlardı. Sosyalizm ve ortan.n solu kontıları flstüne «naller so rnlda. Dumrnn belirtirken pek basit bir sey soyledım . Arkadaşlar, dedim, Ismet Paşa her şeyı yapar bır seyl y«P maz: îsmet Paşa vatanı satmaz. ...»*. bn kaSalon alkıştan yıkılıyordu. Bu kadar sade bir gerçege DH Ka dar heyecanla cevap veriyordu gençlik.. 1967 Türkiyesinde milli şuurdan bir parça nas.b. lenin anlamını belirtmeye , , rf B S5 k ı n , M ve halkın gözünden düşmüştü. Aynca Kırahçe Fredenka Karamanlis'in ısrarına rağmen Londraya gıdınce Karamanlıs başbakanlıktan ayrılmıştır. Yunan Sağı boşuna bır çaba ıçındedır. 1963'den oncekı doneme Karamanlis zamanına donmek ar tık imkânsızdır, koşullar değısmıştır ve değışmektedır. Halbuki Yunan Sağı Kırallık etrafında kumelenmiş milletlerarası şartlara uymamak hususunda ıs1ar etmektedir, sadece anti komünızmi ileri sürmelerı hayat pahalılığı artan bir ortamda Yu nan mületini etraflarında toplamaya yeterli olamamaktadır. Ordunun müdahaleleri unanistan'da Ordunun yönetime müdahaleleri olmuştur. 1909 ve 1924, ve 1935 yılındakı ler gibi. 1909 müdahalesi daha modern bir Anayasa sağlamak için yapılmıştı ve bu Anayasa 23 Mayıs 1911 de yayınlandı, Kırallık bu Anayasada muhafaza edıliyordu. Yunan Ordusu Bağımsızlık «avaşımızda Anadolu'da yenilince Yunanistan karıştı, bır çok bakanlar ve generaller idam, edildiler. Bunun sonucu olarak da 24 Mart 1924 te Yunanistanda Cumhuriyet ilân edildi. Fakat as keri bir ayaklanma sonucunda Kırallık yenıden 10 Ekım 1935 te kuruldu. tkınci Jorj 25 Kasım1935 te Yunan Kıralı oldu. Ve 1911 Anayasası yenıden yürürlü ğe kondu. 1940 Ekiminde Ikınci Dünya Savaşına gıren Yunanistan Almanlar, Italyanlar ve Bul garlar tarafından işgâl edildi, 1944'te işgâl sona erınce yapılan plebisit sonunda Kıral Ikınci Jorj tekrar memlekete dondü. Ikıncı Jorc 1947'de olunce kardeşi Bırınci Pol Kıral oldu, o da 6 Mart 1964'te olunce yerine ç:mdıkı Kıral Konstantın geçti. Y «Kızıl Çin'in müdahalesinden» bahsedecek derecede gozu donmuştu. Oğlu Andreas da 1960 baçında sahıpsız gorunen Yunan Soluna baş olmak ıçın yırmı yıldır yaşadığı ve vatandaşı olduğu Amerıka'yi yanında Amerıkalı kansı olduğu halde acele ile terketmış ve Yunanıstan'dakı davranışlarında sorumsuz bir devlet adamı edâsı takınmıştır. Aşın solu destekleyerek Saray ile Papandreu'lar arasındakı mü cadeleyi sokağa dökmuştur. 0 Basta Pravda olmak ficere solcu dünya basını darbenin arkasında Amerikayı ve CJ.A. yi »ramaktadıriar. Ba mnhtemel olmakla Deraber Yunanistandaki darbenın kim ler tarafından ve nasıl bazırlsndığı ve darbecilerin ıdeolojik tutumu belli olmadan kesinlikle ortaya stmak şımdilik mümkün değildir. . «Büyük Nut.k, t . D »nUrd.n Refet bey konusuyor : «X Buım'Amenkan'Vüdümunu tercıh etmekten maksadımız, bütun toplumları esır eden, kalbleri, vıcdanları sonduren Ingmz mandasından kurtulmak v e sakın ve milletlerln vıcdanlanna na yetkâr Amerıkayı kabul etmektır. (...) Her halde biz Amenka ke faletini kabul etmek mecburıyetmdeyiz Yirmincı yuzyılda bes >uz milyon lira borcu, harap bir ülkesi, pek mümbıt olmıyan bır topra&i ve ancak ononbeş milyon vandatı olan bır mıllet ıçın aıs yardım olmaksızın hayatını devam ettırmek imkanı olamaz. tger bundan sonra da bu durumumuzda kalır ve dıs yardım s«yesınde gelışemiyecek olursak ıhtimal gelecekte Yunanıstanın taarruzları na karsı kendimizi savunamayız» ^A.Mr Görülüyor ki, yüzeyden bakıldığı laman mantık yerinfleaır. Çoğn kişi kanabilir bu sözlere.. Nitekim Atatflrk : « Efendıler, bu parlak ve mahirane nutkun dmlıyenlerin fı kir ve kanaatleri üzerıne yapabileceğı dalâletkâr tesırın derecesım suhuletle takdır buyurursunuz. Efkârın bunu takıbetmesı murııe mel olan aynı fikirdekı hatıplerin nutuklarıyla büsbutun zehırlenmesme mevdan vermemek ve özel surette aydmlatma ve uyarmaya zaman bulabılmek için derhal on dükika celseyi tatil ettım. " Ataturk için «zehirlenme» sayılan yukarıdaki sözlerin içindeki «tngıhz» kelimesi yerine «Rus» kelimesini koyunuz. Rakamları bugüne göre değistiriniz, v e vatan satıcılarımn kürsülerinde okuyunuz. Bu «parlak ve mahirane nutkun» alkıslandığım göreceksinı?. Halk Partisi Süleymancılan Adalet Partisi Süleymancılanyla tam bir ittifak içindedirler. Eğer bu ittifak karşı cepheyi yıkar da Filipin usulü simsiyah bir demokrasi kurabilirse, maksat elde edilmiş olacaktır. Sıvas Kongresinde yenik düşenler 1967 yılınd» büyük bir zafer kazanacaklardır. Biz bütün yüreğimizle îsmet Pasa'nın ve »rkadaşlannın kazanmalarını ve C.HJ."nin Atatürk'e lâyık bir kurum niteliğine tekrar geçmesini diliyoruz. Köy Enstitüleri dâvasını nasıl savunuyorsak bu dâvayı da öyle savunuyoruz. Halk Partisinin kurduğn Köy Enstitüleri bu memlekette ilerici kanadın tümüyle desteklediği bir bayrak haline gelmistir. Millî bağımsızlık için atılan her tohumu haîk yararına alınacak her tedbiri. emperyalizme karşı her çıkışı destekleriz. Atatürkçülük budur. Atatürk'ün bütün hayatında yoluna bas koyduğu, vücudunun ve beyninin her zerresiyle ihtirasını duydufu en yüce ülkü «ıstiklâlı tam» ülküsüydü. Atatürk'ün bütün jazılarını, söylevlerini, demeçlerini, konuşmalannı, satır satır gözden geçiriniz. Zamanın akısı içinde birbiriyle çelismeli sözlerini bulabilirsiniz. Ama bir tek konuda, «istıklâli tam» konusunda en ufak bir çelismesi ve en küçük bir tâvizine raslıyamazsınız. Kelimelerin en ağırını kullanarak söylesek de hafif kalacaktır: 1967 Türkiyesinde, Amerikan nüfuzuna karşı çıkmadan; Atatürkçüyüm.. diyenler, yalancı ve sahtecidirler. Atatürkçülüğü çeşitli yollara çekmek, iktisadi görüflerini çesitli yollarda yorumlamak mümkündür. Ama Gazi Mustafa Kemal'i, Amerikan güdümünü isteyen kişilerin haysiyetsizllğine ortak etme>e çahşmak Atatürk'e yapılan saygısızlığın ve hakaretin en büyüğüdür. Yeni hükumet Kim hazırladı? aşlangıçta bütün siyasi 11derler tutuklandığı halde halen sadece solcu bazı lıderlerın bırakılmamalarından ve 28 Mayısta yapılactık Genel Seçımler de Kırallık aîwyhtar,larının kazanmalarının büyük ıhtimAl dahilinde olmasından darbeyi Yunan Sağınm hazırladığı şuphesiz olarak ortaya çıkmaktadır. 1944 te Komünistlerin ıktıdan ele geçirme teşebbüsleri ve 194649 arasında Komünıst gerıllalarla yap'lan > savaşta Yunan aşıÇ rı solu kendi ni göstenniş fakat bunun dışında çok kısa süreler harıç Yunanistan'da Sağ 30 yıl iktidarı elinde tutmuştu, bu 1963 yılı 3 Kasımına kadar surmu.ştur. Bu tarıhte yapılan genel seçımde Merkez Partılerı koahsyonu oylann c,o42.4'u almıştı, fakat çıkan gergınhkler sebebivle seçimler 16 Şubat 1964'te yenılen di ve Papandreu'nun başkanı bulunduğu 300 kışılik Parlâmento' da 174 uyelik kazandı. Daha öncelerı Karamanlis'in başkanlığındaki muhafazakâr Ra dikal Birlik Partisi (ERE) sekız yıl iktidardan sonra kazanabileceği 1961 seçimlerine hıle katmıs Sonuç obutu a;ın sağdan ortaya geçmls ve oradan da mllliyetçl bir solculuğa kaymağa baîlamıştır. Nyerere fse öt^flerı beri Afrika »osytflzminin Ingiliz Işçi Partisi eğilimindekl en önemli 11derlerinden biridir. Ama hiçbir raman Nkrumah veya Nâsır gibi bütün Afrlka'ya Ilderlik etmek veya ömek olmak yoluna yönelmemiş, agınlıktan kaçuıarak ortanm blraz solunda kalmaya çalışmıştır. Afrika'nm gerçekleri şimdl sağa Mobutu ile ılunlı solcu Nyerere'yi sömürüeü sirketlere karşı aynı tutumu almaya zorlamaktadır. M B >BBB !••• ıaaa llll ıa*a ••a «•a <aaa • •a '••a '••a ••a III Mobutu ve Nyerere dıs politikadakl fırsatlan iyi kollayıp dikkatlerin başka noktalara çeklldiği bir zamanda sömürgeciliğin kalelerine yüklenmeyi bilmişler ve dış politikada hiçbir değişikliğe yönelmeden de somürgecilik cephesinln yenilgilere uğrayabileceğini göstermişlerdir. Bu yüzden ne Kongo'ya paraşutçüler inmiş, ne de Tanzania kıyılanna bilmem kaçıneı filonun «marins» Ieri çıkartma yapmıştır. Mesele millî çıkarlan koruyabilmek için sömürgeciliğin en zayıf zamanmı secebilmektir. ^ maktadır. sss !»•• !••• IIIİ ••• '••a <««a ıiıı •«• u<m '••• nıı • •i • aa • •• ıııı !••• !*•> ıaıa D ünya Vietnamia uğraşırken Afrika'nm bazı köşelerinde «ürprizll oluşumlar hazırlan • «•a • •«a »••a •••a Aylalc Musa CUP MıM > MUMALIPE *> BAKIM Nimbüs unan Başsavcısı Kohas yeni Yunan hukumetini kurmustur. Kolias yenı hükumetın hiç bır siyasi parti ve hiç bır tiyasi veya ekonomik ideoloji ile ilışkisı olmadığım ilân ederek ve bakanların ve tarafsız olduklarını soyleyerek Yunan halkının ve darbeyı çok olumsuz kar şılayan Dunya kamu oyunun sem patısıni kazanmaya çalışmaktadır. Hıç bır sıvasî veya ekonomik eğilımı olmayan ınsanların devlet yönetimı daha da tehlıke hdır, bu en azından bunların ış te çok acemi olduklarını gosterır. Yunanistan Başsavcılığı gıbl önemli bır hukukî makamı işgal etmış Kolıasın boyle bır beyanda bulunması polıtıkacılardan âdeta nefret eden Yunan halkını kazanmak ıçın olsa gerektır. Bıldırıdekı «Bugünden sonra ne •ağcılar, ne solcular ne merkeav ciler vardır, sadece înnanlılar vardır» cumlesının de gerçekle ilgısı yoksa da Yunan halkının , bu böliinjnelerden .ve sokağa .dd kulen sağ sol kavgalanndan bı9 zar obfcttıAVnu hisseden yenı nu» ••••••*•••ıaJ Konstantin tarafın kumetin huzur vaadedişı olarak dan istıfasının kabul kabul edilebılır. edilmesi günümüzdeki buhranın başlangıcı sayılabilir. Papandreu Kıralı affetmemiş ve Kırallığı vıkabileceğini de ihsas etmıştir. rogramda çelişmeler mevcut Bu da Yunanistanda sağcı ve sol Danca Dinlenme Sitesi (Yelkenkaya) bahç« tanzlmi hutur. Bunlardan biri hem kök cu kuvvetlerin o tarihten bu yasusunda ihtiyaç bulunan, yanmıs, çim ekimine elverişli, ince lu reformlardan, sosyal adale na her vesile ile her yerde karşı çiftlik gübresinden 5 m3 lük 40 kamyon, mahallinda teslimi tin gerçekleştinlmeslnden bahi» gelmelerine ve durmadan çatıssureüyle alınacaktır. malarına sebep olmustur. Bu du dığer taraftan Parlâmenter rejirumun devamlı bir huzursuzluk me dönebılmek için gerekli elSatmak isteyenler tekliflerinl: Ankara'da İş Bankası doğurduğu bır gerçektir, fakat verıslı şartları suratle hazırlaİnşaa' Müdürlüğüne Çankırı Caddesi 61 Dışkapı. bu Anayasa'da behrtilen «memmaktır. Reformlara gırışecek leketin güvenlifine karsı açık bır hükumetin epeyce zamana ıh İstanbul'da İş Bankası İnşaat Müdür Muavinliğine İ} Banbir tehdit» teşkıl etmemekte ıdı. tıyacı vardır ve artık geçıcı dekası Hanı Galata. Adresine 28 Nısan 1967 gününe kadar aceNew York Times gazetesinın halc ğıl daha çok kahcı bır huvıyete le bildirmeleri rica olunur. Cumhuriyet 4564 lı olarak belırttığı üzre 1944 Ko burunecektır. Yenı Yunan hukumünist darbe teşebbusu ve 1946 meti Kıbrıs meselesınde de elân 49 Komünistlerle ıç savaş sırasın yurürlukteki gerçekçilık ayrılda durum çok daha tehhkeli olmakta andlaşmalarla ayn bır duğu halde bır askerî diktatdrlu cemaat olduğu tesbıt edilen Türk ğe gidilmemiştır. lerden azınlık dıye bahsetmekte • îunanistanda demokra ve «Enosıse yol açacak barışçı bır çözümü mesut bir olay» olasinin yürürlükten kaldırılmarak nitelendirmektedir. sında bir çok suçlu arayıp bul raak kabildir. Bunların başın C10.000) Onbin adet er battaniyesl kapalı zartla satın alıda şüphesiz son darbedeki ro nacakör. Tabmlnl bedell (620.000) Altıyüzyirmibin lıra olup lü kesinlikle bilinmemekle geçlcl temlnaü (28.550) Yirmisekizbinbeşyüzelli llradır. Ekstltberaber bunlardan önce bir onuç olarak demokrasinin be mesı 4 Mayıs 1967 Perşembe saat 11 de Derairttapı'dakl Kotakım karanlık ve kirli polişığı telâkki edilen Yunanısmisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplannın lhale saatinden tik oyunlar oynıyan veya oytan'da bugün demokrat bir blr saat evvel Komlsyonda bulundurulması şarttır. Postadanattınlan Kıral Konstantin kl gecikmeler Sabul edilmez Şartnamesl tstanbul, Ankara gelmektedir. Kendi emriyle rejimin işbaşında olmadığım ve J. Sat. Al. Kom. Bşk lıklan ile tzmir Ege J. Dz. Bölge Koyururlükten kaldırılan 1 O demokrasinin de ne vakit avdet edeceğının bilinmediğinı, darbemutanlığuıda görüleblllr. cak 1952 tarihli Son Yunan nin çok olumsuz ve YunanisAnayasasında Yunanıstan (Basın 13721/4555) tan'a zararlı olduğunu söyleye«Taçlı demokrasi» olarak gdsbiliriz. terılmektedir. Kıral Konstan tin pekâlâ Isveç, Norveç, Danımarka Belçika Hollanda ve îngiltere gibi diğer taçlı demokrasilerden örnek alabilır, hukmetmek sevdasına kapıu mayarak hatta sol bir iktıda rın taçlı devlet başkanı olabilirdi, nitekim zıkredilen memleketlerde Kıral veya Kı raliçeler sosyahst hükümetler işbaşında ıken dahi tahtlarını muhafaza etmislerdir ve etmektedirler. Y Buhranın başlangıcı Çelişmeler 1 LÂ N P İsianbul jandarma Levazım Amiriiği Salın Alma Komisyon Başkanlığından Sonuç S Türkiye Iş Bonkasına yoiırmış olduğunuz İsianbul Yakıflar Başmiidürliiğünden: İLÂN Fatıh ve Şehzadebaşı Vakıf Talebe Yurtlarınm 18 kalem çamaşır yıkanması işi 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde açık eksiltme suretıle yapılacaktır. Muhammen tutarı 14876.00 TL. İlk teminatı 1115.70 TL. olup ihalesi 135.967 cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. İsteklilenn belli gün ve saatte teminat makbuzu ve 1967 >nh Ticaret Odası vesikası ile bırlikte Komisyona müracaatları ilân olunur. (Ba«n 14697/4567) Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu Müdürlüğünden: Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okuluna Gazetecilik konusunda dıs ülkelerde ihtisaa yapmak üzere UNESCO'ca bir burs tahsis edilmiştir. Siyasal ve sosyal bilimler alanında yüksek öğrenim görmüç, yabaneı dil bilir adaylardan 4 Mayıs 1967 perşembe günü saat 17,00 ye kadar Okul Müdürlüğüne yazılı olarak bajvurmalan duyurulur. Bu burs için 5 Mayıs 1967 cuma günü saat 14.00 de yabaneı dil seçme sınavı yapılacaktır. Gazetecilik alanında tecrübesi olsnlar tercih edilecektir. (Ba»ın 14671 A. 4090/4571) • Diğer bir suçln, kansık T e karanlık işlerde Kırala »kıl ho. ealığı ettiği söylenen ve Kar«manlisin siyasetten çekilmesine •ebep olan ana Kıraliçe Frederikadır. Kadmlar saltanatı ve hırsı pek muhtemelen Yunanistanda Kıralhğın son bulmasına sebep olacaktır. • Sağcı partiler aeçimlerde •• 40 civannda oy aldıklan / halde bunu kabullenmiyerek mzınlık yoln ile hükumet yap mak yolunu aradıklarından onlarda da suç vardır. Bılhassa Radıkal Birlik Partisi (ERE) başkanı Kanellopuloı Parlâmentoyu feshetmeden hemen önce küçük sağ partilerle merkezdeki gayrimemnunları leçim kanununu onlann lehine tadil etmek isteyerek etrafına toplamalc istedi fakat bu partiler pazarlığı reddettıler. • Papandreu ise 1964 leçimIerinde rahat bir çoğnnlnkl» elde ettiği iktidan beyhnde ve lüzumsuı bir hıryinlıkla boşnna harcayarak mükemmel bir ekoaomik ve reform Imkânını heba ettiğinden suçludur. Olgun bir devlet adamı gergın memleket navasmı mütemadiyen ateşleyeceğine büyük bilgl ve tecrübesini zıtlaşan. kutupU.an gruplann uzlaşmasına sarfeder. Halbuki baba Papandreu, kln vı ihtiraııaı heı TMİU ü» orUy« fttmif, tasarruflarınızı muhafaza ediniz 1967 yılmdaki cem'an 15 Milyon liralık ikramiyelerin 30 Haziıanda yapılacak olan ilk çekilişi için tş Bankasma yaürmış olduğnnuz tasanufian muhaiaza ediniz. ^ tsttkbtltnlzln emnlyett Yeni Ajans: 3153/4585
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog