Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

* t * W A T İ İLE AVRUPA. AMERÎKA. ,ORTA umhuriyet 43. yıl sayı 15350 KURUCUSU: YUNTJS NADt Telgraf v e m e k t u p adresfc Cumhurryet İstanbu) Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 0 6 .224297 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 ırını j Görüşü eti .Millî Mücadele"*^ Şah i tslahat Harekeüeri \<NiCedit, «. l'anzimat, .^. Meşrutiy^l) Devrun^^orunluğu.,. E^pÖerin y # püışı, Ge*teilik H a i ^ e ^ y * Deyrün Kaaunlan meler A t ç gildir. Fiafc 20.%ira. Genel Dağrtu^: BA « T 3 T O 1 veya Seyahat Acentafe Çorşombo 26 Nison 1967 3BC Radyosunagöretutukluolan Kıral, yeni idareyi tasvip etmiyor. Buna rağmen Konstantin'in hafta >onundaki Hükumet toplantısına başkanhk edeceği bildirildi V KAVİLİ KÖYÜNDE, TREN HATTI ÜZERİNDEKİ SVLERİN HEPSİ BOŞALTILMIŞ VE BURALARI ASKERLER İŞGÂL ETMİŞ, BİR KISMI DA HAT BAŞINDA NÖBETTE. Kurultay hazırlıkları "CHP lâyık olduğv yere doğru götürülüyor,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) 4. olağanüstü Kurultaymın ban çevreler tarafmdan basümak ve olaylar çıkarmak suretiyle çanşmalanmn baltalanması yolunda ihbarlar ve haberler ahnması üzerine, Genel Merkezce gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına başlanmıştır. Nitekim dâvetiye talep edn binlerce şahıs ve bir çofc teşekküller arasında baa «şüpheli» kuruluşlara da rastlanmıştır. Inönü i s t i r a h a t ediyor Genel Başkan tnönil, kurultayda yapacağı konuşmasını bitirmiş ve konuşma metni Merkez Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmiş, ve bazı llâvelerin yapılması gerekli görülmüştür. 9 sayfa olan tnönü'nün konuşması bu üavelerte 13 daktilo sayfasını bul muştur. Öğreüildiğine göre, tnönü konuşmasını yaptıktan sonra kurultaydan ayrüacaktır. Genel Başkan dün de evinden çıkmanuş ve istirahat etmistir. tamamlandı Cunta, mini eteği yasakladı (DIŞ HABERLER SERVİSİ) ATİNA BBC Radyosu Kıral Konstantin'in darbeyi ve yeni rejimi tasvip etmediğini ısrarla bildirdiği Yunanistan'da, okul çağındaki gençler, sıkı bir disiplin altma aunmıştır. Buna göre Cunta, kızlann mini etek giymesini yasaklamış, erkek öğrencilerin de saçlannın kısa kesilmesini şart koşmuştur. Öğrencilenn ders yılı içtnde paskalya yortusu suresınce ve Pazar günleri âyinlere katılması mecburidir. Erkek ve kız çocuklar, derlitoplu ve temiz giyineceklerdir. Yabancı «Asi Gençlik» özentisi olan Beatle'ler ile Bitnik'lere de bundan böyle Yunanistan'da yer yoktur. Ayrıca, okul çağındaki çocukların bilardo, langırt gibi oyun salonlanna girmeleri de yasaklanmıştır. Tüzük Komisyonu Genel Başkanın sunacağı rapor üzerine parti ıçi sorunlar hakkında tüzüğün 39. maddesi gereğince bir komisyon kurulacaktır. Genel Başkan tarafından yapılacak değişiklik tekliflerini incelemek üzere bir «Tüzük komisyonu» çalışmalara başlıyacaktır. Her iki komisyondan gelen raporlar genel kurulda görüşülüp karara bağlanacaktır. «Turist dövizleri Hazine dışı kaynaklara kayıyor» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu'nda dün, Emekli Sandığının şehirler dışında da turistik tesisler kurabümesinl öngören kanun tasarısı kabul edilmiştir. Tasarı, böylece kanunlaşmış bulunmaktadır. Dünkü toplantıda gündem dışı konuşan AP'li Alâaddın Çetin turist dövizlerinin Hazine dışındakl kaynaklara kaçtığını öne sürerek, gerekli tedbirlerin alınmasıru istemiştir. Çetm, özetle şunları söylemiştir: «Bu dövizlerin hazineye intikâlinin en mühim şartı, par» politikasıdır. Bizim para politikamız da, Hazine'nin nef ine değildir. Yurdurauza gelen turiıtler döv+zterini Merkez Bankası» na de|il, dışsrıda bozdurmaktadırlar.» Senato, yarın saat 15'te topla* nacaktır. Amerika, Atina'yı «uyarıyor» ) Yardım proğramlan tekrar gözden geçirilecek VVASHINGTON. (AP ajı.) Amerika Oışişleri Bakanlığı Sozcusu, Amerika'nın Yunanistan'a ayptığı askeri ve iktisadi yardımlarm yeniden gozden geçirıleceğinı açıklamıştır. Sbzcüye göre, esash bir karar alınmamakla beraber, açıklama Amerikanın Yunanistandaki askeri rejime en kısa zamanda Anayasa düzenine dönmesi için «perde arkasından yapıldığı» söylenen baskılara resmî bir hüviyet I kazandırır nıtelikte kabul edile | bılir. | Amerikanın, rejjime karşı direndıği anlaşılan Kıralı tutan bir davranışta bulunduğu îarzedilen basın toplantısında Sözcu, Yunanistandaki durum hakkmda bir yorumda bulunmaktan kaçınmış, sadece, «Dorumu, yakından ve dikkatle izlemekteyi» demiştır. DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARIM BtRA RAYA GETlREN TÖREN Adenauer'in cenaze törenine katılan devlet ve hükumet başkanları, B. Almanya Cnmhnrbagkanı H. Luebke'nin verdi|i öğle yemeğinden biraz evvel Villâ Hammersctamidt'in önünde... ön plânda, soldan itibaren: De Ganlle, Lnebke, Johnson .. Ikinci sırada, De Ganlle ile Ln ebke arasında Başbakan Demirel görülüyor. (Fotoğraf: ANADOLU AJANSI) Kıral ve yeni rejim BBC Radyosunun bildlrdiğine göre, Yunan Kırah Konstantin, kendisiyle görüşen Ingiliz Büyükelçisine, «Darbeyi tasvip etmediğini» söylemiştir. Kıral, Ingiliz elçisine tutuklu olduğunu anl&tnuş ve «Askeri rejlmin kanuni bir hüviyete sahlp olmaması için çauşacağun» derrüştir. New York Times gazetesi de Washıngton'daki diplomatik kay naklara dayanarak, Kıral Konstantin, Atina'daki Amerikan Büyükelçiliğine Yunanistandaki askeri darbeyi onaylamadığını söyledığini açıklamaktadır. Gazete, «Diplomatik gözlemciler, bn durumda, Kıralın askeri Cnnta karşısında pasif nrukavemette bnlundugu ve Anayasa teminatım kaldıran ve yeni askerî rejjimi onaylayan bir bildiriye imza koymayı reddetti|i görüşüne varmışlardır» demektedir. New York Times, Atinadaki Amerikan Büyükelçisi Philips (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) II Gençlik Ko/unun bildirisi Bu arada, Ankara C H P îl Gençlik Kolunun son olaylar do layısiyle yayınladığı bildiride 8 lere ve taraftarlanna çatılmakta, «C.H.P. yi nereye sötürdüğümüzü soruyorsunuz? Cevap verelim: denUerek şu hususlar belirtilmek tetltr: «Siz tutuculann elinden aldık, artık neme lâzımcüığa paydos diyoruz. C.HJ". lâyık olduğu ve Atatürk'ün kurduğu zamanki dev rimci C.H.P. nin yanına götürüyoruı. C.H.P. benlifine kavuştu. Büyük insan ve tarihi lider lsmet tnönü'nün ve çal.şkan, kuvvetli fikirlere sahip mücadeleci ve devrimci Genel Sekreterimiz Bülent Ecevit'in etrafında toplandık, mü cadelemize devam edeceğ'ız.» YUNAN SUBAYI GEORGES DASCALOPITOS. İHTİLÂL HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİ ANLATIYOR. Z. AVC1 Yunan ihtilâli sırasında tesadufen Edirnede bulunan bir tstanbullu, Yunan askerleri ve tren personeh ıle konuşmaya muvaffak olmuş, bu arada resmıni çektiği yüksek rütbeli bir Yunan subayı da Yunan ordusu kumandanlarından birinin ve yüksek rütbeli birçok askeTin ihtilâle karşı olduklarını söylemiştir. Geleneksel bir geceye katılmak üzere Edirne'ye giden Nedret Yalçın adındaki tstanbullu, ayrıca sımrda Istanbullu Rumların da bulunduğunu ve kendisini görünce kaçtıklannı soylemiş ve izlenimlerini şöyle anlatmıştır: «Sınırdaki biitün Yunan köylerinde sivil halkın evlerini terke mecbur ediMikleri ve askerlerin buralara yerleştikleri gö(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) "Orduda darbe aleyhtarlan var,, Adenauer'in cenaze töreni muhteşem oldu HABERLER SERVİSİ BONN 91 yaşınday ) ken gripten ölen eski Batı Alman Başbakam Adenauer'in cenaze tÖ reni, yabancı devlet ve hükumet Başkanlaruun iştirakiyle yapümıştvr. Amerikadan Başkan Johnson, Fransadan De Gaulle, İngiltereden \Vilson, İsraelden eski Başbakan Ben Gurion'un geldiği törende Türkiyeyi Demirel ve Çağlayangil temsil edi yordu. Parlâmentoda Tören, Bonn'daki Parlâmentoda başlamıştır. Yabancı devlet temsılcüerimn yerlerini almalarını takiben de Federal Almanya Cumhurbaşkanı Lubke solunda Birleşik Amerika Devlet Başkanı Johnson ve sağında Fransa Cumhurbaşkanı General De Gaulle olduğu halde saat tam 10 da Federal Millet Meclısinin beyaz karanfillerle süslen.mis olan büyük toplantı salonuna dahil olmuş, salonda bulunanları selâmlıyan uç Devlet (Arkası Sa. 7, Sü. i de) Telgraf, mektup ve mesojlar CHP Genel Merkezinden bildiril diğine göre, «Ortanın Solu» na bağhlık telgrafı, mektup ve mesajları gelmeye devam etmektedir. Bu arada, Adana'dan 20 işçi imzall mektupta, Feyzioğlu ve arkadaşlarının, «Bir hiçlik denizine doğnı yola çıktığı» ifade edilmektedir. DDY, 250 liraya 4 günlük turistik geziler düzenledi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Demiryollan turizm mev siminin yaklaşması dolayısiyle Turistik geziler tertip etnıeye karar vermiştir. Özel turistik gezi trenlerinden il ki, 19 Mayıs Gençlik Bayramı dola yısiyle, Ankara Kayseri Adana Tarsus Mersin Iskenderun An kara arasında işletilecektir. Bu gezide Göreme Peri Bacaları, Ürgüp. Antakya, Tarsus Şelâlesi ve Mersin sahilleri görülecek, arzu edenler de plâjda denize girebilecektir. Bilet, yemek ve küşet ve gezi ücretleri dahil olmak üzere 4 günlük gezi için 250 lira ücret ödenecektir. DIŞ BASIN (Dış Haberler Servisi) lngiliz basını, Yunanistan'daki siyasî buhrana geniş yer vermektedir. Liberal Guardian, «Yunanistan' daki darbe ile ilgili bazı çer;ekler aydınlığa çıktı. Darbeyi aşırı sagcı subayların düzenlediği, yüksek kademedeki askeri liderlerin desteğinin sağlandığının muhakkak oltnadıgı. Kıralın darbeye katılmadığı ve hareketin aynı şekilde devam ettirildiği gibi» demektedır. Guardian, Avrupa ıçın bu darbenin «Bir ihtar ve bir facia» sayıldığını belirlmeltte, Yunanistanın bir NATO uyesı ve ortak pazar üyeliğine aday olduğunu hatırlatmaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) ••• Samsun'da ihraç Samsun CHP îl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat tsmail Tarhan, «Mer kez Yönetim Kurulunu sosyalistlikle itham ettiği» gerekçesiyle ve keşin ihraç talebiyle, Merkez tdare Kuruluna sevkedilmiştir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kmlay kan plâzması fraksinasyon merkezi dün Cebeci Kan Merkezinde yapüan bir törenle hizmete açılmıştır. Törende bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Dr. Vedat AU Özkan, kan alımının kâfi olmadığını, bugün hastalara verilen kanın I'o 91 inin ordu mensuplarından aUndığını, ve bu miktarrn yıl da 100 bin şişe civarında olduğunu, halbukl yurt ihtiyacuun 300 bin şişenin üstünde bulunduğunu, sivil halkın kan vermeye alıştmlması icabettiğini soylemiş ve kan ürünlerinin satışının balkın alabileceği normal hadde indirilmesi lazım geldiğini söylemiştir. Yılhk kan ihtiyacı 300 bin şîşe İmza, 77 oldu Öte yandan, CHP Ortak Grupunun usulsüz toplandığına dair verilen önerge, dün de Senatör Hıfzı Oğuz Bekata ve Uşak Milletvekili Ali Rıza Akbıyıkoğlu tarafından imzalanmış, böylece imza sasayısı, TT'ye yükselmiştir. Erkin: «Konuşmamaya kararlıyım» CHP'den istifa eden Ordu Millet vekili Cemal Erkin, dün de, «CHP den ayrılmanızın sebebini açıklar mısmız?» sualini •Konuşmamaya kararlıyım. İstifa ettün ve ilgili yer lere istifamı gönderdim» şeklinde cevaplandırmıştır. İki günden beri şehrimizde bulu nan Erkin, «Parlâmentoda bağımsiz olarak mı çalışacaksınız?» s o rusuna da, «Bilmiyorum. Bana soru sormayınız» cevabını vermiştir. AYBAR DÜN PARİS'E GlTTt Türkiye tşçi Partisi GeneV Başkanı Mehmet Ali Aybar, «Vietnam Savaş Suçlulan» nın muhakemesine katılmak üzere, dün Paris'e gitmiştir. Ünlü Ingiliz filozofu Bertrand Russel'in bildirdiğine göre muha(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) İTFAIYEYI DAKİKA :~^ UĞRAŞT1RDI Sekizler mücadeiesının sebebi: Inönü sonrasının CHP Genel Başkanlığı KAYSERl Olağanüstü kurultaydan önce delegelerle fikir birliğine varmak gayesiyle şehrimize gelen ve 8 lerden aynlan Kayseri milletvekillerinden Mehmet Yüceler, Oengia Nayman, senatör Sadi Turan dün de muhtelif temaslarda bulunmuşlardıı. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) «Türk Silâhlı Kuvvetleri, daima nöbettedir» ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ankara öğrenci kuruluşlannm. Türk Silâhlı Kuvvetlerini. «Ata'ya bağhlık nöbetine» çağırması üzerine, Genel Kurmay Başkanlığı dün, bir bildiri yayınhyarak, «Bu gibi davranışların Silâhlı Kuvvetlere si rayet ertirilmemesi»ni isterniştir. Genel Kurmay Başkanlığmın bil dirisinde şöyle denilmektedir: «Aziz Atatürkümüz ve onun kur duğu Türkiye Cumhuriyeti için Türk Silâhlı Kuvvetleri daima nö bettedir. Bunun böyle bilinmesi ve her za man bu gibi davranışların, Türk Si lâhlı Kuvvetlerine sirayet ettirilmemesi lüzumunun gözönünde tutul ması, memleketimize en büyük hiz met olacaktır kamsındayız.» öırü kabahatinden... Bir yandan memleketin yarısından fazlası olcnma yazma bilmiyor diye, kederlenip duruyonız. Bir yandan da baberler birbirini kovalıyor: Okuma yazma bilmiyenler, bekçi olanuyacak, hademe olamıyacak, kapıcı olamıyacak, odacı olanuyacak... Dün de bnnlara bir yenisi eklendi: Okuma yazma bilmiyenler çöpçü de olanuyacak. Eğer memleketin yansından fazlası okuma yazma bilmiyorsa, yarısından fazlasında da okul yok. Pekiiiiii... n'olacak, knlum, okuma yazma bilmiyenler?. D. N. lcphane Askeri Müzesinin bahçesindeki sarnıcın içinde bir erkek cesedi görülmüştür. Nöbetçiler tarafmdan suda yüzen cesedin görülıuesüıden sonra polise ve itfaiyeye durum bildirilmistir, 10 metre derinlikte 8 metre genişlikte bulunan sarnıca inen itfaiye tahlisiyeleri. cesedi çekmek istemişler, {akat kol kopmuştur. Bilâhare kancadan düşen kol cesetle birlikte kaybolmuştur. Cesedin aranmasma devam edilmektedir. Çekişmeler Cuma günü başbyacak olan C.H.P. Kurultayının bu tansiyon içinde haylj gürültülü geçecefi tahmin edilebilir. Gerçi sonucun değişeceğini düşünmek mümkfin değildir. Zira Sekizler içe dönük mücadelede partiden kopmuşlardır ve artık onlar için başka bir yola girmek imkânı da kalmamıştır. Yalnu şu var ki, partiden fiilen kopmuş olmalarma rağmen. Feyzioğlu ve arkadaşlannı taraftarsız kabul etmek, Kurultayda destekçilerin bulunmıyacağını ileri sürmek hatalı olur. Önce Sekizleria bildirisine imza koyan Parlâmento üyelerinden bir kısmı karşı cephe şeklinde çalışacaklardır. Sonra Sekizler ve takipçileri; özellikle son günlerde yaptıklan temaslarla, kısa süre önce tamamen aleyhlerinde olan hava ıre OLAYLARIN ARDINDAKİ "ÜVEY KIZIMf, BEN ÖLDÜRMEDIM...,, Yedi yaşmdaki üvey kızını döverek öldürmekten sanık 32 yaşmda Elif Tunç'un yargılanmasma dün başlanmıştır. Sultanahmet Cezaevinde bulunan 10 aylık kızı kucağında, 5 yaşmdaki oğlu da yanında olduğu halde 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duru şmaya gelen Elif, iki çocuğu ile birHkte sanık sandalyesine oturarak, ifade vermiştir. yı az da olsa lehlerine çevirebihnişier, biç değilse mütereddit Kurultay elegelerinden bir kısmındaki ürküntüyü kaldırabilmişlerdir. Ayrıca Sekizlerin dışandan yapılacak gürültülü baskuarın önemini bUmedikleri ve bunu kullanmak istemedikleri söylenemez. Nitekim, Ankaradan verilen haberler, lâvetiye taleplerinin görfilmemiş ölçüde arttığı, bu arada Halk Partisiyle ilgisi bulunmaması gereken bazı dernelderin Kurultayı izlemekte ısrarlı oldukları bildirilmektedir. Bütün bunlar göstermektedir ki 19 uncu Kurultay çekişmeli, hırslı ve belki de kavgalı geçecek, ve sonunda Halk Partisindeki içe dönük mücadele ana parti ile yavrusu arasında dısanda devam edecektir. Şüphesiz dışardaki mücadele bir yandan kaymalar, kaydırmalarla il ve ilçelerde, öte yandan Parlâmentoda geçecektir. tl ve ilçelerdeki mücadelede yeni partinin tabandan birşeyler koparması mümkündür ve şiradiden kopmalar da görülmektedir. Parlâmentoya gelince, sekizlerin gelecek seçimlere kadar kuvvetlenebilmek için, asıl meydan muharebelerini kürsüde verecekler) anlaşılmaktadır. Gerçektir ki kür sü mücadelesinde Turhan Fey••• (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) İSTANBÜL Bir yüdanbeTİ derslere boykot yapan Teknikerler, isteklerinın kabul edileceği konusunda Başbakan ve Millî fiğitim Bakanının söz vermesı üzerine bugünden itıbaren derslere gıreceklerdir. Tam bir yıl sonra bugün başüyacak olan dersler, devam mecburiyeti aranmadan kurs şeklinde devam edecektir. ANKARA Millet Meclisi Başkanlık Divamnın 13 Nisan 1967 tarihli kararı gereğince, birbiri ardına üç birleşimde mazeretsiz olarak bnlunmıyan miUetvekiller^nin adları, Resmî Gazetede ilân edilmiştir. 0 MP Genel Başkanı Osmar Bölükbaşı bugün Çorum'a gidecek ve Çorumda düzenlenen bir açıkhava toplantısında konuşacaktır. ZONGULDAK Şehrimizde ki rnln sendikaların yaptıklar müracaatı inceliyen İl Asga' rî Ccret Tesbit Komisyonu yeraltı işçilerinin »sçarî fic retini 24, yerüstü sçileriniı ise 17 lira olarak kabul et miştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog