Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 Nisan 1967 8AHÎFE ÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR 10 Eyalet Meclisinde sesleri doynlacak Neo Nazilerin yeni zaferleri Bonn (a.a. AP • Radyolar) arti başkanhğı konusunda başgösteren anlaşmazlık yüzünden Itlban bir hayli zedelenen Batı Almanya Ulusal Demokrat Partisi (NPD) önceki gün iki eyalette yapılan seclmlerde, Rhineland Palatinate'de bes, 73 •andalyeli Schleswig Holstein Eyalet Meclisinde İse dört sandalye kazanmıştır. Böylece bu eyaletlerde partinin kazandığı sandalye sayısı parti yet kililerinin beklediğinin altına düsmüstür. Fakat yine de NPD Batı Al manyanın 10 eyalet Meclisinde sesini duyurmaya muvaffak olmujtur. Kasım ayında yapılan seçimlerde sağcılar Hesse eyaletinde oylann °o 7.9 unu kazanmış ve 96 sandalye li Eyalet Meclisinde 9 sandalye elde etmiş, Başyera eyaletinde ise oy ların °'« 7.4 ünü kazanmıs ve 204 sandalyeli Eyalet Meclisinde 15 san unanistandaki darbenin I dalye kazanmıstır. ilk günlerde ihtiyat kay I Parti, geçen yıl Kuzey Ren dıyla yaptığımu tahmin ' Vestfalya'da yapılan seçimler* kalerden pek farklı çıkma | tılmayı, bu ağır sanayi bölgesinde •eçim öncesi anketler NPD'nin tuyan mahiyeti nihayet anlaşıl | tulmadığmı gösterdiğinden reddetmış bulunuyor. mişti. Darbe askeridir; Kıralın ira I Fakat daha az gelişmiş ve muhadesi dışında faaliyette bulunan | fazakâr tarun bölgeleri olan Schles bir eunta tarafından inceden wig Holstein ve Rhineland Palainceye plânlanmış ve uygulantinate'de Neo Naziler kendilerin* mıştır. Kıralın lider olarak gösdaha elverijli bir zemin bulmufterilmesinin nedeni, Ordunun, lardır. gelenekçi ve monarşi taraftan Parti kurulduktan sonra ilk kakütlelerinin desteğini sağlamak | tıldığı secim olan 1965 eylulü Fede tır. Darbenin rengi kara, yönu sağdır. I ral Parlâmento seçimlerinde oylaAmaç, demokrasinin beşiği | nn sadece %2 sini alabilnüjti. Fakat 1966 sonunda Hesse ve Bav Tunanistanı, Franko veya Salazarvari bir fasizme dönüştür I yera'da kazandıkları oy sayısından mektir. Papandreuların genel | ümide kapılan parti liderleri, 1969 seçim veya ihtilâl yoluyla ikti . da yapılacak Parlâmento seçimledara gelmelerini önleyip, mo I rinde büyük bir siyasi başan kazanarşiyi kurtarmaktır. Kısacası, | nacaklannı iddia etmeye baslamif lardı. temel hak ve hürriyetlere, tarihin akışına karşı, Ynnan mil | Sonuçlar letine hakaret teşkü eden, onaySenleswig Holstein, Eyalet lanması imkânsu, anakronik l Meclisi seçimlerinde partilerın bir darbedir. I durumu şöyledir: Yunanistan, şiddetli ihtirasla ' Hristiyan Demokrat Parti: Oy nn kurbanı olmuştur. Darbe, I lann ' . 46 sını almış, 35 üyelik kökleri ta 1946 iç savaşına ka I kazanmıstır. dar inen Yunan sağ sol müSosyal Demokrat Parti: • / • cadelesindeki son asamadır. So I 39.4 • 29 flyelik, Hür Demokrat rumluluğun en iri payı, eski I Parti : • / • 5.9 4 üyelik, Ulusal düşmanlıklar üzerine birikraiş ' Demokrat Parti : •. 5.8 4 üyekülleri üfleyerek sağ sol ku I lik, Alman Barış Birliği : • / • tnplaşmasını hortlatan toy bir | 1.9 • 1 üyelik. delikanlı ile bunamağa yüz tutRhenanie Patatinate eyalet muş bir ihtiyara aittir. I seçimleri ise şu sonuçları ver25 yaşındaki Konstantin, tec I miştir: Hristiyan Demokrat Parti: •'. rübesizliği ve danışmanlarının ' yetersizlıği yüzünden, tahta o • 46.7 49 üyelik, Sosyal Demokturduğu 1964 yılından itibaren, I rat Parti: S 38 39 üyelik, Hür Demokrat Parti : • / • 8.3 8 üyetarafsız bir hakem olacak yerde sağ kanat lideri gibi dav I lik, Ulusal Demokrat Parti : ' . ranmış, ülkesinin belâh, daima | «3 . 4 flyelik. kabarık politika denizine burnuna kadar gömülmüştür. Mo I narşiyi kurtarmak düşüncesiyle | böyle davrandığı şüphesizdir. Ancak kaş yapayım derken gö» I çıkarmıştır. Çağımızda taçlı de | CtBÜTt (aju) Fransız Soraokrasilerin gücü, hükümdarlamalisinin, Fransız Milll Meclisine rın politika üstünde kalabil I göndereceği temsilcinin tâyini 1 mek yeteneklerine ııkı sikıya I çin yapılan seçimleri Afar Koalisbağlıdır. ' yonunun adayı Abdülkadir Musa 79 luk (rakipleri en aşağı Bç I Ali'nin kazandığı anlaşılmaktadır. yıl daha yaşlı olduğunu ileri | Gerçekten, 70 seçim sandığından sürerler) monarşi düşmanı Pa69 unda yapılan tasnifte, Abdülpandreu ise, Kıralın Anayasayı I kadir Musa'nın oyların yüzde 65 riğnediğini ileri sürerken yer | ini aldığı görülmüştür. Somali1den göğe kadar haklıdır. Hata 11 aday Idris Farah ise, Musa Amilleti kamplara bölücü hırçın linin yarısı kadar oy alabilmiştir. mizacında, yıkıcılığa çağın niMusa Ali, Fransız Milll Mecliteliğindeki «amansız muhaleBinde De Gaulle'cU grupa katılfet» taktiklerindedir. Rejim memak niyetinl açıklamıştır. selesini, samimiyetle ortaya atmaktan çok şahsi çıkarlan için istismar etmiş ve kendisinden I daha radikal oğlu ile birlikte I bir ihtilâl fırtınası estirmiştir. . Geçirdijfi bir safra kesesi ameSadece Cumhuriyetçi akımın I Myatını müteakıp, 20 Nisan 1987 lideriyken, belki de istemiye | gunü aramızdan ebedlyen ayrılan rek, aynı zamanda Yunan soluaile büyüğümüz, sevgili babamız, nun başı olarak görülmeğe baş I Konya Kız İlköğretmen Okulu Iamıştır. ' meslek dersleri öğretmenl Aşırı davranıslannın yarata • RİFAT OKTAY'ın bileceği tepkileri iyi hesapla I cenazesine katılan sayın Konya mayan bir lider, tıpkı Papan | Millî Eğium Müdüru ve yardımdreu gibi, kendisininkivle bircılarına. Kız İlköğretmen Okulu likte hizmet edip yükselmek I sayın müdür, öğretmen ve öğ istediği milletini de felâkete I rencilerine, Atahirk Kız Llsesl. sürükler. Askerî diktatörlüklerKız Ortaokulu, Erkek Sanat Enstitusü İmam Hatip Okulu Müle işbirliğine eiden anayasaya I dür, öğretmen ve öğrencüerine, bağlı bir hükümdar da, devri | ÖğTetnıenler Demeğine ve bütün lişine dâvetiye çıkarmıs olur. Kayhan SAGLAMER I Millî EtiUm camiasiyle öğret P Avrupa Komünist Zirve Konieransı açıldı yrup» Ulkeleri komUnlst v« İ9çl partüerl sirve konferansı dün Karlovl Vari'da açümıstır, Dört gün sUrecek olan konferansın Avrupa güvenliğl İle ilgili olacağı bildlrilmlştlr. Bu konuda ise Alman soranu, özellikle Batı Almanyamn Doğu Avrupa ile diplomatik iliskl teslsl basta gelmek tedir. Bununla birlikte konferansa yakın kaynaklar, komünist liderlerin Kuzey Vietnama savaş için daha fazla malzeme yardımında bulunma hususunda da bir deklârasvon hanrlıyacaklannı bellrtmektedirler. Gündemde yer almıyan fakat görüşülmesi beklenen başka bir konu da esas olarak Çin Sovyet anlaşmazbğinı gözden geçlrecek olan bir dünya komünist rirve konferansmın toplanmasıdır. Bu meselenin konferansın gizli oturumlannda ele almacağı tabmin edilmektedir. Bu fikri ilk olarak geçen Kasım ayında ortaya attığı zaman Sovyetler Birliği müttefiklerinln şiddetli muhalefetiyle karşüaşmıs tır. Eski Avusturya Macaristan İmparatorluğu zamanmda Karlsbad olarak anılan ünlü Çekoslovak turist şehri Karlovy Vary'de toplanmakta olan konferansa, 31 Avrupa komünist partisinden en azından 24 ü delege göndermiştir. Fakat dün ögrenildiğlne göre, konferansta, halen iktidarda bulunan dokuz komünist partiden sadece altısı temsil edilmektedir. Amavutluk Çin ile arasındaki ittifaktan dolayı konferansa katılmamaktadır. Yugoslavya ise Sov yetlerin öteki komünist partılere fikirlermi zorla kabul ettirmeye çahştığını ileri sürerek konferan8i boykot etmiştir. Romanya ise kararmı henüz açıklamamıştır. Romanyannı bu konuda siikutu muhafaza edisi Yugoslavyannıkine benzer sebeplerden dolayı konferansa katılıruyacagı yolundaki tahminleri kuvvetlendinnektedir. Sartre ile De Gaulle arasında teati edilen mektuplar açıklandı Konu: Russel Mankemesi DIŞ HABERLER SERVİSt ARİS Fransa Cumhurbaş kanlığı, düşünür JeanPaul Sartre ile Cumhurbaşkanı General De Gaulle arasında «Rnsaell Mahkemesi» konusunda teati edilen mektuplan dün yayınlamıştır. JeanPaul Sartre'm General De Gaulle'e gönderdiği mektubun metni aşağıdadır: «13 Nisan, 1967 Persemb* Sayın Cumhurbaskanı, Şu olgulara dıkkatinizi çekmek istiyorum: Lord Russell'ın teşebbüsüyle geçen Kasım ayında kurulan Mahkeme, ikinci toplantı dönemini 26 Nisan ile Mayıı başları arasında Paris'te açmayı tasar lamaktadır. Oturumlara son aylarda birkaç kere Paris'i ziyaret eden bir Yugoslav, Bay Vladimir Dedijer başkanlık edecektir. Oturum lar dolayısıyla Paris'te daha uzun süre kalmak isteyen Bay Dedijer, Ingilteredeki Büyükelçiliğimizden ki kendisi halen orada bulunmaktadır vize istemiştir. Oysa, yalnız vize verilmemekle kalmmamış, geçiş vizesi de elinden ahnmıştır. Bay Dedijer, Fransanın iç ya da dış işleriyle ilgili herhangi bir şeye karışmış değildir ve şu güne kadar yararlandığı vize de bunun delilidir Dolayısıyla da, mahkemenin Paris'te toplanma sı istenmediğinden kendisine vi ze verilmediğini düşünmemiz için bazı sebepler mevcut. Kaygılarımızın boşuna olduğuna ve hükumetin kararlannı Büyükelçiliklerin ya da Konsoloslukların muamelesi ile dolay lı olarak öğrenmiyeceğimize inanmak ısterdim. Bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu ve Bay Dedıjer ile jürinin öteki üyelerıne ve tanıkhk etmek iste yecek yabancılara vize verileceğini kuvvetle ümid ediyorum. Bu olguları size arzetmeyi uygun buldum. En derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Jean • Panl Sartre, Russell Mahkemesi Başkanı» De Gaulle'ün cevabı ise şöledir hadiseler arasında Yaz saati meselesi 35 inci a n dairesinin vukansında olan, bundan dolayı da yaz ve kaş mevsimlerinde gündüz ve gece farkı oldukça fazla bulunan memleketlerde bu yaz saati dâvası vardır. TürVyede de ara sıra bu yaz saati mevzuu ele ahnır.. lehinde, aleyhinde konuşulur. Bu defa da hükumetin bu mer suu muzakereden sonra yaz saatl tatbik ediüniyeceğini bUdirmesi bize bu satırlan yazdırdı. Yaz saati, kış saati bir iktisadl tedbir olarak alındığından şahsi sempati ve antipatinin bunda rol oynamaması, vani problemin bir şahsi kanaat üzerine çözumlen mesi hatıra gehnez. Onun için hükumetin bu mevzuu menfi şekilde mfitalâa etmesinin sebeplerini de açıklaması daha faydah olurdu. Çünkü blz şahsen yaz saatinin aleyhinde değiliz. Sadece yaz saati diye saatlerin bir saat ileri götürüknesi sisteminin aleyhindeviz. Çünkü bu hal memleketimizde henüz yaz saati sistemini bilmiven milyonlarca vatandaşın yadırgamasını ve çok defa randevulara, hattâ mahkeme duruşmalarına yetişememelerini, beri yandan bîr çok milletlerarası ulaştırma tarifelerinin bizimkilerle bü> leşememeleri gibi mahzurlar doğurmaktadır. Halbuki uzun yas günlerinde meselâ dokuzda işbaşı yapıldığı zaman güneş doğalı dört saatten fazla olmuştur. Sabahın bu aydmlık saatlerinden bir saat alarak işbaşını bir saat erken başlatmak, yaz saati diye saatleri bir saat ileriye götürmekle elde edilmek istenen avantajlan aynen, fakat kanşıklığa mahal kalmadan satlıyabilir. Onun için hükumetin bu işi ceffelkalem neden reddettiğmi anlıyamadığunızı itiraf etmek isterim. Zira kalkınma ve tasamıf devrini yaşıyan Türkiye için akşamın karanlık saatlerine tesadüf eden çalışma vardiyalannı bir saat erken başlatarak bir saatlik ışık tasamıf edilebileceği cümlenin malumudur. Zaten yaz saati sisteminin başlıca sebeplerinden blri de budur. Bunun yanında bir saat erken baslamaya mukabil bir saat erken paydos ederek ışıkll istirahat saatlerinin arttırümış olması da aynca sıhhî ve sosyal bir faydadır. Bütün bu sebeplerledir kd dünyanın bir çok yerlerinde yaz saatini kâh saat değiştirerek, kâh isbaşı saatlerini hir saat erkene a» larak şu söylediğimiz maksada erişümektedir. "Jizde bunun ergeç tatbik edileceğinden emin bulunmaktayım. Ne var ki; bu tatbikatın tatbik mevsimini 15 Mayısla, 15 Eylül arasmdan ileriye götürmekte fayda yoktur. Çünkü dah» evvel ve sonra tatbik edilirse bun dan mektep çocuklanmızın karanhkta uyanmaları ve iş yerlerinin de akşam üzeri karanlıkta ça> bsmalan gibi aksi neticeler doğmasi tabiidir. Bu saat dediğimiz şey, itibarl zaman ölçüsü olduğundan yaz sa» ti, kış saati gibi değişiklikler hayatın akıp gitmesi üzerinde bir tesir yapmaz ne var ki Batıya doğru gidildikçe saatler* geri abnır, doğuya doğru gidildikçe ileri alınmak suretiyle güneşe uyulur. Bu demektir ki; zaman ölçüsünun esası arzın kendi mihveri etrafında bir defa dönmesidir. Bu dönüş görünüşte güneşin doğup batması şeklinde belirirse de batdkatte güneş durur ve biz (yani dünya) döneriz. Böyle olunca arnn bir defa dönüşü bir gün, bu da 24 saat sayılmıştır. Her memleketteki güneşe nazaran değişecek olan saat farklannı tanzün için de bizim Greenwich ayarı dediğimiz «Standard Time» sistemi kabul edilip Londradaki Green wich rasathanesinin bulunduğu yer tul dairelerinin (uzlam?) başlangıcı sayılmıştır. Buna göre 360 derece olan bu dairelerin her 15 derecesinde doğuya doğru bir saat ileriye, Batıya doğru bir saat geriye alınarak saatler ayarlanır. İşte saat farkları da buradan çıkar. Buna göre Londrada saat 12 iken İstanbulda 10 sayılır. Hakikatte tam 10 değüse de her kilometrede güneşe göre saat ayarlamak mümkün olamadığından saatler Greenwich ayarına göre 12 saat Batı, 12 saat Doğu üzerinden 24 bölgeye yani dünya haritası 15 derecelik bölümlere aynlmış ve her birinin saati /ukanda anlattığım esasa ve Greenwich'den olan Batı ve Doğu mesafelerine göre tâyin edilmiştir. Onun için Türkiye saatleri de Greenwich ayarına gört iki saat ileridir. Saat farkı bahsi de bundan ibarettir. Cümleye eşref saatler temennisiyle.. B. FELEK Karlovi Vari (Çekoslovakya) (a.a.AP) P Â Bir ihtiyarla, toy | bir delikanlı I a d R c s i m d e v a Manmdfl ' N e w Y o r k g ö r ü l e n ••• . s u lin'in kızı Svetlana Alliluyeva, Amerikan topraklarındaki ilk gecesini Sovyetler Birliğinin Birleşmi} Milletler heyetinin kaldığı binadan üç mil ötedeki bir evde geçirmiş, önceki gün de, emrine verilen muhafızlarla birlikte bilinmeyen bir yere hareket etmiştir. Stalin'in kızı, ilk geceyi, hâtıraUruu kaleme alırken kendisine yardım edecek tarihçi bayan Priscilla Johnson MacMillan'ın Locust vadisindeki villâsında geçinniştir. Gazeteciler, gayet sıkı bir jekilde korunan villânın yanına dahi yaklaştırılmamişlardir. Svetlana, saklandığı yerden yann çıkarak söz \erdiği gibi bir basm toplantıs» düzenliyeeektir. Svetlana'nın hâtıraları tahminen 80 bin kelime tntacak ve «New York Times» gazetesi ile «Life» dergisinde tefrik» edilecektir. Johnson İdaresi, Svetlana'ya Amerikada istediği kadar kalabileceğini bUdirmistir. «Pariı. 19 Nisan 1967 Aziz üstadım, «Russell Mahkemesi» ni kuranlar, Amerikanın Vıetnam siyasetini eleştirmeyi tasarlamaktadır. Bunda, hükumetin, bu şahısların normâl toplantı ve söz özgürlüğünü kısmasını gerektiren bir taraf yoktur. Ayrıca, hükumetin Vietnam savaşı hakkında ne düşündüğünü ve benim açıkça ne söylediğimi biliyorsunuz. Kısacası, Fransanın, ilişkileri bulunan ve bütün görüş ayrılıklarına rağmen geleneksel dostu olarak kalan bir devletin, uluslararası teamül ile ve hukukla bağdaşmayan bir muameleye toprakları üzerinde mâruz kalmamasını gözetmek, yine Fransanın bildiğiniz tutumu alması dolayısiyle ozellikle âmir bir görevidir, yoksa toplantı hakkı ya da ifade özgürlüğü söz konusu değildir. Oysa, Lord Russell ile arkadaşlarının faaliyeti, »oruşturmalanna hukuki bir görünüs ve kararlarına bir hüküm niteliği vermek istedikleri andan itibaren bu hüviyete girmektedir. Adaleti yerine getirmenin esasta olduğu kadar uygulamada da ancak devlete ait olduğunu size öğretmeye kalkacak değilim. Lord Russell ile arkadaşlarını harekete geçiren etkenleri yermeksizin şunu söyliyeyim ki, hiçbir yetkileri olmadığı gibi uluslararası herhangi bir görevleri bulunmamaktadır ve dolayısiyle de herhangi bir adalet görevini yerine getiremezler. Hükumet işte bu yüzdendir kl, aldığı şekil bakımından, saygı gösterilmesini istediği şeye aykırı düşen bir toplantının topraklarımız üzerinde yapılmasına muhalelet etmek zorundadır. Şunu da eklemek isterim ki, Lord Russell'in çevresinde toplanan kimselerden bazılannın, mânevi nüfuzlan ne olursa olsun, geçerli bir mahkeme yokken, ariyet cübbelerle yapacaklan uyarmalara ağırlık kazandıramıyacakları kanısındayım. En derin saygılarımın kabulünü rica ederim. Charles de Ganlle» Fransız Somalisinde De Gaulle'cü kazandı Johnson ile De fiaulle Kölade karşılaşacak, fakat görüşmiyecekler Adenauer'in cenazesi kçldırılkyor Köln (a.a. AP • Radyolar) atı Almanya eski Başbakanı Konrad Adenauer'in cenazesine katılacak olan lide/ler buraya gelmeye başlamışlardır. Dun ilk gelen Amerika Başbakanı Johnson olmuştur. Johnson, Köln Hava Alanında Başbakan Kurt Georg Kiesınger, Dışişleri Bakanı Willy Brandt ve dığer ileri gelenler tarafından karsılanmıştır. Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle ve Ingiltere Başbakanı Harold Wilson da cenazede bulunacaklardır. Başkan Johnson bu fırsattan faydalanıp Batı Almanya Başbakanı ile siyasî görüşmeler yapmıştır. Johnson dün Batı Almanya Cumhurbaşkanı Heinrich Luebke'ye bir nezaket ziyaretinde bulunduktan sonra, Başbakan ile görüşmüş ve daha sonra Adenauer'in evine gıderek ailesine taziyetlerini bildirmiştir. ERHARD • JOHNSON Johnson, eski Başbakan Ludwig Erhard ile de görüşmeyi kararlaştırmıştır. Wilson, dün akşam, De Gaulle ise bu sabah buraya gelmiş olacaklardır. Johnson Başkan seçildikten beri geçen üç yıl içinde Adenauer'in ölumü dolayısiyle ilk defa Avrupaya gelmektedir. Koln polisi ise aşırı solculann Başkan Johnson'ı öldurmek içın bir komplo hazırladıklanna rîair bir gazeteye gönderılen mektup hakkında soruşturmaya devam etmektedir. Kuxey Vietnam "Mig9, üsleri bombalandt SAYGON, <a.a. AP) Anıe rikan Hava Kuvvetleri ve Bahriyesi uçaklarının dün ilk defa olarak, Kuzey Vietnamdaki iki «Mig» jet uçağı hava alanını bombaladıkları Birleşik Amerika Kumandanhğı tarafından bildirilmiştir. Bir kumandanlık sözcüsü Hoii Loc'taki hava üssünun hava kuvvetlerimn «F4C Phantom» uçaklarının akınına uğradığım, Kep'teki ikinci üssün de bahriytnın «A4S» va «AbS» uçakiarı tarafından bombalandıcuu söylemistir. ' Her iki akın da dün öğleden sonra yapılmıştır. Sözcü, akınlar yapıldığı sırada üslerde kaç U£ak buluo4uğunu veya bunlar3an ' kâçıhın isabet aldığını açıkiamamıştır. Akın yapan uçaklar, yerdeki uçakiarı tahrıpte kullanılan ozel bombalar atmışlardır. Pilotlar, her iki akının da başarılı geçtığım bıldıruışlerdir. Daha önceki haberlerde Hanoi'nin 30 kilometre batısında bulunan Hoa Loc üssünde dokuz «Mig» uçağının bulunduğu bildirilmişti. Kep'teki üade ise ° İ9 ile 20 «Mig» uçağının bulunduğu löylenmekteydi. Yılbaşında alınan istihbarat haberlerine göre, Kuzey Vietnamın elinde 120 ilâ 150 «Mig» uçağı bulunmaktadır. B TEŞEKKÜR KÖT MEZARUGl De Gaulle'ün Federal Almanya'da cenaze töreninin yapıldığı gun sadece birkaç saat kalacağı öğrenilmiştir. General De Gaulle, Başkan Johnson'ı John Kennedy'nin toprağa verildiği kasım 1963 tarihinden sonra bir daha görmemiştir. De Gaulle, 1963 de Washington'da Kennedy'nin cenaze törenine katılmıştı. Johnson ve De Gaulle, Luebke'nin bugun verecegi yemekte ve cenaze töreninden sonra Köln'de verilecek resmi kabulde karşılaşacaklarsa da aralarında özel mahiyette herhangi bir göriişme yapılmayacaktır. Adenauer'in tabutu dün Bonn' daki Schaumburg Sarayından alınmış ve Köln Katedraline götürülmüştür. Resmî cenaze töreninden sonra cenaze Ehoendorf'a nakledilecek ve orada ailenin iştirakiyle yapılacak özel bir törenden sonra köy mezarlığında toprağa verilecektir. ASITALAR :/!/ (/S/ÛA Endonezya'daki Çin Konsolosu kaçırıldı HONG KONG, (a.a) Yeni Çin Ajar.sının bildirdiğine göre, Cakartadaki Çin Başkonsolo su, Endonezya asker ve polisleri tarafmdan «kaçınlmıştır.» men evlerinin vefakâr sâkinlerine, ayrıca telgraf, telefon ve mektupla veya blzzat evimize kadar gelerek buyük acımızı paylasan butup. akraba ve dostlarımızla, hastalığı sırasında buyuk yardım ve alâkalarını gördüğümüz serbest dahiliye mutehassısı »a yın Dr. Ahmet Uygun'a candan teşekkurlerimizi sunarız. TEŞEKKÜR Uzun suredir bana büyük sıkıntılar veren hastalığımı sur'atle teşhis edip başarıh bir ameliyat sonucunda sağlığıma kavuşmamı sağlayan Sayın Doç. Dr. ve değerli yardımcıları Dr. Gunerı Mutlu, Dr. Muruvvet Turkeli, Dr. Erdoğan Baykal, Dr. Rüçhan Kutbay, Dr. Yahya Kayyalî ve Dr. Zihni Erensoy ile Hemşire Yurdagul Hanıma ve kliniğin butun personeline en içten teşekkürlerimi sunarım. Ferhunde Tahmaı Istanbul Ticaret Odası Gazetesi (Cumhuriyet : 4475) MANSUR SAYIN'a AUesi Heriş Rek: 13074481 OİZEL YAfil Bulaşık ve çamaşırda m BABY LASTlK eldivenleri' İlâncüık: 9818/4473 OLUM ve TEŞEKKÜR 22/4/1967 tarihinde vefatı ile bizleri sonsuz kcdcr içinde bıra kan eşira ve annemiz ,. , ARTIK RAHATEZVE EMNİYETTEYİZ! öz malımız şimdl Törkiye Petrollerinin BATMAN ve İZMİT tesislerlnden bol miktarda temin edilmektedir. İ P R A O A Z ödemede ve taksltte büyük kolaylık demektir. I P H A O A Z Size emniyet getiriyor Cünku her tüp değiştminde emniyet kontrolönö elemanları ile yapar. BAHAR EKLVCİ'nin cenaze merasimine iştirak eden, evinııze kadar gelmek zahmetınde bulunan ve telefon, telgraf, mektupla taziyetlerini bıldırerek buyük acımızı paylaşan akraba, dost, ve hemşehrilerimize teşek kurlerimizi arzederiz Ekinci ailesi Haydar Ekinci, kızları, damatları Cumhuriyet 4482 VEFAT Aİle buyuğumuz Dr. ŞÜKRÜ ATALA î ** .* İSTEOİĞİNİZ YEROE İSTEDİGİNİZ ZAMAN İSTEDİĞİNİZ KADAR I I"* Jrt^VGr^?VZ £ VANELLUS (BHU KAMYDN .. VI OT.BUSIER ICİN OrganizuyoB: 67O88/U79 vefat etmiştir. Cerazesi 25 Nisan 1967 Salı gutıü öğle narnazım müteakıp ŞışII camiinden kaldırılarak Mecı diyekoy Asri Mezarlığa defnedilecektir. Merhum* Haktan rah met ve mağfiret niyaz ederiz. AİLESİ NOT: Çelenk rle« olunur. gonderilmemeıi UM/4474 CumiUirly.t 4441
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog