Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

İLE umhuriyet 43. yıl sayı 15349 KURUCtJSU: YTJNtJS NADİ Telgrai ve tnektup adresfc Cumhuriyet İstanbul Posta Kuhasu: tstenbul No. 246 Telefonlar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 veya Seyahat Acenfeırife Soiı 25 Nison 1967 KANL1 KIRALİÇE MONTERO DON JUAN VENEDİK ÂŞIKLARI İNKILÂP ve AKA Stadyum hapisane oldu Dış ülkeler Yunan darbesine ,JB"*^WHBI% DARBE SIRASINDA ATİNA SOKAKLARINI TUTAN TANKLAR KİMSENİN GEÇMESİNE İZtN VERMÎYORDU. Paraşütünün ipleri karışınca feza aracı 7 bin metreden düştü Askerî Hâkim ve Doktorlar, Parİl^nto üyelerine bir "MUHTIRA,, verdiler karşı şiddetli tepki gösteriyor emokrasinin en korkunç düşraanlarından biri demagoji ise öteki de şüpbesiz kaba knvvettir. Deagojiye karşı basan ile savaşalmek için halkın sağduyusunın gayrı güvenilir bir silâh yokır. Herkesin eşit koşullar altını soz hakkına sahip olduğu bir •tamda elbette bilen de söyleecek, bilmiyen de söyleyecek, landığı doğrnlan dile getirenrin yanısıra, külâh kapmak uğına kandırmaca oyunana bel iiğlayanlar da bulunacaktır. Bir özgflrlük rejiminde hangi kirlerin toplum çıkarına uygun, angilerinin aykın olduğunn ıptayacak bir otorite yoktnr. öyle bir otoriteyi varsnymak emokrasiyi peşin peşin yok ıvmaktan farksızdır. Anayasa ınırlan içinde her birey ve her urul dilediği politikayı yiirüt»ekte serbesttir. Bnnlardan yurt ıkarlanna zararlı gördüklerini yıklayıp etkisiz bırakmak, her toritenin üstünde. teker teker iz vatandaslara diişen bir göevdir. Bu bakımdan demokratik istemin aksamaksızın işleyebilıesi sorumunu her otorlteden nce bizler sırtımızda taşıyoruz emektir. Fakat, demokrasinin ikinci büük düsmanı olan kaba kuvvet •öyle değildir. Fikir gücünden oksun, demagoji bile yapamıacak kadar aciz içinde çırpınan lirtakım tutucu gruplar, çıkararına dokunacağını sandıkları •a da anlamtnı kavramadıkları çin korktukları fikirlere yumuk gücii ile karşı koymak so•etiyle o fikirleri ezme egilimine iapılmaktadırlar. Detnokrasiye ahammülsüzlügün açık bir ifalesi olan bu gibi davranışlara palnız özgürlük rejimini yeni reni benimsetneye çahsan ülkelerde değil, yıllanmış demokrasilerde de arada bir raslanmaktadır. Ne var ki, demokrasinin bu bü• k diişmanına fırsat vermeyecek, ü görüldüğii yerde onu derhal nötralize edecek bir otorite her demokratik memlekette \ardır ve bu otorite halkoyu ile işbasına gelmiş, gücünü kanundan aian hükumetlerin elindedir. önceki günkii basın toplantısında yaptığı uzun konusmasında Başbakan Süleyman Demirel genel olarak bu konuya da değinmis, birbirinden farklı, hattâ birbirine karsıt fikirlerin yurdumuıda özgürlük sartl»n içinde çarpısması gereği üzerinde durmustur. Yalnız ne yazık ki, iktidara geldiği gündenberı yurdumuzda esen hava, Sayın Basbakanın sözlerini doğruiar nitelikte olmaktan bir hayli uzaktır. Kimi yerlerde yapılan açık oturumlar taslı sopalı birtakım gruplarm saldırısına ugramakta, kimi toplantı salonları ıskemlelerin havada uçustuğu dö|üş alanı haline gelmekte, arada cam çerçeve kınlmakta, kaş göz patlatılmakta ve çok kez vatandaş sanki hükumet otoritesi çayrimevrutnıus gibı bir duygnya kapılır olmaktadır. Bu halin bir an önce önüne geıtmesi çereğını burada belirtirken demokrasimiz hesabına durumdan üzüntü duyduğumuzu da söjlemelij iz. Demokrasinin baslıca iki düsmanından biri olan demagojiye karsı korunmavı daha ziyade vatandasın kendi gbrevleri arasında sayıyorsak, vatandaşı demokrasinin ikinci biiyük düşmanı bildiğimiz kaba kuvvet saldırılarından koruma sorumanun da doğrudan doğruya hükumete diistüğünü unutmamalıyız. Bası bos bırakıldığı, ihmal edildiği, ya da göz yumulduğn zaman kaba kuvvet kaba kuvveti da\et eder \e arada demokrasi kaynar gider. fötün şehirlerde askerî Bizden mahkemeler löylemesi kuruldu D (DIŞ HABERLER SERVİSİ) ATİNA Askerî yönetimin bütün sıkıhğiyle devam ettiği Yunanistan'ın bütün şehirlerinde, sanıkiarı yargılamak üzere, ordu mahkemeleri kurulmuş, yabancı ülkelerdeki tepkiler, hızla artmıştır. Bu arada Danimarka Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Jens Otto Krag, yeni Yunan askerî rejimi ile temasa geçerek, tevkif edilmis bulunan Merkeı Birlik Partisi lideri Torgo Papandreu'nun serbest bırakılmasını istemiştir. Danimarkanın müracaatında, 80 yaşındaki Papandreu'nun tahliye edilerek evine gönderilmesi ve sağ lık durumundaki ciddiyeün ancak özel doktorlan tarafmdan tedavi edilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Rus Kozmonotu Komarov parçalandı DIŞ HABERLER SERVİSİ MOSKOVA Uzay gemisi «Sayuz 1», dün yeryüzüne 7 kilometre kala, ana paraşütünün açüışı sırasında iplerinin birbirine dolanması yüzünden yere düşerek parçalanmış ve içinde bulunan Soyyetler Birliğinin en tecrübeli kozmonotu 40 yaşındaki Vladimir Komarov, ölmüştür. Sovyetlerin 1961'de uzaya attıkları ilk kozmonot olan Komarov'un fecî ölümü, dünyada büyük üzüntü uyandırmıştır. ızın verıimıyordu Bir hafta süreceği tahmin edilen bir uçuş için önceki sabah Uzaya gönderilen Komarov'a, kalb atışlarının düzenli olmaması sebebiyle 1964 Ekiminden beri uçuş izni verilmiyordu. Kendisi bu yolda mücadele etmiş ve yeniden doktor müsaadesi almaya muvaffak olmuştu.. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) «Hizmet Ödeneği Kanunu Tasarısı Anayasa'ya aykındır» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Silâhlı Kuvvetlerin çeşitli kurumlaruıda görevü askerî hâkim, askerî savcı ve askerî doktorlar, Parlâmento üyelerine birer «muhtıra» ile müracaat ederek, Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmet ödeneği tasansuun, müktesep hakları ortadan kaldırması bakumndan, Anayasaya aykın oldugunu ileri sürmüşlerdir. Askerî tabiplerîn görüşü Askerî tabiplerin Parlâmento ve Türk Silâhlı Kuvvetler tasansını inceliyen geçid komisyon üyelerine gonderdikleri muhtırada Genelkurmay Başkanı Otgeneral Ce mal Tural'ın bir buçuk ay önce «Silâhlı kuvvetler sağhk personeline verilen tazminatların çalışma düzeyinde olumlu sonuçlara yol açtıgını» ileri sürdüğii belirtilmek te, hizmet ödeneği konusunda da «böyle bir paradoks hiç bir mantığa uymamaktadır» denilmektedir. Bazı milletvekillerinden temin ettiğimiz, askeri tabiplerin «muhtıra» sında, hizmet ödeneğtnin do ğuracağı sakıncalar şöyle belirtilmektedir: 0 Askerî tabip, kendine daha iyı imkânlar tanıyan sektörlere kayacaktır. 0 Akademi tazminatlarının kesilmesi, istifa etm>den orduda kalacak tabipler arasında da kanyer yapma ve ümen yükselme şevk ve arzusunu kıracak ve Silâhlı Kuvvetler tabıp kalıtesi bakımından büyük zarara uğrıy»calttır. .(Arkası Sa. 7, Sü. S de) Komisyon, hizmet ödeneği konusunda anlasamadı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Askeri Personel Kanunu Tasarısını görüşmekle görevli Millet Meclisi Geçici Komisyonu, dun, ordu mensuplarına verilecek hizmet ödeneği meselesinde bir karara varamamıç, Maliye'nin görüşünün ahnması uygun görülmüştür. Komisyon, konuyu, tasarı Meclis'te müzakere edilirken, ilgili maddelere sıra geldiği zaman, bu maddeleri geri almak suretiyle, yeniden gorüşecektir. Komisyonda. hizmet ödeneği meselesi göruşulurken bazı iddialar ortaya atılmıştır. Bunları şoylece ozetlemek mümkundür: mahrut, maaşlarda da sağlanmalıdır, f2) Halen Orduda 14 kişi, Genel Kurmay Başkanından fazla maas almaktadır. Kıtalarda da bazı yargıç ve doktor subaylar, Tümen Komutanlarından fazla maaş almaktadırlar. Bu durumun düzeltilmçsi ve sorumlu mevkide olanların, sorumluluklarına uygun bir maaş ve ödenek almaları gerekir. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Başbakan Demirel Almanya'ya gitti Başbakan Süleyman Demirel ve Dışişlerı Bakanı lhsan Sabri Çağlayangil. dün saat 14.40 da Eski Almanya Başbakanı Konrad Adenauer in cenaze törenine katılmak üzere Iran Başbakanı Emir Abbas Hüveyda'nm bulunduğu Iran Hava Yollarına ait bir uçakla Almanyaya gitmişlerdir. Iran uçağı Yeşilköy Havaalanına inince Başbakan Demirel ve Bakanlar, tran Başbakanını karşılamışlar ve iki Başbakan Şeref Salonunda bir süre görüşmüşlerdir. Başbakan Demirel dün sabah Hil tonun Lâlezârında AP İl Teşkilâtı ile bir toplantı yapmıştır. Toplantıda özellikle mahalli seçimler üze rinde durulmuştur. Daha sonra Dışişleri Bakanı ve maiyetini kabul eden Başbakan, dış konular ve Yunanistandaki son gelişmeler hakkında bilgi almıştır. SEKllLER.DÜN ADANA'YA DÖNDÜ EYDE SON KAHVALTI Feei fekilde can veren t*. Mturuş 4te*y«t K*«a*nota Vladimir Komarov, evinde karısı ve kızıyla kahvaltı ederken.. Bu resim, kozmonotun «Sayuz 1» le nzay yolculugu başlamadan bir gün önce çekilmiştir. 15 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki kızı bulunan Komarov, Sovyetlerin ilk feza pilotudur. (Yanda, ölümü Amtrika'da da üzüntü uyandıran Vladimir Komarov, üniformasiyle... Bn resim, dün televizyon yayınında, etrafı siyah bir çerçeve içiade gösterilmiştir.) Melen: «tnönli CHP'de görevini yapmıyor» dedi (özer ÖZTEP bildiriyor) Turhan Feyzioglu ve arkadaşlannın, Kurultay arifesinde güney illerindeki gövde gösterileri, dün de aynı heyecanla devam etmiş, Islâhiye, Kırıkhan, Reyhanlı ve Antakyada kendilerine büyük sevsi gösterileri yapılmıştır. Sabahın erken saatinde Gaziantep'ten 8 otomobillik bir konvoyla yola çıkan 8'ler, Antakya'ya vardıklan zaman kendilerini takip eden vasıtaların yüzü geçtiğini görmüşler ve heyecanlanmışlardır. Feyzioğlu ve arkadaşlan, dün akşam Adana'ya dönmüş, emniyet tedbirleri altında bir sinemada konusmuslardır. Toplantı, zaman zaman hâdiseli geçmiştir. (Arkan S». 7. Sfl. « de) • PAPANDREU, kendinı* Peygamber Hân edecefemış.. Yunanistan'a akrabalaruu ziya ret için giden ve dün şehrimize dönen Türk pasaportlu bir karıkoca, darbenin; Trakya ve Teselya'da bir ihtilâl hazırlayan Papandreu*yu bastırmak amacıyla yapıldığını iddia etmişlerdir. Papandreu'nun Trakya köylerini sılâh deposu haline getirdiğini ve traktörleri tank haline sokup fakir halka günde 40 drahmi dağıta rak kendi tarafını tutmasmı sağla dığım da söyleyen Istanbullu Rum çift, yapılması tasarlanan sol eğilimli ihtilâlin, Selânik'den başlayacağını, Papandreu'nun burada beyaz ata binerek halka kendini Peygamber» olarak tanıtacağını da iddia etmektedirler. HİLTONDAKİ TOPLANTI Askerî Personel DEMİREL BONN'DA BONN, (a.a.) Adenauerin bugün yapılacak cenaze torenıne katılacak olan Başbakan Demırel ve beraberındekiler dun Bonn'a gelmişlerdir. Demirel, Bonn Türk Büyükelçıliğinde yaptığı konuşmada, «Türkiye'nin her yerinde hergün yeni eserler yükselmektedir.» demiş, Alman Radyolarının Turk yayın saatine bir demeç vermıştır. 16 metnba suyunun satışı yasaklandı Talimatnamelere uymadıklan için İstanbul SağUk Müdürlüğünce kapattırılan memba suyu sayısı, 16'ya yükselmiştir. Satılmasına izin verüen memba suyu sayısı ise, 14'tür. Sağhk Müdürlüğü yetkilüeri, yasaklanan memba sularının büyük bir kısmımn, gizli olarak satışa sokulduğunu söylemişlerdir. Yetkililer, bu arada, cezaların çok zayıf olması yüzünden, halkın sağhğıru tehdit eden bu gibi kaçak faaliyetlerin önlenemediğini belirterek, Vilâyette bu konuda yapılan toplanuda, son çare olarak, basıa ve radyo yoluyla, yasaklanan memba sulannın teşhirinin kararlaştırıldığını bildirmişlerdir. Yalova ve Çmarcık'ta: (Hünkâr, Çırçır, Hasanbaba, Dağkanlı, Kavak). Kartal ve Yakacık'ta: Şeker, Bal, Koru, Özkoru). Gaziosmanpaşa'da: (Akpınar, Keçe). Kyüp'te: (Hisar, Başpınar) Uskudar'da: (Sultançiftliği Şeker, Ömerbey) ŞUe'de: (Şüe, Çamtepe). Sevincinden ağladı Gösterilen sevgı karşısında Konya Milletvekili lhsan Kabadayı, sevincinden ağlamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Tasarısının Tümü kabul edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dün, gündera dışı konuşmalardan sonra görüşülen Türk Silâhlı Kuvvetleri Per sonel Kanunu Tasarısının tümü kabul edilmiştir. Yunanıstan'daki DARBE İNCELEYENLER: Erkin, CHFden istifa etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ordu milletvekili Feridun Cemal Erkin, CHP. den istifa etmiştir. Bu atada Erkin'in, CHP sıraları arasında bulunan yerini ve isim levhasını, bağımsızlardan Ahmet Tahtaküıç'ın yerme naklettiği öğrenilmiştir. İstanbul'da buluna. Erkin, dün Ayazpaşa'daki evinde kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza, «İstifa mektubumu İnönü'ye verdinı» demiş, istifa sebebi hakkında konuşmamıştır. Erkin, istifasının bir büyük elçiliğe tâyiniyle ilgill olup olmadığı sorusuna da, «Bilmiyorum» demistir. Görüşmeler Sahte ve hakikî ikibuçuk liralar % Prof. Yılmaz Altuğ # Doç. Haluk Ülman 0 Feridun Akkor BUGÜN 7/P, olaylann plânlandığını iddia ecfiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye İşçi Partısi Genel Sek reteri Nihat Sargın, Sakarya Eskişehir ve son İzmir olaylan üzerine basına bir demeç vererek, «Olay,ların A.P. iktidarı taralından plânlandığını» ileri sürmüstür. Sargın demecınde, A.P. iktıdannı suçlamış, emniyet kuvvetlennin yeterli tedbır almadığını belırtmiş ve «Bu örgütler devlet ha zınesinden A.P. oyları ile beslenmektedir. Mücerret bir durum dahi, A.P iktidarının Anayasaya karşı oldugunu ve saldırılan teşvik edip desteklediğini göstermek tedir» demistir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) 2. saytada m CHP DEKİ KAVGA Sekizler Meselesi (Yazısı 5. sayfamızda) Bir genç, annesini keserek cfdürdü ISKENDERUN İki yıl once kocasından ayrılan Kervme Suer, önceki gece oturduğu Dumlupuıar mahallesindeki evinde, 21 yaşmdakı asker kaçağı oğlu Recep tarafından henuz anlaşılmıyan bir sebepten. bıçakla bası govdesin den kesüerek öldürülmüştur. NADİR NADt Alman casusun affına dair kanun çıktı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Alman uyruklu casus Wü£ried Herbrecht'in aöma dair kanun, dun yürürlüğe girmiştir. Casus, 11 hatnsteydi ve müebbet MtİSADEMEt EFKÂR.. Yazar Çetin Altan'a. Eşrefpaşa TIP toplantısı çıkış«nda sıldırıldı Gazeteler KIRŞEHİR MP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, burada düzen lenen açık hava toplantısında MPnın çeşitli konulardaki görüşüniı açıklamış ve: «Türk milletinin rıza sı ve hattâ haberi olmadan onu bir harb felâketine sürükleyebilecek imkân ve imtiyazlar Amerikanın elinden alınmalıdır» demistir. Bînlerce kişinin şehrin dışında karşıladığı Bölükbaşı, omuzlarda taşınmış. parti binasına getirilmiş tır. Bölükbaşı yaptığı çok uzun konuşmada özellikle MP'nin sosyal ve ekonomik görüşünü tekrar etmiş, özetle şunları söylemiştir: «Millet Partisi komünist ve sosyalist başta olmak üzere, servetin devlet eliyle idaresini isteyen bütün rejimlere karşıdır. Fertlerin gelirleri arasmda aşın farklar, mil letin iz'anının kabul edebileeeği bit dereceye indirilmelidir. Sosyal Sigortalar yolu ile, vatandaşuı kara gününde, işsizlik, hastalık ve ihtiyarlık hallerinde devlet onun imdadma yetişmelidir. Millet Partişi fakirin ve zayıfm koruyucusu, nâmuslu servetin de dostudur.» Dış politika konusunda, özellikle Başbakan Demirel'in son basın toplantısında üzerinde durduğu Türk Amerikan ilişkilerine de değinen Bolükbaşı özetle föyle demi|tir: (Arkau Sa. 7, Sü. 3 de) Bölükbaşı: "imkan ve îmtîyaz/ar Amerika'nın elinden alınmalıdır,, ŞfMDI DE SAHTE 2,5 LIRALIKLAR Son günlerde pıyasada, sahte 500 liralık küpürlerden sonra, sahte 2,5 lıralıklar görülmüştür. Bir şebeke tarafmdan piyasaya sürü'ldüğü tahmin edi len sahte 2.5 liralıkların kenarları duz olup, ashndan da hafıf tir. Durumu haber alan ılgililer, koğuşturmaya başlamış ve şebekenın tesbitıne çalışılmaktadır. «BİLMİYORUM» Bağımsız MilleU'ekili Ahmet Tahtakılıç, Devlet Personel Kanu nunun henüz hazırlanmakta oldugunu, bu bakımdan Silâhlı Kuvvetler Personel Kanununun daha önce çıkmasmı sakmcalı bulduğunu öne sürmüş ve ordu kademelerindeki teknik personelin, Üniversite eğitimi görmelerinin zorun lu oldugunu ifade etmiştir. Tahtakılıç, tasanda subay ve assubaylarm kıta ve karargâh personeli olarak ayınma tâbi tutulduğunu, bunun Türk Ordusunun geleneksel yapısuıa aykırı düşeceğini belirterek. «Kıta hizmetini ca zip hale getirmek için ayrıca tazminat verilmesi, Türk Ordusu için bahis konusu olamaz. Askerliği câzip hale getirmek lâzımdır» demışUr. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Kılavuz ve karga Sayın Başbakan, Alman devlet adamı Adenauer'in ölümü üzerine, usulen, bir tâziyet telgrafı çekmiş. Bu işle, yine usulen, Dışişleri Bakanuği protokolu meşgul. Onlar da, tutmuşlar. telgratı «Bayan Adenauer'e» göndermişler. Halbuki, aksi tesadüf bu ya, birinci Bayan Adenauer 1916 da, ikincisj 1948 de, vani ikisi de çoktan, sizlere omür Hadi, bu tubaflık böyle oldu, diyelim. Ama, cenazede bulunmak için Almınyaya giden Başbakanımız, yine Dışişterme güvenir de, Bayan Adenauer'i bir' de şahsen tâziyet etmek isterse, işte o zaman durum bütün bütün tuhaflaşır. Verilen adresi araya araya, kendisini. bir mezarukta bulacağından korkulur. D. N. //IfİII TİİD UACTACIvv u •3 0 N i s a n tarihleri arasında deKÜUÜr Haftası», dün Robert Kolejdc yapılan bir törenle, başlamıştır. Ankara Devlet Konservatuan ve Robert Kolej korosunun katıldığı açıhş töreninde Kolejin Türk Müdürü Prof. Turgut Noyan ve Rohert Kolej Yiiksek Okulları Talebe BirUği Başkanı İbrahim Betil, birer konu|»Jyap. mışlardır. • nf^^ Talebe Birliği tarafmdan düzenlenen haftaya: 8 üniversite ve yiiksek okıılur tiyatro. folklor, koro ve orkestra toplulukları *fc»tılacak, ayrıca «Gençligin gorevi» konulu bir açık oturum düzenlenecekfir. « R U L I U K NAI1A5I» mm e d e c e k flRobert K o l e j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog