Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

OGUZ ÖZDEŞ'in Büyük TUrk Romanlan serisinde yayınlanan KARA PENÇE, KARA PENÇE ESTERGÜNDA ve KARA PENÇE*nin İNTtKAMl Iritaplanndan »onrB: Kara Pençe Voyvoda'ya Karşı Çıktı. Her kitabıo Ratı 5 Uradır. Yayınlayan: TÜRKİTE IATINEVJ İlâncılık: 9766/4366 umhuriyeC 43. yıl soyı 15347 K U R Ü C D S D : T U N Ü S NADİ Telgraf ve mektup adresfc Cumhuriy«t İstanbul Posta Kurusu: tstanbul No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pozar 23 Nison 1967 Islahat zamı Devrim Zor pılışı, Gerici Kanunlan , ,. meler Atatürkçâi^ Nedir, ğildir. Fiaö 20. Lir»v Genel Darbeye direnenlerle çarpışmalar oldu YUNANİSTAN'DA ASKERÎ İDflRE DURUMA HAKİM ATİNA'DA BİR OTEL ODASINDAN GİZLİCE ÇEKİLEN FOTOĞRAF: TANKLAR DEVRİYE GEZİYOR r ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Ajanslar, 8500 kişinin j tutuklandığını bildiriyor ORDU BASKINLAR YAPARAK HALKTAN SİLÂH TOPLUYOR Mücahit BEŞER bildiriyor KOSTA DAPONTE Bildiriyor ATİNA Havaalamnın trafiğe açılmasından sonra dün başkente gelen yolcular, Yunanistan'da birgün önce askerî bir darbe yapıldığını gösteren pek az delile rastlamaktadırlar. Hareketin ilk gününde Atina'nın önemli kesimlerinde oldukça kesif bir şekilde görülen tanklarla askerî birliklerin bir kısmı, dün ancak Parlâmento etrafında ve Sarayuı arkasına düşen stadyomun önünde toplanmıştır. Atinalılar, dün sabah normal bir zgürlük gibi, bağımsızhk şekilde işyerlerine gitmiş, | gibi sosyal değerleri koresmî daireler de faaliyet3 rumanm biricik yolu, her lerine devam etmişlerdir. an elimizden kaçacaknuşlar gibi, kıskanç bir sevdab Çarpışmalarda dikkati il e o degerler flzerine ıftf kişi öldü titremektir. Haysiyetli bir adam 23 Nisan ULUSAL EGEMENLIK VE ÇOCUK BaYRflMI «23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı» nın 47. yıldönümü, bugün biitün yurtta törenlerle kutlanacaktır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı dolayısiyle ayn bir önem taşıyan ve Büyük kurtarıcı Atatürk tarafından çocuklara arma» ğan edilen bayram, şehrimizde her Uçede ayn ayn kutlanacak, ilkokul öğrencileri gösteriler yapacaklardır. 0 haysiyetine toz kondarur ma? Namuslu bir adam «Bunca yıl namusumla yaşadım, artık biraı gevşiyebilirim» diye düşünebilir mi? Ulnsal ozgürlök ve nlusal bağımsızlık kavramları da böyledir. Hattâ, kornnmaları vatandas vogunlnğunun bilinçli ve sttrekli ilgisine bağlı olduğu için, ötekilerden çok daha önemlidir. Milletlerin bayatı, basit formüllere sıkıstırıîamıyacak kadar getm ve derin ögelere dayanmaktadır. özgürlüçümüz ve bagımsızlıgımız üzerine titreyenler, bizi çevreleyen kosnllar ne denli güç, ne denli uygunsuz olsa da her engeli aşmaya, her müskülü yenmeye azimli, bu ngurda gerekirse canını fedaya hazır kimseler olacaklardır. Top, tüfek, ordu, politika, besap, kitap, ondan sonra düşünülecektir. 23 Nisan 1920 günü Ankarada Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıgı laman, Mustafa Kemal ve arkadasları iste bu ulnsal bağımstzlık iradesini temsil ediyorlardı. O günkü düsmanlarımızı bir yana bırakın, toplum direnişini sadece maddi imkânlar çerçevesi içinde hesaplamaya alışmıs kaderci yurtseverler bile Ankarada tutulan yolnn çıkmaz bir yol oldağuna inanmışlardı. Birinci Cihan Savasmın galibi emperyalist devletler miHetimilin ölüm fermanını beraberce imzalamışlardı. Onların maşası olarak Anadolu'ya çıkan Yunan ordusu, elini kolunu sallaya salla>a Megalo tdea hayalini gerçekleştirecejinden zerrece süphrlenraiyordn. Osmanlı Hükumeti, halifenin sembolik varlığına dokunulmasın, Türk milleti haritadan silinmis. nmurunda âefildi. Ehveni ser politikasına bel bağlayan kaderci yurtseverlfr Amerikan mandasını kabul etsin diye Mustafa Kemal'i kandırmava çaiısı>orlardı. Memleket dört bir yandan isgal edilmis, ordumuznn silâhlan elinden alınmıs, zaten iskelet halinde kalan birliklerin çoğu dağıtılmıştı. • tste bn kosullar altında girisilen nlusal bağımsızlık savası, bütün karsı hesapları altüst edip Türk'ün zaferini sağladıği için biz haklı olarak 33 nisanı ulusal bayram ilân ettik ve o günden beri 23 Nisanla övündük durduk. Ama itiraf edelim ki, övünüp barram etmekten öteye pek bir seyler yaptıgımızı ileri sürmek de doğrusn biraz güçtür. Vazımızın basmda da dediğimiz üzere, nlusal özgürlük ve bafcımsızlığın korunması gevşekli&e. dalgınlıfca hiç gelmez. Her gün üzerine titrenmeyen değerler zamanla asınmaya, parlaklıgını yitirmeye mahkumdur. Kendi kişiliğini her gün gençlestirmeyen milletler, bir gün bakarsınız, çoktan kurtulduk sandıklan tehlikelerle yeni baştan yüz yüze gelmişlerdir. Bir zamanlar, pençesinden varlı|ımızı kahraraanca dövüşerek knrtardıgımız emperyalizm, yeryüzfinde gözüne kestirdiği yerlerde gene egemenligini sürdürmeğe çalısmakta, bu ngurda ülkelerin içine sızıp tutuen ve çıkarcı kuvvetlerle isbirliçine önem vermektedir. tki gün önee Yunanistan'ın başına gelenler, bu bakımdan bizim için bir ibret dersi olraalıdır. Ulusal Egetnenlik Bayramımıjın 47 nei yıldönümünde nlusal bagımsızhgımız üzerine titremek gereğini hep birlikte Atatürk's lâvık bir hassasiyetle yüregimile sindirmeliyiz. Yunan Sılâhlı Kuvvetler Radyosunun dun saat 17'de yaptığı bir açıklamaya gore, askerî harekât sırasında, sâdece 2 kişı olmuştur. Hukumet Başkanının bu konudaki bevanlarını yayınlavan Radyo, harekâtin tamamen kansız bir şekilde cereyan ettığmi, fakat emre ıtaat etmeyen 2 kişinin öldürülduğunu bil dırmistir. Oolaşan söylentllere göre darbe günü yakslanftnlar arasınds bulnnan ERE Partisi Lideri ve 3 gün önceki Başbakan Kannelopulos, dün serbest bırakılmıştır. ParUmento balkonlannda An makineli tüfek rülüyor. Resim, dün Atina'dan Roma'ya geçen DAREEDEN SONRAKİ İLK RESİM Atina'nın Anayasa Meydanındaki Parlâmento binasmı koruyan tanklar ve zırhh araçlar ve otomatik tabaacaUula donanmiş piyade askerleri göbir Amerikalı rurist tarafından çekilmiştir. (Telefoto: UPİ THA) Tek elden radyo yayını Radyo haberlerıne gore, gece sokağa çıkma yasağı, sabahın 01'ınden 05.30'a kadar kısaltılmış tır. Bu arada sınema, tıyatro ve eğlence yerlerinin de, gecenin Ol'ıne kadar açık kalabıleceği bıldırilmiştir. Yunan uyruklularının yurt dışına çıkması, halen yasaktır. Ote yandan, spor gostenleriyle futbol maçları ertelenmıştır. Boylehkle,, bugunku YunanistanAvusturya milli futbol maçı, oynanamıyacaktır. Yunan radyoları. Sılâhlı Kuvvetler Radyo Istasyonunun yonetımi altında tek elden yayın yapmaya devam etmektedırler. Koordınasyon Bakanlığı. banka ve borsa muamelelerıni tamamen serbest bırakmıştır. Dışarıdan doviz ithalı ve altın alışverışı, tamamen serbesttır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) BAŞBAKAN DEMİREUİN BASIN TOPLANT1SÎ "Devletin bekası için gerekirse tedbir Elektronik kazma alınabilir Ay'da iki cukur actı Başbakan Suleyman Demirel dun şehrimizde düzenlediği basın toplantısında memlekette huzurun tarn olarak kurulduğunu soylemış ve «Bunun diğer bir delili de, bütün kaderini bu huzurun bozulmsı ümidine bağlamış olan muayyen maksatlı malum çevrelerin son zamanlarda gittikçe artan bir asabiyetle yıkıcı ve bedbin telkinlerini artırma telâşı içinde görünmeleridir» demıştır. Türkiyenın bir kanun devleti olduğunu ıfade eden Başbakan, kanun dışı yolda olanların kanunlarla meşru yola sokulabıleceğinı, Anayasanın, aykırı faaliyetlerı doğmadan onleyebilecek müeyyıdeleri ve kuvvetı haız olduğunu da belırtmiş, ancak bu açıklaması uzerıne yöneltilen «Bu sözleriniz yeni bazı tedbirler alınmıyacagı şeklinde yorumlanabilir mi?» sorusuna ise. «Hayır, yorumlanamaz. Devletin bekası için tedbir almak gerekiyorsa yeni tedbirler almak durumu hasıl olabilir» cevabını vermiştir. ASKERÎ HUKUMETİN • PROĞRAMINDA KIBRIS KO\USU DA YER ALDI Çetin Altan'ın konferansında hâdise çıkanldı Seçimler süres/z erte/endı Dış Haberler Servisi ATtNA Kırahn ımzaladığı kararnameyle ıdareyi ele alan Mıllî Askeri Hükumet'm, siyasi hderlerle 8 500 tanınmış solcuyu tutukladığı bıldırılmektedır. Ancak. tutuklananlardan eski Başbakan Kannellopulos ile Savunma ve Kamu Duzeni Bakanları dun serbest bırakılmıs; 28 Mayısta yapılacak seçimler süresiz ertelenmiştir. Askerî hukumet, yeni tayinlerle tamamlanmıs, program, belli olmustur Aianslar, Atina ve civarında sivıllerle a«kerler ara'inda ver (Arkan Sa 7 Sü. 1 de) «ÖLÜLER GÖRDÜK» Yunanistan'daki DARBE ÎNCELEYENLER : ^ Prof. Yılmaz Altuğ ^ Doç. Haluk Ülman P Feridun Akkor SALI GÜNtt Cumhuriyet'te NADİR NADİ PASADENA (California) Kuş gagası bıçımındekı elektronik kazmasiyje Ay'm yuzeyinı eşelemeye devam eden «Surveyor3», ılk kazdığı ıkı santira derınlığindekı çukurdan sonra 30 santim derinliğınde yeni bir çukur daha kazmıştır. Bu çukurun yakın mesafeden çekilmiş televizyon fotoğrafları, Ay'ın yüzeyını kaplıyan tabakanın, dünyamızın toprağına benzer bir şekle sahıp olduğunu gostermektedir. Ancak proje yetkilileri, bu «toprak» tabakasının, yeryuzündeki toprak tabakasından daha yumusak olduğunu tesbit etmişlerdir. Pasadena'dakı proje kontrol merkezinden bir bilgin «çukurun, sürülü bir arazide açılmıs bir çukura benzediğini ve kazmayla eseleşen kısmında kumu andıran zerrecikler görüldügünü» soylemıştir. Bu kum taneeikleri çok yerde ufak yerde ufak kumeler halindedir. Bu tarıhî uzay denemesı, Pasadena'dakı kontrol merkezinde, renklı televizyon ekranı basında ızlenmıştır. Bilginler, «Surveyor3» un, komuta sinyaline uyup el büyükluğundeki kazmasını öne doğru çıkararak Ay'ın yuzeyini eşelemeye başlamısını, dakikası dakikasına, doğrudan doğruya araçtan zaptedilen sinyallerin fotoğraf şeklinde çevrilmesi sayesinde televizyon basında izlemışlerdir. «Surveyor3» ün madenî kazması, one doğru 78 santimetre uzandıktan sonra yavaşça Ay' ın yüzeyine konmuş ve yuzeye baskı yapmaya başlamıştır. Bilginler, Ay'm yüzeyinin ağır uzay araçlannın inişine ve astronotlann rahatça dolaşmalarına uygun olduğu »onueuna varmışlardır. Ilk Toplantı Demırelın Istanbulda yaptığı ve 200 kışınm ızlediğı ılk basın toplantısında gazetecı olmayanların çokluğu yuzunden basın mensuplan azınhkta kalmıstır. Basın toplantısına 39 sabifelık, onceden hazırlanmış metni okuyarak başlayan Demirel, muhtelif konulara genis olçude değinmiş, kalkınma plânı uyftulamasından ve îkincı Bes Yıllık Plân hedeflerınden de rakamlar vermiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) tZMlR TİP Mılletvekıli Çetın Altan'ın, «Atatürk ve Sosyalizm» konulu konferanstakı konuşması sırasında bir grup gencın sebebıyet verdığı olaylar fazla büyümeden bastınlmıştır. Buyük bir kalabalık tarafından izlenen konferansta salonun sağ tarafını tutan 100 kişilik grup, Altan'ın Atatürk'ün komünizmle ilgili bir sözünü «yuh» çekerek kesmişler. Bunun üzerine, kalabalık bir gençlik grupu, konuşmacı lehinde gösteri yapmış, neticede taraflar tekme, tokat ve yumrukla birbirine girmistir. Sandalyalar havada uçmuş, kanlar içinde kalan bir genç, hastaneye kaldınlmış, «yuh» çekenler; hırpalanarak dışan atılmıstır. Bunlann; ImamHatip ve Tekniker Okulu öğren cıleri olduğu ileri surulmektedır. Daha sonra konferansına devam eden Altan, «Atatürk'ün Sosyalist olmadığını, fakat Atatürk'ün hedeflerine ancak sosyalizmle ulaşılabileceğini» soylemistır. FEYZİOĞLU VE EKİBİNİN YUHALANDkCİ ADANA'DA TARAFLAR YUMRUKLAŞT1 • Gaziantep'te ise 8' lerin taraftarları Merkez İlçe Başkanını dövdüler CHP olağanüstü Kurultayı'na 6 gün kala «8'ler» ile «Ortarun Solu» taraftarları arasmdaki mücadele, Adana ve Gaziantep'te kavgaya döhmüştür. Feyzioğlu ve arkadasları, Adana'da yubalanırken taraflar yumruklaşmış, Gaziantep'te de Merkez İlçe Başkanı, 8'lerin taraftarlarmca, dövülmüştür. Bu arada, Adana, Antakya ve Kilis'te yayımlanan bildirflerle CHP teşekkülleri, 81ere karşı olduklannı açıklamaya devam etmişlerdir. İPSALA Darbe dolayısiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeüyle dün ihtılâlcıler tarafından kapatılmış öğleden sonra resmî daire ve okullar, bayraklarla donatılmış, olan Meriç köprüsü üzerindeki sı gece de ışıklandınlmıştır. Ük, orta ve liseler, Salı sabahın» kanır kapısı dün saat 12 de bazı dar tatile girmişlerdir. tahditlere tâbi olarak açılmıştır. 5 23 Nisan münasebetiyle Cumhurbaşkanı ve liderler, dün blBu sayede, 24 saat Dedeağaçta « • rer mesaj yayınlamışlardır. J sılâhh muhafızlar nezaretinde • bekletildikten sonra Türkayeye ,|,|||H|||||||||||mm fc||||| gırmek imkâmnı bulan turısüer, hayü korkulu dakikalar geçırdıklerini belirtmişler ve Yunanlı askerlerin önceki gece sınır boyun daki köylere baskınlar yspara* halkın süâhlarıru topladıklafuu anlattnışlardır. Halk, vHruIrna teh likesi dolayısiyle evlerinden çıkamadığı için, bazı yerlerde yiyecek sıkmtısı başgosterdiğı bıldirilmek tedir. Türkiye sınırmdakı askerî yığınak, dün de çeşitU birliklerle takviye edilmistir. îç kısımlarda Şükran SONER Yunan ordusuna ait uçaklar devriye gezmektedirler. Köprü üzerindeki sınır feapısının açılması dolayısiyle dün saat nneler istedikleri zaman çocuklan hakkında fikır yürütmek, onlan 11.30 da tam «ınır üzerinde Türk tenkid etmek, beğendikleri veya doğru bulmadıklan hareketlerınl ve Yunan ılgilileri kısa bir mülasoylemek ımkâmna sahipürler. Fakat çocuklann anneleri nakkınkat yapmışlardır. Bu mülâkata daki füdrlerini rahatça açıklamak ünkânına sahip olduklan pek söy(Arkası Sa. 1, Sü. 6 da) lenemez. Çocuklar pek tabiî olarak sevmeleri ve saymalan gereken anneleri bakkuıda ne düşünüyorlar? Bu sevgi ve saygının yanuıda, kendı mantıkları ve çok zengın olan hayal güçlen üe annelerinı na sü taril ediyor ve degerlendıriyorlar? Annelerinden memnunlar mı? Kendi mantık ve hayal güçlerinm ideal annenin yarattıgı özellikleri ile ^endi annelen arasında ne gibi farklar görüyorlar? Bu konuda Gazipaşa ve Sultan (Dış Haberler Servisi) Selim tlkokullan öğerncıleri araYunanistan'daki darbenin sında yaptığımız ankette ilkokul dünyadaki tepkileri, şiddetçağuıdaki 350 çocuktan 235 i anlenmektedir. nelerinı çok sevdiklerini, buna KOPENHAG'ta numayişçiler, rağmen kendi annelerinde ideal «Kıral Kostantin'in asılmasını» ve annede olması gereken bir takım Danimarka asıllı kansı Kraliçe vasıflan bulamadıklarını belirtAnne • Marie'nın memlekete dönmişlerdir 350 çocuktan sadece mesini istemişlerdir. Yine Kopen105 i, kendı anneleri ile hayallehag'taki Yunanlılar Yunan Buyukrindeki ideal anne arasında bir elçilik bınası önünde «Kahrolsun fark göremediklerini söylemislerKıraUık» diye bağırmışlardır. dir. Çocuklann samimi olmalan CENOVA, Batı Berlm ve dığer için kâğıtlanna isim yazmamalari şehırlerde de nümayişler olmuş, söylendiği ve yazdıklaruıı kimbunlara Yunanlı ögrencıler de kasenm bilmıyeceği hatırlatıldığı tılmıştır. Çeşitli kuruluşlar da bühalde samimi olmaya cesaret ede dıri yayunlayarak, «Darbe» yi promiyeceklerin bulunabileceği de «GÜZEL, UZUN VE SAR1 testo etmişlerdir. hesaplanırsa, kendi annelerinde S A Ç U BtR ANNE ÎSTERÎM..» (Arkan Sa, 7, Sü. 5 de) ideallerindeki annenin vasıflarını bulamıyan çocukların sayısının büyuk bir çoğunluğu teşkil etti£i görülür. «CUMHURİYET» İN ANKETİ Her 3 çocuktan biri annesinden memnun değil A DÜNYADA TEPKİLER ŞtDDETLENDt üç soru C.H.P.DEKi KAVGA Gazipaşa ve Sultan Selim ilkokulu öğrencilerine kompozisyon şeklinde sorduğumuz üç soruda, ideallerindeki anneyı. kendi annelerini ve ideallerindeki anne ile kendi anneleri arasındaki farklan anlatmalarını îstemiştik. Anket sonunda yapUan tasnifte çocuklann annelerinden en fazla arkadasça bir 'lgi beklediklerı an laşılmıştır. 350 çocuktan 157 si ken düeriy'e yakından ilgilenen, 137 si problemlerine arkadasça eğilen bir anne istediklerini belirtmişler, 11 ı ise annelerinin aşırı titizliğinden şikâyet etmişlerdir. Çocuklann annelerinden en faa la şikâyet etmelerine sebep olan öze'.lik ise sinırlilikleridir. 78 çocuk annesinin çok sinirli olmasın dan dert yanmış, 73 ü ise ideal annenin sinirli olmamasını şart koşmuştur. "' Asık surat Tahminlerin aksine çocuklann ideal annede önem verdiklen ve kendi annelerinden şikâyet etme lerine yol açan üçüncü konu, güzellik ve bilhassa güzel giyimdir. Özellikle kız çocuklan annelerinin giyimıne çok geniş yer vermişler, fizikl ^rifl°rüıi uzun a zun yapmışlardır tdeal annenin güzel giyinrnesi gerektiğinı ileri süren çocuk sayısı 88 dir. 91 çocuk güzel anne istedigıni soylemiş, 38 i annesinin evde çirkin kıyafetlerle dolaşmasından üzüntü duyduğunu. üç çocuk ise an(Arkası Sa. 7. Sü. i de) Görüş ayrılığı: Parti solda mı, yoksa sola mı kaydırıldı? (Yazısmı 5 inci sahifemizde bulacaksınız) Adana'da kavça ADANA (Özer Özten^ bildiriyor) Turhan FeyzioğlmVe arkadaşlan, CHP İl Merk*!ınin önünde ve içinde, göğüslennde tnönü'nün resimlen bulunân Ortanın Solu taraftarlarınca «Yuhaaaa!... Yazıklar olsun sizlere!» şesleriyle kar* şılanmış, bu arada, «tuhhhh» diye tükürenlere de rastlanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog