Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYeî BAslN AHLAK YASASfNA UYMAY1 TAAHHÜT EDER * Sahlb!: NAZIME NADf 0 Genel Taym MfldOrOî ECVET GÜRESİH 1 • Sonımlu Yazı Ijlert Muduru KAYHAN SAĞLAMEB • Basao ve Yajraa: CUMHTJRİYET MATBAACHJK « Gazetedllk T. A. S. . Cafcüojhı Halkeri aokak No. 3941 İLLERt: KücOksart Meydanı Edlrna Hını Adana Telefon: 4550 * ANKARA: Atatürk Bulvarı Tenet Ap. îenlşehlı Teiefon: 12 0° 20 • 12 09 68 12 95 44 17 37 33 # IZMtR: Gazl Bulvan No. 18 Tel: 11230 BÜROLAR ABONE ve SeneUk < ayhk 3 «ylık İLÂN Haricl 198 00 93 00 49 50 Türkiy» 75 00 4U00 22 00 Baflık (Maktu) *°° 2 3 4 5 tad «ahlfalud* (ımsttml) 43 8 7 nci nbUeleı «° Nışan. Nikâh, Evlenn», Dogum (Halctu) 83 Olum Mevllt Tesekküı »e kayıp arema 8 cn> 100 Olum. MevUt. TejekkOı (23 cü> S e a 150 SAY1S1 25 KURUS F~ (Baştarafı 1 inci Sahifede) CHP Oenel Sekreten Bulent Ecevit dun, 8'lenn bır gun once ya yınladıkları bıldınye verdıği ce\apta «tddialarım, 28 nisanda top lanacak 4. olağanustu Kurulta\da gene açıklamak fırsatını bulacaklardır. 18 nisan 1967 tarihli Merkez Yonetim Kurulu bildirisinde de belırtıldıği gibı, butun ıddia ve ithamlannı dınledikten sonra, Kurultayunızın soyleyeceği soze, vereceği hukme kayıtsız şartsız uytnaktan şeref duyacağiz» demiştır. Ecevit ozetle şu konular uzermde duımuştur •Benim (tesanut içinde eririz) for mulunu icad ettiğim ileri suriılüjor. Bu konuda, Kurultaydan once Ecevit bazı vesilelerle ifade etmiş olduğum goruşumun aslı judut: Devrımci bır partı. (bırliğım, tesanudum bozulmasm) diye d e v n m c ı h k t e n vazgeçer, yapma sı gereklı reformları yapmaktan v e y a bunları açık açık anlatmaktan kaçınırsa, tesanut ıçınde e n r devrimcı bır partı olarak, C H P harekette tesanut aramalıdır Benimsedigimiz batılı demokratik rejimi (Burjuva yutturması) savanlara karşı, daima kesın vaziyet almısımdır. Aına, batılı anlamda demokratik rejı mi bır kalıptan ibaret bırakmağa \ e halkı aldatıp uyuşturraak ıçin bir araç olarak kullanmaga k a l k ı s a n l a n n da, arkadaslarımla birlikte daima karşısında olduk ve olacağız.» Gezılerde masraflarını kendının odedığını behrten Ecevit bu arada, «Sdzlerinin basına v e v a S a \ ı n Inönü've y a n h s akssettirilmesini onlemek için daha etkıli bir tedbir duşünebiliyorlarsa, lutfen sovlesinler, o tedbiri de alalım» demıştır 8TER G\ZI4NTEP'E GIDİYOR CHP Grup Başkanlığından bıldırıldığıne gore Turhan Feyzıoğlu, Ferıt Melen, Orhan öztrak, Turan Şahm, Fehmı Alpaslan ve Surevya Koç, bır sıyasi toplantıda bulunm&k uzere, Pazar gunu Gazıantep'e gıdeceklerdır. CHP GENÇLİK KOLLARI TOPLANTIYA ÇAGIR1LDI CHP Gençhk K o l l a n Merke? Yonetım Kurulu II Gençhk Kolu Baskanı ve bırer tems ı l c n ı 26 Nısan 1967 Çarşamba gunu Ankara'da t o p l a n t u a çağırmıstır Bu toplantı ıle ılgılı olarak Gençhk K o l l a n Genel Baskanı Topkava «Kendi sorunlarımızı ve Parti içi isyan v e isvancıların durumnnu bir kez daha gözden geçireceğiz» demıştır 8 LERİ SUÇLADILAR Ote \andan Kocaeh CHP Gençhk Kolu ıle Kavak CHP tlçe tdare Kurulu, 8'lerı suçla\an bırer bıldırı va\ınlamıslardır I Olayların ardındaki gerçek (Baştarafı 1 inci sahifede) lerin getlrilısindedir. Bu arada antibiyotiklerin yapılısında kullarulan müessir maddeler adetâ petrol gıbi sabit fiata bafianmıstır. JMeselâ, Amerıkadan ithâl edılen harcıâlem «Mycin»ler'in kilosu 150200 dolardır. Oysa ayni maddenin Itaiya'dan 3060 dolar arasında ıthâli mümkündur. Ne var ki yavru knruluşlar bu maddeleri ana işletmelerden getirtmek zorunda oldukları için 60 doların ^erine Turkiye, 200 dolar odemek zorunluğunda kahr. 3 Iste gürültünün baslıca sebeplerinden biri de budur. Zira venı kurulan ve süratle gelısen \erli firmalar varı mamul maddelerı, devlere bağlı olmadıkları için, ucuza ithâl etmeğe başlamıslar, dolayısiyle yabancı firmalar yerlinin rekabetiyle karşılasmıslardır. Nitekim birkaç vıl once 30 liraya satıian antibivotikler bnfün 78 lirava kadar dıisebilmistir. 4 Şımdi ise bu rekabet yeni bir safhanın esiğindc bulnnuyor. Terli firmalardan «Deva» iptıdaî madde fabrikası kurmağa yönelmiştir. Fabrika ıiretim >aptı|ı takdirde antibiyotiklerde yfizde yüzden fszla fiat indirimi sağlanacaktır. Dolayısiyle sürümü en fazla olan ilâçlarda, yerli firmanın satıs imkânlan artacak ve vine dolayısiyle devler'in yavrnları \a kendileri iptidaî madde üretimine çirecekier ki işlerine gelmez ya da sadece bzel ilâçlarına ancak satış imkânı bulacaklardır. Bu da tabiî ciroyu düşürecektir. 5 önemli konnlardan biri daha, Türkiyede ilâç standardizasyonunun perişanlığıdır. Bugün tngiltere'nin koduna gört, ilâç sayısı Türkive'nin yaklaşık olarak dörtte biri kadardır. Bizde her kuruluş. eğer sürümu fazla ise avni müessir maddevi kullanmak suretiyle avrı isimli ilâçları pivasava doker. Kısacasi bir ilâç enflâs\onu hiiküm ferma' dır. Savının cokluğu bunnn yanında en favdalısının haneisi olduju konusundaUı hekim tecrilbesine normal olarak ımkân bırakmaz. Bu hakımdan hekım harcıâlem ılâçlardan aklında kalabilenini, u d a propagandası en çok vapılanını hastasına verir. O\sa rekahetin fazlalıSı. a\nı 7amanda cirodan daha fazla pay almak hırsı ılâcın ıçındckı muessır madde üzerindeki oyunları artırdıfeı ıçin ilâçların tesirı dejısık olur. Fakat hekım bunu kontrol edemez. Üstelik Turkne'de tam kontrolü ^apabılecek resmi kuruluslar da \oktur \e zaten bu kadar çok çesıt'ın her zaman koııtrol edılebılmesı ımkânsızdır. . 6 Müessir madde ıızerın"ffeti ovunlar Szellikle reçetesiz satıian \e son zamanlarda alıskanlık haline gelen ilâçlar da kendıni çostermektedır. tki yıl once eczacılar organında yayınlanan incelemelerde tanınmıs a t n kesıcı ilâçlarla, vitaminlerdekı müessir madde ovunları açıklanmıs idi. Gerçekten bugün de, meselâ bir ilâcın burada kutulanmısı ile mense ulkede satılanı arasındaki fark, onu kullananlarca hissedilmektedır 7 Yılda 700 m ı h o n liralık ciro. asaçı vukarı nüfus basına 23 lıralık ılâc tüketımi demektir. Turkıyede nüfus'un uçte bırı ancak hekimle temas edebıldiğıne çore bu rakam 6570 lirava kadar >ükselır kı gerçekten tüketım fazladır. Hattâ israflı bir tüketım soz konusudur. Bunun sebeplerı ise herhalde ilâç çesidınin artmıs olmasında. toplu alım ve bedava da^ıtımda. niha>et ilâç ahgkanlıÇının vayginlaşmasında aranmalıdır. Meselenın suphesız vukarda saydıklarımızdan baska vönlerı de var. Bız burada sadece birkaç ana noktava temas et mekle yetiniyoruz. Mamafıh sadece bu noktalann avdınlıfa kavuşması bile ilâç kesmekeşini önleyebilecektir. ••• Subay ve Assubaylara (Baştarafı 1 inci Sahifede) General, Amıral, Subay ve Assubayların maaşlarından ayrı olarak alacakları Turk Sılah h Kuvvetlen hızmet odeneklerı nın mıktarı tasarıda şoyle tesbıt edılmıştır: ödenekler GenelKurmay Baskanı 5400 00 K u v i e t Komutanları 4500 00 Orgeneral • Oramıral 4000 00 Korgeneral Koramırâl iîOO 00 Tumgeneral Tumamıral ^900 00 Tuğgeneral Tuğamırâl 2700 00 Albay 1350 00 Yarbay 1215 00 Bınbaşı 10S0 00 Yuzbaşı 810 00 Üsteğmen 675 M) Teğmen 540 00 Asteğmen 270 00 Astsb. Kd Bşç. Basçvş 540 00 Ast. Sb Üst Ç v ş U v ş 105 00 Uzman ÇvşUzman Jan 270 00 KÎMLER ZARAR GÖRLCEK? Tasannın bazı hukumlerıne karşı olanlara son gunlerde Baç bakan da katılmıştır. Başbakan, Hâkımlerle Doktorları ve Profesorlerı ağır zararlara uğratacak, muktesep haklarını eilerınden alacak olan bu tasarı karşısmda goruşlermı, belırtmış ve Erzurumda yaptığı bır sohbette yuksek rutbelı subay lara tasarı dolayısiyle doğacak anlaşmazjıkları nakletmıştır. Bıldırıldığıne gore tasarı kanunlaştığı takdirde Turk Sılâhh Kuvvetlerınde gorevlı Hâkırn ler zarara uğrayacaktır. Bu arada, Doktorlar. Gulhane Askeri Tıp Akademısınde gorevlı Pro fesorler de zarar görecektır. An cak, Doktorların zararlannm telâfısı ıçın bazı çarelerın bulunabıleceğı. muayenehane açmalarma musaade edılebıleceği ı l e n surülmuştur. GENELKURMAYIN GAYRETİ Turk Sılahlı Kuvvetleri Hızmet Ödeneğı Kanunu tasarısının bır an once kanunlaşma^ı ıçın Genel Kurmav Baskanhğı kesıf bır faalnete gırışmiî.tır Kısa bır sure once vapılan toplantıda bazı hâl çârelen aranmış ve uç şekıl tesbıt edılmıştır Bunlardan bırıncısi' Yuksek Askeri Şüradan geçen ödenek Kanunu Tasarısı Turk Sılahlı Kuv\etlerı Personel Kanunu Tasarısından ayrı olarak goruşulmelı ve derhal kanunlaşmahdır tkıncısı: Sılâhh Kuvvetler Personel Kanunundakı «Kıta tazmınatı» na aıt (171 nrıadde) tasarıdan çıkarılmalı yenne As>keri Şüranın tertırfJPfijT *O:Ju . ödeneğı» Kanunu tasârısının hu kumlerı yerleştırılmehdır Üçuncusu ıse: Turk Sılâhh Kuvvetleri Personel Kanunu Tasan«ı kanunlaştırıldıktan son ra «Ordu ödeneğı Kanunu Tasarısı» gorüşülmelı ve Turk Sılahlı Kuvvetlen Personel Ka» nunundakı «Kıta tazmınatı ı'e ılgılı 171 ıncı madde sonradan kaldırılmahdır.» MAL! GÜÇLÜK Genel Kurmav Başkanına uç yıllık Albay maaşının °o 200 u (5400) lıra oranında tazmınat venlmesını ongoren tasannın malî cephesının tesbıtı ı?ı de hayli tartışma konusu olmuştur. Genel Kurmav Baskanlığındi yapılan bır toplantıda Hızmet Ödeneğı Kanununun mali vonu ele alınmış, karşıhğının nereden bulunacağı Konusu lartı. şılmıstır. Genel Kurmav Baskanlığı tasarıyı hazırlarken Ma lıve Bakanlığının goruşunu almamıştır Malî guçluğun tasannın gecıkmesıne sebep olacağı ılen surulmektedır. 1967 butçesıne sadece Turk Sılâhh Kuv vetlerı Personel Kanununun 171 ıncı maddesınde ver alan kıta tazmınatlarının odenmesı ıçın gereklı odenek konulmuştur Turk Sılâhh Kuvvetleri Hızmet ödeneğı Kanunu Tasarısı ıçın ıse boyle bır karşıhk butçeve konulmamıştır Ödenek Kanununun gecıkmesıne sebep olacak dığer bır konu olarak Türk Sılahlı Kuvvet len Personel Kanunu ıle bazı hukumlerde çelışme halınde bulunması gosterılmektedır. Ile Almanyaya seyahat Lufthansa 2 Çamaşır Makinasından Buzdolabına ....rs Otomobile ve Uçakla Almanya Seyahatine kadar, HERŞEY HERŞEY Işçiierie ilgiü I Baştarafı 1 inci Sahifede) «Boylelıkle, ışcıleruı tasarrufları, heder olacaktır. Işeilerimız, Turkıje'je donuşlerinde, gumruklerde perişan olmaktadır. Avrupa'da 300 bin Turk işçisi vardır. Bunlann tasarruflarını Turkive'ye getirmek içın hukumet, yeterii tedbırler almamaktadır. Türk işçilerinin Turkiye'ye gonderdikleri mark başına 280 kuruş verilmesine rağmen Alman bankaları, bir markı 320 knnışa bozmaktadır.» Cuceoğlu, ozeüıkle, Almanya'da çalışan ışçılerın yaşama koşullarının kotu olduğunu, ışçılerııruze Hırıstıyanhk propagandası yapan broşurlerın bedava dağıtıldığını soylemış ve konunun aydınlığa kavuşması ıçın, gensoru onergesının kabulunu ıstemıştır. •lSTtSMAK EDIYORSUN. Onerge sahıplerınden Bağımsız Mı'letvekılı Mehmet Ah Arsan, Turk ışçüerın Turkıye ye donuşlerinde ınsanca yaşama sevıjesıne ulaşacak, ış ımkânlarının yaratılmasının zorunlu olduğunu belırtmış ve hukuraetın bu konuda ted bır almadıgını sojlemıştır Şaban Erık (TİP\ Avıupa'nın çeşıtlı ulkelerınde yabancı ışçıler aleyhınde gosterıler yapılmakta olduğunu soylemış, bunun uzenne Ka>a Ozdemıroğlu, oturduğu yerden «Istismar edıyorsun» dı>e bağırmıj, Erık de, Ozdemıroğlu'na, «Sen, sınıfına ihanet ediyorsun» demışür. Feyyaz Koksal (AP), Grupu adı na yaptığı konuşmada, ışçılerımızın polemıklere kanştuılmasının doğru olmadığını soylemış \e oner genın reddedılmesını ıstemıştır. BAKANIN İZAHATI Çahşma Bakam Erdem, Etıhankla Turksan arasındakı protokolun \ururlukte olduğunu behrtmış ve Mart sonu rakamlarına gore, Almanva'da 5500 ısçının ışsız olduğunu soylemıştır. Tnptık anlasmaları konusuna değınen Erdem, bu anlaşmamn yururluğe gırmesınden once Tur kıje'ye sokulan 2500 otomobılm butun aramalara rağmen bulunamadığını sojlemıştır Çalışma Bakam Nermın Abadan tarafınAltf* hazırlatffin Almanvadakı ıfQHterımi2ta SoVunları ıle ılgılı anketın masa başında değerlendınldığını ıfade ederek, onerge sahıplerının jddıalarının yersız olduğunu ıddıa etmıstır onerge, netıcede, oylanarak reddedılmıstır StLAHLI KUVVETLER PERSONEL TASARISI Daha sonra, Turk Sılahlı Kuvvetlerı Personel Kanunu Tasarısının muzakeresıne geçılmıştır. MP GRUPU ADINA Ilk sozu, MP Grupu adına Mesut Ozansu almış, ozetle şunlan soylemıştır «Tasarı bır teşvık unsuru olan kıdem muessesesını ıslâh edecek yerde, tamamen kaldırmıştır. llme onem verümedığı ıçın, Orduda ıhtısaslaşma gecıkecektır Ehlıyet konusunda tasarı, çan sıstemınl getırmıştır. Bu sıstem, objektıf değıl, subjektıf esaslara dayanmaktadır. Sınıf ozellıklen dıkkate alınmamıştır. Kıymetlen yoK edecek bır mahıyet taşımaktadır Muayyen bır sure terü edemeyen bır General, hemen emeklıye sevkedılebüecektır » TİP GRUPU TIP Grupu adına Alı Karcı, tasarıda askerî lıselere >er verılmemış olmasmı tenkıd etmış, «Turk Ordusu. bir halk ordusudur. Askeri Liseler, Ordu ile halk arasında bağdır. Askeri Liseler kapatıIırsa, fakir halk çocukları, subay olamıyacaktır» demıştır. JAVA Motosiklet SİNALCOJ<OLA veKLÜP MEYVA SULARI KAPAKLARININilÇlNDEDlR: LEZZET^vefAFlYETLE, 1 0 Buzdolabı 40 E.SIERA Dikiş Makinası 20 E.SIERA Elektrik Ütüsü Yüzbinlerce 100 Kuliip I mEyva İÇİNİZ|ve Deniz t$ (Baştarafı 1 inci Sahifede) Ü\eler, tasannın, geçıcı bır çozum yolu getırdığını behrtmışlerdır. Bu arada, Tabıı Senator Ahmet Yıldız «Üniversite polıtıkası temelınden bozuktor. Gecekondn yapılır gıbi üniversite açılmamalıdır» demıştır. Bağımsız Tahsın Banguoğlu, Ünıversıte Kanununun değıstınlmesını istemış, ozel yuksek okulların Anayasa'ya aykırı olduğunu one surmustur. Mılli Eğıtırn Bakanı îlhami Erten ise, Karadenız Üniversıtesının oğretım sıkıntısını gıderecek geçıcı tedbırler getırdığını behrttığı tasannın kabulunu ıstemıştır Ancak Komısyon, tasarıvı gerı almıştır. Dah« sonra, Denızîş" , Kaj»uı\ Tâsartsı gorusulmus ve~?tqöıs ten geldıgı sekılde avnen benimsenerek, kabul edürruştır. Gemı adamlarının çahşma şartlarını duzenleyen bu kanunun esasları, şojledır (î) Kanun, 106 veya vukan tonıiâtoluk veya en«z 5 jemi »damı çalıştınlan gemilerde oygulanacaktır. (2) Behrlı sure ıçın, ya da behrlı bır sefer ıçın gemı adamlarıvla jazılı akıt yapılacaktır (3) Tabancı memlekette isine •on verilen gemi adammı işveren, yurda iade edecektir. (7) Gemı adamlannın gunde çahşma suresı 8 haftada ıse 48 saattır Fazla mesaî, saat ucretı yuzde 35 arttırılarak kabul edılecektır (5) Isverenler. *emide bedelsi7 lernek vereceklerdır. H\KniLER KANUNUNDA DEĞtStKLİK Ote yandan Senato'da, Yuksek Hakımler Kurulu ile ılgılı kanunda değışıkhk yapan tasarı kabul edılmıştır. Bu tasarı. Hakımlerın Yuksek Hakımler Kuruluna uye seçerken oylarını mektupla gonderebılmelerını sağlamakta dır Kuçuk bır değışıklık yapıldığı ıçın tasarı Mechs'e donecektır Vakıt geç olduğundan oturum, Salı gunune bırakılmıştır KAZAN 1N1Z bedava Sinalco Kola ve Kulüp Meyva suyu Reklâmcılık 1412/427* Kazmalı uzay (Baştarafı 1 inci sahifede) 80 mılyon dolâra mal olan Ay gemısı, pazartesı günü Cape Kennedy'den uzaya gonderıldıkten son ra 217 000 mılhk mesafeyi 65 saatte almıştır. İçinde bır de mınyatur kazma bulunan .Surveyor3» Ayın yuzeyınden örnekler almaya bugun başlıyacaktır. «Sürveyor3» un başlıca forevi, Ay juztaımn, püptlu bır u*»y gemısını «kaldıracak kadar mukavım olup olmadığını tesbıt etmekte dır. Araç. onceden duşunulen ıruj bolgesınm pek az uzağına ınmıştır. Aracın, kontrol merkezioe gonderdiği ilk fotoğraflar, Ayın yuzejındeki bir kraterin içine konmuf olabileceğmi orta>a sermiştır. Pasadena'dakı bılgmler, fotoğraf ları tahlıl ettıkten sonra bu heyecan verıcı sonuca vanruşUraUr. Bıl gınlere gore, «Surveyor3»un bır kraterin ıçıne konması, Ayın yuze yının daha ıyı bır şekılde tahlıl edılmesıne yol açacaktır. Uç ayaklı robotun gonderdiği ilk fotoğraflardan bazılarınuı karanlık çıkmasının sebebi de, krater içindeki duruma bağlanmaktadıt. İLÂN Kraterde ISTANBUL lO.ncu NOTERÜĞİNDEN Tıcarî ikametgâhı Istanbul, Sirkeci Kredı Han Kat: 3 te bulunan TASFİYE HALtNDE TÜRKİYE KREDİ BANKASI ANONİM ŞtRKETt'Dd«n kasa kiralanns olan jahıslardan, kıraladıkları kasa numaralan ıle ad ve adresleri ve ıhbar mevzuu v e metnının ozetı aşağıda mundenç bulunan altı şahsa sit olup mezkur Bankanın TASFİYE HEYETtNCE daıreme tevdi edilen ihbarname nushalarınm adreslennde bulunamadıkları beyanı ile P o ı t t tdaresınden gerı çevnlmış olmasına binaen teblığ muameleslnin kanunl şekılde tamamlanması için 7201 sayı'.ı Kanunun 28 ve müteakıp maddelen hukmunce gazetelerde neşır ve ilânı keşideci Tasfiye Heyetmce istenmiş ve vaki istek dairemde mahfuz ihbarnamelerın tebliğ zarflan üzerinde münderiç şerhlere jöre yerinde gorulmu? olmakla keyfiyet ilânen tebliğ olunur. »n I" Lefkoşe'de bir uçağo (Baştarafı 1 inci sahifede) tamamlanmasından sonra anlaşılabılecektır. Lefkoşe kontrol knlesinden verılen bilgiye gore, nca|ın pilotu, ıniş pistine altı mil mesafedevken, nçağa bir yıldırım isabet ettifıni bıldirtnış, bunun üzerıne kendisine derhal meebtırî iniş lapması talimatı verılmistır. Fakat dev uçak, inise geçmeve hazırlandığı bir sırada, civardaki tepelerden birine çar parak ınfilâk etmistir. Yandı Uçak, infilâkten sonra tamamen yanmıştır. Sabahın ilk saatlerinde meydana gelen facia Lefkoşe hava alanında bü>ük bir dehset yaratmıştır. Ingiliz ve Rnm kuvvetlerine ait can kurtaran arabalannın cesetleri civardaki hastahanelere naklettikleri ve çalışmalara devam edildi|i tildirilmektedir. Bombay'dan Zünh'e gıtmekte olan uçak, esas olarak Lefkoşe jerıne Kahıre'ye ınecekti. Fakat Kahıre hava alanı voresınde hava şartlarının son derece kotu oluşu sebebıvle, uçağa, ınmekten vazgeçıp Lefkoşe'y* S!i*mesı bıldırılmıstır Fecî kazada can verenlerin hemen hemen hepsının Asya'da tatıllerını geçırdıkten sonra yurtlarına donen Alman ve Isvıçreh turıstler olduğu oğrenılmıstır. B4KIRKÖT tCRA MEMURLLĞUNDA MENKUL MAL SATIŞ ILÂNI T. Bır borçtan dolayı mahçuz olup satılmasına karar verılen 50000 lıra muhammen kıymetınde safkan Ingılız 3 yasında, babası Kellora anası Gulhan, aj ak ve burundan çenesıne doğru beyaz lekelı kahverengı Şenol ısımlı koşu atının bırıncı açık artırması 21/4/1967 cuma gunu saat 12.3013 00 arasında mahçuz atın bulunduğu Velıbey hıpodromu ahırmda japılacaktır. Bırıncı açık artırmada muhammen kıvmetın °o 75 ını bulmadığı takdirde ıkıncı açık artırması 22/4/1967 Cumartesı gunu a\nı \er ve saatte yapılarak en çok artırana ıhalesı yapılacaktır. Ihale harç pulu ve tellâlıye alıcna aıt olup fazla bılgı ıçın daıremızın 1967/ 291 T. sayılı dosyasma muracaatları ılân olunur. 3/4/1967 (Basın : 2302/4289) Bir adam, eşı ve oğ/u tarafından öldürülerek bodruma gömüldü BURSA Inegol llçesının Eskı Koyunde, 4 ajdır ortada gorulmıyen \ e aılesının, «Çahşma\a gıttı» dedığı Mustafa Ablay'ın, esı ve oğlu tarafından oldurulduğu anlasılmıştır. Buyuk kızı Emıne ıle arzuhalcı Hasan tarafından meydana çıkarılan cına\etin faıllerı Gulsum Ablay ıle oğlu Bekır, otedenberı araları açık bulunan Mustafa'yı, \emeğıne tutun zehın ko\arak oldurduklerıni ve evın bodrumuna gomduklerını ıtıraf etmıslerdır. Sanık ana oğul. tutuklanmıştır. MÜHATAPLAR: 1.) Cevdet Dülge (324 No.lu kasa) Şili Büyükelçisi, Kalender/Yenikoy 2 ) Petro Sigala (293 No lu kasa) Bungo Lımıted, Bankalar Cad. No. 75/77 Galata. 3 ) Antonıos Dımitrakopulos (304 N o . l u kasa) tstıklâl Cad. Bursa Sok. No. 21/1. Beyoğlu/lst. 4 ) Evlanbiya Smit (305 No.lu kasa) Tarlabaşı Cad. No. 99, Beyoğlu/tst. 5.) Marika Konstantinidij (312 N o . l u kasa) Meşrutıyet Cad. No. 5 0 5 2 5 4 Beyoğlu/îst. 6) Rene Sadaka (315 No.lu kasa) Halaskârgazı Cad. Sadıklar Apt. No. 15 Harbiye/tst. Karcı, ayrıca, uzman jandarma çavuşların tasarı kapsamına alınmasını ıstemıştır BAKAN KONLŞUTOR Karcının konuşmasından sonra Baskan Vekıh Ahmet Bılgın, vaktın gecıktığı sebebıyle oturumu kapatacağinı sovlemış, ancak bu sırada Mıllı Savunma Ba kanı, hemen cevaplandınlması gereken hususlar olduğunu belırterek. soz ıstemıştır Bılgın, bu ısteğı ojlajarak, Topaloğlu'na soz vermıştır. Topaloğlu, Karcı'nın konuşmasına cevap vererek, «Halk Ordu»u» dejımıne değınmış ve, «Türk Silâhlı Kuvvetleri, Halk Ordusu değîldir. Türk Milletinin, Türk Hükumetinin ordusndnr» demıştır Topaloglu. a^^ıca, bu tasarının amacının askeri lıselerı kaldırmak olmadığını behrtmış, bu konuda Komıs\onda bulunan Harp Okullan Kanun Tasarısında hukumler bulunduğunu soylemıştır Bundan sonra Baskan vaktin Kecıkmıs olduğunu belırterek, oturumu kapatmıştır. (Baştarafı 1 inci sahiftde) Bıhndığı gıbı, Mıllî Bırlık Hukumetı zamanında hazırlanan bır kanuna gore Sılâhh Kuvvetler personeh ıçın jılda 54 mılyon lıralık konut yapımı ongorulmustu öte jandan Mıllî Savunraa Bakanhğı da Basbakanhğa muracaat ederek, 1967 yılı programında yer alan konut vatırımı projelennın Devlet Plânlama Teşkılâtı tarafından yapılma sını tenkıt etmış ve bunun Genelkurmay Başkanlığınca du?en lenmesını ıstemışti' Tural, Askerî VEFAT Sadrazam Hobyarlı Ahmet Paşa ahfadmdan, Gumruk Nâzırlarnıdan merhum Behçet beym ve Tahıre hanımın oğîu Servet Arkun'un vefakâr esı. MÜallâ Yazır merhum Mahmut Se\ket. H Rauf ve Metın Arkun un kıymetli babaları. Osman Fıkret Arkun'un ağabeysı, Bahri Yazır Saadet, Cumhur \e Muazzez Arkun'un kayınpederlerı Arif Bılen'in bacanağı, trerhum Y Kenan Sure^va \e Hıkmet, Celâl Erhan, Iffet Bilen'ın enışteleri, Nezahat Arkun un kaj ınbıraden Nuran ve Perran'ın amcası. Resat Soykan'ın dayısı, Mulkive Mektebı mezunlarmdan Tstanbul Vılavetı Idare Heveti âzahğmdan emeklı, Mumtaz ınsan Yeni Kooperatifler Tasarısı Komisyonda görüşüldü ANKARA. lCumhuriyet Bürosu) Kooperatifler Kanun tasarısı Mıl let Meehsi Geçici Komısyonunda dün görüşülmeye baslanmış, tasarı nın tumu kabiil edılerek maddeleri nın ıncelenmesine geçılmiştır Tasannın getırdığı yenllıkler özetle şoyledır1 Tasan ıle dağınık olan mevzuat bır araya getınlmektedir. 2 Özel Idareler, Beledıyeler, ko>ler, dernekler gıbi tuzel kışilerın kooperatıf uyesi olabılmesi an gorülmektedır. 3 Butun kooperaüflere harç ve vergi gibı konularda muafiyet sağlanmaktadır 4 Turkıyedekı kooperatifler piramıt şekhnde bır orgut meydana getıreceklerdır. m ALTIN Cumhurijet Reşat Hamit Azız Napolyon 24 »i ar kulçe 100.00 1S6 00 121.00 108 «0 106 00 14.95 100 25 166 50 122.00 108 50 107 00 14 »8 Bankanın tasfıyeye tâbi tutulmuş olmasından dolayı, yukarda ad ve soyadı, kanunl ikametgâhı, adresi ve kıralık kasa numarası yazıh hakıkî v e hukml şahıslarla aktedilmış bulunan bankanın Beyoğlu Şubesındeki kiralık kasalar daıresındekı küçuk kasalara ait kira sözleşmesıni, sözleşmenın 9 uncu maddesının verdıği selâhıyete binaen ve kıra bedehnın henüz geçmemış olan muddete aıt kısmını ladeyı kabul ıle sözleşmeyi feshettikleri ve işbu kasalan tasfiye zaruretine binaen bulunduklan yerden baska yere nakleyliyecekleri ve bu yüzden hıçbır lorumluluk kabul eylemedıklen v e işbu ilânın neşrı tarihınden itibaren üç ay zarfında müçteri muhataplarm kendileri ile ilgili kasa anahtarlarını ıade etmeleri ve kasa muhtevıyatım boşaltmaları aksı takdirde müddetin hitammda sözleşmenın 7 nci maddesi hükumlerı daıresinde kasanın Noter huzurunda açtırılarak, kasa muhtevıyatınm sözleşme hükfimleri daıresinde boşaltıhp gerekli muamelenin yapılacağı ve bankaya tanınmış haklann iıtımal olunacağı, ihtiyar edilmij v e edilecek masraflarla ücretın müşteri muhataplara ait ve raei bulunacağı, müşteri muhataplara Noter manfetiyle gönderilen ihtamamelerin adreslerini terk ettıklen ve yeni adreslerinin malum olmadığı mesruhatı ile bılâ tebliğ iade edılmiş olması sebebiyle ilânen ihbar ve tebliğ olunur. (Basm: 2280/4271) Yuksek Planlama Kurulunda, ıkıncı beş yıllık plânın bmncı cıldının muzakeresı dun tamamlanmıs, sanayî tesıslerının projelerının yapımı ıçın 400 mılyon hra avrılmıstır Bırıncı Bes Yıllık Plân donemınde bu fasıl ıçın para ajrılmamıstı Plânın ılk cıldı, ekonomının genel durumu ve Makro ekonomı sorunları konularmı kapsamaktadır. SANAYİ TESİSLERİ PROJE YAPIMI İÇtN 400 MİLYON AYRILDI M. KUDRET ARKUN vefat ermıştlr Merhumun nâşı 21 Nısan 1967 Cuma gunu (Bugun) Cuma namazından sonra Aksarav Valıde Camıınden kaldırılarak Hazretı Merkez Turbesınde duası yapıldıktan sonra Kozlu'dakı ebedı ıstırahatgâhına tevdı edılecektır Cenabı Hak rahmet ev lı> e , Çelenk gondenlmemesi nca olunur Dâncılık 9937 4282 AGI BIR KAYIP Çok kıymetli ve vefakâr arkadaşımız Istanbul Milletvekllı Sayın ALİ FUAT BAŞGİL ın vefatı bızlerı çok muteessır etmiştır Rahmetlıye Tanrıdan maffıret ve kederh »ılesıne başsağlıgı düerız. MILLET MECLİSİ İdmre Âmlrliği (Basın A 3748 14309) 4285 " Eskişehir olayını AP'tiler yarattı,, ESKtSEHtR Salı gecesı ola\Iarı\le ılgılı olarak TÎP ll Baskanı Turgut Kazan, dun, «Olayların AP'lılerce yaratıldığını> ılerı surmustur Kazan, «Ola^ lann tekrarlanması halinde TÎP'lilerın kamlık verecegıni» behrtmıstır KAYTP Ağın Ortaokulımdan aldığım tasdıknamerm kıybettlm. Hukumsuzdur. Veysel Öter Cumhurıyet 4287 Yabancı şirket iyi İngilizce bilen tecrübeli muhasebe organizatöriı aramaktadır; Maaf TL. 4,000 brütten az olmay*caktır. 30 40 yaşında olup modern ve makine muhasebeei üzerinde bilgi sahibi olanlar tercdh edilecektir. Hâl tercümesi ile müracaatlar İngilizce olarak P. K. 482 BETOĞLC ELEMAN ARANIYOR Cumhuriyet 4250 İzntir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Reisliginden: Akademimız Ekonomık Cografya Kursusü için bir asistan alınacaktır. Aranılan şartlar : Personel Kanununda şartlarcîan baska: 1 Intısap edeceği ılım şubesi ile ilgili bır yuksek öğrenim dıplomasına sahip olmak. 2 Yabancı üun dıllerinden binni bilmek. En son muracaat tarihi 5 Mavıs 1967 günü saat 17 00 ye kadardır İlân olunur. (Basın İ 1202 13359/4253) Devlet Memurlarindan aranan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Istanbul Şubesi Müdürlüğünden: 1 Kurutnumuz ihtiyaeı olarak 7 kalem 86050 Kg. çivi satın ahnacaktır. 2 Şartname ve resim Karaköy Bankalar Caddesi No. 7577 Alım Şefliğinden temin edilir. Nümuneler aynı adreste görülebilir. 3 Teminat 25.000. TL. dır. 4 Kapah teklif zarflan 25/4/1967 salı saat 11 e kadar Müdürlüğümüze tevdi edilmiş. olacaktır. Teminatsız teklifler fle geç verilen tek'ifler ve postada vâki gecikmeler nazan dikkate alınmaz. 5 Kurutn ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Telefon: 44 41 77 (Basın 14024/4273) (5000 kilo pirinç tel safın alınacaktır) 1 Evsaf ve mutemmım malumat müessesemizin Beykozdakı merkezınde veya Sırkecıdeki 5. inci Vakıflıan altında toptan mağazasından oğrenilpbilir. 2 Teklifler 3/5/1967 günü akşamına ksdar Müessesemizin Beykoz'daki merkezınde Muhaberat Şefliğiae verilmış olacaktır. 3 Tekhfler arasında şartlanmızla ihtıyacımıza en uygun olanlar tercih edılecektir. SÜMERBANK Deri ve Kundura Sana>ii Müessesesi (Basın 14244/4266) M EV LİT Büyüğumüz t MUSTAFA MURTEZAOĞLU'nun ebediyete intıkalinin altıncı senei devriyesı dolayısıle 23 Nısan 1967 pazar günü ögle namazını mutaakıp Fatıh Dulgerzade Camii Şerifîndc okunacak Mevüt ve Kur'anı Kerıme arzu eden dost ve yakınlanmızm teşrifıni rıca ederız. MURTEZAOĞLU AİLESİ Moran: 932/429Q
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog