Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

İFE ALT1 /Ü KEMANCI Robert Kolej Kültür Haftası Christian Ferras Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasıyla çalacak 11 nlü Fransız viyolonisti Christian. FerU ras'm Ankarada ve İstanbulda CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI eşliğinde vereceği konserler uluslararası müzik dünyasınuı keman virtüozlarmdan birini daha tamtmış olacaktır. Orkestranın, Prof. G. E. LESSING yönetiminde bugün Ankara konser salonunda ve 24 Nisan Pazartesi akşamı saat 19.15'de Şan Sinemasmda vereceği konserlerle Fransız viyolonisti CHRİSTİAN FERRAS, Brahms'ın Re majör Keman Konsertosunu çalacaktır. Programda ayrıca Mozart'ın «Tigaro'nun Duğunu» Operası Uvertürü ile Beethoven'in Do minor 5'inci Senfonisi bulunmaktadır. CHRİSTİAN FERRAS'vn bu konserlerde Brahms'm Keman Konsertosunu çalması, değerli sanatçının memleketimizde ılk defa dinleyici karşısına çıkmasının önemini busbütün arttırmaktadır. FERRAS şimdiye kadar bu eserin iki defa plâğım doldurmuştur. CARL SCHURICHT yonetimindeki VİYANA FİLARMONÎ ORKESTRASI eşiiğinde kaydettiği plâk 1954 yılında yayınlanmıştır ve eserin plâk üzerindeki en mükemmel yorumlanndan biri olarak kataloglardakı yermi hâlâ muhalaza etmektedır. Orkestra Şefi Günther Kehr Geçen yıl ise aym konsertoyu HERBERT VON KARAJAN yonetimindeki BERLÎN FÎLARMONt ORKESTRASI ile tekrar çalarak bu yeni plâkla «GARD PRDC DU D1SQUE» armağamm kazanmıştır. R obert Kollej Yüksek Okulları Talebe Birliği 24 30 Nisan tarihleri arasmda L'niversite ve Yüksek okulların katüacağı bir kültür haftası düzenlemiştir. CHRİSTİAN FERRAS İYATRO TÖS ikinci dönem çahşmalanna başlamış bulunuyor. TİYATRO TÖS bu defa İstanbullu tiyatroseverlere Mino Roli ve Lugiana Vincenzonie'in yazdıklan «SUÇSUZLAR» (Sacco ve Vanzetti) adlı oyunu sunmaktadır. Sermet Çağan'm yonettiği oyunda, yuzyriımızın başında Amerıka'da işlenen bir adli hata konu edılmekte ve gunumüz ile yakın paralellıkler kurulroaktadır. Bazı sahneleri Erol Ke^kin ve Tuncel Kurtız'ın oynadıkları özel bir îilmle birlikte sahneye konan tiyatro TÖS'un bu o\ unu, değışik ve önemli bir teknik deneme olarak sanat çevrelerinden özel bir ilgi görmu?tur. Seyircılerinin buyük ilgisini toplayan oyun bir sure daha 1%tanbul'da oynandıktan sonra, Ankaralı tiyatroseverlere sunulacak, ondan sonra da TİYATRO TÖS ıkinci donem Anadolu turnesine baslayacaktır. Tiyatro «TÖS»ün T başarılı Robert Kolejde yapılacak. olan bu hafta içinde tiyatro, folklor, koro ve orkestra gruplan yer alacaktır. Altı gün sürecek olan testival süresince Robert Kolej tiyatro, folklor ve koro gruplannın yanısıra Ortadoğu Tekniic Üniversıtesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Devlet Konservatuan korosu, Türk folklor kurumu, tstanbul Teknik Üniversitesi, T.M.T.F., Istanbul Deneme Sahnesi, İstanbul Konservatuan Orkestrası ve Izmir Devlet Konservatuan Orkestrası da yer alacaktır. 21 Nisan 1928 tarihli Cumhuriyet'ten Tedıisai vergisı Evvelki gün Halk Fırkasına dâvet edilen Meclisi Umumî Vilayet âzası,Vilâyet yollarmı görüşmüş ve yol parasının sekiz liradan on liraya çıkarildığı halde yine Vilâyet bütçesinin uygulanmasmm kabü olamadığı gerçeği üzerinde durulmuş ve neticede ilk tedrisat vergisinin çoğaltılmasına karar verilmiştir. İlk tedrisat vergisl, geçen sene kazanç vergisuün yüzde otuzu nisbetinde idi. Bu sene Maarif Müdürlügü iki milyon lirayı aşan bir bütçe teklif ettiğinden ilk tedrisat vergisinin çoğaltılması âdeta bir zaruret olmuştu. nca senede on lira da yol parası ödeyecektir. Yaptıgımız tahkikata göre tedrisat vergisinin yüzde elliye çıkarılması ile bütçeyi yine dengey» getırmenin mümkun olamıyacağı, iki yü2 bin lira kadar yine bir açık kalmakta olduğu anlaşılmaktadır. Bakkallar Cemiyeti dün Beşıktaş Demek Merkezinde toplanarak dükkânlarının belirli saatlerde açılıp yine muayyen saatlerde kapanmasına karar vermişlerdır. Bu vakıtleri mevsime göre ayarlıyacaklardır. İlgi çekici sergi "Ebrular ve tesbihler,, Yapı ve Kredi Bankası, Sanat ve Kültür Hızmetlerı çerçevesı ıçınde duzenledıği sergılenn 2b. SEVDA GENÇSOÎ sunu Turk susleme ve el sanatlarından «Ebrular ve Tesbıhler« e ayırdı. Nonfigürativ resmın ağababası «Ebru» ve herbırı bir ayrı el huneri olan «Tesbihler» den orneklerı ıçıne alan sergı, Bankanın Galatasaray Umum Mudurluk Sanat Galerısi'nde, 13 Mayıs Cumartesi gunune kadar, Pazardan başka hergun saat 919 arasında halka açık bulundurulacaktır. Bu serginin en buLise öğrencisi ressam Sevda yuk önemi, «Ebru» sanatının, Gençsoy, önümuzdeki hafta Pagunumuzun modern kumaş enris'te bir resira sergisi açacakdüstrısine Türkıyeden eşsız bir tır. kaynak ozelhğinı taşımasıdır. Öğrenciliğinin yanı sıra yağlı boya tablolanyla dikkati çeken Sevda Gençsoy'un «Jean Camion» sanat galerisinde açacağı sergi, genç sanatçının üçvincu sergisi olacaktır. Bılindiği gibi genç ressam, Bnceki yıl İstanbulda GENAR sanat galerisinde ve geçen yıl da Buyukada Anadolu Kulübünde birer sergi açtmş ve dikkati çek mişti. Bakkallann toplantısı oyunu: Sucsuzlar GENÇ RESSAM SEVDA GE1SÇSOY PARİS'TE SERGt AÇACAK Bu hesaba göre yüz ltra maaş alan herhangi bir kimse her ay MiUî oyunlar maaşmın yüzde dördünü kazanç Türk Ocağı, Türkiye içinde oyvergisi, kazanç vergisinin yüzde eUısıni tedrisat vergisi, tedrisat nanan bellıbaşlı milli rataslar Ü vergisinin yüzde ellisini de ema zerinde etüdler yaparak bunların net hıssesi olarak verecektir. Ay tesbitine karar vermiştır. YALNIZ 5 HAFTA IÇIN BÜ GECE 21,15 ten İTİB&REN «Köln Oda Orkestrasiyy nın mgünkü konseri Almanya'nın tanınmış oda müziı topluluklarından biri olan KÖLN ODA ORKESTRASI», buun saat 19 da Saray Sineması'nda ıır konser verecektir. Günter Cehr yönetiminde verüecek olan ıu konsere, Istanbul Konservatu>n viyolonsel ögretmeni Reşıt Er:in solist olarak katüacaktır. Programda şu eserler yer ala;aktır: Haendel: Concerto Grosso sol minör, Vivalcn: «Mevsimler»dcn Sonbahar \e Kış, Hömberg: «"Vaylı çalgılar için müzik», Purcel: «Oido und Aeneas» dan uveıtür, Vivaldi: Viyolonsel konçertosu mi minör, Kirchner: lki minyatür, Mozart: «Serenata Nottuma» re majör. Bartok: 7 Romen dansı. Oda Orkestrası Konserferı • Istanbul Yuksek Dişhekimlığı Okulu Kültur Kulubu, Hâmıt Alacalıoğlu yönetiminde îstanbul Oda Orkestrası ile vıyolonıst Gulden Turah ve oboist Celâl Akatlar'ın solist olarak katıldıkları bir konser duzenlemistır. Programda Haendel, Bach, Çaykovski ve Mozart' ın eserleri bulunan bu konser 22 nısan Cumartesi saat 18 de Nisantaşındaki okul salonunda verılecektir. TEŞEKKUR Aile büyüğümüz ve çok sevgüı babamız O "Kurban,, 15 0. oyununu tamamladt ÎJtnn snredir Gülriz Soruri • Engin Cezzar Toplulağu tarafından büyük başarıyla oynanmakta olan «Kurban» geçenlcrde 150. oyununu tamamlamıstır. Gungör Dilmen Kalyoncu'nun yazıp Engin Cezzar'ın sahneye koyduğu oyun, birçok gazete ve dergi tarafından «îıhn Ovunu» olarak gösterilmektedir. Topluluğun yapacağı tarne dolayısiyIe «Kurban» tstanbul'daki son ttmsillerine yaklaşmıştır. NlSA SEREZLİ Prof. Dr. Rüştü Recep DUYAR'ın Org Konseri Ünlu Alman Orgçusu Christfried fcenz, 25 nisan sah gecesı Devlet Konser Salonunda bir resital verecektir. Buxtehude ve Johann Sebastıan Bach'ın eserlennm yer aldığı program, Ankaralı müzikseverlere org repertuarınm en guzel yapıtlarını sunmaktadır. Genç sanatçı Lenz' in bu konseri, mevsımin en ılgınç muzık olayı olacaktır. vefatmda cenazesinde bulunan, telefon, telgraf ve bızzat gelerek acılanmızı paylaşan akraba, dostlara ve hastalığı esnasmda üıtimamlannı esirgemiyen taymetli meslekdaşlanna minnet ve şükranlarımızı arz ederiz. Kızlan : Handan, Leman, Şiikran Damatlan: Suha, Arto, Fetbi GONLL SEZER ARAS ÖREN «SÜÇSUZLAR» DA (Cumhuriyet: 4256) t.ZEYKKML» \ YÜHETEII; l METM SEREZU KM»: KTM Ayhan Turan tAeral Vardar Konseri stanbul Belediye Konservatuart öğretim üyelerinden tamnmış Vıolomst Ayhân TURAN geçtiğımız hafta Guzel Sanatlar Akademısınde, Piyanıst Meral VARDAR'ın eşliğinde basarıh bir resital vermiştır. Konser programında: Vıvaldi, Beethoven ve Brahms'ın eserlerı yer almış bulunuyordu. Satış memuru aranıyor Şirketimizde çalışmak üzere askerLğini yapmvş, 35 yaşmı geçmemiş lise mezunu ve proîesyonel şofbr ehliyetli Saüş Memuru almacaktır. İsteklüerin İzmir Gazi Bulvarı No. 31 de üst kata tnuracaatları. ŞHHRNl DUl Salı ve Çarşamba günleri «*IIBtt.MIKt T. KMEM2KBBE I ULVt URAZ AMELtYAT OLDU Aktör yöneticl Ulvi Uraz, geçen gece topluluğuyla Suadiye At> lantik Sinemasmda temsil verirken, sanne merdivenınden düşerek kolunu kırmıştır. Amerikan Hastanesmde derhal ameliyat edilen Uraz'ın sağlık durumu, iyidir. 1 Mayıstan itibaren Anadolu turnesine çıkarak Izmiı'e gıdecek toplulukta Uraz, ilk eser olan «Kartal Tektnesi»nde yine basrolu oynayacaktır. Türkiye Yağ ve Mamulâtı A.Ş. «TURYAĞ» Manajans: 890/4260 KAYGISIZ v e KARANUKTA KOMEDİ Devam etmektedir. Reklâmcılık: 1411/4261 Viyolonist Ayhan Turan, ozelHkle ateşli mizacı ve sağlam tekniğıyle, dinamik bir çalış larzına sahıptır. Piyanist Meral Vardar eserlerin îormuna uygun bir eşhk yaparak dıkkati çekmışür. sinemalar beyoğlu tiyatrolar TEPEBA31 TTYATROSUNUA. (44 21 51) «Hısse1 P.tesl, Çry Cuma, Pmzaı 31.00 da EEHIR OPERASI: (44 79 58) (Tepebajı Tîyatrosu) nöbetçi eczoneler BAK1RKÖY: Yıldız BEŞIKTAS: Yüdız, Yeni Şıfa, I bek. Levent BEYOĞLU: Limoner, Ertuğrul, 1 dede EMİNÖNÜ Evliyazade, Ersoy, yatıt Halk. Sultanhamam. Sarın EYÜP. Islâmbey, Merkez, Yeni mı>, Numune FATİH: M. Fuat Bayar, Ay Senol, Topkapı. Odabaşı, Marrr Davutpaşa, Doğan , GALATA: It^mat GAZtOSMANPAŞA: Karh 1 Şifa (K.Koy), KADIKOY: Emniyet, Baha Yeni Kartıkoy, Guner, Karaskeı KASIMP\ŞA Azım. Yeni SARIYER: Buyukdere, Rume sar ŞISLİ: Hayat, Feriköy. Arda, van, Yeni USKÜDAR: Taşhan, Doğat Merkez ZEYT1NBURNU SağUk Yuzel, Yeşilyı AS: (47 63 15> Tokjodan Sevgüerle (Marına Vlady) ATLA.S: (44 08 351 Grıngo Anzonada (M.Wood) DUN'YA: (44 ?3 61) Çapkın Ajan (E.Constanüne) EMEK: (44 84 Z9\ Fırtına Adam (L Harvey, L Rettud) FITA5: (49 01 6Gı Kanlı Sehır (M.Damon) INCİ. (49 45 95) Serserüer Kral! , KERVAN: (48 04 23) Gençlik Turkttsü CX.KoksaI) KONAK: (48 26 06) Fırtına Adam LEVENT: I63 55 33) Lord, Jimı (Renkli. İng.) LÜKS: (44 03 80) Ömre Bedel Kız BOTA: (44 90 07) Çapkın Soyguncu (Tom Be1l) SARAY: (44 16 56) Sılâh ve Seks (Fransııca) SITE: (47 77 62) Çapkın AJan (Kenkli) ŞINî^IATEK: (49 87 43> Pazarları Asla (Yunan Fransa) 3AN: (48 67 92) Muhür Gozlum YEKİ AR (19 64 72) OSS 117, Tokyodan Sevgilerle YEN1 MELEK: (44 42 89) TehlıkeU Aşkiar t2.haita) «La Travlata» Salı 18 00; C.tesl Pr% 2100 0» TtENt KOMEDt TTYATKOStrNDA: (44 04 09> «Gokte Bu Kuyu» (Çrş. Prj.. Cuma 2100. C tesi 15 30), «Satoda Kovalamaca» ( C tesi, Pı., P. tesi 21.00 Pz. 1550) FATtH TÎYATROSU (2Î 01 II» fBÜTÛN GÜN AĞACLARDA», Salı. Çrş.. Prş.. Cums 21.00. »Neden Olmasıtu (C. tesJ, Pz 21.00. Pz. 15^0 da). ZEYT^NBURITO TtYATROSU: tUnıut Çe^mesl» Cr*. 14^0. Ctesl 21.00 P2. 11.00 ÜSKÜDAR TİYATROStJ (38 55 11) «BüyOk Romülüs» hergun 21.00 Pz. 15J0 da tSTANBUL rîYATROSU: (44 22 36) «Mar» Redisl» Hergun 21.15 Crs. C.tesı Pazar 15 00 te BAKIRKOY TTVATROSU (71 59 « ı ürnan Rrcln, «YOBAZ» Pazartesl. Salı hartç; Bet gun 21 00 KENT OYUNCULARl: (44 38 «3) «Uarlp BU Çltt» Çars harıv, beı gliD 18 00, P.tesl 21^0 KARACA nYATRODA: (44 54 02ı «Demirel'e SSylerım» Pazartesi tıartç bet gece 21 30 da Salı 18 00 DORMEN TtYATROSU: (44 97 36) ıKaygusu* ve K.aranhkta Komedı» Salı 2115. Çrj. 18 00 ve 2115 te «Sahane Dul» Prf 21 15, Cuma, C tesi, Pz. 15 ve 21.15 te, «Sarsak Davul» Çış. 14 30, Pz. GÜIRİZ SÜRURİ • ENGÎN CEZZAR Toplulugu (44 23 36) «Kurban» Çrş., hanç her gun 18.15, Pazartesi 21 30, Cuma 15 00 Salı 18 15 te MÜCAP OFLUOĞLü TtYATROSU Kf5çfjR SAHNE: (49 58 521 «Diplomatik Bağa). P tesi hariç heı gece 21.15 te Çrş C.tesl P t 17.00 de CLV1 URAZ rtVArHOSu 144 S4 02) ıKartal Tekmesl» C.tesl. Pz. P.tesl 18.00 Pı. 15 00. P tesi 2> 30 da, «UTANMAZ ADAM» Çrş. Prş Cuma 18.00 de Btrt/VAR rÎYATROSU (21 18 82) «Hamldo Üaeınldı» P tesi hariç bergttn 21.15 de Cr» C. tesl. Pı. 18.15 de AREMA rtYATROSU: <49 84 19) tAnastasya* Pazartesl öaıiç beı Qo 21.15 Carşamba, C.tesl. Px 18 AZAK. (Gönul OlkO Gazanfer özcan) (23 63 «S) tAşk Salı. Cm Prş. 16.15 ve 21 15 te .Deli»i Cuma; C.tesl, Pz 21.15 C.tesl. Pz. 16.15 te AKSARAY HALK: (2J 21 19) tSaro Htteg9rl»n» Pa«rtesl barlc bergün 21.15 de Carîarob» 15 00 de AKSARAY KÜÇÜK OPERA: (21 51 22) «îolm» Benl Belediye» P.tesl narte Beı gttn 21.15 Cr».. Ctesl, Pz 15.00 (Vah) Öz) <Aı Nacnu» Maklnesl» beı gün 18 00. P.tesl 21.15 te (Ne)at Uygur> TÎYATRO TÖS (21 56 33) »Sucsuzlar. ber gün Î1.00 TİYATRO «ALT1» (»1 21 19) tYarın Cumartesi» Hasan Ta^delen ve arkadaslan Heı gUn 18 00 de ORALOĞLU TtYATROSt): (49 49 35) cNoktaeık» CumartMİ, Pt.. Çr«. 15.00 Yüksel Arslan yirmi yeni resmini SbintGermain'in en iyi galerılennden bırısmde sergılıyor Seçkin bir sanatçı ve elestmcınin huzurunda yapılan açılışta tablolardan öordünün satumış olması serginin başarısı hakkında az çok bir fikir verebüir. paranızın karşılığı Alman paienili PERTRIX sııdırmar iransistor pilleri, uzun ömur ve ustun kalitesi sayesinde size kazanç sağlar. ıstanbul AI V MDAR (22 36 83\ Sersçrüer Kralı (F Akm) AYSU: (21 19 17) Gençlik Turkusü (EBüyukburç) BULVAS: 121 35 78) Serserüer Kralı (SAlışık) GÜNEŞ: (21 61 40) 1 Altına Hücum (R.Sin.) 2 Tokyodan sevgilerle İPEK (22 25 13) Tokyodan Sevgüerle KULÜP: (22 72 77) Serserıler Kralı MARMARA: (22 38 601 Gringo Arızonada) MELEK: (Eylıp) (21 58 76) 1 Ömre Bedel Kız. 2 Bu Şehtm Belâhs\ RENK (21 15 25) Mukaddes Dava (J Maraıs) TINAZTEPE (71 65 18) Kanlı Şehır YENİ (Bakırkoy): (71 68 26) 1 Serserüer Kralı; 2 Cenchk TVrkusu YENİ: (Şeh.) (22 58 92) Kanlı Şehir , Cumhuıbaskanlığı Senfoni Otkestrası Konseri 21 Nisan 1967 Cuma saal 20.30 da PERIRK m SIZDIRMAZ * ALMAN PATENTÜ ı ı no çaerelcli telefonlar Oevlel Uemiryoııarı Hayı (38 04 T5l Slrkec) iV> 00 5 1 ntzyollarıl (49 18 86) ITatt) e (44 02 07> Sehlr Hatları (44 Turk Hava Vollan Rllet (44 41 00) Oanışma (44 Hav» Alanı • (73 82 73 • 73 KONSER SALONU Şe£: Prof. GOTTHOLD E. LESSING Solist : CHIUSTIAN FERRAS (Dünyaca ünlü Fransız Kemancısı) ^ TRANSİSTOR PİLLERİ CİHAN Kom, Ort. SuKanhamam Katırcıojlu han Kat 5 Itt. T»l: 27 38 51 kadıköy ATLANTİK: (55 43 70) SerseTiler Kralı BELEDIYE: (Kanal) (53 33 14) Ayrılık Sarkısı ÇEL1KTAŞ. (Maltepe) (53 35 07) Serserıler Kralı (Sadri AUşık) EFES: (36 35 84) Yılmayan AJan Dragon rEZA: (36 35 84) Sevimll Haydudun O8İU LÂLE: (Üskudar) (36 51 86) Kanun Berum (A.Işık) OPERA: (36 08 21) Ömre Bedel Kız ÖZEN: (36 99 B4* SersCTİler Kralı (S Alışık) REKS: (38 01 12) Gdnüllü Doktor (Jerry Lewss) SINEMA 63: f55 10 84) Beklenen Ölum. Suarede Muthis HırsızhK SÜKEYYA: (36 06 821 Serseriler KıaU SUNAR: (36 03 69) Çln Macerası Yangın I LA N Uâncılık: 9921/4263 Sıhbl tmdat Mozart Brahms Beethoven Figaro'nun düğünü Keman konsertosu 5. senfoni • •• • • » « • • • • • • • • • • • « • • ••• • • • • • • • • • ••••••" • • • • • •» Biletler: Yenisehir Millî Piyango Gişesinde. .=„,„ 1113Q . A , 3560/4246) Bursa Asliye 4. Hukuk Hâkimliğinden: 6«/752 Dâvacı M Ali Erkeş tarafından dâvalı Sivas Gürün kazası Kirazh köyunde mukim iken halen adresi meçhul kalan Raziye Erkeş alej'hine ikâme olunan boşanma dâvasmda: Dâvalının adresi meçhul kaimış olduğundan duruşma günü olan 24/5/1967 günü saat 9,30 da mahkemede hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi ve bu tebliğatm ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayuacağı dâvetiye yerine kâim olmak üzere ilân olunur (Basın B. 339 14192/4270) tstanbuJ Şeyuğlu ÖsKııdaı Rartlkfty Adalaı Beyoğlu tstanbul fiskUdat Telefotil» Telgral • 04 MilleUerars» teleton : tlkyardın> Hastabanesl t (< Cerraiıpaşa Hastanesl ı Guraba Uastanes) Hssekl Hastanesl 21 26 80 Numuoe Hastanes) Kudu» Hastaneö Zeynep KAmil : ) ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog