Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

SİVAS Kendisine çirkin tek liflerde bulunan homoseksüel Sabri Çelikus'u yolda tabancay3a öldüren 17 yaşındaki Metin Karaoğlu, dün 4 yıl 5 ay 10 gün hapse maftkum edilmiştir. Karaoğlu. tabanca taşımaktan da 3 ay 10 günlük mahkumiyet almıştır. Cin&i sapığı öldüren genç, 4*> yıl yatacak Öğ retmenler için kamp açılıyor îstanbul'da ve taşrada görevli öğrctmenlerin yaz tatillerinde denizden faydalanmaları için îstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da müsait okul binalannın kamp yeri olarak tahsis edilmesini kararlaştırmıştır. Kampa katılmak isteyen öğretmenler özel olarak dağıtılmış fiş dilekçeleri ile 15 Mayıs tarihine kadar Istanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. llâç endüstrisi hakkında Meclis araştırması açılması üzerinc, dün Istanbuldaki ilâç firmaları temsilcileri ve ilâçla ilgili kuruluş sözcüleri bu konudaki görüş lerini açıklamışlardır. Yerli ve yabancı ilâç firmalarının temsilcileri, basına akseden çok çeşitli iddialann aydınlanması ve gerçeğin orta ya çıkması bakımından Meclis araş tırmasmm zorunlu olduğunu söyle mişlerdir. İlâç firmaları, Meclis araştırmasını faydalı buluyorlar ratmıştır. Bu bakımdan karar yerindedir. Ancak bu suretledir ki gerek Meclis içinde, gerek kamu oyunda yaratılmış bulamk fikirler aydınlanacaktır. Ayrıca sanayi sektörünün şartları ortaya çıkacak. daha yakin bir anlayış ve hükümet himayesi sağlanmış olacaktır.» «MEMN'UN ETKİ» «İltaş» adına Dündar Özbay: «Uzun zamandanberi basın yoluyla ortaya atılan iddialar var. Meclis araştırması açılması tabiîdir ve kabul edihnesi bizi tnemnun etmiştir. Gerçeklerin ortaya çıkması bakımından çok faydalı olacaktır. Ayrıca yabancı ilâç fir malarının davranışlannda memv leket yaranna ir değişiklik sağlıyacaktvr. İlâç firmalan arasmda bir yarışma basladı, hemen ar kasından ham madde sanayünin Türkiyede kurulması için teşebbüsler görüldü.» İki kişi kamyon altında can verdi Maltepe dörtyol kavşağında önceki gece vukua gelen trafik kaza sı sonunda iki kişi kamyon altında kalarak ölmüştür. Kemal Kocaman yönetimindeki 26AK304 plâka numarah kamyon, Kartal yö nünden gelirken Kâmil Unus ile soyadı tesbit olunamıyan Ethem adındaki kişilere çarpmıştır. Ağır yaralanan iki şahıs Haydarpaşa Nü mune Hastanesine götürüleceği sı rada yolda ölmüşlerdir. Kazayı ya pan şoför Kemal Kocamam polis nezaret altına almıştır. ORTA DOĞU TEKNİK UNIVERSİTESÎ SEÇME IMTIHANI Orta Dogu Teknik Üniversitesinin 1967 1968 öğrerüm yılı seçme imtihanlan, 5 ve 6 Temmuz tarihlerinde Adana, Ankara, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, tstanbul, tzmir, Muş, Samsun, Sivas, Trabzon ve yurt dışında temsilciligimiz bulunan merkezlerde, aynı zamanda yapılacaktır. ŞİDDETLİ "Ben 00107,. 21 Nisan Muharrem 11 J 5.11 12.13 15.59 18.54 20.34 3.25 ı I 1 Bir komiser muavini ve bir Belediye Zabıta memuru tarafından şüpheli görülerek Köprüde yakalanan Ismet Sov adındaki esrarıngiz adamın cebinden 50 kutu kibrit çıkmıştır. Şüpheli şahıs Emniyette gazetecilere: «Ben 00107. Emniyet MiidürIüğü kurulmadan Emniyete defalarca gelip gittim. tşim bu. Kimse beni tanımaz. Sizden rica edecegim fotofrafımı çtkmeyin» demistir. 1 L AN Erzurum Nenehaiuj. Kız İlköğrehnen Okulu Müdürlagünden: 1 Okulumuzun Oıtlyacı olan (50.000) eilt bin tdlogram tek Up etanek 2490 sayın tonunun 31. maddesl gereğince fcapalı zart usulü İle lhaleye çıkanlmıştır. 2 Ekmeğin blr küogranunın rayiç flyaü 108 fcunış 95 santim olup tamanunm tutan 54.475.oo iiradır. 3 Eksiltme 28 Nisan 1967 cuma gtinü saat 15.00 de NenebatuD Kız tllsöğretmen Okulu blnasında vapıiacaktır. 4 Muvakkat teminat mlktan 3973.75 liradır. 5 tsteklilerin, 2490 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince hazırlıyacaklan teklU mektuplan Ue muvakkat teminat makbuzu ve 1967 jrclı tasdtklt ticaret ve sanayl odası belgelerinl bsvl kapalı eartı Ihale gtinl) saat 1400 e kadar Komisyon Baskanlıgına vermeleri gereklr. 6 Bu tşe ait şartname ber gün mesai saatlerl dahilinde Okul tdaresinde görülebllir ve Okuldan bedelsia temin edllebülr. 7 Postada v&ki gecikmeler dikkate alınmas. Keyfiyet Uin olunur. (Basın Ş. 111 13192/4252) «FAYDALIDIR» «Deva» Şirketi adına thsan Şensoy: «Meclisteki bütün sözciilerin ileri sürdükleri gerekçeye uygun olarak bir sorusturmanın açılmasını memnuniyetle karşılıyornz. Çeşitli konularda ortaya atılan çeşitli iddialardan sonra, memleket saglığı ve ilâç endüstrisi yönünden hakikatlerin ortaya çıkması faydalıdır. Ayrıca. Meclis arastırmasının millî ilâç sanayiine daha iyi imkânlar sağlayacağını sanıyornz. Her halde Meclis Arastırma Komisyonu tam tarafsızlıkla bareket edecektir.» «İSABETLİ» Türkiye tlâç Işverenleri Sendikası Baskanı Mükerrem Berksoy: «Meclis araştırmasını isabetli hir karar olarak karşılıyoruz. Rea11te ne ise ortaya çıkacaktır. Başka tnemleketlerden bu konuda br nek almak gerekir. Üzerinde durulması gereken çok çeşitli konu vardır.» «RAPOR AÇIKLANMALI» Birleşik Alman İlâç Fabrikası adına Enver Atabek: «Meclis araştırması. ilâç grruplarının birbirlerini itham etmelerinden doğmuştur. Bu menfaat kav gasıdır. Herkesin gelişigüzel konuş masmı önlemek açısından Meclis araştırması çok faydalı olacaktır. Komisyonun hazırlayacağı raporun açıklanması şartıyla.» «ZATEN ZORUNLUYDU» Eczacıbaşı: «Halk sağhği ile yakından iliskisi olan ilâç endüstrisinin bazı önemli meselelerinin tarafsız bir ko misyon tarafından incelenmcsirden memnunluk duyuyoruz. Ortaya atı lan çeşitli iddialardan sonra Meclis araştırması zaten znmniı<vdu.» «MEMLEKET YARARINA» «Wyeth» şirketi adına Halit Tekiner: «Son günlerde radyo ve basındaki yayınlar ilâç sanayiini yıp «Ulusal kalkmma için köylü ve Devlet elele çahşmahdır» Iktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsünde «Toplum kalkınması» konusunda bir konferans veren Doç. Dr. Cevat Geray «Çiftçilerin yüzde 55'i Ziraat Bankasının dağıttığı kredilerin ancak yüzde 13'ünü alırken, yüzde 2'si dr yüzde 29"unu almaktadır» demıştır. «Köylünün ve tarım kesiminin ulusal kalkınmava en genis ölçüde katkıda bulunabilmesinin köylü ve devletin gönüllü işbirliği sayesinde olabilecegini» belirten Geray şunları söylemi.ştir: «Bugun şehirlinin geliri köylü yurttaşın gelirinden 3 misli daha fazladır. Aracılar vasıtasıy la fiyatlar, hiç bir katkıda bulnnmadıkları halde, durmadan artmaktadır. Tüketicinin tarımsal firünlere ödedifi paranın ancak yüzde 35'i köylünün cebiae girmektedir» Lâle mevsimi yarın açılıyor Îstanbul Belediyesinin bahar mevsimini açış günü olan yarın, Emirgânda başlayacak Lâle Bayramı töreninde Atatürk, Çanakkale ve Ankara adlarını taşıyan yeni lâle türleri ilk defa Istanbullulara teşhir edilecektir. Emirgân Korusunda, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenlenen lâle tarhlarında 232 türden 250 bin lâle yetiştirilmiştir. Açılış töreni sırasında parkta kuruimu» olan iki sahnede milli oyunlar oynanacak ve tarihî kukla gösterisi yapılacaktır. Bir ay sürecek olan bayram dolayısıyla parkın içindeki Beyaz Köşkte Belediyenin çalışmalarını gösteren bir sergi de açılacaktır. Dört kişi önceki gece sabaha karşı Gültepede oturan Sabahat Şanhbaşın evine silahlı bir baskın yapmışlardır. Kocası fabrikada çalışan Sabahat, eve girenlerin yabancı olduğunu görünce bağırmak istemiş, fakat baskıncılardan biri tabancasını çekerek, «Konuşma ve bağırma para ve altınların yerini söyle» diye tehdide başlamıştır. Bu arada Sabahatın çocuklan uyanmıs. annelerinin durumunu gorünce bağırmağa başlamışlardır Silahlı baskıncılar, çocukların bağırıp ağlamaları karşısında pa niğe kapılmışlar ve bir saatle bir ayakkabı ahp kaçmışlardır. Olaya mahalli karakol el koymuş, soyguncuları aramağa başlamıştır Siluhlı 4 kişi çocuktan korktu GRİPİN AĞRILARINA KARŞI Namus uğruna kaatil olan baba îstanbul'a getirildi Bir süre önce Yeldeğirmeni'nde kızını tabanca ile ağır şekilde ya ralayan ve kızının dostu Sadik Tarhan'ı da öldüren Kadir Akyol dün yakalandığı Karabükten şehrimize getirilmiştir. Gazetecilere «Kocasından *ynldıktan sonra beş erkekle ilişki knran kızının namusunn payimal etti|ini» söyleyen Kadir Akyol. «Ben kaderin kurbanı olmuş bir insanım» demistir. GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adetalınıbHIr Yeni Ajans: 3025/4244 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sejir ve Hidrografi Dairesi Baskanlığından bildirilmi^tir. Denizciiere ve Havacılara 34 sayılı bildlrî 25 Uâ 28 Nisan 1967 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aşağıdaki noktaları birleştiren saha içinde seyretme. demirleme, avlanma ve bu sahanın 700 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. KARADENİZ BABTIN 1 nci nokU : E. 5819 No. lu Filyos fenertnden 247 derece ve 2.5 mil mesaîedek) enltmi 41 derece 33 dakika Kuzey, boylamı 32 derece 00 dakika Doju olan nokta. 2 nci nokta : Enlemi 41 derece 50 dakika Kuzey Boylanru 32 derece 00 oakika Do^u 3 ncü nokta : Enlemi 42 derece 05 dakika Kuz*y Boylamı 32 derece 32 dakika Dogu 4 ncü nokta : Enlemi 41 derece 51 dakika Kuzey Boylamı 32 derece 45 dakika Doftu. DEMZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUIt (Basın 13521/4251) SLZİ (Biça<rl) GORMES Ue SIMANTO GORMES evlendiler 19.4.1967 İstanbul Cumhurlyet 42S4 VEFAT Kıymetli mesai arkadaşımız İHSAN HASER «ramızdan ebediyen ayrılmı; bulunmakUdır. Cenazesi bugün ögle namazını müteakip Fatih Camiinden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliğlndeki eb«di istir»hatgâhına tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet eyliye. TÜRKİYE İŞ BANKASI A. SLevaıım Müdiirlütü Mensupları Ytnl Ajan» 3070 4290 Silivri Belediye Baskanlığından: Sahil kenanndaki bahçe içinde üışa edilmekte olan gazino binasının iç ve dış sıvalan ile zeminin karomozaik kaplama, doğrama vesair işleri 2490 sayılı kanun gereğince kapalı zarf eksiltmesi svıretiyle yaptırılacaktır. Keşif bedeli 24.910.58 lira olup, geçici teminatı 1.868,30 liradır. Ihalesi 5 Mayıs 1967 tarihine rastlayan cuma günü saat 15.00 de Silivri Belediye Encumeni huzurunda yapılacakttr. Teklif mektuplaraun en geç «aat 14.00 de kadar verilmesi ilân olunur. (Basın 14066/4249) ııııııııııııuııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiıııi'r Yakacıkta yazlık sinemanın gürültüsü kiracıları kaçıraçak Vj. Yakacvçın en*"meskun semti olatı* çarşıdan Ayazmjt yofnha çıkarken, büyük bir yazlık sinemanın yapılmakta olduğunu endişe ile taldp etmekteyiz. Sayfiye ve pansiyon muhiti olan semtimize yaz ayları zarfında tebdili hava ve istirahat gayesi ile geleeek olan kiracılanmız ve misafirlerimizin arıyacakları sükunet yerine gece yanlanna kadar sinema ve pikap gürültüleri ile karşılaşacaklan ve dolayısiyle bir çoklarınuzın geçimini femin eden yazlık kiracılarımızın kaçmasına sebep olacağı; ve hemen bitişiğimizde bulunan Kimsesiz Çocuklan Yetiştirme Yurdun.a devamlı olarak kalmakta olan küçük yaştaki çocukların dahi gece geç vakitlere kadar tedirgin ve rahatsız edilecekleri endişesi içinde bulunmaktayız. Şir'n Yakacığımızın diğer bütün dertleri meyanında tnrizm problemini de eras> bir şekilde ele alan ve kısa bir »• man lavfında bir çok müspet işler basaran Yakacık Belediyesinden ve Belediye Başkanımızdan, yukarıda arzettiğüniz endişelerimizin nazarı dikkste aUnmasını ve giirültüden bu derece zarar görmiyecek da:»a tenha bir semtte yazlık sinema açılmasının teşvik edilmesini, semt sâkinleri olarak istirham etmekteyiz. Ayazma yolu sâkinleri Yakacık îlânen tebligat îstanbul A. ncü lcra memuriuğundan Dosya No. 967/778 tkametgahı meçhul: 1 Mehmet Şahin. Unkapanı. Yesil JMlumbA Cçmalettin sokak No.'6, 2 Şerafettin Karaata, ayıu adreste mukim. M. A. tsmet özbek vekili avukat Semih Tan tarafından aleyhlnize ikame edilmiş bulunan 12.000 lira kira bedeli ve masraflannın tahsiU hakkmdaki lcra takibinde: Yukarıda yazılı adresinlze çıkanlan ödeme emri bila tebllğ iade edildigi gibi, zabıta marifetiyle yaptınlan tahkikat neticesinde dahi adresinizin tesbiti mümkün olamadığmdan 7 günlük ödeme emrinin kanunî süreleri 15 şer gün daha ilâve edilmek suretiyle ilânen tebliğlne karar verilmiştir. tşbu ilânm gazete ile neşri tarihinden itibaren 45 gün İçinde borcu ödemeniz. yine borcun bir kısmma veya tamamma veya alacaklının takibine karşı bir iürazınız varsa yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 22 gün içinde açıkça ve »ebepleri Ue birlikte tcra ve tflâs Kanununun 62 nci maddesi hükmü gereğince dilekçe üe veya sözlü olaral tcra Dairesine bildirmeniz, kira akdinl ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz: takdirde akdi kabul etmiş sayüacağınız, yukandaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etaıezseniz, alacaklının tetkik merciinden tahliyenizi istiyebilecegi, ve kesinleşen kira alacagından dolayı da haciz talep edebileceği, ödeme emri tebliğ yerine kaim olmak üzre ilânen tebliğ ve ihtar Olunur. 18/4/967. (Basın: 2269 4275) TEŞEKKUR Annem Lütfiye Okçu'nun manız kaldığı vahim haıtalığı dcrhal teşhls edip. kendine h«» hazakati ile yaptığı ameliyat sonunda yeniden sıhhate iade eyliyen Haydarpaşa Nümune Ha«tanesi Feridun Şevket Evreıue) (1. Hariclyeı KHniğl S«fi Sayın Operator Dr. f» :i'et İhata Duvarı ve Giriş Kapısı Yaptirılacak Hüsnü İsmet ÖZTÜRK'e Sel Muavini Operator Dr. tımail URMAN, Başasistan Dr. K«mâl ÖZBIYTK. Asistan Dr. Soyadan Kozluca, Ajistan Dr. Cülsen Kurtkaya'ya; ameliyat enâ< sında ve ameliyattan sonra gtisterdikleri yakın il(i sebebiyle Anestezl Şefl Sayıo Doç«nt Dr. CEMAL ÖNER'e. Anestezist Dr. İsmail Tuncer. Bacadstan Dr. Mehmet Sarıbay ve Asistan Dr. Yurdagü] Özer'e. Ameliyathan» Hcmşlresi Oya Zeren'e, Servta Hem'ireleri Nimet Aran ve Zühil Özmen'c. Narkoı Hemsirele» ri Emel Karatekln. Nennln Türtanengil ve Semlne Yılmsı'». diğer iljili personele şükranlarımızı sunmayı borc bilirtm. Orhan OKÇV Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : Miizik öğretmeniz istiyoruz | Orta Okulumuzda müzik öğret S meni varken derneğimiz 40 man Şj. dolin ve bir o kadar da mandolin S metodu satın alarak bu okula he E dlye etmiş, çocuklarımızın ve kar E deşlerimizin müzik eğitimine fay = dalı olmağa çalışmıştı. Müzik öğ = retmenimiz başka yere tâyin olun £ du. Bakanlık Gönen Orta Okuluna E bir müzik öğretmeni tâyin ederse ş bu okula bir de piyano hediye et E meğe söz veriyoruz. Nakle istekli = müzik öğretmeni bulursak tâyinı = için çalışacağız. Gönende müzik E öğretmeni için daha birçok çalış E ma ve varlık gösterme imkânlan = bulunmaktadır. Millî Eğitim Ba = kanlığmın bu iyi niyetimizi karşı S Uksız bırakmıyacağmı umanz. E 1 Müessesemizde mevcut şartname, proje ve keşfine göre 181.000. lira keşif bedelli ihata duvarı ve giris kapıs' yaptınlacaktır. 2 Geçici teminatı 10.300. lira olup. şartnamesi ve diğer evrakı mesaî saatleri içerisinde Müessesemizde görülebilir. 3 Kapalı zarf şeklindeki tekliflerin teminatla birlikte en geç 26 Nisan çarşamba günü saat 15 ten önce Müessesemize tevdii lâzımdır. 4 Müessesemiz inşaatı yaptırıp yaptınnamakta veya dllediğine yapürmakta serbesttir. (Basın 13996/4247) Gönen Kalkmma Dernefci E Mukaddes dinimizin, Ibadet yeri güzel ve eşsiz Sultanahmet yapılarak GÖNEN = Camisinin cepheden sağ laraîı, Cemiye kadar helâ kapatılmış, bahçe cephe duvar lannın pençereleri dolduruimak suretiyle set çekilmiş, güzel âbide, sağ önüne sonradan helâlar ilâve edilerek güzelliği Bugün, Türkiye gerçeklert içinde Türk köylüsünün, sorunortülmüştür. lan çok önemli yer tutuyor. Fakat ne var ki, Türk aydını da Bu ilâve, Caminm azamet ve bu konuyu aynı derecede önemsemiyor. ihtişamını gölgelemiş. zevke ve Anadolu köylüsü, büyük bir uçunımun kenarma doğrn güzellik görüşümuze uygun düş h<zla Uerlemektedir. Her bölgenin kendine hâs özel sorunları memekle beraber. kötü bir man olmakla beraber; gidiş yönleri aynı paralelde ve aynı hedefi zara meydana getırmiştir. çösteriyor. Bu helâların yapılmasına tnut Toprağa bağU olan köylünfin geleceğini biraz düşünmek lak surette lüzum ve zaruret gerekir. Hayatının biricik garantisi olan toprak, erozyon âfeti varsa, arka taraflara. münasip Ue süpürülüp götürülürken; bir kaç dönümlük arazilerde ağaçyere münasip şekilde yapılabilandırma yapmaktan öteye; köklü bir tedbir de alınamıyor. İirdi. ( stelik, insanların boyuna çoğalması vanınd». toprak ana doKaldı ki, Sultanahmet Otobüs vurmuyor. Günden güne, öbek öbek bölünerek gelecekteki durağında güzel temiz, yeraltı Türk köylüsünün alın yansını haber veriyor. vüznumaraları vardır. Bu yüznumaralar o civardaki diğer ca Teknik ziraate doğru gidiş, ya da toprak işçisini sanayie nıilere çok yakındır. doğru çekme gaTetleri; çoğalan gizli işsizlik ve uçuruma doğMuhteşem Sultanahmet Caru gidiş hızı yanında cüce kalıyor. misinin önüne düşen bu helâlar Köyden şehire doğru olan akıını Snlemek ve gecekondn mali yönü ne olursa olsun mutdâvasını haUetmek üzerine tüar serdeden bazı kişiler; köylü lak surette kaldırılmalı ve Cavurttaşları, «cebren köylerinde tutma» ^ibi bir tedbiri telkin minin bahçesi baştanbaça asetmeye kalkıyorlar. Hemen belirtelim ki bu kişiler, maalesef faltlanarak, çamurdan, pislikköy gerçeklerini derinliğine bilmiyen, kulaktan dolma duyuten. yıkık, dökükten, toprak yı Urla fikir yürüten, biraz da sorunsuz kişilerdir. Zira, sadece ğınlarından, çukurlardakı su bivüzeydeki görünüşlere bakmak değil; fakat, insan hak ve hürrikıntilerinden kurtarılmahdır. rivetlerini yakından Ugilendiren bir konuda, konunun esas te(Bir Oknyucn) meline inmek: sorumluluk duygusunun bir gerekçesi olmalıdır. Köyde, emeğini dökecek kadar toprağı bulunmıyan; artık fakirleşen ağasından da 5 üra gündelik alamıyan köylü yurttaş, elbette ki şehre göçecek ve bir kenarda şehrin sığıntısı o= Karanlık bir cadde larak sefü de olsa hayatını idame ettirmeye uğraşacaktır. Tek çıkar yol, ekonomi bilminin emrettiği yönde, bölge E «tstanbulda karanlık bir cadkalkınmasına gidUmesl ve mutlaka Türk Köylüsü örgütlene= de» başlıklı yazı llgililer tararek kooperatifçiliğin uygulanmasıdır. Bu arada gizli işsizliğin S fından incelenmiştir: önlenmesi batamından; köylere kadar, devlet vönetiminde an5 «Şişli Meydanı ile Hürriyet cılık, halıcılık, tavukçuluk gibJ kurslann açılması, el sanatlanE Abidesi arası Abidei Hürriyet nır bölge özelliğine göre düzenlenerek, yaygın hale getirilE Caddesinin tenviri 1965 • 1966 yımesidir. ~ lı umumî tenvirat programınAncak bütün bunlar. bugünkü koşullat içinde ne derece 5 dan plânlanmış ve 3.5.1966 tagerçekleşebilir, bilemeyiz. Bir yanda, yabanci sermaye Ue iş= rihli Encümen karan istihsal ebirliği yaparak Türk ulusunu sömürenler. Bir vanda, 8 saati = dilerek t.E.T.T. tdaresine bildi, can sıkıntısı içinde, güçbelâ dolduran devlet memurları. Bir rilmiştir. yanda, öz çıkarlanndan başka hiç bir şey düşünmiyen bir yı= I.E.T.T. tdaresı iş imkanları ğın diplomalı kişiler. Ve uydurnk Avnıpa seyahatleri. Diğer Z nisbetinde bu yolun tenvıratı tarafta, devlet kurumlarını soyan müteahhitler. Onlarla işbirH tesisatını tadil ederek yeniden liği yapan hırsız şebekeleri. Bu şebekeleri koruyan ve karsı ^ yapacaktır. Bu caddedeki elektiçıkanlan susturmaya çaüşan kocaman devlet memurları!.. Ve = rik şebekesi umumi tenviratlı uçunımun kenanndaki Türk köylüsü™ H ve civardaki binalan beslediğinlste Tflrldyenin hem giilünç, hem de acı teblosu... E den yapılacak tadilât Bayüdım Behram ÖZTÜRK yokuşundaki gibi kolay olmıyaS cağı nazan dikkate ahnmalıdır.» İSultanahmet camisinin I önündeki helâlar 18 Ton Sarı Çinko Kromat Alınaeak En son tekliî verme tarihi 4/5/1967 akşamına kadardır. Şartnameleri Malzeme Müdürlüğü veznesinden temin edilebilir. Dosya No: 1103 DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. (Basuı 14187/4269) Cumhuriyet 4283 Milli Egilim Bakanlıgından 1 Bakanlığımız Mektupla Öğretim Merkezi; vatandaşları bulundukları çevreden ve iş yerlerinden aynlmadan çeşitli okulların dışandan smıl geçme ve bitirme tmtihanlanna hazırlamak. yent bir meslek öğrenmek veya mesleğinde gelişmek lsteğinde olanları yetlştirmek ve boş zamanlannı ftydalı bir şekilde değerlendirmek istiyenlere. jardımcı olmak amacı ile aşağıda adlan vazılı Itursları dütenlemiş bulunmaktadır. 2 Bu fcurslara kaydedileceklerde aranılan nitelikler hizalannda yazılıdır. 3 Kurslann belli bir kayıt süresi yoktur. Dileyen kadın, erkek her yaştaki vatandaş yıhn h«T aymda kurslara kaydedUebüir. 4 Kurslan bitirenlerden: uygulanacak tmtlhanlar sonucunda başan gösterenlere bir kur» bt tirme belgesi verüecektir. 5 Söz lconusu kurslardan sembolik mahiyette bir detaya mansus olmak Ozere Qcret almmakU olup, kurslann hizalannâa yazılıdır. 6 Kurslara kayıt olmak için şu belgelerle Bakanlığımızın aşağıda yazılı adresine müracaat » dilmesi gerekmektedir: a) Hangl kursa katılmak isteğinl bildirir düskçe b) Kurs ücretlerinin yollandığına dalr para makbuzu (kurs ücreti posta havalesl vey« öanKs havalesi ile şu adrese eönderilecektir: Ziraat Bankası Ankara Yenişehir Şubesindeki Mektupla ögretlm Merkezinin C630 20722) numarah besaba. Kayıt olunacaklarda aranan Knrstm Adı: nitclilder: Kurs Pcrett 1 Radyo Onanm Kursu 2 3 4 5 6 7 8 Maklne Ressamlığı Kursu Onparmakla Daktilografi Kursu Transistörlü Radyo Onanm Kursu Besin Beslenme Kursu Otel Hizmetlerl ve Eğitimi Kursu Üköğretmen Okulu Bitirme îmtihanlanna Hazırlayıcı Kurs AKşam Tekniker Okulu Elektrik Bölümü birinci sınıf, smıf geçme imtihanlanna dışandan girecekleri hazırlayıcı ıCurs. Akşam Tekniker Okulu Yapı Bölümü birinci sınıl. sınıt geçme imtihanlanna hazırlayıcı Kurs. Akşam Tekniker Okulu Yapı Bölümü ikinci smıf. smıf geçme imtihanlanna dışandan glrecekleri hazırlayıcı Kurs. Akşam Tekniker Okulu Elektrik Bölümü ikinci smıf, sınıl geçme tmtihanlarına dışandan girecekleri hazırlayıcı Kurs. Elektrik Iç Tesisatçıhğı birinci smıl yetkl belgesi İmtihanlanna hazırlayıcı Kurs. Ortaokul veya yüksek dereceli bir okuldan mezun olmak En az tlkokuJ mezunu olmak E!n az ortaokM! mezunu olmak En az ortaokul mezunu olmak En ız ilkokui mezunu olmak En c ilkokui mezunu olmak Lise. ticaret lisesl vc tmam natip ofculu mezunu olmak Erkek Sanat Enstitüsü Elektrik ve =»dyoculuk şubesinin birlnden mezun olmak. Yapı tnstitusu veya Erkek Sanat Enstitüsü Marangozluk şubesinden mezun olmak Akşam Tekniker Okulu Yapı Bölümü birinci sınıfından ikinci sınıîına eeçmiş olmak Akşam Tekniker Okulu Elektrik Bölümü birinci sınıfından ikinci sınıîına geçmiş olmak. Erkek Sanat Enstitüsü Elektrik Bölümünden 1954 yılmdan sonra mezun olmak veya ikinci sınıf yetkı belgesıne sahip olmak. 25 TL. 25 TL. 25 TL. 25 35 rt. Köy sorunları Millî Eğitim Müdürlüğüne ait 28.175. TL. muhammen bedelli Dodge Mercury marka iki adet Demperli kamyonun 2490 S. K. nun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile onanm ihalesi 351967 Çarşamba günü saat 16.00 da tl Daimî Encümenince yapılacaktır. Geçici teminatı 2114. TL. dır. Bu ve buna benzer iş yaptıklarına dair en az keşiin yarı değerinde olan belgelerini eklemek suretiyle llımiz Bayındırhk Müdürlüğüne müracaatla alacakları ihale iştirak belgesini eklemeleri şarttır. Taliplerin mektuplarını ilgili kanun maddesi gereğince hazırlayıp ihale saatinden bir saat evveline kadar tl Daimî Encümenine vermelerinı, postada vaki gecıkmelerin nazan ıtibare alınmıyacağını, ihale dosyasının mesai saatleri içinde Millî Eğitim Müdürlüğünde görülebileceğini, komisyonun ihaleyı yapıp yapmamakta serbest olduğu ilân olunur. (Basın 14079'4248) Sokorya III Daimi incümen Baskanlığından I L ÂN Lüleburgaz Belediye Baskanlığından: Belediyemiz Sineması için muhammen bedeli 55.000.00 TL. sı muvakkat teminatı 4.000.00 TL. sı olan 500 adet sinema koltuğu kapalı zarf usulü ile ahnacaktır. İhale 5 Mayıs 1967 cuma günü saat 15 de Encümen huzurunda yapılacaktır. Taliplerin 2490 sayılı kanuna göre hazirlayacaklan teklif mektuplarını ihaleden bir saat evvel Encümen Başkanlığına vermeleri, postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. Dosya mesat saatleri dahilinde Fen Dairesinde görülebilir. (Basın 14076/4250) ru 40 TL. 5U TL. 5U TL. 9 10 11 50 TL. 50 TL. 50TL. DENİZCİLİK BANKASI LA.0. DAN: Aşağıda cins ve miktan gösterilen malzeme satın alınacaktır. En son teklif verme tarihi 4 Mayıs 1967 akşamına kadardır. Şartnameleri Malzeme Müdürlüğü veznesinden temin edilebilir. TOZ SABTJN ' 10 Ton YEŞİL SABUN 40 Ton TUVALET SABUNU 150.000 Adet BEYAZ SABUN (1. d Nev'i) 105 Ton 12 50 I L . Kayıt • Kabul ve daha fazla bil)ri İçin müracaat adresi: MTLLl EGtTİM BAKANLIG1 Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genei MUdUrlugü Sakarya Cad. Şahlnoglu Han bat: 1 Yenişehir Ankara. ıııııııiMiııııııııııııııııııllMllllllllHllllllllllllllillliniIllllHIHlllllIlillllllllllIllllllllllllllllllIIIIlllIlllH^ (Ba«m 14188/4268) (Basın: 14237: A. 3673 4265)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog