Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

ADENAUER'İN CENAZESİNDE BATI LIDERLERİ BİR ARAYA GELİYOR Salı günü Zirve toplantısı var (DIŞ HABEKLER SEEVİSÎ) BONN önceki gün ölen esfcl Batı Alman Başbakanı Adenauer'in enaze töreni, gayri resmî bir zirve toplantısına vesile olacaktır. Salı günü yapılacak törende MADRÎD, (a*.) Başkan Johnson, Cumhurbaşkanı gpanya Ulusal Basın Ajann General De Gaulle ve Başbakan «Europa Press» in Sekreterl Harold Wilson Ue Batı dünyasıAntonio Herrero, hükümetçe nuı diğer liderleri hazır bulunaresmen tanınan Madrid ÜmVerricaklardır. Üç büyük liderin bir tesi Edebiyat Fakültesl ögrencl »raya gelmesiyle, nükleer süâhDerneğinin geçen Şubat aymd» ların yayılmasım durduracak yaymladığı bir büdiriyi basm» andlaşma tasansı, tngüterenia Ortak Pazar üyeliği ve NATO it aksettirdiği için 50 bin peseta (yaklaşık olarak 7500 TL.) para tUakının geleceğl gibi hayatl konuların ele alınması ve en yük cezasına çarptınlmıştır. Öğrenci derneğinin söz konusu cek kademede müzakere edilmebildirisüıde, Fransa Ulusal ÖJsi mümkün olacaktır. renci Derneğlnin Başkanı Pierre finya seçkin bir devlet aBütün bu meseleler, Amerika ve Vanderburie'nin, izinsiz düzendamuiı, Federal AlmanyaAvrupanın arasını açmaktan başlenen bir toplantıda yaptığı konus ) lılar da «Der Alte (İhti] A bölebilemanın metni verilmekteydi Ispan Avrupay, yar>> lerini kaybetmişleryol polisi, Vanderburie'yi daha ir. Pek tâze ve hâfızalardan he25 Nisanda, Kolonya (Köln) şeh sonra tevkif ederek «ınır difa etüz silinmemiş olduğundan, Dr. rindeki aile kabristanına gömülemişür. adenauer'in günah ve sevaplannı cek olan Adenauer'in cenazesine Ispanyol hükümetine göre, Uhıyrıntılanyla tekrarlamakta bir diğer dünya liderlert de katuasal Haber Ajansı, bu büdiriyi ya ayda görmüyoruz. İkinci Dünya caklardır. yımlıyarak basm kanununun ikin avaşı sonrası Avrupasuıı derin şeci maddesine aykırı hareket etBu arada, gerek Adenauer aileilde etkllediğini, Almanya üzerine miştir. Bu madde, dahilî güvenll«ine, gerekse B. Alman hükümetiamgasını basmış olduğunu söylene tâziyet mesajlan gelmeye de ğin korunması ve gerçeklere sayeceğiz. gı gösterilmesiyle Ugilidir. vam etmektedir. Dünyamızm eskisinden çok daha ızlı değiştiği şüphesiz. Devirler rtık bir kuşak boyu kadar dahi zun ömürlü olamıyor. Adenauer, .endi ismini tasıyan ve bizzat yaattığı dcvrin fâni varlığının göçtmesinden önce tarihe kanstığnıa anık olan nadir devlet adamlarm an biridir, •Adenauer devrU olarak «nılan aman parçası, soğuk harbe rastlar. ioğuk harb ve Adenauer'ın gayetleri Batı Almanyayı yaratmıs, leslemig. emsalsiz bir lefaha kavuı urmuş, Hitlerin kaybettirdiği sayfi ve güveni hiç değilse Batılılar lezdinde yeniden kazandırmıştır. ?ederal Almanlar, Washington'ın elkinleriyle Batı İHifakı yeterince füçlenince Sovyetlerin memleketerinin Doğu kesimini bir gümüs epsi içinde kendilerine sunmağa • necbur kalacağına inanmıslardır. j 3olayısiyle Bonn, NATO'nun sağ | amlaştırılması ve Batı Avrupa BirIğinin gerçekleşmesl uğrunda olan :a imkânlarıyla çalıs». büyük U iakârlıklarda bulunmuştur. Fakat yukanda özetlediğimls po litikanın geçerli olmadığınm, bekle Londra doklarma sandıklar içinde gelen altı bin kaplumbağanm caiaenln zıddı sonuçlar vermeğe başla el y e t çefctuderini gören Hayvanlan Koruma Cemiyeti, hayvanlara Jığının anlaşılması hayli S""™1* I koymus ve resimde görüldüğü gibi bunlann arasından Ölenleri ayıkLir Batılılann hummalı hazırlıkla 1 jr . . .... . „ ., , , . . , * n Doğululan mukabil tedbirler al . ***» * * » *y*"* "nWtajlm yerlestınlmelerim saglamıstır. mağa kışkırtmıştır. Varşova Paktı I ^ ^ kurulmuş, Berlin Duvan örülerek I ^ ^ d I lOVOfd *Hd fl HallCI Doğrudur ama.. rkadaşunr Ecvet GuTesta CHP deki son iç geüşm*leri en yakından takij eden yazarlardandır. Bu yoldaki tutumu her zaman39sene lik bir C.H.P. !i olan bu kalem sahibininkine nymaz. Bu da normaldir, nitekün benim de bazan kendi partimin tutumunu beğenmediğim olmuştur. O kadar olmuştur ki; bu sütuna yazı yazmayı teklif eden rahmetli Yunus Nadi Bey beni tenkidç; bir muharrir olduğum için 1940 senesinde bu gazeteye almıştır. O zamsa Halk Partisi iktidarda idl. Evet! Ecvet Beyin dediği dofrudur, Halk Partisi bir kitle partisidir. Artık siyasî partilerde de siyasî ve sosyal sebeplerle gelişr meler olacaktır. Halk Partisindoki de budur. Gerçi manzara odur; ama bence hakikat, hâlâ Halk Partisinde idareyi elde tutan zümrenin seçimi istenilen neticeye ulaştıramamış olmasının tepkilerinden doğrauş kavgamn zaman zaman şekü değiştirmesinden ibarettir; çünkü seçimi kaybeden kunnay, isl bir seçim tâbiye hatası olmak» tan çıkararak bir politik tâbirin iıahı ve nihayet Halk Partisinin lork senedenberi tuttuğu yolun hatalı olduğu iddiasiyle siyasî yel pazede yerinin tâyini şekline sokmuştur. Ne var ki bu gelişmeler aşağıdan vukan değil yukandan asağı yapüdığı için teşkilâtta yer yer çekişmeler zirvede de bir lk" tidar mücadelesi başUmıştır. Bugün türlü mâna ve izahlara büründürülen çekişmenin esası budur. Ve daha kafîsi gelecek seçine kimlerin liste başlannı tutecağı dâvasıdır. Haaa, bundan istifade edüerek Halk Partisine yeni bir renk verilecekse bunu açıkça söylemek, çekişmekten evlâdır. Benim g5r> düğüme göre Halk Partisine verilmek istenen yeni renk ax çok sosyalisttir. Sanılmasın ki bu keUmeyi beğenmeden kullanıyorum, Bir parti sosyalist olur, radikal olur, veya liberal olur. Halk Partisi de uzun zamandır bünyesindekl devletçiliğin bir geUşme ve istihalesi olarak devletçi sosyalist olabilir. Olursa bunu apaçık söylemeli ki; istiyen kalsın, isteyen gitsin; çünkü dünyada en iyi slyasî parti devletçi sosyalistliktir diye kunse iddia edemez. O kadar iddia edemez ki, kırk senedir yalnız Atatürk ve İnönü'nün direktifleriyle düpedüz tek parti sisteminde idare edilmiş olan Halk Partisinin kırk senedir hatab bir siyaset tatbik ettiğini iddia eden Bülent Ecevit arkadaşunız farkında olmıyarak Halk Partisinin iki büyük kurucusunun devletçi politikasuu yermiş, üstelik estd devirlerin katı d?vletçiliğini bUmemezükten gelir görünmüştür. Halbuki zaman zaman Halk Partisinin küçük büyük kongrelerinde bü devletçfflk yfizünden memleketin, halkın ve partinin uğradığı zararlar konuşulmus, tenkid edilmiştir. Ne ise.. olan şudur ki Halk Par tisi bir seçim mağlubiyetinin h«sabını görürken önce bir siyast tâbir, sonra bu tâbirin izahı. daha sonra bu izahın zaruri neticesi olarak bir renk değiştirme ameliyatiyle karsı karşıyadır. Bol miktarda siyasî mugalâta ve kabahklarla kanşık da olsa karşılıku olarak söylenen sözler arasmda bazı hakikatler vardır. Ve artık ne olacaksa ounalıdır; ama acaba bu büyük operasyon 1çin zaman iyi seçilmis midir? Zannetmem! İkincisi; bu siyasî operasyon bir şahıs ve İnönü düsmanlığı haline getirilmek istenmiştir. Bu doğru mudur?.. Sîannetmem!.. Üçüncüsü; 28 Nisan kurultayında bir tüzük tâdili yapılacaktır ve bu tâdil merkezi, teşkilâta ve âzaya karşı kuvvetlendirecek sekilde olacaktır. Bu doğru mudur? Aslâ, zannetmem. Merkezin teşkilât üzerindeki baskı ve salâhiyetini arttıracak bir tüzük tad'uinin kime taraltar olursa olsun bir kurultaydan çıkarılacağmı da hiç zannetmem. Çünkü hakikat, kuruluşundanberi Halk Partisi aşağıdan yn kan değil, yukandan asağıya ida re edilmiş ve hepimiz bundan şek vacı olmuşuzdur. Şimdi kurultayın daha fazla salâhiyet vermes bilmem ne dereceye kadar umu lur. E ama, merkezin salâhiyet olmazsa bu âza nasıl idare edilir' Orası doğru, doğru.. ama bunı azayı alırken düşünmek ve insan lan partiye yük olsun diye deği kıymet olsun diye aUnak lâzım dır. Bakın ne diyor Ecevit? 8 kişi çıkarsa 8v bin kişi gi rer, diyor. Hep böyle olmuştur Hep kalabahğa kapılmışudır. Bı kalabalığın bize ne kadar faydal olduğunu irili ufaklı liderlerimi elbette görmüşlerdir. Hâlâ bun da ısrar, bir türlü değişmiyeceği mizi göstermez mi? B. FELEI SMBETİHİZİH UMVTUI I AIte»nin ırkasından HER HUSUSTA EN BASTA kalitede en başta Batı anlamında dahi ön safta yer alan modern tesisler, ileri bir teknik, titiz kalite kontrolü ve kalifiye elemanlar sayesinde ARÇELİK bugün en Ustün kaliteyi temsil ediyor. ARÇELİK kalitesine güvenen ezici bir, çoğunluk ARÇELİK i tercih ediyor... ısrarla ARÇELİK alıyor. bütün kesinleşmiştir. Hele Doğu I Batı yakınlaşması akunıyla birlik | tc Federal Almanyanın soğuk harb üzerine oturtulan düzenl allak bıdlak hale gelmiştir. Batı Almanlar, sıkı sıkıya sarılıp medet umduklaHAVANA, (a.a) rı Amerikanın üzerlerinden atlaya 1 rak Rusya ile dost geçinme çareüba Başbakanı Fidel Castro, lerini araştırdığmı hayal bnklığı Castro aleyhtarlarmın Gi1 içinde izlemişlcrdir. I ron knmsalındakl (îkartma Bonn, Doğu Almanyanın da, daha I doğrusu bölünmüşlüğün soğuk har bin bir meyvası olduğu gerçeğinl pek pahallıya öğrenmiştir. Sebep ortadan kalkınca netice de kendili . ğinden sonra erecektir. Klesinger" I in siyahkırmızı koalisyonunun »o ' • D. BERLtN Komünist par ğuk harbi ortadan kaldırmayı öntisi kongresinde konuşan Polonya gören gecikmiş «Doğuya açılış» si komünist partisi birinci sekreteyasetinin hedefi, şimdiye kadarkl ri Gomulka, Polonyanın «Batı Al hatalı tutumun Radikal şekilde düman militarizmi ve intikamcıhzeltilmesidir. Doğu ile Batı arasın I karşı Doğu Almanyayı tada köprüler kunılması artık Fede ' ı desteklediğini söylemiştir. ral Almanyanın ulusal çıkarlanna I • ATİNA Demokrat Birlik ihanet değil. yeniden birleşme için I Partisinin lideri Elias Çirimokos, uygun ortamı hazırlayacak tek yol ' 28 Mayıs seçimlerine katılmıyaolarak değerlendirilmektedir. I cağını bildirmiştir. Kiesinger de, işe Sovyet Bloku | Çirimikos, partüün diğer üyenun âsi üyesi Romanya ile başla lerinin «partiyi temsil etmemek» yıp diğer komünist Doğu Avrupa I şarttyle seçimlere katılmakta ser ülkelerini kuşkulandırmak suretiy | best olduklarını belirtmiştir. le hataya düşmekten kurtulama• TKYO Japon hükümeti, mıştır. Bir anlık kapris değil, fa I nükleer enerji ile çalışan Amerikat Federal Almanya dıj politika | kan şilepi Savanna'mn, Japon sının değişmez bir unsuru» olduğu limanlanna girmesi için Izin veraçıklanan Doğuya açılış siyaseti, I meyi reddetmiştir. hâlen Romanyadaki sınırlı başarısm | • SAYGON Kuzey Vietnamdan sonra yerinde saymaktadır. daki askerî ve stratejik hedeflere Kayhan SAĞLAMER I şiddetle hücum eden Amerikan uçaklariyle, Kuzey Vietnam hava kuvvetlerine mensup Mig17 avcı uçakları arasmda, Hanoi dolaylannda tam 17 çarpışma olmuştur. WA5KÎNGT0N, (a.a) • ROMA Türkiye tçişlerl Bakam Faruk Sükan çarşamba ge irleşik Amerika Sağlık Sercesi İtalyan Dışişleri Bakam A vislerinin yayınladığı bir mintore Fanfani üe bir görüşme rapora göre, 1965 yılında yapmıştır. Sükan'a Türkiyenin doğan Amerikan kadınlan 3038 Roma Büyükelçisi Fuat Bayramy» da 2039 yılına kadar yaşayaoğlu refakat etmiştir. bilecekler ve aynı tarihte doğan • WASHİNGTON Jngütere Dışişleri Bakanı George Brown, erkeklerden 7 yıl daha ömürlü Güney Doğu Asya Andlaşması Teş elacaklardır. kilâtmın (SEATO) Bakanlar Kon Amerikan Sağlık Servisleri, seyine, Süveyş'in doğusundaki İn 1965 yıhndaki ölulerin sayisma giliz birliklerinin sayı gücünde önemli bir indırim yapümıyacağı dayanarak. Amerika'da kadınlar hususunda teminat vermiştir. arasmda ortalama hayat süresi• KAHİRE Bağdattan bildinin 73,7 yıl, erkekler arasında rOdiğine göre, Irak sınırında Ida ortalama 66,8 yıl olduğunu raklı sınır muhafızlan ile aralatesbit etmiştir. Bu rakamlar, rında çıkan bir anlaşmazhktan 1964 yılında tesbit edilen rakam sonra, Kuveyt, Irak smırma taklara da uymaktadır. viye birlikleri göndermiştir. iki Almanyanın bolunmuşlugu bu» . ^ d J V I ^ / VİICTCI A U u l l \ I I lA JO geniş haberler gelecek,, hareketinin basariiulı|s n|r»manmn altıncı yıldönümü dolayısiyle Havana'daki «Chaplin» Tiyatrosunda bir konusma yaparak demiştir ki: «Dünya yakında «CHE» Guevara'dan daha geniş haberler alacaktır. Emperyalistler «CHE» Guevara'nm nerede olduğnnu bilmek için neler vermezlert «CHE» Guevera Lâtin Amerika' da yeşil bereli Tankee'lere kar sı kırmızı bereleri temsil etmek tedirj» Kuba Başbakanı, «Tam bir başarısızlık» diye nitelediği Punta Del Este Zirve Toplantısına şiddetle çatarak demiştir ki: «Bu konferansa katılmış olaa Lâtin Amerika Devlet Başkanlan TUhlarını emperyalist şeytanına satmıslardır. Lâtin Amerika'daki açlıçın ve sefaletin kaçınılmaı ve tamir edilmez so nucu, devrim olaeaktır. Hiç kim se bu devrime karşı koyamaı. Bu devrim tarihî ve hayatî bir torunluktan doğmaktadır.» Vietnam konusuna da değinen Küba Başbakanı Fidel Cast ro. Cumartesı günü New York' ta Vietnam Savaşı aleyhinde ya pılan büyük gösteri üzerinde du rarak demiştir ki: «Devrimci mücadele «ertleştikçe Amerikan halkı gözünü açacaktır. Emperyalistler günün birinde bir ya da iki değil, üç dört Vietnam'la karşılaşacaklar dır.» Fidel Castro'nnn konuşmasını yaptığı salonon seref tribününde Küba Cnmhurbaşkanı Dorticos ile Başbakan Yardımcısı ve Silâhlı Knvvetler Bakam Raul Castro da göze çarpmaktaydılar. Fidel Castro'nun kardeşi Raul Castro'nun bulunuşu özellikle dikkati çekmiştir. Çün kü, büindiği gibi, Jnan Almeida Bosque geçen ay Silâhlı Knvvetler Bakanlığında geçiei olarak Raul Castro'nun yerini almıs ve Raul Castro Ocak ayındanberi ortalıkta göTÜlmemisti. Bu da gerek Küba'da gerekse yabancı ülkelerde çeşitli soylen tilere yolaçmıştır. I ödeme kolayiığında en başta Türk ailesinin ihtiyacına göre düşünülmüş zengin ARÇELİK modelleri arasından bütçenize uygun olanı ayda 95 ve 225 lira arasmda değişen çok müsait ödeme şartlarıyla temin edebilirsiniz. 1 Kısaca.. serviste en başta Memleket sathına yayılmış modern servis ve bakım teşkiiâtıyla ARÇELİK, Arçelik sahiplerinin her türlü bakım, kontrol ve yedek parça ihtiyacını derhal karşılayan tek markadır. inracatta en başta Kalitesini yabancılara da kabul ettiren ARÇELİK ilk buzdolabını ihraç eden Türk fabrikası olmak şerefini de kazanmıştır. Çok yaşayacaklar ve ikramiyede en başta ARÇELİK, buzdolabı alanlara her hafta 50.000 lira ve 20 hafta müddetle 1.000.000 lira ikramiye dağıtarak ARÇELİK'e sahip olmanın verdiği saadete saadet ka*an sizin öz malınızdır. B bütün ihtiyaçlara eevap veren S Arçelik modeliı 6,5 ayak 4,5 ayak 8 ayak 10,2 ayak 12,5 ayak 10 kiloluk bebek doğdı LİMA, (a^) Eşi Peru'nu Kuzeyindekı bir hastahaned çahşan 19 yaşmdaki Joseîın Borda adındaki bir Peruiu ki dın. pazartesi günü 10 kılo 8C gram ağırhğında bır kız çocı ğu dünyaya getirmıstir. VEFAT Merhum Ali Şefik Ediz ve merhume Ayşe Aiet Ediz'in kızlan, Hanife Ayfer'in kız kardeşi, Murat Özgen Ayfer'in teyzesi, Faruk Ayfer'in baldızı, Akın Yönter'in annesi, Serhad Yönter'in babaannesi, Yeşim Yönter'in kayınv alidesi, Salihatı Nisvandan 95 145 175!2OO:225 1.450 URA peşin peşin pefin AYDA MEVLİT 2.100 LtRA DVRNhVhmZ 20 Nisan 1967 günün tutulduğu amansız hastalıktan kurtulanuyarak Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 21 Nisan cuma (Bugün) günü öğle namazını mütaakıp H a a Bayram Camii Şerifinden kaldirılarak, ebedî istirahatg âhına tevdi edilecektir. AILESİ 2.500 LtRA 2.900 LİRA peştn peşin 3.250 URA Vefatı ile bizleri elemli, yuvamızı ıssız bırakıp aramızdan ebediyen ayrılan, vefakar eşün, sevgüi babaınız; MUSTAFA SERTEL'in vefaünın 52 nci ^inüne tesadüf eden 22 Nisan 1967 cumartesi akşamı, Bursa, Merınos caddesi Özel İdare ApartımanındaKI evimizde Mevlıdhan Aziz Bahrlyeli, Hafız Azız Kaya ve arkadaşlan tarafından kıraat olunacak mevlidi şerıfe bütün dost, akraba ve dın kardeşlerimiîln teşriflerini rica ederiz. Eşi: Şükriye SERTEL ve Çocuklan (Cumhurıyet: 4257 Yenl Ajana: 3042/4277
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog