Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

HiKÂYELER STEFAN ZWEİG Çeviren: Burhan Arpad 25 inci ölüm yılı dolayısiyle bütün dünyada anılan ünlii Avusturyalı yazann en güzel hikâyelerinin aslından yapılan çevırileridir. Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan Dünya Edebiyatından tercümeler serisinde çıkmıştır. Hikâyeler I 700 Kuruş. Hikâyeler n 400 Kuruştur. (Basın 13351/4264) umhuriYet KURDCUSÜ: YUNÜS NADÎ ASTOOMAN ARMAGANI 43. yıl soyı 15345 Telgraf ve tnektup adresfc Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cuma 21 Nison 1967 Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu Tasarısı Meclis'te görüşülmeğe başlandı Yurt dışındaki işçilerle gensoru reddedildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Giresun MiUetvekill Ali Cüceoğlu He Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan tarafından verilen ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çahşan işçilerimiıin rkonomik durnmları ile ilgilenmediği ileri sürülen Hükumet hakkında gensorn açılmasını öngören önerge, Millet Meclisi'nin dflnkü birleşiminde reddedilmiştir. Meclis, bn arada, Ordu Personel Kannnu Tasarısını görüşmeye başlamıştır. İnönü, "parti içinde iki yıldır buhran var,, dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) bahçe gezintisi yapmış ve Sekızlerin son günlerdeki çe şıtli davranışlarma karşı not defterine yazdığı şu krsa demeci vermiştir: . «İki seneden beri parti içi bir buhran geçiriyoruz. Parti teşkilâtımız simdiye kadar partiyi selâmete çıkarmıslardır. Kurultayda da sa? duvularını ve isabetli kararlarını göstereceklerine güveniyo • rum» demıştir. Inonü, Çankayadakı köşk'ünün bahçesıne çıkmadan önce bır süre Prof. Nihat Erım ve Genel Sekreter Bülent Ecevıtle çalışmış, Ecevit'in köşkten ayrılışın dan sonra Nihat Erımle bırlık te bır bahçe gezintisi yaparak gazetecilerle konuşmuştur. CHP met lnönü dün olduk ça soğuk bir havada kısa bır Genel Başkanı Is 8'ler, Gaziantep'e gidiyor Ecevit: «Kurultay'ın vereceği hükme uymaktan şeref duyacağız..» llllllllll llllllllll Suboy Assuboylaro Odenek Kanun Tasarısı Başbakanlığa verildi Sait TERZİOĞLU ANKARA Genel Kurmay tarafından hazırlanan «Türfc Silâhlı Kuvvetleri Hizmet Ödeneği» Kanun tasarısı Başbakanlığa sevkedilnüştir. Tasan, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli Hâkim, Tabib ve Mühendıs gibi subaylara çe şitli kanunlarla verilmekte olan tazminatları kaldırmakta ve ye rine Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bütün personelinı kapsayan «Tek ödenek» sistemini getirmektedir. Yeni tasarıda yer alan hükümlere göre, TürK Silâhlı Kuv vetlerinde görevli Hâkim, Tabib. Mühendis ve Profesörler* bugüne kadar çeşitli kanunlara dayanarak verilmekte olan tazminatlarla, diğer subay ve assubaylara verilmekte olan tayın bedelleri. hizmeten tazminatları kaldırılarak bunun yerine, üç yıhnı doldurmuş bİT Albayın maaşı olan (2700) lira kıstas alınmak suretiyle her rütbedeki subay ve assubaylara muayven. oranlarda ödenek verilecektir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) CHP'de bildiri ve demeç savaşı dün dedevametti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP'deki demeç ve bildiri savası, dün de devam etmis, Genel Sekreter Ecevit, 8'lerin bir gün önceki bildirisine cevap verirken CHP Grup Başkanlığı, Feyzioğlu ve arkadaşlarının, Pazar günü Gaziantep'te siyasî bir toplantıya katılacaklarını bildirmiştir. Ecevit, «Kurultaj''ın vereceği hukme uymaktan seref duyacağız> demiş, CHP Grup Başkanlığının basına dağıttığı bildiride ise, «Yonetmeliğe gore, her hafta toplanması gereklı CHP Grup larının toplantılannı engelleme yolunda bır süredır devam eden ve maalesef Genel Merkez sorumlularınca yürutulen gayretler, etkısiz bırakılmıştır» denilmistir. Bu arada, Orta'nın Solu'ndaki Parlâmcnto üyelerinden geçen Görüşmeler önerge sahipterinden Ali Cüceoğlu (CHP) yaptığı konuşmada, Almanya'da ekonomik kriz dolayısiyle 20 bin işçinin işsiz kaldığını belirtmiş ve burada çalışan işçilerımizin, Karadeniz bakır cevherini işletmek için Hükumet ve Parlamentoya başvurmalarma rağmen, olumlu sonuç alamadıklarını ileri sürmüştür. Cüceoğlu, Almanyadaki işçilerin tasarrufu ile kurulan bir şirketin bu konucla Etibank'la protokol imzalamasına rağraen, hükumetin bu tesıslerin kurulması için Amerikan firmasiyle protokol imzaladıginı soylemiştir. Milletrekili, «özlerine şoyle devam etmiştrr: (Arkmn Sa. 1. Sa. 1 d») Adenauer'in cenaze töreninde Demirel d e bulunacak ^ Gülek'in dünkü Meclis'te Adenauer ile ilgili sözlerini AP ve CHP'liler ayrı ayrı alkışladı DENİZlŞ TASARISI DÜN KANUNLAŞ7I llllllllll llllllllll Kazanın kurbanlan toplanıyor (Telefoto: THA UPI) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Federal Almanyanın eski Başbakanlanndan Konrad Adenauer' in 25 Nisan Salı gunu Bonn'da ya pılacak cenaze töreninde Turkiye' yi Başbakan Süleyman Demirel temsil edecektir. Başbakan Demir*!, muhtemelen bugiın Istanbul'a gıdecek, yarın basm toplantısı yaptıktan sonra Pazartesi günü uçakla Almanyaya gidecektır. Millet Meclisinin dunkü birleşiminde gündem dışı bir konuşma yapan Gülek'm Adenauer ıçın soyledıği «Dostları tarafından soylcnen kusuru. zamanında çekilmemesi olmuştur» sözlerini AP'liler alkışlamışlardır. Gülek'in eski Alman Başbakanının ölümünden bir yıl oncesine kadar partisinin başından ayrılmadığmı belirtmesi ıse, bu defa CHP'lılerın alkışlarıyla karşılanmıstır. CHP Genel Ba>=kanı tnonu de bir demeç vererek Adenauer'in tarıhi şahsiyetını övmuş Ve Alman Milletine tazıyetlerini bildirmiştir. Tural, askerî meskenler için Başbakana başvurdu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Genel Kurmay Başkanı Cemal Tural, Başbakan Demırel'e gonderdiği bır yazıda, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde, Silâhlı Kuvvetler konut yatırımlan projeleri yapımı gdrevinin Devlet Plânlama Teşkilâtından alınarak, Genel Kurmay'a verilmesini istetnıştir. Genel Kurmay Başkanına yakın çevrelerden alınan bilgiye göre Tural, mektubunda, konut yatırımlarının dağılımının, Genel Kurmay Başkanlığınca plânlanmasının zorunlu olduğunu belirtmiş ve bu görevin, DPT tarafından yapılmasına engel olunmasını bildirmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Lef koşe'de bir uçağa yıldırım çarptı MECLİSTE Senato, Orhortun dokunulmazlığını kaldırdı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Denizlş Kanunu Tasansını dun kabul eden Cumhuriyet Senatosu, Giresun Senatoru Sabahattin Orhon'un (AP) yasama dokunulmazhğını kaldırmaya da karar vermiştir. Orhon'un yasama doknulmazlığı, Turk Parasının kıymetini koruma kanununa aykırı hareket ettiği iddiasıyla açılan bir dâvâ ile ilgıli olarak, kaldırılmıştır. Orhon da, dokunulmazlığının kaldırılmasını ıstemıştir. 126 yolcu öldü, kuyruktaki 4 kişi kurtuldu BÜYÜK Dış Haberler Servisi LEFKOŞE Tarife dı§ı seferler için uçak kiralayan Glabeair adlı Isviçrc Havacılık Şirketinin, Britannia tipinde bir yolcu uçağı dün sabah erken saatte inişe geçtiği sırada Lefkoşe yakınlaruıda düşmüş, kurtarma ekipleri 124 ceset bulmustur. Kurbanların ckserisi kadındır. Bombay'dan kalkıp Zurıh'e gitmekte olan uçak, hava muhalefetı yuzunden yolunu değıştırerek Lefkoşe'ye ınmek uzere ıken şıddetlı bir fırtına ânmda dusmuştur. Uçağın duşer düşmez parçaIandığı ve cesetlerın geniş bir sahaya yayıldığı bıldmlmiştır. Kurtarma ekipleri beş kişiyi yaralı vaziyette bulduklarını, ancak birinin az sonra öldüğünü bildirmislerdir. Sağ olarak kurtulanların hepsi uçağın kuyruk kısmındaydı. Kıbns makamları, uçağa, alana yaklaşırken bir yıldınm ısabet ettiğıhi ileri sürmüşlerdir. ancak kazaya bunun sebebıyet verıp vermediğı, sorusturmanın (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) Rayan tepe evdeki anne ile 3 çocugu öldürdii MTJŞ Son yağmurlarla şehrin Dere Mahallesinde kayan tepe altında kalan evde, bir anneyle 3 çocuğu ölmüştür. Büyük gürültülerle 150 metre kadar kayan tepenin eteğindeki 4 ev, bir su değirmeni ve 50 kavak agacı, tamamen toprak altında kalmıştır. Kayma sonucu, civardan geçmekte olan Dere Çayı da tıkanmış, bir baraj halini almıştır. Toprak altında kalan 3 evle değirmende, kimse bulunmamasına ragmen, 4'üncü evdeki anne, gürültuleri duyduğu an çocuklan toparlayıp kaçmak istemış, fakat kapı eşiğinde toprak yığınları altında kalmıştır. Ailenin reisi Yusuf Polat, olayı öğrendikten sonra şok geçirdiğinden polis'e, karısı ve çocuklarının adlarını söyleyememiştir. Yavrulardan 2'si kızdır. BÜLENT ECEVİT gün yapılan CHP Ortak Grup Toplantısının usulsüz olduğuna dair hazırlanan önergeyi imzalayanlann sayısı 69'a yükselmiş, CHP Genel Sekreterlik Basın ve Propaganda Bürosu bir açıklama yaparak, «Inonu'nun; CHP TB MM Grupu'nun yayınladığı bildırıden bılgısi \e haberi olmadığını» bildirmistir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) İNÖNÜ'NtİN DEMECİ KAZALAR Lefkoşe yakınlannda vufcu bulan feci uçak kazası sivil havacılık tarihinin büyük kazaları arasına girmektedir. Bugune kadar kaydedılenlerın en buyuğü 16 arahk. 1960 ta New York sehri üzerinde, iki dev yolcu uçağının çarpışmasiyle meydana gelmiştir. Bu kazada, bırkaçı yerde olmak üzere 134 kişi ölmüştür. Sivil havacılık tarihinin en fazla ölüme yol açan «tekli» uçak kazası ise, 4 şubat 1966 da, Tokyo'da cereyan etmiş, «Allnippon» Japon Hava Tollarına ait bir yolcu uçağı 132 yolcuyla birlikte Tokyo körfezinin sularına gömülmüstür. Tarihın kayda değer dığer feci uçak kazaları da şunlardır : O 18 haziran 1953: Askerî bir C124 Globemaster uça|ı Tokyo yakınlannda düstü, 129 ölü. & 30 haziran 1956: Grand Canyon üzerinde iki uçak çarpıştı, 128 ölü. 0 5 mart 1966: Bir tngiliz uçatı Japonva'nın Fuji dağına çarptı, 124 ölü. Q 20 mayıs 1965: Pakistan Hava Yollarının bir uçağı Kahire dısına düştü, 119 ölü. g) 19 mayıs 1966: TransKanada'nın bir uçağı Montreal'de düstü, 118 ölü. 0 24 ocak 1966: Hint Hava Yollarının bir uçağt Mont Blanc'a çarptı, 117 olü. 0 22 haziran 1962: Bir Fransız Bebing nçağı Guadeloupe'de dütü, 113 ölü. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bundan sonra, Karadenız Teknık Üniversitesine oğretım uyesi sağlayacak kanun tasarısı gorüşulmustur. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) meselesindı neler Günlerden beri tartışınası süregelen ilâç meselesinin bir Meclis araştırması konusuna bağlanması, şüphesiz bu arastırmayı yürütme organının yapmasından daha güven verici olacaktır. Zira ne kadar titiz davranılırsa davranılsın, ne kadar objektit görünürse görünsün hükumetin işi ele alması çoğu kasıtlı söylentilerin yayılmasından kendini kurtaramayacak ve bu söylentiler daha ilk adımda kamu oyundaki güveni sarsacak idi. Kaldı ki söylentileri beslemek için yeterli çabaların bulunduğunu da unutmamak gerekir. Senelik cirosu 700 milyon liraya varan bir üretim dalının tatlı kârları, hele sadece ambalâj ve doldurma gibi az emek karşılığıyla sağlanan kazançların azalacağı korkusu, elbette böyle bir ortamda havayı kendi lehine çevinaek isteyenleri büsbütün azdıracaktır. OLAYLARIN ARDINOAKİ C.H.P. deUi KAVGA Etekler uzayacak Araştırma değışik partılı üyelerden kurulu 17 kişilik Meclis Komisyonu tarafından ele alınınca onun karma hüviyeti daha başından yalnız söylentileri değil, baskıları da önleyıci güçte olacaktır. Ancak, mes'ele Türkiyenin hem sağUğı ile, hem de ekonomisıyle öylesine ilgilidir ki sadece komisyonun, kuruluşuyla güven vermesi yetmez, onun yanı sıra arastırmanın bütün iddiaları kapsaması ve sonucunda ilâç politikasına geryek yönünü vermesi eerekir. ••• HONGKONG (a^ı.) Wındsor Duşesmi gıydıren Amerikan modacısı C. Stark, mıni eteklerin çok yakında uzayacağı tahmıninde bulunmuştur. Bir basın toplantısı düzenleyen Stark, genç kızların daha kadınca gıyınmeye baslayacağını söylemiştir. MP // Tems/'/cı/en Bölükbaşı'va bağlı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) On ıkı saatlık bir toplantıdan sonra bıldıri yayımlayan MP ll Temsilcıleri ,Genel Başkan Bölukbaşı'ya bağhhklarını bildirmişlerdir. Toplantı, Bölükbaşı'nın isteğı uzerine düzenlenmişti. Ayrıca bildiride; MP'nin hiçbir partiyle birleşmiyeceği, son istifalarda partinin, kaynağı dışarda bâzı tertip ve suikasta uğratılmak istendıği ileri sürülMustur. Türkiyede bugün ilâç meselesi çeşitli yönler gösterir: 1 önce yahancı sermaye ile kurulmuş, daha doğrusu dev firmaların peşin taahhütlerle kurdukları ısletmeler vardır. Bunlar, genellikle kendi ilâçlarının en son ameliyesini bnradaki küçük fabrikalarında yaparlar. Ameliye toz halınde merkezden getirilen maddelerin piyasaya arzedile bilecek şekle sokulmasıdır. Ya da sadece şişeleme • kutulama gibi ambalâj işidir. Dev firmalar, birçok ülkelerde son ameliye işletmeleri kurdukları için üretilen ilâçlar ihracat konusu olmaz. Zaten çoğu ülke ilâç ithalâtına kapılarını kapamıştır. Firmalar getirdikleri yan hatta tam mamul maddeler için devletten döviz alırlar. Ayrıca patent bakkı, yabancı sermaye kanununa göre elde edilecek kârdan belirli oranının transferi, çıkan dövizin üzerine eklenır. 2 Devlere bağlı yavru ısletmelere tatlı kârlar sağlayan, aynı zamanda dovız çıkışını artıran alışveriş, özellikle yan, ya da tam mamul madde*•• (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) C DAKİKA :~^> Üretîm çiftlikleri | Demokrasilerde, genelUkle, partiler fikir doğnrur. Bizim partiler de, boyuna, başka başka partiler doğuruyorlar. Bu bakımdan ana parti tabiî C.H.P. O D.P. yi doğurdu. O.P. M.P. yi doğurdu, aynca, gider ayak, A.P. yi bıraktı gitti. Derken M.P. nin sancılan tuttu, C.K.M.P. vi doğurdu. Şimdi sancı!anma sırası yine C.H.P. ye geldi. Bu 8 ter işine bir kulp bulunmazsa. bir doğum daha göreceğiz galiba. Böylecc, partilerimiz doğurmasına, çok şükür, doğuruyorlar ama, yazık ki, meydana çtkanlar, hep «dağ doğura doğura fare doğurdu» ya benziyor. Hani, bir çeşit «gelen gideni »ratır» hikayeıi. D. N. Kazmalı uzay aracı "Surveyor 3 „ oy5o kondu Dış Haberler Servisi Cumartesi günü C u m h u r i , y e f t e yüzeyine Amerikanın PASADENA Kazma ile mücehhez Sürveyor 3 aracı dün ajın ikinci vumuşak inijini yapmıj ve iierde astronotlartn konmaları muhtemel verlerin reaimlerioi televlıyon vaııtasiyle dunyaya Uetmistir. , (Arkası Sa. 7, Sü. S de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog