Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

AYTAÇ ÇOCUK ARABA VE PUSETLERİ " = « 78 00 Rakipsizdir Sat* yerl: Fabrik umhuriye 43. yı! soyı 15344 KURUCUSTJ: I U N U S NADİ Telgrai va mektup adresfc Cumhuriyet îstanbul Posta Kurusu: îstanbul No. 246 Telefoniar: 22 4 2 9 0 2 2 * 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 peiCOmhe rBfŞBmOC 2 0 Zü NİSOII 1 9 6 7 miUII ITVf AKASI ROMAN ARMAĞANJ yazarf^stuıias AmenkaTun en buyük unlü eserl tçin her ulkebir diktatorün ülkelerinde eserse ntSAYIN ğıtmy, BATEŞ : 1120/4242 Ş TAKSİM BELEDİYE DOKKANLARI 19 Konrad Vdenauer öldü (Dıs Haberler Servlsl) Federal Almanyanın eski Başbakanlarından Dr. Konrad Adenauer, dün Rhondorf'taki evinde ölmüştür. Adenauer 91 yaşındaydı ve büindiği gibi bır suredenberi, sonradan zatürreeye çeviren bir soğukalğınlığından yatmaktaydı. Adenauer, 20 yıldanberi, Batı eminln en nüfuzlu simalarından ıriydi. Bonn cumhuriyetinin kuruluşu >ya 1949 dan 1963 e kadar Başıkanlık etmiş, bu görevinden mldıktan sonra da son demleriÎ kadar siyasî alanda faal kaliş, Pransxz Devlet Başkanı De aulle'ün iyl bir dostu sayılmakydı. Yurttaşlanrun «Der Alte (ihtiır)» olarak andıklan Adenauer düğii ana kadar parlamento ü;si sıfatmı muhafaza etmiştir. Adenauer, iktidan ele aldığı zalan, İkinci Dünya Harbinden çıın Almanya bir harabe halineydi. Nazilerin geçmiştekl davınışları sebebiyle, diğer dünya Ikeleri Alman milletine güvensiz kle bakmaktaydılar. Adenauer'in l yıllık iktidan süresince memket görülmemiş bir refab sevlesine ulaşmış, Batılı devletler ırafından dost ve müttefikliğe abul edilmiş, komünizmin Baya doğru yayılışına karşı bir ale haline gelmiştir. «Der Spieçel» dergisinin duînlediğı «Size göre Almanya'ya a çok hirmet eden şahıs kim(Arkası S». 7, Sü. « de) SEKİZLER ECEVİTÇİLERİ İNÖNÜ'YE GERÇEK DIŞI BİLGİLER VERMEKLE SUÇLADILAR C H P'de BILDİRI SAVİSI HIU1NIY0R ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kurultayın yaklaştığı şu günlerde genel merkez ile 8'ler arasındaki «bildiri savaşı» bütün hızıyla devam etmektedir. Genel merkezin 8'leri «gayrimeşru direnme yuvaları kurmakla» suçlayan bildirisine dün 8'ler «sen» hitabiyle başla yan bir cevap vermişler, eski iddialarını tekrar ederek Eceviti «parti parasiyle Efes otelinde kalıp ertesi günü halkm maddî ıztırabını bir tahrik vasıtası olarak kullanmakla» suçlamışlardır. 8'lerin bildirisi şöyle sona ermektedir : «Partinin resmi ve gizli toplantılarınd» iyi niyetle denetleme görevini yapan, her söylediği sözün delilini ve belgesini de birlikte ortaya koyan partililer hakkında basına yalan haberler sızdırıp tafarif kampanyası açacaksın. Partinin resmi ysyın organlannı her gfin. aşın sotan y» ds aşırı sağın metotlannı andıran biçimde yalan ve iftiralarla dolduracaksın. En basfc demokrasi esaslarına bile nygun düşmeyen, kannn ve parti tüzfiğü dışı lânetleme toplantıları tertipleyerek partideki iktidanna payanda aramağa çalısacaksın. Seni denetlemekle görevli partilileri, tezvir ve dedikodnlarla jurnal edip, parti mensuplariyle çörüsmekten menetmeğe yelteneceksin. Ondan sonra da, CHP'nin şerefli mensuplarını ve ona oy veren geniş yurttas kitlesini kandıracağını ve peşinden sürükleyeceğini sanacaksın. Bil ki, kimseyi aldatamıyacak ve gerçek hüviyetini jizleyemiyeceksin. CHP'yi bu hale sokanlann, kendilerini kurtarmanın tek yolunu, Genel Baskanm tarihine sığınmakta bnlduklan anlaşılıyor. Biz, Atatürk'ün akılcı partisinde, Genel Baskana karşı asıl saygısızlığı, doğru bildiğinizi söylemekten kaçmmakta görfirüz. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Mç Endüstmi için Meclis araşhrması açıhyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sevgilisinin ihanetine uğrayan boyacı etrafa ateş açtı LÂLE ORALOĞLU MAHKEMEDE Millet Meclisinde dün ilâç endüstrisi konusunda bir meclis araştırması yapılmasını öngören Cihat Baban (C HP) ın önergesi kabul edilmiştir. 17 kişilik bir Meclia Araştırma Komisyonunun iki ay süre ile konuyu incelemesi ve bir rapor hazırlaması kararlaştuılmıştır. Meclis, saat 15.00'de Ahmet Bılgın başkanhğmda toplandıktan sonra önerge sahibi Cihat Baban özetle şunlan söylemiştirl « Son günlerde gerek Parlâmentoda, gerek Parlamento dıştnda ilâç konusunda çesitli iddialar ortaya atılmıştır. İlâç endüstrisi 70İ milyon lira hacmmde bir endüstridir. Türkiyede adam başma yılda 20 liralık ilâç isabet etmektedir. ilâç piyasasında firmalar arasında büyük rekabet vardır. Halkın ban şikâyetleri mevcuttur. Yerli ve ya bancı firmalar çatışmaktadır. Bn arada yapılan iddialara göre hara maddelerin çesitli fiyatlardan itha li yüzünden ilâçlar arasında büyük fiyat farkları vardır. Fiyat kontrolii yapıtmadığı için döviz kaybı ne ka dar olrauştur? Bunu öfrenmeliyiz. Türkiyede 12 yabancı firma mevcuttur. Bunlar kurulduktan sonra yerli firma kurulamamıştır. Kredl mekanizması yerli firmalann aleyhine işlemektedir. Ayni cins çok (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Oraloğlu duruşmada baygınlık geçirdi ANKARA (Cumhuriyet Büresu) Millet Meclısi Adalet Komisyo nu, langırt, rulet, tilt ve benzeri oyunları, âlet ve makine'erini yasaklıyan bir kanun teklifini kabul etmistır. Kanun teklifi, MU11 Eğitün Komisyonundan da geçtikten sonra, Meclis genel kuruluna sevkedilecektir. Kanun teklifinin esaslan şöyledir: 0 Kazanç kasdiyle oynanmasa dahi, rulet, tilt, langırt ve beozerı baht ve talihe bağlı veya ma haret istiyen otomatik, yan otomatik, el veya ayakla kullamlan oyun âlet veya makineleri ile ben zerlerini bulundurnak veya çah? O Bu kanuna muhalıf hareKeı edenler bir aydan altı aya kadar hafif hapis ve 250 liraya kadar hafif para cezasma mahkum edilir. Yeni bir Bilirkişi Heyeti kurulacak ristophanesin Lysistrata» adlı eserini değişik isimle sahneye koymak sureüyle, .halkın ar ve haya duygulannı rencide etmek>ten sanık olarak mahkemeye verilen Oraloğlu Tiyatrosu sahip ve başoyuncusu Lâle Oraloğlu, rejisör Erol Keskın ve oyuncular Ayten Güvenç, Zerrin Sumer, Gürdal Onur, Ismet Barlas ve Müdür Erdoğan Tunçel'in yargılanmalanna dün başlanmıştır. 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda, Oraloğlunu açlık grevinden vazgecirmek istiyen hâkim, «Sanatmıza harjı ttygımız vardır. Slzden rica etsek, orucunuzu bozar mısmız?» demiştir. Ancak Lâle Oraloğlu, Hâkimin bu isteğini yerine getıremiyeceğini belirterek, Haksız ve yersiz bir tasarruf vardır. O kalkıncaya kadar devam edeceğim» cevabını vermiştir. Dokuz günden beri açlık grevi Çağlayangil Yunan yapan Lâle Oraloğlu dün tiyatrosundan sedye ile çıkartılmış ve bit Efçlsf ile görüştü kin bir halde girdıği duruşmada, kendlsini bır saatten fazla savunANKARA (Cumhuriyet Bürosu) muştur. Oyuncusu Lâle Bclkısın göisUm Dısışterı Bakanı Ihsan Sabri âğlayangtf ^d^uh* saaT"lB*da" Yu 1 * "yaslânarak, oidukça gür ~bh seslâ konusan sanatçı Lâle Oraloğlu nanıstanın Ankara Buyukelçısi daha uygun gorduğu için «Lvsi>5tDelıvanis'ı kabul ederek kendirata» eserini «Kadınlar ııh derse* siyle 40 dakika süren bir gö(Arkası Sa. 7, Sü. C da) rüşme yapmıştır. Â Eskisehir, TIP \l Merkezinin amları kırıldı ESKİŞEHtR T.Î.P. Eskişeir il teşkilâtının «Halkja sobbet» dıyla önceki gece iki ayrı kahede düzenledigi toplantılar hâiseli geçmiş, bu arada bir kahe lle T.I.P. İl Merkezinin camırı kınlmıştır. Milletvekili Sadun Aren, senaör Patma Hikmet îşmen, Yaşar lemal ve Eskişehir İl Başkanıun konuşmalan, zaman zaman ıalktan yapılan müdahalelerle ke ilmek istenmiştir. Vilâyet karşısmdaki kahvedekl oplantıda bir vatandaş «İmamlatip okullanna saldırılmamasııı» istemiş, bu sırada içeridekl ıır grup genç de caddeye çıkaak «Moskovaya gidin. Komünist er» diye bağırmıştır. O'.aylar Sakarya caddesindekl oplantıda şiddetlenmiş, Aren koıuştuğu sırada bır genç: «Komiiaist olmadığmızı söyleyin» şekinde müdabalede bulunmuştur. Vren'in: «Ben tek kişinin arzusuy a bu sözü söylemem» demesi, kaabalığın karışmasına yol açmış .fe tekrar «Moskovaya. Moskovara» diye bagırılmıştır. Bu sırada ;ıkan kargaşalıktan salonun cam (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) i Kârlı iş Bülent Ecevit «Halk Partisinden 8 kişi giderse 80 bin kisi gelir» demiş. Hiç fena hesap değil, doğrusu. Koskoca Genel Sekreter sövlediğine göre de yanlıs olmasa gerek. O halde, rakit kaybetmeden, hemen yeni ihracata başlamalı. Demek 80 gidecek 800 bin gelecek, 800 bin gidecek 8 milyon gelecek, ve ilh... Zaten Partinin de yenilenmeye ihtiyacı var. Üstelik, önümüzdeki ara seçimlerinden başlıyarak, bundan böyle, artık, bütün seçimler çantada kekük! H zra a : Y l l m a i ÇETINER a ıl y n Amerika*nın savaş uçağı sayısı 21,400 Türk Yunan askerî güçlerinin mukayesesi D. N. Tabancalı âşık, eşine az rastlanır bir şekilde yakalandı... Fotoğraf: Selçuk AYBATAR Sevdiği kızı başka erkeklerle gören Hayri Ziba adında bir ayakkabı boyacısı, Sultanahmette sağa sola ateş etmiş, ja'idarmalarm kendisinl izlemesi üzerine elinde tabanca olduğu halde Mahkeme sokağındaki bir eve girmiştir. Jandarma ve polis ekiplerinin teslim olması için yaptıkları ihtarlara yarım saat süreyle aldırmıyan Hayri, baskın sonunda ele geçinlmiş, bu arada bir jandarma eri de omuzundan vurulmuştur. Polisin verdigi bilgiye göre olay şöyle cereyan etmiştir: Sultanahmette ayakkabı boyacılığı yapan Pepe Hayri, L. adında bir kıza âşık olmuştur. Fakat Sekizler olayının kamu oyunu böylesine ilgilendirmesi sebepsiz Hayri dün saat 12.30 da sevgilisidefildir. Söz düellosunda kirain ne söylediği, ya da gövde gösterilenı iki erkekle gorunce, sevrinde kimin ne yaptığı bir yana, bu ilginin detektif romanı meragilisinin ayaklarına bir, hakından Ötede bir özelliği var. Gerçekten Halk Partisinin tamamen vaya da uç el ateş etmişkarşısında olanlann bile bugün asıl üzerinde durdukları mesele Türtir. Cezaevi civarmda vukua geANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) kiyenin siyasi dengesi meselesidir. Çok partili sistemin zorla yerleşlen olay, mahkumların kaçtığı yo tirilmek istenmesine rağmen, milli bakiyeli nispî temsile rafmen, lunda haberlerin yayılmasına, do Et ve Balık Kurumunun, «Kar» Türk halkının oy verme davranışı ikili parti sistemine uyuyor. Bnlayısiyle jandarmaların da ateş adlı gemisi, kaçakçılık yaptığı ıdnun çesitli sosyal sebepleri var. Şüphesiz hepsi a y n a y n incelen açmasına yol açmıştır. Önce diasıyle, İtalyanın Scilla lunanınmege değer. Fakat gerçek sudur ki, sebep ne olursa olsun, eğilim, Sultanahmet Cezaevi, daha sonda îtalyan sahıl muhafaza teşkitarihten bugiine devam etoıistir ve gelenekselleşmistir. Bu sebepler ra da Pepenin girdiği 1 numaralı lâtı tarafından tutuklanmıştır. ortadan kalkamadığına, belki de siyasi ve sosyal gelişim dolayısiyle ev polis ve jandarma kordonuna Dışişleri Bakanlığına gelen bilkalkması gfiç olduğuna göre, endüstrileşmiş Lâtin toplnmlarındaki alınmıştır. gilere göre, İtalyan makamları jibi çesitli kümelesme dönemine kolay kolay geçilemiyecektir. içerde «Kar» gemisinin bundan önceki Bizde ak kara, iyi fena tezadı şeklinde görülen taraf tutmaElinde silâhla evin bodrum kaseferlerinden birüıde, İtalya kada C.H.P. kitlesi bir kuvvettir. Karşısında iktidarda bulunan ve iktidarını C.H.P.'ye muhalefetle sağlayan AJ*. kitlesi vardır. Bu iki tından içerı giren Hayri, ev sa rasuları içinde, kaçakçılık yaptıhibi Münire Eserle karşılaşınca, nin de serbest bırakılması için kuvvet dengeli kaldıkça siyasi demokrasi yürür. Denge bozulduğu Miinire, feryadı basmış ve ÇOCUK teşebbusler devam etmektedir. O zaman ise ya iktidann karsısına başka bir siyasi kitle geçerek çalarını alarak evini terketmiştir. ğının helikopterle tesbıt edildiği ; tısma devam edecektir, ya da, iktidar elinde olmadan baskıyı artıni iddia etmişler ve gemi, bu deEvde kimse kalmayınca, polis rırsa. bozukluğun baska yollarla giderilmesine kalkılacaktır. £a Scilla limanına girerken tutuk ve jandarma kuvvetleri kapıyı Sekizler olayını yaratanlar sanıyorlar ki, eğer eskimiş Halk Parlanmıştır. kırıp içeri girmişlerdir. Bir asfc tisinden koparlar da, parlâmentoda bir grup teskil ederlerse. yeni yüzünden ortalığı birbirine kaparti C.H.P.'nin yerini alabilir, hele bir «pîri fâni» olan İnönü göçRoma Büyükelçiliğunizle Baştan Hayri, banyo daıresinde yatükten sonra denge tekrar kurulur. Tine sanıyorlar ki, partiden çıkonsolosluğumuz, ılgüiler nezdinkalanmış, dışan çıkarılıp silâhı karılıp mazlum hale gelince kitle peslerine takılacak hattâ Ismet de teşebbüste bulunarak, gemi alınacağı sırada da Mehmet TuPaşa hayatta iken bile, istedikleri biçimde kurulacak bir dengeyi süvarisı Salih kaptanın ve diğer ran adındaki jandarma eri yarasürdflrebilecekler. lanmıştır. mürettebatm serbest bırakılmasıtste aldandıklan taraf burasıdır. Nitekim D.P. zamanmda da, nı sağlamışlardır. «Kar» gemısibunlar gibi, Mendcres faktörünü hesaba katmadan, kitlenin psikolojisini düsüntnedcn aldananlar görülmüştür. Uzağa gitmeğe hacet nın de serbest bırakılması için yok; 1960 tan sonra dahi bütün parçalama çabalarına rağmen Deteşebbusler devam etmektedir. O mokrat Parti kitlesi, ilk günlerdeki tereddütler dağılır dağılmaz, lay îtalyan adliyesine aksetmişonıın devamı olarak görünen A.P. bayrağı altında toplanıvermistir, tır. Bu bakımdan biz gideriz arkamızdan nasıl olsa gelirler hesabı yanlıs bir hesaptır. Kırk yıllık bir siyasi tesekkül, isterse oy nispeti yiizde Zg'e düşmüs bulunsun, kolay kolay da£ılmaz. Kaldı ki, InöANKARA (a.a.) Bundan bir nü hayattadır. Sevmeyeni vardır, seveni vardır. Bunnn yanı sıra sure once, Esenboğa hava alasadece Halk Partisi Genel Baskanı olarak değil, tarihten gelmiş olanında kendisme hakarette bulun rak onun Türk siyasi bünyesindeki ağırlığını, düzenin devamındaki duğu iddiasiyla, Emniyet Mudur denge roliinü inkâr edebilir miyiz? Muavini tbrahim Ural tarafınBırakalım eskiyi. yalnız 1960 tan sonraki, devlet sırlannı acıklıdan mahkemeye verilen Ankayor dedikleri Metin'in «tsmet Pasayla 10 Yıl» isimli hâtıratında gera Merkez Komutanı TıimgeneADAPAZARI Nurten Alat'ı çen olaylar, tnönü faktörünün ağırlığını ölçmek bakınundan yeter ral Sabri Koçak, dun olay maGeyve'deki misafir olarak gitve artar. halli olan Çubuk Savcılığına gitiği ablasının evinde öldurduğü Bunlan, bayrak açan politikacılar bilmezler mi? Elbette bilirler derek ifade vermiştır. ve sonra da olaya ıntihar süsu ve hatırlarlar. Ne var ki, çesitli sebepler gözleri karartmış, hafızaverdiğı iddia olunan Yüzbaşı Çubuk Savcılığı olayda şahit lan bulandırmıstır. Artık ilerdeki karanlık noktaya, önlerine arkaBaşat Gursoytrak, önceki gece olan bazl gazeteciler ile Emnilarına bakmadan, yürümektedirler. şehrımiz Orduevinde yakalanyen mpnsuplarının da ıfadelerıni mı? ve tutuklanmıçtır. alacaktır. ECVEI GÜREStN C.H.P. deki KAVGA Denge Kar,, gem/sfj İtalyada tutuklandı M ATO ve çeşitli ikili anlaşmalarla müttefikimiz olan Amerika ne kadar askerî güce sahiptir? Akdenizde muazzam savaş filosu, Türkiye ve bazı Ortadoğu ülkelerinde hava ve kara üslerl bulunan Batı blokunun (1) numaralı devleti, silâhlanma yarışında hangi noktaya varmıs bulunuyor? Türkiye ile Yunanistamn Kıbrıs konusundakl anlaşmazlığı daha ileri bir safhaya vardığı takdirde neticeyi ortaya koyacak olan asker güçleri nedir? Amerika, iki devletin kuvvetleri arasında nasıl denge kurmaya çalışıyor?.. Şimdi Batı kaynaklarından verilen malumata göre bunlan gözden geçirflim. Bir dünya savaşı çıktığı takdirde A.B.D. nin stratejik savunma ve hücum kuvvetlerinin iki esas plânı vardır: O Komünist blokta, Çin ve Rusyadaki stratejik hedeflerini kesinlikle imha etmek. O A.B.D. ve müttefiklerinin meskun topraklarında olmamak üzere düşmana «sınırlı zarar verme». Birinci plân için Amerika, birbirini tamamlıyan sılâhlar sistemi kurmuştur. «Minuteman ve «Titan» kıtalararası balistik füzeler. «Polaris» deniz hücum stratejik füzeleri, «B 47», «B52» ve «B58», bazıları havadan havaya füzeleri havi bombardıman uçakları. A.B.D. «Minuteman» ve «Polaris» fuzelerinin yapınunda önderliğe devam etmektedir. i SEKİZLER MESELESİ • CHP İÇİNDEKI MÜHAIFFET • GÖRÜŞ AYRîUGt: CHP SOtDAMf YÖKSASOlAMIKAYtHRHDI? Feza denemesinde kullamlan füzeler Stratejik füzelerden, 800 «Minuteman I» silolarda d"Tmaktadır. Daha gelişrmş olan «Minuteman II» bittiği zaman bu «Minuteman I» in yerini alacaktır. «Minuteman II» uzun menzilli olacak, ya da \ daha büyük nükleer başlık taşıma gücüne sahip bulunacak ve yerden radyo ile ateşlenebilecektir. Artık «A'las» füzeleri hava kuvvetleri taraiından modası geçmiş addedilmektedir. Yalnız bunlardan bir kaçı ilml ve askerî çalışmalarda, feza denemplerinde taşıyıcı füze olarak kullamlmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinin, «Polaris» füzesl taşıyan 31 tane, çeşitli füzelerle donatılmış 5 tane denizaltısı vardır. Bu 31 den 18 i Atlantikteki îskoçya ve tspanya üslerinde devriye gezer. Üçii Akdenizde, beşi Pasiiikte bulunmaktadır. Denizaltüarın beşi 1200 mil menzilli «A1» füzeleriyle, 13 iı 1500 mil menzilli «A2» füzeleriyle geri kalanı ise 2500 mil menzilli «A3» füzeleriyle donatılmıştır. Polaris fuzelerinin yerini alacak va (Devamı i inci Sayfada) Tümgeneral Koçak Çubuk Savcılığında if ade verdi Nurten Alat'ı öldürmekten sanık yüzbaşı tutuklandı İİNHiHIIIİIİl si günü C u m h ^ ı r i y e f t e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog