Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

ROMAN KİTAPUĞINIZA YENİ BİR İŞAHESER ROMANLAR * En Büyük Yazariarın En Güzc) Escrlcri Ayın kitabmı sunar! (Goncourt Armaganıl A|k duftnuu bir md*ma a bir tnccerat ORUNCEK HENRl TROYAT Çevıren H VAROĞLU yaldızU kabartma bez cıltli. 12,5 U CUVEN V A V I N E VI 43. yıl sayı 15343 KTJRUCÜSÜ: YTJNUS NADİ Telgrat ve mektup •dresfc Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbu] No. 246 22 42 96 2 2 42 97 22 42 98 22 42 99 TeJefonlar: 22 42 90 Çarşomba 19 Nisan 1967 123456 ŞARLO CİLTLER\l23 TOM KİT CİLTLî»^234 DÜNYA MASALLARr ÇOCUK MASALLARI ve çe§it tane çocuk NİL 1 Nadir Sok. BS 1 No: 102 (MLİ ÇOCUK İPLARI stanbul'un Inönü: «CHP, kurtulacaktır» dedi; Merkez Yönetim Kurulu bildiri yayınladı ıcı enato'da artısıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) umhuriyet Senatosunda dün Kontenm Senatörü Hidayet Ayıner'in verdiği bir soru öergesi dolayısiyle İstan»ulun çöp meselesi tarışılmış, bu arada gündem ışı bir konuşma yapan :ahit Okurer (AP), Cumııırbaşkam Sunay'la birikte yaptığı Amerika geisi izlenimlerini anlatmışır. Çöp/e ilgili Önerge C 81er, gayri meşru direnme yuvası kurmakla suçlandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Genel Başkanı İsmet İnönü dün, CHP'nin mutlaka kurtulacağını söylemiş, Sekizlerin kendisinden yardım istemesine karşılık da, «Ne vakittenberi böyle olmuş bu. Sinirleniyorlar. Bir gün öyle, bir gün böyle konuşurlar» de miştir. CHP Merkez Yönetim Kurulu yayınla dığı bir bidiride de, Sekizleri «gayrimeşru direnme yuvalan kurmakla» suçlamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Oıdu Peısonel Tasarısı yarın tekrar Meclis'te ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Aydıner, önergesinde, özetle 5U msuslara değinmiştir«Istanbul'da Eminönünde çöper kaldınhnıyor. Turistler, çöp ığınlannın fotoğraflarını çekiyor. ^opçüler, haraç almaktadır. Hara • vermeyenlerin çöplerl kaldırıl ı namaktadır. Belediyenin bir tamini, özellikle yiyecek maddeleriıin aıtıklannın çöp sayılmasını is emiş, bunun üzerine çöpçülcr, di [er çeşit çöpleri kaldırmaya yanaş namaya başlanuşlardır. Avrupa'pa bit de çop heyeti göndetilmiştir. Bu heyct ne is yapmıştır? Çöpçülere haraç vcrilmesinin öliıne ne zaman geçilecektir?» Kan Bankası iflâs tehlikesi geçiriyor Şi k an SONER Askerî birliklerin bahar tatbikatı yüzünden kan toplama Taaliyeti aksamış ve Çapa Kan Bankasındaki stoklar birdenbire erimiştir. Nitekim dün öğleden sonra Kızılay Kan Bankasında sadece 5 şişelik kan stoku kaldığı görülmüştür. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafmdan geçen yu «veto» edilen Türk Silâhb Kuvvetleri Personel Kanunu tasarısı yaruı Millet Meclisinde yeniden görüşülmeğe başlanacaktır. Subay, assubay ve askerî ög"" rencılerın sosyal ve malî haklarını yeniden düzenleyen «Silâhlı Kuvvetler Kannn Tasarısı» nın bu yıl ıçınde meclislerce kabul edılerek yürürluğe konulacağı ilgililerce ifade edılmektedir. Tasarıda, Silâhh Kuvvetlerde general ve amiral kadrolarının barış ve zafer için ayn ayn olmak üzere Silâhlı Kuvvetlerın ıhtıyacına göre Genel Kurmay Baskanhğınca tesbıt olunacağı belırtilmektedır. Ancak, her ıkı kadro ile tesbıt edılecek general ve amiral toplamı, muvazzaf subay mevcudunun ° o 1.5 / unu geçemıvecektir. Amerikah iş adamlan 200 teklif yapıyor ANKARA Oyuncaklardan erkek tuvalet eşyasına kadar Türkiye'ye 200'den fazla iş teklifi Ue gelen 8 kışiden kurulu Amerikan tıcaret heyeti mensuplan, dün bir basın toplantısı yaparak, memleketımize gelış sebepleri hakkında ızahat vermis, gazetecılerin çeşltli sorularını da cevaplandırmışlardır. ~ " Oranlar Cevoplor Önergeyi, lçiş,leri Bakanı Vekili Seyfi Öztürk cevaplandırmış, îstanbul'da günde 3.500 metreküp çop çıktığmı, bunun 450 metre küpünün Ermnönü'ne is^bet ettiğıni bildirdikten sonra, özetle fun ları söylemiştir: •Belediyenin çöp toplama araç ları, yeterli değUdir. Geçen yıl 54 yeni vasita alınmıştır. Bu yıl da ycnileri alınacaktır. Bazı çöpçülerin vatandaşlardan para aldığı iddiası incelenmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) CHP Giupu St Ulus,, için toplandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) im h&ttadan bert ortamn tolunda olanların engeUemeleri yüzünden toplanamıyan CHP. Ortak Grupu, grup yöneticilerinın büyük gayıeti ile dün toplanriuş ve «Ulus» gazetesi haklunda genel göriişme açılmıştır. îlk sözü alan Arif Ertunga, özetle şunlan söylemiştir: Ulus yöneticileri kendilerini tenkid edenleri küçümsemekte, partiyi bölmeye çalışmaktadırlar. 59 lara (isyancüar) diyerek bu partiyi Atatürkten koparmak ve hüviyetini değiştirmek istcmektedirler.» (Arkası Sa. 1. Sü. 4 de) Ankara Emniyet Müdürü Istanbula (âyin edi/iyor • Özkın, Vali olacak ALİ FUAT BAŞGİLİN CENAZE TÖRENİNDEN BİR AN. MP'ye döndö ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Partisinden dört gun önce istifa eden Sinop milletvekili Hilmi Işgüzar, dün yeniden MP'ne dönmuştur. Başgil'in cenazesinde dinî tartışmalar çıktı Önceki gece veiat eden îstanbul AP MUletvekıli ve Anayasa Hukuk Ordınaryüs Profesöru Dr. AH Fuat BaşgU'ın cenazesı dun, iki defa namazı kılmdıktan sonra tekbirler getırılerek ve «AllahuEkber» haykınşları arasında Karacaahmettekı aıle kabnstanına defnedılmiştır. Sabah, Feneryolundaki evin. den ahnan merhumun nâşı, el ustünde Kadıköydeki Osmanağa Camiıne getvrilmış ve öğle namazından sonra kaldmlrmştır. Cenaze namazını, Diyanet tşlerı Başkanı îsmail Hakkı Hakses küdırmıştır. Namazı müteakip ilerı atılan Beşıktaş Muftusü Sayın Başbakan, son basın topFuat Çamdibi, namazın noksan lantısında «Türkiyede televizyon kıhndığını iddia etmiş ve bunun artık bir zaruret haline gelmiştir» uzerıne namaz tekrar kılınmışdemiş. tır. Hani, adama bir komik hikâye Saat 12,50 de bayrağa sarılı taanlatmışlar. Gülmemiş. Tekrar but. tekbır sesleri arasında caetmişler. Yine gülmemiş. Bir demıden ahnarak, önde TMTB fi fa daha anlatmışlar, bir defa dalâmasl olduğu halde binlerce ha... Nihayet, sonuncuda, adam kısı taratından eller ustünde Ka kahkahalarla gülmeye başlamış. racaahmede getırılmıştır. Şimdi anladınız, galiba. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Hayir. Yine anbyamadım da ona gülüyorum. Bizim «resmî» anlayışunız, az 9 çok, hikâyedeki adamın haline benzer. Ayol eloğlu televizyonun «siyahbeyaz» ından bıktı, renklisini yaptı. Şimdi kabartmasını bulmaya çabşıyor. Belki de, yakında. televizyonun yerine, yepyeni başka bir şey çıkacak ortaya. Kırk yaşında bir baba, evli Demek, dünyada, âdeta köhnekızıvla ıhşkısi bulunan 24 yaleşen televizyon, ancak şimdi şimşmdakı bir gencı tabancayla oldi «bir zaruret haline geliyor» durmuş, kızını da ağır yaralaTürkiyede. mıstır Olay. dun saat 17.45'de, Ne yapmalı? Buna da şükür, diKadıkoy Yeldeğırmeni'nde meyyeceğiz zaar! dana gelmıstir. D. N. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Ünün parti ANKABA. I Cumhuriyet Bürosu) Ankara Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar'm İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, Ankara Vali Yardımcılarından Abdurrahman Lami'nin de Ankara Emniyet Müdürlüğüne nakledileceği öğrenilmiştir. Bu konudaki karamameler hazırlanmaktadır. Ankara Emniyet Müdürünün Istanbul'a tayin edilmesinden son ra İstanbul Emniyet Müdürü Hay dar Özkın da bir Valiliğe. muhteroelen Edirne'ye nakledilecektir. Bu arada, Danıştay üyeliğine geçecek olan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Fethi Tansuk'un yerine de, Emniyet Genel Müdürü Hayrettin Nakipoğlu'nun getirileceği bildirilmektedir. Tasarıda, Genel Kurmay Raskanlıgına tayin olunan orgeneral ve oramirallerin yas haddi KANUNLARIMIZI Hastahanelerde kana ihtıyaç 68 olarak tesbit edilmiştir. Bu LİBERAL BULMADILAR gbsteren aroeliyatlar, âcıl olanmakama atanan orgeneral \e orlar one alınmak suretıyle ter amirallerin görevde kalış süreTurkiye ile ticart Uişkileri artcih sırastna konulmuştur. Dokleri ise üç yıl olarak tesbit ediltırmak istediklerıni belirten Ametorlara ameliyatlarda az kan miştir, rikalı iş adamlan, bu arada, kullanmalan tavsıye edılmekte (Arkası Sa. 7, Sü. S de) «Memlekctinizdeki kanunlar, didır. Çok acele kana ihtıyaç olan &er ülkelerdeki kadar liberal de> amelıyatlar için ancak radyoğildir» demişlerdır. dan anons vapılarak kan 'aglanabılmektedir. TEKLİFLER Kan Msrkezı Muduru. Dr. Ce«»200 teklif getirdiklerl belirtUen mSt 'Su?S®utie; <u aiS Amerikan ış adamlan, teklifleriyu doğrulamış, «Sıkıntı, sivil nın bzelhkle gıda maddelerinl halkın eğitilmemesinden ileri geligeliştirme ve ambalâj, sanayi, tuyor. Kan ihtiyacımızın yüzde rizm, tanm ve madencilik. alanANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 99'unu ordudan saflıyoruz» d % larında olduğunu söylemışlerdir. Turkıye öğretmenler Sendımıştır. kası, yenı Millî Eğıtım Bakanı PROGRAM Dr. Cemal Büyükyuksel, ayda llhamı Erten'e gonderdığı bir Heyetin temas progTamı şöyleortalama 3000 şişe kana ıhtiyaç muhtırada, «Barıs gönüllüleridır: 23 25 Nisan> Adana, 26 Niolduğunu, Mart ayı ıçınde ise nin okullardan ve köylerden şan 1 Mayıs: îzmir, 2 15 Mayıs: sadece 1664 şışe kan sağlana'oüdı mutlaka çıkarılmasını» ıstemışİstanbul. ğını söylemiştir. tır. 7ÖS: « Barış çıkanlmalı» Sekizlerin Kayseri seferi sonunda yaptıkları konuşmalar oldukça Ugi çekici. Günlerdir Genel Başkanla Genel Merkezi karşılarına almış olanların şimdi stratejiyi değiştirdikleri ve Inönü'yü Genel Merkezden ayırmak istedikleri görülü/or. Koro balinde, Genel Başkandan yardım talep etmenin iki sebebi olsa gerek; birincisi, dolaştıkları yerlerde umduklaruu bulamatnışlardır. Özellikle Kayseri gibi sekizler kalesi diye adlandınlan Uimizde karşılamalann zorlama olduğu ilk bakışta Röze çarpmıştır. Hele Niğdedeki, manzara fethe gidenlerj hayal sukutuna uğratacak ölçüdedir. 'Bu yüzden geriye dönüşün yolunu aramaktadırlar. , tkincisi ise nihayet «İnönü'ye de başvurduk atna derdimizi dinletemedik* diyebilmenin besaplanna bağlanabilir. Bu hesap ise kurultay sonrasmda, sosyalizm kavgası yüzünden İnönü mazlumu olmanın besabıdır. Aslında strateji hanşi ihtimale rc hangi hesaba dayanırsa dayansın tutar görünmüyor. Zira artık ok yaydan çıkmış, köprüler atüımştır. Birinci ihtimaldc olduğu gibi dönüş hazırlığına girilse bile, böyle bir dönüş ancak bütün iddiaları geriye aunak ve hatalı davranıldığını açıkça ilân etmekle belki mümkün olur. «İnönü mazlumluğu» na gelince: onun tutup tutmiyacağı. ikili kitle dengesine dayanan Türkiyede, kitlelerden birinin kolayca çözülüp çözülemiyeceği kurultayda ve sonunda anlaşılacaktır. Son gezilerinde sekizlerin işledikleri temalardan biri daha kurultaydaki tüzük defişikliğinin partiyi «merkezi uraumi» sultasına götüreceğidir. Anlaşılan bu temayla hem tttihat ve Terakkinin Genel Merkez otoriteciliğine atıf yapılmak, hem de Halk Partisi. sosyalist ülkelerdeki otoriter partilerle aynı paralele sokulmak isteniyor. Siyasî edebiyatın, içine biraz da bilimsel lâflar karışınca inandıncılık vasfı artar. Hele tttihat ve Terakki, komünist ülkeler gibi bentetişler bizim memlekette her zaman geçebilen akçelerdendir. Ne var ki bunlar etkilerini kısa sürede kaybetmeye de mahkumdurlar. ÖzeUikle meselelerin gizli kapaklı kalamadığı, kamu oyunda gerçeği öğrenme eğilüninin gittikçe geliştiği günümüzde, C.H.P. deki olaylann ye olaylara karşı ahnması düşünülen tedbirlerin ne İttihat Terakkinin Merkezi Umumîciliği ile ne de komünist ülkelerin partileriyle ilgili bulunmadığı kolayca öğrenilir. Sonunda iddia iflâs eder. Gerçekten CJHJ". buçiin diğer siyasî teşekküller yanında çözük bir partidir. Partinm Parlâmento gruplariyle Genel Merkezi arasındaki bağlar tüzüğüne göre, hayli gevşektir. Koordinasyon ancak Genel Başkan tarafmdan sağlanabilmektedir. Gruplara ağırlık veren tüzük meselâ karara aykırı da\Tandığı için gmp haysiyet divanlarınca çıkarma cczası verilen bir parlâmento üyesinin partiden çıkarıldığını kabul eder de, programa karşı gelen, hattâ partinin politikasma karşı bayrak açan parlâmento üyesini yargılamak için yüksek haysiyet divaniyle, grup haysiyet divanının ortak karar vermesi gerekir. Yani bir milletvekili Genel Merkeze ve kurultay kararlanna karşı, istediğini meselâ Banguoğlu olayında olduğu gibi yapsa da onu tasfiye edebilmek yıllar sürecektir. Tüzükteki bu çözüklük ihtilâflarm parti içinde kaldığı, halledilebildiği sürece sakınca göstermemişti ve organların çabşmasını engelliyor da değildi. Ne var ki sekizler olayında durum değişmiş, bazı parlâmento üyeleri önleyici hükümleTe dayanarak âdeta karşı parti topluluğu gibi hücuma geçmişlerdir. Dolayısiyle çözüklük, partiyi parçalıyacak bir özgürlük suiistimaline kadar gitmiştir. Işte buna karşı, elbette bir siyasî teşekkül tedbir alacak, elbette her önüne gelen «ben böyle istiyorsam böyle olur» diye ortaya fırlayamıyacaktır. Sanıyoruz ki 19 uncu kurultayın düşüneceği değişiklik tüzüktekl bu çözüklüğü ortadan kaldırmak ve her halde parti kanaliyle parlamentoya girenleri de programm sınırUn içine çekmek olacaktır. Bir partide yumruklu idare tabüdir ki istenmez. Ama hiç bir parti 1 îfci hash hale eetirilemez. DAKIKA : Sabahın kaümera STADYUMOA İMTİHAN BURSA, (aj») Türkiyede ilk defa olarak bir okulun gırış sınavlan stadyumda yapılacaktır. Yurdun çeşitli illerindeki eğitim Enstitülerine alınacak oğTenciler için 2 Mavısta yapılacak giriş sınavlarına 1500 den îazla öğrencinin katılacağı anlaşılmış, salon bulunamayınca smavların Atatürk Stadında yapılması kararlaştırılmıştır. Haz.rlayan: Y İ İ H t a z ÇETINER Bir baba evli kızını yaraladı; sev gilisini öl dür dü Yzb. Gürsoytrak tevkif ed/lecefc GETVE Geyve Savcısı Fıkret Karamahmutoğlu, Nurten Alat'ın olümü olayının sanığı yüzbası Basat Gürsoytrak hakkında dun mahkemeden, istediği tevkü karannı alnuştır. Geyve savcısı «bn bir cinayettir» demektedir. Geyve Sorgu Hakimliğinin tev kıf kararı vermesi üzenne Alat aılesının avukatı, «Ellerinde çok kuvvetli delillej olduğunu» soyleverek, «Olay çecesi Nurten, (yapma, yapma'.) diyerek bağirmıştır. Bunu şabitlerle tespit ettik» demistiv. İSRAEL'DE KADIN LAR 20, ERKEKLER 26 AY ASKERLİK YAPIYOR MISIR, SAVUNMASI İÇİN YILDA 437 MİL Pakistan'ın 188 bin kişilik gönüllü ordusuvar YON DOLAR HARCİYOR İRAN ORDUSU BİLHASSA KUZEYDE TOPLANIYOR uzey komşumuz SovTfet Rusyanın ve onu takiben sosyalist Balkan ülkelerinin askeri güçlerıni iki günüür ortaya koymuş bulunuyoruz. Ortadoğudan ileriye, aşağıya doğru şöyle bir göz atuıca karşıİSRAEL TANKLARI BIR GEÇİT RESMİNDE mıza İran ve Pakistan çıkıyor. Daha önce de temas ettiğimiz gibi, dört taralıÖncü kuvvetler mız dost memleketlerle çevrilse bıle bu bir «güvenlik» meselesidir. Eğemenliğin kaçınılmaz bır Pakistanm öncü kuvvetleri 70 bin kişi kadaıdır. unsuru olan güvenlik, askerî guçlerin daıma uya Bunlar, Doğu Pakistan ve Batı Pakistan ıle Azad nık kalmasiyle mümkündür. Keşmır bolgesvne dağılmışlardır. Şimdi biz bugün İranm, Pakistanm ve Birleşık Deniz kuvvetlerinde ise 8.000 kişi, ı hafil kruArap Cumhurıyeti adını devam ettiren Nâsır ile vazör, 5 destroyer, 2 ASW ütkateyni, 1 denizaltı, onlara muhasım görünen İsraelin yani bu zıt kuv 8 mayın tarayıcı, 4 motör lîrlataci üe 8 diğer gevetlerin askerî güçlenni gözden geçirelim. miler ve helikopterleri vardiT. Pakistanın hava kuvvetleri 20 bin kişi ve 200 Pakistanda gönü'iü askerlik var uçak ile 2 tane «B57B» Canberra filosu,' 4 tane Yüz bir milyon nüfusu olan Pakistanın Milli «F86F» Sabre filosu, 1 tane «FÎ04A» Starfihter Savunma bütçesi aşağı yukan 289 milyon dolardır filosu (bir tane daha yapılıyor), «RT.33A» vıçaklaGönüllü asker sistemiyle 188 bin kişilik ordusu rıdır. Bunlardan başka bır çok jet.uçaklan ile «svardır. Lüzumu halinde bu yedekler ve öncü kuv ker ve malzeme taşıyıcı hava gemfleri de vardır. • • vetlerle 208 bine çıkabilir. Iron'm askeri gücü ned/r? Pakistan ordusunun kara kuvvetleri 160 • 180 bin kişi kadardır. Ve biri Doğu Pakistanda olmak En fazla Sovyet sınırmdan endişeli olan 22 milüzere 6 piyade tümenine ayrıünıştır. Ayrıca bir ha yon nüfuslu tranm jandarma dahil 180 bin kişilik va savunma tugayı vardır. ordusu vardır. 1964 65 savu.jna bütçesi 217 milSilâhlı kuvvetler, Hınd Pakistan çatışmalarm yon dolardır. dan önce «M47/48» Patton ve «M1» Sherman Mecburi askerlik süresi iki yıl olan tran kara tanklariyle donatılmış 10 a yakm alaydan kurulmu^ kuvvetlerinde 7 piyade tümeni, 1 silâhlı tümen, 1 tu. Ayrıca «M24» Chaffe halif tankları buluriaa, bağımsız sUâhlı alay vardn. Ve her bir tümen yakbir İki alayı daha vardır ki, bunlarm hepsı bır m<>"~ . laşık olarak 12 bin kışiden kurulmuştur Silâhlı torize tümen teşkil ediyordu. (Atka . Sa. 7, Sü. 1 dei K HASIRLI BAHÇE... Başbakan Demirel'in Çankaya Buğday sokaktaki evi, şimdi bütün gözlerden uzak... Gerek yoldan gelip geçenlerin, gerekse basın mensuplarınm baktslarından l.orunmak için bulunan jate, evvn bah
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog