Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

.ümhuriYet ASIN AHLAK ÎASASTNA TAAHHÜT EDER NAZİMB KADİ G«nel Yayin Müdöru! BCvTT GCKESm • Sorumlu îazı [«Jert ItOdfirO: RATBAM SAĞLAMEB • Basan *• CUMHDHtTEt MATBAACHJK »• GazeteeUUc T. A. S • CagaloBu Halkevl «okak No. 3941 Meydanı Edlrne Hanı Adana Telefon: «550 * ANKARA: AUtört Bulvın Tcoer Ap. • Yenlsehb Tcleftm: U 09 M U 09 69 12 9544 17 57 33 # İZMİB: G«zl Bulvan No. 18 Tel; 31230 BÜROLAR A JSUNC SeneUk • ayhk 3 avlık v e Türtdy» 75.00 4U00 22.UU I L H « Harlcl 198.00 99.00 49.50 2 3 4 S tnd nhUeterd* cw>ımuı u 6 1 aet tahUeiet «o Nisan, Nlfcah. Bvlenm*. Doftum (MaKIU) 89 Ölum Mevlit. Taaekkuı »• kayıp «nma • a n 100 Ölüm. Mevlit Tesekküı (23 eü> 6 a n 150 | 25 KTJRDS I TüRKiYE ve KOMŞULARI (Baştarsfı 1 Inci Mbifede) da pek eski yıllardan beri Karadenize kadar uzanc hayal ve hevesindecirler. Bulgaristan Cumhuriyetinin 7000 kadar deniz asi. 3 denizaltısı ve 2 destroyeri vardır. Diğer ufak te gemilerin miktarı ise 80 kadardır ki bunların 20 si an tarayıeısıdır. Hava Kuvvetlerine gelince; Toplam' güç 20 bin yle beraber 400 uçak, üç önleyici grup ve bir ke»rupu vardır. Uçak fcloları .SdG17» ve «MÎG21» len müteşekkildir. Bulgar Kara ve Hava Kuvvetleri genellikle Yuve Türk hududunda ioplanmıştır. Yugoslavya, Ro ıya bölgelerinde büyjk ölçüde emniyet tedbirleri tur. 3000 kisilik deniz gücünü bu 4 denizaltı, 4 denizalb kovalayıcı, 8 maym tarama, 14 torpito gemisi ve diğer 23 ufak gemi teşkil etmektedir. 1 milyon 900 bin nüfuslu Arnavutluğun 38 bin usta askeri vardır. Askerlik süresi karada 2, hava ve denizde 3 yıldır. 6 tugaya dağıtüan 30 bin kişilik Kara Kuvvetleri «T34» tanklan ile Eİlâhlanmıştır. 5000 kişilik Hava Kuvvetlerinde 100 uçak .MİG17» bulunmaktadır. Arnavutluğun bir zamanlar en büyük endişesi Yugoslavya idi. Tito'nun 6 ncı Federatif devlet olarak ilhak edeceği korkusu ile Arnavutlar dağ savaşına bir hayli hazırlanmışlardı. Ancak şimdi bu gerginlik eski şiddetini kaybetmijtir. Arnavutlar artık bütün kuvvetlerini Yunan hududuna yığmışlardır. Gün geçmez ki Amavutluk Yunan sınırında silâhh bir çatışma olmasın... Ve işin asıl önemli tarafı îkinci Dünya Savaşuıdan beri bugün hâlâ Yunanistan ile Amavutluk harb halindedirler! tstanbul Bölge Kalkınma Kongresi dün başladı İstanbul Bölge Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen «İstanbul Bölge Kalkınma Kongresi» dün Fen Fakültesi Konferans salonunda Vali Vefa Poyraz'ın açış konuşmasıyla başlamıştır. Kongreye katıiamıyan Başbakan Demirel, bir mesaj göndermiş ve problemlerin milli ölçüde halledümesini istemiştir. ARTIK RAHATIZVE EMNİYETTEYIZ! öz malımız şimdi Türkiye Petrollerinin BATMAN ve İZMİT tesislerînden bol miktarda temin edilmektedir. İ P R A G A Z ödemedc ve taksitte büyük kolaylık demektir. I P R A G A Z Slze emniyet getiriyor Oünkü her töp değişiminde emniyet kontrolunö elemanları ile yapar. İSTEDİGİNİZ YERDE İSTEDİGİNİZ ZAMAN İSTEDİĞİNİZ KADAR Romanya Romenlerin askerlikle baslarının hoş olmadığı öte beri bilinir. Ama bu 19 milyonluk ülke de bu sianma yarışına ister ıstemez katılmıştır. Son yıla SovyCt Rusyaya bir hayli kafa tutan, Batıya ka nnı açtna çabası gösteren Romanya sömürülmekten asmı knrtarabilmiştir. Ve şimdi, Batılı gazetecilede kabul ettiği gibi iktisadi gelişme yolundadır. Millî Savunma bütçesi 250 milyon dolâr olan Roıyada mecburi askerlik süresi 1 yıldır. 198 bin asn 175 bini kara ordusuna bağlıdır. 11 tümeni, 1 : tümeni, 10 motorlu birliği ve ban dağ tugaylan lır. Yugoslavyanın 6S0 uçağı var Deniz ve hava kuvvetleri Romanya Sosyalist Cttmhuriyetinin Karadenizde•onanmasmda 8000 er ve subay, 1 denizalu, 2 destro , 6 koruyucu gemi. 14 mayıa tarayıcı, 40 kadar da ük gemileri vardır. Hava Kuvvetleri 15 bin kijidir. 300 uçak «MİG17 .MİG21» lerden müteşekkildir. Ayrıca «ll28»lerkurulu bir de hafif bomba alayı ile uçaksavar baalan bulunmaktadır. , Önce Sovyet Rusyanın, daha sonra komünist blokun etkisinden sıynlıp, ekonomik alanda büyük hamleler yapan Yugoslavya Millî Savunma Bütçesine her yıl aşağı yukan 305 milyon dolâr ayınnaktadır. 19 milyon küsur nüfusu olan Yugoslavyada asker lik süresi Kara Kuvvetlerinde 18 ay, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde ise 24 aydır. Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetinin iyi yetistirilmiş 200 bin kişilik ordusu vardır. Bunun dağılıım şöyledir: 20 piyade tümeni, 3 tane «MİG47. Patton tanklan ve «T34» «T54» Shermanlarla teçhiz edilmiş zırhh tümen. 40 a yakın bağımsız tugay, parasüt indirme ve Deniz Piyade tugaylan. Yugoslavyanın ayrıca savas hali için 450 bin kadar yedek kuvveti vardır. Asetik asit kaçakçılarının duruşmasına ' devam edildi «FotofiksA» isml altında ithali yasak asetik asiti kaçak olarak Basalet Barım, Hayim Alhadef ve Sabatay Kohenin yargılanmalanna dün de devam edilmiştir. 1. Ağırceza Mahkemesinde yapüan duruşmada, kaçakçılık olayı soruşturmasmı yürüten iki gümrük müfetüşi de, kaçak asitlerin yaka lanışında bulunan şahıslar tanık olarak dinlenmişür. Tanık müfettişler, sanıkların iddia ettiği gibi, fotoğrafçılıkta kullanılan «FotofiksA» adlı bir maddenin olmadıgıru belirtmişlerdir. Duruşma, kaçak asetik asiti kullanan veya satın alan büyük fabrika ve müesseselerden, bu madde den ne miktar kullancuklanmn sorulması için, başka güne bırakünuştır. İPRAGAZ Reklâmcüık: 1184/411S Deniz ve hava kuvvetleri Gerek ticaret, gerekse harb gemisi yapabilen Yugoslavlann Deniz Kuvvetleri 27 bin kijidir. 3 destroyer (ikisi tâlim için kullanüıyor) 3 firkateyn, 2 denizaltı, 18 devriye gemsi (16 sı denizaltı kovalayıcı) 90 motor torpitobot. 45 mayın tarayıcı, 7 çıkarma gemisi ve 20 kadar başka cins gemi Yugoslav donanmasımn tamammı teşkil eder. Hava Kuvvetleri ise 20 bin kişidir. Tahminen 650 uçaklan vardır. Bunlar arasında 1 Filo «MİG21» önleme uçaklan, 11 filo «CF86 D/E» sabre önleme uçak lan, 9 filo «F84 G. thunder jet hücum Ve bombardıman uçaklan bulunmaktadır. Yugoslavlann aynca karadan havaya atıj yapan füze bataryaları da mevcuttur. Arnavutlar Çinden silâh alıyor En müşkül anlarında bile Amerikan yardımını ka etmiyen, Ruslan bir gecede apar topar ülkelerinçıkaran Arnavutlar büyük gayretlerine rağmen ikü sıkıntı içindedirler. Arnavutlukta, eski ydlara kırallık devrine nazaelbette bir hayli geüîrae görülüyor. Ancak pek r olan bu topraklardsn ürün çıkanp satmak, para ınmak buna mukabil mal almak mümkün olamaLtadır. Arnavutiar kendi içişlerine müdahale edeecek tek büyük devletle dostluk kurmuslardır ki la Kızıl Çindir. Milli Savunma bütçesine 29 milyon dolâr ayırabiAmavutluğa, Çinliler Asyadan silâh göndermekrler. Ellerinde aynca eskiden kalan Rus silâhlan vardır. Y A It I N : Pakistan tran Mısır ve Israel'in askeri gücü nedir? MP İl Gençlik Kolu kendi kendisini feshetti Millet Partisi Gençlik Kollan tstanbul tl Baskanlığı, dün bir bildiri yayınlayarak, Gençlik Kollan tstanbul Teşkilâtının kendi kendini feshettiğini bildirmiştir. Bildiride, parti yöneticileri itham edilerek, «Bizleri, kendilerine ilet edemlyeceklerdir* denilmektedir. Arnavutluğun 38 bin usta askeri Meselâ, Amavutluk donanmasındaki 4 denizaltı vt 'X bazx gemiler Sovyet Rusyadan alınmıştır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Hava Harb Okulunun Izmirden İstanbula nakledilmesi karar laştınlmıştır. Okulun Teşilköydeki yeni binasma nakledilmesl önümüzdeki yaz ayları içinde tamamlanacaktır. Uzun süredir tzmirde faaHyet gösteren Hava Harb Okulunun tstanbula nakledilmesl için bir kaç yıldanberi yapılan hazırlıklar tamamlanmış ve Yeşilköyde yeni bir bina inça olunmuştur. Hava Harb Okulu İzmirden İstanbula naklediliyor Bir tasarı Meclis*i karıştırcİB (Bastarafı 1 inci sahifede) Esengin'in bu sözüne, AP sıralarından, ilkin Neriman Ağaoğlu itiraz etmış, Esengin ise «Devletin kömürleri özel sektörün oyuncağı olamaz, bu soygunculuktur» diyerek, sözlerine devam etmiştir. • Esenginin bu sözüne de, yine AP sıralanndan, Bursa MiUetvekili Kasım Onadım (AP), «... 27 Mayıs, soyguncu» şeklinde cevap vermiş, Kenan Esengin, Onadım'a hitaben, «27 Mayıs'a kimse soyguncu diyemez; buna diyen, esşekoğlu eşşektir!» diye bağırmıştır. Onadım, birden sesini kesmiş, Esengin ise konuşmasına devam ederken, AP'li Cevat önder, ayağa kalkarak. hatibin küfür ettiğini Başkana bildirmiştir. BAŞKAN BİLGtN : «DUTMADIM» DtTOR Başkan Ahmet Bilgin, küfürü duytnadığını, eğer ettiyse, sdzünü geri almasını istiyeceğini söyleyince Esengin, şu cevabı vermi'jtir • •Bir teııeke benzuı için adam tekaüt eden bir generale, soyguncu diyen kişilere her zaman küfür edeceğim. '27 mayıs soyguncu devri> diyenlere, her zaman küfür ede ceğim.» Esengin'nin bu sözleri üzerine AP liler, itiraz etmeye başlamış, sözünü geri almasını istiyen Başkan'a Esengin. ikinci defa, «Meclis kürsii sünden tescil ediyorum. Kim bana soyguncu. vurguncu derse. ben kü für ederim» şeklinde cevap vermis tir. KORtDORA ÇIKARILIYORLAR AP suralarmdan tepkinin artması üzerine, Bilgin, oturuma ara ver miş, bu arada Lâtif Akuzum (AP), Esengin'e küfür etmiş, karşılıkb kü fürleşmeler devam ederken, araya giren milletvekilleri, Akuzum ve Esengini koridora çıkarmışlardır. ARADAN SONRA. 10 dakika aradan sonra, AP.Ii Kasım Onadım söz almış, Kenan Esengin'i kastederek, «Geri almadı|ı takdirde ettiği küfürü kendisine iade ediyorum» demiştır. Kenan Esengin (CHP) ise, kendisine «Vurgun devri 27 Mayıstaydı» denildiğini, bunun Uzerine söz aldığını söylemiş, «Bir insana soyguncn demek, eşek de mekten daha kötüdür» demiştir. AP.'liler, Esengin'e yine lâf atmış. bu arada Ekrem Dikmen (AP), «Allah belânı versin, in aşağı!» diye bağırmıştır. Başkan Bilgin, Dikmen'e bir ihtar vermiştir. Bu sırada AP.'li Başkan vekillerınden Nurettin Ok, Esengin'in ve ona müdahalede bulunan milletvekilinin cezalandınlmasını istemiştir. Başkan Bilgin, bunun üzerine zabıtları çıkararak, Kenan Esengin'e müdahalede bu lunulurken, «27 Mayıs soyguncuIuğundan» bahsedildiğini belirtmıs, «Bu, ağır bir hakaret olduğu îçin Kenan Esengin'e ceza verilmesi tecviz edilemez» demiştir. (Bastarah I Ind *avfad»ı cevit'in düzen değiştinne sömübalâğalı bir sözdür. Sosyal lete ve ekonomik kalkınmaya ;mak için «osyalist olmak gemez. Sosyaüstler, sosyal adan ancak sosyalist bir düzengerçekleseceği inancmdadırlar. yanlıştır. Türkiyenin ekonoE tarihi ve rofrafî şartUn içinsosyalizmin hançi yoldan geilecejrini ve Türldyefi nereye ürecefini gönnemek için göıni gerçeklere kapatmak lâzım . Anayasanın ancak sosyalist düzenle bağdaşabileceği yoda T.İ.P. in ileri sürdfifü RÖü ve Ecevit'in bir grup toplan ndaki buna benzer Iddialarını dediyoruz.» tNÖNÜTE YAKLAŞMA 'eyzioğlu gibi Ferit Melen, Tuı Şahin, Orhan Öztralc, ve İhı Kabadayı da C.H.P. Genel şkanı tnönü*ye yaklaşan konuş lar yapmışlardır. Bu arada Fe Melen şöyle demişttr: Bu çok kritik anda Genel Başnımız isterse, C.H.P. yi kurta)ilir. C.HJ*. nin kadrrinin bu hada dahi onun elinde otduğuinanıyonım. Bu tarihi anda lirlik görevini bfitün icaplariyle tam bir tarafsızhk içinde yapısını bütün C.H.P. Üler sabırbkla beklemektedirler.» 8'ler İnönünün "Dur 35 demesini 20 milyon lira sKARA. (Cnmhuriyet Bürosu) Bir MP Genel tdare Kurulu esi, istifa eden 8 milletvekilın, CHP'li 8'lerle yem bir parkurma yolunda çalışmalar yap ;ını ileri sürmüştür. MP'li 8'lerden Memduh Erdeır, belirtildiğine göre, bir suönce Birlik Partisır.e geçen, nra tekrar partisir.e dönmek :eyen Kâzım Ulusoy'a Feyzı;lu ekibıyle parti kurmak için lışmalar yaptığını söylemişr. Ulusoy da, MP Genel Baş>n Yardımcısı önder'e yazdığı ektupta, Erdemir'in kendisme P'ye hemen dönmemssini istedini belırttıkten sonra. şoyle değıni nakletmektedir: «Feyzi>lu, ağıı lâf yapan bir profeirdür. 20 milyon lira da paraın varmış. Biz de partiden isfa ediyoruz. Kurncn olarak artide "yer alır, seni de Genel ekreter Tardımcısı yapanz^ ANKET ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Birkaç gün önce yayınlanan bir üdiriye imza koyan 59*lann bazı nemli konularda fikir ve görüş irliğinde bulunmadıklan anlaşılıış, bildiride yer alan hususlar dı ında dün yaptığımız bir anketin so usuna verdikleri cevaplar, bu huusu meydana çıkarmışür. 59 lardan Ankarada bulunabilen ere sorduğumuz soru şudur: .Sekizler CHP den çıkanltr, ya la kendileri ayrılıp bir parti ku•arlarsa, onlara katılır mısınız?» 59'lardan konuştuklenmızın çolunluğu bu soruya olumlu şekilde kesin bir cevap vermenıişlerdir. Bir kısım üye, böyle bir davranışta sekizleri izleyeceklerini açıklamışlar dır. Çoğunluk «Böyle bir şeyi düjünmediklerini» söylenuşlerdir. Bir kısmı, sekizlerin parüden ayrılacaklarına ihtimal vermedikleri gibi, onları CHP den çıkarmanın da «Mümkün olmadığı» iddiasını ileri sürmüşlerdir. •Soruya karşı 59'lardan görüşebildiklerimizin cevaplan şöyledir: Dünyada bugün (Bastarafı 3. sabifcde) *3dır. önümüzdeki Eylülde Rîo De Janeiro'da toplanacak uluslararası para konferansında da, dünyamn malî bloklara parçalan masına karşı çıkmaya hanrlanmaktadır. Halbuki Lâtin Amerika •• 1 *k : . «iıtiımn h^nitn Scdat Çumralı (Konya senatörü): ve dışında sosyal adalet ve gü«Bu soru, her arkadaşı şunun buvenliği temin için CHP nin haki nun uydusu saymak olur. Partiye kî fikirlerini savunan grupun inançlarla girilmiştir. Hiç bir arkaiçinde bulunmam tabiidir.» daş şunun bunun uydusu değildir. Ibrahbn Aysoy, (Mardin Mil. Kendi görüş ve kanaatlerine göre letvekili): «Tebliğimiz sorunuhareket eder.» za cevaptır.» Cemal îavuz (Bingöl mOIetvetrfan Solmazer, (Tokat Milkili): «8'leri parüden ihraç ederletvekili): «îmzamın gereğini lerse, istifa ederim. Siyasi hayatyaparım.» tan çekilirim. Başka partiye girSalih Yıldız, (Van MUletvemem.» kili): «CHP nin dımdik ayakta Kemall Beyazıt (Mara? milletvekalmasını Türk demokrasisinin kili): «Yapılacak tüzük değişikliğini beilyrorum. üzun yıllar lideri • teminaU olarak görmekteyim, bütün CHP lilerin de böyle dümizi ve Genel Merkezi bir îttihat' şüneceğine inanıyorum. Parti Terakki Merkezi Umumisi haline içi mücadelenin bugünkü hale getirmemeye çalıştık. Tüzük değigelişinden son derece üzüntü ve şikliği. Parti Grupu üzerinde Geölçüsüz ızdırap duymaktayım bu nel Merkez sultası tesis edecek ma itibarla tamamen sahsiyetimle hiyette olursa, şahsen partiden «yılgili bir konu oldugu için CHP' rılmayı düşünürüm.» den istifa edeceğime dair bir k«Fenni tslimyeli (Batıkesir mlUet rarım yoktur.» vekili): «Cevaplamayı lüzumlu gör müyorum.» Mahmut Çetin, (Crfa MilletMehmet Hazer (Kars senatörü): vekili): «Sonra düşüneceğım.» •Ne Halk Partisinden 8'leri kimse Mazhar Başa, (Riıe Milletveçıkarabilir, ne de biz Halk Partisin kili): «Benım siyasi havatım den aynlrnz» Asıl CHP'den ayrılhalk Partisı ile başladı. Onun ması lâzım gelenler onu ilkelerini saflarında devam eder. tmzaya yeterli görmiyenler, kadrosunu be gelince, uzlaştıncı, birlestirici ğenmiyenler olmalıdır.» gayret mahsulüdür.» Fehmi Baysoy (Erzincan senatöH. Avni Akincı (Antalys milletrü): «Evet.> vekili): Evinde hasta yatan A Mukadder Öztekin (Adana senakıncı, sorumuza kızı aracıhğıyla törü): >Bir haftadır hastayun çıka mıyorum. CHP'ye şerefli mâzisi ve şu cevabı vermiştir: «Şimdilik hiç hâlen son Kurultayın aldığı karar bir cevap veremiyeceğim.» lara inanarak girdim. Kimsenin peMetin Cizreli (Diyarbakır MiUetşinden yürümek arzusunda değivekili): «Ben, genç yaşundan beri lim. Partide kalacağım gayet ta CHP'liyim. Siyasî hayatımı başka biidir.» hiç bir partide devam ettirmeye Emin Erdinç (Van senatörü): niyetim yoktur.> «Ben bir CHP. li oîarak bu müGıyasettin Karaca (Erzurum Milcadelenin parti içi bir mücadele let vekili): «Kurultay kararına ve olduğu inancındayım. Bugüne kapartime bağlıyım. Değişmez fikrim, dar davraruşlanm bu yolda olmuş budur.» tur ve bu yolda düşünmekteyira Bekir Tünay (Adana MiUetveşimdilik. 8 ler aynldığı veya ihkili): «Inandığım fikrin savunraç edildikleri takdirde verümi$ masına sonuna kadar devam ebir karanm yoktur. Bu kararı, deceğim.» geçen zamanm ışığı altında değer Zeki İslâm (Gaziantep Senatölendireceğim.» rü): «Bizim karanmız, büdiride Adnan Şenyurt: (Erznrum milaçıkça gösterildi. Parti, bu yöne letvekili): «Böyle bir şey düşüngelmese; sosyalist, aşırı solcu temüyorum.» mayül devam ettiği takdirde ayNejat Sarlıcab (Bahkesir senanlmak zarurettir » törü): «Mazur görün, bu konuyu buraya kadar düşünmedim.» [Bildiriye imza koyan diŞevket Raşit Hatipoğln (Maniğer Senatör ve MilletvekiUesa mületveküi): «O zaman düşürinin 8lerle birlikte gezide, nürüm. Ama 8 1er ne çıkacak, ne bazılannın Ankara dışında, de çıkanlacaklardır. Böyle bir 4'ünfin de hastanede bulunşey yok.» malanndan dolayı kendileriyArif Ertnnça, (lnnir Milletvele görüşmek mümkün olakili): cAtatürk CHP sinin fikir manustır.] lerine sıkı sıkı bağlıyım ne sağa ne de sola gitmeye niyetim yok.» Hilmi tncesnta (Çornm mffletvekili): Cevap vermedi. Himmet Erdoğmuş (Kütahy» (Bastarafı 1 incî sahifede) miUetvekili): «Bu konuda şimdilik bir şey söylenemez. 19 uncu ölçtilmez takdir duygulanmın özekurultay sonucunu beklemek ve o ti olacaktır. zamanm şartlanna göre meseleyi Köy Enstitüleri, eğitim hayatımıdüşünmek gerekir.» zın geçirdiği evrim içinde başlıbaMuammer Obuz (Konya senaşına bir hamle devridir. Buraya törü): «Lenin'in 1917 bolsevils alınanlar, amelî hayat mücadelesinRusyasmdaki kullandığı taktiği de ve türlü sanat kollarında tecbilen insanlar olarak gürültüye ko rübeli çıkmışlardır. Çıkanlann, lay pabuç bırakmıyacağız. Yaptıkız ve erkek, mesleklerinde başağımız mücadele C.H.P. yi solun rılannı daima görmüşümdür ve tehlücelerinden kurtarmak içindir. daima göreceğime inanmaktayım. Başan mümkün olmazsa istifa etmekten şeref duyacağım.» İSTANBUL'DA Selânattin Kılıç, (Samsun Mil letvekili): «Çıkarma sebepleriİstanbul Öğretmenler Sendikası ne ve CHP nin Kurultaydan Lokalindeki törende; Öğretmen sonraki tutumu ile istikbaldeki Şerif Tekben, Doç. Cavit Orhan tutumunun ne olacağma dair Tütengil, TMGT Başkanı Alp Kutahminlerime göre hareket ede ran konuşmuştur. Konuşmacılar, ceğim. Şu anda CHP'nin Sam Köy Enstitülerinin yeniden kusun Milletveküiyim. Yönetim rulmasının, Türkiye'nin kalkınKurulu üyesı ve basın sözcüsü ması bakımmdan zorunlu olduğuolarak görevimi en iyi vapma nu belirtmiş, Köy Enstitülerinin gayreti içindeyim.» tekrar kurulması için yakında Hüseyin Tılmaz, (Gaziantep büyük bir kampanya açılacağmı MiUetvekili): «Sekizler değil belirtmişlerdir. bir kişi çıkarılırsa CHP den çıBu arada. İstanbul Teknik Ünıkanm.» versitesı Teknik Okulu Talebe Hayri Basar, (Eskişebir MilBirliği, Taksim Gezisi galerisinletvekili): «Sekizlerln tnüdafaa de «Köy Enstitüleri Yeniden Ku»»,s, fiVrin CHP nin orogra Bir genç, kız kaçırmak istiyen babasını öldürdü ADAPAZARI Akyazı'da 21 yaşındaki Hüseyin Aydın, kız kaçırmak istiyen babasını, goğsüne dayadığı tabancayla 7 el ateş ederek oldürmüştür. Tevkıf olunan genç. suçunu kabul etmiş ve 55 yaşındaki evli babasının, şimdiye kadar 2 kız kaçırdığını öne sürmüstür. DİĞER CİNAYETLER SAMSUN Vezirköprü'deki bir arazi anlaşmazlığı sırasında çıkan kavga'da, ilkokul öğrencisi Seher Bayram öldürülmüştür. ISPARTA Yalvaç'ta 24 yaşındaki Veysel Aydın, kaçma teklifini reddeden 12 yaşındaki Fadime Akçay'ın hayatına, tabanca ile son vermiştir. ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) Ticaret Bakanı Ahmet Türkel, 19671968 ihracat rejimı çalışmalarının başlaması münasebetiyle dün yaptığı konuşmada, 19631966 yıllan arasında ih racaatımızm plânda öngörülen hedeflerin üstünde gerçekleştiği ni belirtmiş. «ihracat politikamııın esas temelini serbesti teskil etmekte ve istikrann devam lı kılınması üzerinde hassasiyet le durulmaktadır.» demiştir. thracat ve bununla ilgili ihracat yönetmelifinin yılda bir defa tlftn "oJunmasımn uygulamada iyi sonuçlar verdiğinı ileri süren Ticaret Bakanı Türkel «ibracatçıyı» şöyle tanımlamıştır: «tlfili herkes şunu bilmeli ve bizler herkese şunu anlatabilmeliyiz: thracatçıhk ikinci sınıf bir ticarî faaliyet deçildir. ihracatçı. kendine kazanç saflama yolunda devletin gücfine yeni bir katkı yapan kimsedirj» Ticaret Bakanı ihracatçıyı tarif etti • • • • • • • • » ••• • • • • • • • • O» • • • • • • • •• » » • • • • • • • • • »» Millî Piyangojj ALTAN'IN j?ENKİDLERÎ ' Komisyon sözcüsü Cevad önder (AP), tenkidleri cevaplandırmış, tasarıyı savunmuştur. TtP Grupu adına söz alan Çetin Altan tasannın geçen yıl yapılaa müzakeresi sırasında, «Bu tasan, AP'nin görüşüne uygundur a n » , Türkiye'nin oaenfaatine uygunmudur?» dediğini hatırlatmış, «Bir belirli azınlığı devlet eliyle zengin etmek, AP Ue başlamanuştır» demiştir. KABUL EDİLtYOR Neticede tasan APIilerin oylanyla kabul edilmiştir. Yazıcı'ya veda yeme&i verildi T Çocuğü ile birlikte intihar eden ana tZNİK Bozövük llçesinin Kum luk Mahallesinde oturan Fatma Bircan. geçirdiği kriz sonucu kendisini, 4 yaşındaki oğlu Muharrem le birlikte, şehre 4 kilometre uzak lıkta akan Karasu Deresine atarak intihar etmişlerdir. «Tarlaya soğan ekmeye gidiyorum» diyerek evden çıkan Fatma'nın ve oğlunun cesedi, dün sabah buluomuştur. Adli Tabip: «Sakarya Savcısı görevini tam yapmış sayılmaz» ESKİŞEHİR Geyve olayıyla ilgili olarak Eskişehir Adll Tabibi Doç. Dr. thsan Sankardeşoğlu dün bir açıklama yapmış ve Nurten'e yapılan otopsinin usule uygun olduğunu ileri sürmüştür. Nurten'in Sakaryada adli muayenesinin tam olarak yapılmaması üzerine Eskişehirde otopsi yapılması yoluna gidildiğini belirten Sarı Kardeşoğlu, bu konuda etraflı izahat vermiştir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ürkiye Iş Bankası A.Ş. Umum Müdürü Bülent Yazıcı'nın Bankadan ayrılması münasebejtiyle, İdare Meclisi Reisi Ihsan Köknel dün Büyük Ankara Otelinde bir veda yemeği vermiştir. Yemekte Idare Meclisi âzalan ile Umum Müdür Muavinleri ve diğer Banka erkânı hazır bulunmuşlardır. îdare Meclisi Reisi Ihsan Köknel bir konuşma yaparak Bülent Yazıcı'nın bankaya ifa ettiği başanlı hizmetlerinden dolayı Banka camiası adına tesekkürlerini bildirmiş, Bülent Yazıcı da memnuniyetinı ıfade etmistir. |: Sayın Halkımızın Alâkası t Karşısmda Ayda İki Çekilişij İle Servet Dağıtımına l Hız Verdi. î Askerlikle ilgili (Bastarafı 1 inci sahifede) Ana Muhalefet partisinden bir milletvckilinin Devlet Başkannnızın yurdumuzu dışarda temsil görevi esnasında yanında bulunması, demokratik rejimimizin tabii işleyişine bir önıek oldn.» Yine YOzleıce Bilel Sahibi lengln Olacak BÜYÜK İKRAMİYE : 23 Nisan'da 1 Milyon Lira TOPLAM İKRAMİYE TAM : Komandolar «Çelik Çetesi»ni yakaladı StlRT, (a^) Komando Birliğı, verilen sürenin dolması üzerine dün b:r jandarma müfrezesiyle birlikte Sason ilçesınde deneme harekâtına geçmıştir. Bu harekât sırasında, Sason ilçesinde yıllardanben şekavet yapan «Çelik Çetesi» bütün mensuplanyla ele geçirilmiştır. Talih Kapılarmı Açık | Tutmak Elmızdedir. ALTIN Cumhuriyel Hamit Aziz Napol>on Reşat 24 âyar külçe 100 IS6.00 121.00 107.00 106.00 14.04 100.20 166.50 ! 122.00 10S.0O 107.00 14.93 ASKERLİKLE İLGİLİ ÜÇ TASARI Bundan sonra, askerlikle ilgili 3 kanun tasarısı kabul edilmiştir. O Bunlardan ilki, lise ve muadili okullardan belgelenenler veya liseyi bitirip üniversiteye giremiyenler veya üniversitede belgelenenler, haklarında askerlik kararı verilmiş Isa ciahi, askerliğe celplerinin bir yıl geri t>ırakılmasını Öngören bir tasandır. Şimdiye kadar bu durumda olanlar, der hal askere alınmaktaydı. Bu bir yıl erteleme ile durumlarını düzel ten veya üniversiteye giren öğrenciler, askerliklerini daha sonra yapmış olacaklardır. O Askerlik yoklamalannda göz le görülür sateatlara iki doktor aracılığı ile çürük raporu venlebüeceğinı öngören bir tasan da, kabul edilmiş bulunmaktadır. Tasarı, aynca Sağlık Heyetınden sürekli hastalık dolayısiyle çürük rapor alanlarm 5 yıl için de bir defaya mahsus olmak üzere yeniden muayeneye tâbi tu tulmasını öngörınektedir. 0 Seferberlüc Uân edildiği zaman en yakın Askerlik Şubesine teshm süresini 48 saatten 6 saate indiren bir tasarı da kabul edümıştir. Yurt dışında olanlar da en yakın konsolosluk ya da sefarete başvuracaklardır. TRAFİK KANUNUNDA BİR DEĞtŞtKLtK Öte yandan, bir soförün ağır vasıta kullanabilmesi için en az 5 yıl ehliyetli olarak başka vasıtalarda çahşmasmı öngören bır tasan, kabul edümiştir. Aynı tasarıya göre; bisiklet ehliyeti almak için asgari yaş 11, traktör ve otomobil ehliyetı almak için asgari yaş da 18 olarak tesbit edilmisür. ASKERÎ PERSONEL KANUN TASARISI Askerî Personel Kanun Tasarısınm görüfülmesine geçileceği sırada vakit gecıktiğinden Başkan, oturumu kapatmı^tır. Askori Personel Tasaıı=ı. Persembe ffıınkil oturıımria eörusulecek 10 Milyon 524 Bin Lira \ (Basın 13400/4102) % • • • • • • • • » • • » •• • • • • • • • » • • • • • • • •• • •• » • • • • • • • •• Inönü, Köy Enstitüleri T.C. Enerji veTabiî Kaynaklar Bakanhğı Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğünden / L A N 1 Döviz temini ve ithalfttı ldaremizce yapılmak üzere aşağıoa yazılı malzeme fiat ve teklif isteme usulü Ue satın alınacaktır. Şartname No: ' Mevzuu 6718T21 4 adet Rektiflye tezgfihı 2 Teklifler 23. Mayıs. 1967 Salı günü saat 17.00 kadar DSt Makina ve tkmâl Dairesi Başkanlığı Satınalma Komlsyonu Başkanlığına verilmiş veya gelmiş olacaktır. Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak olan teklifler kabul edilmez. 3 tstekliler, bir dilckçefle,dllekçelerinde şartname numarasını ve hangl Grmadan teklif getireceklerinl sartb adresleri ile belirterek, DSt Makina ve tkmâl Dairesi Başkanlığı Etlik ANKARA adresinden şartnameleri tem'T edebüirler. 4 Ödeme, gayri kabill rücu bu akreditifle yapüacaktır. 5 t d a r e ihaleyi yapıp yapmaınakta, miktarlan azaltıp ç o ğaltmakta ve b a u kalemlerl tamamen almamakta serbestör. 6 tstanbul'dan şartname talebinde bulunacak olan firmalar şartnameleri (DSt 14. Şube Başmühendisliğı Yerebatan Cad. Salkım Söğüt Sokak No. 20 CAfiALOĞLO tSTANBÜL) aöresinden temin edebiHrler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog