Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

ıul X Ozel Balc OftuIIarı vebit tesiial 1966 yıhnda 48.088 turist eksiksiz agıriandı Türkiyede bale sanatını, bütün imkânsızlıklar ve zorluklara rağmen, ciddî bir eğitim amacı ile minimini istidatlardan yetişkinlere kadar aşılayan birkaç özel öğretim yuvasııun başında Olga Nuray Olcay'm, Rezzan Abidinoğlu'nun, Yıldiz Âlpar, E. Oktar, N. Baıokas'ın v.d. Özel Bale Okullan gelir. Daşarııar 18 Nisan 1928 tarihli Cumhuriyet'ten Dışardan görünuş Tevfik Rüştü beydeD sonra Macaristan Başvekili Kont Betlen İVIilânoya gitmiş mi, gitmemiş mi? Avrupa matbuat ve mahafilini asabi bir meşguliyete sevk eden bir mesele. Zaten M. Musolini'nin son zamanlardaki mülâkatlan yalnız Tevfik Rüştü beyls Kont Betlene münhasır da değil. Tevfik Rüştü beyden sonra Yunanistan Hariciye Nâzın M. Milâkopulos da Duçeyi ziyaret etmiş olduğunu bildiğimiz gibi Romanya Dahiliye Nâzın eski Bahriye Nâzın Duka, Lebistan Hariciye Nân n M. Zaleski, Litvanya haricive nazın bilmem kim, Daves Pilânının tatbikatına nezaret eden Amerikalı Mr. Parker Jilber ve daha bir takım idmselerin hep Musolini ile mülâkat eden İtalyan ziyaretçileri meyanında bulundugunu da öğrenmiş bulunuyoruz. Hülâsa, son çünlerde İtalya'da Milâno meşhur ikili mülâkatlar Bir İtalyan • îunanistar Türkiye itlifakı kati surette lanlandığı gibi Ankara'ds 1 Ruştfi bey de böyle bir anl; yı sureti katiyede tekzip e "ti. Biz de adjna ittifak deni bir kombinezyonun vücudun kâr ederiz. Adına ittifak dı cek bir kombinezyona biç c tiyacımız obnakstzm millei anlaşmaları mümkündür.» YTJNÜS P KUŞADÜSI Aydın'a bağlı, İzmir'e 90 kilometre uzaklıkta 7.500 nüfuslu KUŞADASI, İstanbul'dan sonra turist trafiği en fazla olan sayfiye kasabalanndan biridir. 1966 yılında iskelesine 365 yat ve vapur yanaşmış, 48.088 turist Kuşadasmda gecelemiştir. Kuşadasma rağbetin sebebi' çevresinde önemli tarihî eserlerin bulunması, karayolu irtibatınm mükemmel oluşu ve nihayet Ege'nin en berrak ve derin tabiî plâjlanna sahip bulunmasıdır. Kuşadası civarındaki tarihî eserler arasında, Saint Jeau Klîsesi, Isabey Camisi, Efes, Meryemana, 60 bin kişilik Afrodisyas Stadyomu, Pamukkale, Didim (Apollon Mabedi), Millet, Priöne, dikkaü çeker. TATİL KÖTÜ Kuşadasmda halen Akdenizin en büyük tatiî köylerinden biri inşa edilmektedir, 1 milyon metrekarelik zeytin ağaçlannın bulunduğu bir sahada 20 milyon liraya kurulmakta olan tatil köyü 15 yıl müddetle Fransız «Club Enropeen de Tourisme» firmasına kiralanmıştır. Yaz mevsimine kadar tamamlanacak olan tatil köyünde 1200 turist barınacak, çarşı, anfithe"atre. oturma ve sinema salonlan, yelken kulübü, plâjlar ve kayıkhane bulunacaktır. NASIL GfDİLÎR? En rahat yol Izmir Ü7erindeniir. Izmir'den her sabah 2 3 oobüs kalkar. IzmirSelçuk oto>üsleri bunun dısındadır. Seluk'tan da Kuşadasına otobü» ve lolmuş vardır. Izmir'den itibaen 90 krn'lik yol muntazam, geıiş ve düzdür. tstanbul'dan Izlir hergün (07.45, 13.00, 17.00, B.OO) dört uçak kalkar. (Gidiş 70 TL, GidişDönüş 323 TL'dır.) Lnkara'dan İzmir'e haftada dört ün 10.30'da ve hergün 20.00'de çak vardır. (Gidiş 98 TL, Gidişönüş 186 TL'dır.) OTELLER Kısmet Oteli: Plâj ve diskoği vardır. Çift yatak 69, kahıltı 7, yemekler 15 TL'dır. lmıt Oteli: Plâj, diskotek, su kaığı, binek atları vardır. Pansi>n komple tek kişi 75 TL'dır. ısan Oteli: Kahvaltı tek kişi 50 Vdır. Yemekler 15 TL'dır. Plâyüzme havuzu, gece kulübü rdır. BP Mocampı: Modern te ,Ieri olup, çadırh kamp yapan•a tek kişi 25 TL'dır. Otel Akniz: Şehirdedir. Kahvaltılı, t yataklı odalar 24 TL'dır. aek Palas: Şehre 2 klm. mer ede manzaralı oîup lokanta piâjı vardır. Tek kişi pansin 30 TL'dır. .OKAıVTALAR ristik lokantalarda 15 20 TL, ıldot, sahü gazinolarında 10TL'dır. Erol Gazinosunun n plâjı hem de moteli vardır. ktışadasında 35 çeşit bahk var . Bilhassa kırlangıç ile iskorten yapılan ballk çorbası çok şhurdor. »enizadamîan ile derin su ba;ılan bakımından Kuşadası ılc bir yerdir. Civardaki Samormanîannda ise keklik, şan hatta leopar bı)e vardır. tai 220'dır Burava sitmeden e mektup veya telefonla yer •tmak lâzımdır. «Kuşadası izm Derneği Sflmer Erdem» ;sine müracaat ediniz. Haberler • Istanbul limanına, Mart ayında çeşitli memleketlere aıt 15 turist gemisi, 6000 den fazla turist getirmiştir. Rıhtım Vergisi Kanununun bir neticesi oJarak genjiler limanda 24 saatten fazla kalmamışlardır. 0 Yugoslav «Jat» Havavolları Belçrad Istanbul seferlerine başlamıştır. «Jat» bn hafta Caravelle nçakları tahsis etraistir. Bu hattın mümessiUiğini THY almıştır. • Deniz yolu ile gelen turistJerin çoğu yolcu salonu önünde taksi şoforlerinin müşteri için kavgaları ve turistleri zorla oto mobillerl sürüklemeleri yüzünden korkarak şehre çıkmaktan sarfınazar etmektedirler! 0 Yngoslavya'da yayınlanan bültenlere göre, 1966 yılında Dalmaçya sahillerinde 3.437.000 turist tatillerini geçirmiştir. • Alman Havavolları 1966 zarfında Avrupa hatlarında 1 milyondan fazla ydlcü tasıyafak rekor seviyeye erişmiştir. Lufthansa biltün hatlarda 3.750.000 j'oleu taşımıştır. Ayrıca saatte 2330 km. sürat yapan 3 «SST Concorde» uçağı 85 milyon dolara satın alınmış, böylece Frankfurt New York uçuş süresi 4 saate indirilmiştir. 0 Tfirkiye Tnrizm ve Otomobil Knlübü 1967 nin Dfinya Tu rizm l'ılı ilân ediltnesini Tiirkiye için deferleudirmek anıacı ile büyük faaliyet göstermektedir. # B P Şirketınin hazırlattığı ve Türkiyenin tarihi ve tabıi güzelliklerini gösteren «Türkıye Tarihin Köprüsü» adlı turistik film Oskar ödülüne aday gösterilen üç filim arasına girmiştir. 0 Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca yapilan ıncelemelere göre, 1966 yıhnda Türkiyeye 196S'e oranla gelen tarist savısında büyük artjş olıtınş, ancak S3ğlanan döviz miktarındj ariış ol* mamıstır. • Yugoslav turizm otoriteleri; 1966 da 12 milyona varan turist sayısının bu yıl 20 milyona yaklaşacağını ve buna göre hazırlıkların tamamlandığını açıklamışlardır. 0 1967 Turizm Vılı münasebetiyle i'nnaııistan dış ülkelerde «Siz de îunanistanda doğdunuz!» kampanrası açmıstır. Bu kampanya en vok Amerikada ilgi görmüş, bu yıl i'unanistana gitroek için rezervasyon yap*ıran Amerikalıların «ayısı çcçen yıla oranla çok "rtmıştır. 9 Yunanistan'da turistik yerlerde çalısacak personelin, turistlerin lisan zorluğnna uğramamalarmı temin için çesitli li san biigisi mecburiyeti konmuştur. Bu gaye ile açılan lisan okullannda 63 vabancı dilde ders ler verilınektedir. Bale sanatmın memleketimiz verdikleri Kesital yukardaki de akademık ve klâsık bir te ışık altında, bir yıllık çalışma mel kazantnası ve Türk Balesiların verimini gözlere sermekte nin kuruluşunda Devlet Balesi dir. ve Konservatuar Bale bölümleOlga Olcay Bale Okulu yönerinin (ünlü sanatçı Dame Ninet ticilerinin de söylediği gibi; te de Valois ve diğer tanınmış «Bale ve dans sanatı» 2025 y»l koreograf ve öğretmenlerinin öncesine kadar, memleketimihizmetleriyie birlikte) önemi zin ve geri zihniyetli aıle büyüktür. Bu resmî kuruluşlalerince «ayıp» sayılarak, ço rın imkânlarıyla kıyaslanacak cuklar yetiştirilmekten alıkonuolursa, yukarda saydığımız bir lurdu, Günümüzde ise, ciddî bir kaç Özel Bale Okulu'nun kendi kultur ve sanat eğitimi yaparak dar imkânlan ve karşılaştıkları hizmet gören bu Bale Okulların şaşılacak kadar güçlükler içmdaki öğrencı sayısının gitgide de yaptıkları eğitim ve çalışma kabarması, bu gösterilerde de lar hıçbir zaman küçümsenegorüldüğü gibi, ileri bir adım mez. Imkânsızlıklara bır örnek olarak sevinç vericidır. olarak: Bale için en gerekli mal Temel bilgilerın ve sağlam me zeme olan ve onsuz bırşey yatodların, özellikle körpe vücutpılamıyan «pointe» yokluğu. sık lar, minimini istidatlar ve yeni sık yakınılan bir dert konusuyetişenler için ne derece gedur! Üstelik bu gibi zorluklar rekli olduğunu daima gözönün içinde çalışan bu bale okullande tutarak diyebiliriz ki: Bu renın yönetici koreograf ve öğ sital programında seyrettiğimiz retmenlerinin çoğu, zaten Kon küçiik bale adaylarından, yetişservatuar Bale Bölümieri, Opemiş, hatta soüst mertebesine ra Bale topluluklarının da oğ ulaşmış balerinlere kadar herretmen ve yöneticilendir. şey; iyi niyetle, hararetli bir çalışma, titizlik ve disiplinle Tfilin Oğnrman ve Mitko Stoimenoff Bale resitaliode sahneye konuyordu. Bu yönde Olga Olcay'ın, kendini yıprataözellikle: «Uğur Böcekleri», lan değerli balerinler Dilek SuOLGA NURAY OLCAY özel cak kadar, yorulmak bilmeden «Kelebekler». «Menuet> ve dinam Çelener, Semra Şatıroglu, Bale Okulu ögrencilerinin 7, 10, (hatta resitale vaktinde yetişeğer parçalarda, çok az zamanda Tülin Oğurman'ın bilgili kore13, 14 Nisan tarihlerinde Yeni miyen piyanist'in yerini alacak dısiplinli bir çalışma ile, istiografik çalıştırmaları alkışlanKomedi Tiyatrosu sahnesinde kadar) didinmesi; asistanları odatlarını belli eden «yarının somaya değer. listleri» çocuk balerinleri izleİncilâ Yar'ın dekorlan, Jale dik. Bu kabiliyetler dışında, bu Yılmabaşar Ertugan'ın Seher gün Şehir Operasmın da değerli Tez ile hazırladığı kostümler; solistleri olan başta Tülin OğurYenel Denker'in ışıklandırmaman, Semra Şatıroglu, Emel Öz ları. güzel tablolar yarattılar. del ve ayrıca Oya ölçen gibi Klâsik ve modern bestecilerbalerinler ile, misafir sanatçı den daha ziyade «masal» bıçiSinemasında ROGER VADİM'in şaheseri olarak Mitko Stoimenoff gibi minde düzenlenen bölümlerde, bir dansörü ajkışladık. Sinemacı Cevat Be beraet etti İzmitte büyük Dir kalabalı nünde başlayıp sona eren m kemesinde savcı yardımcıla loca tahsis etmeyen sinemacı vat beyin mücrüniyetine de edecek bir suçu olmadjğındaı raetine karar verilmistir. Şarlo evleniyor Bale resitali buluşnu yeri oldu. Bu mülâkatMeşhur sinema artisti Ç lar bir takım memleketlerin ba Çaplinin geçenlerde bir anljış sınmda bitip tükenmek bilmiyen lık jTizünden karısından ayr söz sermayesi olmakta devam e ğını bütün dünya îazeteleri diyor. Bu mülâkatların h^def ve mıştı. Amerikada hattâ Avn maksatlan nedir? İşte burası gün da büyük dedikodulara sebeb lerdir gazete sütunlarını işgâl et veren bu boşanmadan sonra i mektedir. Bunlano içinde en zi lonun genç ve güzel bir artis yade telâşa düşen Sırplar olmuş lan Madam Jozefinle evlenee tur. Onlar bu mülâkatlarda Mu haberi de böylece ilgi toplamıı solini'nin bep Yugoslavja'nın ba Bir operet artisti olan Mad sına çorap örecek tertipler hazır Jozefin Şarlo'nun teşviki ile s maya başlamıştı. ladığı kaygusundadırlar. NISA SEREZLI YENİ MELEK SAHANE DUL (Reklâmcılık : 1372/411 Telılikeli hMıır Gördüğü büyük rağbet üzerine bir hafta daha devam edecektir. Kasfamonu Sağlık ve Sosyal Yardım Müdiirlüğiinden: Cinsl Ilâç ve Tıbbi malzeme Muhamnten bedeli Miktart Lira Krş. 106 kalern 147.518.20 % 7,5 geçici teminat Lira Kr«.. 11.063.86 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmistir. Deııizciiere ve Havacılara 34 sayılı bildiri 25 Uâ 28 Nisan 1967 tarihlerinde 09.00 Ue 17.00 saatleri arasında aşağıdaki noktalan birleştiren saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanın 700 metreye kadar olan yüksekHgl can ve mal emniyeti bakmuodan teh • likelidir. KABADENİZ BARTIN 1 n d nokla : E. 5819 No. lu Filyos fenerinden 247 derece ve 2J> mil mesafedeki enlemi 41 derece 33 daklka Kuzey, boylamı 32 derece 00 dakika Doğu olan nokta. 2 n d nokta : Enlemi 41 derece 50 dakika Kuzey Boylamı 32 derece 00 dakika Doftı 3 ncü nokta : Enlemi 42 derece 05 dakika Kuzey ' Boylamı 32 derece 32 dakika Doğu 4 ncü nokta : Enlemi 41 derece 51 dakika Kuzey Boylamı 32 derece 45 dakika Doğu. DENIZCİLEKE VE BAVACILABA ÖNEMLE DUYURULUB. (Basm 13521/4094) Reklâmcılık: 1375/4126 İstanbul jandarma Levazım Âmirliği Salınalma Komisyon Başkanhğından: fstanbulda landarma blrllklertnto thtlyacı içln Kapalı «artIa dokuz kalem sebze ve meyva satın alınacaktır. Tamamının tahmlnı bedeli (103100) yüz Oç bln yüz Ura olup çeçici temlnao ^6405) aio bin dört ytiz beş tlradır Dokuz kalem sebzenın tamamj bir müteafıhide thale PdileWleo»Çi eibı ber saiem ayn ayrı müteahhitiere de thaıe edilebtlecetrtlr Bu takdJrde her kalem için geçici termnatı aşagıda göstprilmlştir thaiesl 26 Nısan 1967 çarşamba saat 11 de DemırfcapıdafcJ Komlsyonda vapılacaktır Teklif metrtupıarının Uıal? saatlnderj bir saat evveJ Komlsyona perilmesl şarttır Şartnamesi îstanbul, AnKara J. Sat. AJ. Kom. Başkanlıkları Ue tzmir Ege J Dz. Bölge Komutanlığında görülebilır Tahmini bedeli Geçici temüıaü Cinsl Mibtan Lira kr. Lira kr. Patates Taze sabak Taze oakla Kıraz Taze erik MaruJ Kivırcık salata Taze soğan Taze baş soğan <!5.000 Kllo 1 Kastamonu Devlet ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi ihtiyacı bulunan ilâç ve tıbbî makemenin yTjkanda b*<lirtildiği üzere 2490 sayıh kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü Ue 15/5/1967 pazartesi günü saat 10,30 da Kastaraonıı Sağlık ve Sos. Yar. Md. de kurulacak Komisyon marifetiyle ihalesi yapılacaktır. 2 Detaylı ilâç listesi ve şartname mesaî saatlerinde Sağlık ve Sos. Yardım Müdürlüğü kaleminde göriilebilir. 3 Teklif mektuplannın en geç ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına verümesi gerekli olup, postada vâki gecikme nazara ahnmaz. 4 Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayıh kanunun 2, 3 ve 4. maddelerindeki şartlara haiz olmalan lâzımdır. (Basın 13714/4104) 15 Ü(W 5 000 4 0(X) K1IO Kllo Kllo 6 0IK' Kİ.'O 2.000 küo 5 000 KİİO 9 00ü kılo 9 000 kilo 22500 00 13500 00 45<H1 00 «2CKI 00 105IK) (10 3fi(X) ( » 8250 00 234(X) 00 7650 00 1688 1013 338 690 788 270 fi 1755 574 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (Basm 13222/4095) sinemalar beyoğlu AS: (47 63 15) Tokyodan Sevgilerlc (Marina Vlady) ATLAS: (44 08 35) Gringo Arizonada (M.Wood) DÜNYA: (44 93 61) Capkın Ajan (E.Constantine) EMEK: (44 84 39ı Fırtına Adam (LHaney, L Remıd' FİTAŞ; (49 01 66) Kanlt Sehlr (M.Damon) İNCİ: (49 45 95) Serseriler Kralı KERVAN: (48 04 23) Gencük Turküsü (YJCöksaJ) KONAK: (48 26 06) Şerefli Kahramanlar LEVENT: (63 55 39) Zehirii Hayat LUKS: (44 03 S0) Ömre Bedel Kız RÜYA: (44 90 07) Çapkın Soyguncu SITE: (47 77 62) Çapkın Ajan (Tom Bell) tiyatrolar TEPEBAŞJ rTVATBOSU^fDA: (44 21 57) «Hisse1 Sayla» P.tesl, Çrş. Cuma. Pazaj 21JO0 d« 5EHIH cLa te OPEKAS1: (44 J9 58) Travıata» Salı Biı Kujru» (Tepebayı Tiyatrosu) 18.00: Ctesl Pr} 21 00 d« (44 04 091 «GokC tes) nöbetçi eczaneler BAKIRKOY: Yeni, Yeşiköy jon. Yıldiz İstas imar ve iskân Bakanlığından 1 î s t a n b u l tlinin E m i n ö n ü İlçesine bağlı Çarşı Mahallesinin Kapalıçarşı yangınında yangm tesiri altında kalan ve 6538 sayılı k a n u n gereğince d a m üstleri 7. kısım inşaatı o l a r a k t a m i r ve ihya edilen T a p u n u n 2718, 2720, 2721, 2731, 2732, 2733, 2734, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740. 2741, 2742, 2743, 2744. 2746, 2747. 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2860, 2761, 2763, 2764, 2769. 2805. 2812 adalarındaki parsellere a i t borç m i k t a r l a n n ı gösterir listeler; Çarşı Muhtarlığına Kapalıçarşı Esnaf Cemiyetine ve İstanbul İ l İ m a r Müdürlüğtinde askıya a l m m ı ş t ı r . Ayrıca tesbit edilebilen i ş yeri ve ikametgâhlarda tebligat yapılacaktır. 6538 sayılı k a n u n u n 4. maddesi gereğince taşınmaz m a l l a n n yüzölçümleriyle orantılı olarak hesaplanan b o r ç m i k t a r l a n 1 Mayıs 1967 tarihinden başlamak üzere 10 yılda 10 eşit taksitle tesbit edilecek kanunî falz v e banka masraflanyla birlikte T. E m l â k Kredi Bankası A. O. Çemberlitaş Subesindekl 3 No. lu hesaba ödenecektir. İlân tarihinden itibaren ' ay içinde borcun t a m a m ı ödendiği t a k d i r d e faiz ve banJca masrafları alınmıyacaktır. Borcu ödemeyenler h a k k m d a k a m u a l a c a k l a n tahsil usulü h a k k m d a k i kanun hiikümlerine göre işlem yapılacaktır. BESIKTAŞ: Akaretler, Çınar, Arııavutkoy. Etıler BEYOĞLU: Aynalıçeşme, Taksım. Vatan, Sıhhat EMİNÖNÜ: İstanbul, Babıâli, N i Sancı. Küçukpazar, Genç Türk EYÜP: Petek, Halk, Umit. Alibeykoyu FATİH: Karagümrük, Gündogdu, Güven, Nümune, haba. Karadenız GALATA: Bankalar GAZİOSMANPASA • Merkez, Hurrıyet ıK.Koy) KADIKÖY: Sevgi, Emel, Yelde|irmeni. Daryal. Pelit KASIMPAŞA: Sedef SARIYER: Mete, İstinye Merkez 5İSLI Ergun, Çam. Fusun, Ümit ÜSKÜDAR Üskudar, Kısıklı, Nükhet. Zıya Hekımhan ZEYTINBURNÜ: Zümrut Cerrahpaşa, Mer YENİ KOMEDİ TİYATROStJNDA: (Crş.. Prj., Cuma 21.00. 15.30). cŞatoda Kovalamaea» ( C tesl, Pz.. P. tesJ 21,00 Pz. 15.30) ATİH TİYATROSLı (22 01 71) «BOTOT» G&N AĞACLARDA». Salı. Çrs., Prç.. Cuma 21.00. «Neden Olmasın» (C. tesi. Pz 21.00. Pz. 15.30 da). ZEYTİNBURND TİYATROSU: «Umut Cesmesl» Crj. 14.30. Ctesl 21.00 Pz. 11.00 ÜSKÜDAR TİYATROSü (36 55 11» .Büyük Roroülüs» hergün 21.00. Pz. 15.30 da İSTANBOL TTYATROSU: (44 22 36) tMarl Kedisiı Hergün 21.13 Crj.. Ctesl. Pazar 1500 te BAKIHKÖY TTYATROSU: (71 59 49) Orhan Brcin cYOBAZ» Pazartesi. Salı baric: he» güo 21 00 KENT OYUNCUI.AR1: (44 S0 63) •Gartp Blı Clrtı Çarj. hariî, her eün 18.00. P.tesl 21.30 KARACA TİYATRODA: (44 M 02» ıDemırel'e S8ylerimı Pazartesl haric her gece 21 30 da Salı 18.M DORSfEN TÎYATROSD: (44 97 36) .Kaygusu» ve Karan/lkta fcomedl. Salı Ctesl Pz. 1S.00 ve 21.1! Çrj. 18.00, 21J5 tYer demir Gflk OaRır» Prs Cums 1S.0O 21.18 tSarsek Dsvul». Pî 11 Crs 14.3C G C L R İ Z S O H D R J ENGÎN CEZZAR TopluhıSu M4 22 36) «Kurban» Salı. Crş., haric her gıin 18.15. Pazartesi 21.30, Cuma 15.00 te MÜCAP OFLOOĞLO rtYATROSD KÜCÖK SAHNE: (49 56 52) cDiplomatik BağaJ» P.tesl narıç bet gece 21.15 te Crj.. Ctesl. Pz. 17.00 d« tJLVt URAZ TÎYATROSU: (44 İA 02) ıKartai Tefcmesi» C.tesl. Pz, P.tesl 18.00, Pz 15.00. P tesl 21 30 d > «ÜTANMA2 ADAMı; Çrs Crj. Cuma 18.00 de BCLVAR TtYATROSO: (21 '6 82) cHamido P .rıldı» P tesl harie bergdn 21.15 de Çrs. C cesl, Pz. 18.15 de. ARENA ttYATROSD (49 84 19) «Anastasya» Parartesl baric üer Qn 21.15 Çarşarnba, C.tesl, Pz. 18 A2AK (G9nö! OlkO Gazanfeı özcan) (22 «2 46) tAslc Salı, Cr? Prs. 16.» ve 21 15 te tDeli»: Cuma; Ctesl, Pz. 21.15 C.tesl, Pz. 18.13 te AKSARA? HALK: (21 21 19) <S«m ROzg9r)arn Pazartesi Oariç bergfin ai.15 de, Çarsambs 13.00 de AKSARA? K O Ç O K OPERA: (23 5? 22) «Yolm» Benl Beledlyei P.tesl haric her gün 21.13 Çrs., C.tesl, Pz. 1300 (Vah) ö z ) tAr Namu» Makinesl» her gün 18.00. P.tesl 21.1} M (Ne).t Uygun TİYATRO TÖS (21 58 33) tStıçsuzJar. her gün 21.00 TÎYATRO tALTl. (21 21 19) « î a r ı n C u m a n e d ı Ra>an Tasdeieo v« «rk»da?lan Het gün 18 00 de SAKAY: (44 16 56) İki Kafadar Casuslar Peşindc (Renkli) SİNEMATEK: (49 87 43) Yaşantının Baharı (Kanada İtalya Fr. Jap.) ŞAN: (48 67 92) Mühür Gozlum YENİ AR (19 64 72) OSS 117, Tokyodan Sevgilerle YENİ MELEK: (44 42 89) Tehlikeli Aşklar (2.hafta) »RULARA CEVAPLAR i. Aksu (İZMİR) T u m m azıları başlığımızın sol köesindeki şekil Birleşmiş Mil;tlerin 1967 turizm yılı amlemidir. Ortasına dikkat eerseniz sulb işareti beyaz iivercin vardır. Sag köşedei ise Turizm BakanlıSınm ırizm sembolü Hitit güneşiır. . Silâhtar (KüNYA) Şe?r hastalannın seyahatlerde ;vamlı direksiyonda olmalatehlikelidir. Kandaki şeker miktarınm âni düşmesi gozlerı karartır ve kaza ıhtımalinı doğurabüır. A. Demirsoy (İZMİT) Şehirlerarası yollarda bulunan benzin istasyonlarımn bir di ğerinden uzaklıklarını işaretlenmcsine ben de taraftarım. Bu önemli hususun karayollarında da dikkate alınarak istasyonlann iki tarafına ilerdeki istasyonun uzaklığını bildiren tabelâ astırılacağım üroit ediyoruz. istanbul Ar.EMDAR 122 36 831 Serseriler Kralı (F.Alc'n) AYSU: (21 19 17) Gençlik Türküsü (E.Büyükburç) BULVAR: (21 35 78) Serseriler Kralı (S.Alışık) GÜNES: (21 61 40) 1 Alhna Hucura (R.Sin.) 2 Tokyodan sevgiîerle İPEK: (22 25 11) Tehlikeli Aşklar (J.Morea) Türkçf KULÜP: (22 72 77) Serseriler Kralı MARMARA: (22 38 60) İkJ Kafadar Casuslar Peşinda (E.Wise) firELEK: (Eyüp) (21 58 76) 1 Ömre Bedel Kız. 2 Bu Şehrin BelâlıSı EENK: (21 15 25) Şerefli Kahramanlar (J.Stewart> TINAZTEPE: (71 65 1S > Kanlı Şehir YENİ (Bakırkoy): (71 68 26) 1 Serserüer Kralı; 2 Gençlik Turkusü YENİ: (Şeh.) (22 58 92) Dağların Belâlısı 2 Kapalıçarşı 16 kısımlar adı altında t a m i r gören ve bugüne k a d a r borçlarım ödemeyenler h a k k m d a k a m u alacaklarmı tahsil usulü kanunu h ü b ü m l e r i gereğince işlem yapılacaktır. 3 6538 sayılı k a n u n u n 5. m a d d e s i gereğince d u r u m tebligen ilân olunur. (Basın 13836/4097) gerekli telefonlar Uevleı Oeırııryoııar. naydarpasa (38 04 /5) Sırkec) (27 00 S0) Oenlzyolıan) (4» IS 06) ITam çunlerl) (44 02 07ı Sehlr Hatlan 144 « «3) TOrk Hava Yoliar. Bılet Satısı (44 il 00) Damşma (44 m 96) Hava Aianı : (73 KS 73 73 84 40) öğrenciler için Fulbright yol parası bursu Bu burs 196768 ders yılı içirdir. Şartlar : 1 Bir Amerikan Üniversitesine «Graduate» talebe olarak kabul edilmiş bulunmak, 2 Kabul edildiği Üniversiteden her türlü masraflarını karşılayacak bir yıllık burs temin etmiş olmak, ." İyi İngilizce biknek. Fazla bilgi ve müracaat evrakı için aşeğıdaki adreslere başvurulur. Tamamlanmış evrak en geç 15 Mayıs, 1967 akşamı Genel Sekreterüğimizde bulunacak şekilde postalanır veya getirilir. Genel Sekreterlik: Gazi Mustafa Kemal Bulvan, 7/12, Kızılay, Ankara. Sekreterlik: Amerikan Haberler Merkezi, 132, İstiklâl caddesi, Beyoğlu, İstanbul. MODFLCI BAYANLAR ARANIYOR Müessesemiz için Modelci Bayanlar aranmaktadır. İstenilen vasıflar : 1 En az Enstifü mezunu (ılması. 2 30 yaşını gcçmemiş bulunması. 3 Yabancı dil bilenler tercib edilecektir. Taliplerir. kendi Kreasyonlarından bir kaç modelle şahsen iracaatlan kadıköy ATLANTİK: (55 43 70) Serseriler Kralı BELEDİYE: (Kartal) (53 33 14) Ayrılık Şarkısı ÇELİKTAŞ: (Maltepe) (53 35 07) Zalimlere Ölüra EFES: (36 3ö 84) Silâh Her Kapıyı Açar FEZA: (36 35 84) Sevinüi Haydudun Oğlu LÂLE: (Üsküdar) (36 51 86) Kanun Benim (A.Işık) OPERA: (36 08 21) Ömre Bedel Kız ÖZEN: (3« 99 94) Serserüer Kralı (S.AIıjık) BEKS: (36 01 12) Gönüllü Doktor (Jerry Lewis) StNEMA 63: (55 10 84) Beklenen Ölum SÜKBYYA: (3« 08 J»ı s»~<ı vi îangm Islaııbui BeyoSlu Üskııdar KadıttoT Adalar Bevoâlu tstanbu) Osküdar 04 teletoo 21 42 22 44 4f 44 38 O» 45 36 C)S 72 51 80 «1 44 49 98 21 15 9S 38 3 36 Sıhhl Imdat Telefbnia TelgraJ Milletlerarası flkyardıro ı 22 18 2î > 21 80 5. 21 80 00 Hastananesl • (49 30 00) ZEKİ TRİKO Cerrahpaşa Hastanesi Gurab» Hananet) H u e H Hastanesl H»*t*niMrl 31 28 80 21 42 S] ' •••«« İstanbul Erkek Lisesi karşısı Bezciler sokak ERCıYES Han Cağaloğlu Tel: 27 21 97 27 01 93
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog