Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Açlık grevinin yedinci gününde tiyatro sanatçıları konuştu Orijınali «Lysistrat (Kadınlar ıvaşı)» olan «Kadınlar Iıh der» adh oyununun sahneden kal nlması üzenne bır haftadanbesu ve sıgaradan başka bir şey rmyarak açlık grevi yapan Lâle aloğlu'nun durumu dun daha ı kotuleşır, nabzı 120 ye çıkar•n, sanatçı, mahkeme başlamaın once tiyatro oyuncuları ve yarlardan kurulu yeni bır bilirkiheyetınin teşkıl edilme ihtimali i yenıden ümıtlendı. Aralarında tanbul özel ve resml tıyatrolandan sanatçılann ve oyun yarlannın bulunacağı beş kışılik •yetin kurulması içın Oraloğlu »atrosu idarecileri, avukatları ınalı üe harekete geçmışler, bu ada da Mucap Ofluoğluna he•te katüması için tekllf yapıl1Ş. DÜGÜN ÜÜ SALONUNDAN KIZ KAÇIRDILAR yesi görmeden yasaklaması hatalı. Lâle'nin de fazlaca bir ideolojiye sahip olmıyan bir piyes için açlık grevi yapması hata. İkisi arasında uzlaştırıcı bir çalışma yapılıp bu işin bir an önce taalli gerekir.» K Arkadaşına sataşanı öldürdü enikapı Gar Gazinosunda «laf atma» yüzünden önceki gece Hakkârili bir terzi sırtından tabanca ile vurularak öldürülmüstür. Cinayeti isleyen 21 yasındaki lise öğrencisi ve kavgaya sebep olan hemşehrisi polis tarafından yakalanarak nezaret altına alınmıştır. Pendık lisesı son sınıfmda bir dersten takıntısı olan Rızelı Mus tafa Topçu cinayeti şojle anlatmıstır: «Gar çazinosunda garsonlnk yapıyordum. Olav eecesi iki kisi 16 yasındaki hemserim Kadir Yılmaz'a küfretmeğe vp beraber götürmeğe kalkıştılar. İsimlerini sonradan ogrendiıfim Nevruz Türkmen ile arkadası Vaci Yüzer dısarı çıkarken bıçak çekip üzerimize yürüdüler. Ben de tabancamla ates ettim. Gayem on ları korkutmaktı.» Hakkâri'den mal almak için gelip Istanbulda öldürülen terzi Nevrez'in cesedi morga kaldırılmıstır. Hakkâriden Istanbula mal almak için gelen ve arkadası ile bırlikte içki âlemine gidip tabanca ile öldürülen Nevrez'in cesedi morga kaldırılmıştır. m Y Olay hakkında fıkırlerıni sordu ımuz ııyatro sanatçılarınm hıç rı oyunu gormemış. Dedüer kı: Gulriz Süruri: «Gerçi oyunu irmek kısmet olmadı ama, bir ınat escrinin değerini ölçmck in kurulan hir heyetin sanatçıırdan müteşekkil olması gereır. Ben olsaydım açlık grevi yap lazdım. Yapılacak en vararlı iş, •nîden bir büirkîşi heyetinin urulmasıdır.» Vasfı Rıza Zobu: «Bir sanatçıın eseri uğruna açlık grevi yapla.sı çok üzücü. Eserin burada ssıl oynandığını görmedim ama u piyes Avrupanın çeşitli ülkerinde ojnamıştır. Müstehcenliği vnanış şekline göre değisir. Yalız durum beni çok üzdü.» Mücap Ofluoğlu: «Vakit bulup a eseri göremedim, bana bilirişi heyetine girmem için teklif aptılar, o zaman göreceğim. Valik, eseri müstehcen bulmuşsa aldırabilir. Lâle Hanırmn duruIU için çok üzülÜTorum.» Ulvı Uraz: «Eseri görmediğim lalde durumun bu hale gelmesi leni üzdü. Müstehcen olsa da, >lmasa da, bir eserin Vilâyetçe ahneden kaldırılmasiyle oturup çlık grevi yapmazdım. Bilirkişi leyetine çağırılırsam, duruma bağ i, vaktim olursa gidip göriirüm.» Yıldız Kenter: «Ben iki tarafı la batalı buluyorum. Valinin pi ZtRAAT B.ANKASI HARBİYE ŞTJBESt Ziraat Bankasının Halâskârgazi Caddesindeki Harbiye Şubesi dün sabah törenle hizmete açılmıştır. Fotoğraf, büyiik Ugi toplayan Şubenin açılış töreni sırasında alınmıştır. asımpaşadaki Ülker Düğün Salonundan aldıkları 16 yasındaki L.T.'yi kaçınp tecavüz etmek istiyen üç kişiyi ekipler yakalamıştır. Polisler Zindan arkası Doymazderedeki harabeye yaptığı baskın anında L.T. nin iç çamasırlarının parçalanmıs. vücudunun çürükler içinde olduğunu sörmüşlerdir. Esrardan sabıkalı olan sanıklardan biri kaçmağa teşebbüs etmiş fakat kısa bir süre sonra teslim olmustur. Baygın bır halde bulunan yan çıplak kız hastanede gozunü açtığı zaman, «Polisler olmasaydı bu canavarlar belki beni öldüreceklerdi. Ben Ayhan Ökerle dısarı çıkınca otomobile bindirdiler ve kaçırdılar» demiştir. Korkudan sık sık bayılan ve sinir krizi geçiren L.T, tedavi altına alınmıstır. Polis nezaret altına aldığı olayın sanıkları Lütfü Sakarya. Şerafettin Gürtuna ve Ayban öker için koğuşturma açmıstır. Üç sanık, kızın kendi iste£i ile beraber gittiğini söylemislera'ir. «Iznik i döreınezsin: 0 topragın Mücahit BEŞER tatürk 1936 yılında Talo\a' dan Bursa'ya geçerken lznik'e de uğrar. îanında Âfet Hanım ile ban arkadaşları bulunmaktadır. Âfet Hanım, Ata halkla sohbet ederken kasabayı gezmek ister. Ataturk: «Hay hay, gidebilirsin» der, «Yalnıı unutma ki, asıl Iznik'i göremeyeceksin. Çünkü o. toprağın altıııdadır.» Prehistorık (Tarin öncesi) de vırlerden beri buyük medeniyet lere beşiklık yapan tznık hakkında soylenen bu sözler, Atatürk'ün ağzmdan çıktığı ıçın değıl, bir gerçeği en ınce kalıp içinde yansıttığı ıçın degerlıdır. Roma, Biıans, Selçuk ve Osmanlı tarıhlerini bizlere kadar devam ettıren bır «MüzeŞehir» olan tznik'te birkaç aydanberı «kendiliğinden» ortaya çıkan çok önemli tarihi eserler butün dünyanın ılgısmi çekmektedir: «Tarih fışkırıyor topra^ı sıksan tarih...» A Hırsızlığa gitmişti; damdan düşlii Beyoğlu Bursa Sokakta oturan Halil Ankayanın evine giren Ahmet Kutkaya adındaki hırsız, yaka lanacağını anlayınca dama çıkmış, yandaki apartımanın terasına atlamak istetken dördüncü kattan düşüp ağır şekilde yaralanmıştır. Bir süreden beri polisin aradığı . sâbıkah hırsız, saat 00,1 de Halilin daire kapısmı zorlamaya başlamıştır. Fakat ev halkmın uyanması ve •Hırsız var» diye bağırması sonunda Ahmet, dama çıkmıştır. Apartı manın sarıldığını goren hırsız, bitışikteki Aram Hungasyanm terasına atlamıştır. Fakat karanıkta uzaklığı hesaplayamıyan hırsız aradaki boşluktan bahçeye düşmüştur . alk müziği sanatçısı ve yoneticisi Nida Tüfekçi'ye karşı bir gazetede sürekli olarak yapılan neşriyatı, halk müziği sanatkârları protesto etmişlerdir. Yayınladıkları bıldiride, sanatçılar özetle şöyle demişlerdır : «Millî musikimiz olan halk musikisi için çalışan ve kendini ona adayarak bunu millî bir vazife sayan berkes mukaddes ve saygıyla anacagımız kişilerdir. Bu dâvaya gece çündüz demeden bütün mevcndiyet leriyle yıllardır hiımet eden, hiçbir menfaate egilmeyen Nida Tüfekçi'de bizler tarafından böyle tanınan sanatkârların başında gelmektedirler.» ••> HI Sanatçılar Tüfekçi'yi savundular ELHAMRA 1ST&NBUL TİT1TR0SU KKDtSt SON 15 GÜN (Reklâmcılık: 1322/4101) ANKARA 8. ASLİYE HL'KL'K HÂKİMLİGİNDEN Dosya No: 967/104 Ferıha Kayacan tarafından Servet Algan (Şenel), Sadiye Algan ve Nüfus Müdürlüğü aleyhine açmış olduğu nüfus kayıt iptali dâvasınm yapılan duruşmasında : Dâvalılardan Sadiye Algan' ın Kadıköy Muhurdar Caddesı No: 68 veresesine çıkarılan davetiye \ e dâva arzuhali bulunamadığmdan bahısle bılâ teblığ ıade edılmış ve zabıta marifetiyle yapılan tahkıkata rağmen de tebligata sahh adresi tesbit edilmediğınden davetiye ve dâva arzuhalinin gazete ile ılânen tebliğine karar verildiğinden karar gereğince adı geçen dâvall Sadiye Alganm durusmanın bırakıldığı 24/5/1967 Çarsamba saat 10 da hazır bulunması davetiye ve dâva arzuhalıne kaim olmak üzere ilânen tebhğ olunur. (Basın: 13980 A 3379/4106) MART Polis kaatili Irfan'ın yargılanması başladı Polis kaatili İrfan Vural'ın yargılanmasına dun. 2, Ağır Ceza Mahkemesınde başlanmıştır. Bır uzatmalı çavuşla, mavzerlı dort jandarma erinin muhafaza sı altında duruşma salonuna getirilen gangster Irfan, ifâde ver mekten kaçmmıs ve «Beni zindana attılar. Şuurum yerinde degildir. Bu yüzden ifade veremiyeceğim» demiştir. Çok sayıda dinleyicinin ilgiy le izlediği bu duruşma, tanıklann dinlenilmesi için, başka güne bırakılmıştır. Rastlantılann azizliği Bulgarya göçmeni ırgatların Delikli Taş Mevkiindeki Hacı Mahmut'un bağını sürerken bul dukları Roma devrine ait «Lihit» i görmeğe gıttiğimiz gün, Bayındırlık Bakanlığımn bir buldozerı Espekli Mevkünde tas ocağı içın yol açarken bir «Bizans tneıan» meydana çıkarıyordu. Her iki eser de gerek tarih, gerekse sanat açısından paha biçilmez değerdeydi. Kısa cası, ilgililerin yapamadığını «rastlantılar» yapıyordu. Aynca, gene çok kısa bir süre önce Iznik Müzesı Mudürü Emin Tan. kasabanın ortasındaki IV. Yüz•yıldan kalma Ayasofya Muzesinde moloz ayıklatırken, duvarlarda; Hazretı Isa ve Meryem Ana'yı temsıl eden enfes fre<;kleri, • 16 yüzyıldanberı hıç bozulmamış bir durumda • bul muştu. Hepsi de bunca yılın tah ribatına gdğüs gererek, muhtesem güzeüikteki bu tarihî bel denin turistik değerini arttırmak amacijle olacak • ortaya çıkmak içın 1967 yılmı beklemışlerdi. İstaubul Arkeolojı Muzesi uzmanlarından heykeltraş Reha Arıca yeni bulunan Bizans mezarımn kapısında inceleme yapıyor şaklıkla insanı sarıyor, dinlendi riyordu tznik'te» Orhanıçazi'ye kadar neden gi( yim? Madem mesafe aynı, buı dan binerim.» Baktım, adam pıs pıs gülüy İşte böyle zamanlarda, genı ğımde boksa çalışmadığıma : narım. Ama neyleyeyim? . dım çantamı indim aşağıya. Neyse, bir hayır sahibi a verdi. Gemlık yakınlannda kavşak varmış: Karsak kara İu. Otobusle oraya gitmelıyı 5im. Bursa • tznık arasında leyen araçlar orada dururl mış. Nıtekim öyle oldu. 40 lometre kadar fazla yolcu yapmak suretiyle, ara köyl de uğrayan köhne bır otobı. tam dört saat sarsıla sar« toz yuta yuta lznik'e vardım Toprak yol, göl boyunca ı nıyordu. Hurda otobüs, Bu dan dönen, yabanlık elbisel nı giymiş köylülerle doluj Yanımda, yaşı 2070 arası yurtdaş , o£.ur,uyor, gsrıpse bakışlarla beni süzüyordu. yun bıttiği yerde baslayan tin ağaçlan arasından g( karşı sahilindeki tepeler. makta olan güneş tarafın turuncuya boyanmıştı: E bir manzara: «Allah sahibine bafi5t: Ne Eüzel göl!.. Peki, bn RÖI min?» Yol arkadaşımın yüzünde kınlık bulutları dolastı: «Ne demek kimin? All Sölü kimin olnr?» «Hiç canım, lâf olsnn sordum iste~» Nisan Muharrera 8 5.16 12.13 15.58 18.51120.50! 3 30 10.261 5.23j 9 08 12.00J 1.38] 8 41 Turkiye Havacılık İş Yerlerl Sendikası Yönetım Kurulu, dünku olağanustü toplantıda, Yeşilkoy Havaalanında grev yapılması konusunda 1 Nisan'da alınan kararın, Genel Başkanın yalanlamasına rağmen, yurürlukte olduğuna karar vermiştır. Sendika, 1 Mart'ta yapılan toplu iş sözleşmesının uygulanmaması uzerıne grev kararı almıştı. Türkiye Havaiş Yerleri Sendikası, grev kararı yürürlüktedir, diyor Devrim Ocakları, Temel Haklar Tâsarısını yerdi Turk Devrim Ocakları Genel Kurulunun aldığı bır karar uzerıne. dun Kurultay Başkanı Alı Nurgan ımzasiyle yayınlanan bıldırıde. ıktıdar. temel hak ve özgurluklen kısıtlayan tutumundan dolayı şiddetle protesto edılıniştir. Dun sona eren Devrim Ocakları kongresmin Yonetım Kuruluna Prof. Tarık Zafer Tunaya, Doç. Çetin Özek, Mahir Kaynak, Kemal Okvuran, Behçet Kemal Çağlar, Nurettin Sozen, Bozkurt Nuhoğlu. Kayhan Erdem ve Orhan. Engın seçilmişlerdir. Yol ve göl Ama; gelın, görün ki, Istanbul'un hemen yanıbaşında gibi görünen bu güzelim ilçeye varmak ve sonra da gen dönmekotomobili olmayan «sade vatandas» lar ıçın katlanılmaz bır ışkence ıdi sankı.. Yalova'da dolmuş şoförlerı, vapurdan çıkan yolcuları çevırerek soruyorlar: «Nereye?» Bana da sordular; •tznik'e» dedim. Çantamı aldılar, içmde iki kişi bulunan bır taksinin bagajına koydular. Beni de arabaya soktular. Şoför bağmyor: «Orhangazi.. Orhangazi..» Haritavi açtım. baktım: Orhangazi neresi, îznık neresi? «ŞofBr efemH, bir y»alı»lık olmasın? Ben tznik'e gideceğim» «İyi ya işte. Orhangazi'den fidersinj» Tekrar haritayı inceledim. Evet, oradan da lznik'e bır yol gö rünüyor. Fakat gölü öbür taraf tan dolaşıyor. Kulağı ters elle göstermek gibi bir şey. «Oradan tznik'e dolmuş ya da otobfis kolav bulunnr mu?» «Hayır, taksi tutup jidecek siniz.* «Orhangazi • Iznik arası kaç kilometre?» «60...» «Peki, bnradan?» «Buradan da 60.» Ben de saf saf : «tyi ama» demışim, «Ben taksi tutacak olduktan sonra Kadıköy vapıırlarına musallat olan sapıklar Bilhassa akşamları, Kadıköv vapurlarının all kamaraları, sarhoş mu, esrarkeş mi, nenin nesi olduğıı belli olmayan hırpani küıklı şahıslann yatakhanesi haline gelmitir. Bir sefer iki sefer, gider gelirler. 8 Nisan 1967 cumartesi akşamı Köprüden Kadıköye harekct eden 21.20 vapunında birinci mevki alt salonunda bu sapıkbklara bir yenisinin ilâve olduğuna şahit olduk. İyi givimli, orta yaşlı, lâcivert pardesülii, orta boylu esmer bir şahıs merdivenleri indi, onyedi, onsekiz yaşlarında genç kızlar ve anneleri ile evlerine dönmekte olan küçük çocuklardan müteşekkil bir grnpa doğru gözlerini dikti, dudaklarun ısınnaya başladı. Bir an içinde, ve ^ e r kesin hayret bakışlan arasında pardesüsiinü açtı ve edepsizce hareketlere baştadı. Sonra hictnrsey olmamış gibi pardesiısünün alt düğmesini ilikledi, gitti. Kadıköy vapurlarında gün gectikçe yolcuları daha fazla rahatsız ettiğinden şüphe olmayan bu sapıklara kim karışır? Ahlâk zabıtası öküzün altında buzağı farayacağına, kullanmaya mecbur olduğunnız vapur gibi bir vasıtada bizleri bu sapıkların tecavüzlerinden Uorusa daha iyi ohnaz nw? İstanbul eibi medenî olmak iddiasında olan bir şehirde dokuz yirmi vapuruna kaldıksa suç mu işledik. Kadıköy vapurlannın daimî bir yolcusu. Biraz da romantizm ksik olmasınlaT, atn» biraı acele etmişlerdi galiba. Hiç dcjtilse şu yolun yapılmasını bekleselerdi. Bu gidişle «lstimin arkadan gelmesini» beklemek dahi hayâldi. Oysa, tarihî bir değeri olmasa bile. zeytm ağaçlannın çepeçevre süslediği çahane bir gölün kenannda kurulu bu sâkin köşe. dağdağa ve gürültüden bunalmış îstanbullulara çok uygun bir dinlenme sitesi olmak için bütün olanaklara sahipti. 300 Km2. yüzölçümündeki tznik golünün okşayıcı bir iklime kavusturduğu 8200 nüfuslu bir kasabaya her gun gelen nurlu bir misaîir, akşamları dağlann arasından • en güzel renklerden örnekler vererek kavboluyordu: Güneş.. Özellikle ilk ve Sonbahar aylarında hava, doyulmaz bir yumu Tarabyada Satılık KALORtFERLt VtLLA Tel : 60 40 01 den 222 (CumhUTİyet : 4122) KAYIP 3* AZ 296 plâkayı kaybettim. Hukumsuzdur., Sırrı ÖZLÜK , Cumhuriyet 4112 Genç yasta aramızdan ayrılarak bızlerı sonsuz keder içinde bırakan sevgili kardeşimiz, ka yınbirader ve yeğenimiz vefatı münasebetiyle cenaze merasunine lstırak eden, çelenk gonderen, telefon, t*graf ve tazıyetleriyle büyuk acımızı pay laşan akraba, dost ve merhumun kadirsinas arkadaşlarına şukranlar.mızı arzederiz. Kardfşleri eniştelerl ve yeğenleri Cumhuriyet 4124 TESEKKUR E A. KERİM KINACI'nın Malî desteğe ihtiyacımız var | | Almanya Türk öğrencı Fede = rasyonu. Federal Almanya'nın ş çeşitli Ünıversite şehirlerinde mevcut olan 16 Türk öğrencl = Bırligınin uye olduğu sicilli = bır kurumdur. , S Amacı, Türk öğrencileri ara Ş sındaki karşılıklı yardımlaşma = ve davanışmayı arttırma ve = Türk Toplumunun çıkarlarını Ş içinde bulunduğumuz vabancı ~ ülkede koruma yönlerinde çaltş maktır ~ KİTAP GÖNDERECEK Kİtap İSÜyoruZ Bu amaçla tertıplenen konfe ş Bızler Kuçuk Soğıitlü Kövü rans, semıner ve spor şenlikle LERE SELÂM halkındanız. Köyümüzde bır rı (19 Mayıs) ve vapılan yayın Ş lar öğreneılerın kar<;ıhyamadık = Bizler Araç Uçesı Sıragömü kö • Halk Okuma Odası» açtık. Ko ları masraflar doğurmaktadır. = \umüzün kahveiermde oyun olvu ılkokulu sıtaplık kolu öğrenmadığı ıçın (ki bizler bundan Hükumetimızın bu =ene Fede r; cılenyiz. Bizim kütüphanemizde çok memnunuz) bos vakitlerimi rasyonumuza malî vardımda bu 78 arkadaşımıza verecek kitabımız zı okumakla değerlendirmek ıs lunamıyacağını üzülerek öğren ^ dık. Bu yardımm gelecek sene Ş tıyoruz. yok. Sızlerden rıcamız odamıza kı yapılacağını ümıt etmemıze rağ ~ Okumaj"a susamış bizlere hamımen, bu sene de olumlu çalıs H yetli vatandaşlann ve kurumlarm t»p, mecmua v.s. gondermenız malar yapmaya kararlı olduğu ^ dır. Sırin odamız içinde sizlerın kıtap yardımlannı bekler, göndemuzdan malî destege ihtivacı S recekleri kitap ve broşürler için gondermış olduklarınızı okuya mız vardır. ^ cağız. şimdiden tesekkürler ederiz. Yurdumuzun mutlu geleceğı 3 Bızlerı çok sevmdırmiş olacakkonusunda bızlerle aynı amaç 3 Sıragömü Köyü kitap sınız. Hürmetlerimizle. Küçük Sbğütlü Köyü ları paylaştığınız kanısıyla ma Ş lık kolu öğrencileri. lî yardımlarınız] rıca eder, şım Ş Halk Okuma Odası Hüseyin SaUnan diden tesekkurlenmızı ıletıriî ADAPAZARI Kezban Kara Kerime Sucu KAYIP ~ Şişli Maliye Muhasebe ciliğınden bono için almış oldugum 9 3.1967 tatih 486697 numaralı makbuzu kaybettim, hukumsuzdur. MUSTAFA ÖREN Ilâncılık 98804130 tstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığından Fakültemizin emekli öğretim üyelerinden, hocamiz J H 1 N : Tarihten önce vardı! simdi de varız, ama Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞ6İL vcfat etmiştir. Cenazesi bugün Kadıköy Osmanağa Camiinde kuınacak öğle naraazuu mutaakıp Karacaahmet mezarlığına defnedilecektir. Değerli hocamizı kaybetmenin derin teesürü içinde bulunan Fakültemiz, kendisine Tanrıdan rahmet. kederli ailesine başs.ğhğı diler. (Basın 14092/4132) İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından llımiz Sağlık K u r u m l a n 1967 malî yılı ihtiyacı olan aşağıda cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı ile gün ve saatleri gösterilmiş olan 23 grup halinde yiyecek ve diğer ihtiyaç maddeleri kapalı zarf usulü ile el me ihalesine konulmuştur. Isteklilerin 2490 saynlı kanun hükümlerine göre hazırlıyacaklan kapalı zarfl oizalarında gösterilmiş ihâle saatlerinden en geç bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına n buz mukabili vermiş olmaları şarttır. Postada vâki olacak gecikmeler dikkate alınmaz. Şartnameler İstanbul, kara ve Îzmir Sağlık Müdürlüklerindedir. Sıra No: CİNSt Muhammen bedeli tlk Temraatı Ihalc gün ve saati 1 Ekmek 1.578.850. 61.115.50 55.1967 cuma günü saat: 10.45 de. 2 Yemeklik ve Kahvalnlüc 1.014.875. 44J90.25 55.1967 cuma günü Margarin saat: 15.00 de 3 Kuru yemişler 303.706. 15^9824 55.1967 cuma günü saat: 16.00 da. 4 Yazlık ve kışlık yaş sebze 844.828İ5 3754313 9.5.1967 salı günü saat 10.45 de 5 Kömür nakliyesi 69.887.50 4.744.38 9.5.1967 sah günü saat 15.00 de. 6 Zeytin (Duble) 302.660. 15.856.40 9 51967 salı günü saat 16.00 da. 7 Yazlık ve taşlık yaş meyv» 738.575.45 33293.02 10.51967 çarsamba günü saat: 10.45 de 8 Zeytinyağı sirke Aysiçeği 167.358. 9.617.90 10.5.1967 çarsamba günü yagı saat 15.00 de. 9 Sakatat 37.055. 2.779.13 10.5.1967 çarsamba günü saat: 15.30 da. 10 Tavuk eti 220.050. 12.25250 10.5.1967 çarsamba günü Saat: 16.00 da. 11 Unlu maddeler 215.525. 12.026^5 12 5.1967 cuma günü saat: 10.45 de. 12 Beyaz ve kaşar peyniri 527.362.50 24.844.50 12.5.1967 cuma günü saat: 15.00 de. 13 Menba suyu 20.425. 1.531.88 12.5 1967 cuma günü saat: 16.00 da 14 Patates ve kuru soğan 379.847.50 18.94350 16.5.1967 salı günü saat: 10.45 de. 15 Yumurta (günlük ve mutfak) 451^90. 21.805.60 16.5.1967 salı günü saat: 15.00 de. 16 Kuru hayvan yemleri 31.110. 2.333.25 16.5.1967 sah günü saat: 16.00 da. 17 Hububat ve kuru sebzeler 537.811. 25.262.44 17 5.1967 çarsamba günü saat 10.45 de. 18 Temizlik Maddeleri 465.260. 22.360.40 17.5.1967 çarsamba günü saat: 15.00 de. 19 Dondurma 6.600. 495. 17.5.1967 çarsamba günü saat: 15.30 da. 20 Mangal Kömürü 5.085. 381.38 175.1967 çarsamba günü saat: 16.00 da. 21 Reçel ve Tahin Helvas 237.915. 13.145.75 23.5.1967 salı günü saat: 10.45 de. 22 Yaş hayvan yemi 78^90. 5.194.50 23.5.1967 salı günü saat: 15.00 de. 23 Kadayıflar (ekmek, yassı, telî 15.575. 1J68J3 23.5.1967 salı günü saat: 15.30 da HALI YIKAMA FABRIKASİ HALILARINIZl YIKATMAK İÇİN BİR TELEFON KAFİ: 21 28 18 Ilâncıiık: 91924111 Türkiye Smaî Kalkmma Bankası A.Ş. Idare Meclisinden: Bankamız sermayesinin 50 000.000. liradan 65.000.000. lirEya çıkarılmasına 17.3.1967 tarihinde fevkalâde olarak toplanan hissedarlar umumî heyetinde karar verilmiştir. Artan 15.000.000. lira sermayeye ait hisse senetleri için ihraç bedeli 675. liradır. Bu senetleri satın almak hususunda mevcut hissedarlarınıız sahıp olduklan hisselerin '"o 30'u nispetinde veya her 1.700. liralık hisse senedine rr.ukabil bir adet 500. lira itibarî değerde hisse senedi satın almak hususunda rüçhan hakkmı haizdirler. Sermaye tezyidi % 30 nispetinde yapıldığından hisst senetlerinin bâliği 1.700. liranın altmda olanlarm başka pay sahiplerile birleşerek rüçhan haklarını kullanmalan gerekecektir. Sayın hıssedarlarımıza, umumî heyetimizce alman işbu karar daıresir.de hisse senedi satın almak hususunda rüçhan haklarını kullanmak ve % 25 nispetindeki ilk tediyeleri ile 500. liralık beher hisse için 175. liralık prim tutarlannı ödemek üzere 30 günlük mühlet verilmssi kabul edilmiştir. Mezkur 30 günlük müddet 22 Mayıs 1967 tarihi tatil saatinde sona erecektir. Lüzumlu vesaikin en geç bu tarihe kadar Bankamıza vasü o'.ması lâzımdır Postada vuku bulscak gecikmelerden Banka mes'ul degildir. Sayın hissedarlarımızm Bankamızdan temin edecekleri iştirak taahhütnamelerini doldurup yine BEnkamıza iade etmelerini ve % 25 ler ile prim tutarlannı da havale masraîları kendilerine ait olmak üzere Türkiye İş Bankası A.Ş. Tophane Şubcsuıdeki 223 No. İu hesabımlza yatırmalannı veya havale etTielerini rica ederiz. Bu müddet zarfında iştirak taahhüdünde bulunmayan veya taahhütte bulunup ta gerekli ödemeyi yapmayan hissedarlarımıza ait rüçhan haklarına tekabül eden hisselerin umumî heyet kararına tevfikan İdare Meclisimizin tesbit edeceği usul ve esaslar dairesinde satılacağını sayın hissedarlarımızin bilgi ve .Şdiıııııııı ııııııııııııııııııııııııııııımıııınııııııııııııııııııııııııııııııınnnııııı ıııııııııııııııııııııııınıııııiıi= İ L 4 N Demirci Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden Deposu Akpmar P. Adedi 2 25 6 3 2 4 1 3 1 C insi III.S. Uzun Çam Tomruk » Normal Çam T o m r u k » Kısa » » » Ince Normal çam tomruk » » Kısa » » > » Normal » » > Kısa Çam t o m r u k Kapak tahtası Çam sanayı odunu Adet 3945 1087 1725 3584 659 173 920 802 241 M3.dm3. M. Bedel 93.385 1662.379 330.031 133.22. 66.182 253 80T 53.098 91.500 54.041 2646.151 M3 91.500 Ster 225 180 150 180 140 170 126 35 100 Yenıkby Akpınar 13136 1 îsletmemiz Yeniköy ve Akpınar Orman diM istif yerlerinde mevcut yukanda yazılı (47) partı orman emvalı hızalanncSa yazıh muhammen bedeüer üzennden satısa çıkarılmıştır. 2 Artırma 27/4'1967 tarıhıne raslayan perşembe günü saat 14 00 te Demirci Orman îşletmesi Müdürlüğü bınasında toplanacak Komisyon huzurunda vapılacaktır. 3 Alıcılann aynı gün ihale saatinden yarım saat evvel muvakkat teminatlarım lşletme vezr.esine yatırması, Banka mektubu vereceklerm mektuplarında lşletme adı, satış tarihı yazılacak, mektup bu satış ıçın muteber olacaktır. 4 Bu satışa aıt partı, mıktar, B. bedeli, M Teminatlanna ait cetvel, sartname, eb'at lıstesi Izmir ve İstanbul Orman Başmüdürlüklerınde, Ankara, îzmir Kütahya, Manısa, Gbrdes, Uşak, Bergama, Sımav lşletme Müdürlüklerı ile Sahhlı, Turgutlu, Akhisar, Kemalpasa, Başalan ve Yenıkoy Orm'an Bolge Şeılikleri ve tşletmemiz Müdür luğünde görülebilir. 5 Talıplerın belirli gün ve saatte teminat makbuzlariyle satış komisyonuna muracaatları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog