Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ Hew York yürüyüşü tartışmaya yol açtı [DIŞ HABERLER SERVtSt] rVASHİNGTON Cumartesi yapılan ve 300 bin kişinin katıldıgı tahmin edilen New York yüriiyuşu hakkında, Dean Rnsk, kapalı olarak «komunıst tıpi tertıp> demıstir. Amerıka'mn Vietnam fiyasetine muhalıf olanlannın hepsinın komunıst olduğu veya komunıstler tarafından kışkırtüdığı goruşunu açıkça loylememekle beraber, Bakan «Dunya çapındaki komünist mekanızman bn göstenlerde çok iyi çaliftı» şeklinde konuşmuştur. «Dostlann» Amenka'nın Atlantıkte olduğu kadar Pasıfıkte de merikalılararası ilk Zirve konferansı 1826 da top taahhutlerını yenne getırmek mecburıyetınde olduğunu bıldıklanmıştı. Bolivyamn kurlerını «oyledıkten sonra, Dısışletarıcısı Bolıvar'ın bir Lârı Bakanı, Rahıp Martın Luther tin Amerıka Federasyonu kurulKıngın sozlerını yorumlaması ması amacıvla yaptığı dâvete, salstendığınde, «Bu kimseler fllkedece dort devlet başkanı icabet lerın kendi dttşuneelerini kendietnuştı. Eısenhovver'in 1956 daki leri ifade etmelerine fırsat verrirıe denemesi nısbeten daha baseler \e başka ülkelerin ne dflçarılı olmuş, Panama City'ye 19 şunduklerını tahmin etmekten devlet temsücisı gondermışti Favazgeçseler» demıştır Hatırlanakat Birleşık Amerıkanın eski Baş cağı gıbı, Martm Luther Kıng kanının Batı Yarımkuresi dayacumartesı gunku gosterı ıırasmnışması çağrısı, Lâtınlerm «Daha da \aptığı konuşmada Vietnam fazla yardım'» havkırışları arasınsavaşının butun dunyadakı ulda neredevse işıtılmemıştı. kelerın Amerıka'dan uzak durŞımdı de Johnson'ın kalkınma masına sebep olduğunu loyleIçın ittıfak andlaşmasımn doğum mıştı. yeri Este'de etrafına topladığı LUTHER KİNG 18 meslekdaşına, Lâtın AmerıkaOte yandan Dr. Martin Luther nın ekonomık ve sosyal gelışmeKıng, on kadar Amenkan çehri•ınde yeni bir donum noktası nın bu yaz ırkçı avaklanmalan SORGU Amenkan deniz piyadeleri ve Guney Vietnamlı askerler olabılecek bir vesıkayı imzalattıile patlayabılecek barnt fıçılan gını goruyoruz. 1983 e kadar bir Da Nang yakmlanndaki bir koyu ararlarken silâh tehdidi altında haline gelmiş oldnklannı söyleLâtın Amerıka ortak pazan kukoylıı kadınlan sorguya çekıyorlar, askerler, kocasının bir çeteci mıstır. rulmasını öngoren vesıkamn alBır televızvon programmda koolduğunu oğrenince yaşlı kadını tevkif etmişlerdir. tını imzalamıvan Amerıkan Devnuşan Kıng, «Bnnlan söylemekletlerı Teşküâtı uvelerı tabıatıyten uzuntu dnvavornm. Fakat le Kuba, iç meseleleri dolayısijle geçen vılki avaklanmalars yol Devlet Başkanları Iruguayın kuaçan sartlar hâlâ mevcnttnr» demar kentı Punfa Del Este*ye ge mıştır. lemıyen Haıti ve Bolivja ıle EkKıng, bılhassa guney dekı şevatordur. Ekvatorun muhalefeti hırlerden endışe ettığını sojlemıs Birleşık Amerika vardımını ye\e «Guney de henuz ayaklanmatersiz bulmasına bağlanabılır. lar olmamıştır, fakat orada şartlar artık tahammul edılmeı ha«Amerıka Başkanları Deklârasle gelmiştir» demıştır. romı» adı verılen vesikaya göre, Kıng ın barut fıçısı olarak gorKüba hanç. Rio Grande'den Cape dugu şehırler arasında Oakland, Horn'a kadar uzanan bolgedeki San Francısco, New York, Ne22 cumhuriyet, 1970 den başlamak DOGU BERLtN üzere en geç 15 yü içinde Was vvark, New Jersey, Washıngton, (a.a. Radyolar) • MOSKOVA Eskı Sovyet Los Angeles, Cleveland, Chıcahmgton'ın destegiyle kademeli oBaskanı Nıkıta Kruşçev, dun Dun sabah çalışmaya başlalarak 300 000 000 nüfuslu tek bir go bulunmaktadır. ıktıdardan duştuğunden berı çe Kıng, Vietnam harbı aleyhıntıcarî blok haline getirilecektır. j an Doğu Alman Komunıst de yapılan gostenye 300 ıle 400 kıldığı ınzıvasında 73 uncu doMuhteris plân, mevcut ikı başanPartısı kongresınde okunulan ğum yıldonumunu kutlamıştır. bın kışının katıdığını tahmin etlı örnek, Avrupa Ortak Pazan ile raporda ıkı Almanya'nın bırleSovyet basını, yıldonumunden tıgını soylemıştır. komunistlerın COMECON'nndan çebılmesının ımkânsız olduğu hıç bahsetmemıştır. Kruşçev'ın pSinlenerek hanrlanmıştır. Halen Moskova dışındakı sayfıye evınve bu yonde bır adım dahı atılfaalıvette bulunan 11 öyeli Lâtin de olduğu sanılmaktadır. Amerıka Serbest Ticaret Birliği masının duşunulemıyeceğl ılerı Ile beş üyelı Orta Amerika Ortak lurulmuştur Pazan, yeni Lâtin Amerika OrBrejnef dahıl, dığer komunıst tak Pazan içinde eritilecektir. partüer lıderlerının ızledığı kon VVashington, Lâtin Amerikaya grede ele alınacak mılletlerarafilda 1.2 milyar dolar yardım aSAYGON, (AP) Vietkong çesı konular, Alman meselesı, Vikıtmaktadır. Punta Del Este'den tecıleri, Saygon'daki bir Amerilonra rakam 1.5 milyara çıkacakkan askerî mısafırhanesine el bom etnam, Çın ve Doğu Batı ılıştır. Ne var ki. Ortak Pazar, do balan fırlatarak hucıun etmişlerdir. kılerıdır A>rıca, Yugoslav sılar ile satın ahnabilecek bir so Birbirini tâkıp eden şıddetli patlajası reformunun da soz konumalar sonucu en az dokuz Amerinuç değıldır. Nitekim Amerikan su olacağı sanılmaktadır. kan askerinın yaralı olarak hastayardımlan tum Lâtın Amerikahaneye kaldınldıği oğrenilmiştır. RAPOR nın gayri safi millî hasılasının sadece % 2 sine eşittir. Her şeyAskeri polıs, mahallı saatle 08 30Ulbncht m konuşmasıvla açıden once ortak gayreti, ruh ve 09 00 arasında cereyan eden bu «sulan kongreden ünte Partı Merikast hucumunu» onlemeye muvaf gaye birliğini gerektirmektedir. #) NEVV İOKK Ozel bir kez Komıtesı, delegelere, Kofak olamamıştır Lâtinlerin hepsi aynı kıta uzearastırma kurumunun ıncelemunıst Çın'ı takbıh eden ve ISVtÇREDE BtLE mesıne göre, kazancı orta deKuzey Vıetnam'a komunıst blo rinde yaşamaktadırlar. Dinleri, BERN 50 kadar genç Isvicrell kun bırlıkte yardım etmesını ırkları ve dilleri (Brezilya hanç) recede olan bır Amerikalı, her «Kaaül Johnson» dıje bağırarak ongoren faahjet raporunu daortaktır. Fakat aralannda tabü 8 saatlık çalısma gununun ıki Birleşık Amerıka Buvuk Elçilıği ğıtmıştır. Raporun dış ılıskıler zengınliklerin dağılımı ve cofrafî saat 25 dakıkasım, 1967 mali yı onunde bır gosteri yapmışlar v« lı gelir vergısını odemek ıçın bolumde yer alan bu hususlarbakımlarından, miUiyetçılık akım Başkan Johnson'un bır metre bo para kazanmaya harcıyacaktır. dan başka, Amerıka'ja da şıdlan açısından derin farklılıklar yundaki bir resmini yakmışlardır. detle çatıldığı gorulmuştur Dovardır. Hele hiç bır devırde bir • SEUL Guney Kore Hağu Almanya'ya gore, Amerıka Çelık mığferler gıymış ve gaz Inan; bırlığine varamanuşlar, huva Kuvvetlerıne mensup ıet Vıetnam'da «Saldırgan bir polımaskelerı takmış 60 kadar polıs, nu nır ve istıkrara kavuşamamışlar uçakları, sabahın erken saatletıka ızlemekte ve müstebıt Savmayışçılerın Amenkan Elçılığıne dır. rınde, 38. paralelın en az beş gon hükumetını destekleverek 70 metreden fazla yaklaşmalanna Kısacası, Ortak Pazann gerçekVietnam balkına karşı bır eımıl gune\ınde, kı\ıya \akın su engel olmuştur leşmesi, Washington'dan çok Lâlarda seyreden bır Kuzey KoVietnam harbinl protesto eden nu navet işlemektedır.» tınlere bağlıdır. Yukandaki gerre hucum botunu batırmıştır. mayışçiler daha sonra dağılmışlarçeklerin ve tarihi tecrübelenn ışıdır. gında fazla havale kapümak imkânsızlaşmaktadır. Önemli bir dığer nokta da, Washıngton'ın dunyanın çeşıtli ke simlerindeki tutumlan arasmdaKİRAYA VERİLECEKTİR ki çelişmedır. Cenevredeki Ken1000 luşılık modem Atakoy yazlık sıneması uç sene mudnedy mnzakerelerınde, Avrupa Ortak Pazan uyelerının (\ltılar), hi detle kıraya venlecektır. maveci bır bolgesel ticarî blok Şartname Mudurluğumuzden bedelsız temın edılır kunnalarım önlemeve çalışmak . Tel 49 99 01 TIMLO Istıklal Cad. 181185 (Arkası Sa. 7, Su 1 de) I (B3Sin 2065 41031 Rusk, niimayişçileri komünist mekanizmaya yardımla suçladı Gana'da darbe teşebbüsü DİŞ HABERLER SERVİSÎ AKRA Bir yıl önce Nkrnmah'ı deviren General Ankrah rejimine karsı bir darbe teşebbusfi yapılmış; fakat başansızlıga nğramıştır. Ancak darbecılerın basarısızhğı, oğleye kadar bellı olmamış, Akra sehrınde ıılâh leılen yer yer duyulmuştur. Sabahın erken saatlerinde (Türkiye saatiyle 08'de) Akra Radyosu, bır parasutçü komntanının liderliğındeki askeri bır Cuntanın Gana'da ıktidara geçti |ıni bıldirmlştir. Bu Cnntaya rfitbesi Albay olan, fakat geçen lerde Generalliğe terfi ettirildi ği soylenen Afifa adında bir sn bayın baskanlık ettıgi samlmak taydı. Akra Radyosu, darbe haberını. normâl haber bultenını yarıda keserek vermıştır. Iktıdarın el değıştırdığı haberi her 20 dakıkada bır tekrarlanmıstır. NKRUMAH General Joseph Ankrah, 24 Şu bat 1966 tanhınde devrık Cumhurbaşkanı Nkrumah Komunıst Çın yolundayken ulkede yonetımı ele geçırmışti. Nkrumah ıse hâlen komşu Gıne'de, Cumhurbaşkanı Seku Ture'nın yanında bulunmaktadır Abıdjan'daki siyaai gözlemcller, Gana'da hukflmet darbesine yeltenenlerın Nkrumah ıle bır ilışkısı olup olmadıklannı tahmin etmenın ?u an içın imkânsız olduğunu belirtmişlerdir. General Ankrah yonetımı, haf ta sonunda, devrık Başkan Nkrumah'ın bakanlannın da dahıl bulunduğu 150 kadar sıyasî tutukluvu serbest bırakmaya karar vermıştı Bır ıhtımal, bu dar becılerın şıddetli Nkrumah alevhtarı olabıleceği ve bu tahlıjelere karşı çıktıklandır. Geç saatlerde yayınlanan General Ankrah'ın bır bıldırısı herkesın ışı başma donmesını emretmıştır Yeni bir Ortak Pazar denemesi Amerika ulkeleri toplantısutdan sonra, Lâtin Amerika'da değjşmeyen durnm Profesyonel ıhtilâlci " Parola Vietnam'dır,, diyor Surveyor 3 D. Almon Komünist Porti Kongresi boşlodı Ay'a doğru yola "Alman bir leşmesi çıktı Kısaca.. j olamaz  'Che, Gueveradan bir mesaj geldi HAVANA (a a ) Başbakan Castro'nun en yakm çalışma arkadaşıyken esrarlı şartlar altında ortadan kaybolan Kubalı ihtüalcı Emest «Che» Guevara'nın çeteci unıforması içinde çekılnuş bazıı fotoğraflan ıle Havana'daki bır teşkllâta gonderdıgı mesaj, Küba gazetelerlnde yayınlanmıştır Arjantin asıllı ihtilâlci hakkındaki ilk haberi teşkil eden bu fotoğraflardan birinde, Guevara traş olurken gorulmektedir. Iki yü once ortadan kaybolan Gueva* ra'nın gönderdiği mesaj da, merke zi Havanada bulunan «Asya, Afrıka, Guney Amerika Dayanışma Teşkilâtı» tarafından basına verilmiştir. Guevara, 16 sayfalık bu mesajında «dunya ülkelerıne» hitap etmektedır. Ernest «Che» Guevara, Mart 1965 de, Başbakan Castro'nun «müsaadesıyle» Kuba Ihtilâllni di ğer Lâtm Amerika ülkelerine yay mak için Havanadan aynlmış ve GUEVERA altı ay sonra, meçhul bir ulkeden gonderdiji mektup, kendisinin «emperyalizme karşı açüan mücadeleyi yeni alanlarda yuruttüğüaü» ortaya koymuştu. CAPE Kennedy (a a • AP) Yietkong, Saygon'daki misafirhaneyi basfı j'ın yuzeyıne yavaşça konmava çalışacak olan «Surveyor 3» otomatık uzay ıstasyono, öncekı sabah bır AtlasCentanr roketının ucnnda nzaya gönderılmıştır. Ulusal Havacılık ve Uzay 1daresının (Nasa) plânlarına gore, Surveyor3, ay'ın yuzeyıne kon duktan sonra bolgenın fotoğraf larım çekecek ve ozel bır «kaıma» ıle ay'ı meydana getıren tabakadan ornekler alacaktır. HOUSTON Dunyanın etrafında bir yörüngede «eyahat eden ikinci Amenkan Astronotu olan denız Albayı Scott Carpenter, geçırdiğı kol amelıyatından sonra bır daha nzaya gitme umitlen tamamen ortadan kalkmıştır. İkı hafta sonra 42 yaşında olacak Carpenter 1964 yılında bır motosıklet kazası geçırmış sol kolundan sakatlanmıştı. Yapılan amelıyat sakatlığı gıdereme mıştır. MOSKOVA Bır Sovyet bilgını, nçan daireler gibi fezanın uzak yerlerınden gelmış araçla rın mevcnt olabıleceklerını belırtmıştır. Bılgın F. Zıgel, resımh gençlık mecmuası «Cmena» da >ajın ladığı bır makalede Sovyet radarlarının 20 yıldır mahıyetlerı anlaşılamıjan cısımler tesbıt etmı» olduklarını da bıldırmıştır. Farah Diba, ilk taçlı naib olacak TAHRAN, ( a a ) Sran Melikesi Farah'ın, tran I tarihinde taç giyen ilk naip o•lacaçı açıklanmıştır. 26 Ekımde yapılacak olan taç gıyme torenl sırasında Şah Rıza Pehlevl, tacını gıydıkten sonra, Melıkerun başına da nalpllk tacını koyacaktır Gulıstan sarayında dfizenlene> cek olan törene, Veliaht Prena Rı za da ulkenin ileri gelenleıl ite birlikte katılacaktır. Fransada Melıke için hazırlanan ozel taca, Iran saraymdaJd tarihi taşlar takılacaktır. • TOKYO öncekı gece ve dun sabah Tokyo ve Kuzey Japonya'ya yağan kar bu mevsımde buyuk bır surprız olmustur Dağhk yerlerde kanu kahnlığı 30 «antımetreyı bulmuştur "" M. SIDIKA KOLAT Ue KERDOĞAN tSITEN Nifanlsndılar 10 Nlsan 1907 Nerede MEV Kıymetlı eşım, sevgıh babamız, LİT Guevara'nın HavanadaJd teşHlâta gonderdıgı mesaj ınm nerede yazıldığı belli değildır. Ancak mesajda, Bolivya ve Brezttyada yeni cepheler açıldığından söz edılmesi, Guevara'nın bu iki ulkeden birinde bulunduğu söylen tisine yol açmıştır. Guevara'nın mesajında «parola, dfinyada fld, Cumhunyet 4100 uç, hattâ daha çok Vietnam yaratmaktır» şeklinde bir cfimle de yer almaktadır. «Che» kaybolduğundan berl he men hemen her Lâtin Amerika ülkeslnde görülmüştılr. Ancak hiç bir vakit bunu ıspatlayıa kesın delıller ele geçınlememiştlr. Guevara, mesajında, Lfttln Amerıkada çete savaşının hızlandığını belırttıkten sonra, Kuzey VI etnamı «tek başına» bırakan Komünist Çın ve Sovyetler Birliği Içın «korku» sıfatam kullanarak hucum etmektedır. Dr. Esat Rıza BAYKAL'ın vefatının ıkıncı yıldonumu olan 19 Nısan çarşamba guı.u saat 3 de Nışantaşı Kardeşler apartmanmda azız ruhuna Mevlıt okunacaktır. Dost, akraba ve arzu eden dın kardeşlenmızın teşnflerını rıca edenz. EŞİ ve ÇOCUKLARI Cumhunyet 4125 ATAKÖY YAZUK SINEMASI ANS YADMURU HER ÇEŞİT İNŞAAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE Binaların elektrik iç tesisatında \ Turkiye tş Bankasına yaürnm; olduğunuz tasarruflarmızı. muhafaza edınız 30 Haziranda yapılacak olan 15 MİLYON liralık ikramiyelerin ilk çekilişine katdabilmek için 7 Nisan akşamma kadar Bankamıza yaürmış olduğunuz tasanuflan muhalaza ediniz. 1967 YIUNIR İLK ÇEKİLİŞİNDE A K B A N K 10 APARTMAN DAİRESİ! 6 tdıt 25.000 TL 3 «M 100.000 TL ] 20 « e 10.000 U. Jt 4 i M fiO.OOOTL I 40 s e 5.000 TL dt Aynea, 32OOta!Ihllye lOOO llraya kadar ça*ttll para ikromlyolen ELEKTROLİTİK Bakırdan çekilmiş ve Türk standartlarına uygun evsafta tel ve kablo Kullanmalannı tesisatçınızdan ısrarla isteyiniz. Bu suretle daimî olarak takriben %30 cereyan kaybını önlemış olursunuz. Bu maksatla kullanılan çıplak bakır lel çaplan }unlardır 1.401 802.302.803.604.50 mm. dir. s En basit ve kolay bir kontrol olmak üzere, kullanılacak teli bükerek deneyiniz, yumuşak değilse, kolayca bükülmüyorsa o teli tesısatta kullandırmayınız. Son para yatarma tarlhl 15 Mayıs 1967 Vadell her 1OO Vadesizher2OOIıraya bir kura numarası ELEKTROLİTİK BAKIR ve MAMÛLLERİ ANONİM ŞİRKETİ TOPAĞAÇLAR CAD. 37 KÂĞITHANE ŞİŞLİ İSTANBUL paramzm... tstikbaUntzln emntyett. AKBANK DAĞITIYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog