Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Teknik kitaplar MOTÖR . Fikrl Tevfık Kardeg 1000 MOTÖR ve OTO MEKANİĞİ 1500 PATLAMAİJ ve VANMAL1 MOTÖB 250 ELEKTRİK PRATİĞİ CUtli 1250 ELEKTRONİK ESASLAB 350 TORNACILIK Cevdet Patnlr 750 KAYNAK • Oksijen, ocafc, elektrik 750 TRANSİSTÖR t Hayri yelman 1250 ve dljer teknik yayınımıı için katalof tsteyiniz. İNKILAP n AKA KİTABEVLERj İlâncılık: 9669/410? umhuriye 43. yıl soyı 15342 KURUCUSTI: CTJNUS NADİ Telgraf ve mektup adresfc Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 24$ TelefonJar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Ofcullar için Oenel Kültür Rnsiklopedisi lkind Kİbp Çıbtı BİTKİLER DÜNYAİ^ KTTALAR, •m OLKEL£B, Dünyası Walt IŞsnpy'to çUgUerl B lt ve DüriyamızdaD eateresan lar. Salı 18 Nisan 1967 ezİLBJfem: 1^4092 Genel Merkeze karşı olanlarm yeni bir parti konusunda öü aynı görüşe sahip bulunmadıkları anlaşılıyor 8'ler, İnönü'nün "Dur,, Bu direniş Boşuna kara Büromuzun yaptığı bir anket ise, Cumartesi günkü gazetelerde yayınlanan bildiriye imza koyan 59 milletvekili ve senatörün birçok konıılarda ayni fikir ve = goruşte olmadıklarım ortaya koj'mustur. Feyzioğlu'nun dünkü konuşması § Asker likle ilgili 3 tasarı kabul edildi • «TR1FİK EANÜNÜ» ile alâkalı değişiklik de Medis'ten geçti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) dün, tasarı kabul M illet Meclisindeyü üst askerlikle ilgili 3çeşitlivesebepedilmiştir. Bu tasarüardan birine göre lise mua« dili okullarda 2 üste kalanlarla mişlerdir. Feyzioğlu, Genel Başkanı, CHP'yi sosyalizme kaydırma akımına «dur» demeğe davet ctmistir. An m P Ç § de Niğde ve Ankara'da V H r y e n i gelişmeler kaydetmiştir. Feyzioğlu ve arkadaşlan Kayseriden Niğdeye geçmişler, yaptıklan konuşmalarda İnönü'nün tarafsız davranmasıhı iste İÇİ atl maIar â u n • • A I I I A ^ ^ I I I I ^ ^ ^ ^ JL JL JL ^ ^ ^ W ^ A J l J l J L ^ ^M ^ ^ ^ j ^ ^ ^ M M MW ^^W^% j £ A ^^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ 1 ^ ^ ^ » ^ n A ^ ^ I ^ ^ I WL A I I J L V ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^L ^ ^ ^ ^T M^ ^ğ A B ^ M^M ^B ^IIIIIIUIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIlilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU ~ rtanın solu hareketi başlaraazdan önce iktidarla muhalefet arasında benimsedikleri sosyal ve ekonomi politikaları açısından hemen hiç bir ayncalık yoktu. Biz bu hususu bu sütunlarda, tâ 1946 yılından başlayarak, birçok kereler belirttiğimizi hatırlıyoruz. Eski Anayasamızın 2 nci maddesi gereğince, bütün siyasal partiler, CHP nin altı okunda sembolünü bulan ilkeleri kabullenmckle yükümlü idiler. Şu halde, yurdumuzda kurulacak partiler, hiç değilse kâğıt üzerinde birbirinin benzeri olacaklardı. Biz, o zamanlar savunduğu genel özgürlük, çerçevesi içinde DP nin daha liberal bir ekonomi politikasından yana göründüğüne bakarak, buna karşı CHP nin de halkçılık, devletçilik ve devrimcilik ilkelerine daha bir ağırlık vermek sureti ile açıkça daha solda yer alması gerektiğini ileri sürüyorduk. Böylesi, akla, mantığa ve yurt çıkarlarına daha uygun düşecekti. Biri özel eirişime, öteki de deviet sektörüne rineelik tanıyan iki büyük siyasal kurul, milletin gözü önünde centilmence boy ölçüşürlerse iyi olur diye düşünüyorduk. Unuttuğumuz nokta, eski Anayasamızın 2 nci tnaddesindeki ilkelerin kâğıt üzerinde bırakılacağı, buna rağmen partilerin ekonomi ve sosyal alanlarda gene de birbirine benzer politikalara bağlı kalabilecekleri idi. Nitekim öyle oldu. Yirmi yıl boyunca halkı karşısına alarak ona vatan, millet edebiyatuıdan pek demagojik örnekler sunan politikacılar, aslında halka değil, halkın sırtından geçinen bir azınlığa hizmet etmiş oldular. Memleketin yctersiz ekonomik kaynaklarına hâkim bulunan ve bir an önce palazlanmak, daha güçlü bir duruma yükselmek için çaba harcayan bu azınlık halinden son derece memnundu. Öyle ya, hangi parti Işba5ina geçerse geçsin, onun «iş»i yiırüyecek olduktan sonra, neden memnun olmasındı. NİĞDE, (Özer Öztep bildiriyor) E Yeşilhisardan Niğdeye geçen E Turhan Feyzioğlu, dün «Genel = Başkanm tarihî Atatürk Partisini Z bir ideolojik heves peşinde mace E raya götürmek isteyenlere (Dur) Ş demesini bekliyoruz» demiştir. Fey = zioğlu ayrıca, 8'ler adı altındaki E gezilerinde ilk defa iktidara çat £; mış. A P nin hayat pahablığmı art = tıran iktisadl politikasını tenkid E etmiştir E Feyzioğlu v e arkadaşlan önceki •• • akşam geç saatlerde Niğdeye gel Ş mişler, CHP, Niğde milletvekili E Ruhi Soyer tarafından 3 arabalık E bir taraftar konvoyu ile karşılan Ş mışlardır. CHP îl Merkezinde ise tl ve îlçe Başkanları dışmda kalan ~ partililer bulunmuşlardır. «jj AP nin hayat pahalılığını arttıran iktisadi politikasını tenkid etmekle E konuşmasına başlıyan Turhan Fey E zioğlu, ikinci kalkınma plânını sa ŞŞ bırsızlıkla beklediklerini ilâve et 2 miş ve sözü parti içindeki çekişme E lere getirerek şöyle demiştir: S «Başka parti mensupları, Ece viti ve bizi dinlemeye gelebiliyor E lar, bu yasak olmuyor. Fakat, CHP jj; lilerin biri dinlemeye gelmesi emir le yasaklanmak isteuiyor. Yasağa E uymayanlar ihraçla tehdit ediliyor. E Tabiî bu çeşit emirler istenen so Ş nucu vermek şöyle dursun tam ter sine, vefalı CHP lileri hayret ve E üzüntüye düşürmüştür. Bu çeşit E baskıların hangi çeşit partilerde uy = gulandığı Ecevit bilmez mi? E Bizler memleket vazifesi yapıyo E ruz. Genel Başkanm uyartnalarımı ^ za önem verip tarihî Atatürk Par = tisini bir ideolojik heves peşinde E maceraja götürmek istiyenlere E (Dur) demesini bekliyoruz. Hiç bir = kişisel arzunun değil, vicdanlarımı = zın emrine uyarak yola çıkan insan E § 300, larız. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) = Hftft Hazırla/an: ÇETINER Bulgarların 125 bin kişilik ordusu r înönü: «Köy Enstitülerine sonsuz takdir duygularım vardır» dedi Koy Enstitülerinin 27'nci kuruluş yıldönümü dolayısiyle dün, yurdun birçok yerinde, özeilikle İstanbul ve Ankara'da, toplantılar yapılmış; TÖS'e Mr mesaj gönderen înönü, «Köy Enstitülerine karşı duyduğu sonsuz takdir duyfulannı» belirtmiştir. Başkent'te, TÖD Milli Federasyonu ile 17 demek tarafından düzenlenen törende konuşan Federasyon Başkanı Hayrettin Uysal, «Türk kamu oyunu, Köy Enstitülerinin yeniden açılması çabasma katılmay* ve iktidarı,.Köy Enstitülerini yeniden açmaya çağınyoruz» demiştir. Hukuk Fakültesi salonundakı törende konuşan CHP Genel Sekreteri Ecevit de, özetle şunlan söylemiştir: «Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olantar, gördükleri siyasî tehlike üzerine Köy Enstitülerini kapatmışlardır.» Ecevit, dinleyicilerin isran üzerine, progTam dışı konuşmuştur. Mesajında; Hasan Âli Yücel ile ' Ismail Hakkı Tonguç'u minnetle anan tnönü, özetle şoyle demektedir: «Köy Enstitülerinin yıldönümünde fikirlerimi topluluk huzurunda tekrar soylemek isterdim. Düşündüklerim, köy enstitülerine karşı (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de; lerle Üniversitelere giremiyen öğrencilerden askerliklerine karar alınanların askerlikleri, bir yü ertelenecektir. Dünkü toplantıds ayrıca, «Trafık Kanunu» nda değişiklik yapan tasarı kabul olunmuş, bu arada Prof. N'ihat Erim, Cumhnrbaşkanı Sunay'ın Amerika gezisi hakkındaki izlenimlerini anlatmıstır. Bir tasan kanştırdı dün Medis'i Nihat Erira'in konuşması |(Yurt Haberleri Servisi) E E Ş E E E = E E E ^ = E E 2 Şî = E E = ~ E E = Nihat Erim, konuşmasında özetle şunlan söylemiştir: «Gczi, tanıma ve tanıtma yönlerinden, faydalı oldu. Sayın Deviet Başkanımızın temsil etme görevi, başanlı olmuştur. Siyaset meseleleri konusunda hükumet, lüzumlu sayacağı izahatlan Yüce Heyetimizdpn esirgemez. sanınra. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Ord. Prof. Başgil bir kalb krizi sonucu vefat etti Ord. Prof. Alı Fuat Başgil, öncekı gece sabaha karşı Kadıkoy Feneryolundakı evınde geCircuğı b.ır kalb ,kr(zı sonucu, hayata gözlerını yummu$tur. ANKARA (Cumhuriyet BU. rosu) Özel Sektör linyitle. rinin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun aracıhğiyle satılmasını öngören kanun tasansı, dün Millet Meclisini karıştırmıştır. Olay, Bursa AP Milletvekili Kasım Onadım'ın, konuşan Kenaa Esengin'e (CHP) müdahalesi üzerine çıkmış ve Başkan, oturuma bir süre ara vermek zorunda kalmıştır. Tasarı Turkıye Kömür Işletmelerl Kanununun ıkıncı maddesımn (b) fıkrasını değıştiren ve özel sektör linyıt kömürlerinın Deviet elıyle satışını öngören tasarı hakkı nda soz alan Kenan E* sengın (CHP); kanunun «Acaip ve girift» olduğunu öne sürerek, özetle şunlan söylemiştir: «Bu kanun, hiçbir zaman savunulamaz. Deviet eliyle kişilere vurgnnculnk yaptırmaya hak kınız yoktnr. Kimleri deviet eliyle zengin etntek ve yeni komisyoncular türettnek istivorsanuz?» (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) ^ ve 2 bin tankı var 650, Rumenler Bulgarlar 400, Arnavutlar uçağa sahip bulunuyor BULGAR TANKLAR1 BİR MANEVRADA •skı Balkan Paktı devletleri şimdi ne âlemdeler? 1 Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya ile hem Sov1 yetlere, hem de Amerıkalılara kafa tutan küçücük Arnavutluk silâhlanma yarışının hangi noktasına varmış bulunuyorlar? Şimdı, Trakya hudutlarımızdan Orta Avrupaya kadar uzanan bu Doğu blokuna dahil olan veya Doğu Bloku sayılan devletlerin askerî güçlerini açıklamaya devam ediyoruz... E lokum verilmesı | teklif edı/dî | ANKARA, (Cnmhuriyet Bü = rosu) Çorum MP Milletvekili = Hasan Lâtıf Sanyüce, Deviet ~ kesesinden gereksiz ısraflan ön E lemek için, bir kanun teklıfi ha Ş zırlamıştır. Kanun teklifı. ozet = le su hükumlen kapsamaktadır: 3 «Deviet bütçesinden ve katma E bütçelerden ve Devletin ortağı = olduğu işletme ve kurulusla rın bfltçelerinden açılış, kutla = ma, kokteyl. balo. yemek, ziya fet namları altında hiç bir öde = me yapılamaz. Açılıslarda, tö= R U M E N ziRHLI BİRLİKLERİ BİR RESMİGEÇ1DE renlerde, toplantılarda gelenek = H\ZDtLANIYOR sel Türk lokumu veya şekeri ik 3 ram edilebilir.» rıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllltllllH Tören/erde | E E ^ E = E ^ = E E İNÖNÜ'NÜN MESAJI Sunay ve Demirel'in yurt dışı gez/ferı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Sunay ile Başbakan Demirel'in yapacağı bazı yurt dışı gezilerin tarihleri belli olmuştur. Buna göre Sunay Haziranda Fransa'yı. kasımda Ingıltere'yi, Demirel de 26 Nisan 4 Mayıs'ta İran ve Pakıstan'ı, 8 Mayısta B. Almanya'yı, 12 Mayısta da Belçika'yı ziyaret edeceklerdir. Bulgaristan Bılindiği gibi, Batılı devletlerin müşterek savunma paktı olan NATO'ya karşı, doğudaki komünist devletler Varşova Paktı etrafında toplanmışlardır. Blrınde Amerıka ne ise diğerinde Sovyet Rusya odur... Kuzey Batı komşumuz Bulgaristan 485 yıl Osmanlı idaresinde yaşadığı sıralarda dahi Rus etkisinden kurtulamamıştı. Bugün ise aynı ev şartlann gerek sosyal düzen içinde, gerekse orduda d aın ettiğini görüyoruz. Bulgarlar umumiyetle iyi savaşan, iyi silâh kullanan pek cesur asker yetiştiren, biraz da sert bir millet olarak tanınır. 8 küsur milyon nüfusu ve toplam 152 bin kişilik ordusu vardır Bulgaristanm Askerlik süresi iki yıla indirılmiş ve üniversite mezunları askerlikten muaf tutulmuştur. 1965 yıhnm tahmıni savunma bütçesi 115 milyon 500 bin dolârdır. Bu miktar gayri safi millî gelirinin °'o 2,4 üne tekabül eder. (Türkiyede °o 45) / | Yazar Mihailof İ îito'yu suçladı E ^ = E E E = ş = E Ş S E = S E E (Dış Haberler Servisi) BELGRAD Yugoslav sistemini lekelemek suçundan dün yargılanan yazar Mihaüo Mihailof; Tito'yu, partınin görüşüyle uzlaşmıyan fıkirleri boğmağa çalışmakla suçlamıştır. Bıraz sararmış görunen 33 yaşındaki üniversite öğretim üyesi Mihailov, düşmanca yayımlar yaptığı yolundaki iddialara karşı «Saçma» demiş, Yugoslav komünist sistemini de tenkid etmış, yazılarını savunmuştur. Halen 1 yıllık mahkumiyeti bulunan yazarın 6 saat süren duruşması, gelecek Salı gününe bırakılrnıştır. ALİ FUAT BAŞGİL Uzun yıllar Ankara ve îstanbul Üniversıtelerınde öğretim uyeliğınde bulunan Alı Fuat Başgil, 1893 yılında Çarşambada doğmuştur. 1961 seçımlerınde Samsun Senatörü olarak siyasî hayata atılmış, daha sonra Senatörlükten ıstıfa ederek Isvıçreye gitmiştir. Başgil, son genel seçımlerde tstanbuldan AP milletvekıli seçılmıştı 74 yaşındaki Anayasa Hukuk Profesörünün cenazesı bugun öğle namazını müteakıp, Kızıltoprak, Zühtüpaşa Caraiinden kaldınlarak Karacaahmetteki ebedi istirahatgâhına tevdi edilecektir. Particilik, vilâyetlerimizin ileri gelen aileleri arasında bir nüfuz ıc itibar rekabeti halinde kristalize olmuştu. Mutlu azınlığa mensup çoğu ailelerin ise bir kısım üyeleri iktidar partisini, bir kısmı da muhalefeti tutmak suretiyle siyasal inancları bakımından ikiye bölünmüş gdrünüyor, gerçekte ise, aynı bencil ideolojinin gölgesinde ailenin ekonomik çıkarmı başanlı bir Kara kuvvetieri bicimde yürütüyorlardı. Bulgar Ordusunun gayet iyi yetiştirilmiş ve teçhiOrtanın solu hareketi, CHP'ye bu zatlandırılmış 125 bin kişilik kara ordusu vardır ki hesapla bel bağlayanlann oyununu AMERİKALI İŞADAMLARIYLA GÖRÜŞEN BAŞBAKAN bunlar üçü sılâhh, sekizi motorlu olmak üzere 11 tübozmuştur. Bunlar 1965 seçimlemende toplanmıştır. GAZETECILE^İN SORULARINI CEVAPLANDIRDI rinde sandık başına gitmemek. Ordunun savaş gücünün °,o 60 ını teşkil eden 11 tüCHP'ye eksik oy verdirmeye çalış mende 2000 den fazla tank vardır. Ve bunların çoğu mak gibi davranışlarıyla yöneticiRuslann verdiği «T54» ile «TM» modeb en modern leri uyarmaya gayret etmişler, bir araçlardır. aralık parti üst kademelerini teEsasen Bulgar Ordusundaki silâhların büyük çoreddüde bile sürüklemislerdir. ğunluğunu Sovyet Rusya göndermıştir. AmerikalılaCHP'yi yurt hizmetinde düıamik nn yaptığı gıbi; yeni bir model silâhın bir müddet bir niteliğe kavuşturacak, Türk sonra modası geçip, daha iyileri, tekâmül etmişleri yadcmokrasisini içinde bocaladığı pılınca eski ler dost ülkelere ya hibe edilmekte, ya da Demirel, görüşmeden sonra gazetecilere: u> uşuklııktan kurtaracak. fakat o ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) satılmaktadır. «Turkiye ekonomisüıi görüştük. Türkiye arada kimi çıkarları zedeliyecek Cumhurbaşkanı Sunay, dun akşamüsckonomisi. şimdiki durumu ve müstakbel olan ortanın solu hareketinden par Deri'Z ve hava kuvvetieri tu, Amerikalı ış adamlariyle gbrüşen Başgelişmesiyle ilgili bir takıın sorularını cetiyi caydırmak isteyenler İnönü'bakan Demirel'i, Çankaya Koşkünde kaBulgaıistan Deniz Kuvvetleri pek o kadar güçlü \aplandırdım» demiştir. nün baskıya karşı fazla direnmiyebul ederek, Amerika izlenimlerini anlatdeğıldir. Buna önem verilmemiş, bilhassa Kara Orduceğini umuyorlar, hele 18 iııci KuAlman bilgılere gore. soz konusu firmamıştır. Bu arada Demirel, Köşke gitmesuna (Yunan hududu için) itina gösterilmiştir. Işin rultaydan oy birliği ile hareketi den önce, gazetecılerle kısa bir konuşma lar, özellikle Türkiyeye ihracat yapma ve gerçeği Bulgaristanm eski Makedonyadan Akdenize bcnimseyen bir karar çıkacağını hiç yaparak, çeşitli sorulan oevaplandırmış, hiç olmazsa bir koridor aramasına mukabil, Yunanlıortak sanayi tesisi kurma durumlarını incebeklemiyorlardı. «Türkiyede NATO dışında bir millî ordu (Arkası Sa. 7 Sü. I de) lcmektedir. Onun için hem İnönü'nün direvarmış, doğru mu?» sorusuna karşılık, nişi, hem Kurultay karan bunlann «Herkes. kafasını düzeltsin.. Türkiyede sinirlerini fena halde bozmuştur. bir ordu var, o da Türkiyenin milli orduStatükoyu korumak uğruna topsudur» demiştir. lum dışına atmak istedikleri fikir, Saadettin Bilgiçin seçim kanunu tekaylardan beri onları adım adım lifının, hükumet tasansı haline getınleCHP nin dışına doğru itvnektedir. ceğı yolundaki söylentileri de yalanlayan Bunu iyiden iyiye sezmekte ve Demirel, Temel Hak ve Hürriyetler Kaa«apları. büsbütün bozulmaktadır. nun Tasansının bir yıl ertelenmesiyle ılSanki sosyalistiz diyen bir CHP li gılı haberlere karşı açık bir cevap vermevarmış gibi lolsa ne çıkar) her ağız miş, «Meseleyi siz ele alırsınız, geciktiriracışta sosyalist değiliz diye feryasiniz, bunu yaparsınız» demiştir. dı koparmaları. ycrli yersiz gövde Demirel, bu arada, Cumartesi günü gösterilerine kalkışarak taraftar İstanbul'da saat 10'da bir basın toplantıaramalarını baıjka türlü açıklaması yapacağmı, bâzı tesisleri açacağını söyya imkân yoktur. lemıştir. CHP hesabuıa bir ölüm . kalım sıııavı sayabileceğimiz bir operasAmerikalı 1 ş adamlan yon, öyle görülüyor ki olağanüstü Kurultayda bir tasfiye hareketi biAmerıkan sanayi ve ticareti için yeni çiminde gercekleşecek, fakat bu imkânlar arayan bir Amerıkan ış adamlatasfiyenin yankıları belki bir ta rı heyeti, dün Başbakan Demirel'le uzun kım gelişmelere yol açabilecektir. bir göruşme yapmıştır. Başbakanlıktaki Sonucun Türk demokra^isi bakıgorüşmeye. Amerikanın Ankara BüyükelYAZISIZ mından havırlı olmnmı rlileriı çisi Parker T Hart ile AID Türkıye Başkam James Grant da katılmışdr. NAUİR NAÜİ Hâtıralarım Bugun 4'üncü sayfamızda Yazan; Konrad ADENAUER Demirel: "Herkes hafastnt düzeltsin » Seçimlerin birleştiriimesi 17 eylulde yapılması gereken Belediye, Vilâyet Meclisleri ile muhtarlık seçimlerinin Senato seçimleriyle birlestirilmesi ve 15 ekime alınması için AP Genel İdare Kurulunun karar verdiği bildirilmektedir. Senato seçiminin mcvcut kanuna göre normal zamanı 1968 haziranı idi. Demekki böylece 9 ay önceye alınmış olacaktır. Genel İdare Kurulunnn verdiği bu karar aslında isabetli bir karardır. Zira 1961 den bu yana sık sık geçirilen seçimler hem seçmen vatandasın bu %'oreve karsı ilgisini azaltmak sibi teblike göstermefe baslamış, bem de bütçedeki aksi fazla olmuştur. Aynca seçimlerdeki sıklık yargı organlarımızı da seçim kurnlları dolayısiyle meşgul etmektedir ki zaten kadroları iş bacmine şöre eksik olan yargıçların bir kısmı seçim kurnllarındaki görevlerine geçince asıl yarçı fonksiyona sakat işler duruma gelmektedir. Bunlann arasında şüphesiz en önemli sakınca seçmen vatandasın seçimlerden bıkmasıdır. Nitekim 1961 den bu yana, hattâ bü OLAYLARIN ARDINDAKİ yük seçimde bile katılma pavının gittikçe düştüğü görülmüştür. Ve eğer mahalli seçimler eylulde, 50 senatörlük senato seçimi ondan 9 ay sonra yapılırsa iştirakin daba da karşılık 89 ay fazla olarak gödüşeceğı belli çibidir. t stelik 1968 baziranından 1 yıl 4 ay revde kalmış bulunacaklardır. Anayasa ile Seçim Kanunn sonra milletvekilleri seçimine arasındaki bu çelisme sadece sıra gelecek, mubtemelen bu kanun yolu ile ortadan kaldıönemli görev ilgiyi büsbütün rılabilir. Çıkarılacak kanun kaybedecektir. tste bu bakımayni zamanda 15 ekimde yapıldandır ki biz AP Genel tdare ması gereken Senato ile 17 eyKurulunun karan için isabetlülde yapılacağı Vüksek Selidir diyoruz. çim Kurulunca ilân edilen maAncak, seçimlerin birlestirilhallî seçimleri < e birleştireJ mesı sadece AP Genel tdare cektir. Kurulunun karanna bağlı değildir ve meselenin ParlâmenŞ'alnıg'bir pürüz daha varki todan çıkacak bir kanunla düona da'işâret etmedeıı ğeçemezenlenmesi gerekmektedir. Zi yeceğiz; ra durnm bir hayli karısıktır. 50 Senatörün büyük kısmı Anayasanın 73 üncü . maddeA.P lidir. Bu bakımdan acaba sine göre Senatörlüğün süresi onlar böyle bir karan nasıl 6 yılı geçemez. Süreleri dolan karsılayacaklardır? Seçim san50 Senatnr 1961 yılında seçilsı bulunanlar ıçin elbette mes» mislerdir. DenKkki 1967 15 E ele yok. Ama şansı bulunmakiminde 6 villarını doldurmuş yanlar, öyle zannedilir ki kaoluyorlar. Su varki 1963 yılınra ra karşı tepki gösterecekler da değistirilen Seçim Kanunnve hele veni bir partinin kuna gö're ise Senato seçimleri rırlma, hazırlığının yapıldığı 1968 yılıtjın haziran ayında sırad* bu tepki bir takım fiyapılacaktır. Böylece Senatörrelere kadar da gidecektir. ler Anayasanın. âmir bükıfıüne • •?••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog