Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

lumfiurtyet BASDJ AH1,AK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER Sshlbl: NAZnO! NADÎ 0 Genel Yayıa MOdflrt! tCWt GÜMSİH • Sorumhı 7az> Ijler] MıldürO: RAYHAN 8AĞLAMEB • Bacao v* 7*yan: CDMMURİVF1' MATBAACTLIK va Gazetecilik T. A. $. Cateloilu Halkevl aokak No. 3941 BUROLAR Tener Ap. 17 57 39 Meydanı Edims Hanı Adana Telefon: 45S0 * ANKARA: Atatttrk Bulvarı sehir Telefon: 12 0 9 O T 1 2 0 9 6 6 1 2 9 5 U IZHtR: Gazl Bulvarı No. 18 Tel: 81230 ABONE Senellk • aylık S «ylık Türkly» ve ILAN Haricl 198.00 99 00 49.50 nm 40.00 32.00 a 3 4 5 lncl sahifelerde (santtnü) 45 6 7 ncl cabUeieı 40 Nişan. NUcfth. Evlenme Doguro (MaKu) 8> Ölüm Mevüt. Teşekkur ve kayıp arama S cm 100 Ölüm, Mevüt Teşekkur (23 cu) S cm 150 SAYIS1 25 KURDŞ 1 i^\11 ölçQI m/na TRANSNORM SOĞUK ÇELİK HADDELEME FABRİKASI ESki vagonlara tüneller dar ge/ince «Orı'ent Expr ess» seferi iptal edildi FEYZIOGLU CHP Grupu uyelerınin, Grup sozculerının son zamları ve hayat pahalıhğını tenkıd eden sozlerım (Ulus) basmaz. Grup Yonetım Kurulu olarak zamlarla ılgılı bıldın vayınlarız, CUlus) kuşa çe\ırerek basar Ama CHP'nın Ataturkju mensuplanna yapılan her hareket, Mao Çe Tung'un kitabını oven bashklar, Ataturk'u bıle sosyalist gostermeye çalışan yazılar (Ulus) ta \ayınlanır » TÜZtK DEGtStKLlGt Tuzuk değışıklığı konusuna da değınen Turhan Feyzıoğlu, şo\le demıştır: «Knrultaya snnulacak tüıük detisikliği teklifinin en az on çün önce ilSn edilmesi hukukî bir mecburivettır. CHP'nin daima reddettiği \e memlekete zararlı oldujunu ılân etti^i merkezi umumî hSkimıyetine dayanan türük de^i^ikligi CHP' nin ic bünyesini demokratık ol> maktan uıaklaştıracaktırj» Partı Mechsı uyesı Sureyya Koç da. «Biz halkı ayaklandırmak değll, kalkındırmak isthorur» demıştır. Feyzıoğlu ıle arkadaşları bugun Kayserinın ilçelerını zıyaret ettıkten sonra Niğde'de yapılacak toplantıya katılacaklardır. TRAIMSNORM II YAKUP KEFEUOÖU ve ORTAĞI Kom. Şti. SAFRANBOLU ÖlçO m/m Fabrika Tasllm Flatı (Karabük) Fabrtka Tetlim Fiafı (KarabUk) 0 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 15 » 16 » 17 » 18 > 19 » 20 » 22 3.40 TL/kg. 3.40 3.40 3.40 3.35 3.35 3.35 3.35 3.25 3.25 3.15 3.15 0 » » > » » » » > » > > 25 28 30 32 35 38 40 45 50 55 60 65 2.95 TL/kg. 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 3.15 3.15 3.30 • Transmisyon Milleri Soğuk çekilmiş ve Kalibreli çeliklerin fiat. ları yukarıda gösterilmiştir. • Nornı dışı ölçülerde siparişe gön imalât yapıhr s • Fabrikalanmız imalât programı 'rürkiye ihtiyaçlanna cevap verecek şekilde plânlanmıştır. # Adana Balıkesir Bursa ve îzmh* Vilâyetleriode aeentelikler verilecektir. Alâkalı firnıaların müracaatları. (Baştarafı 1 inci sahtfede) çiliğe ve mıllî beraberliğe evet, suuf kavgasına hayır, reformlara evet, şeret ve mülkiyet düşmanhğına hayır, itatürk ilkelerine ePARİS (a.a.) Yataklı Vavet, faşizme ve komünizme hayır. gonlar Sırketı tarafmdan eskl Milletin hürrivet ıçinde ve sosdevırlerı ıhja etmek amacıjla yal adalete kkvuşarak inüinnııııa. duzenlenmesı kararlastınlan Osına evet, komfinist sloganlan De rıent Express seferı bazı sebebmiHi birliğin parçalanmasına halerden dola\ı ıptâl edılmıştır. yır... Refahı yaypın hale getirmeDunya meşhurlanm Parıs'ten ye evet, bir sol macera fle sefa» îstanbul'a getırmek uzere ıkmleti yaygın hale getirmeve hayır... cı dun\a savasından kalma YaKurultay kararının bütünune etaklı Vagonlar muzeden çıkarvet, hu kararın C.H.P. nin sosyatılarak atlas \e ıpeklerle restolist olmadıfını be'irten kısmının re edümısU Gezı Prenslen ve unutulmasına hayır Haysiyetli Avrupa stmetesınm unlu sıma^e millî menfaatleri her şeyden lannı bır ruya alemınde \ asaüstün tutan dış oolitikaya evet, tabılmek ve îstanbul sara\larınempervalizmi \alniz tek tarafta da bınbır gece hayatını go^terRoren ve millî guvenlik konularımek uzere duzenlemı^tı Vagonna idpolojik havranlıklar açısınlı Genel Mudurunun dun buradan bakan her tfirlü gaflete bada ^aptığı açıklama\ a gore Payır...» rısîstanbul seferı, eskı genıs «ULCS» GAZETESt vagonların bazı tunellerden geFeyzıoğlu, emperyalızmın her çememesı yuzunden ıptal edıltürlüstoe karşı mticadele lüsumu mıstır. nu belırterek soderine şöyle devam etmıştır«Emper\alızmin petrol renpinde olanı ile de, kıııl renklisi lle de mflcadele edeceğiz. M 1 DI ÎTÜvcnlik konularına peşin hükümANKARA (Cumhuriyet Bürosa) ler ve ideolojik hayranhklarla de Ikıncı beş yılhk kalkınma ğil, sadece Türk miUetinin menplânı dun Basbakan Suleyman faatini her ?evden üstün tutan Demırel'ın baskanlığırıda toplamilliyctçı, gerçekçi, akılcı bir anan Yuksek Plânlama Kurulunda gorusulmeğe baslanmıştır. çıdan bakacaçız.» Turhan Fejzıoğlu, isyancüık ltVuksek Plânlama Kurulu tup j hamıru da cevaplandırarak bzctlantısında Başbakan Suleyman le şoyle demıştır Demırel, Malıye Bakanı Cıhat «Kurnltay kararını bütün olaBılgehan, Sanavı Bakanı MehMehmet Turgut Tarım Bakanı rak kabul edenler isyancı değUBahri Dağdas, Devlet Plânlama dir. Kurultav karanna rafmen Teşküâtı Mustesan Turgut öCHP. sosyalist değildir demeyi zel, Plânlama Teskılâtı ılgılılerı reddedip, resmî parti organında ıle Malıye Bakanlığı yetkılüerı sosyalinn propagandası vaptırankatılmışlardır. lar isyancıdır.» Ataturk un kurduğu ve partinın mah olan (Ulus) gazetesınde Doğu Alman\anın komunı^t rejımını ovdurenler, jalnız partı programına karsı değıl akla karsı da ısyan halındedırler. S 1 N EM Ab 1 SVNA R 16 Nisan 1928 tarihli Cumhuriyet'ten "İhtiyar Türk,, kayboldu. Le Temps gazetesının istanbul muhabiri «Turkıyenin ıstlkbalı» başlığı ıle gazetesıne yolladığı bır mektupta son zamanlarda memleketimızin geçırdıği buhranian özetledıkten sonra kendı kendme şu sualı soruyor. «Dun bu millete arız olan buhran, kesın olarak durmuş mudur? Yahut bugUn şahıt olduğumuz bu uyanıklık geçlcl bu halin semeresı midir? Kısaca Türkıyenın ıstıkbali nedir9 Ve bu istikbal uzerınde ne gibi âmıller te'sır yaptnaktadır''» Temps muhabiri bu suallere ylne kendı cevap vererek dıvoı kı: «Şurası malumdur kl TUrklyede görülen yeni hayat, yalnız bir kımsenın eserıdlr Eğer Mustafa Kemal çıkmasaydı ve Avrupalılaşmış uyanık bir ztlmre tarafından da muzaharet görmemis olsavdı Türkiye Dinl kanunların ile'ebet esiri olacak ve her turlü teşebbüsten mahrum bır halde kalacaktı ve ümıdını sadece Allaha bağlayarak kendını felâkete bırakmış olacaktı» Makale şöyle sona ermektedlr: «Bütün TürKıye Cumhunyetinda denılebılır kı ihtıyar Turk artlk kaybo'muş, Mustafa Kemaltn \nıksek ıdaresi altmda gençler memlekete sahip olmuşlar, Türkıje yavaş yavaş gayesıne do^ru \ourumektedir » Yüksek Adalet Divanında Eskı Bahrıje Vekili thsan Bey \e arkadaşları hakkında Yükset Adalet Dıvanının verdlğı karar bugun kendılerıne bıldırılecektlr. Bfekı Tıcaret Bakanı Ali Cenani Bevan de evrakı savcılıkça divana verılmış, yarmdan sonra onun da muhakemesıne başlanacaktır. Yüfcsefc Plânlama Kurulu toplandı Izmir'de ihraçlar İZMIR C HJ. dekı 8 ler hareketuım îzmır temsilcüen olan ve bır süre once tzmıre gelen 8 ler içın toplantı dılzenledlkleri ge rekçesiyle ll Dislphn Kuruluna verüen Dündar Soyer, Aycan Dirim, Turan Tekin, Tekin Çullu v« Dundar tzgi dun partıden muebbet olarak ıhraç edümışlerdır. CHP de 8 ler hareketıne karşı ı'k olarak kesin yön alan C.HJ». Izmır teşkilâtı yöneticllerlnln tl Dısıplın Kuruluna verdlklerl sagcı C H P lıler savunmalaruıda top lantı tertıplememn suç değil. taltıfi gereken bır davranış olduğunu Uerl sürmüşler, Kurul ise partı kararlan ve tüzüğe kar$ı geldıkleri gerekçesıyle ıhraç karan vermıştır. Ekmek yine pahalılaştı Beledne tarafından görülen liızum uzerıne ekmek fıyatlanna. otuz para daha zam yapılmıştır. Bundan sonra 17,5 kuruşa satılacak olan ekmeğın buğday fiyktlarmın artması vuzunden birlcaç gune kadar daha da pahahlaşacağı sanılmaktadır. &TLANTİK İstanbul Saiış Mağazamız : Tersane Caddesi 85/C KaraköyFabrika : Istanbu! Tel: 496825^°«<"? Safranbolu Telefon: 85 18 NtSAN SALI 19 30 \e 22 de ULVÎ URAZ TtYATROSU Türkiye Yunaniston UTANMAZ ADAM 24 NtSAN PAZARTESt 19 30 ve 22 de DORMEN TİYATROSU Ilincüık: 9721/4016 EŞEKK Başlangıçtan doğduğum 8 Nisan 1967 perşembe gunune dek annem ilt yakından ılgılenen Zeyııep Kâmıl Hastanesi değerli Baştabibi sayın, Avrupa'daki işçilerle ilgili olarak Hükumet hakkında gensoru . açılması isteniyor Kaygısız v e Karanlıkta Komedi 7 MAYIS PAZAR ANKARA MEYDAN SAHNESt Çetın Koroğlu Doçent Dr. FAHRÎ ATABEY'e ve anneme yaptığı başarıh ameliyatla beni sızlerin aranıza katan sayın, (Baştarafı I ınri sahılede) Hukumeti. kendi değil, Turk dış polıtikasını izlemek zorunda kalacak demektlr.» Makedonya gazetesinin yatarı Solon Gngoryadıs de. Türkiyenıtı •Batılılann beşlncl asketi kuvvcti> olduğunu mukayeseli rakamlarla gostermektcdir. Grigoryadi3 yazısının bır yerınde de, «1C.0M kilotnetrelik btr yay teşkll eden Cebelitank'tan Koreye kadar uıannn bolgede, Turkiye komunfct olma3 an memleketler arasında en buyuk askerî kuvvete uhlptir. demektedır. Amerika'da Vietnam (Bastaraft ı Inct vıvfndaı şehrın Guney kesımıne yonelmışlerdır Bu sırada caddeden geçen bır arabaya saldıran numayişçller, ustune tırmandıkları vasıtayı yumruklamışlardır. Trafığın arasına karışan nümayışçılerle yoldan seçenler bırbırlerıni yuhalarruş, polıs ne >rapacağırıı şaşırmıştır ANKARA Çankın bagımsıi milletvekili Mehmet Ali Arn n ile Giresun CHP milletvekili Ali Cüceojtln, «Avruve hastanede kaldığımız muddetçe samiroî Ügi ve yardnnlannl \*r ^h'Ck çalışarf ^şftterfl esirgemıyen dığer doktor, hemşire ve hastane personeline a n * * İJSroMemleri ^rtr yıffilı^1 aj|W • nem Muzaffer ve Babam Kâzun Bilgili ile teşekkürü borç blnüşleri konusunda hükumeliriz. ATA BİLGİLİ tin gereken tedbirlerl almadığını» öne sürerek, AnayaCumhuriyet 4007 sanın 89. maddesi (erejtinee hükumet bakkında »ensoru açılmasını istemişlerdir. OperatörDr. Burhan ÜSTÜNEL'e AYNA Eser Cevat Febmi Bışkut 'da Vasfi Rıza Zobu Nükleer mayıniar Turkıyenın üye bulunduğu NATO Nükleer Plânlama Grupunun (McNamara Komitesi> Washlngton'da yaptığı son toplantıri«* A tınada telâşlı spekülâsyonlata yöl açmıştır. Iktidar organı «Akropolis» gazetesi, gerektiğinde daha sur'atle kullanılabilmesını safilamak amacıyla nükleer kara mayınlannm ve tahrip sılfthlan üzermdeki Amerlkan kontrolunun •ev sahibi ulke» lehıne gevşetılmesıne daır Türkiye Savunma Bakanı Ahmet Topaloğluna atfedılen tekhfe değınerek şunlan yazmaktadır •Savunma Bakanlart toplantısında Turki>enm Kafkasja ve Trakyada blrer nükleer (Majino Hattı) kurulması jolundaki teklifi de ele alınmış \e bo plânla ilgili çalışmalars devam edilmesl kanu'Iaftırılmiîtır. Waihington'dakl slyasî çevreler, Turki>emn bu teklifi ile endırekt olarak bb nükleer kuvvet haline gelmek gajesini guttuğumı belirtmektedirler.» HİSSEİ ŞAYİA Biletler satılmaktadır. Tel.: 55 43 70 (Feza Reklâm 1103'4049) ZEYTİNBURNU ÇİMENTO FABRİKASI Torbası : TL 10,25 (on lira 25 kuruş) Tonu : TL 205. (iki yüz beş lira) ŞANTİYE TESLİMİ Müracaat: TÜRK ÇİMENTOSU VE KİRECİ A. Ş Şantiye teslimi çimento satışları tanzim ve tevzi bürosu Fermeneciler Cad. No. 106 Aker Han Kat 3 Karaköyİstanbul Tei: 49 88 46 Hâncılık: 9713/4020 ÇİMENTO SATIŞI ALTIN Cumhnnvet R«f«t Haroit Azız NapoKon 24 â>ar kıılçe 1B0 00 166.00 121 00 108.00 106 00 14 92 100.20 16: .00 122 00 108 50 107 00 14 96 Ellennde uyku tulumları sırtlarında çar.talarıyla yüruyuse katılanlar, elbıselerıvle olduğu kadar. uzun sakallarnla da dıkkatı çekmıctır Çoğunun unıver; sıte. •öfirenclsi .ve"prot*W5tlerî olduğu goze çarpmıştır. Olavların kontrol altına alınması ıçın Polıs pesinen hazırlanmn, fakat 500 bın insanın toplanması beklemrken, gosterılere tahmmen 4050 bm kışı katılraıstır Yer jer ola>ların geçtığı mıtınglerde Polis. halkla çatışmi', cop da kullanmıştır Londra ve Paris'te de dun, aynı mealde numavışler olmustur. Londra da, ustune Amerıkan ba>rağı sarılı yalancı çoeuk tabutu, yakılmak ıstenmıstır. Amenkan Elçıhgi onundekı olavda tabutun ateslenmesım, Polıs onlemıstır îçlerınde Amerıkalı oğrencılerın de bulundu| u numayışçıler. «Ellerinizi Vietnam'dan çekinit!» dıye bağırmnlardır. PROFESÖRLER DE MİTİNGE KATILDILAR INGUIZCE tngüız Bayan üğretmen, hususî tngılızce ders venr YazıU muracaat Galatasaray P K. 391 (Cumhuriyet 4051) LONDRA VE PARtS'TE IVlontreal Bu sene Kanada'yı ziyaret ediniz! Kanada bu sene, tablı guzellıkierine, dünyanın en büyük beynelmılel luarının bütün cazıbesım katıyor. 6 kıt'aya aıt, 70 ulkenın katıldığı bu muazzam gösterıde hazır bulunmak ıstemez misinız ? Sabena, yolcuya en fazla yardım eden havayolu olarak,, sm, Montreal'e bır tatıl havası ıçinde goturccektır. Kanada ve Kuzey Amerika'ya yapacağınız ziyaretin zevki Sabena uçagına ayak bastığınız anda başlayacaktır. Sabena, seyahatınıze bır tatıl havası katmak ıçın en ufak teferruatı düşOnmüştur. 9 TEŞ EK Büvuk kaybımiz MÜNİRE BAHTOĞLU'nun vefatı dolayısiyle, bızzat cenaze merasunıne ıştırak eden, çelenk gondererek, telgrafla, tfeleîonla veya mektupla buyuk acımıza ıştırak eden butun akraba ve dostlanmıza tegekkurlerimızı arzederız. OĞULLAKI VE KARDEŞLERI Manajans: 855/4010 • » • •»•• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • »» » • • • • • • • • • • • • • • • • EVET Aksaray G. Savcılığından 1 Cezaevınde yaptırılacak onarımlaı 20 000 lira, muvakkat temınatı 1500 lira. 2 Kuzrne bedeü 20,000, tesisi 7405 lira, muvakkat temınatı 2055,38 lira, Iha'e kapalı zarfla 8/5'967 tarihinde C. Savcüığında saat 15 de yapılacaktır. Teklıf mektuplan ile belgelenni tahplerın en geç ihaleden bir saat önce Komisyona i b raz etrnelen mecburidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmevecektır Keşıf ve şartnameler her gun C. Savdhgında gorülebılır. İlân olunur. (Basın 13702 A. 3196/3998) MİLLİ PİYAN60 23 NiSAN'da Yine servet dağıtıyor SABENA... yslcuyı ın fula yardım tden havıyolo SABENA BllÇ <A HAVA Sayın Ilâncılık: 9579/40! BAYİHHLÜR \{ NISA SEREZLİ Kimya Mühendisi Aranıyor Etıbark Termık Santrallan ve Ankara Merkez Kimya Lâboratu\ arında bilhassa yakıt, su ve yağ ıle ilgili konularda gcrevlendırılmek uzere &mya MıJıendisi ahnacaktır. Işe rluıacaklara 4/10195 sayüı kararnameye gbre tahsıl %e hızmet durumlan dıkkate alınarak yevmıve ve tazmınat venlmesı tnevzuubahıstır Müracaal edenler arasından; Askerlık gorevı ıle ilişkısı olmayanlar, Sağlık ve sosyal durumlan, işletmeler arasında î? seyahaü yapmaya mâni olmayanlar, Fransızca, İngılizee veya Almanca dıllerinden birini bılenler, 30 yaşıru geçmemis olardar, tercıh edilecektir. Tahplenn, Etibank Elektnk İşletmeleri Müessesesi Necaübey Cad. No: 11, Sıhhıye ANKARA adresine bizzat müracaatları rica olunur. l Basın 13772 A. 3276/3997) BÜYÜKİKRAMİYELER 1 Adet 1 » 5 » 10 » 25 50 » » SAHANE DUL Reklâmcüık 1361/40 1 MİLYON LİRA 1 I Türkiye'nin en KALİTELİ YAZLIK çeşitleri Mağazalamnızda satışa arzedilmiştir. 1967 yazhk GtYİM İHTİYAÇLARINIZI piyasadan çok daha UCUZ fiyatlarla temin etmeniz rnünıkündür. Y EN İ KARAMÜRSEL MAĞAZALARI NOT : Kalıte, çeşıt ve îıyat farklannı yerinde görup. tesbit edebılmeruz ıçın lutfen bır kere de mağazalarunızı zıyaret edımz. 300 BIN 100 BİN 50 BİN 20BİN 10 BİN » » » » » Turiznı ve Tanıtma Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından PROFESYONEL TERCÜMAM REHBER kursu açılacaktır. İsteklıler içın son müracaat tarihı 25 Nısan 1967 sall gtinü saat 17 00 ye kadardtr. Gıriş sınavlan: 26 Nisan 1967 çarşatnba gunü GENEL KÜLTTİR ve 2728 Nısan perşembe ve cuma günler yazılr ve sozlu olarak YABANCI DILDEN yapılacaktlr. ADAYLABDA ARAMLAN NITELİKLEE : 1. En az Lıse mezunu Olmak, 2. Asgart bir yabana düı (İngihzceFransızcaAlmancaİtalvancaİspanyolcaîsvGçceFince Rusça Bulgarca Sırpça Arapça) çok ıyi bılmek 3. Yü2 kızartıcı bir suçu bulunmamak, 4. 18 yaşını bitirmıs ve 50 yasını geçmemış olmak, 5 Kurs Yönetmeliği l!e ilgili şartlan kabul etmek, İSTENILEN BELGELER : 1 Lıse diploması, tasdıklı sureti veja Fakülte öğrencisi bulur.duğunu gostenr belge, 2. Nufus sureti örnegi, 3 4 adet vesikalık fotograf İsteklilerin belgelerivle Harbiye. Cumhuriyet Cad. Na. 349 Kaya Apt. nında Turızm ve Tanıtma Bakanlığı istanbul Bolge Mudurluğune nuracaallan nca olunur TOPtAM IKRAMÎYE: ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU ANKARA 127318 İST. 442638 10 MİLYON 524 bin lira MÎLLt PlYANGO'ya, bir biletle sağlam köprü kurmaya bakınız. »••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog