Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CDMHTJRİYET 16 Nisan 1967 SAHÎFE BEŞ «Ozel Sekiörün Kalkınmadaki Rolü» konusunda Sanayi Odasmda bir konferans veren Prof. Besim Üstünel, İkinci Beş Yıllık plân görüşmelerinin başlayacağı bugünlerde, kalkınma meseleleri Prof. Ustünel Ozel Sektörün kalkınmadaki rolünü anlaitı mize yeniden ciddî şekilde değinümesi gerektiğîni belirtmiş ve «Kalkınma» ile «Ozel Sekiör» deyimleri uzerinde durmuştur. Daha sonra, kalkınma konusunda, «Kalkmmanın adam başına diişen üretim seviyesinde devamlı ve önenıli artışların gerçekleştirilmesi ve refahın geniş halk kiitlelerine indirilmesi şeklinde anlaşılması gerekir» diyen Üstünel, devamla, Türk toplumunun yapısını geleneksel toplum olmaktan çıkarıp, bir endüstriyel toplum niteliğine kavuşturulması gerektiğıni savunmuştur. «SOSYAL ORTAM» Prof. Ustünel, özel sektörün gelişmesi konusunda da şöyle demiştir: «Ozel sektörün gelişmesi için temel şartlardan biri, sosyal ortamın, özel teşebbüs lehinde olmasıdır. Böyle bir ortamın yaratılmasında ise, dürüst ve jaratıcı kimselerin, sadece kendi kısa vâdeli çıkarlarını değil, toplum yararını düşünen ve sosyal adaIet ilkesine önem veren bir davranış içinde bulunmaları zorunludur.» Daha sonra, Profesöre iş adamları, çeşitli sorular sormuş konu üzerinde tartışılmıştır. MAHKUM EDİLDİKTEN Çocuğun cesedi bulunamadı, anne tevkif edildi Gayrimeşru çocuğunu dünyaya getirdikten sonra eşarpla boğup naylon bir çantaya koyduktan sonra Karacaahmet Mezarlığına gömdüğü ileri sürülen 28 yaşındaki Güneş Boz, dün Üsküdar Sorgu Hâkimliği tarafmdan «cinayet v e cesedi yoketmc» iddiasıyla tevkif edilmiştir. Bırbuçuk yıl önce cereyan eden olayın sanığı ifadesinde, «Çocnk hastalanmıstı. İki ?ün sonra da öldü. Bunun üzerine mezarlığa götiirüp gömdüm» demiştir. Tahkikatı yöneten Savcı ve polis, mezarlıkta dün b ı r arama yapmışlarsa da çocuğun cesedinı bulamam^şlardır. 1M1IIIIIIII IMIIIIIIIU: SONRA KAÇAN ŞOFÖR ŞIÎRLER DÖRTLUK Dağ bir gün verince geçit, gittiler. Biraz korku, biraz ümit gittiler. Zenginler, fakirler bu mâcerada Ayrı yaşadılar, eşit gittiler. DEĞİL Nasıl da değişiyor kisi zamanla? Güç o güç degil, hız o bız değil. Inançlar sarsılmış, u m u t l a r yitik Bu kirli çag bizim çağımız değil. Yeşiller, mavller kapkara olmus, Yorgun eller. ayaklar. yollarsa yoknş, Ne açan güller var, ne öteıı bir kuş, Güneş o güneş degil, yıldız o yıldız değil. Kökünden Tapraklar Daha çok Anlasana, bir kurt girmış ağaca, perişan, dal paramparça. aldanacagız yasadıkça bu ilk aldanışıraız değil. Sabıkalı sabıkalıyı öldürdü Dun sabaha karsı Tophane'deki bır sabahcı kahvede, sabık a h l a r d a n , Mehmet Osmı, yine kendısi gibi sabıkalı olan Basrı Bulut'u, bıçakla öldürmüştür. Sarhoş bir halde yakalanan kaatıl ve cinayete yardım eden arkadası Adnan Guler, nezarete ahnmıştır. Olaya, «Abaza» diye tanılan ınaktul Mehmet'in etraftan haraç alması ve bır ara karsısma, 24 yaşındaki kaatılin çıkması yolaçmıştır. Pırasa çaimış Balıkesirliler «Bengi Gecesi» Balıkesir Yüksek Tahsü Talebe Cemiyeti tarafından düzenlenen «Balıkesirliler BENGI Gecesi», bugün saat 20.30'da, Kervansaray salonlarında yapılacaktır. Gecenin güzel geçmesi için dernek, renkli bir program hazırlamıştır. İki kilo karnabahar ile iki demet pırasa çaldığı için Mahmut Akdemir admda bir genç polis ta rafından nezaret altına ahnmıştır. Mahmut, nezaret altında bulun duğu Emniyet Müdürlüğünde gülerek, «Ağabey aç kalmıştım. Canım sebze yemek istemişti. Param olmadığı için bir pişirimlik sebze aldım. Arkadaşlarıma vermediğim için beni şikâyet ettiler. Yemek için almıştım, satmak için değil» demiştir. Tutuksuz olarak girdiği mahkemede, hiç beklemediği bir anda 11 yıl ağır hapse mahkum edilen bir şoför, adliyeden cezaevine götürülürken kaçmıştır. Beş yıl önce Beyazıtta «müşteri yüzünden» kavga ettiği meslekdaşı Recebi bıçakla yaralıyan Tevfik Sabahoğlu, iki yıllık aramadan sonra adresi tesbit edilmiş ve 5. Ağırceza Mahkemesine gelmesi istenmistir. Dün, koltuğun da çantası, ağzmda sigarası, kendinden emin bir şekilde adliyeye gelen Tevfik. her şeyden habersiz bir halde duruşma salonuna girmiştir. Ancak, çok kısa süren duruşma sırasında neticeten 11 yıl ağır hapse mahküm edildiğini du yunca, şaşkınlıktan dili tutulmuş, yüzü heyecandan sararmıştır. Daha sonra, tevkif edilen mahkum, jandarma bulunmadığı için yaşlı bir polis tarafından elleri ip le bağlanarak, cezaevine gönderilmiştir. Adliyeden çıktıktan çok kısa bir zaman sonra da, yan sokakta, eltndeki ipi dişleriyle söken mahkum kaçmış ve geç vakte kadar bulunamamıştır. TEŞEKKUR Annemin rahatsızlığı müddetınce yakm alâkası ile bızleri m i n n e t t a r kılan İst. Un. Çapa Göz Kliniğı Direktörü Ord. Prof. Dr. Nacı Bengisu'ya, ameliyatı kendıne has hazakatı ile bizzat yaparak sıhhatine kavusturan : Prof. Dr. BELKİ Kisinin birbirini sevmesi Yaşayıp ölmek kadar eskidir Mi. Kader diye inandığın şey senin; Bizi birleştiren çizgidir Mi. YABANCI Hangi cennetden geldim Ki ber yokluk bendedir, Baltalar kıyasıya inmiş B a k ! Şu devrilen hayat bu cehenneme? b e r acı benim. gövdeme agacı benim. DEMİR BAŞAR'a DENIZGILIK BANKAS! T.A.O. GEKEL MÜDÜRLÜSÜNDEN: Genel Mudürlüğümüz Malzeme Müdürlüğii Tercüme Bürosunda istıhdam edilmek üzere tngilizce ticarî muhaberata ve teknik mstin tercümelerine bihakkın vakıf, çok iyi lisan bılen bir elemana âcilen ihtiyaç vardır. İsteklilerin 1 Mayıs 1967 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz Personel Müdürlüğüne müracaatlan rica olunur. (Basın: 13946 4035) Evlenmesi ön/enınce VEFAT Dul Bayan Zabel Fesci, Bay ve Bayan Şavarş Melikyan ve evlâdı Alin, Bay ve Bayan Istepan Börek ve evlâdı Rafi, Bayan Bercuhi Kemancıyan, sevgili eşi, babaları ve büyük babalan kendini den/ze attı Kadıköy Ismail Hakkıbey sokak 117 numaralı evde oturan 18 yaşındaki Zeynep Arslan, sevdiği erkekle evlenmesi önlenince, Rıhtım caddesıne inmiş ve kendini denize atmıştır. Yetişenler tarafından kurtarılan Zeynep, hastaneye kaldırılmıştır. kıymetlı yardımcılan Müt. Dr. Ünal Bengisu, Müt. Dr. Muhsin Kaya Idıl, As. Dr. Aydın Uygur, As. Dr. Fazıl Sezen, As. Dr. Meri Agopyan, As. Dr. Turan Hami ile servis başhemşiresi Nurten özgen, Hemşire Sevım Hendekçi v e pansumancı îsmail Aslan'a gazeteniz vasıtası ile teşekkürü borç bılirim. Dr. Mehmet Topçuoğln (Cumhuriyet : 4005) Ş Ş KAYIP Pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. Ayşe Tezcan Cumhuriyet 4047 Bir hiçiz tek bsşımıza aen ve ben Yoks» neye y a r a r bu gözler, bu ten? lnsanları insan yapan, yücelten İçinde ışıldayan sevgidir Mi. Aydınlığa doğru yolculuk nerde? Her zaman jüneşli o ufuk nerde? Sorarsak Tanrıya «mutluluk nerde?» Onun da cevabı «belki» dir Mi... Bir fün beni de u n u t ber yalan gibi, Adımı sokaklara t ü k ü r kan gibi, Oysaki yaşadıkça bir çıban glbi İçinde sızlayacak o nancı benim. Terkedilmis eski bir şehircesine. Sensiz yaşıvor o, can verircesine, Tutuşmuş öıleminle erircesine. Bir zaman sevdigin bu yabancı benim. D Ö R TL Ü K Ne haz var «enden ayrı, ne bir tat senden öte. Bir an yüziinü görmek deger binbir zahmete. Verecegin her acı gönülden k a b u l ü m d ü r Sendeki cehennemi deSismem bin cennete. KAREKİN FESCI'nin DOKTOR ALINACAK Tiirkiye Selüloz ve Kâğıt Fab. İşlelıtıesi Genel Miidürliiğiinden: İşletmemiz Sağlık Teşkilâtında çaliştırılmak üzere b i r Kadın Hastalıklan Mütehassısı ahnacaktr. 1 7244 sayıh k a n u n gereğince emekli aidatina esas aylığın üç üst derecesi, 2 Memurlarla birlikte normal mesaî saatleri d a h i linde çalıştığı takdirde ayda 800. lira tazminat, 3 Yılda iki maaş tutarında ikramiye, verilecektir. İsteklilerin tercümeihallerini bildırir bir dilekçe ile Nisan sonuna kadar m ü r a c a a t l a n rica olunur. (Basm 13751/4000) âni vefatını teessürle bildirirler. Cenaze merasimi Bugünkü Pazartesi, 17 Nisan 1967 saat 15 de Beyoğlu, Balıkpazar, Uç Horan Ermeni Kilisesinde icra olunacaktır. İşbu ilân dâvetiye yerine kaimdir. Cenaze 15leri Servisi BECÎDYAN Tel: 44 12 29 49 «9 98 llâncılık: 9863 4039 «Türklyenin besin ve beslenme sorunlan» Doçent Dr. Osman N. Koçtürk, bugün saat 15'de Moda'dakl Lozan Kulübünde, «Türkıye'nin Besin ve Beslenmeğe İliskin Sorunlan» konulu, tartışmalı bir konferans verecektir. Giriş, serbesttir. nıııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııuıiiitıııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiı İmlihanla Lise Mezunu Memur Alınacaktır 25 yaşını geçmemiş bulunmak ve erlr.ek taliplerln askerllğini yapmış olmalan şarttır. İsteklüerin 25/4/1967 tarihine kadar Personel Servisimize müracaatlan. TÜRKİYE SINA1 KALK11SMA BANKASİ A.Ş.ndeıu Çeşitli sanayi kollannda faaliyette bulunan Sınaî Şirketlerinin portföyümüzde bulunan hifse senftlerinin satişma başlanmış v e devam edilmektedir. Birikmlş paralarını emin bir gelir kaynağma yaUrmak isteyen tasarruf sahiplerinln Bankamız İştirâkler Müdürlüğüne müracaat etnıelerini rica ederiz. tâncüık: 9793/4023 16 Nisan Muharrem 6 ETİBANK İstanbul Alım Satım Şubesi V. 5.19' 12.14 15.58118.09120.271 3 3« (Basın: 12947 4031) E. 1 10.311 5251 9.09J 12.001 1.37| 8.47 TEŞEKKUR Oğlumuz Selim Atalay'ın ameliyatını büyük b ı r ihtimam v e şefkatle yapan Ankara Tıp Fakültesi Üroloji Klıniği profesörlerinden Sayın Prof. ÖGRETMEN ALINACAKTIR Cumhuriyet 4040 Dr. İHSAN GÜNALPa, ameliyatı asıste eden Sayın Doç. Dr. MAHMUT KAFKAS'a, Dr. ŞEVKET TUNCER, Dr. ÖNDER ERDİN, Dr GÜLTEKİN EHLİZ, Anestezist YILMAZ TÜRKELİ'ye, ilgilerini esirgemey«n servis mensuplarına şükranlarımızı sunarız. Atalay Ailesi (Cumhuriyet : 4042) İstanbul'd* özel bir okul için Öğretmen Okulu vey» m u a diii mezunu İlk v e Orta kısım öğretmenleri alınacaktır. Hâl tercümeleri ile müracaat: ATAKÖY P. K. 10 M BalıarlıkYazlık" elbiseniz için Altmyıldız'ın 1967 çeşitlerinden I/OLKMAN HAU YIKAMA FABRiKASI teh ist.277430 seruis otolarımız emrinizdedir. anadolu yakası.3tbî73.36 Feza: 1101/4048 SUPER KID MOHAIR (Alpaka) Dünyaya ün salan, A\*nıpa'ya ihraç edilen yegâne Türk kumaşı, işte budur! Mohair'in tabii parlaklığı sayesinde bilhassa koyu renklerin tercih edildiği erkek elbiselerinde çok canlı durur. Buruşmaz ve toz tutmaz. "BaharlıkYazhk" elbiselerinizi, geçkalmadan,Altınyıldız çeşidi arasınfikın seçiniz. ALTINY1LDIZ HEPSİNDEN ÜSTUNDUR ARTAN TALEPLERE CEVAP VEREBILMEK İÇİN FABRIKAMIZ KAPASİTESİNİ BU SENE BİR MİSÜ ARTTIRMIŞTIR. YTONG ELELDEN 4.5TÜRK YTONG SANAYİ A. S. ATLANTİK H AN ISTANBUL TEL: 494920 TELO :.TÜRKVTONO Avrupa'da^aranan yerlukumaşlar Reklâmcılık 1144/4012 Manjans: 851/4009
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog