Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHfPE DÖRT 16 Nlsan 1967 CUMHURf BIR KOPRUve INSANLAR ••• Ve nihayet jköpcü yapılıyot ya el koyup gereğınin yapılmasını ve bu yolla ilgili dairenin gereğini yapmasının sağlanması nı rica ed,erim. , Erzurum Valisi» İSPİR KATMAKAMLIK MAKAMINDAN VL MAKAMINA ERZURUM 10.9.1966 «Karayollannın 1< insaat 9W programında olan Süleymanbağı köprüsünün yapımına aşağı Norgah mahallesi mümanaat etmistir. Durum mahallinde fncelendiğinde; aşağı Norgahlılann arazı, mer'a ve mahalle yolu gibi sebeplerle köprüyü yaptırmak istemedikleri anlaşılmış, inşaata kat'i surette nza göstermedıklerini beyan etmişlerdir. Koyluyü ikna mümkün olmamıştır. Köprü bu yıl yapılsa da hi ilerde bu köprüden geçişe mâni olacakları da anlaşılmaktadır. Diğer yandan köprü, prog ramh işlerden olup yapılması da gerekmektedir. Köprünün ya pılmasıyla birçok koyler geçife kavuşacağından programlı bu işın yapılmasının faydalı olacağı muhakkaktır. Gereğine emirlerinlıl arzederim.» «ARTIK TAHAMMÜLÜMtîZ KALMADI...» 16.9.1966 tarihinde îspir telgrafhanesinden «Başbakanlık Yuksek Makamma» YILDIRIM bir tel vurulur. Süleymanbağı muhtan ve halkının imzalannı taşıyan yıldırım telden anlaşıldığına göre, Süleymanbağlılar da siz okuyucular gibi sabırlarını tüm yitirmiş.. Oysa ben, yazışmaları tamamen özetledim. Ash, gureş tefrikası gibidir, seçme yapıp derledim, kuşa çevırerek. Ama sıkın dişinizi de telgraf ı oküyalım: «1965 yılı koprümüz yapılacaktı. Yapılmadı. Mevsimler çok soğuk diye 1968 yılına devredildi bu durumda halen başlanmadı aynı giden sene gibi bızleri oyalandırmakla bu durum karşısında halkımız endişe ıçinde olduğunu bir daha hatırlatırken 9.12.1999 tarih 3.3.1966 tarıh bakanlıklar kuruluna durum açıkça beyan ederken yakından bızleri azıcıkda acımanızda lüzumludur karşımızda dev gibi köyün olduğunu Norgah aynı onyedinci asırda yagah köyünü hökümet bilelım ve boyun eğelim yoksa köyumüzü kaldırın artık tabammülu müz kalmadı.» TELGRAFIN TELLERİNDE KUŞLAR YOK... Telgrafın tellerine artık kuşlar konmamaktadır. öylesine bir fallantı içindedir kı teller, sormayasız!. 10.10.1966 tarihinde Erzurum telgrafhanesınden «Ba yındırlık Bakanhğı Ankara» ya şu acele tel çekilmektedir: «Erzurum Ispir kazası Norgah belediye hududları dahilinde Süleymanbağı önunde karamıştır bu itibarla acılen köprü inşaatma başlanmamasına müessif hadiselere meydan verilmemesı için karayoüarına ve vilâyete acilen emir verümesini ve bu işe bir hal çaresinin temın buyrulmasını saygıla arze derim... norgah belediye başkanı» NORGAH NİRE? İSTANBUL NİRE? ELT Baymdırhk Bakanhğı Ankara 8.11.1966 Istanbul telgrafhanesi • Erzurum ispir kazası nor Yetmişlık nineler, küçük küçük bebeler yılmadan çalıştılar... ERZURIM VALİSÎNDEN ERZURUM İL JANDARMA KOML T ANLIGIN A.« «19 Ekim 1966 1 Ispir llçesi Süleymanbağı koyü cıvarmda Karayoüarı tarafından yapılacak olan köpruye Norgah köylülerinin mâni olmak maksadıyla tas ve sopaIarla, giden ekıbe mukavemet ettiklerine dair yazı sureti ilişiktir. Durumun ayrıca Karayollarından makamınıza telgraflarla ihbar ve »ikâyet edildiği »nlaşümaktadır. 2 Karayolları memurlarının görevlerine mâni olmak, mukavemet etmek ve tecavüz etmek gıbi ortada bir durum mevcut olduğuna gore mutecasirler hakkında kanuni muamele yapıp adalete teshm etmek icabederken hiç bir muamele yapılmadığı anlaşılmaktadır. llçe za bıtasımn olaya el koyup tahkıkat yapması ve suçluları Adliyeye teslim etmesi gerekmektedir. Tahkikatı yapacak ve gerekli tedbirleri alacak yeteri kuvvet Ispirde mevcuttur. Evvelâ Ispir zabıtasmın olaya el koyup tahkikat sırasında bir hâdise çıktığı takdirde veya çıkmasına kanaat getirilir ve za bıtanın takviyesi icabederse ondan sonra takviye istenmesi gerekir. 3 3 ekim 196* gün .... sayılı yazılı emirde de »çıkça belirtildiği gibi kanuni muamele yapılması istenmiştir. Kanuri muamele bir hâdisenin zuhurunu önlemek veya mukavemet ve tecavüz gibi bir adlî suç meydana geldiği takdirde mütecasirlerini tesbit ve adli makamlara teslim etmektir. Makammıza ihbar edilen ola Süleymanbağ köyKileri köprü için çimento götüıüyorlar samıs insanlar gibi hareket etmektedir hükümet tammazlar bizlerin yolunu kesmek dovmek hakaret yapmak arazimizi cebircilikl* hayvanlarına yaymık canımıza kastetmekten geri kalmayarak sanki yirminci asırda yaşamıyoruz ırzumuz köprümüzun yapılması eğer devletimiz bu köylerle basa çıkamazsa bizlerde haliyle Noryollannca yapılması kararlaştırılan köprü inşaatı civar köylerin birbirlerine düşmesine ve aralarmda ihtilftfa yol açmıstır köprü inşaatma baslanması halinde çok müessif hâdiseler olacak ve arada bir kaç şahıı ölmek ve bir kaç aile mağdur olacaktır inşaatın durdurulması için gerekli mercilere müracaat yapılmıs ve bir netice alınamagah köyüyle süleymanbağı koyü arasında çoruh nehri üzerinde köprü yapılmasına karar verilmişti köprünün norgah tarafına konan çenesi ve köprüye gidecek yol tapulu arazimizden ve meramızdan gıtmektedır ilerde bu hal bugün olduğu gıbi iki koy arasında müessif olaylara meydan vereceğinden arazimiz istimlâk edilmeden MODESTV BLAISE L B U MUVUI. ADI KlRMIZl ŞACAP IÇER O U E P , Ou. P f c R İSTANBUL 06 25 06.30 06.45 06 50 07.00 07.05 07.30 07.45 07.50 07.55 08.00 08 15 08.45 09.30 10.00 10.30 10.55 11.00 12 00 12.25 12.30 13.00 13.15 13.30 15.00 15.35 Acılıs. oroeram Turkuler eecidi (1> Konusm» Turkuler Eecldl (2) Kove haberler Kdvden Kente müzik Haberler v e hav» durumu Kucuk ilânlar Stüdvo G'den Istanbulda bueüa Ovun havaları Sabah v e muzlk Istevin calahm Cocukların kose«l Plâklar dönüvor Pazar skecl Kısa haberler v e K. 11, Konserin naklen rayını Üc cizel. üc Dİak *" Kucük İlanlar Yurdun »esl kadınlar koroau Haberler v e hava durumu San soloları Reklâm Droaramları Ooera konserl Kısa haberler. kavıo mek tuoları v e kücük İlanlar 15 45 Melodi ruzsarı 16 00 Mac nakli 16.55 N.Hilkat Culhadan sarkıUr 17.15 KitaDİar arasında 17.30 Ümit Tokcandan türkülar 17.50 Reklâm proeramları 19.00 Haberler v e hava durumu 19.40 Evliva Celebl 20 00 R.Sensesten türkülsr 20 15 LevleSin ömrü 20.40 Gecen hafta 20.55 24 saatin olavları. X.. llanlar 21.00 Buvuk studvodan 21.45 Esen Altandan sarkılar 22.00 Reklâm Droeramları 22.43 Kucuk ilânlar 22.45 Haberler ve hava durumu 23.00 Sizlcrle beraber 24.00 KaDanıs ISTANBUL IL RADYOSC 09.55 Acılıs v e Drosram 10.00 Slzin icin 10.30 Minvatür müzilc 11.00 Hafif sarkılar 11.30 Lâtin Amerika melodilerl 11.45 Karısık sololar 12.00 Gecmıs eünlerin tevilen sesleri 12.30 Ocle konseri 13.00 Tatil melodilerl 13.30 Koncerto saati 14 00 Pazar melodilerl 14 30 Fıkralar v e muiik 15 00 Gencler icin 15.30 Caz müzifti 16.00 Pazar konseri 17.00 Cav saati 17 30 Kucuk konser 18 00 Ivı aksamlar 18.30 Senfonik muzik 19.00 Cesitli melodiler 19.30 Aksam konseri 20.15 Gençlerin sevdiklerl 21 00 Müzik dünvasmdan 21.45 Hatif muzik 22 00 Caz saati 22.30 Sevılen sarkıler 23.00 Gece konseri 23.30 Tatil aksarnı melodilerl 24 00 Gece varısı icln 00 30 Hafif muzik 01.00 Program v e kaoanıı köpruye başlanmamasını istanbuldakı 500 norgahh alıçlı mahallesı namına arzeder ilerde çıkacak büyük hadıseyi şimdiden hatırlatmayı vicdani borç bıhrız» GÜZEL TÖNETCİLER MERHABA... Karayolları 12. Bölge Müdürluğünden, Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Mudürlüğune 7.12.1966 «Bölgemizce, Süleymanbağı koprüsünun yapılmasına başlanmış olmasına rağmen Norgahh!ar yeni bir köprü yerı teklifleri üzerine 3.12.1966 günu Erzurum Valisi ve Bölge ilgilileri Norgah ve Süleymanbağı köylerine gıderek: a Norgah ve Süleymanbağı halkının anlaşabileceği bir köpru yeri aranmış fakat bir anlaş ma mümkün olmamıstır. b Bunun üzerine mahallinde herhangi bir olay« meydan verilmemek üzere Süleymanbağı ve Norgahın üç mahalle muh tan 5.12.1966 günü vüâyette toplanmak üzere davet edilmijler, burada, anlaşabilecekleri bir yö nün tesbitine tavassut edilmistir. c Mezkür tarihte gelen muhtarlar köprü yeri hakkında gene bir anlaşmaya varamtyınca durum bir tutanakla tctbit edilmiştir. d Köprü yapımı devatn etmekte olup halatlar gerilmif bulunmaktadır. Bu husustaki emirlerinizin «cilen bildirilmesini rica ederim. Bölge Md.. DEVLET VARDIR... «Karayolları 12. Bölge Müdurlüğüne, Karayolları Genel Mudürlüğü Köprüler Daire Baş kanlığından su yazı gönderilir cevaben: «1 Süleymanbağı koprüsünun inşaasına, başlamış olduğunuz yerde devam ederek süratle ikmaline, 2 Köprü yerinin yeni teklif edilen yere kaydırılması, gerek koprü açıklığının fazlalasması ve gerekse insaat zorluğu itibariyle uygun olmadığına bilginizi, 3 Bugüne kadar geçen muhabere ve cereyan eden uyuş mtılıfın eıasen tım olarak mu> bet sekilde hallinın mümkün ol madığı tabit olmakla, uzun zamandanberi gerek idaremizi ve gerek idari makamları luzuli ye re işgal ve taciz eden bu is için bundan böyle hiçbir mütalâaya lüzum olmadığuu bilgınıze önemle rica ederim. Daire Baskanı» «NETÎCE ENDÎŞE VERİCÎ DURtTMDADIR...» Erzurum Karayolları 12. Bolge yönetıcilerinın bütün açık yürekliliklerıne rağmen, çabalarına rağmen işler iyi gitmemek tedır. Barışı sağlamak ıçın gösterilen uğraşılar. azgın Çoruh sularına kapılıp gitmektedır. Amma, köprü yapılacaktır. Dev let vardır, devletin var olduğunu isbat da köprü yapımcılarına düşmüstür!. 12. Bölge Müdürlüğü, köprüyü program süresi içinde bitirmeyi başlıca çörev bilmektedir. Ama karşılarına taşlar, sopalar çıkmakta, güvenlik kuvvetleri ise demokrasi gereği (!) ortada görülmemektedir. Bölgeden Genel Müdürlüğe gönderilen telgrafta şöyle denilmektedir: « Norgah nahiyesi sakinlerinin bölgemiz elemanlarının işlerine engel olmamalan için gerekli emniyet tertibatının almmasıyla ilgili olarak erzurum valiliğine ispir kaymakamlığına . . . . tarihli telgrafımızla bildirilmiş ve gerekli emniyet tertibatının «Iınarak şantiye yerine gitmemizin sağlanması istenmışti ıtop valilik ise muhtelif yazılarıyla ispir kaymakamlığma asayişin temini istemesine rağmen gerekli ortam temin edilememistir »top son olarak merkez jandarma ko mutanlığı nezaretinde jandarma kuvvetlerinin yardımıyla in?aata girmeye teşebbüs ettik lakat norgah lakinleri kadın ve çocuklarla yolumuzu kestiler stop netice endise durumdadır «top köprü ekibimizi asayis temin edilmeden inşaata girmeznesi için bekletmek durumunda kaldık stop neticeye varılması için içisleri bakanlıjı nezdinde gerekli teşebbüse geçilmesi ve neticenin bölgemize bildirilmesi emirlerini arzolunur» «HER TÜRLÜ ÇABALARA RAĞMEN...» Telgraf tellerinden Başkent Ankara'ya Erzurumun İspir llçe sine bağh Norgah Bucağının Süleymanbağı köyü muhtan ve halkının ımzalanm taşıyan ve Başbakan Süleyman Demirel'e IU yıldırım telgraf gelir: «Süleymanbağı köprüsü için vakı muracaatlanmızla hukume timizden ve bizzat sizden köprünün yapılması için verilen emirleriniz vilâyetimiz erzu rum ve kazamız ıspırde hasır altı edilmiştır karayollannın her türlü çabalanna rağmen koprümüz yapılamamaktadır ka rayolları vasıtları köprünün malzemesiyle yuklü gelerek norgah aşağı mahalle halkının tümü tarafından geri çevrilmek te buna da hiçbir işlem yapılmamaktadır müktesep hakkımıı olan bu davamıza yuksek emirlerinizi 600 nüfuslu köyümüzün i^tikbali ıçın ıstirham ederiz.» GERGİNLİK SON HADDİNDE... Gerginlik son haddine gelmıştır. Xorgahlılar, senatörlerine, mılletvekillerıne, bakanlanna tel ustüne te! çekmekte, inşaatın bitirılmemesi için tavassutlarını ve «verdikleri sözü tutmalarını. haklı olarak ıstemektedır. Her yandan baskı başlamıştır. Malzeme, jandarmaların güvenliği altında çekilnıekte, Süleymanbağh yetmislik nineler, küçük küçük bebeler sırtlarında çimento torbalarını yılmadan taşımaktadır insaat mahalline.. Erkekler demir lerı çekmektedir.. Diz boyu çamur içinde, kadınlar, erkekler, çocuklar, sırtlarında, hayvan sırtlannda durmadan, dinlenmeden malzeme taşımaktadır. Kurtuluş savaşında da insanlarımız, halkımız böyle değil miy di? Ama şimdi düşman yok kar sıda, anlaşmazhk var, fukaralık var, ekonomik düzensizlik var, toprak anlaşmazlığı var.. Oysa bu canım insanlar, tutup birbirlerine kızıyorlar!. Bakarsınız gün olur kime kızacaklannı da öğrenıverirler.. VE EFENDtM... Ve efendım 1966 yılının son günü köprü bitmıştir. Altı yıl sonra!. Ve efendım bir takım insanlar, devlet görevlileri gö» den ırak, doğuda uygarlık, hizmet yarışındadır, nasıl öprnem gözlerinden? Köprüler yapılıyor, yıllarca uğraşılarak. Neden mi? Bebeler doktora kavuşsun, ölmesin diyor.. Bu, 56 met re uzunluğunda bir köprünün öyküsüdür. ÇABCK BANA BİR ÎGNECÎ... Hastaneye gittim yenlden... Yola çıkmam gerek.. llâçlar aldım eczanelerden.. Kar diz boyu, böbrekte olmaz olasıcası taş!. Kıvrandırır adamı.. Nasıl kıvrandınr hemi de, çekenler bilir.. Siirt'e ulaşmam gerek. Yol hali bu ne olur ne clmaz, tedbir gerek.. Otomobil, karlı yollara Siirt yöresine vurdu burnunu. Abbas yolcu... YARIZ Bir sünnetçl imdadıma yetiştü. 12 3 8 9İO111213141516 konu ve resim: AYHAN BAŞOGLU BEYAZGUL 16 SOLDAN SAGA : 1 Onyedinci yüzyılın »onl«rında ve onsekizinci yüzyılın başlarında yaşamış Almanların buyük müzik üstadı. 2 Yunan mıtolojisinde, bilmeden annesi ile evlenmiş olan bir kıralın adı; Evren. 3 Birkaç kişinin devlet nüfuz ve kuvvetini ellerinde tutmalarmdan meydana gelen hükumet şekli; Yoketme. 4 Hoşlanılacak hal; Sonuna bir harf gelirse bayağıca anlamına gelır. 5 Ekme işini yapan; Bursa'nın meşhur meyvası. 6 Kılıcın kılıfı; Bitiş; Düğmenin girdiği yer. 7 Parıltısını artırmak için elmas taşlarının altına konan ince madenî yaprak. Osmanh împaratorluğunda devlet adamlarının kurduğu büyük meclis; Ege Bölgesinde eskiden bol olurdu. 8 Uîuk'un ıkinci yarısı; Resmi ve gizli evraklan başka memleketlere götüren şahıs; Rey; İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık. 9 Suçsuz; Bır erkek adı; Bir harfin okunuşu. 10 Umulan şey; Karşıt anlamlı cümlecıklerden ikincisini birincisine bağlıyan bağlaç; Derin ve boğuk ses çıkarmak. 11 Ruhla ilgili bulunan; Kopek; Anadoluda ilk yerleşmis Türklere mensup kişi. 12 Hatırdan çıkarılan; Başında saç olmayan. 13 Sonuna bir harl gelirse benzeri olur; Eski Romalı; Isim lerı sahte beşyüz lıralıklara karışan tanınmış bir ailenin soyadı. 14 En az; Bir şeyı benzerlerinden ayn tutan veya ayırdetmeye yarıyan özellik; Bir uzvumuz. 15 Balık tutan arkada^a «aracına yem bağla» anlamına gelen bir emir (üç kelime). 16 Bir geminin direğinde bu harfleri havi flâma varsa o vaııtada hasar var demektir; Fılim gösterilen bina; Gururlu. TIIKARIDAN AŞAGlTA : 1 Ortada bu işle ilgili hiçbir alâmet yok anlamına gelir (dört kelime). 2 Bir nota; Bir memleket halkının bütunü; Bir nota. 3 Kulakta zar dolambacının içini dolduran sıvı; Isı. 4 Arzu; Tahsil ettiren; Adale. 5 Vücudun dış veya iç yüzunü örten dizi halinde safhacıklardan meydana gelmış hücre dokusu; Nurlu. 6 Bır cins deri; Yüz metrekare değerinde yuzey ölçü birimı; Bırisinın olan (iki ketime). 7 Bır ısteği yerme getirme; Hayvan yemeği; ümit et: Yemekten emir. 8 Bir kadın ismi; En küçuk topluluk; Emmekten emir. 9 Uçan hayvanların derisi (iki kelime); Biliş çıkma. 10 Gözde; Radyolanmızın sımgesinin son iki harfi. 11 Bır renk; Bır engeh aşan; Yemek. 12 Meşhur bir tarihçımız; Eski devrın âlimleri; Tersi: Bır renk. 13 Sıra sıra olmuş; Çok guzel; Bir harfin okunusu. 14 Fazla bon (çoğul); Sıcağa ve ateşe dayanan bir taş çesıdı* Içoğul). 15 Eskiden zengmlerin çocuklarına bakmak ve onları yetıştirmek için tutulmuş adam; Anlatma (çoğul). 16 İnce saç; Tahılı olan arazı (iki kelime). Arkadaş Islılcları \dn: ORHAN IEMAL ANKARA 06.25 06.30 07.00 07.01 07.30 07.45 08.00 08.05 08 20 08 25 09 00 09.20 10.00 10.30 10.50 10.55 11.55 12.25 12 30 13.00 13.15 13.35 14.00 14.15 15.15 15.20 15 40 16 30 16 45 16.55 17.00 17.30 17.50 19 00 19 30 19.35 20.00 20 50 20 25 20.40 21.00 21.05 21.20 21.50 22.25 32 45 23.00 24 00 Acılıs. croeram Gunaydın Köve haberler N.SiDahiden sarkılar Haberler ve hava durumu Sabah müziii Ankarada bueün. K. ilanlar Bağlama T. ovun havaları Kucuk ilânlar Turk M. dınlevid iiteklerl Cocukların eözuvle Halıf Batı muzıâı d i n l e j i d istekleri Pazardan Dazara Besinci savfa Kısa haberler v e K. üânlar Ozel eğlence Evfelden müzlk Kücük ilânlar Halk M. dinlevlci lsteklert Haberler v e hava durumu Trafik SevdiHniz leıler Cocuk bahcesl Reklâm Droeramları Kısa haberler ve K. ilânlar Ali Rıza Köorülüleroaudan sarkılar Cesitli müzik Sarkılar Bitmez tükenmez Anadohj Kısa haberler ve K Uânlar Kadınlar T. türküler Kbv odası Reklâm Droeranüarı Haberler ve hava durumu Kucuk Uânlar Cesıtli muzik Siir dünvasında cocuk M.Yıldızdoeandan sarkıl«r N.Bavramdan türküler Müzlk dünvasmdan haberler 24 saatin olayları Gecen haft» Sı>or dereisi Caz müziSi N.Ersözden sarkıltr Haberler v e hava durunnt Gece konıeri P r o R u n v« k a o u u t Kiminle yolladım mektubu? Ertesi gün kahveye haber geldi: Kız mektubu okuyunca çılgına dönmüs. Ne iş, ne ev, ne üst baş, ne de düğün. Hıç, ama hiçbir şey istemiyormuş. Şayet delilik eder de kendime kıyarsam, ardımdan o da gözünü kırpmadan... Olanlar oldu sonunda: O da benim gibi baba evine bir tekme, koltuğunda bohçası... Sevinçten çıldıracaktım. Demek ben de bir Don Juan'dım? Demek bu dünya'dan göçmemem, bu dünyayı bensiz bırakmamam için bir kız, güzel bir kız babasına filân boşverip ardımdan... Geldi. Yakın arkadaşların evlerinde lamanltklan ieyran etmeğe başladık. Arada karım : Gidelim artık buradan, diyordu. Nedenini soruyordum. Omuz silkiyordu : Arkadaşımn annesi... Anhyordum. Ya surat etmiş, ya lâf dokundurmuş, ya da benimkinden gizli, oğluna, bize dair atıp tutmuştur da benimki isitmiştir! öyle ya, dağ dağ üstünde olur da ev ev üstünde olmaz diye boşuna dememişler. Dahası var, ogullannm yakın arkadaş diye, yeni evlilere ne diye boyuna yatak, yorgan, dah» çok da çarşaf paralatsmlar? Onun için benimkl • Arkadajının annesi...» derken yapıştırıyordum : Tamam. Yann buradan d» çekelim postamızı! Gözleri kocaman kocaman ioruyorfu : NereyeT Bilmiyordum M. Parmaklarımızda «Lânet halkalan», gidecek rcr arıyorduk boyuna. III. BABA DOSTU Bir gün karım • Bu böyle olmaz, çalışalım! dedi. Şaştım : Sen de mi? Elbette. Ne var? Hiç ama... Evet? Nerde çalışacağız? Nasıl? Nerde, nasıl olursa.. İ)i ama ne ıs yapacağız? Gozlerı dolu dolu, pencereden uzaklara, tâ uzaklardaki dokuma fabrikasına baktı Bizim mahallede Boşnak, Giritlı kızları vardı. Orada çalışırlardı.. Yâni fabrikada mı çahşmak istiyorsun? Ayıp mı? Akhmdan bizımkiler, onunkiler, eş dost, ahbap, bildik gördük kalabalığı geçti. Bize göre hava hoş olabilirdi ama, bütün bu kalabahk? Ayıp değil belki ama.. Ama? Kalabalık, sh o kalabalık! Hısım. akraba, bildik gördük, eş dostun ınsanı bakışıyla yiyen kalabahğı! Kesti attı : Ben bugün gidip o kızlarla konusacağım! Karımın bu girginliği hoşuma gıtmiyor değildi ama, çekiniyordum. Kalabalıgm ağzi açılacak, arkamızdan ver yansın edeceklerdi. Biliyordum bunu. Fabrikada çahşmak bızim şibi soylu insanlara yakışır mıydı? Fabrikada çalısanlar... Kahveye ıslak bir ispinoz gibi düştüm. Bizimkiler pişpirik oynuyorlardı. Beni görünce kâğıtlan bırakıp fırladılar : Vaay damat beyi Damat bey nâber? (Arkası var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog