Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

tina'da rejim leselesi y v illî Meclisin feshedilmefi | sinden sonra, Yuııan gefi \ n e l seçimlerin 28 Ma^"^ yısta yapılmasının önünihtilâl hariç, hiçbir engel kalnıştır. Tarafsız bir hakcmden Yunan sağının lideriymişcesihareket eden Kıral Konstanbütüıı kozlannı kullanmıştır. enç Kıralı seçimleri ertelemek ıcıyla Bizansvari entrikalara I ı, monarşi diişmanı Papandreu I ı 1964 başuıda olduğu gibi ezi | lir zafer kazanması kâbusudıır. »k ihtiyar Papandreu ile açık I mücadeleye girişmekle bindiği I ı kesnıiş. rejim meselesinin | rindeki külleri üflemiştir. Böy> 28 mayıs seçimleri. taçh de I trasinin halk tarafmdan ne öl I e desteklendiğini meydana ko I ak bir ceşit referandum hüviıne bürünmüştür. Papandreu'ya | ilecek her oy, Saray aleyhine lanılmış gibi değerlendirilecek 7. iilıı. ISUNM'I lıeyeti iiyelerini Kısaca.,| boınbaladı HANOİ, (a.a. A.P.) Delil arıyorlardı... Johnson Uruguay'dan aleyhte nümayişlerle uğurlandı Punta Del Este bildirisi yayınlandı (DIŞ HABERLER SERVtSt) MONTEVİDEO Başkan Johnson, Punta Del Este konteransı so na erdiği için, Uruguay'dan ayrihrken başkentte 4.000 işçi ve öfrencrnin nümayişiyle uğurlanmıştır. Bu arada Punta Del Este'de hazırlanan 16 sayfalık büdiriye, Ekvator Başkanı Arosmena, «Halkımızın arzulanna aykın» gerekçesiyle imza koymamıştır. Arosmena, Amerikamn Lâtin Amerika ülkeleri ürünlerine daha yüksek fikat vermesi ve daha serbest ticarl ilişkiler kurulması için çaba barcamışsa da, başarı kazanamamıştır. Diğer Lâtin Amerika hükümetleri ise Başkan Johnson'ın, 1970 yılında kurulmasına başlanacak ve 1985 te tamamlanacak bir ortak pazar meydana getirilmesine dair sözlerini yeterli bulmuşlardır. Bolivya Cumburbaşkanı Rene Barrientos, devlet başkanlannm Bolivyanın denizden mahrum durumunu ele almayı kabul etmeyişlerini protesto için toplantılara katılmamıştır. Belgede, ortak pazardan başka, şu konularda açıklama yapümaktadır: BtLDİRl % Lâtin Amerika, gereksiz askerî harcamalardan kaçınacaktır. O Lâtin Amerikanın dış ticaret gelirlerini arttırmak için işbiıliği yapılacaktır. % Çok taraflj projeler yoluyla Lâtin Amerikanın iktisadi bir bir liğe ulaşmasını sağlıyacak kuruluşlar meydana getirilecektir. O Amerikanın halklarının sağlık durumunu düzeltmek için hazırlanan programlar genişletilecektir. Yenı ueını ae polisler İpişleri Bakanının evine saldırdı YENİ DELHİ (A.P> ederal polis cuma gecesi, İÇişleri Bakanı G. B. Şavan'ın evine yürümeye çalışan 2.000 kadar şehir polisini dordurnp dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bom balan kullanmıştır. Gösteriler yapan ve federal polis kordonlannı yarmaya teşebbüs eden nümayişçi polislerden 20 si tutuklanmıştır. Göz yaşartıcı gaz bombaları atıldıktan sonra asi polisler dağılmış fakat bir saat içinde tekrar tonlanmış ve değişik yönlerden Şavan'ın evinin üzerine yürümüşlerdir. ertrand Russell Mahkemesi» dördüncü soruştnrma heyetj, Amerikan 7. nci filosuna mensup savaş gemilerinin açtığı ateş altında kalmıştrr. Heyet, Kuzey Vietnamın Tan Hoa eyaletinde bir inceleme gezisi sı* rasında ateşe tutulmuş ve 45 dakika bir hendekte siperlenerek beklemiştir. Bu süre boyunca çev reye bir çok mermi duşmfiş, yakın köylerden birinde iki kişinin ölümüne yol açmıştir. Heyet iiyesi Parisli avukat Gisele Halimi, bu konuda şunları söylemiştir: «Köy, denizden beş kilometre kadar içeride ve her çeşit askeri hedeften uzaktaydı. Çevreye 20 kadar mermi düştü. Mermi yağmu ecrübesiz Kıralın işlediği en I runun dindiği bir sırada bombaiik gaf. seçimleri yönetmek gd I lanan bölgeye koştuk. Biri oğlan ini. sağcı ve siyasî bir hükume • ve biri kız iki çocuk ölmüştü.» vererek Yunanistanın teamülî I Heyetın başka bir üyesi olan öanavasa müessesesini ayakları * zik profesörü MarceÛo Cini, Tan na alması olmuştur. 1S67 deıı ı Hoa ve Nge An A eyaletlerinde, i Yunanistandaki hemen ho I son haftalarda 64 sivilin öldüğü' nu ve üç köyde yaptıkları geziyi i bütüıı genel secimler, parlâanlatmış ve bir çocuk bakım evinto dışı teknisiyenlcrden kıırune düşen bombamn on çocuktan geçici. tarafsız ve apolitik hüdokuzu ile üç bakıcıyı öldürdüğü netlerce yönetilmiştir. Kanelleos'un liderliğl altında seçimle • nü söylemiştir. gidilmesi, düpcdüz, Kıralın I SAYGON Bir görev uçuşuna li Meclisin desteğinden yoksun " çıkan iki Amerikan harb uçağı cu hükumete açık veya kapalı dik I martesi sabahının alaca karanlıyetkisi vermesi anlamını taşı I ğında hedeflerini şaşırmış, bir ktadır ki, ne Anavasa, ne de aGüney Vietnam ordusu kampını et ve insafla bağdasabilir. bombalamışlardır. YanüşLık sonucunda 30 Güney Vietnamlı as5 Mayıs seçimlerinin dürüstlük ker can vermiş, 41 asker yaralanserbestisi daha şimdiden şüp I mıştır. altındadır. Sonuçlann alınma | İki Amerikan jet uçağı 2 Martta dan sonraki hile ve baskı iddia . da, Laos bududu yakınlarında, ının haksız ve mesnetsiz dc olsa I mültecilerin doldurduğu bir köyii yanlışlıkla bombalamış, o olayda , çürtitmek pek güçleşmiştir. 83 Vietnamlı köylü ölmüş, 10 kişi Kayhan SAĞLAMER I kaybolmuş ve 176 kişi yaralanmıştı. B • PARtS Georges Pompidou 1815 yılında cumhuriyetin kurulmasından bn yana beş yıl boyunca yerini koruyabilen iik Fransız Başbakanı olraak şerefini kazanmıştır. Bundan önceki rekor, 17 ay ile Guy Mollet'e aitti. • SİDNEY 101103 santimetre boylarmdaki beş cüce, ölulerden alınan hipofiz guddesiyle tedavi edılmiştır, boyları 17 santımetre daha uzamıştır. F • CAKARTA Endonezya'da salı günü Güney Seleplerde Madjene kasabasında vukn bulan ve bes saniye süren yersarsıntısı sonncunda en az 37 kişi ölmüs, 30 cami ve birçok bina hasara nğramıstır. • AMMAN Ürdün'de dun yapılan seçımleri, Fılistin Kurtuluş Teşkilâtı boykot etmiştır. Kadmların oy hakkına sahip olmadığı seçimlerde, iki mılyon nüfusun 500 bin erkeği oy kullanabilecektir. Yeni parlâmento 50 si Musluman ve 10 u Hırıstiyan olmak üzere 60 temsilcıden meydana gelecektir. Seçıme 146 kişi adaylığım koymuştur. • VVASHİNGTON Ay yüzünden parçalar alacak ve Ay'ı eşmeye çalısacak «Surveyor3» uzay aracının pazar'ı pazartesi'ye bağlayan gece fırlatılmasına karar verilmiştir. «Snrveyor3» fırlatılışından 65 saat sonra Ay'a konacaktır. Ölüm cezasının lehinde gösteri yapan A.B.D Nazi Partisi lideri Rockvvell'e resimdeki genç saldırınca ortalık karışmişh... Aşk Güzel Şeydir romanınm yazarı konuştu OLDU (DIŞ HABERLER SERVİSt) ROMA Toto adıvla bilinen, Italyan komedyeni Antonio de Curtis, kalb krizi sonunda ölmüştür. Toto, 15 şubat 1898 de Napolı'de doğmuş, müzikhollerde ısım yaptıktan sonra, 1940 da beyaz perdeye geçmıştı. Yüzu aşkın film çevıren Toto, Bızans İmparatorluğunun varisi olduğunu iddia etmesiyle de tanınmıştı. "BCültür ihtilâlini tasvip ediyorum,, CENEVRE Aşk güzel şeydır (Love is a many splender Thing hing) romanın v e çok satılan diğer bazı romanların yazarı Han Suyin, cKültür ihtılâlıni tasvip ediyorum» demıştır. Çinli baba ile Belçikah anadan doğan Suyin, sık sık Pekin'e gıtmektedir. Kendisı Pekinde bır burjuva yazarı olarak telâkki edilmekte v e kitapları yayınlanmamaktadır. Bu nunla beraber Çindeki evlerinın kiraları kendisine muntazam olarak gönderilmektedir. Han Suyin doktordur v e uzun zaman Singapur yakımndaki kuçuk bir köyde çalışmıstır. Isviçre televizyonunda konuşan romancı sunları söylemiştır ; «Çindeki Kfiltür Ihtilâlinin sebeplerinden biri Çin'in veya bir diğer Asya ülkesinin girişebileceği bir savaşa halkı bazırlamaktır. Fakirlerin zençinlere, fakir kiiçük köylünün e l yapısı tüfeği ile Napalm'lara, bombalara ve B52 uçaklanna karşı mücadelesi gerilla savaşından başka birşey değildir.» Han Suyin, Çın'deki Kültur İhtilâlini tasvib etmektedir. Ona göre bu ihtilâl, Asya geleneklerine tamamen uygundur. Ihtılâli yapanlar gençlerdir. Fakat kanunları koyanlar genç Kızıl Muhafızlar değildir. Genç Kızıl Muhaıızlar silâhlı değildirler ama gene de 22 milyon genç, her tarafta hazır v e nazır olunca şiddet hareketlerine engel olmak biraz güçtür. Olaylar sırasında sokafı ve • • vin önündeki kaldınmları dolduran 2.000 kadar nümayişçi polis «İsteklerimiz yerine getirilincey* kadar dağümıyacağız» diye bağın p çağırmaktaydılar. Vefat Ve Teşekkür Tevfik Fikret'in yeğeni, Hüseyin Yazıcı'nın kızı, Ahmet Yazıcı'nın kardeşi, Cahit, Cahıde'nin halaları SIDIKA YAZICI 14.4.1967 tarıhınde ânı olarak vefat etmış, cenazesı kaldırılarak ebedî istirahatgâhına tevdi edılmiştır. Cenazesıne çelenk gönderen ve gelen Harb Okulu mensuplanna, asfalt serme, sıkıştırma personeline, ayrıca dost v e akrabalara teşekkürü bir borç bilirim. Cahit Yazıcı (Has : 775/4045) Glaudia Gardinale gayrı meşru oğluna bir baba buldu MİLÂNO, (a.a.) ¥ talyan film yapımcısı Fran* c o Cristaldi, Milâno'da yayınlanan «L'Enropeo» derçisine verdigi bir mfilâkat strasında, iik evliliğini iptâl ettirdikten sonra Amerika'da Claudia Cardinale ile evlenmiş olduğnna doğrnlamıştır. Cardinale'nin 19 yaşında Tunus'ta öğretmenlık yaparken dünyaya getirdiği Patrick'in babası olmadığını açıklayan Cristaldi, «Ama Patrick'i oğlnm gibi seviyornm ve Patrick benim adımı taştyacaktır» demiştir. Biz nlsanlandık Coğrafya Öâretınenl SEVAL ARTIKOĞLU Jeotizikçi TEOMAN ACEMt Antalya Has: 7734043 HASAR ÖDEMEDESURAT .REKORU ŞARK SİGORTA TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 1966 Yılı Kâr ve Zarar Hesabı Türk liran 4.083.960 1.482.154 4.988.650 259.082 183.636 626.228 163.293 61 58 «3 69 23 24 BORÇ Yantıa Bnum A LA Türk Lırası 145.620 401764 57 977 4.855 838 454.032 1.660.861 4.667.260 205.428 04 45 84 45 83 38 56 71 K' Turk Lırası Türk Iiruı Ymtnı Bransı Müdevver cari muhttaralar (htiyatı (net) Müdevver uzun vadeli Sigortalar thtiyatı Müdevver muallâk hasarlar ihtiyatı (net) Prim . ldare harcı . . M . . . . . . . Alınan komisyonlar .. ödenen tazmuutta reasürörler hisseti « Muallâk hasarlar ihtivatında reasürörler hissesi Yangın sondürme masraflanna istirak paylarmda reasürörler hissesi ..,.,...., INIROYAI Lâstik Türk Anonim Şirketinderv 1966 yılı faaliyetine ait kâr hisselerinin 28 Nisan 1967 Cuma gününden itibaren İstanbul'da Türk Ticaret Bankası Fındıklı Şubesinde hisse senetleri üzerindeki ( 2 ) nu^ marah kupon mukabilinde tevzi edileceğini Sayın Hissedariarımıza bil.diririz. U.S. ROYAL MEVLİT 22/3/1967 günü Hakkın Rahmetine kavuşan eşim MUSTAFA DAĞLI'nın ölümünün 52 nci gününe tesadüf eden bugün Nakilbent Hasanağa camiinde okunacak Mevlidi Şerife arzu eden din kardeşlerimizin teşriflerini rica ederim. Eşi Nazmiye Dağlı Oğlu Hasan Dağlı Manajans: 864/4011 .Reasürarlere devredflen primler Verilen komisyonlar Ödenen tazminat Muallâk hasarUr ihtiyatı Caıi muhataralar ihtiyatı (reasürörler hiocai hariç) Uzun vadeli Sigortalar thüyatı Yangın snndürme masrafları na iftirik paylan NatHyat Branşı ı Reasücorlere devredilen primler ,..j Verilen komisyonlar Ödenen tazminat Muallâk hasarlar ihtiyatı ~ Cari muhataralar ihtiyatı (reasürörler hissesi hariç) Kaıa Branşı Reasürorlere devredilen primler Verilen komisyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ödenen tazminat Muallâk hasarlar ihtiyatı ...• Cari muhataralar ıhtıyatı (reasürörler hissesi hariç) Uzun vadeli sgomlar ihtiyatı . Hıyat Bransı Müdevver rıyazi ihtiyatlarda reasürörler hissesi . . . Reasürörlere devredilen primler Verilen komısyonlar ölum ve malulıyet tazınınatı Vâde hululü ödemeleri Iştıralar ..» tkramıyeler . • Muallâk tazminat ihtiyatı Rıyazi ihtıyatlar . Mali Netkeler Müdevver zarar Umumi masraflar ^.....» Vergı ve mükellefiyetler «».....««•. M a ........ Verilen faizler Hisse senetleri re tahvıller kıymet tenezzülıi Amortismanlar: a) Demırbaş amortısmanı b) Gayrimenkuller amortısmanı . . . . . . c) tlk tesis masrafları amortısmanı KarsılıkTar: a) Ödenecek vergıler karşılığı . . . . . . ı b) Diğer karşılıklar (Şuphelı alacaklar karşılığı) Oığer zararlar ........O.......... K KR V EK ÛN ( »• S3S.S» + «60.3» ) 11 787.006 34 L170.477 §4 420.447 32 991.172 46 1 086 053 91 119 292 27 2.131.995 427.383 1.753.550 945.671 M2 003 1 342 1*504 545 587.036 61 732 349.018 7.055 42.351 168 500 2 238 419 25 26 54 53 28 75 04 37 96 26 23 65 72 141.505 73 12.690.287 09 3 787.443 30 3.422.146 6 ! 4 958 659 23 11 NİSAN 1967 TARİHİNDE UMUMÎ İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNDE KAZANANLARI TAKDİM EDER 1 502 223 91 .40.093 60 103 633 48 100.000. Lira Samsun Şubemızden 1860 No. lu Hesap sahibi Bay Rahmi Tütüncü 39.830 92 NaklİTal Branm Müdevver cari muhataralar ihtiyatı (Ber; 47.738 66 Müdevver muallâk hasarlar ihtiyatı (net) • 132.627 67 Prim ........................... 1.647.646 42 ldare harcı ,...».,..„.„.......... 97.128 91 Alınan komisyonlar , „ 485 606 12 ödenen tazmınatta reasürörler hissesi 775.055 43 Muallâk hasarlar ihtıyatında reasürörler hissesi . . . . . . 934.101 67. K«ıa Bransi Müdevver cari muhataralar ihtivatı (net) 159.353 45 Müdevver muallâk hasarlar ihtiyatı (net) 201746 40 Prim .................«.«. 2.617.129 88 tdare harcı ......................».. < 183.518 64 Alınan komisyonlar 501 106 05 Ödenen lazmınatta reasürörler hissesi . . . . , 1 414.536 22 Muallâk hasarlar ihtıyatında reasürörler hissesi 768 822 82 Hayat Branşı .Müdevver rıyazî ihtıyatlar , 2X131.779 09 Müdevver muallâk tazminat ihtiyatı (net) 48.475 Prim ......^^ 768 787 39 Alınan komisyonlar ^ 134.335 82 tkraz faızlerı ...» „ 12 728 02 Ölüm ve malultyet ta?mınaUnda reasürörler hissesi . . . 263 529 25 Vâde hululü odemelermde reasurörler hıssesi ^......»• İştıralarda reasurörler hissesi . ..«...»«. 36.238 tkramiyelerde reasürörler hissesi Rıyazi ıhtıyatlarda reasürörler hissesi I1.644 224 n Muallak tazminat ihtıyatında reasürorleı hissesi ' 126.375 889 75 Muhteüf gehrler (roukavele harcı ve salr gelırler) . . . Mali Netieeler MııH»vver kâr .•••*...............•...•••••.. 11 ı 4.119.904 88 5.846.213 46 5 067 362 09 Erenköy'de Apartman Daireleri 1831 686 15146 5561 7077 No. lu No.lu No. lu No. lu No. lu Hesap Hesap Hesap Hesap Hesap sahibı sahibı sahibi sahibi sahibı Bay lsmail Uçarkanar Bay Gilman Akmen Bayan Hatice Abalı Bay Orhan Turan Bay Mükerrem Ayan 71.505 1757287 18 205 295 96 Bursa Şubemızden Feneryolu Şubemızden Karabuk Şubemızden Pangaltı Şubemızden Zonguldak Şubemızden .„«.« ^» Hisse senetlen ve tahvıller geliri • a) Kupon bedellerı » b) Kıymet artışlan Scrbest karşıhklardan alınan Alınan diğer faizler ^. Gaynmenkul gelirleri (net) Muteferrik gelırler Y EK 0 N 960 9O29S.4O «93,60 91 289 17 902 27 58 604 34 25.314 21 194.070 20 65 27.917.838 62 27 917 838 S0.000. Lira 1 No. lu Hesap sahibı Bay Derviş Mehmet 891 No. lu Hesap sahibi Bay Nesim Özhazday Ankara Şubemızden Karaköy Şubemızden AKTIF PAY SAHİPLERÎNlN TAAHHÜTLER1 KASA VE BANKALAR HtSSE SENETLERİ VE TAHVtLLER ŞARK SİGORTA TÜRK ANONİM ŞİRKETİ' 1966 ~ . ... 1.010.133. 95 1*08.149 71 YILI BILÂNÇOSU SERMAYE .. PASİ F Turk Lirası 1.000.000 247514 69 1.157 928 60 25.000. Lira 1020 No. lu Hesap sahibi Yugoslav Taz. Anlaşması 1862 No. lu Hesap sahibi Bayan Şerife Çetin Türk Lirası KANUNİ YEDEK AKÇE ÇEŞİTLİ YEDEK AKÇELER SERBEST KARŞILIKLAR 194.335. «., , 194.335 TEKNIK ÎHTIYATLAR (reasurörler hissesi hariç) a) b) 22.258,78 c) d) Cari muhataralar ıhtiyatlan Uzun vadeli Sigortalar thtiyatı Rıyazî ihtıyatlar Muallâk hasar ve tazminat ihtiyatlan 464.932,24 627770,98 594.194,95 424.580,17 Ankara Şubemızden tstanbul Şubemizden 10.000. lira 1018 1674 5504 10346 611 No. No. No. No. N'o lu lu lu lu lu Hesap Hesap Hesap Hesap Hesap sahibı sahibi sahibi sahibi sahibi Kızılay Genel Merkezi Bay Ali Lacin Bay Ihsan Kaya Bn. Necmiye Karamanh Bayan Saıme Keskiner Ankara Şubemizden Adapazarı Şubemızden Afyon Şubemızden Akhısar Şubemizden Şehıemini Şubemızden tKRAZLAR : a) b) Hayat poliçeleri üzerine ikrazlar tpotek mukabili ikrazlar . „ . . 501.677 33 S.000. Lira 1017 1018 J0 1029 33 156 1710 20231 30009 20174 No.lu No. lu No. lu No. lu No. lu No. lu No. lu No. lu No.lu No.lu Hesap Hesap Hesap Hesap Hesap Hesap Hesap Hesap Hesap Hesap sahıbı Yugoslav Taz. Anlaşması sahibı Kızılay Genel Merkezi sahibı Bay Mahmut Paşa sahibı Yugoslav Taz. Anlaşması sahibı Bay Hilmi Dikkaya sahibı Bay Mustafa Uzunoğlu sahibı Bay Zekeriya Aştı sahibı Bayan Lâle Tusder Sahibı T.M.O. Kefalet Şandıgı sandığı Bay Erdoğan Akalan BORÇLU HESAPLAR : a) Sıgortalılar (seneth) . . . b) Sigortahlar (senetsiz) 1J30.363.75 1.352.62233 c) tstihsal organlan .. ~~~.~ M ....... 2767.035,47 d) Sigorta ve Reasürans şjrketleri cari hesap. 747.888,06 e) Sedan ve Retrosedanlar nezdindeki depolar 363.196,10 f) Diğer borçlu hesaplar 1^98.507.82 t SABlT KIYMETLER : a) b) Demirbaş (250.000. liraya sigortalıdır) Gayrimenkuller (980.664, TL. . ) 386.839.06 905.095,35 Ankara Şubemızden Ankara Şubemızden Ankara Şubemızden Ankara Şubemızden Balıkesir Şubemızden Çarşamba Şubemizden tstanbul Şubemızden Karsıyaka Şubemizden Sanayi Çarsısı Şb. den Zonguldak Şubemizden 2 111 478 34 ALACAKLI HESAPLAR . a) b) c) Sigorta ve Reasü. şirketleri cari hes Reasurörlerin depolan Diğer alacaklı hesaplar 1359.062,14 2.421.354,96 1.862.506,80 7.129.249 98 5 642.923 90 AMORTÎSMANLAR . 1.291.934 41 a) b) c) K A R Demirbaş amortısmanı Gayrimenkuller amortısmanı Ilk tesis masrafları amorüsmanı ...... 193.485.56 173 498.67 , 366 984 23 205 295 96 KAZANMIŞLARDIR Bundan baska 300 talıhlı 500 er ve 2506 talıhlı de 100 er liralık para ikramıyeleri kazanmış olup kazananlann adreslerıne ayrıca posta ile tebligat yapılacaktır. Sis de bu talihliler arasına katılabilmek içîn büt"n tasarruflarınızı TÜRKÎYE VAKIFLAR BANKASJnda toplayınız. (204.335.58 + 960.38) TÜRKİYE VAKIFUR BANKASI YEKÛN NAZIM HESAPLAR a) Prim temınatı alacak senetleri b) Muhteilf 1.439.17232 4.730.97U6 o 6.170.144 18 NAZIM HESAPLAR 6.170.144 18
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog