Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Gençliğin yefişmesî ve (SPORIOTO) M. Y. iSLÂMCIOĞLU «""* çapında büyüfc bir rağbete mazhar olan hasılâtı yıldan yıla gelişmeler kaydeden (SporToto) Müdür/üğiinün reorganizasyomı konu•unda Iki eğilim bulunmaktadır. Bunlardan bîri, sarılarla müşterek babis SporLoto teşkilâtımn da, SporToto bünyesinde ve ya. nında Inırulması; Diğeri ise, SporToto'nun, MiIIî Pfyanro ldarealflebirleştirilmesi; sorunlandır. İkinci meseleyi, şimdilik bir tarafa bırakarak; «Yurt sporunun gelişmesi, gençhğin yetişmesi ve memleket savıınması, rnüessesenın geleceği» bakımUnndan: Spor • Loto kuruluşuna dokunmafcta ve bnnun leb ve aleyhindeld göriişieri beürtmekte yararülık vardır. ^« por Loto'nun kuruluşnna karsı, bazı çem'lerde yönetilen tenlddlerde re belirtilen sakmcalarda; «büyük blr psrçek payı re isabet derecesi» bulunmaktadır. Gerek, BiiKî Piyanjo tdaresinln ve gerekse, SporToto Te?kilâtmın aagladıklan hasılât; «devlet hizmetlerinde» harcamnaktadır. Spor tesislerj bakmundan; cne kadar geri kalındığı» ve devlet bütçesinin, bu masraflann yfikünü kaldıranuyacak bir durumda olduğu da, herkesin malumudur. Gençliğin ;«bünye bakınundan en lyl blr şekilde yetişmesi»; vatan savunmasında kendisine diisen görevleri yeterli bir tarzda basarması ve spor alanında yurdonu gerektiği gibi temsil edebilmesl için yapıiması zorunlu her türlü tesislerin ve kurulacak bilimsel müesseselerin, memleket geIeceği yönünden en yararlı bir dayanak olacagında asla süphe yoktur. Az bir bedel İle katılmacafı öngörülen bu müşterek bahis SporLoto İle; çok sayıda iştirakçiye kazanma şansı tanınacak; gerek memleket sporu ve gerekse, bunun destekleri bulunan spor kulüpleri, büyük ölçüde «yeni gelirlerden yararlanacak»; bilimsel spor tesislerinin, spor saflıği ve onunla ilgili bütün teşkilât ve kuruluşlano meydana eetirilmesi ve ümî esasbrla sporun yönetilmesl, Imkân dahiline sokulacaktır. evlet camiası içinde; gençliğin en iyi, saflam ve bilimsel yollarla yetlştirilmesini sağkyacak tesislerin inşasına ve yaşamasma aynlacak gelirlerin; (memleketin savunma gücüne) en büyük yardımcı olacagı, tartışma kabul "tmez bir gercektir. Devletin, bütün gerekll alanlara verebilecegi gelirin yetersü bulunması karsısında; «ek kaynaklar» aranacağı da, tabiîdir. Bn noktadan hareketle; gerek pençlifin saflam bünyeli olarak yetişmesi ve vatamna en yararb bir haıj getirilmesini; gerekse, spor alanlarında ümî ve metodik yollarla gelişmesini ve daha iyi bir temsil gücüne kavuşturulmasmı sağlıyacak (gelirlere yönelmek) demek: Spor • Loto bahsi müştereklnin de, en az, Millî Pryango kadar, (Memleket savunmasına yararlı) bir hüviyet taşıdığıoı kabul etmek anlamına gelmektedir. Maliy» Bajmüfetüfl ^•••••••••••r «• •• İİİİ «••• *••• •>•• •••• •••• ••* «••• «••II •• « • • ••• *>•• *••• •••• •>•• • ••• • ••• • •>• Niteliçi por • Loto; yurt sporunun gelişmesini sağlamak, spor saha ve tesislerini ihtiyaca yeter duruma getirmek; bilimsel esaslara dayanan spor akademisi ve spor tıbbı kollannda kaliteli elemanlara sahip olmak; «memleket gençlığıni en iyi şekıMe yetiştirerek»; dışanda temsil kabiliyetini arttırmak ve gençlerin boş zamanlarjnı degerlendirmek amaçlarına harcanacak «bir gelır kaynağınm sağlanması» için kurulmak istenmektedir. Halen, (SporToto) nun uygulanmakta olduğu bütün dünya milleüerinde; aynı zamanda, SporLoto müessesesi de işietilmiş ve her ikl müşterek bahis; türlü şekillerde yönetilerek, yararlı bir gelir kaynağı haliııe getirilmiştir. SporLoto, «Sayılar üzerinde oynanan» blr müşterek bahistir. Oynanış şeklini tesbit eden tüziikte; rakamların neleri ifade ettikleri açıklanacak ve her haftanın sevilen takımları bn suretle meydana çıkacak ve ona göre ikramiyeler dağıtılacaktır. por Loto, degişik memleketlerde, çesitll sekillerde tatbik edilegelmektedir. tngilterede, beraberlik, Almanyada «maç», Bulraristanda ise, «spor dalının)) tercihj gibi, uyguiatna biçimleri görülmektedir. Spor Loto'nun Türkiyedeki tatbikatı söyle olacaktır: Kuponiar üzerinde, 1 49 a kadar rakamlar lıralanacaktır. Bu rakamlar, Tiirk Spor • Lotounda birer kulüp ismini ihtiva eyliyecektir. İştirakçi, dilediği rakamı ve dolayısiyle, arzuıdığı kulüp ismini; sayı üzerine çarpı isareti koyaak suretiyle belirtecektir. Her iştirakçi, böylece, bir kupon üstünde <6) akam seçerek, çarpı ile bunları gösterecektir. Oynıyanların kaç adet tahminde bulunacaklan ususu: tahdidi olarak tüzük üe tâyin edüecektir. n az (4) doğru tahrain yapan, yanı, Loto'yu tutıran istirakçi, ikramiyeye bak kazanmı? sayılacakr. Spor • Loto, kumar vasfını tasımamaktadır. Kıı ar oynanmasını teşvik eder niteükte bir davraştan da uzaktadır. Pek az istisna ile, bütün dünya milletlerinde; el yerler hariç, kumar oyunları yasaklanmıştır. Fakat, bütün bu ülkelerde, Spor • Loto knrulnş ve «yurt sporunun büyiilc ölçüde ilerlemesine» stek olunmuştur.• . ı j r , > , •#•• •••• •••• •••• •>«• •••• ••>• •••• •••• •••• • •«• •••• • ••« S Sonuç •«7 ukarıda sayılan bütün bu sebepierden ötürü; * yurdumuzda SporToto tdaresi yamnda ve İçinde, bir de SporLoto müessesesinin teşkili; böylece, SporTotoda esaslı bir reorganizasyona gidilmesi. lâzım ve şarttır. Çünkü, halkın, istiyerek, dileyerek, seve seve vereceği paralar; yani, (bir çeşit gönüllü vergi) ile; «Yurt sporu gelistirilecek, memleket gençligi en İyi bir şekilde yetiştirilecek ve böylece, vatan savunnaa gücüne yardımcı ve yararlı bir niteüğe getirilecektir.» Bütün dünyayı; korkunç bir kasırga, salgın, ya da, rutunmuy bir moda gibi kaplayan SporLoto' nun; Türkiyede de kurulma zamanı, çoktan geums ve geçmiştir. Daha fazla zaman kaybedilmeden; hemen, İse b â ş l a n m a ü d ı r . . : • • • •••• •••• •*•• •••• •»•• •*•> •••• •••• •••• :::: :::: •••• iiii :::: Hiirriyet Caddesi No. 12 KARABUK Tetefon : 351 366 HADDECİLİK SANAYİİ KOLLEKTİF ŞİRKETİ YAKUP KEFEÜOĞIU MÜSTAFA SAKA FABRİKALARIMIZ' da 6 m/m 50 m/m yuvarfak inşaat demırlerı ımalâtımta dışında 25X25X2,5 30 X 30 X 3 35X35X3,5 40 X 40 X 4 50X50X5 T T T T T mevcuttur. Şu adamı tanır mısımz Paşam? Hani bir vakitler ı g&n* karşımzda iki kat olan, bel kıran, el 5pen, sust» dı ya bir tarafa îsmet Paşa bir tarafa diyen, itaatkâr bir yı gozlerinizln içine bakıp n e düsündüğünüzü anlamıya < adamı? Sanınm Îsmet Pasa cin gibi gözleriyle ad»ma bakaca lama çekilebilecek bir sesle : Hayır, tammıyorum! diyecektir. Tanınmasına da artık imkân yoktur o yaratı£ın.. Bıı koltuk kapmak, Bakan olmak için ikbal kapısında kemık kişi »imdi aslan kesilmiş, isyan bayrağını açmıstır. Btt a linde îsmet Paşa artık en anlı düsmana biçHecek Mfatl tır. Çünkü artık bir «solcu» dur tsmet Paşa» MıUı KurU unın meydan muharebelerinden gelen Inönü, kendi pa terimle • «ortanın »olu» seklinayın Nadır Nadı'nın «Yanlış ce iyi MiIstılamuM yapdmaaı yani efendim, önce Cumbnriyet Halk Fırkası olup sonrı de ifadelendirilmek istenen tos> gereken işler dofm yapılmaı. ö hklar Trajedisi» başlıklı yazıriyet Halk Partisi adını alan partisi içindeki 58 mılletvel yal adalet reformlarını bile bn devler fereği sekilde yapılmazsa sını okudum. Yazar, yazısında tı£ı isyan bayragının karşı tepelerde dalgalandıgım go» töre ve kültür bozninr. Töre ve memlekete çok görmektedirler. «Kuzey Vietnann dize getirmek iBondan daha bflyük bir hata ta> îanında sandığı kişilerin azımsanmıyacak kuvvetine kaı Sinda yeni bir meydan muharebesi vereeektir îsmet Pa? çin Amerikalüann göze aldığı mad kültür boznlnrss adalet yanhf savvar edilemet. Memlekette yola sapar. Adalet yoldan sapardî fedakârlık havsalaya sığar şevManzara gerçekten dramatiktir.. sosval adaletin kurulması desa şaskınlık içine sapan halk ne lerden değüdir» deyip girişini yap Adapazarı îşçi Partisi toplantısın» basan eli bıçaklı mek, topluman temel yapısının yapaeajını, işinin nereye varacatıktan sonra, «trajedinin» dâvetli iroam adaylannın manzarasından da dramatiktirsağlamlasması, vatan Szgürlüfügını bilmez. îşte bnnon içindir bir seyircisi eski İsrael Ordusu Suudî Arabistan Kıralını gelişinde havaaiamnda karş nün kovvetlenmeai deuektir. Başkomutanı Moşe Daya'mn çu ki; hiç bir »ey iil kadar önemli dişinde havaaiamnda ngurlayan Johnson'on Cevdet Sur değildir. hayret dolu Ifadesini de pekiştirme hington'a çelip fiderken Beyaı Saray'da ayaklannı ma: Durum gerçekten bunu ifade erçekten, asırı solla mucaolarak koymayı «aruri görmus. Mo tüne nzatıp sigarasını tüttürmesinden de acıdır manıara. ederken bir takjm zümreler oz dele ifin kanun çıkartmak şe; «Dört saat içinde harcanan Amerikan is adamlanmn Sunay'm geıisinde Demln Turkçe sorununa karşı neden cep ya da bastırıcı tedbirlere cephane toplanu İsrael kuvvetlerihe alırlar. Fakat aydın öğretmen, başvurmak gerçekçi bir çözüm dfîzüp : nin Araplara karşı bütün savaş Demirel basa geçti, isler düzeldi, artık Tfirkiyeye boyunca kullandığı cephaneye c oğrenci^ıne öz Turkçe sozcük a yolu değıldir. hat yatırım yaparız.. diye «ıhtiyar solcu» nan düşmesine şılamaktan vazgeçmiyecek, dıresitti» demiş... Aşırı solu durdurmak ancak lerinden daha acıdır manzara.. necektir. Madem ki Türküz öz Beni hayrete düşüren ve ıizen Turkçe konuşup, öz Türkçe ya ılımh sol tedbirlerle yanı gerekPeki.. nasıl olnyor da Îsmet Paşanın ber dedifine : esas noktanın ne kadar cephane zacağız. li ekonomik ve sosyal refonnla Evet Pasam, hikmet bnynrdanuz Paşam, isabet bnı nln harcandıgı veya ne kadar uçarı yapmakla mümkün olabilir. Paşam.. diye ba? salüyan sn yaratık bütün bir ömür Pasan Ibrahim ZEKI gın düşürüldüğü meselesi değıl, Fıkre karşı fikirle çıkmak düde efilmis basını kaldınyor? Nasıl olnyor da kendisiniı ö^renci BURDUR oynanan trajedinln suçsuz kurşunce özgurlüğünün doğal bir fförse inanroıvacağı bir celâdetle isyan bayrağını açıp heı banJannın zaman geçtıkçe çoğaisonucu ve gereğidır. Nerede fık Genel Baskanına, hem C.H.P. Kurultayına, bem koskoc ması ve seyireüerin tutumudur re karşı kaba kuvvet kullanılmış teskilâtma isyan ediyor? Geleceğin korkunç problemleriya da bastırıcı tedbirlerle fikir Hangj sihirli kuv\et. hançi ffüclü büyil, birtakım *ev ne karşı tek vücut halinde birlasahıplerl susturulmak istenmışdimcilerin» sırtmı sıvazlamıstır da ol kişiler partiyi pa şip insanlığın refahı duşünülmesi se, orada mutlaka kaba kuvvet Kurultay kararlanna karsı çıkma, kırk yıl efendileri u gereklidir. Hak ve özgürlük keiitatbıkçileri hüsrana uğramakta Paşaya bayrak açraa cesaretini göstermislerdir? meleri zamaniffuzda âbideleşmısgecıkmemişlerdir. Fikre karşı tsmet Pasaya bunu sorsak : tir. Din ve lman gibi kutsallasan edenî hukuk üstatlarından kaba kuvvetle çıkmak ya da on Ne dersiniz Pasam? desek, snsacak ve cevap vermi; bu kelimelerin • tadını alanlar sâlSaj'in Ord. Prof. Hıfzı Vel ları susturmak isteği, daima vaOnun vermediği cevabı biz verelim : dırının en barbarcasma dahi kardet Velidedeoğlu'nun aynı him âkibetleri de beraberinde tste Pasam. bunun adına sınıf kavfası derler! şı koyacak ve kıymetli canJannı başlığı taşıyan yazısındakı fı getırmiştır. Siz tsmet Pasa olarak onların çıkarlarına hlımet ettlj vermekten çekinmiyeeeklerdir. îş kirlerine katılmamak elde derece onlar sizin önünüzde iki kat; siz •Türkiyede toprak ağ Sozlerime Sayın Profesörün te bugün seyircisi bulunduğumuz ğıl... Gerçekleri dıle getiren ka bir cümlesıyle son vermek istetur» dediğiniz zaman onlar zevkten dört köse oluyorlardı. «trajedi» nin oyunculan kendi lemini bir neşter gibı kullanan radorluk, uyduluk, tefecilik düzenine ilismediğiniı mttddt rim: haklannın savunuculandır. Sayın Profesor, bu gerçekleri den daha büyüŞü. sizden daha saygıdegeri yoktn. cBu fâni havat aneak efilmegozlerimizin önüne derinlemesi yen bir bas taşıyarak ruh asaleAma vakta ki çıkarlara cephe almak için kımıldadınu Sonuç ne ve tum ayrjntılarıyla sere ti içinde yaşanabilirse bir anlam Vaktaki ağaların beylerin Amerikayla ilişkilerinl boza rım adım atmak cesaretini eösterdiniz.. anımca, Amerika, ihtirasla rek şöyle demektedirJer: ve değer taşır. Fikirsiz hayat, Artık bir nnmaralı düsmanlansınız onların. rını tam ve rahat olarak yeri«Bu kanunla memlekette ko nebatî havattan daha kötüdür. Ve iste Paşam bunun da adına bal gibi «sınıf kavgası» ne getıremiyecektir. Çünkü: münizmin önüne seçilecekmi.s. Vaşanmafa defcmeı.» Biliyorum siz •sın;f mıicadelesi» nden anlamazsınız. ' Yazann da belirttiklen gibı yaşıBunun önüne kanunla çeçildigi Gürtan DEMİRER ve yıllarea «sınıf mücadelesi» nl yok saymak için direndiı yan Vietnamlılann yüreğinden oz bir tek memleket gösterilebilir İSKENDERUN ve sizın gibi Milli Kurtulas Savasından gelmiş nice askerin gıirluk sevgisini soküp atmadıkça mi? Bunun önüne ancak bir ta# Aynı konuda ise İstanbul kavramından yıllarea haberi olmadı. bu tedbırler de fayda etmıyeceKraftan fikir öırürlüfcüne. hayatHukuk Fakultesi öğrencisı AyOysa simdi çörüyorsnnuz ki, karsınızdaki cephe salt sı tir. larından daha çok önem veren nin menfaatlerini korumak için milli menfaatleri dahi a inantnıs aydınların çabaları, ö dın Yazıer, «Temel hak ve hürriBaki KAYA altına almakta tereddüt etmiyorlar. Marmara AKşam Tek. Olc. te yandan özellikle iktisadî re yetleri koruma» tasarısının gaToprak afası. kompradoru, Amerikaya satılnuş iş adamı Beyazıt İst. formlar yapılarak genis halk yesi (ratio legis) Gerçekçi ayihtiraslarını küçiik politikacıların büyük ihtiraslarıyla bi kütlelerinin yoksulluktan kurta dınları, yazarlan, sanatkârları, mis, ve Türkiyeyi nyduluktan kurtarıp millî şerefleri içindı rılması ile geçilebilir. Baskı hiç oğretmenlerı kısaca topJurrun kalkmması yolunda kendıni ada tacak her türlfl akıma karşı seferberlik ilân etmislerdir. bir şeyi halletmez. (...)> (...) Bir takım kişiler demokra yanları yıldırmaktır» demekteSınıf gerceii bilimsel bir çerçektir. öylesine bilimsel b I e oluyoruz? Nereye gıdiyo tik sosyalizmi hattâ moda olan dır. çebtir ki, sınıflarının çıkarlarmı saflamak için Amerikaya 1 ruz? Son zamanlarda ınsan mıs olanlar. sınıflarının çıkarlarım korumak için memleke kendi kendine bu soruyu »ermakta bir dakika dahi tereddüt etmezler, ve etmemişlerdir. maktan alamıyor. Son zamanSiz ve sizin gibi Millî Kurtulnş Savasının meydan mulı TEŞEKKÜR larda bir dıl dâvasıdır aldı yurülerinden çelip millî sereflerl ve menfaatleri her seyin fistün dü. Bu arada Doç. Dr. Cavit Trabzon ve Vakfıkebir eşratından ai'z babamız tan asker rublolann havsalası böylcsine bir çıkarcılığı ka Orhan Tütengil ve diğer tartışmaHACI HAFIZ ETHEIVf KULEtN'in alamaz. cılar çeşitli yargılarda bulundu31 Mart 1967 cuma günü Mekke'de vefatından duyduğuNitekim şimdive kadar almamıştır.. Ama St yaşmda v lar. Dil konusunu neden politıkazorunda balundafnnuz meydan maharebesi, sınıflannın çık muz büyük acıya katılan akraba, dost ve yakınlarımiza yünın kırli çıkarlarına âlet edınırnı korumak için Amerikanın kasasına ve yerli kompradorlar Ier anlamıyorum. Öz Türkçe sozrekten teşekkür ederiz. sesine dayanan cepbeye karsıdır. Efer bn meydan mnharet cük kullananlara, dılimizi sadetemelindtki straMjiyi ikti&at deifil, a n » askerlik<«ezgisiyle I Jeştirmek için çalışanlara atılan ı : ZeKra Karadeniz. Astunan. Şadan ve Özcan Raradeniz yıp gereek dUsmanı teshis edebilirsenfe. bn yaln» ömrflnüzü fftiralaV hepimizîn" malumudur. giinlerinde sizin için degil, bütün bir Türkiye Içjn büyük 1 Durum daha da gerginleşerek Cumhuriyet 4004 olacaktır. bütçe konuşmalarında da söz koTürkiyede simdiye kadar sınıf çıkarlannı millt »erefleriı nusu olmuştur. Bu zihniyet niçin menfaatlerin üstüne çıkarmak istiyen ne kadar bareket varı bu kadar çekinti duyuyor. Dilinilgiye uğramıştır. Millî Kurtulus Savaşım sürdürmek ve ta mizin gelişmesi, zenginleşmesi lamak ancak bugünkü Türkivede sahneye konulmak isteneı karsısında neden endişelenirler. yük ihanetin karsısına dikilmekle mümkündür. Bunlar Atatürk'ün Tiirk Dil KuKULLAMLIVnŞ VEYA YEN'İ rumunu ne maksatla kurduğunu C.H.P.'nin içindeki sınıf mücadelesinde bir millî mücadı bilmiyoriar roı? Yoksa bilmek mi kosullan ortaya çıkmıştır ve bu bakımdan faydalıdır. Cnrohı ıstemiyorlar. Bıldikleri halde dıl Halk Partisinin omuzlarına düsen tarihî görev, satılmışlann konusunu neden politikanın sağ millivetçilerin zaferini sağlamakta yardımcı olmasıdır. veya yerine kullanılabilecek KAMYON aranıyor. sol çekişmesı arasına sokarlar. Bekliyoruz, eier bn milletin yaşama gücü varsa, yaşamal Bir kere ulus sevgısi, dil sevgısı Müracaat: Mansur Şahin Ticaret ve Sanayi timited Şirketi gerekli atılısı muhakkak yapacaktır. O atılısı yapamazsak yiı ile başlar. Bunun içindir kı yurci yüzvılın basmda Anadoluda parlamış atesin şimdilerde zate Abdülhak Hamid Caddesi 8 '3 Telefom 47 99 50 Taksimİstanbul dun en ücra koselerine dağılmlş fumaya yiiz tutmus korlan büsbütün küllenecek, ve Ameril Üâncıhk: 9844/4019 olan Ataturkçu oğretmenler oğkoltnk altında millî sereflerimizi büsbütün unutarak parya t rencılerine dil sevgisini aşılamak olmak sıfatlarına hak kazanaeajız. tadırlar. Bunun için dayak yemekte, polıtıkanın tuzağına düşürulmektedırler. Yanlışlıklar trajedisi işte böyle Paşom! S 6 Kemiğe dayanan bıcak M K Öz Türkçe N VASITA ARANIYOR IREYIER ÇEKİCİSİ Eleman Aranmaktadır Ölçülerindo T demirlerrmiz Aynca, siparişe göre 25 m/m den 60 m/m kadar Z ve benzeri hususi profiiler imal edılir. Sayın imalâtçı, toptan ve perakendeci müşterilerimizin bilgilerine arz olunur. İstanbul Satış Mağazası : Tersane Caddesi 85/C Karakdy Istanbul Telefon : 49 68 25 49 80 12 llk çağlarda yaşamış olan Çin âlımı Konfuçyüs'e sorarlar: Bir memleketi yonetmeğe çağırılsaydınız ilk yapacağınız iş ne olurdu? Konfuçyus: Dili gözden geçirmekle işe başlardım. Diyerek şöyle devam eder. Dil kusurlu olursa sözciikler düsünceyi iyi anlatamaz. Düsün Askerliğini yapm;ş, tecrübeli, kalifiye TOBNACILAR DÖKÜM KALIPÇILARI MAKİNE RESSAMLARI'na ihtiyaç vardır. Ücretler tatminkârdır. Müracaat: PANCAR MOTOR SA.VAYİİ ve TİCARET A.Ş. Yatsiviran asfaltı üzerinde, Gaziosınarıpaşa İstanbul Telefon: 21 21 39 21 53 58 İlâncıhk: 9825 4017 !ınııııılıaııaıi(ıııııı •••ıııııııım m , « .. Sosyalistler Atatürk Devrimlerinin doğan sonucun Halk Sosyalizmi olduğunu ileri sürerler. Ama Atatürk hiçl zaman Batı Sosyalizmini aklına getirmemijtir. Onun faildiği 1 tek sosyahzm rürü vardır. O da Marx'cı Sosyalizmdir...» Bu Kitap ATATÜRK'ün emirleri ile hazırland Barajlar suyu ancok yakınınızo Pancar mofor ve mofopompları da Bağınıza, Bahçenize gefirir. Batı Almanya Hatz firmasının lisansı altında imal ettiğimiz. I DEAL STANDARD ISI SANAYİJ ANONİM ŞİRKETİ a rapidly expandin;ş: Turkish American Company vtith worldwide affiliation offers the vacancy ot to suı>ervise field sales and marketing services tor the distribution of heating equipment. Applicants should have actual field selling experience in capital goods, have pood theoretical marketing background. Command of English or other European languages desirable. Applications are invited to tersonne] Department, Yazan: Prof. Dr. MAHMUT ESAT BOZKURT Prof. Cahit Tanyol'un Önsözü ile İhtilâÜerin felsefesi, Dünyadaki büyük ihtilâller. Atatür ihtilâli nedir? Büyük Dünya ihtilâlleri üe kıyaslaması.' ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ CAĞALOĞLÜ İST. Cumhuriyet ATATÜRK İHTİLÂ1İ Ç A W PN A M T R !MARKETÎNG MANAGER A C R OO MOTOPOMPLARI'NI düşünmeden (ercih et. Toprağının bereketi artacak yüzün daima gülecektir. • Tam dizel • Havo ile soğufmalı • Asgari sarfiyat • Yüksek randıman ı Bol yedek parça 1 Ziraat Bankası kredisi ile satış IOTOR : 80 6....6 Beygir Gucunde 89 G....9 Beygir Gucunde Devır adedi10002300 dev./dak. Tek silindırli POMPA: 3 ve 4 Pusluk En yüksek ij randtmanı ve VETERINER HEKIMLER ALINAGAKTIR Büyük bir ilâç fabrikasınm V'eteriner İlâçlan Propagand; teşkilâtında çalıştırılmak üzere Veleriner hekimler alınacaktır Müracaat: P.K. 45 Levent İstanbu! Radar Reklâm: 297/39 *....... MATİNELERDEN İTIB.\REN ÎOEAL STANDARD ISI SANAYİİ A.S S., 5 KRK AAÖ * İlâncıhk: 9867/4046 «lintlTİHül "Cartes Sur Table» EDDIE CONS1AMI\E FRANÇOİSE BRION SOPHtE HARD SEANSLAİÎ : 12^0 2 45 5. 7.15 9.45 Tel: 47 77 62 Reklâmcılık 1347'4( İMFM1SI ' N MAN KUILANMA YERIERİ: DENIZCdtK BANKASI T. A. 0. DAN a çankaya Rotary Kuiübö'nön TOrklye Yardım Sevenfer Oerneği yararına tertip ettiği (80 kijilik kadrosu İle) Ziraatte, Sanayide, İnşaatta • ANTALYA ADANA GAZİ4NTEP DİYAROAKIR VAN İSTANBUL • BURSA • NİĞOE SAMSUN AYDIN MÜNHAL ACENTELİK MEVCUTTUR. l! PANCAR MOTOR SANAYJ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ viran Asfaltı üzerinde Gaziosmanpaşa İstanbul Telg: PANCARMOTOR Tel: 2121392153 58 ,0 adet OKStJEN TÜPü, j takım komple ASETÎLEN SALUME satın alınacaktır. En geç teklif verme müddeti 28.4.1967 akşamtna kadardır. Şartnamesı MALZEME MÜDÜRLÜGÜ Veznesinden temin cdil«biJır. (Bmn : 13877 Londra Festival Balesi ta« *Ş9tler: Mlchae! Moores ve Aubrey Bovman 18 ve 19 Nlsan tarfhlerinde Devfet Operasi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog