Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

P. Souvestre M. Allain F A N T O M A Hiçbir polısiye kıtabının rakip olamıyacağı maceraları I FANTOMA 2 .. Jüve karşı 3 . Intikamı 4 .. Casus 5 Asılıyor 6 Kızı 7 .. Arabası 8 Kruvazdru 9 « Yakaland] 10 elbisesi II Juvu ölduruyor 12 .. İş başında 13 Fandora karşı H Düğıinu 15 .. Aşkları 16 .. Haydut poUs 17 Evleri soyan hâkim 18 Hapsetti ği kral 19 .. Kurbanları 20 .. Ölünun ayakkabılan 21 Yine Fantoma 22 Kaybolan txen 23 Oğlu Her biri 5 liradır. İNKILAP ve AKA KİTABEVLERİ S E R İ S İ umhuriyet 43. yı! soyı 15340 KURÜCUSD: YDNÜS NADt Telgraf ve m e k t u p adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta E u t u s u : İstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 YAY1NEVİ Dünyada en çok ok romanını \ Lüks ciUU 336 sayfa fiatı 12,5 kitapçüardan arayınız. nderüiı^îV İTİMAT İ&TABEVİ * NarkbMıç.e şaheser İlâncılık: 9669/4045 Pazar 16 Nisan 1967 ı ** Sok. No: lifccağalogfc pltanbul/ İHRAÇLÂR BAŞLADI: Izmir'de 5 CHP'li . partiden çıkarıldı S'LERİN KAYSERİ'DE DÜNKÜ GÖVDE GÖSTERİSÎ evfik Fikret'in şiirini hatırlar mısınız? Hani, büyük bir devenin başından söz açar da «başsız deve olmaz ya, masal!» diye devam eder. fşte, biz, tam yirmi iki yıldır yurdumnzda kurmaya özendiğimiz yönetitn sistemi ile sanki Tevfik Fikret'i yalanlamanın gayretine kapılmıs jibiyiz. înatçı ve israrlı didinmelerimiz, bassız bir deve olabileceğinin ispatı üzerine yoğunlaşmışs benzemektedir. 1950 öncesi devrini bir gözönüne çetiriniz: Gövde gösterisi ile basladığimız rauhalcfet katnpanyası boyunca dört yıl gövde gösterisinden başka ne yaptık? Hukuk devleti, dürüst secim, seflife paydos bağırtıları arasında toplantı salonlannı doldnrduk, oralardan tasarak caddeleri, meydanları ininı inim inlettik. 27 yıllık tek parti yönetimine katılmıs kisileri sırtımıza yüklenerek, dnrumnn komikliğine bakmaksızın, onlarla beraber 27 yılımıza sövdük durduk. Beyaz ibtilâl diye nitelediğimiz 14 Mayıs zaferinden sonra tutumumuz değismedi. Nurlu ufuklar diyor, görülmcmiş kalkınma diyor, her mahalleye bir milyoner diyor ve gene adam sırtlayıp sokak sokak gövde gösterileri yapıyordnk. Bütün umudumuzu Amerikaya baglanuş, ekmek elden su gölden, ferih fahur kalkınacağımıza inanmıstık. Bunun yanlış oldnğnno söyleyenler çıktı mı, asabımız bozuluyordu. Hele ulusal gelir dağilımindaki adaletsizliğe, enflâsyonun doğurduğu tehlikelere, halkın ıstırabına değinen ve bükumeti eleştirenleri nerede ise vatan haini ilân ediyorduk. Bunlarla efendi efendi tartısarak yurt sorunlarına olumlu çözünı yolu aramaya tahammülümüz yoktu. Demokrasiyi kafa değil, gövde rejimi olarak bellemistik bir kez. Ağızları kapamak ve kalemleri sindirmek için kanun üstiine kanun çıkardık. Ve Nasrettin Hocanın eşegi tnisali, fikirsiz demokrasiyi tam yürürlüğe koyacağımız sırada 27 Mayısla tepe taklak yuvarlandık gittik. Can çıkmayınca hny çıkmaz derler, gövde saltanatının bütün azameti ile simdi sene yürürlüğe konmak istendiğini görüyoruz. 27 Mayıstan sonra serpilip gelismeve başlayan yeni fikirlere karsı tahammülsüzlük yukarı katlarda son haddine varmıs görünmektedir. Yeni fikir dedikse yeniliğin sadece bizitn açımızdan geçerli olduçunu unutmamalıdır. Yoksa gövde özgürlüşünün yanı sıra kafa özgürlüğüne de değer \eren gerçek demokrasilerde bu fikirlerin en az yüz yıllık bir tarihi vardır. Ne yaparsınız ki, topluma sunulan fikirlerden bir kısmı. kimi çevrelerin çıkarı ile çelişme halindedir. Çıkarı uğruna gerçek demokrasiye de, gerçek özgürlüğe de her zaraan bos veren bu çevreler, öyle anlasılıyor ki, bn sefer de kafayı bir yana bırakıp gö\de ile isi idare etmeve kararlıdırlar. Demokrasiyi deve yapacaklarını u bunu millete yutturacaklarını ummaktadırlar. Her halde iç ve dıs kosulları kendi hesaplarına bu sırada pek elverisli bulmor olmalıdırlar. Unuttukları nokta. yalnız gövde gösterilerine dayanan bir yönetim sisteminin her zaman havada kalmaya ve ergeç yıkılmaya mahkum oldueu çerçeğidir. Feyzioğln: "itsıl isyancı Genel Gövde Merkezdir,, Özer ÖZTEP bildiriyor KAYSERİ Bütün tahminlerin ve çıkarılan çeşitli söylentilerin aksine, 58'lerden 9'unun katıldığı Kayserideki üçüncü gövde gösterisi, sessiz bir şekilde başlamış ve sayılan birkaç yüz kişilik taraftarm karşüamasından sonra 53 arabalık kortejle İl Merkezi'I ne gidilmiştir. MEMDUH ERDEMİR NECATÎ GÜVEN 1. HAKKI AKDOGAN Sekiz Milletvekili dun Millet Partisifiden istifa etti BAHATTİN UZUNOĞLU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) HİLMİ İŞGÜZAR MUSTAFA AKALIN OGUZ TÜZÜN GIYASETTIN DUMAN Haysiyet Divanına verilen üç milletvekili dahil* 8 milletvekili dün Millet Partisinden istifa etmişlerdir. İstifa eden milletvekilleri şunlardır: İsmaü Hakkı Akdoğan, Memduh Erdemir, Necati Güven, Bahattin Uzunoğlu, Hilmi İşçüzar, Oğuz Demirtüzün, Mustafa Akalın ve Gıyasettin Duman. Türkiye, Yunanistan'dan 4 defa daha güçlü,, (Dış Haberler Servisi) unan politikacılan ve gazeteleri, Türkiyenin askerî gücünün Yunanistanınkinden 4 misli fazla olduğunu ve Türkiyenin «dolaylı olarak bir nükleer kuvvet haline gelmek gayesini çüttüğünü» Ueri sürmektedirler. Amerika'da Vietnam savaşma karşı iki dev miting yapıldı (Dıs IJaberler Servisi) NEW YORK Dün; New York ve San FTancisco'da düzenlenen 2 dev mitingde onbinlerce insan, Vietnam Savaşı aleyhinde nümayiş yaparak yürümüş, askere celp kâğıtları yakılmış ve Zenci Lideri Dr. Martin Luther King, Amerika'nın Kuzey Vietnam'ı bombalamaya son vermesi için çağrıda bulunmuştur. Bu arada, bazı üniversitelerde de, aynı mealde gösteriler yapılmıştır. Genel olarak intizam içinde geçen yürüyüş ve nümayişler, zencilerin mahallesi olan Harlem'den 1000'den fazla kimsenin çıkmasıyla kanşıklık halini almıştır. Harlem'den yürüyüşe geçenler, «Ha^ yır, gitmiyeceğiz» diye bağırarak, (Arkası sa. 7. hü. b da) İstasyondakı karşılamada CHP il ve ılçe teşkilâtları bulunmamıştır. Karsılayanların azlığı karşısında Artvin Senatorü Fehmı Alpaslan «bız buraya govde gösterisi yapmaya gelmedik. Fıkır gosterisi yapmaya geldik» demek zorunda kalmıstır. Feyzıoğlu, beraberınde bulunan Ferıt Melen, Fehmi Alpaslan, Orhan Öztrak, Turhan Sahın, Süreyya Koç, Ihsan Kabadayı, ve Selâhattın Kılıç ile Kayserıde bulunan Bursa Milletvekili Bahn Yazır, CHP İl Merkezine gelmıslerdır Kapıda İl Baskanı Avukat Süleyman Sağlam »arafından karşjlanan 8'lerden Turan Şahın, İl Merkezınin yajınladığı bıldırıden üzülduğünü soylenjiştır, İl Başkanı ise, «tl Yönetim Kurulunun aldtfı kararı yerine getîrdim» cevabını vermiştir. Bu soğuk karşılama üzerine Feyzioğlu ve beraberindekiler, gövde gösterisinin yapılacağı sinemaya vaya olarak gıtmışlerdir. Y tstifalar, Memduh Erdemir tarafmdan düzenlenen bir basuı top lantısında açıklanmıştır. Önceki gün Memdtıh Erdemir, Oğuz Demirtüzün ve Bahaettin Uzunoğlu haysiyet divanına sevkedilmışlerdi. Bunu gören tsmail Hakkı Akdoğan, Hilmi tşgüzar, Mustafa Akalın, Gıyasettin Duman ve Necati Güven ortak bir yazıyla bu hareketi protesto İçin istifa etmişler, aynca parti yöneticilerinı program dışına çıkmakla suçlamışlardır. Haysiyet divanına sevkedilen üyeler. yanl Memduh Erdemir, Oğuz Demirtüzün ve Bahaettin Uzunoğlu ayn bir yazıyla istifalannı Genel Mer keze bildirmişlerdır. MJP. li sekizler başka bir partiye girmiyeceklerinı söylemişler. kendilerini takip edecek başka milletvekillerinin bulunduğunu iddia etmişlerdir. MP Genef Merkez/ ne d/yor ? ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Partisi Genel Başkanı dün yayınladığı bir biidiri ile sekiz milletvekilinin partiden istifa etkilerini doğrulamakta ancak, basın toplantısında ileri sürdükleri iddiaların gerçeklere aykırı olduğunu belirtmektedır. Bildıride, ayrıca söyle denilmektedir: «Hangi niyetle partimizden aynldıkları çok kısa bir zaman için» de anlaşılacaktır. Bunun anlaşılmasına parti olarak da hizmet edeceğimiz tabiidir. Şinıdilik su kadannı ifade edelim ki hajsiyet divanına verilenleriıı masum oldusu iddiasını istifalanna sözde scbep gösteren Necati Güven ve Hilmi tşgüzar'ın U. Ooak. 1967 tarihinde İsmail Hakkı Akdoğan, Memduh Erdemir ve Demirtözüıı Tıaklarında alman vc bazı asil düşüncelerlc mfazı durdunılan thrae talebiyle haysiycl divanına sevk kararının altında imzalan vardır. Vazgeçtîler Dığer taraftan CHP'lıler istasyonda Inönü'nün fotoğraflariyle 8'lerı karsılama kararı almışlarsa da. son dakıkada, Feyzıoğlunun Kayserilı oluşu dolayısiyle boyle bir harekete geçılmemesı prensıbıne varılmış, İl Yönetim Kurulu da partilileri bu yolda ikna etmıştır. Konusmaları dınlemek uzere gelen CHP'liler ve AP'liler ile tarafsızların doldurduğu 800 kisilik Büyük Sınemada, once 8'!erın lıderı Feyzıoğlu sert bir konusma yapmıs, «asıl isyancılann Genel Merkezdekilerin olduğnna» söyledıkten sonra tüzük değişikligi teklifinin 10 gün önce ilân edılmesi gerektığını ılerı surmüstur. Yunanistanm (1) numaralı partisi Merkez Birliğinin sol kanat lideri Andrea Papandreu, Fransanın çekılmesıyle NATO'nun «Batı Avrupa'da çökmesinden sonra» Güneydoğu Yunanistanm ayrı bir önem kazandığını belirttikten son ra demiştir ki: «îttifâfcın sımarık çoratn ol»n Türkiye, Yunanistana nispctle vurucu kuvvet bakımından dört defa daha kuvvetli bir hale getirilmiş olduğundan, bizler için bir Türk Yunan Mihverinin kurulması, memleketimizin Doğu Akdeniz bölgesinde Türk dış politikasına bağlanınası demektir. Yunan (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) MP MECLİS GRUPU, 15 KİŞİYE DÜŞTÜ M.P. li sekizlerın istıfasıyle 23 kişilik M.P. Meclıs Grupu 15 kişıye düşmüştür. MP Meclis Grupu seçimlerden sonra 29 kişiydi. fidenauer'i yağladılar RHOENDOBF (a.a.) Almanyanın en ünlü dok'orları. 91 yaşın daki devlet adamı Konrad Ade* nauer'i hayatta tutabilmek için ara vermeksizin çalışmaktadırlar. Adenauer'uı ısteği üzerine papaz olan oğlu Paul, babasının bedenine mukaddes vağ sürmüstür. (Katoliklerde ölüm halinde bulunan bir kimseye tatbik edilen dini gelenek) eskl Başbakanın küçük oğlu ise babasının durumunun son derece ciddî olduğunu söylemıştir. Bir sağlık bülteninde hastalığin resmen açıklandığı çarşamba günündenberi herhangi bir gelişme olmadığının belirtilmesi Adenauer'in sağlık durumu hakkında biraz ümit uyanmasına sebep olmuştu. Sahte pasaport İLERİCİLER YUNAN ORDVISU.NA AMERİKAN YARDIMINDAN VERİLEN ZIRHLI ARAÇLAR, 25 MART İSTÎKLÂL BAYRAMINDA ATÎNA SOKAKLARINDAN GEÇİYOR . . Millet Partisi olarak devirler boyunca gördüfümüz ihanetrer buKÜne kadar iman ve azimle yolumuza devam etmemize nasıl mâni olamamışsa bundan sonra da mâni olamıyacaktır.» Öte taraftan MP Genel Başkanı Osman Bdlükbaşı beraberınde bazı Senatör ve Milletvekilleri oldu6u halde dün yurt gezisine çıkmış tır. düzen/eyen bir şebefce yakalandı Yurt dışına turist ve işçi olarak çıkmak isteyenlere, sahte vize, pasaport ve medeni hal belgesi düzenleyen bir şebekenin 2 mensubu, dün gece tevkif edilmiştir. Mali polism baskınında ele geçen Hasan Tahmaz, Vedat Aslıhan ve Eyüp Oran'ın (Bu sonuncu sanık tevkif edilmemiştir) PARTİSİ DAĞILDI K. DAPONTE bildiriyor ATİNA Yunan genel seçimleri için 45 den geriye sayılmaya başlandığı dün, ilk önemli gelişme sağcı Markezinisin. liderliğindeki llericiler Parüsini dağıtması olmuştur. Feshedilen Millî Meclistc 8 milletvekiline sahip olan Markezinisin 28 mayıs seçimlerini boykot ederek adaylığını bile koymıyacağı anlaşılmıştır. llericiler Partisine mensup milletvekillerinin şimdi muhtemelen ERE Partisinın saflanna katılarak seçimlere girecekleri sanılmaktadır. Bötükbaşı : « Ben, ne yapabılirim ? » KARABÜK Yurt gezisina çıkan MP Genel Baskanı Bolükbaşı, dun burada istıfalarla ilgili olarak, «Onlar döneklik yaparsa, kız diye aldıklarımız dnl çıkarsa, ben ne yapabilirim?» demıstır. İngilizlerle prensipte anlasıldı "Hoyır,, "Evet,, Feyzıoğlu şunları söylemiştir: «Sosval adalete evet. sosyalizme hayır. Sosval devlete evet, sosyalist devlete hayır, milliyet(Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) Ordu Yardımlaşma da otomobil yapacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ordu Yardımlaşma Kurumu traktor gorevini yapabılen ve aynı zamanda yük ve binek aracı olarak kullamlabilecek yeni bir tıp araç ile özel otomobil imal etmek için Ingiliz fırması Triumph ile prensip anlaşmasına varmıştır. Ordu Yardımlaşma Kurumu taraiından kurulan ve halen faaliyette bulunan «Türk Otomobil Endüstrileri Anonim Şirketi» tesislerinin geliştirılmesi suretiyle kurulacak yeni montaj fırması, araçları oncelerı fıberglastan yapacak, bir yıl sonra seri imalâta geçilince karoserı saçtan imal edılecektir. ADAPAZARl Öncekı akşam Malzemelerinin oo55'ı yerli ola Fıtaş Sınemasındaki kanlı olaytraktor görevini yapan araç ise, lardan sonra polıse mukavemet 30 bin lırava satılacaktır. ve hâdise çıkarmak suçlarından Traktör görevini yapabilen ve 5 kısı mahkemeye sevkedilmişaynı zamanda yük ve bınek aratir. cı olarak kullanılabilen yeni tıp Adapazarı ve cıvarındaki köyaraç, Türkiye'nin doğal koşullalerde konuşmalar yapan TtP rına uygun olarak imâl edilecekGenel Sekreteri Rıza Kua^. dun, tir. «AP'nin istediği faşist idarenin Ingiliz îirması ile anlaşmanın kurulmasına; Atatürkçü gençler, ımzalanmasından bir yıl sonra aydınlar ve işçiler izin vermiyeserı imalâta girişilecektır. cek» demiştir. GRİP VE BRONŞİT Oksijen çadınnda bulunan A denauer, kalb atışını ve kan dolaşımını gıttikçe zayıflatan şıddetli bir grip ve bronşitten mustariptir. Oraloğlu'nun sağlık durumu fenalaştı «Kadınlar 1ıh üerse» adlı oyun laruıın müstehcen bulunarak ya saklanması üzerine, beş günden beri açlık grevi yapan Lâle Oral oğlu, dün sabohtan itibaren fena laşmaya başlamış ve tansiyonı dokuza kadar düşmüştür Hastalığı dolayısiyle günde ü( hap alan ve sadece su ile sıgan ıçen Oraloğlu, bütün gün uyku h; linde kalmış ve çok seyrek ayağî kalkmıştır öte yandan. Oraloğlı ile birlikte sahnede oturma grev yapan 14 arkadaşı da sadec< «Noktaeık» pıyesi oynanacağı za man sahneyı boşaltmakta, oyuı bitince tekrar yorganları, yatakla rı sahneye taşunaktadırlar. Inönü: " Fikrimi sonra söyfeyeceğ/m,, , SAMKLARDAN BtRt. . «Gümrük Komisyonculuğu» adı altında çalıştıkları Karaköydekı yazıhanelerinde 36 adet sahte vize fotokopisi, 20 sahte mühür ve pasaportlardaki yazılan sılmek için kullamlan ilâçlar ele geçırilmıştir. Mühürler arasında Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Kambiyo, İşçı Bulma Kurumu ve KonsolosJuklara aıt olanlar da vardır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı İnbnü, dünkü bahçe gezisinde, Cumhurbaşkanı Sunay'ın Amerika gezisine katılan Nihat Erım'den bilgi almıştır. Erım, İnonu'ye, Amerikanın en büyük sorununun Vietnam olduğunu söylemiştir. CHP Genel Başkanı, gezisi sırasında gazetecilerle şakalaşarak gelecek yıl 100 metre j'arışlarma katılacağını bildırmış, CHP'deki 58'leruı davramşıyle ilgili olarak, «Fikrimi sonra söyleyeceğim» demıştir. Sakarya TIP toplantısında olay çıkaranlar mahkemede NADİR NADİ Çağlayangil 'Nükleer maymlar, konusunda konuşmak istemedi Cumhurbaşkanı Sunay'ın Amenka dönüşunde Paris'e uğrayarak NATO Genel Sekreteri ManJıo Brossıo ile gorüsmelerde bulunan Dısışlerı Bakanı Çağlayangil. dün yurda dönmüş, «Amerika ile olan İkili Görüşmelerin Ankara'da Büyükelçiler seviyesinde devam ettiğini ve bnnun, Başkanlar seviyesinde görüşülmeye muhtaç bir tarafı olmadığını» söylemiştir. Bir kısım Amerikan gazetelerinın, «Nükleer mayınlar» konusundaki, haberleriyle ilgili bir soruya Çağlayangil, «Bir Dtsişleri Bakanından gazete haberlerini yorumlamasını istememeniAmerikan ın iş adamlan Süleyman Beyl övdü Gazetelcr ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bir demeç veren TİP Genel Baskanı Aybar, Sakarya'daki olaylar dolayısiyle AP iktidarının ve idare âmirlerinin suçlu olduğunu öne sürmüstür. AYBAR'm DEMECİ "Hekimin itibannı kurtarmak zorundayız,, ANKARA, (a.a.) Sağhk v < Sosyal Yardım Bakanı ür. Ve dat Alı Özkan. «Toplum sağlı Jı» konusundakı 2 gunlük bıı U kursu bıtıren 16 ıl sağliK mü durune sertıfıkalarının verilme sı dolayısiyle düzenlenen tören de yaptığı konuşmada. «Efkâr umumiyede kırılmiş olan heki min itibannı kurtarmak zorun dayız» demıstır. Devrim Ocaklan kongresi başladı Dun başlayan Türk Devrim Ocakları kongresinde konuşan Genel Başkan Prof. Tarık Zafer Tunaya; iktidan, devrimci kuruluşları hareketsiz bir hale getirmek için maddi baskı yapmak ve lekeleme politikasıran emrinde, siyasi, hattâ şeriatçı bir takım derneklere geniş maddl yardımlarda bulunarak, memleketi tahrip edici akımlarm yayıünasuıa yol açmakla suçlamıştır. Prof. Tunaya, her devrimci kuruluşun etrafmdaki çemberin, her gün biraz daha daraldığını ifade ederek, «iktidar partisinın bu tutumu, memleketi düşman kamplara ayırmaktan başka bir işe yaramıvaraktır» dpmistir. Edebîyatçılann dünkü protestosu Turk Edebıyatçılar Bırhğfnın dunkü kongresinde. «Temel Hak >e Hürriyetleri Koruma Kanunu Tasarısı» şıddetle protesto edılmıs. bu arada, Taksim Anıtına gidılerek. Anayasa metnının duşunce ozgurluğu ile ilgili kısmını taşıyan bır çejenk konulrr'ştur. Oy bırlığiyle kabul edilerek yayınianân bildir'ide de. tasarının ,temel hak ve ozgurluklerı ortadan kaldıracak bır gehşım İŞİMİZ İŞ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog