Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Sumhurivef BASDİ AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER Sahibl: NAZİME NAD! « • • GeneJ Yayın MüdürO: ECVCT GÖBESİN Sorumlu Vaıı Işlert Müdürü: KAYHAN SAĞLAMEK Basan »9 Yayan: CUMHURtYET MATBAACIUK v« Gazetecilik T. A. S • Cagaioglu Hallcevl sokak No. 3941 İLLERÎ: Küçüksaat Meydanı Edirna Hanı Ad^a Telefon: 4550 * ANKARA: Atatürk Bulvarı Tener Ap. Yenlşehfr Telefon: 12 09 20 12 09 66 • 12 95 44 17 57 35 • İZMİB: Gaz) Bulvan No. 18 T e l : S1230 BUROLAR A B O N E ve Seneuk • aylılc S «ylık rurtclya 75.00 4^.00 22*0 İLÂN Harld 198.00 99.1)0 43.50 Başlık (Maktu) 200 Ura 45 » 2 3 4 5 lnc) «ahUelerd* (sanümli 6 7 nci salıltelet 40 » Nişan, Nikah Evlenme, Doguro (Malrtul 85 % Ölüm Mevlit, Teşekfcuı ve fcayıp arama S cro 100 • 150 » Ölüm. MevUt. Tesekküı (23 cül 5 a n 25 KURUŞ SAY1S1 Dünyada Bugün (Baştarafı 3. sahifede) lısu knşatmasına son vermişler, ;ekilip gitmişlerdir. Yunaıı Genel Kurmayına bağlı Grivasın Atinanın emirlerine kulak vermesi, nonnaldir. Makarios da gürültülü itirazlarda bulunmamakla, geçtijimiz ay başında toplanan ve kendisinin de katıldığı Yunan Kıraliyet Konseyinde alınan ortak politika izlenmesi kararına saygılı olduğunu göstermiştir. Atinanın «Enosis» i biraz daha yaklaştıracak mevzilerin işgraline muhalefet etmesinin nedenlerini kestirmek güç değildir. Zira B.M. den ümidi kesmiş, «Enosis» in ancak Türkiyenin muvafakatiyle gerçeklesebileceğini nihayet anlamıştır. öte yandan Atina, özellikle siyasi karısıklıkIar içinde bocalarken, işçalin kışkırtabileceği iiç dört misli kuvvetli Türkiye ile bir silâhlı çatışraadan kaçınmaktadır. Nihayet, Tatlısu olayının döniip dolasıp vardığı sonuç, Türkiye ile Tnnanistanın hiçbir bilginin sızdırılmadıği gizli ikili görüşmelerde, Kıbrısta mevcut statüniin donduruiması konusunda mntabakata varmıs olmaları ihtimaline de ağırlık kazandırıyor. Kavhan 8 /er Genel Merkez (Bastaraö 1 lnel savfadaı mamıştır. Bunun üzerine 8'ler Meclis dışmda toplantılar yapma ve geziler düzenleme yoluna başvurmağa başlamışlardır. Nitekim iki gün önce kendilerine bağlı bazı parlâmento üyeleriyle Bulvar Palasta bir toplantı düzenlenmiştir. Ardından 8' lerin lideri Feyzioğlu'mın Kayseriye bir gösteri gezisi yapacağı açıklanmıştır. Belirtildiğine göre, Bulvar Palas toplantısı grup üyelerinden bir kısrmmn 8'leri desteklediğini göstermek için düzenlenmiştir. Kayseri gezisi için ise grup başkanlarınm imzasıyla Kayseri il ve ilçe teşkilâtlanna telgraflar çekilerek Feyzioğlu ve arkadaşlarının geleceği gün bildirilmiştir. Bir habere göre de aynca Kayserideki bazı kimselere telefon edilerek mümkün olduğu kadar çok adam toplanması .gerekli masrafın karşılanacağı bildirilmistir. BELKİ KURULTAYA KALMIYACAK Öte yandan 8 lerin partiden ayrılmalarının kurultaydan önce olacağı da bazı çevrelerde söylenmektedir. Bunlara bakılırsa 8 ler ve onların çevTelerindeküer kurultayın hangi yönde gelişeceğini anlamışlardır. Bu bakımdan 8 lerin büyük bir gösteriyle partiden ayrılacakları ve kendileriyle birlikte bazı minetvekillerini sürüKliyecekleri öne sürülmektedir. 8 lere yakm çevrelerde, bunlar dışmda en çok kurultay gündemi üzerinde durulmaktadır. Bu konu da şöyle denilmektedir: «Genel Merkez tarafından açıklanan kurultay gündeminde, Genel Başkanın açış konnşması, Ge nel Başkanın sunacaği rapor özerine bir komisyon kurulması ve Genel Başkan tarafından teklif edilecek tüzük değişikliğini görüşmek üzere bir knmisyon kurulma sı yer almaktadır. Buna göre bu kurulta^? Genel Başkanın kafasinda olanların >;örüşülmesi şeklinde cereyan edecektir. Kurultay üyeleri emrivâki karşısında kalacaklardır. Vapılacak tüzük değişikliğinin şimdideıı açıklanmaa Berekir.» KARŞI GÖRÜŞLER Buna karşı Ecevit'e yakın çevrelerde öne sürlen görüşleri şöy'.e özetlemek mümkündür: «C.H.P. tüzüğünde vapılacak değişiklik tamamen demokratik olacaktır. Şimdiki halde grnplar kendi başlarma buyruk hareket eden durumdadırlar. Grupla Genel Merkez tekrar eşit bir seviyeye getirilecektir. Tüzükteki değişiklik Avrupadakt demokratik partilerin tüzükleri örnek göstelilerek yapılacaktır.» YENİ BİR KAYSERt BtLDtRİSt Öte yandan, Kayseri îl ldare Kurulu Başkanının yayınladığı bildiri karşısında telâşa kapılan 8'ler, Kayserili baz.ı CHP lilerin aracılığıyla. bir kârşı bildiri yayınlamışlardır. Feyzioğlu ve taraftarlarım tutan bu bildiri, 8 lere yakm çevreler tarafından, dün Mecliste gazetecilere dağıtılmıştır. «ULtS» SON DAVRANIŞLARA «tSYAN» DİYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bü. rosu) 8'lerin 50 CHP'li Senatör ve Milletvekiliyle biriikte dün yayınladıklan bildiri, bugün «Ulns» gazetesinde yayınlanacak «tsyancılar» başlıklı bir yazı ile cevaplandırılmıştır. «Ulus» imzası ile yayınlanan yazıda. 8'lerin CHP'ye karsı giriştikleri isyan hareketine 50 senatör ve Milletvekilinin de ka tılmasının üzüntü doğurucu bir hareket olduğu belirtilmektedir. KAYSERtDE TEDBtRLER KAYSERİ (Güney İUeri Bürosu) Bugün saat 14 te mototrenle «gövde gösterisi»» yapmak içta şehrimize gelecek olan Turhan Feyzioğlu ve arkadaşlarımn hâdiselere yol açar bir şeküde istasyonda trenden inecekleri sanılmakta ve söylenmektedir. îstasyonda 8 lerin taraftarlan ile or tanın solu mensuplarının karşı karşıya gelmelerinden endişe edilmektedir. Bunun için emniyet ve jandarma takviye edilmiş, ayrıca Doğu Menzil Kumandanlığından da herhangi bir olay sırasında yardımcı olmaları istenmiştir. Şehirde yapılacak gösterilerde de, yine iki tarafın karşılaşacagı sanümaktadır. Gergin olan hava, C.H.P. îl Başkanı avukat SUleyman Sağlam'ın dün sabah yayınladığı bir bildiri ile daha da gerginleşmiştir. İl ve ilçe teşkilâüarının müşterek toplantısından son ra yayınlanan bildiride Kayseri teşkilâtının «ikiliğin ve bölücülüğün karşısında olduğu, teşkilâtı bölmeye hiç kimsenin gücünün yetmiyeceğl» belirülmiştir. A G A Ç . İNSAN. HAiVAN ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, dünkü bahçe gezintisi sırasında, kalkınmanın yollanndan birini tanımlamış ve «Ağaca, hayvana, insana bakar gibi bakmayı ögrenirstk kalkınırıı» demi5;tir. Genel Sekreter Bülent Ecevit ve Genel Sekreter Yardımcısı Ibrahim Öktem'le birlikte, Kavakhdere'deki Pembe Köşkün bahçesinde, yarım saatîik gezisi sırasında, havanın güzelliğinden neşe duyduğunu belirten İnönü, gazetecilerden haber sormus. sekizlerin gizli toplantısıyla ilgilenmiş ve Kayseriye yapacaklart gövrie gösterisi ile ilgili olarak, «Görecefiz bakalım ne konuşacaklar» demiştir. Vicdon sahibi (Baştarafı 1 inci sahifede) sı haline getirmek için girişilen gay retlerin karşısında olunduğu» tekrar edilmekte Szetle şöyle denilmektedir. •CHP'ni kendi emellerine âlet etmek isteyen solcular ve aşın sol cular partide bir bölünmeyi kaoınılmaz hale getirmek ve milliyetçi, Altıok ve Atatürke inanmış Cumhuriyet Halk Partilileri partiden koparabilmck için her türlü vâsıta ya başvıırarak çalışmaktadırlar, bel li sosyalist çevrelerin isnad ve iftiralariyle yıpratılmak istenen tnem lekete ve partiye karşı vazifelerinin gereğini yapmış parti mensuplarını tasfiye gayretleri karşısında vicdan sahiplerinin kayıtsız ve harekctsiz kalamıyacağından eminiz ve bu lıususları aziz CHP teşkilâtma, Türk umumi efkârına açıklamakla memlekete karşı görevimizi ifa et tiğimize inanıyoruz.» MUSLUK ALINACAK T.C. Devlel Demiryoliarı İstanbul Alım ve Salım Komisyonu Reisliğinden: 1 23 kalem muhtelif cins musluk 4 mayıs 1967 perşembe günü saat 15, de Sirkecideki Komisyon h\~ nasında kapalı zarf usulü ile satın almacaktır. Tekliflerin en geç o gün saat 14,30 a kadar Komisyona verilmiş veya gehniş olması şarttır. 2 Geçici teminat teklif edilen bedeün yüzde beşi olup şartnameler Komisyondan bedelsiz alınabiÜr. 3 TCDP ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. (Basın 13852/3978) Orta Doğu Teknik Universitesi Rektörlüğünden Üniyersitemi2 Kütüphane Müdürlüğüne Memur ahnacaktır. İsteklilerin: 1 Üniversite mezunu ohnası, 2 İngilizce diline ve tercihan başka dillere de vakıf olması, 3 Askerlik görevini yapmiş veya askerlikten ertelenmiş olması şarttır. 4 İlgililerin Üniversitemiz Personel Müdürlüğünden alacaklan müracaat formlaruu doldurarak en geç 20/4/1967 günü saat 17.00 ye kadar iade etmeleri ve 21.4J967 günü saat 10.00 da yapılacak imtihanda hazır buluıunalan rica olunur. (Basın 13544 3122/3956) ACI BİR KAYIP Kayseri'nin Talas eşrafından merhum Ahmet ve merhuma Akkadın oğlu, Halide Kocaoğlu'nun kıymetli eşi, Firdevs Karagöz'ün, tüccar Osman, Dr. Fevzi ve Prof. Dr. Hayrullah Kocaoğlu'nun çok kıymetli babaları, Hacı Ahmet ve Hacı Hilmi Kocaoğlu'nun ağabeyi, mermer tüccan Abdülkadir Karagöz'ün, Fatma, Selma, Nurgün Kocaoğlu'nun kayınpederleri, Çetin, Güler, Emel, Nermin, Şükran; Metin; Mehmet; İnci, Hakan, Halide ve Osman'ın sevgili dedesi KOCAOĞLU AİLESİNİN (HACI BABASI) Hacı Mehmet Kocaoğlu (Baştarafı I inci sahifede) Lâle Oraloğlu ve 14 arkadaşı, dört günden beri güneş yüzü görmemişler, «Yalnı* Allah razı olsnn, Güneş diye bir arkadaş var onun yüıünü görüp. avnnu yornz» diyorlar. VALt NE DtYOR? Kitaplann kendisine verilişin den sonra. Vefa Poyraz basın mensuplarına mahkemenin bir an önce sonuçlanması için perekli emirleri verdiğini söyledi.. DÂVA AÇILDI Bu arada. orijinali «Lysistrate» olan oyun hakkında yapılan Savcıhk soruşturmasının sona erdiği: Lâle Oraloğlu, Erol Keskin, Gürdal Onur, Ayten Güvenç, Erdoğan Tunal ve İsmet Barlas hakkında da Basın Savcılığı tarafından, 426'ncı maddeye göre dâva açıldığı öğrenildi. İstenen ceza 2 yıla kadar hapis, 15 liradan 500 liraya kadar da para cezasıdır. Oraloğlu İ L AN Erzurum Nonehalun Kız İlköğretmen dkulu Müdiirlüğünden: 1 Okulumuzun lhtlyaa olan (50.000) elll bin fcilogram tek tip ekmek 2490 sayılı banunun 31. maddesi geregince itapalı zart usulü tle İhaleye çıkanlmıştır. 2 Ekmeğin bir kllogramırun raytç fiyatı 108 truruş 95 santim olup tamamının tutan 54.475.00 liradır 3 Eksiltme 28 Nisan 1967 cuma günü saat 15.00 de Nenehatun Kız tlköğretmen Okulu btnasında yapılacaktır. 4 MuvaKkat teminat mürtan 8973.75 lirarlrr 5 tsteklilerln. 2490 sayılı ttanunun 32. maddesi geregtnce hazırlıyacaklan teklif tnektuplan ne muvakkai teminat makbuzu ve 1967 yıü tasdlkH Ocaret ve sanayi odası belgelerinl havi kapalı zartı İhale gunu saat 14.00 e kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri gereldr. 6 Bu tşe ait çartname ber gün mesal saatieri dahlllnde Okul tdaresinde görülebilir ve Okuldan bedelsiz temin edilebUir. t Postada vftki gecikmeler dlkkate alınmaz. Keyflyet ilan olunur. (Basm Ş. 111 13192'3949) Müteveffa Uemzlye Ertek (Kefeli) ve Ali ErUk'in emsalslz ve tarîhl eşya, biblo. avi7e. halı, büjrOk koleksiyonlannm Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Daüresi Başkanlığmdan bildirilmiştir. Deıüzcilere ve Havacılara 34 sayılı bildiri 25 ilâ 28 Nisan 1967 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saaUerj arasında aşafıdaki noktalan bırleştiren saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanın 700 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bakımmdan tehlikelidir. KARADENTZ BARTIN 1 nci nokta : E. 5819 N a iu Filyos fenerinden 247 derece ve 2 5 mi! mesafedeki enlemi 41 derece 33 dakika Kuzey, boylamı 32 derece 00 dakika Doğu olan nokta. 2 nci nokta : Enlemi 41 derece 50 dakika Kuzey Boylamı 32 derece 00 dakika Doğu 3 ncü nokta : Enlemi 42 derece 05 dakika Kuzey Boylamı 32 derece 32 dakika Doğu 4 ncü nokta : Enlemi 41 derece 51 dakika Kuzey Boylamı 32 derece 45 dakika Doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYCRULUR. (Basın 13521/3950) Adenouer (Ba«tarkb 1. oci SshUede) Adenauer ailesi fertlerinin çoğu, Bonn tniversite kliniği başhekimi ve Adenauer'i kurtarmaya çalışan yedi kişilik mütehassıslar he yetinin başkanı Profesor Adolf Heymer'in hastayı 9« dakika süren ziyaretinden sonra, sessizlik içinde olan villadan ayrılmışlardır. 1963 de Başbakanlıktan aynldıktan sonra Adenauer, hâtıralannı yaımaya başlamıştır. Eski Başbakan yayınevine önümüzdeki ayın sonunda hâtıralannın üçüncü cildini göndermeyi tasarlamaktaydı. 14 Nisan 1967 cuma günü Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Censzesi 15 Nisan cumartesi günü (bugün) öğle namazını mütaakıp Fatih Camünden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliğindeki ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Allah rahmet eyleye. NOT: Çelenk gönderilmemesi rica olunur. KOCAOĞLU AİLESİ Cumhuriyet 3987 MÜZAYEDESt Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İsletme Miiessesesinden: 3 Metrelik tam otomatik lorna tezgâhı saiın alınacakiır 1 Müessesemiz ihüyacı için 1 adet 3 metrelik tam otomatik torna tezgâhı teklif alma usulü ve Türk parası ile satın alınacakür. 2 İlgililer hazırlıyacaklan tekliflerinî tekîif Oatfari" üzerinden yatıracaklan % 7,5 muvakkat teminatlan ile birlikte 28/4/1967 cuma günü saat 17.30 a kadar Müessesemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne göndereceklerdir. 3 Prospektüs kataloğ verilecektir. 4 Postada vâki gecikmeler nazan itibare alınmaz. 5 Müessesemiz siparişi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 13773 A. 3265/3974) Büyük Mevlit Vefatı ile bizleri elemli, yuvamızı ıssız bırakıp aramızdan ebediyyen aynlan vefakâr eşim, sevgili babam ARAPGtRLt 18 Nisan Paîar 10 da Fatih Saraçh»ne. Sofular Horhor Caâ. arası Yeşil Tekke Sok. 42 büyük bahçeli konakta (Suphi Pasa konağı kapısının karşısındaki sokaX) Bohem Berkoz yemlşlik, eski tstanbul sedef tavla ve tabure, gümüs kamalar. Tophane ve eseri tstanbul Fincanlar, Napolyon IH Bu\ oyun masas\, aşureHkler. eski gümüs vazo ve buhurdanlar, saz takımı, harika Bohem gümOşlO nargUe, sürahl, kehribar, gürnüşlü tesbihler. İngiliz malı yuvarlak masa. harika yemek »andalyeleri ile beraber. Vriktoryen salon koltukları, İngiliz malı kütüphane ve çay masaları, 11 parçadan ibaret yemek odası takımı, Berjer koltuklar, sofa kanapeler, çini soba (şömine olur). Büyük bir parti tran, Kula, Kayseri, İsparta halı. seccade koleksiyonu. Bakaıa kristali Mari Antuanet ve Mari Terej stilinde harika avlzeler. Hoover elektrik süpürgesi. c i l i makinesi, Alâeddin gaz sobası, Amerikan malı buz dolabı. şofben. yepyeni halde mutfalc tskımlan, catal; bıçak takımları. çay ve kahve takımları, çamasır makinesi, Avrup» malı hiç kullarulmamış İngiliz malı kadın ve erkek elbise ve sapkaiar, yün iç çamaşırları. keten mendiller, ayakkabılar. top halinde basna ve keten kumaşltr, çorap ve kravaüar. elişleri gohlen Işlemelt sofra takımları, çarşaflar, çantalar, kitap koleksiyonu. harika konser piyanosu, iiç pedallı. , İLÂN Tavşanlı Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemize ait Park Gazinosunda yapılaeak ilâve inşaat bütün malzeme müteahhide ait olmak suretiyle kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konmuştur. 2 İhale 24/4/1967 perembe günü saat 15 de Belediye dairesinde Encümen huzurunda yapılacaktır. 3 İşin muhammen bedeli (84.971.30) TL. sı olup muvakkat teminatı (6.732.85) TL. sıdır. 4 Taliplerin 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre hazır!ayacakları teklif mektupları ile muvakkat teminat makbuzunu ve en az 60000 lirahk bu gibi işleri yaptıklanna dair belge ile Ticaret Odası karnesinin ihale saatinden bir saat önce Belediye Reisine vermeleri mecburidir. 5 Talipliler bu işe ait şartnameyi her gün saat 17 ye kadar Fen İşlerinde görebilirler. (Basın 13809/3976) PORTAKAL Tel : 47 70 57 tlâncıhk: 38173981 TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN Kurumumuz Merkez ve taşra teşkilâtinda çaliştırılmak üzere Elektronik, İnşaat, Makina Yüksek Mühendisi veya Mühendisleri almacaktır. İsleklilerin 25 Nisan 1967 gününe kadar Genel Müdürlüğümüz Personel Şubesine müracaatları duyurulur. (Basın 13838 A. 3332/3979) 1 inci senei devriyesıne raslayan 16 Nisan 1967 pazar günü öğle namazını mütaakıp saat 13.00 te Merkezelendi Camiinde kıymetli hafızlarımızdan Hacı H. Nusret Yeşilçay, Hafız Zeki Altun, Hacı H. Ali Gülses, Hacı H. Kâni Karaca, Hafız Mahmut Hataylı ve Hafız Huseyin Yılmaz tarafından aziz ruhuna ithaf edilmek üzere okunacak Hatim duası ve Mevlidi Şerife bütün hemşehri, akraba, dost ve merhumu tanıyanların teşrifleri rica olunur. ÇENGEL Ailesi (Cumhuriyet 3982) A Z t Z ÇENGEL'in Mokine Y. Mühendis ve Mühendisleri Aranıyor Karabük işlebnelerimiz Etüd ve Tesis ve Endüstri Mühendisliği Şubelerinde çalıs.krılmak üzere askcrliğini yapmış Makine Y. Mühendis ve Müheudisleri almacaktır. Ingilizce bilenler tercih edilir. 4/10195 sayılı kararnameye göre gündelik veya 3659 ve 7244 sayılı kanunlar gereğince aylık ücret verilir. îkametlerine kaloriferli lojman tahsis edilir Meslekî yetiştirme programlarımız gereğince yabancı memleketlere gönderi lebileceklerdir. Aranılan nitelikleri taşıyanlardan iş şartlan ve imkânlarım yerinde görüp bilgi edmınek üzere işletmelerimizi ziyaret edeceklerin iaşe ve ibateleri Genel Müdür'.üğümüzce karşı]anacaktır. İsteklüerin durumlarını beîirtir dilekçelerini bu ilân tarihinde.ı itibaren (15) gün içinde Genel Müdürlüğümüze göndermeleri rica olunur. Adamı Elektrik işlermesi Miiessesesinden Bir adet Mekanik Beyinli Tahakkuk ve makbuz yazma makinası satmalınacakUr. 1 Bu makinaya ait fennt ve idar? şartname mesai saatieri dahilinde Müessesemizde görülebileceğj gibi istiyenlere de gönderiiebUir. 2 Bu işe ait muvakkat teminat, teklif edilecek fiatm % 7 5 ğudur. 3 Tekliflerin en geç 24/4/1967 pazartesi günü saat (15) e kadar Müessese Müdürlüğüne gönderilmesi sart olup, postada vâki gecikmeler nazan itibara atınmaz. 4 Müessesemiz artırma ve eksiltme kanununa tâbi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. İlân olunur. (Basın Ç. 42 13294/3951) TRT Genel Müdiirlüğünden 1 Ankara civarmda Çakırlar mevkiinde 45 metre arasmda muhtelif boy 151 adet fider direği imâl ve yerine monte etme işi kapah zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 İhale 23 mayıs salı günü saat 15.00 de Ankara'da Mithatpaşa Caddesi No. 49 da bulunan Genel Müdür Teknik Yardımcıhğında yapılacaktır. 3 İhale dosyası Ankara'da Mithatpaşa Caddesi No: 39 daki Malzeme Müdürlüğünde İstanbul ve İzmir'de de buralarriaki Radyo Müdürlüklerinde tetkik edilebilir. İhale dosyası almak isteyenler Ankara'da Mithatpaşa Caddesi No: 39 Malzeme Müdürlüğünden 150 Ura mukabilinde alabilirler. 4 İsteklilerin ihale şartnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlıyacaklan tekliflerini ihale saatinden bir saat cvveline kadar makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı adresteki Satınalma Komisyotıu Başkanlığma teslim etmeleri şarttır. 5 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul ediimez. 6 Bu eksiltme 2490 sayılı kanuna tâbi değildir. (Basın 13526 A. 3037/3946) ACt KAYIP Samsun, Kavak ilçesi Fetvacıoğullarından, Fazıl ve Mehmet Dura ile merhum Ahmet Duranın kardeşi, Nahide Duranın eşi. Emekli Jân darma albayı Şevket Özüpek ve Naime özüpek'in damadı, Sosyal Sigortalar Kurumu memurlarmdan Nihat Özüpek. öznur Özüpek ile 12 inci Noter özer Kuray ve Şükran Kuray, Aydın, Şebnem, Can'ın enişteleri Beyoğlu îlk Yardım Hastanesi Başhekim Muavini genç yaşında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 15.4.1967 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Fatih Camünden kaldırılarak Şehitlik'teki ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. AİLESÎ Cumhuriyet 3990 ANADOLU TASFIYEHANESİ A.Ş. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü KARABÜK (Basın 13830/3972) (ATAŞ) Mersin Petrol Tasfiyehanesi için KİMYA MÜHENDİSİ ve SEKRETER isühdam edecektir. Proses ve plânlama mühendisi olarak çalistırılacak KİMYA IVÎÜHENDİSrnin iyi İngilizce bilmesi ve askerlik hizmetüıi ifa etmis olması, SEKRETER'in: İyi İngilizce bilmesi, daktiloda on parmakla dakikada en az kırk kelime net yaz&bilmesi ve asgari iki sene üili sekreterlik tecrübesi olması lâzımdır. İlgililerin: ANKARA'da: 19 Nisan çaramba 09.0013.00 saatieri arasında Çankaya, Şehit Ersan caddesi Panorama Apt 20/4 adresimizdekj mümessilliğimize (Tel: 12 86 77). İSTANBUt/da: 21 Nisan cuma 09.0012.00 veya 13.3016.30 saatieri arasında Cumhuriyet caddesi, Pegasus evi, kat6, Harbiye adreslndeM, Mobil Oil A. Ş. Zat İşleri Şubesine 48 32 50) bizzat müracaatları rica olunur. Cumhuriyet 395i Sahte Toto'cu, foto muhabirine saldırdı Avukatlannın adını vererek, Baro Kütüphane memuresini dolandırmaktan sanık Ahmet Yıldmm, dün 1. Asliye Ceza Mahkemesi kapısında, resmini çekmek isteyen îoto muhabiri Özdemir Gürsoy'un üstüne atılarak, maklnasını kırmış, kelepçeyle çenesini yaralamıştır. Duruşma sonunda sanığm, Adiî Tabibliğe sevki kararlaştmlmıştır. İ L A N Dr. MUSTAFA DURA Erbaa Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemizce satın slmacak itfaiye arazözü için yapılan ihalede talip çıkmadı^nıdan ihale 28/4/1967 cuma günü sa?t 15.00 e bırakılnuftır. 2 İhale 2490 sayılı kanunun 31 ve mütaakıp maddeleri gereğince kapalı zarf eksütmesi suretiyle Belediye Dairesinde Encümen huzurunda yapılp.csktır. Muhammen bedel 225.000, lira olup geçici teminat 12.500 liradır. 3 Şartname mesaî saatieri dahilinde Belediyede görülebileceği gibi 11,25 lha mukabilinde isteyenlere verilir ve gönderilir. 4 İhaleye gireceklerin 3967 vizesini havi Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, kanunî ticarî ikâmetgâhıni gösterir fotoğraflı vesikayı, beş sdet itfaiye arazözünü imâl ederek teslim ettiğine ve bunlann kusursuz çalışbğına dair belediyelerden alacaklan vesikaları teminat mektup veya makbuzlarını ihaleye giren şirket ise 2490 sayılı kanunun 3. maddesinde yazılı vesikaları teklif mektuplarma eklemeleri şarttır. 5 Teklif mektuplannm 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesine göre hazirlanması ve verilmesi şarttır. 6 Teklif mektuplannı eksiltme ihalesinin açılış saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabüi Belediye Başkanlığına verilmesi şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul ediimez. (Basm 13850/3975) A L T 1 N Cumhuriyet Reşat Hamit A7İZ N'apolyon 2İ âyar külcc 100 100.10 161.50 168.00 121.00 122.00 107.00 108.00 106 00 107.00 14.92 14.?5 VEFAT Tüccar ve Müteahhit ELÂZIG TOPRAKSU EKİBİ BAŞMÜHENOİSLİGINDEN: 1 Başmühendisliğimiz tarafindan 1967 yatınm programırnıza alman aşağıda geçici teminat ve keşü bedelleri ile inşaat yerleri yazılı işlerimiz 2490 sayılı kanun hüfcümleri dairesinde 5/5/1967 cuma günü saat 11.00 den itibaren Elazığ TOPRAKSO Eicipi büıasuıda kapalı zart usulü Ue ihale edilecektu. 2 Inşaatlara ait keşil dosyası, proje ve şartnameler mesai saatieri dahilinde dairede tetkik edilebilir. 3 İhaleye girebilmek İçin müteahhitlerin en az bu îşlerüı keşif bedelleri tutannda A • B veya C grupu müteahhitlilt karneleri ile birlikte şartnamede istenilen belgelerı ibraz ederek ihaleden en az 48 saat önce ihaleye giriş bedellerüıi almalan gerekmektedir. 4 MüteahhitleTin şartaaraede islenilen gerekli belge ve muvakkat teminatlarını yatırdıklarına dair belgeleri üe birlikte teklif mektuplannı yukanda yazılı ihale saatinden bir saat önce İhale Komisyonuna vermiş olmaları gerekmektedir. 5 Postadaki vâki gecikmeler kabul ediimez. Keşif Muvakkat S.N. İnşaat mahalali: İnşaat nev'i: bedeli teminat 1 •• LÜTFULLAH ANITAŞ 14/4/1967 Cuma günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 15/4/1967 Cumartesi günü öğle namazından sonra Bebek Camisinden alınarak Rumelihisarındaki ebedi istirahatgâhına tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet eylesin. AtLESt Cumhurivet 3992 İstanbul jandarma Levaıım Âmirliği Salınalma Komisyon Başkanlığından: îstanbulda Jandarma btrliklerlnin ihtiyacı için kapan zartla dokuz kalem sebze ve meyva satın almacaktır. Tamamının t&hmim bedeli (103100) yüz Qo bln yüa lira olup geçici tetnlnatı (6405) altı bin dört yüz Oes Uradır. Ookua fcalem sebzenin tamamı bir müteahhide thale edilebilecetı glbi her Kalera ayn ayn müteahhitlere de lhale edilebilecektir. Bo takcurde her kalem tçin geçiö teminao aşağıda gösterilmiştir. thalesl 26 Nisan 1967 çarşamba saat 11 de Demirkapıdakt Komlsyon ' da vapılacaktur. Tekltf mektupiannın Uıale saatinden blı saat evvel Koralsyona verilmesi şarttır. Şartnames! tstanbul, Bölge Komutanlığında görülebilir. Tanmini bedeli Geçici teminatı MUrtan Ura trr. Ura kr. dnsi Patates 25.000 ÖİO 22500 00 1688 00 15.000 tcllo 13500 00 Taze kabak 1013 00 5.000 kilo 4500 00 Taze bakla 338 00 4.000 tcllo 9200 00 Kiraz 690 00 6.000 kilo 10500 00 Taze erik 788 00 2.000 trtio Marul 3600 00 270 00 5000 Idlo Kıvırcık salata 8250 00 fi 00 9.000 kilo 23400 00 Taze sogan 1755 00 9.000 kilo Taze baş sof an 7650 00 574 00 1 ACI KAYBIMIZ 14 Nisan 1967 günü görevi başında ani olarak vefat etmiştir. Cenazesi, 17 Nisan 1967 Pazartesi günü öğle namazını müteakip Fatih Camünden kaldırılarak. Edirnekapı Şehitliğine defneöilecektir. tSTtHKÂM OKULU 2 3 4 5 6 7 7 Elazığ • Merkez Sinan köyü Elazığ Merkez Aksaray Mah Elazığ Merkez Ballıca köyü Elâzıg Baskil Eskibaskil Elazığ • Keban merkez Elâzığ • Baskil Sütlüce Elazığ Karakoçan Dumluyazı Ağm Merkez S. Suyu temini S. Suyu temini Kuyulu galeri ve kanal ıslahı Kaynak ve kanal ıslahı Kanal ıslahı Kaynak vu kanal ıslahı S. Suyu temini Kaynak ıslahı 77.758.07 45.228.28 115.583.70 265.113.11 56.804.91 104.595.38 77.592.47 98.336.55 198.680.01 5.138.00 3393.00 7.030.00 14.355.00 7.153.00 6.480.00 5.130.00 6.167.00 11.084.00 MEHMET SEVİMLİ Lv. Kd. Yzb. Fen Fakültesi Dekaniığından Fakültemiz Muıeraloji ve Petrografi, Genel Fizik, Denel Fizik kürsülerinde asistanbk münhaldir. isteklilerin hangi dilden imtihana gireceklerini belirten bir dilekçe ile 30/4/1967 tarihinde saat 10 a kadar Dekanlığa müracaatları ilân olunur. (Basın 13718/3954)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog