Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

(CUMHÜRİTET 15 Nisan 1967 SAHÎFE BEŞ "Porselenlerin yurda ğirıııesine IIİİİIIİ Türk İş temsilcisi basın toplantısı yaptı •»• • • • • • »» • • • • • • Yeni do/muş tarifesi •••»•»»••»••»••• ve dolmuşlann takip edecekleri yollar GÜZERGÂH S E M Kadıköy ÜCRET f ııliiiiiyı/., LONDRA FESTİVAL BALESİ SO\ TLMSİLLERİNİ VERİYOR Sehrimizde Şan sinemasır.da tcmsiller vermekte olan iinlii tngiliz «LONDRA FESTÎVAL BALESİ» diin akşamdan itibaren ikinci programı olarak: «Les Sylphides». «Gece Gölgeleri», «Le Corsaire» ve «Paquita» adlı escrlcri buyük başarıyla oynamaya haşlamıstır. 80 kişilik tam kadrosu ile olağanüstü değerde gosterilerde bulunan «Londra Festival Balesi» bugun 17.30. yarın 17.30 ve 21.30 da vereceği temsillcrden sonra Ankarada scyircilerin karşısına çıkacaktır. Resimde «PAGUİTA» balesinden bir sah ne görüliiyor. ürkîş Istanbul Birinci Bölge Temsilcisi îsmail Topkar, dün düzenlediğı basın toplantısmda, porselen sanayii konusunda hükumetin dikkatini çekmiş ve «Türklş, Tfirk Milleti yararına işleyen bir ticarî abiâkın teessüsünü ve kapkaçcılığa artık hükumetçe asla taviz tanınmamasını talep etmektedir» demistır. Turistik yerler için getirılen porselenlerin piyasaya sürüldüğune değınen Topkar, bu konuda şöyle demiştir: «Antalyada kurulması düşünülen 2 bin kişilik tesise, lııter învest firması vasıtasiyle gerçek dışı 131 bin dolar tahsis edilmiştir. Bnnun 16 bin doları ile 3 milyon 250 bin adet (11 va eonla) porselen getirilmiştir. Halbuki Z bin kişilik bir tesise, 115 bin adet porselen kâfi gel mektedir. tste bunun dışındakiler piyasaya sürülmek istenmek te ve böylece yerli sanayii birkaç çıkarcının hesabına baltalan maktadır. tşin daha acı tarafı ise. tahsis 1966 vılının baziran ayıııda yapılmış. şirket ise aynı yılın eylül ayında kurulmuştur. Bu da gösteriyor ki, kurulmamıs bir sirkete tahsis yapılmıştır.» Son olarak. «Türk işçisinin etneği ile kurulan bu tesisleri bir taraftan kurup, diğer taraf tan yıkmak için, birkaç çıkarcıyı kayirmak, bu millete hizmet manâsına gelmeı» diyen Topkar, «17 vagonla getirilen bu porselenierin yurda girmesine asla müsaade etmiyecefiz. lcap ederse Türk işçisinin meııfaati bakımmdan her türlü mücadcle yi yapacagız ve karsı koyacagız» seklınde konusmuçtur. T Üsküdar Pedagog eğitmenleri küçüklere şarkı soyletiyor, «Bir küçücük aslancık varmış...» Pedagoji Enstitüsü Çöcuk Yetiştirme Yurdu Beşiktaş "Geri kalmamızın asıl sebebi, para problemini bilmemezliktir..,, üksek Mühendıs Orhan PeKin, «Tiirkiye'de Para Meseleleri ve Sağlam Para» konulu konferansında, memleketimizin geri kalmasını zorunlu kılacak şartların hiçbirini taşımadığını belirterek, «Geri kalmamızın asıl sebebi. para problemini bilmememizdir. Geri kalmamıza sebep gösterilen bütün nedenlerin başında, yanlış para politikası gelmektedir» demıstlr. TtRK PARASININ yük çapta gerilemesine ve ithalâGERÇEK DEĞERl tın artmasına, dolayısıyla bütçe Pekin, Türk parasınm gerçek açıfının büyümesine yol açmaktadeğerinın, serbest borsadaki dedır. Bu yüzden Türkiye, nüfusuna ğeri olduğuna işaretle; hükümetleve imkânlarına oranla, dünyada rin resmî kurla parayı zorla deen fazla borcu olan bir ülke haline ğerlendirmeye çahşmalarının, bir gelmiştir. İhracatımız, 1 milyon memleketin geri kalmasmda başdoları bulduğu zaman, ihracatta lıca neden clduğunu söylemış, dadünyada en geri ülkelerin seviyeha sonra demiştir ki: sine gelmiş olacağız.» «Türk parasmın gerçek değeri ALMANYA'DAN ÖRNEK arasındaki bu fark, ihracatın biiFizik Talebe Cemlyeti tarafından düzenlenen Pen Fakültesi konferans salonundaki konferansuıda Orhan Pekin, Almanya'nın harbten 15 Nisan Muharrem 5 sonraki kalkınmasının, doğrudan doğruya para politikasıyle ilgili olduğunu belirterek, memleketımizde konunun henüz bilinmemesinden doğan mahzurları ve bu 5 20 12.14 15.57 18.48 20.25' 3.36 yüzden uğradığımız kayıpları, 10.5C 5.27J 9.10 12 00 1 371 8.50 dünya istatistiklerinden alınan rakamlarla belirtmiştir. Bütün afacanlar bir araya gelmiş Zeynep AVCI âleli'nin arka sokaklarından birinde, bir binanın bahçesi içiııe, sar bir baraka inşa edilmiş. Kapıdaıı giriııce, sevimli bir hol görii yorsunuz camlardan renkli ışıklar giriyor. Ufak, tahta vestiyerde, mini mini paltolar, şapkalar, eldivenler.. Saç barakanın topu topu üc odası var. Birinde yine mini mini yataklar, öbüründe tahta masalar, oyuncaklar sıralamnış, bir diğeri de «salon» olarak kullanılıyor» Daha bahçeden içeri girer girmez, neşeli çocuk sesleri, piyanoya eşlik eden kahkahalar duyuluyor. Biraz ilerliyorsunuz, barakanın ufak camları ardından afacan yüzler sizi karşılıyor, daha ilerliyorsunuz; ıçeri giri Taksim I Y yorsunuz, piyanonun önüne oturmuş bir genç kız ve etrafına sıralanmış 46 yaşları arasında çocuklar, kendilerinden geçmiş bir halde. özgürlüklerini tada tada şarkı söylüyorlar... Burası. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Pedagoji Enstitüsüne ait bir çocuk yetiştirme yurdu. Yurt denince aklıma hep, geniş, ka labalık, disiplinin en sertinin tatbik edildiği kocaman binalar gelirdi.. İki genç Pedagoji'linin yonettiği bu yurdu göi"ünce, bütün yurt kavramım, altüst oldu! Burada disiplin yok, ama kimse de itaatsizilk etmiyor; çocukların hepsi de birbirinden afacan görünu3oı\ ama bir lek asırı ses çıkmıyor; oyunun en hızlı yerinde, «toplanın, yemeğe» deniyor. siz haşan yüzlere bakıp, «Eyvah, bunlaı şimdi nasıl yemeğe götürülür?» diye düşünürken bir de bakıyorsunuz, kendiüklerinden oyuncakları toplayıp sıra oluyorlar. yemeklerinin başına oturuyorlar... Bahariye Moda Yoğurtçu Kızıltoprak Fenerbahçe Selâmiçeşme Oöztepe Göztepe Suadiye Bostancı Koşuyolu Acıbadem Gazhane Bağlarbaşı Şen Esenevler Pravantoryum îçerenköy Üs. Kadıköy Bağlarbaşl Kısıkh Üs. Çamhca Koşuyolu Kuzguncuk Beylerbeyi Çengelköy Anadoluhisar Kanlıca Çubuklu Paşabahçe Beykoz Levent Dikilitas Yıldız Harbiyc Şişli Taksim Ortaköy Kuruçeşme Arnavutkoy Bebek Bebelc E. Koleji Bebek ve Rumelihi»*rı Emirgtn Nisantaşı Pangaltı Teşvikiye Kurtuluş Feriköy Mecidiyeköy Levent Etiler Kabataş Taksim Galatısarıy Şişli Teşvikiye Kurtuluş Dolmabahçe Cağaloğlu Adliyesarayı Beyazıt Aksaray Fatih Kasımpaşa Besiktas Ortaköy Arnavutköy Bebek Galatasaray Taksim Şişli Teşvikiy* Kurtuluş Beyazıt Aksaray Cağaloğlu Tatih Edirnelc»pı Topkapı Şehremini Yedikule Bakırköy Veliefendi K. M. Paşa Fener Balat Eyüp Kasımpaşa Eyüp Ramı Gazi O. Pa?a Maltepe Eyup Tepebaşı Taksim Kasımpaşa Taksim Tepebaşı Karakoy Tak«im Tepeb»?ı Karaköy Şişhane Taksim K. M. Paşa Yedikule Topkapı Dolmabahçe Karaköy Taksim Galatasaray Edirnekapı Eminönü Eminönü Sirkeci Kurtuluş Şisli Teşvikiye Halıcıoğlu Sılahtarağa Dolapdere Kâğıthane Istihkâm Okulu Silâhtarağa Kasımpaşa K. M. Paşa Samatya Yedikule Zeytinburnu Bakırköy Edirnekapı Topkapı Rami Gazi O. Paşa Eyüp Çarşamba Dört Yol Taşhtarla Şişhane Taksim Havaalanı Florya Florya Sarıyer Kılyos Cihangir Sağmacılar Sağmacılar Sağmacılar Sağmacılar Taksim Küçükköy Taksim Yıldız Tabya Yıldız Tabya Fatih Aksaray Karaköy Küçükyall Maltepe Kartal Pendik Yskacık Çamhca Kız Lisesi Küçük Çamhca Eminönü Karaköy Tramvay Tramvay Tramvay Tramvay ve sahil yolu yolu csdde ve asfalt yolu Taksim Karaköy Eminönü Mucize nstitü'den mezun olan. İnci Gen cc ve son suııf öğreııcisi Gönül Erceıı. kiMneC'i öğretmenlcri Prof. Ret'ia Semin'lc birlik olup, bu afacanlan yola getirme alanında bir ınutizp yajratmışlar. Sabahın sekiz bucuj|undau. uğleden sonra saat 16.30'a kadar, 46 yaş arasında 18 çocuk. annelerine çektirdikleri ezi yetin onda birini bile genç eğitmenlere çekürmiyorlar. Oyun oynuyorlar. şaıkı söylüyorlar, «dünyamızi tanıyalım», •Milletleri tam yalım diye dersler görüyorlar, ma sal dinliyorlar, kukla oynatıyorlar hatt, parmaklarile boyaların içine dalıp sulu boya bile yapıyorlar. Bütün bunlardan da öylesine memnun kalıyorlar ki, akşam olunca, • Edirnekapl ^ben eve gitmek istemiyorum. bura sı benim ikinci evim> diye tutturuyorlar!.. Unkapanı Çocuk yetiştirme ve problem, çocuklan, «halletme». yolunda köklü bir eğitim görmüş olan Pedagoglar, İnci ve Gönül, çoğunluğunu Üniversıte öğretım Balat uyelerinin çocuklarının teşkil ettiği öğrencılerinden pck mem nunlar. Önceleri annelerinden Fener ayrılmak ıstemeyen, mızıkçıllk edenler pek çok olmuş ama son raları hepsi bu saç barakaya iAksaray kinci yuvalan gibi bağhtnmışlar. Öte yandan anne ve babalar da bu isten pek memnunlar.. Nasıl memnun olmasınlar, çocuklar itaati öğreniyor, bütün kurtlarım yurtta döküp. eve sâkin ve her sözü dmleyen ıyi ço Saraçhane cuklar olarak dönüyorlar. Prof. > Refia Şemin'in ıfadesine göre, » ebeveynlerin bir tek derdi var> mış, o da, çocuklar altı yaşlan X Tepebaşı m bitirip, ilk okul çağına gelince onlar için yurdun bilimsel ha J Tünel vasına uygun bir okul bulmak.. ^ E ( ••••••ııııııııııııııııııııııııııaıııııııııı ektuplar Akray'a tıırist bekliyoruz ama yollnr hozıık Deniz yollarından Turist beklemeğe hakkımız yok mu? 1967 senesinin bütün dünya için turistık bir sene olduğu herkesce malum. Edremit, Akçayda turistik yerlerin birincisi ve başte geldiği malum. Akçayda 4 senedenberi yapılmakta ve bu sene sezona açılacak Turistik koy de malum. Turizm belgesine havi 4 turistik motelden baska yüzlerce pansiyon ve otellerin de Akçav ve Edremitte turistlerin emrinde olduğu malum. Malum olmayan şey de Akçaylıların umduklan turistlerin gelip gelmeyeceğidir. Bunların sebebi de yolların durumudur. Bundan 6 ay evvel Turizm Bakanlığının sayın Müsteşar ve yet kililerle bu yol konusu konusuldukta bunlann en kısa zamanda yapılması ve yaz aylarında da Akçaya ve civar yerlere vapur seferlerinin yapılmasına çalısılacağını söylemişlerdi. Yetkililerden ricamız: 1 İpsala Eceabat, Avrupa Meyrem ana yolunun bu kısmımn onanlması, 2 Bahkesir Havran yolunun Ivrindiden sonraki viraj yerlerinin yapılması, 3 En az haftada bir gün, Akçay, Ören ve Ayvahğa yaz aylarında vapurun uğraması, 4 Bu turistik bölgeye yakın bir yerde uçak alanının yapılması. İzzet EGE Birden yirmiye kadar sıralanm's tahtalarla zihin eğitimi yapılıyor. ama çocuklar bundan habersiz zihin eğitimi yerine gemi yapıyorlar tmkânlar nisbetinde dikkate alınacak MÜŞTEREK PAZAR ve PLÂNLAMA Konularında ilmî araştırmalar yapmak gayesiyle kurulmuş buiuran «Üsküdar, Tunusbağı sokağl ilgı bekliyor» baslıkh yazı ilgililer tarafından incelenmıştir. «îhsanıye Büyük Mustafa Paşa Sokağımn inşaasının ilerki senelerde ımkânlar nisbetinde nazarı itibare alınmasına çalışılacaktır.» Bılginızı rica ederim. Rakım ZtYAOGLU BasınYayın ve Tariım Müdürii V. «Çop de, pı^lık de, Belediye de yerli yerinde» başlıkh yazı ılgıhler tarafından incelenmıştir: • Şıkâyet konusu Pangaltı Çımen sokak 169 numaralı arsa her zaman olduğu gibi yine 22. 2.1967 günü Teraizlık İşlerı Teşkilâtmca temizlenmis bulunmaktadır. Öte yandan çöp yığını olduğu iddia edilen kül ve moloz yağınları da 7 tonluk damperli bir kamyonla kaldtrılmıstır.» iktisadî Kalkınma Tesis'ine ELCMAN AUNACAK1IR. Alınacak elemanların İktisat ve Jşletme konularında Yiiksek öğrenim yapmış olmaları, yabancı dillerden herhangi birini iyi bilmeleri, erkeklerin askerük görevlcrini yapmış olmaları şarttir. Taliplerin aşağıdaki adrese şahsen müracaatları rica olunur. Pislik temizlendi IKTİSADI KALKINMA TESISI İdare ve Personel Müdürlüğü Sahne sokak Ali Han kat 5 Galatasaray İstanbul İlâncılık: 9779/3970 P Kimya Mühendisi Aranıyor Şişhane ' ı edagoji Enstitüsünün dinamik Profesörü Refia Şemin. 10 yıldır çeşitli gelirlerle ve Şişli şahsî masraflarıyla. plânını kurup, tamamlamayı basardığı • yurt ile ıftihar ediyor, Bütün gayesı de çalısan ve çocuklan j • Beyazıt Kendi yağı ile Bakanlığın cevabı (PTT'nin oyuııu, 15 gün önce Gölcük sonra Yalova) başlıği altuıda yayuılanan yazı üzerine, Bakanlığımızca gereken inceleme vapılmıştır. Tetkik sonucunda: 1 16/12/1966 tarihinde Adapazan merkezinde açılan operatöroperatris stajyerliği sinavına 16 müsabıkuı iştirak ettiği ve bu sınavı kazanan 13 müsabık arasında Fatma Taner Arıkan'ın 5. sırada muvaffak olduğu, bir ve iki sırada kazananlann Adapazarı merkezine, 3. sırada kazanamn da Gebze merkezine tâyin cdildiği, 2 Ankara'da açılan teknisyen kursuna iştirak cttirilen Gölcük merkezi memuru (Telefon hizmetleri) Ömer Uğur Çelebi'den inhilâl edecek kadronun kapatılması için 4. sırada kazanan müsabıka bu yer (Telefon hizmetleri) stajyerliği için teklifte bulunulduğu, kabul etmediginden. 5. sırada kazanan ve mezkSr yere tâyinini kabul eden Fatma Taner Arıkan'ın ilerde tâyini yapılmak üzere lüzumlu belgelerinin ikmali cihetine gidildiği, 3 Bu arada Yalova merkezi memurlanndan (Telefon hizmetleri) Bülent Çakar ile Nebahat Çakar'ın Söke merkezine nakilleri yapıldığından boşalan yerlerinin biran evvel kapatılması zarureti hasıl olduğu, bu itibarla, stajyer kadrosu yetersizliği bakımından derhâl Gölcük'e tâyini mümkün görülmeyen muaileyhaya, sınavda kazanış sırası gözönünde bulundurularak ve daha fazla işsiz kalmamasını teminen Yalova merkezine tâyine istekli olup olmadığımn soruldnğu, 4/2/1967 ve 14/2/1967 tarihli cevabi ılilekçeleriyle Yalova: merkezine gidemiyeceğini. Gölcük ve Adapazarı merkezlcıi iç n sıra bekliyeceğini bildirmcsi üzerine talebinin imkân husuliuıö» >ncelenmek üzere not atındığı, acıklandığı gibi adı gcçenin Gö!uk merkezin» ve 15 gün sonra da Yalova merkezine tayininin yapılmadığı, anlaşılmaktadır. L'laştırma Bakanlıgı îlllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIHI IIIMUIII lllllll.' Etibar.k Termik Santralkrı ve Ankara Merkez Kimya Lâboratuvarmda bilhassa yakıt, su ve yağ ile ilgili konularda gcrevlendirilmek üzere Kimya Mübendisi almacaktır. İşe alınacaklara 4/10195 sayıh karr.rnameye t^öre tahsil ve hizmet durumları dikkate alınarak yevmiye ve tazminat veriimesi mevzuubohistir. Müracaat edenler arasmdan; Askerlik görevi ile ilişkisi olmayanlar, Sağlık ve sosyal dunjrnları, işletmeler arasında İş seyehati yapmaya mâni olmayanlar, Fransızca, İııgilizce veya Almanca dillerinden birini bilenler, 30 yaşmı geçmemiş olanlar, tercih edilecektir. Taliplerin, Etibank Elektrik İşletmeleri Müessesesi Necatibey Cad. No: 11. Sıhhiye ANKARA adresine bizzat müracaatları rica olunur. (Basm 13772 A. S276'3955 Emek İşletmeLTD. ŞTÎ. Ulııs ve Emek Işhanlan îşletme MiiHürlügünHen 1 ü l u s tşhanında Atatürk Anıtma cepheli A. Blok 3 numaralı dükkân 21/4/1967 Cuma günü saat 15 de kapalı zarfla teklıf alma suretiyle tciraya verilecektir. 2 Şartnamesi tşletme Müdürlüğünden ( ü l u s tşharu A. BIOK 102) bedelsız olarak temın olunur. 3 Postadaki gecikmeler ve şartnarnesine uymayan teklifler nazarı itibare alınmayacaktır. 4 Îşletme Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ile gerektığı kadar meşgul olamavan annelere yardım ederek, ilkokul çağına erışmemiş çocuklannın bakımı ile meşgul olmak. aynı «amanda da Enstitünün çalışmaları sırasında aralarında, anne babaların başa çıkamadıklan çocuklan da topluma normâl bir kısı olarak yetiştırmek. <Daha bir kaç çocuk alabiliriz ama kimsenin eğitim sıs temimizden ve vurttan haberi olmadığı için müracaat eden olmuyor» diyor. Prof. Semm'in tâbırı ile «Ynrt kendi yağı ile kavruluyor» muş. Yemek ücreti ve bakım için, çocukların ailelerinden ayda 250 lira ahnîyor. Yurt Üniversite ile beraber açılıp, kapanıyor, yani 9 ay süreli. Genç Dedagog lar yaz avlarında öğrencılerinden ayrılmaktan yakmıyorlarmış ama «bîraz da tatil lâzım» gerekçesi ile üç ay yurdun kapanmasma karar verilmiş.. Saat 11.00 e gelirken Ynrda gitmiştik, bir hayli acele etme mize rajmen ancak ikiye dogru aynlabildik. Biz Kapıdan çıkarken saçları orgülü sarışın bir kız çocuğu, arkadaslarına döndü, chaydı yatma zamanı geldi, oyuncakları bırakahm» dedi!« Kendi kardeşımı yatırmak için uğraşan annemin. uyuya kaldığını. bizım afacanın ise kaçıp oyuna daldığını duşününce pedagogların ba^arısının önemini bir kere daha takdır ettim.. Beyazıt Yeşilköy Sirkeci Taksim Şişli Hürriyet M. Aksaray Topkapı Edirnekapı Fatih Edirnekapı > Hürriyet M. Edimekapı Beşiktaş Kadıkö " 1 Tramvay cad. ve asfalt Ziver bey Kajnşdağı asfaltı Tramva; cad. ve astalt Tramvay cad. ve asfaltı Tramvay cad. ve asfaltı K. Çamhca ve asfaltı K. Çamhca ve asfaltı K. Çamlıca ve asfaltı Serbest Kayıs dağı aafaltı Kayış dagı asfaltı Tramvay yolu Tramva yolu Tramvay yolu Tramvay yolu Tramvay yolu Sahil yolu Sahil yolu Sahil yolu Sahil yolu Serbest Serbest Serbest Serbest Yeni yol asfaltı Yeni yol asfaltı Yeni yol asfalt Akaretler ve Tramvay cad. Maçka • Bumeli cad. Dolmabahçe • Gümüşsuyu Gümüssuyu • Dolmabahçe asfaltı Gümüşsuyu Dolmabahçe asfaltj Gümüssuyu • Dolmabahçe asfaltı Gümüşsuyu • Dolmabahçe asfaltı Sahil yolu • Dolmabahçe asfaltı Gümüşsuyu • Sahil yolu Elmadagı yolu Elmadagı yolu Cumhuriyet caddesi Cumhuriyet cad. Vali Konağı Pangaltı yolu Pangaltı yolu H. Gazi caddesi Mecidiyeköy asfaltı Mecidiyeköy asfaltı Gümüşsuyu caddesi Serbest • Tophane Tophane • Boğazkesen caddesi D. Bahçe • Yeni yol asfaltı D. Bahçe • Yeni yol asfalU Serbest Yeni yol Babıâli caddesi Serbest Babıali caddesi Unkapam yolu Eminönü • Atatürk Bulvarı Eminönü Atatürk Bulvan Tophane • Fındıklı caddesi Tophane Pmdıklı caddesi Tophane Beşiktaş Tophane • Beşiktaş Tophane • Bogazkesen caddesi Top. Fınd. Gümüşsuyu cad. Tophane Dolmabahçe yolu Tophane • Dolmabahçe yolu Tophane Dolmabahçe yolu Babıali caddesi Babıâli caddesi yolu Babıâli caddesi yolu Hâl önü Atatürlc Bulvan Hâl önü Atatürk Bulvan Serbest Serbest Serbest Serbest Londra asfaltı Serbest Serbest Hâl önü • Unkapanı cad. Hâl önü • Unkapanı cad. Hâl önü • Unkapanı cad. Hâl önü Unkapanı Azapkapı Serbest yeni yol Serbest yol Rami yolu Serbest Topkapıdan Yeni yol Meyit yokuşu Meyit yokuşu Meyit yokuşu Unkapam Meyit yokuşu Unkapanı Meyit yokuşu Yeni yol Unkapanı Meyit yokuşu Unkapanı Meyit yokuşu Unkapanı Meyit yokuşu Unkapanı Bulvan Unkapam Bulvan Serbest Serbest Yeni yol Serbest Serbest Ataturk Bulvan Atatürk Bulvan Fevzipaşa Serbest Bankalar caddesi Bankalar caddesi tstiklâl Caddesi tstiklal Caddesi Istiklal Caddesi Kasımpaşa Kasımpaşa Kasımpaşa Hürriyetiebediye Hürriyetiebediye Hürriyetiebediye Serbest Yeni yol Serbest Serbest Serbest Serbest Saraçhane yolu ile , Yeni yol Yeni yol Yeni yol Yeni yol Yeni yol Yeni yol Serbest Unkapanı Serbest Aksaray • Londra asfaltı Aksaray Londra asfaltı Ayazağa asfaltı Astalt yol Harbiye Taksim » i » > Atikali Edirnekapı , 200 300 350 330 75 100 100 135 (Basın 13409 A. 2903/3947) ^ ••••••••••»•••••••••••••»••••»••••••••••»••»••»• ••••••»»••••••••<
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog