Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE DÖRT BIR KOPRU v e roportat Î OTY. İNSANLAR Kövlülev kofku içindeydi hnde tehdıtlerde bulunmujlardır Bır tarattan Anayasa muvacehesmde msan haklanna ve eşıthk prensıplerıne saj gı gosterme rnulahazası ıle, dığer taraftan mıllı gehnn halledar edıleceğı goz onunde tutularak alakah bakanlıkların, haksız mudahalelerı, janı asagı Norgah ko\u halkının haksız, kanun dışı ve zor kullanmak suretıvle mudahalelerın onlenmesıjle kop runun bır an evvel vapılaıak kojumuz halkının arazı«ınden kısa me^afede lavıkı veçhıle ıstıfade etrnek suretıjle huzur \e sukunun sağlanmasına delalet buvrulmasım alakah makara ve mercılerden en derın savgı ve baglüıklanmm talep ve istırham e>lerız » AL\K\LI B\KANLlGlN « M TARİHTE ÖNEMtl Sulfl manbağı Koyu halkından ıkı kışının dılekçe yollad'ğı Tarım Bakanlığı, avnı tarıhlerde «Aksılık vapan havvanların ancak kuvruklarının bukulebıleceğı» volunda bır yonetmehk hazırlıvordu «Ankara, (a a ) Tanm Bakanlığmca mezbahalar ıçın «kesım ve >uırae ışlerı yonetmelığı» hazırlanmıştır Yonetmehğe gore, havvanlar kesım salonuna tam temızlıklen japıldıktan sonra ahnacak aksılık japan hayvanlann \ucutlarına sopa ıle vurulmaj acak ancak gerektığınde kujruğu bukulecektır » Ah bu msan yureğı, sen neleTe, kadırsm1 . Bu sefer de valı alınış kalemı ehne, bakalım ne demış «tçışlerı Bakanhğına Ankara Çoruh nehn uzerınde ınşa edıl mesı ıstenılen kopru dolajısnle, tspır ılçesıne bağlı Suleyman bağı koyu ıle Norgah Bucagı halkı arasmda ıhtılaf çıktığı ve bu ıhtılâfın halH ıçın gereklı teşebbuse geçüdığı, her ıkı ko\un konu uzerınde uzlaşamadıkları ve gıderılmesıne de ımkan olmadığı, Kaymakamhk ce%abı \ azısından anlaşılmıştır Bılgüerınıze arzedenm 211966» «O ELLERt KIRILASI ZALtMLER » Mayısın 31 ı Yıl 1966 tspır'den bır mektup sahndı «Sajın Başbakan Suleyman Demırel>e Suleymanbağı koprusunun dunımunda bır hayh değışıklık var Değıçıklık var amma, neler oldu bu arada, neler' Işte bu mektuptan olanlara daır bır ozet « Koyumuzun muhtarı tspır kazasına çağnlarak kopTude kullanılacak malzemenın teshm ahnması ıçın muhtarı kasabaya ıstedüer Muhtarımız kasabaja gıderek tnalzemeii bır kamvona juklenerek koyumuz koprusunde kullanılmak uzere gıdecek ıken Norgah nahıyesı ve asağı mahaüe halkı, kasabada baskı japarak bu malzemenın kendı mahalle koprusune gondenlmıştır Bunun uzerıne tspır kavmakamı kovumuz muhtan \s bızlere dedı kı (hıç merak etme\m sızvn koprunuzun de Aapüması ıçın en kısa zamanda faahjete başlanacaktır ) Ka^makamın bu sozu uzerıne bızler de sabrederek beklevken koprunun japılması ıçın Norgah ko\lulerı Ankara'ya gıderek bızım hu koprunun yapılmaması ıçın her ne bahasma olursa olsun çahştıklarını haber aldık Norgah nahıyehler bu koprunun şu bakımdan >apılmaması ıçın çalışn orlar Kojumuz arazısının çoğu Çoruh'un karşı, yanı Norgah nahıvesıne >akm olduğundan, ılkbahar ve sonbaharlarda Çoruh nehn çoğaldığmdan bu nehırden gerek bız, gerekse hayvanlarımız geçememektedır Geçemejınce Norgahhlar buım bu arazılerımızı kendı hay\anlarını soyorlar Ko\umuz çok fakır çoluk çocugumuzun ıasesını, ku\vetlerımızle sırtlarımızda juk çekerek temın etmekteyız » Mektupta partızanlık orneklerı verılmekte ve bazı ısımler sıralanmakta sonra şo\le de\am edılmektedır «Kojumuzun degırmenını >aktılar kavak agaçlarını \e mev\e agaçlarını gecenın bırınde ke"tıler Ko\umuze bu\uk vaktınızı almak ıstemedığımızden kısaden bağhyoruz Şımdı sız buyuklerımiîden ıstemış olduklanmız, kovumuzde japılraasına karar venlen koprunun yapılması ıçın emir vermenızdır Norgah nahıyelılennın kovumuzu baskı altmda tutrnamaları ıçın llgılı makamlara emır \ermenızı en denn sajgılarımızı sunar, ellerınızden oper, Cenabı Haktan ı>ı gunler dlle112 Yırmıden fazl ımzd » "0 eiıerı fidanlarımıza nasıl kıydılar,, susta uğrasmakta ve şımdl ıs« de kopru japılması emrı gelmış buiunmaktadır. Suleymanbağı koyü önun» kopru yapıhrsa Beledıjemız sıntrına aıt Norgah mahaUelennın arazısı ve mer'aları bujuk zar rar goreceğı kanaatındeyız. Bu kopru meselesı mahallelerımızle, Suleymanbağı arasında daıroa munazaa ve fenalık tevlıd edeceğı aşıkârdır. Beledıyemız bu mer'aları ıslah ederek beledıyeve bır gelır sağlıyacağı goz onundedır ötedenberı altt yol kavşağmda bulunan ve tahrıbata yuz tut muş umuma mahsu» eskı kopru yerıne, geçen sene yem bır halat kopru yapılmış olup, bu kopru ıse Suleymanbağına yarıtn ki lometre mesafede bulunmakta herkesın ıstıfade edeceğl çekıldedır. Yenıden köprü yapılmasl içıa daha musaıt ve elvenşlı yerler bulunması ve kımseye zarar vef meyecek çeküdedır. Bu bakımdan munazaa ve fenalığl onlemek ıçın Suleymanbağı onune kopru yapılmaması, keşif >apılarak zarar ve zıyamn onun< geçılmesı hususunda gerekenler emırlerımzı arzederıtn. Beledıyı Baskanı» TC. BAYINDIRLIK BAK\NUGINDAN T.C. IÇtŞLERt BAKANLIGINA «Erzurum îlının Îspır Hçesu bağh Suleymanbağı koyu onu de Çoruh nehn uzerınde eman ten bır asma geçıt koprusu v pılması 1966 tatbıkat proğramı da buiunmaktadır. Ancak, bu koy cıvanndaki N gahlüarın adı geçen koprun yapılma'tna tnam olduklan bu yuzden bazı nahoş hareket re de tevessul ethkleri anla maktadır. Karayollan Genel Muduı ğunde, sureti eklı olarak t dım edılen yazıyla durum Eı rum Vahlıgıne arzedılmış makla beraber, Bakanhğım da bu hususta gerekh muzî retın gosterılmesını, gereken emır vermesı hususunu arz rım Bayındırhk Bakanı» Omurlerinin sonunda kopruve kavn^muun beyecanım y«şajan ıhtiyarlar Bunu Sualevmanbağh iki vıtandaşın kalennnden, açısınd»n gorelım «Bu kopru yapılmadığı t»kdırde şahıslarm kanun dı?ı faahjeüerı karşısında Anayasamızın vatandaşlara sağladığı eşıthk hak ılkelerı ıhlâl edılmış olacaktır Çunku kendılerının ırtıfa \e mdıfa haklanna hıç bır şekılde mudahale etmeyecegımıze daır her turlu teramah bugunden vereceğımızı ve de arzettığımız halde kanun dışı sıddete başvurmakta, kopru uzenn de şerıt hahnde dahı hıçbır kanun ve mzam dınlemeden ke«ıp su\a atacaklarını beyan etmektedırler Bu hahn devamı ko\umuzun ıstıfade haklarım \ok edıp, kalkınma çabası ıçınde kıv ranan ko> aıle İertlennı mağdur etmekte ve hatta bu haktan teraj a t etmezsenız kazaya. geçen volda sızlerı teker teker ımha ederek ve devamlı surette dover ve her turlu hakarette bulunur şek «ANVT4SA NİZAM* MUVECEHESlNDE » Sulevraanbaglı ıkı vatandaş, Kov îşlerı ve Tanm Bakanlıklarına 17 7 1965 tarıhuıde gonder<Jıı;ı dılekçede «dılek» faslını şo\le ozetlıyorlar «Dılek Kalkınma çabası içmde olan ko\umuz halkının ko\umuz onundekı Çoruh nehn karsı eıhetınde kalan arazıden fevkalade ıstıfademızın temını ve bu koprunun vapılması zararlı olrnadıgı halde, mudahale eden Norgah nahnesı aşağı Norgah kovlulermın haksız mudahalelerının onlenmesı ıle 1965 proğramına alman koprunun \ollar ıdaresınce bır an e\vel tesısının termnı talebıne mutedaırdır » AL BASTAN Bu dılekçe de dığerleri gıbı, »1 baştan butun olajı, anlat Kopru neden japılmasın' Yapılmadığı takdırde ne olacak' BtR tŞt Araçlar geçmesın dıje bozulan yollaıi zaman zaman jandarmalar onarıjor karak otlatmaktad rlar Bunun ıçın Norgahhlar bu koprunun japılmasını ıstememektedırler Norgahlüar zengın ve îspır kasabasında her daırede nufuzlau geçer kımseler olduklarından \e kendılen de CHP sme mensup olduklarından memurlar bundan ıstedığı gıbı hareket japıvermektedırler » KORKU Gecelen korkumuzdan dışarı çıkamanıaktavız Bu vuzden kojumuz muhtarı, muhtarlık gore\ınden ayrılmıştır Halen, kojumuzde muhtar yoktur Muhtar muhurlerinı teslım ederek ko>den de ajrılarak îstanbula nakletmıştır. Bu ne zulumî Bu ne devır' Sız bıhrsımz bızlen, bu sıkıntı ve lulum bu ıstıraptan kurtarmamzı Kıbnstakı Turk kardeşlerırmze Yunanlılar dahı bızlere vapılan zalımce hareketı >apmamışlardır Hadı«e>ı bır kerecık kendı gozunuzle gorsenız ancak ınamrsınız Gencecık Iıdanlarımızı o ellen kırılası zalımler, ıçlerı hıç sızlaroadan nasıl onlara balta vurdu' O iakır fukaranın ekılmış topraklarını nasıl çığnettı' Dertlerımız bujuktur, yazmayınan bıtıremeyız Sızlerın de AÎNI GCN Sulevmanbağlıların «Cenabı Hak'tan ıyı gunler dıledığı» Sulejman Demırel aynı gun, Izımtte konuşma yapıyor ve şojle dıyordu . «6 5 ay ıçınde buyuk Turk mılletının yuzu guldu, rahat bır nefes aldı » E\et, rahat nefes alınmasına alınıyordu ama, bazı yerlerde tıkanıklık vardı. Yme avnı gun, Hamıdo namlı mıUetvekılı (AP) Elazıg ın Maden üçesmde aşka gelmış, havaya kursun sıkıyor, Cape Kennedy'de Amenka, 3 ajakh uzay gemısını ay'a fırlatıyordu. NE DİÎORDÜ HOCA? «SEN DE HAKLISIN» Şımdı soz sırası Norgah'lılarda «T C Norgah Nahıvesı Beledıj e Başkanlığı 30 51965 Bayındırhk Bakanhğına Ankara îspır tlçesıne bağh Suleymanbagı ko\u onune kopru vapılması ıçın aj nı koy halkı bu hu Dişi Bond MODESTY BLAISE İSTA NBUL 06 25 06 30 06 45 06 50 ( 0 7 00 ,' 07 05 07 30 07 45 07 50 07 55 08 00 08 20 08 40 09 00 09 10 09 30 09 45 10 00 10 15 10 25 10 40 11 00 11 05 1145 12 00 1210 1215 Acılt* Proeram Turkuler Gecıdı t\ Konusma Turkuler Gecıdl <1\ Kove Haberler Turk Halk MuzıSı Haberler ve Hava durumu Kucuk ilanlM Stüdvo G den İstanbul da Bugttft Hafıf Munfc Pasadobleler Pıvano Sololart Doktorunuz Dıvor kl Sabah Sarkıları Sevllen Melodller Besüsl Nurten Innao tsn Turkuler Muzık Kutusu Bozkır RuzKarı Ozdal Kale den SarkıUt Arkaaı varın Kis« Haberler Sabah Konserı Darvas ve Arkadasları Bu Hafta Dınüveceklerinlı Kucuk ilânlar Dıvan S*zı BtuBra» • • » Curadan Oyun Havaları 1J30 Sulrvela Kutbav Evtıo TJvanıkoeludan Sarkılar 13 00 Haberler Resmi Gazeted» Buaun 13 20 Studvo G den 1' 10 Reklam Proeramları 15 00 Cumartesı Konserl 15 25 H Sonmezocak tan Sarkllar 15 45 Genclıu Saatı 1B00 Mac NnkU 16 45 Radvo Dans Orkestr»ıı 17 15 Kısa haberler v« K llânlar 17 20 Yurdun Sesı 17 îO Reklam Prosramları 19 00 Haberler ve H»v» durumu 19 40 Kucuk ilânlar 19 Jî Studvo G den 20 00 Serap Mutlu dan SarkıUr 20 15 Sızm Sectiklerlnlz 20 55 2* Saatın Olavları ve Kücük üanlar 21 00 Lıseler Arası Bıleı Yarısması 2130 Turk S Muzliı Konserl 22 00 Reklam Prograroları 22 43 Kucuk llânlar 22 45 Haberler v e Hav a durumu 23 00 Genclerle Basbasa 24 00 Kapanıs IST\\BUl. II R4DV.OSU 1155 Acıhs ve Proeram 12 00 Sizm ı o n 1îOO Tatll Melodnert 13 "Î0 Koncerto Saatı 14 00 NaDolıten Melodıler 14 15 Vaisler ve PolkalM 1410 Caz MUZSBI YARIN « A RTIK TAHAMMÜLUMÜZ KALMADIı 123456789 ı , , ğırtısı, küçuk suçlunun blı1 kaâaşı den dıledığı 6 Sağ v YUKARIDAN AŞ\ĞITA: 1 Bır çeşıt tufekler (çoğul). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b&tte (y rım), blr 2 Osmanlı padişahları, sadrı, tusaltılm azamlarrna vaktı>le boyle hıtap ederlerdı, tersi azınlıklardan birt «Kovu ne mensup bır erkek adıdır 3 rneselesıı «Buse alan ust ve alt agız kena sına ıkl rı» manasına ıkı soz 4 «Dunya Bır ! ışlennden bıkrruş ve bunalım 1 Kisı,bır çınde kalmış kışı» arüarruna ıkı dı 9 soz (birınci soz mılletlerarası bır UunKu Duımıı •• (eski u > terımdir) 5 Bır hayvarun bağul), vu SOLDAN S A G A : Tıffony JONES , MCf l l C O Ç O ğ l U konu ve resim; AYHAN BAŞOGLU BEYA2ÜUL • SO Gencler ıcın •u , 16 00 Cumartesı Konserl 1" 00 Ca^ Saati 18 30 Sonat Saatı 19 00 Cesıtlı Melodıler 19 30 Aksam Konseri 20 15 Genclerm Sevdıkleri 21 00 trnhı Sanatcılar 21 "0 Her Ulkeden H Sarkıları 22 15 Gece Konsen 23 00 Caz Tooluluklan 23 30 Se\Uen Melodller 24 00 Gece Yarısı Icın 00 30 Hafıf Muzık 0100 ProEram ve Kloamı. 1 Genç kız ve genç erkeklerln arasındakı yarenlıklerden (ıkl soz) 2 Bağırsaklan bozulmuş hastalara tavsıye edılen yemek, bır erkek adı 3 Bır şeyı blr yerden alıp başka bır yere ulaştarmak 4 Kokulu oüardan, baş kalarıyle hırıltı çıkarmış duruma duşme halı (eskı tenm') 5 Mart ayında kedılere tatü bır gezınü yerı olan yukseklık, guçlü ve dayanıklı 6 Başı rhat \e sakın bır duruma geltne halı (Osmarüıcal 7 Tersı «haksızlık i'apmaz» karşılığı bır sozüur topragı kazıp altust edış 8 Kaybedılen bır şeyı ^ulmava çalışma çabası bo>le adarru herkes sever 9 Çevnlmce mevsırrferden bınnın bır marıletı mejdana çıkar, bır malın satış degennın ozetlenmış şeklı, benzeT veya hayat ar S B 01 19 9 S Q OONICC 8UU NASIL HALLED1LECEK Vukandaki rakamlı bulma dece 4 lane anahtar (tpucu) ve 3 tone sonuç vardir. B karenin tçme 1 deo 9 a kadar uygun bıret rakam koyan lama, çarpnıa, çıkartma, bolme tşaretlenne dıkkat ede saga ve jukarıdan aşağıva bulmacada gosterilen sonuçlaı Biraz vaktınizı altr ama, boş vaktıımı buşça geçınniş ( ANKARA 06 25 06 30 07 00 07 05 07 30 07 45 08 00 08 05 08 10 08 40 08 4S 09 00 09 20 09 35 09 40 10 00 10 20 10 50 1100 1115 11 ">0 12 15 12 25 12 30 13 00 13 20 13 25 13 55 14 00 14 15 1515 15 20 15 33 15 50 1610 16 55 17 00 17 50 19 00 19 45 20 00 20 05 20 25 2100 2105 21 15 22 05 »« •» > Actli's Proeram Guna"vdın Ko\e haberler Cesıtlı sarkılar Haberler ve Hava durumu Sabah MuzıSı Ankara'da Bueün Kucuk llânlar Her Telden Kucuk ilânlar S GultekınMen Türtcüler Gunumuz Sorunlarıımz Sabah Konserı Kısa haberier ve X il&nl»! Arkası v m n N Demırvav'dan Oda Muzıgı Hafıt Muzık A Gazı Ayhan dan Turkuler Cocuk Bahcesl Konser Saati Kıbrıs Saatı . Kucuk ilânlar ' Meral Armasan ve Dündsı ' Balkan'dan Sarkılar Haberler Resmi Gazeted» Buffun Kav ID MektUDİarı Kadınlar Tocluluiu Haftamn Proaramı Cocuk Bahcesl Reklam Programları Kısa haberler ve K ilânlar Kemal Kar&sıüeymanoEİu'dan Turkuler Genclık Saatl M Guver'den Sarküar Dilek Kutusu Kısa haberler ve K. U»nlar Cocuk Saatı Reklam Pro(nraml»rx Haberler ve Hava durumu E Tooluluâundan Turkuler Uvkudan Once F KozmoBlu'dan Sarkılır Kucuk Konser 24 Saatın olavları ve Kücuk ılanlar 16 Soru Bıleı Yarısmajı Sanatcımız îse Soyluyor T B M M Saatı Ttaiva dan Muzık Arkadaş Islıkları ıçılemı>ordu Benı gunlerce kendı hahme bırar. larıra sonunda kusluge falan oos\ere lar : Bu sevdadan vazgeç arkadaş' Kanıma dokunuvordu Yanı kızı bırakayım mı' Ba«;ka çare var mı' Onu dıle duşurdum Erkeklığı Kesıp attılar : Sığar' Şaştım Sıgar mı 7 Sığar tabıî Erkeklığın bırı c kaçmaktıri Kesıp attım • Kaçan erkeklerden olmnaca Butun bunlardan sonra anlam tım kı bu ısı şerefım namusumla sıp atmak ışm ıçınden erkekçe çık çare voktur Bu çare de kendım baska^ı olamazdı Gende bıraktıl dan ağlasaiar da el gun es dost hısım akraba « Aşkolsun delıkan lerdı « sapına kadar eTkekmış şurdu ama hatasını da kanıvla ödı Sıkıyı gorunce kendını olduruı: lan aramamn asıi alçaklık olduı dum henuz o zamanlar Daldım Berdus'tan ıçerı îvıce uıamış sakalım, bnığın tam da benzıvordum bırtakım fı gereğı perışan artıstlere Tanhte bır sovalve Merthgın ta kendısı rme getırememı< getıremeMnce nı\la odeme^e kararlı bır vığıt' Barba doldur 'unu' îlk ıkıncı uçuncu dorduncu §ıtla kalem de vardı tçım vana tıtreve tıtreve acıklı bır veda m sev gılıve B05 bardağım doluyor, elım bardağa hınçla uza nıyordu Bardaklar bardaklarm ardında devrıldıkçe sınırlerun gerılıyor, gonış ufkum genışledıktetı başka, en olmıyacak şevlerı yapıverecegım gıbı ge lıjordu / Arkadaşlar Demek, dıyorlardı, ojle tantanalı bu: dugun yapacaksm kı yıllar >ılı soylenecek'' Toz kondurur muydum hıç' Sovlenecek tabı1 Oldu olacak bârı bır de ev yaptır» Gerekırse yaptırırım1 Fıyakalı bır de hususi araba? Tabı. Hızmetçı, aşçı, tışaklar Hızmetçı degıl hızmetçıler, aşçı değıl aşçılar, uşak degıl uşaklar' Aşçılardan bırı alafranga yemekler hazırlar değıl raı' Aşçılardan bırı ne kelıme"' Alafranga yemeklerle mezelen hazırlıyacak Isvıçreh asçıiar' Fuuuuuuuuu... Derken bır gun bır ağız dalajı, az kalsın kapışıyorduk Açlıktan nefesım kokuyormus da, kamımı doyunnaktan âcızmışım de, fiyaka mı yapıyormusum onlara da „ Aramızdan yıne kara kedı geçnujti. Tek başıma kalakalmıştım bu kalabalık dunjada Annem benımle ılgılenemıyeceğını açıkça belırtmış, yânl xest çekmıştı. Kızın babası rest arkadaşlarım da rest çekmce, op babamn elını Kızsa haber haber ustune : Ne vapsın vapsın benı buradan kurtarsın Onun juzunden babam bana zulmedıjor Adımı tıcari ıtıbanmı berbat ettın dıyor. Aman aman bır ıs bulsun Bak, onun juzunden dıle duştum Acısm bana' Çüdıracaktım t^ nerde\dı"> Kıme gıtsem de i<! ıstesem aldığım k3rşılık değısmıvordu «Yok'> V.O7. sunku harçh
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog