Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

sçj Tatlısu olaymm düşündürdükleri Bugün yüıbinlerce kişi 1 harbi proleslo edecek Elizabeth Taylor ve Richard Burton Kuzey Vielnant'ı ziyaret edecekler NEW YORK, (A.P. Radyolar) Bugün New Tork ve San Francisco'da, Vietnam savaşı aleyhtan Hd büyük gösteri yapüacaktır. i Polis, gösterllere 100 bin İle 400 bin arasında değlşen bir kalabahğın katılacağını tahmln etmiştir. New York'ta, Central Park'tan Birleşmiş Milletler binasına doğru büyuk bir yuruyüş yapılacak ve Birleşmiş Milletler önünde de bir miting tertiplenecekttr. New York ve San Frasisco'da numayiş var Türk filimleri neden kaıııesız ı TüRKJYE DIŞ BÂSîHBA ya sahnelerin tekrarlannıasıyla ıstenilen metraja uydurulmaktadır. @ Normal bir filim genellikle 15 gün gibi kısa bir zamanda tamamlanmaktadır. d Filimler önce sessiz alınmakta, artistler sadece ağızlannı oynatmakta ve bilâhare seslendirilirken mimikler konuşmalara uymamaktadır. O Yıllık 250 adet serit için konu bulma zorluğu, aynı hikâyelerin bazı rötuşlar yapılıp tek rarlanmasıyla halledilmektedır. SANSÜR HETETÎ BtLGÎSÎZ Yazısında Ankara'da sansür heyetine. de değinen Krause, çeşitli yollarla heyet kararlarının «Ayarlandığını» ilâve etmekte, heyetin ne istediğini esasen bilmediğini yazmaktadır. Berlin fi lım festıvalinde gösterilmesi kararlaştınlan bir seritte, kadın artıstin çamlar altmda geçen bir sahnesınin, ağaçlann çok yaslanmış olması sebebiyle filmin yurt dışına gönderil,emiyecek nitehkte olduğu mülâhaza edilmesini istihza ile karşılayan yazar, öte yandan açık sa M unanistandaki bntaranlar, Kıbrıs nynsmazlığını her defasında etkiler. UlusIararası alanda Kıbrısın geleceği müzakereleri akamete nğrar. Çünkü Ankaranın, Rum yönetimi ile doğrudan teması yoktur. Mesajlarını ya Atina veya B.M. Banş Gücü aracılığı ile iletir. tçte de Makarios, AtiSt. Raphael Fransa, (a.a) nadaki karısıkhsı fırsat bilerek ilm yıldızı Elizabeth Taylor emrivakilere kalkısır. I ile esi Richard Burton bu yaz Güneydoğn Asya'ya yaTürk kövü Tatlısudaki (Rumca I adı Maridir) son çarpısmalan I pacaklan gezi sırasında Kuzey ynkarıdaki gerçeklerin ısığında I ve Güney Vietnam'ı da xiyaret incelediğimizde, bazı dikkate de • etmek niyetindedirler. Ünlfi çif ğer sonuçlara varıyornz. I tin basın sözcüsü bu kadar açık Çarpısmaları kimin baslattığı* I laraış, fakat ziyaret taribinin he nı kesinlikle bilmiyoruz. Maka | nüz kesinleşmedigini, Amerikan rios, Atinadaki karışıklığı fırsat . hükumetinin bu geziyl menedebilerek, soydaslarımızın «devlet ' cegini söylemiştir. öte yandan, Washington • Aiçinde devlet» Türk mukavemet • bölgelerinden birini daha yık j merika Dışişleri Bakanlığı sözcü sünün bildirdiğine göre, Amerimayı düsünmüs olabilir. Soydasl a n m m n Tatlısu olayını Türk I kan vatandaşhğından vazgeçtiği Hükumetini askerî müdahaleye I ne göre Elizabeth Taylor Kuzey Vıetnama gitmekte serbesttir. kıskırtmak niyetivle yaratmış olSözcü, Elizabeth Taylor'un Romaları da mümkündür. I ma'daki Amerikan BüyflkelçiliHer neyse, havan ve bazuka I ların kullanıldığı dört saatlik . ğinde 11 Ekim 1966'da Ameriçarpısmadan sonra Türkler, sayı I kan vatandaşhğından affedilme ve ateş üstünlüğü karsısında bir I sini istediğini, bu isteği kannnıniktar geri çekilmeğe mecbur • lara aygnn oldnğn için bundan kabul kalmıslardır. Makarios ile Ada I bövle tngiliz vatandaşı daki tüm Rum ve Tunan Kuv I edileceğini gözlerine eklemiştir. vetlerinin Komutanı Grivas, sov I Bir Ingıliz vatandaşı olarak aktıtirazla dastarımızın terkettikleri mevzi | rıs Amerikaya hiçbir karsılasmaksızın basit bir ziya lerin isgalini kararlastırmıslar ve Atinadan izin istemislerdir. I retçi olarak girebilecektir. HaFakat Kanellepulos Hükumeti ' tırlanacağı gibi, bir buçuk yıl red cevabı vermiştir. • kadar önce Elizabeth Tavlor Pa ris'teki Amerikan BüyükelciliEli koln bağlanan Grivas öf I ğınde Amerikan vatandaşhğınkeye kapılarak dün geri aldıgı dan vazgeçmek niyetinden bah açıklanan istifasını basmıs, Kıbsetmiş, fakat bu tarihte, isteği rıs Rum basını ilk defa, hep bir kabul edilmemişti. agızdan Atinaya ateş püskürmeğe başlamıştır. tkinci bir ilginç I Askerî masraflar nokta da, geleneksel hasımlar | Makarios ile Grivasın gene ilk . tasfiye edilecek P I N T A DEL ESTE, (a.a.) defa Atinaya karsı ajnı safta | Amerıka Başkanlan, oncekı akbirlesmeleridir. Lefkose gazeteşam, ulusal guvenlik sağlanleri, Rum Millî Muhafız Teskimak şartıyla geri kaNn ve zolatının Makariostan mı. yoksa runlu olmayan askerî harcamaTunan Hükumetinden mi emir ları tasfıyeye karar rermislermlacafı sonınunun bir an önce dır. Başkanlar aynca, dış ticaçözümlenmesini istemektedirler. retten sağlanan gelirde esaslı Atina daima Başpiskoposa karbir artıs için isbirliginde bulun91 Grivası tutmus, eski tedhisçl I ma kararına varmıslardır. liderini Tunan çıkarlannın bek I Dünya Bankası çisi olarak Kıbnsta bulundurmuştur. Atina siyasi çevreleri, I Cezayiri geri çevirdi terkedilen mevzilerin isgalinin | CEZATİR, (ajı.) Petrol önlenmesinin zahiri sebep oldukıymetlendirmesi ğunu. Grivasın istifasinın aslın I kaynaklarını yardımda da Baspiskoposun usta bir plâ | için Cezayır'e mali nmın şeytanî bir şonucn oldn . bulunmayı Dünya Bankasj redgnnn ileri sürmektedirler. I detmiştir. Haberi veren Cezayır Basın Ajansı, Dünya BankasıTunan ve Rum kuvvetleri asi | nın bu karanm takbih etmiş ve kâr olarak Atinanın emriyle Tatbankayı siyasî mülâhazalara (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) I dayanan kararlar almakla suçlamıştır. Tuzak Gösterilerden önce bazı olaylar da cereyan etmeye başlamıştıı. Lâmba direklerinden birine asılmış olan bir gösteri afişini kopan p almak istiyen bir şahıs, afişin arkasına yerleştirilmiş olan küçük bir lntilâk maddesi İle yaralanmışıtır. Polis böyle tuzaklı afişleri tesbit etmeye çalışmaktadır. Gösterilere dlğer şehirlerden, çoğu üniversite öğrencilerl olmak üzere, binlerce kişinin katılmaya geleceği de tanmin edilmektedır. Bir grnp da, Vietnam harbtnl ve askerc abnmayı protesto İçin Central Park'ta celp kâğıtlannı yakacaklarını bildirmişlerdir. B!r çok nümayişçinin de ellerinde VIetkong ve Vietnam Kurtulus Cephesi bayraklan taşıraalan beklen mektedir. Nümayjşçilerl kontrol İçin ve çarpışmaları önlemek için 3000 polis görevlendirümiştir. F İtalya'nm Floransa jehrinde, 2000 yılında giyilecek kıyafetlerin defilesm yapan rooda yarabcısı Domenico Albion'nn, gazete ve mecmualardaki resim ve yazılardan ilham alarak hazırladığı modeller büyük ilgi toplamıştır. Gelecekte kadın ve erkek modasmın birleşeceğini iddia eden Domenico, resimde, modellerini aeyrederken görülmektedir. MANNHEİM, (a a.) annheimer Morgen adlı gazetede, VValter Krause irazalı bir yazıda Türk filimciligi hakkında ilçinç bilgi verilmekte, yılda 250 filim çevrilmesi hayretle karşılanmaktadır. Türkiye'de 650 sinemanın bulunduğunu kaydedip, bu kadar fazla sayıda filmın çevrilmesinin nedenlerini araştıran yazar, kalitesiz şeritlerin çok ucuza mal edilmesiyle bu ticarî imkânın gerçekleştiğini ileri sürmek tedir. NEDEN KALtTESlZ? Üç sütun halinde kaleme slınan yazıda, Türk fılmciliğinin ve filimlerinin kalitesizliği özetle şu şekilde belirtilmiştir: O Türkiye'de normal bir filim 20 bin marktan pahalıya mal edilmemektedir. O Senaryo bin ilâ 2 bin mark arasında bir fiyata yazdınlmaktadır. O En şöhretli yıldızlar rolleri için takriben 5 bin mark almaktadır. O Süresi ayarlanamayan filim, makaslann çahşması ve çık aşk v e şehvet sahnelerin» heyetin göz yummasını bağdastıramamaktadır. Yazara göre, erkekler müsteh cen sahneleri seyretmekten pek hoşlanmakta v e kanlanm, kızlarını sınemaya yollamayıp sade ce kendileri bu filimleri göpmektedir. Hattâ öyle ki, sinemanın yakınında bir kahvede oturmakta v e filmin müstehcen sahneleri başladığı zaman haberdar edilerek kısa süreler için aynı filmi defalarca seyretmektedirler. «Türkiye'nin Hollywood'u Istanbul'da bulunan film endüstri si saltanatı Türkiye'ye televizyon geldikten sonra sona erecek. tir. Televizyon, her yönüyle kalitesiz olan Türk filmciliği için yakında ölüm işaretini vermek üzeredir. EVİM ve Dx. EBDEM VARKUT Otulları ALİ TİMUB'un doğunıunu dostlarına bıldırirler. Hacettepe 1141967 Sovyel ordusu gençleşiyor MOSKOVA, (a a) oskova'daki batılı uzmanlan n tahminine göre, Sovyet Ordusunda önemli Komntanlıklarda büyük de|isiklik ler yapılacak ve bu mevkilere jençler getirilecektir. Ikınci Dunya Savaşından beri yuksek mevkilerde bulunan yaşh Mareşallerın emeklıye ayrümalan ve yerlerine 5060 yaşları arasında modern savaş tekniğıni bilen subaylann getirılmesi beklenmektedir. Bu şekilde, Ordu üçgeninin fist köşesinden ortalarına doğru, 500 kadar sobayın emekliye ayrılaca|i ileri sürülmektedir. 63 yasında bulunan Maresal Andrei Greşko'nun da bu plân çerçeve sinde Savunma Bakanlığına çetirildigi anlaşılmaktadır. ö t e yandan bakan yardımcılığına getirılen uç subay da, yerlerıni aldıklan subaylardan en az onar yaş daha gençtırler. Üçgenin üst kısımlarında degişiklik yavaş olmaktadır. Silâh b Kuvvetlerde en yüksek 12 komutanlıkta bulunanların yaşl a n ortalama 64'dür. Bunlar ara sında 70 yasında olanlar vardır. Londra Muhafazakâr İngillere oldu... Ortak Pazar'Ia ilgili kararını 10 mayısfa açıkhvacak LONDRA, (a a.) iyasî çevrelerden öğrenildiğine göre, İngütere hükumeti, Ortak Pazara girme konusundaki kararını 10 12 Mayıs tarihleri arasındaki Pentkot tatilinden önce açıkhyacaktır. Bu tarihte, kendisinin ve Dışişleri Bakanının Avrupa gezisinden dönmesinden ve uzman raporlarının incelenmesinden sonra Başbakan Wilson nükümetin kararını Avam Kamarasmda açıklıyacaktır. Bundan sonra, Parlâmento 13 Mayıstan 30 Mayısa kadar tatile girecek, 31 Mayısta Harold Wilson Kanadaya ve muhtemelen nashington'a gidecektir. Işçiler Belediye seçiminde yenildi • 15 Milyon Hmhk ikramiyelerin ilk çekiKşine katılabilmek için 7 Nisan akşamına kadar Bankamıza yatırmış olduğunuz tasarruflan ^. ^ M S DIŞ HABERLER SERVfSl LONDRA 1934 yılından berl Işçi Partisinin elinde olan Lond ra Belediye Meclisinde hakiraiyet Muhafazakârların eline geç miştir. 100 üyeli Mecliste 59 koltuk Muhafazakârdır. Muhafazakârların Londra böl gesı Beledive seçımlerinde sağladıkları zafer dun sabah erken saatlerde kesinleşmistır. Bu bol gede oylardan yuzde 13'ünün Muhafazakârlar lehine yer değıştırdığı belırtilmektedır. 17 seçim bölgesinden alınan sonuçlara göre 14 tşçi adaya karşı 32 Muhafazakâr seçilmistir. Buna göre, Muhafazakârlar fazladan 20 sandalye kazanırken hiçbir sandalye kaybetmemig, Işçiler ise 20 sandalye kaybetmiş ve hıç kazanamamıştır. Muhafazakârlar yalnız çekijmeli bölgelerde değil, fakat geleneksel olarak Işçi Partisine oy veren Hammersmith ve Waltamforet gibi seçim bölgelerihde de kazanmışlardır. Işçi'lerin kalesi sayılan Greenwich'te bile Muhafazakârlar uç sandalyeden ıkısıni ele geçirmişlerdır. muhafâza (Çekiliş tarihi: 30 Haziran) TÜRKİYE Sk. BANKASI laükbâllnizin emntaettdlr Yeni Ajans: 2870/3966 'TÜRK>LRELLİ'BİLDİRİSİ Î LI BILDIRISI î i i LASTIK FIATLARIMIZDAINDIRİM ÜMÜMT'EFKARA'ARZETMEKLE^BAHTİYARDIR., FİAT fJSKÎ F ı A T v J MEMLEKETİMİZDE İLK TÜRK LÂSTİĞİNİ İMÂL, EDEN TÜRK PIRELLİ, KURULUŞUNDAN BU YANA GAYRETLİ ÇALIŞMALARI NETICESI TESÎSLERİNİ TEVSİ EDEREK VERÎMLNÎ ARTTIRMIŞ, BEKLENEN HAYIRLI NETICELERE ERİŞMÎŞ VE BİR ÇOK MALlYET ÛNSURLARINDA MEYDANA GELEN ZAMLARA RAĞMEN NİHAÎ SAHŞ FÎATLARINDA BİR ÎNDİRÎM YAPMAK ÎMKÂNLARINI KAZANMIŞTIR. ÖNCELİKLE MÜŞTERÎJLERINE VE MENLLEKET EKONOMÎSİNE HİZMET ETMEYÎ KETrofSl"İ^E BİR VAZİFE EDİNEN TÜRK PÎRETLLT FİAT VE ÎNDİRİMLİ YENI FlATLARim E^Kİ 1 YJENİ fSKİ FÎAT fm <yı 3ADı ( T î p 4 4 DIŞ İÇ 34.34.34.34.34.34.44.44. DIŞ 2O5.« 245.< 274.320.3 13.364.3 18. K 32.« 32.» » 32.32.. İ 90n 5. 6. 6 7. 7. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 5. 5. 6. 6. 9013 4013 4013 2513 2513 0014 0014 5014 5014 0014 0014 6015 6015 0015 0015 4015 4015 7015 7015 0015 1015 1015 6015 6015 5016 0016 0016 5016 5016 6 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 i i 7 7 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 t, RL 39, RL 39, RL 39, RL 39, SE 58 SE 58, RL 39, RL 39, RL 39, RL 39, RL 39. RL 39, RL 39RL 39. SE 58 SE 58 RL 39, RL 39, RL 39. RL 39. TO 23 RL 39, RL 39. RL 39, RL 39, RL 39 RL 39TO Zi, RL 39 TO 23. SE SE SE 58 58 58 Ny Ny. Ny Ny Ny Beyaa Beyaz Bevaa Bevaz SE 58 5& 58 58 58 58 58 58 58 SE SE SE SE Ny Ny Ny Ny NY. 220.264.294.344.336.391.341.393.347.406.389.449.253.292.306.352.334.388.»3b.387.47 1.384.440.4b2.533.324. • II 1 E tBAD 7.5016 9.O016 7.5017 6.0018 7.0018 0PRJ 10 8 TtP ZS 82 MT06 ZS 82 ZS 8 2 •«01 83$.« 776.» WL« K e&.| 3*.»' j 63,İÎ ETBŞ 32.32 • 41.41.. . Bevaj Bevaa B^yaa Be.vaa Bevaa SE SE SE .SE SE Sh SE SE SE 58 58 58 58 58 58 58 Ny Ky Ny. N\" Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny *y Ny Beyazi BeySzJ Beyaz* SE SE SE 44. 44.44.44.34.• 34.* 34.34.34.34.44 44.44 44.44 44. 44. • 366.' 322." 378.362.418,. 235,272.' 285' 327.311. 361. 3 13. 360. 438. 3 56, 409. 429. 495. 301. 305 321. 367 Jl 4 l.« 41.1 1 A l.«t II 41." • 5 32. • J ! 52.• 32.. n 32. H İf 11 t» Ik II II II 8 8 8 ZS 82 Ny *iy VBB.* S3L« 4! • 64.49.36.» 49. * 59. OTOBUS VE KAMYON LASflKLERÎ 7.0020 7.5020 V.5020 7.5020 8. 2520 8. 2520 6.2520 9 0020 9 0020 9.0020 10 0020 10. 0020 10 0020 11. 0020 11.0020 11.0020 12. 0020 12.0020 12.0020 10 12 12 12 12 AL 10 AL 10ZS 8 2 AS 2 2 . ' PE 57 ZS 82 AL 10 AS 2 2 . ' Î>E 51 ZS 8 2 A L 10 AS 2 2 . P E 57 ZS 82 AL 10 AS 2 2 . PE 5'ı ZS 82 AL 10 AS 2 2 . PE 57 ZS 8 2 AL 10 PE 57 AS 2 2 ZS 8? ZTS 82 Ny Ny • ii sı II E 12 12 12 Ny Ny Ny Ny 32. 32.41. » 11 12 14 * 14 41.. 41. !7y NY 41. 41. 4 141 ii n " II 11 (1 II SE 'tXT MT fl II 06 06 Ny Ny Ny Ny N.v 34. 3434. 44. 44. 328.346.394. 32 32. 32. 41. 5 İ II " II II II II 14 14 14 14 16 16 Ny Ny Wy 404 375. 4 1. 11. 0022 11 0022 12 0022 16 14 Ny • 16 16 ZS 82 6^3.. 'ftsT. .967.. 899.76»988.*062« 76.t040.« ' .118,. T6.. 986.lt.060, • 104.. > 1 J l|. 16S.«• ' 104. i j L 0 8 4 . . 1.224.. 104» j L 138.104. • 1L 125.1 209,« 104. •, 1 1.236.. 1.329.« 1.388.. 104. >• ! l. 29 L j 1.555.136.1.673.. : 136. 1.838. 1.709.1.794.136i 1.929.. 1.904160. 1. 77 I' 1.946.160 2.0922.040.160. • 2. 194. 160. • 2.22L 2. 066. 160. 2.254.' 2 424. 160. 2380.2 539 2.061. 174. • 1. 916. 174 2 265. 2. 106. £420. • 218. 2. 25i, s ! 71.71.71.97 97.97.97. 97.97.127 127.127.149.149 149 203. 149.149.149162 • 162. TRAKTOR KAMYON T 6 7014 6 7015 6 7015 6 7015 7 .5015 '7 .0016 7 .0016 7 .0016 '? 0016 7 5016 7 . 5016. LASTİKLERİ VE HAFİF YUK VASnSfttKRI LASTİKLERJ* a 6 8 8 8 RL 39 ZS 82 ZS 82 MT 85 TR 4 1 ZS 82 MT85 ZS 82 MT 85ZS 82 Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny Ny tSt: 4444. • 398 367. 4 1. 4L 41. 41 41. 41. 41. *. ii 1 • 1 5 n 6 6 8 8 8 5 435. 459635488512.535.564.6*12 i MT8â 2& 641. 44405. 427 4444.59 L 454 44 476 44.498 44 44 1 524 44 iib% 4 4 . ' 596 < II II II II II 6 0016 7 501» 4 0019 6 6 4 '6 8 • ü • II II II II 4 1. 41 41 11. 8 II ü II II 6 0019 »1326 10 28 11 28 12 28 13 28 ,1330 1430 1136 6 6 6 6 6 6 TD TD TD TD TM TM TM TM TM TM TM TM 27 27 27 27 52 52 52 52 52 52 52 52 '26?. 1344 {576 22"» •418 • 3 4 " > 248 32O. 34 536 56.' 21i. 22 388. 36' 32.32 • 53 • d 708 1.071. 1.2«2 1.475 ' 1 734 * 765 1*6. 116 1&5 185.218 250 1S9 ! n?58S. 21. 34. 148 108 995. •l. 193. 1.372. 1.613. 1 641. 1996. 108. 172. 172. 203. 233. «,696i E III llllllll l l l l ııııııuuuı IUUIUUİ IUUIIU1UUUIımnmn uuuıuıııu YENİ İNDİRİMLİ FÎATLARIM1Z 17 NİSAN 1967 TARİHİNDEN HIBAJfiEN ıvıER'ÎDtR myyilllllll •ıııuııııımıııaıııııııiS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog