Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

En Büyük Yazarların En Güzel Eserleri Ayın kitabmı sunar! > Dünyada en çok okunan şaneser ÖRÜMCEK (Goncourt Armaganı» yw».tbgı ao bîr nıacent HENRl TROYAT * MEYHANE 43. yıl sayı 15339 KURUCUSÜ: YUNUS NADİ Telgraf ve tnektup adresi: Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 romanım sunar. Cevıren H VAJtOĞLU • yaldızlı (î^öv kabartma »&S' (\\)\7fc N b e zcllt|j 12,5 L miNEVl Cumartesi 15 Nisan 1967 Lüki cL'Ui 336 sayfa fiatı 12,5 üra. BUtün kitapçılardan arayînız. \ Ödemeli gönderilir. İTİMAT KİTABEVİ Narhbahçe Sok. ^ o : 19 Cağaloğlu İstanbul. ' \• Feza: 1086/3986 Feyzioğlu ve arkadaşları, bugün Kayseri'de yeni bir gövde gösterisi yapacaklar ikisi Polis 6 yaralı var Sekizler Genel Merkez îatışması son safhada "Vicdan sahibi,, CHP'liler harekete geçmeğe çağrıldı ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) 14 Nisan 1967 Cuma gunu olan ün, (16 nisan 1967) tarihli ve 58 nzalı bir bildiri yayınlayan 8'ler e taraftarları ortanın soluna karı daha önce ileri sürdükleri iddia e ithamlan tekrar etmişler. •Memîkete ve partiye karşı vazifeleriin gereğini yapmış parti mensup ırının tasfiyc gayretleri karşısına« vicdan sahiplerinin kayıtsız ka îmıyacaklarından emin oldukları ı belirtmişlerdır. Özellikle «L'lus gazetesinin tuum ve davranışlanmn, bazı yazar arın yazılarının, Genel Merkez yö leticilerinin beyanlarının hedef aındığı bildiride «(Ulus)tan ayn oarak bazı Parti Meclisi ve Merkez tönetim Kurulu üyelerinin ilgili lduklan ve CHP ile irtibatlı görü en dergilerde partimizle ilişiği oan kalemler, açıktan açığa sosyaizm ve marksizm propagandası yap nışlatdır» denilmektedir. Genel Sekreter Ecevit'in konuşnalarının «Kurultay kararı ve CHP ;örüşünün dısına çıktığı»nın öne lürüldüğü bildiride ayrıca, «CHP ıin sosyalist bir tnaceramn vâsıta(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Sakarya 11P toplanüsmda Nurcular dün hâdise çıkardı ADAPAZARI (Özel) Sakarya TİP İl Teşkilâtının, dün düzenlediği kapah salon toplantısında, bâzı kimselerin müdahalesiyle, hâdiseler çıkmış: 2'si Polis olmak üzere, 6 kişi yaralanmıştır. Olaylara sebebiyet verenlerin; Nurcular ile bâzı İmamHatip Okulu öğrencileri olduğu ileri sürülmektedir. «Kahrolsun komünizm» sözleri arasında başlayan toplantıda konusan milletvekiü Sadun Aren'e, «Hür riyeti sever misiniz?»' diye sorulmuş Aren de «Elbettc Biz Türk sosyalizmini, yâni yerli sosyalizmi yerleş tirmek istiyoruz» demiştir. Bunun üzerine Nurcular, «Hayır, tslâm sosyalizmi..» diye bağırarak, hep bir ağızdan «Dağ Başını Duman Almış» marşını söylemişlerdir. Sunay, Amerika gezisinden Ankara'ya döndii ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başkan Johnson'un davetlisi olarak Amerika'yı ziyaret eden Cun» hurbaşkanı Cevdet Sunay, dün saat 17.40'da, bir Amerikan yolcu uçağiyle yurda dönmüş, «Kalkınma a* lanındaki gelişmelerimizin, Amerika'h dostlarımvz tarafından dikkat ve takdirle ızlendiğini gördüm» demiştir. Esenboğa Havaalanında askerî törenle karşılanan Sunay, 21 pâre topla selâmlanmıştır. Uçaktan neşe li bir şekilde inen Sunay. kendisini karşılayanlarla teker teker selâm» laşmış, uzun sohbetlerde bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Sunay ve eşini, Senato ve Meclis Başkanlan ile Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komutanları ve yabancı ülkelerin Türkiyedeki Büyük Elçileri karşılamışlardır. înönü, Ecevit ile yarım saatlik bir gezinti yaptı ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) CHP içinde olağanüstü kurultay yaklaştığı sırada 8'ler ile ortanın solu ekibi arasındaki mücadele sertleşmiş, karşüıklı ithamlar ağırlaşmıştır. Meclis kulisinde 8'lerin kurultay dan önce CHP den aynlmağa niyetli olduklan, kendilerini destekleyen CHP li Parlâmento üyeleri ve diğer partilerden milletvekilleri ve senatörleri tophyarak bir parti kııracakları. bu yolda temasta bulundukları yayılmakta, söylenmektedir. Gene belirtüdiğıne gore kurulacak bu partinin Meclis Ana Muhalefet Partisi haline gelecek bir çoğunluğu sağlaması için büyük çaba sarfedümektedır. Öte yandan 8'lere yakın çevrelerde Ecevit ve arkadaslarına ithamlar yağdınlmakta, ortanın solu ekibinın «Partiyi yolundan saptırdığı» ileri sürulmektedir. Türkiye Elektrik Kurumu tasarısı Komisvonda onavlândı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Elektrik Kurumu kurulmasına dair kanun tasarısı dün Millet Meclisi geçici komisyonunda kabul edilmiştir. Türkiyede elektrik enerjisi ile ilgili işleri bir elde düzenliyecefc bir kurum kurulmasrnı öngören bu tasan.yakmda Meclise sevkedilecektir. Tasarının komisyonda kabulü dolayısiyle geçici komisyon başkanı Cevat Önder (AP.) bir basın toplantısı yaparak tasannın esaslarını açıklamışıtır. Tasarının esasları özetle şöyledir: «Q Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) adt altında 13 ya da 15 mil yoıı liralık bir «arlığa sahip bir iktisadi devlet teşekkülü kurulacaktır. Bu teşekkülüu bünyesine elektrik etüd idaresi, Etibank ve Devlet Su İşlerinin elektrikle ilgili bölümleri alınacaktır. B TEK eğer elektrik enerjisi üretirai ağırlık taşıyorsa baraj ya pacaktır. EİTEK özel sektör ve devlet te şekküllerinin imkânlarım gözönüne alarak elkktrik, makine ve teç hizatı imal edebi'cektir. D Köy elektriklendirilmesinde TEK'e görevler verilmistir. Bu \ş için gerekli para bir döner fondan temin edilecektir. B Belediyeler istedikleri takdirde TEK bünyesine girebilecektir. O Elektrik fiyatlarının Türkiye çapında tesbitinde TEK etkili olacaktır.» GAZETECİLER PİSTE GİRMEDİ Sunay'ın uçağı alana indikten sonra gazeteciler, piste girmemiş şeref salonunun yanında bekleyerek, töreni uzaktan izlemişlerdir. Bilindiği gibi Sunayın Amerikaya gidişi sırasında alanda müessif olaylar olmuş. gazeteciler tartaklan mıştı. Siyasî durıım büsbütün gerginleşti «Sizferi ö/düreceğjz! » Nurcular ve İmamHatip Okulu öğrencileri TİP Genel Sekreteri Rıza Kuas'ın kcnusması firasında ise, «tstiklâl Marşı» nı soylemiş; buna, Kuas da iştirak "etmiştir. Kuas. daha sonra, «Bağırmakla meselelerin halledilebileceğini zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. Fikirlerin açıkca tartışılması, demokrasinin icabıdır» demiştir. Aleyhteki tezahüratla birlikte sınema salonunda yer yer kavga başlamış, bu arada sahneye jilet ve bıçak atümış, TİP Sakarya İl Başkanı Muzaffer Şatır'a bıçak çekilmiştır. Netıcede; imamHatıp'H Vahit Tanır ile Mustafa Demir bıçakta yaralanarak Hastaneye kaldırılmıştır. Yaralananiar arasında 2 Polis Memuru ile TİP'li Orhan Çakır ve bir vatandaş bulunmak tadır. Olaylar, 30 kadar Polis tarafından bastırılmış, toplantı tatil edılerek salondakıler, dışarı çıkartılmıştır. Nurcular, salondan çıkarılırken, «Sizler komünistsiniz. Bu salonda öldürecegiz sizleri!» diye tehditte bulunmuş, bu arada TİP milletvekilleri, toplantının yapıldığı sinema salonundaki Dilmen Pastahanesine sığınmışlardır. Polis, Orhan Çakır, Mehmet Oflak, Ferhat Balaban, Mustafa Demir ve Doğan özgül'u uezarete almıştır. DEMECİNİ «AA» ye «TRT»YE VERDİ Cumhurbaşkanı, şeref salonun da gazetecileri kabul etmemış, «Anadolu Ajansı» ve «TRT» vasıtasıyla verdiği demeçte, «Milletlerarası doştluklar karşıhkh sevgi ve saygıya, devletlerarası ittifaklarla bHnlann eanlılıft siyasî realitelere dayanırlarsa, de|er taşırlar. Ziyaret iııtibalarım bu açıdan çok müsbettir ve teyit edicidir» demiştir. Mücadele, Meclisten dtşarı tofiyor CHP çevrelerinde 8'ler tarafından şimdiye kadar CHP Grup toplantüannda parti meselelerinin ele alınmaya kalkışıldığına işaret edilmektedir. Propaganda aracı ola rak kullandıkları ileri sürülmekte, ancak bilindiğı gibı son ıkı grup toplantısı teşebbüsü ortanın solu ekibinin ve onlan destekleyen ılımlı parlâmento üyelerinin engellemesı üzerıne çoğunluk sağlanroavarak yapıla(Devamı Sa 7, Sü. 2 de) Yunan Millî Meclisi feshedifdi; genel seçim 28 Mayıs'ta CAĞLAYANGİL PARİS'TE KALDI (DIŞ HABERLER SERVİSİ) P.\RÎS, Sunay'la beraber Paris'e gelen Dışişleri Bakanı Çağlayangil, NATO ile ilgili temaslarda bulunmak üzere, burada kalmıştır. Çağlayangil, bu akşam üzeri Türkiye'ye hareket edecektir. tiazırlılc ilerliyor C.H.P. olağanüstü kurultayının arifesinde 8'ler, bir yandan 'Î6'lardan artakalan parlâmento üyelerini arkalarına alarak, öte yandan gövde gösterilerine girerek, delegeler üzerinde etki yapraağa çalışıyorlar. Aslında bütün bu saçma sapan gösteriler hata kefesini agırlaştırmakta ve gittikçe sabırsızlanan teşkilâtı büsbütün sinirlendirmektedir. Ama onlar, ya etrafı göremedikleri için gidişatın farkında değillerdir, ya gereksiı can kaygısı, hata üstüne hataları yığmaktadır, ya da Kurultay sonrasındaki faaliyet bakıtnmdan şimdiden bazırlığı yoğunlaştırraışlardır, zemin yoklama işine girişmişlerdir. 8'lerden bazılannın ve onların arkalanna takılan parlâmento üyelerınden bir kısmının biz, gidişatın farkında olmadıklarına, kendi küçük dünyalaruıın etkisi altında oİ3yları iyi değerlendiremediklerine inanıyoruz. Bir kısmı ise çıkmazdan kurtulması imkânı bulunmayan insanın psikolojisi içindedir. Battı balık yan gider peşin yargısıyle sağa sola saldırmaktadırlar ve saldırırken, yine aynı psikoloji içinde kendi kendilerini inkâra bile gitmektedirler. Katarı çekenlerle çckilenlere öncülük yapanların hesapları ıse başka.. Ihtiraslarını gemleyemiyen, tnönü'den sonrasında Halk Partisinin parçalanacağını hesaplayan bazıları için yeni bir siyasi teşekkülün gösterilerle, toplantılarîa temeli atılmak isteniyor. Temel'in harcı malum çevrelcr tarafından hazırlanmaktadır ve ana fikir ikili parti sistemine döndürülmesi düşünülen Türkiyede, A.P.'nin karşısına, sadece amblemi değişik bir diğer siyasi teşekkülün çıkarılmasıdır. Koalisyonlar döncminde ve özellikle 22 Şubatia 21 Mayıs olaylanndan sonra ortaya atılan bu likir, önce C.H.P. içinde geliştirilrnek istendi. Ne var ki, tsmet Paşa'nın «ortanın solu» politikası, gelistirme çabasına girişenleri geri çekilmeğe mecbur etti. Seçimlerde alınan kötü sonuç ve tnönü'nün, etrafın telkinleriyle, tereddüde duşmesi, Halk Partisini birbirine paralel çift partili sisteme uyacak şekilde nötralize etme çabalarını yine artırdı. 1965 seçimlerinde Genel Başkanın ortanın solu'nu bir kenara itrnesi, asltnda bu tereddütlerden ileri gelir. Ama politikanın bir yana bırakılmasına rağmen büyük seçimlerde Halk Partisi biraz daha geriledi. Sonucu, bir kısmı nurculuk tema'sının islenmesine bağladı, bir kısmı ise sola yatkın bir politikanın mukadder âkıbeti olarak gördü. Oysa mesele ne o zamanlar, hayli bulanık olan sola yatkın tutum idi, ne de nurcnluk tema'sı. thtiyarlamış Halk Partisinin sırtına, geçmişinkilerden ayn olarak thtilâlin kusnrları da yüklenmişti. Son hükumetin statik kalması, cansızlık göstertnesi taraftarlannı hiç değilse seçime katılmamaŞa itmişti. Üstelik C.HJ., değişen Türkiyede eski eşraf partisi hüviyetiııe yine bürünmüş, 1955 ten sonraki, aşağıdan yukarıya. kurnluş yerini yine katı ve yukardan aşağı görünüşe bırakmıştı. Doğrusunu söylemek gerekîrse, birtakım eskimiş, marifetleri köyde kentte dillere destan kisiler kademelere hâkim olmuşlardı. Bütün bunlar ve bunlann benzerleri idi Halk Partisinin hezimet sebepleri. Seçimlerden sonra Genel Başkan ve genç grup, C.H.P.'nin içinde bulundnğu durumu iyi değerlendirdiler. 18 inci Kurultay bünye değişmesini tasvip etti ve yeni kadro işbaşına geldı. Tasvip olayı ve yeni kadronun yönetime geçmesi, A.P.'ye paralel bir CH.P.'nin devamında çaba gösteren malum çevreleri de başka bir yola sevketti. Zaten Kurultay öncesinde ihtimallere karşı işin hazırlığı yapılmış, amblemi değişik partiyi kurabilecekler, kimisi bilerek, kimisi bilmeyerek, kimisi de C.H.P.'den ümidini kestiği için ortaya kataraman edasiyle çıkmıştı. Üstelik Grupun büyük kısmını ellerinde tutuyorlardı. Harekete geçtiler, bugünlere kadar gelindi. Şimdi son taazırlık safhasındadırlar. Toplantılar, bildiriler. yakınmalar, sosyalizm tartışmalan hepsi hazırhğın içinde ve hazırlığın teferruatı. Vanlmak istenen ana amaç, tnönü'den sonrasında, eski sornmluluklan üzerinden atmış o biçim bir teşekkülün kurulması ve bugünkü A.P. C.H.P. dengesinin yerine, fonksiyonu sadece iktidar kavgası olan, kurulu düzencilik paralelinde iki partinin Türkiye siyasetine hâkim olmasıdır. Gerisi lâfı güzaf... ATINA Ikincı Dünya Savaşından sonra sekizinci Yunan Parlâmentosu dün feshedilmiş ve genel seçimler ilân edilmiştir. Saat 14.30 da Bakanlar Kurulu toplantısından çıkan Başbakan Kanellopulos, Meclisin feshedüdiğini, genel seçimlerin 28 mayısta yapılacağını ve yeni Parlâmentonun 5 temmuzda toplanacağını açıklamıştır. Seçimler şimdi iktidarda bulunan ve Mecliste guven oyu almadan Meclisi fesheden sagcı ERE hü kumetince yönetilecktir K. DAPONTE bildiriyor SAŞILIK AMELİYfiTSlZ TEDAVİ EDİLEBILECEK Federal Aunanya Hükumeti, İstanbul Üniversitesinin Çapa Göz Kliniğine, tekniğin en yeni buluşlanndan, şaşılığın tedavisinde ve körlük yapan göz tansiyonunun erken teşhisinde kullanılacak modern âletler hediye etmiştir. Ayda, 100 150 şaşı gözlü hastanın. bazan ameliyat yapılmadan, bazan da ameliyatla beraber gözüne antrenman yaptırarak tedavi edilmesine yarıyacak modern cihaz, önümüzdeki haftadan itibaren kullanümaya başlanacaktır. Türkiye'de körlüğe sebebiyet verme oranı yüzde 4O'ı aşan ve önceden anlaşılması çok güç olan göz tansiyonunun erken teşhisinde, kullanılan âlet ise, personel yeterli olduğu takdirde, ayda 100 • 150 hastayı kontrolden geçirilebilecektir. Her iki cihazın değeri, 54.000 liradır. (Fotoğraf: Tulay DİVİTÇİOĞLU) Başbakan Kannelepulos, dün gece Radyodaki konuşmasında, Meclisi feshetmesinın nedenlerini anlatmıs ve Merkez Birliği Lideri Papandreuyu suçlayarak, «Yunanistan'ın gecirmekte olduğu zor günlerin atlatılması için dost ve rakiplerinden yardım» istemiştır. Ana Muhalefet Lideri Papandreu ise, dun geceki beyanlarmda. «Artık seçim saatinin çaldığını» soylemıs. hükumeti ve Kıralı tehdit etmistır. Dün gece Atina Üniversitesi önunde toplanan 2 bin kadar solcu öğrenci, Hükumet ve Saray aleyhinde gösterilerde bulunmuştur. Öğrenciler, «Plebisit! Faşist Kannelepulos!. Amerikalılar, defolun'.. Hür seçim isteriz!» dıye bağırmışlardır. Şimdi Tunanistan'da siyasî dnrum, büsbütün gergin bir hal almış bulunmaktadır. KIRAL VE HÜKÛMET TEHDİT EDİLDt Adenauer ölümle mücadele ediyor DIŞ HABERLER SERVİSt RHONDROF Federal Almanya eski Başbakanı Adenauer, Ren kıyısındaki villâsında, ölümle mücadele etmektedir. «Mütehassıslar 91 yaşındaki eski devlet adamının başucuna, durumu nun daha da kötüleşmesi üzerine, oksijen tertibatı kurmuşlardır. Gece yarısından sonra yaymlanan sağ lık bülteninde, oksijen' müdahalesine rağmen vücudun mukavemetinin kırıldığı ve kalb atışıyla kan dolaşımının zayıfladığı bildirilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Meclis, Iş Kanunu Tasarısını kabul etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) İş Kanunu Tasarısı, Millet Meclisi'nin dünkü toplantısında açık oya sunularak kabul edilmiştir. Tasarı, en kısa zamanda Senato'ya sevkedilecektir. Meclis'te ayrıca; Ereğli Demir Çelik Şirketi özel hisse senetlerine verilmekte olan yüzde 6 kâr garantisınin 3 yıl daha uzatılması hakkındaki kanun tasarısı ile Çalısma Bakanlığının yurt dışındaki temsilciliklerimiz nezdinde «Çalışma Müsavirlikleri ve Çahşma Ataşelikleri» kurabilmesini öngören kanun tasarısı, gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticarî İlimleı Akademilerinin öğretim üyelerine ve diğer personeline ek ücret ödenmesi hakkındaki kanun tasarısı görüşülerek, kabul edürniştir. Bu arada, dünkü Meclis'te, Rıza Turgay'ın Sayıstay Başkanlığına seçilmesi, onaylanmıştır. AÇL1K GREVINDE 5. GÜN Üç Milletvekili M? den ihraç ediflyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi, Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir, Nığde Milletvekili Oğuz Demir Tüzün ve Samsun Milletvekili Bahattin üzunoğlu Parti Tüzüğüne aykırı davranışları yüzunden kesin ihraç talebiyle yetki li kurullara verilmistir. Üç Mil letvekilinin haklannda karar ve rilinceye kadar parti ile ilişkile ri geçici olarak kesilecektir. AMERİKAN ALEYHTARLIĞI Oraloğlu topluluğu Valiye siyah kurdelâlı bir paket kitap verdi «Kadınlar Iıh derse» adlı oyunlarının yasaklanması üzerine, dört günden beri açlık grevi yapan Lâle Oraloğlu, dün bitkinliğin ve açhğm en zorlu saat lerıni yaşadı. Oyunu sîhnede gdrmeden ölmiyeceğini söyleyen sanatçınm arkadaşları vilâyetın ilgisini çekmek için Valiye, eserin yazarı Aristofanes'in bütün kitaplarını toplaj'ip siyah bir kordelâya sardılar, makammda Vefa Poyraz'a takdim ettiler. Kitaplann birinci sayfalarında şunlar yazümış: cDikkatle okunduktan sonra, sayın bilirkişi heyetine iletilmesi ricası ile.. Vakit bulup okumamz temennisi ile... Oyunun kitabmı tetkik edip, vicdani karannızı vermeniz temennisi ile...» Lâle Oraloğlu, tansiyonu 18'e yükselmiş ve yüzü sararmış bir halde bize: şu açıklamayı yaptı: «Azra Erhat'ın Yunancadan tercüme ettiği kitap, bizim sahnede gösterdiklerimizden daha çok müstehcen pasajlar ihtiva eder. Sanat anlayışı olmayan insanlar piyes üzerinde karar veremezler. İradem, bu işin sonuna kadar dayanmaya yeterlidir. Ancak komaya girdiğim, takdirde beni bu sahneden alıp, tıbbî veya hnknki müdahale yapabilirler.» (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Üskudar'da genç bir kadmın, 1,5 yıl once dunyaya getirdiği 3 günlük kız çocuğunu, başörtüsüyle boğduktan sonra, annesi ve kızkardeşıyle bırlikte Karacaahmet Mezarlığında kazdıkları bir çukura gömdükleri ihbar edilmiştir. «Nene Hanım» dıye bilinen ve Koşuyolunda oturan 30 yaşındaki sanık Güneş Boz'un hemşehrisi Karsh Nurettin Kayın'ın ıddiasına göre çocuk, kadırun gayrimeşru yaşadığı İsmet isimli birinden dünyaya gelmişti. Nezaret altına alınan Güneş, Zeynep Kamil Hastanesinde doğurduğu çocuğun 3 gün sonra öldüğünü; kızkardeşi Lâle ise, küçüğün ablası Güneş tarafından boğulduğunu; annesi Sine Boz da, olaylardan haberi olmadığıru söylemiştir. Çocuğun ceseti, bugün Karaca Karacaahmet mezarlığında çocuk cesedı aranıyor Şoför/er Cem/yet zammı az huldu İstanbul Şoförler Cemiyeti, : günden beri uygulanmakta olaı yeni dolmuş fiatlarma itiraz et mektedir. Zamlarm, bugünkü ha yat şartlarma göre yetersiz oldu ğunu ve şoförlere birşey getirma diğini söyleyen Başkan Kâzın Özeke. gerekır^e mahksmeye de başvunüacağını büdirmiştir. Öte yandan, yeni tarifelerin uy gulanmasiyle Trafik Müdürlüğü 200 kişilik ekiple, kontrollarm sıklaştırmıştır. Ekipler, dolmu yolcularına, ödediklerı ücreti dı sormaktadırlar. KONTROLLAR AÇLIK GREVİ YAPAN LÂLE ORALOĞLU, ARİSTOFANES'İN KİTAP LARINI VALİ VEFA POYRAZ'A GOTÜRECEK ARKADAŞINA TES LİM EDİYOR... (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) YENİ Dolmuş Tarifesi ve Dolmuşlann Takip Edecekleri Yolların Tam Listesi, Bugün 5'inci Sayfamızdadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog