Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

TÜRK ANSİKLOPEDtSf Fasikül: 114 Millt Eğitim Bakanlığmca yayimlanan Türk Ansiklopedisinin U4. faâkülü çıkmıştır. (Eleşkirt), (ElHamrâ), (Elif Naes), (Elizabeth), (Elmas), (Emanâtı Mukaddese) maddeleri üzerinde özellikle durulan bu fasikül Bakanlık yayınevleriyle bütün kitapçılarda 10. lira fiyatla satjlmaktadır. umhuriyet 43. yıl soyı 15338 KURUCDSTJ: YUNUS NADİ Telgraf v e t n e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul P o s t a K u t u s u : Istanbul No. 2*6 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 UHJSLARARAS1 ROMAN AEMAĞAN1 eser nı SflYIN BAŞKAN Cuma 14 Nisan 1967 Orta ve Güney Amerika'ıun en büyük yazan Asturias, bu önlü eseri için şöyle diyor. «SAYIN BAŞKAN her ülkede benzerlerl görülen bir diktatörün romanıdıı Göney Amerika ülkelerinde ne ramarj biı Üıtilâl havası eserse vıtrinlerden Uk kaldınlan kitap SAYtN BAŞKAN olur». Fîatı 10 Ldrs. Dağıtım: BATEŞ iş Tasorısının görüşülmesi sona erdi Tasarı, bugün Mecliste açık oya sunuluyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi'nin dünkü oturumunda, tş Kanunu Tasarısmm görüşülmesi sona ermiş, Petrol Araştırma Komisyonunun çalışmaları, 2 ay daha uzatılmıştır. Bu arada, Ereğli Demir Çelik Şirketinin özel hisse senetlerinin yüzde 6 kâr garantisinin 3 yıl daha uzatılması hakkmdaki tasansınm görüşülmesine devam edil miştir. Iş Kanunu Tasansı Gümriik, artık yolcuları çıplak farz etmeyecek Barzani adına vergi toplanması olayına Hükumet el koydu Fikret OTYAM BUdiriyor ANKARA Hükumet, Sürt'in Eruh ilçesinde bir ağanın Barzani adına vergi aldığı haberleri üzerinde önemle duruyor. Dün kendisiyle konuştuğum îçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan «Meseleye ciddî olarak el konulduğunu» açıkladı. SUNAY, BM GENEL MERKEZİNDE KONUŞTU Bugün yurda dönmesi beklenen Cumhurbaşkanı Sunay, dün B. MDleUer Genel Merkezini riyaretle, bir konuşma yapmiştir. Resimde Sunay, Chicago'yu ziyaretinde karsılaştığı eski dostu İzmir sabık NATO Komutanı Gnl. John Michaelisle görülüyor. Günlerdenberı dolaştığım Siirt'ın dağ köylerindekı köylüler, Eruhlu bir ağanın, Barzani'nin adamlariyle köylere geldiğini, eşkiyanın da yardımlariyle halktan Barzani için vergi toplamak istediklerini, Kürtçülük Şubesi açacaklanm, vergi vermeyen köylülerı öldüreceklerinî ifade ettiler. Barzanl adına köylülerden vergı toplayan bu ağanın, ayrıoa köye bir «bayrak» getirdiğini ve kendilerini Kürtçülüğe teşvüc ettiğini söyledüer. Köylüler buna uymadıklan için ağanın emrindeki eşkiyanın köyleri bastığım, köylerden dağa adam kaldınp oıetürauklerinl örnekler vererek anlattılar. Hamidonun köyü Binevrede sırf bu yüzden yedi kişinin dağa kaldınldığıru kendilerinin izine dahi rasüanmadığını, aynca iki kişinin de hunharca öldürüldügünü isim vererek anlattılar. Köylüler korku içinde olduklarmı da ısrarla ifade ettüer, hükümetten Ugi gösterilmesini yalvararak lstediler. Nitekim Hamldonun köyüne karakol açılması için harekete geçildl. Vedat ETENSEL Yolcuları çıplak farzeden Rıhtım Resrni Kanununun tefsirı Başbakan Süleyman Demirel tarafından ele aiınarak Türkiyeye girecek yolcular lehine degiftirılmiş, bütün gümrük kapılarına telsızle emır verılmiştir. Başbakanlıktan gelen telsız emrinde yolcu beraberindekı şahsi ve ev eşyaları harıç gümrük vergısıne mevzu teşkıl eden diğer mallara rıhtım resmimn uygulanmasına devam edilmesınin zarurî goruldüğü bildirilmiştir. Başbakanlığın emrinde 16 Şubat 1967 tarıh ve 215 sayılı genel yazının yürürlükten kaldırıldığı, kanunun yürürlüğe gırmesinden sonra gümrük vergisuı den muaf olan eşyadan alınrruş olan rıhtım resminin de derhal iade edilmesı belirtilmiştir. Bir gezi biterken Amerikanın iş adamları Demireli övdü (Dış Haberler Serrisi) NEW YORK Cumhurbaşkanı Sunay'la görüşen Amerikab iş artamlanndan Heury Ford II., İstanbul civarında bir otomobil sanayii kurulması için yatırıma hazır olduğunu söylemiştir. Amenka'lı ış adamlarının ka tıldığı bir toplantı'dan sonra Amenka'lı is adamları, «Türkiye bilhassa, A.P. iktidarının takip ettiği iktisadî politika saye sinde tam mânâsiyle itimad edi Hr bir müttefik olmuştur. Özellikle Başbakan Demirel'in iktid«rı devraldıkUn sonraki çok kısa bir süre içersislnde stabillzasyonu gerçeklestirmis olması, bu memlekete ziraî ve tnristik yatınmlann geniş çspta teksif edilmesini mümkün kılac»ktır» demişlerdir. öğrenildiğine göre toplantıda, ilk plânda ele alman mevzular şunlardır: A Kereste ihracı, O Müstakbel büyük otomobil sanavünin nüvesini teşkil edecek olan bir motor fab rikası tesisi, A Turistik yatırımlar, umhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Amerika gezisi bugün sona eriyor. Washington'da Başkan Johnson'la yaptığı iki günlük görüşmelerden sonra on gün kadar Yeni Dünyanın çeşitli bölgelerinde görülmeye değer yerleri dolaşan ve buralarda yöneticilerle, artistlerle, bilim adamlariyle tanışan Sayın Sonay, şu satırlan ~kuduğunuz sırada yarda dönmek özere Atlantiği açıvor olacaktır. Turistik jönö bir hmyli ağiT baamakla beraber bu gezinin iU memleket tlişkileri açısmdan yararb olduğunu söylemek mümkündür. YVashinçton görüşmeleri sonunda yayımlanan bildiri, her ne kadar ortalığa yeni bir aydınlık serpmedi ise de Türkiye ile A.B.D. nin karşılıklı tutumlannı belirtmesi bakımından gerek hükümetlere, gerek kamu oynna, öze'Jikle Türk kamu oyuna kazanç saelamıştır diyebiliriz. Biz ötedenberi devlet adamları arasındaki buluşmalarda, resmî görüşmelerden ziyade resmî olmıyan, yada yarı resmî sohbetlerin daha olumlu, daha aydınlatıcı bir rol ovnadığına inanım. Bu itibarla Sayın Sunay'ın Amerika içinde yaptığı turistik geziyi, kimi arkadaşlanmız gibi gereksiz bulmamaktayız. Bu gezi sırasında Sayın Sunay gazetecilere demeçler vermiş, şerefine düzenlenen yemeklerde bölgenin ileri gelenleriyle konuşmuş, kendisine onursal doktorluk pâyesi sunulan üniversitelerde nutuklar söylemîştir. Bu vesile ile yalnız Amerikalılar defil, geziyi buradan irieyen bizler bile Sayın Sunay'ın demokrasi, eşitlik, hak, adalet ve özgürlük ilkelerine ne kadar sarsılmaı bir inançla bağlı olduğunu yakından öğrenmiş olduk. Hele Türkiye radyolarının önceki akşam geniş bir özetini yayınladığı Michigan Üniversitesindeki konuşması ile Hugo Grotius'dan ve Emmanuel Kant'dan örnekler veren Sayın Sunay özgürlük ve sorumluluk arasındaki tamamlayıcı, zorunlu uyumu ortaya koyarken Sayın Sunay cidden dinleyici gönüllerini fethetmistir. Bu nezaket konuşmasından öteye, âdeta bir doktora tezi, hattâ bir hukuk dersi niteliği taşıyan bu nutku Sayın Demirel hükümeti burada bastırmab ve kendî üyelerinden başlıyarak bütün politikacüara dağıtmabdır. Sayın Sunay'ı dinleyen Amerikalılar, ondan duyduklan düşünce'.eri Türkiyede yürekten paylasan büyük ve dinamik bir aydınlar kitlesi bulunduğuna emin olmalıdırlar. Biz Türkler izzeti nefsine düşkün bir milletizdir. Hakka ve adalete taparız. haktan ve adaletten yana olanlara saygı besleriz. Sömürüve karşı duran ve direnenleri destekleme eğilimi vardır yüreğimizde Amerikayı sevmemizin bir nedeni bu memleket tarihinin 1TJ6 yıhnda sömürü düzenine isyan etmesi ile başladığını bildiğimiz içindir. Amerikan bağunsızlığunn sembolü bilinen George VVashington, bizim gözümüzde de saygı değer dünya kahramanlanndan biridir. İkinci Cihan Savaşından sonra A.B.D. nin muazzam kaynaklarını ortaya koyarak saldırıya karşı özgür milletlerle el ele vermesini takdirle, hayranlıkla karşıladık. Ne var ki, arada geçen yıllar boyunca dünya konjönktürü değişmiş ve saldırı ihtimalleri bütün bütün ortadan kalkmadı ise de büyük ölçülerde azalmıştır. Bir zamanlar özgür mllletlerin başında yer alan Aınerika. şimdi ber ülkeye kendi vaşam düzenini zorla kabul ettirmek ister bir politika(Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) Nurettın Ok'un başkanlığmdakl toplantıda, İş Kanunu Tasansınin Komisyondan gelen 2 maddesi de kabul edüdikten sonra tasan, açık oya sunulmuştur. Fakat, gerekli çoğunluğun olmadığı anlaşıldığından açık oylarna, bugune bırakılmıştır. ın avukatı, " Türkiye'de Demokrasi varsa, İpar mahkeme edilir,, dedi Tarafsız korku Anneler «Beatnick» gençlerin smır dışı edilmelerini istediler Türk Anneler Derneğı, yeni kuşağın, çevrenin zehırleyıcı te sırlerınden kurtarılması ıçın Dir kampanya açmıştır. Bu münasebetle dün bir basın toplantısı düzenleyen İstanbul tl tdare Ku rulu Başkanı Halıde Alıskah ve tkincı Başkan Semahat Savcın, yetkili makaroların yeni ye tişen kuşakla ılgilenmedıklerınden şikâyet etmişler, bu yüzden gençliğin uçuruma doğru surük lendığinden dert yanmışlardır. Gençliğin sürüklendiğı uçurum dan kurtarılması ıçın gereSli kanun ve tedbirlerin derhâl »lınmasını isteyen yöneticiler. ilk plinda su tedbirlerin almma sının şart olduğunu söylemislerdir: «Yeni kuşağı tehdit eden fren gı âfetini taşıyan Beatnıck'lerin derhâl sınırdışı edilmelert, kafeterya ve benzerı , eglence yerlennin kapatılması, Üniversıteli gençlerin nezih bir şekilde eğlenebileceklen verlenn açılması, öğrenci yurtlan sorununun çözümlenmesı. 01 yaş ara sındaki çocukların annelerının bilgisızliği yüzünden ölmelenni önlemek amacıyja genç kızlar için okullarda çocuk bakımı derslennın konulması». Yenilikler Iş Kanunu Tasarısının getirdiğı bazı yenilikler. şöyledir: • Bu kanunun «Denetleme» konusundaki hükümlerine nymayan ve yetkili memurlara her türlü kolaylığı göstermeyen işveren vey» vekül, î hln 500 llradaa az ohnamak üzere, ağır p»r» cttasıa» çarptırılacaktır. Çalıştığı veya ayrıldığı işyerleriyle işverenleri hakkında ilgili makamlara yanbş beyanlarda bulunan işçilere de, 50 liradan az obnamak üzere, hatif para cezası verilecektir. # tşçinin bu kanundan veya toplu ış sozleşmesinden doğan Ucretıni süresi içtnde ve kasden tam olarak ödemeyen işveren veya vekili, bu durumda olan her işçiye karşılık 50 liradan az olmamak üzere para cezasına çarptırılacaktır. Fiılın tekerrürü halinde ceza, iki misline çıkarılacaktır. (Devamı Sa. 7. Sü. 2 de) 1,2 milyar dolar dış yardıma ihtiyaç var Bülent DİKMENER ANKARA tkincı Beş Yıllık Kalkınma Plânında, plânın uygulanabilmesı için 1968 1972 yıllarım kapsayan 5 yıllık donemde 1 milyar 250 milyon dolar dış yardıma ihtiyacımız olduğu belirtilmiştir. Böylelikle 1968 1972 yıllarını kapsayan ikinci beş yıllık plân doneminde dış kajnaklara bağhhğımızın devam edeceğı anlaşılmaktadır. Yuksek Plânlama Kurulu üyesi olan Sanayi, Tanm ve Mali(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Bir kaç gün önce yapılan telkın ve tavsiyeler üzerine «düze inen» Hamidonun köyü Binevrede, Hamido bilmem kaç ev ötemdeydi. Ogecenin sabahı bir kaza kurşuniyle öldürülecek o gepegenç oğlu Mustafa Kemalo, «Yaıı kâğıdı var mı?» demışti. Defterimı uzattım, «Al» dedim.. «Tok» demiştı, «mektnp kâğıdı istiyorutn». O da bende yoktu. Çanta ağır olmasın dıye, eşyanın bir kısmını otelde bırakmıştım. Mustafa gittı, bir saat sonra geldi, «Hele» dedi, «şu aldığın tfirküleri bir de bana çal». Ses alma makinasını çalıştırdım. Delikanh dınledi, dınledı. Gıtti. Ertesi sabah yolda ihtıyar bir kadından öliim haberini alaeaktım.. (Arkası Ss. ?, Sü. 1 de) Karan ve Karahan savunmalannı yaptılar 0 Savunma için gelmeyi reddeden Çetin Altan ise bir yazı yolladı İpar öte yandan, Yassıada mahkumu armatör Ali îpar'ın Amerikalı avukatı Bailey, New York Radyosunda konuşmuş ve, «Sayın Sunay Türkiye'de demokrasmin varlığını isbat etmek istiyorsa. Ali Îpar'ın yeniden muha keme edilmesıne ızin vermelidir» demıştir. Bailey, muvekkili Îpar'ın yeniden muhakeme edilmesini istediğini ve bunun, butün insanlann en tabii hakkı olduğunu söylemiştir. İpar, Bailey ve Türk avukatı Hü samettin Cindoruk, Sunay'la görüş mek için Los Angeles'ten NewYork'a gelmişlerdir. OBDU YARDEtfLAŞMA KOOPEKATİFİ GENEL KUKULU TOPLANTI HALİNDE ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demırel, dun öğle saatlerınde, gazetecılerı Kavakhdere'dekı evinde kabul etmış, kurulmakta olan sınaı tesisler konusunda bılgıler vermiş ve bir soru üzerine, Türkiye'nın dış yardım ihtıyacına değinerek «Beııim kanaatim ce ikinci beş yıllık plân devresi sonnnda, Türkiye dıs yardıma muhtaç olma durnmundan kurtulamaz. Ancak, üçüncü beş yıllık plân dönetninin ikinci veya üçüncü yılında kurtulabiliriz. Hesaplar bnnu gösteriyor» demistir. Demirel «2. devre sonuna kadar dış yardıma muhtaçız» Ordu Yardımlaşma'nın malî gücü5io milyon liraya yükseldi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ordu Yardımlaşma Kururmı jredinci genel kurulu dün saat 10.00 da Genelkurmay toplantı salonunda çalışmalanna başlamıştır. Toplantıya başkanlık eden Milll Savunma Bakanı Ahmet Topaloflu, açış konuşmasında Kunımun kurulduğu gündenberi Türk Silâhlı Kuvvetlerıne büyük sosyal hizmeüerde bulunduğunu, 510 milyon liralık bir mali güce sahip olduğunu söylemiştir. Kurumun dünkü toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural da hazır bulunmustur. Toplantıda bir konuşma yapan Kurum Yönetlm Kurulu Baş kanı Tuğgeneral Pikret Elblzim, Kurumun 1966 yılı faaliyetinl an(Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) Demeç İpar, Anadolu Ajansına verdiğı beyanatında, •Hakkımda verilen bir karar dolayısijle yurda dönememe beni ciddi şekilde üzmektedir. tadei muhakeme yoluyla tek rar yargılandığun takdirde, yurd dışına döviz kaçırmadığunı ve mâ (Arkası Sa. 1 Sü 5 de) ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Çetin Altan, Muzaffer Karan ve Ali Karahan'ın yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar veren Millet Meclisi Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerin den kurulu 5 kişilik hazırhk komisyonu, dün saat 16'da, adı geçen Milletvekillerinin savunmalarıru almak için, yeniden toplanmış tır. TTFli Çetin Altan, Komisyonun daha önce karannı açıkladığını öne sürerek, savunmaya gelmemiş tir. Ali Karahan (YTP) ve Muzaffer Karan (CHP), Komisyonun açık oturumunda, savunmalarmı yapmışlardır. (Arkası Sa. ?. Sü. ı de) Demirel Ağaoğlu'nun teklif i için «Bu bir mütaleadır» dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Samet Ağaoğlu'nun «Son Havadis» gazetesinde yazdığı bir ma kalede, bugünkü devlet yöneticilerinden, Anayasada gerekli değişikliği yaparak, kendilerine tekrar seçilme iıakkı sağlamalannı istemesi, Başkent slyasî çevrelerin de tepkiler yaratmıştır. Başbakan Süleyman Demirel, dün bu konu üzerine kendisine soru yönelten gazetecilere, «Hukuk dev. letinde serdedilen mütalâalann belirlj alerjilere sebep teşkil etmesi anlaşıhr bir iş değildir» demistir. Demirel, Ağaoğlu'nun «Tekrar seçilmek yolunda, hükumet yöneticilerinden isteği» ile ilgüi soruya, «Bunun aksini söyliyen de var, neden başka şeyler söyliyenlerin söylediklerini sormnyorsuDUZ?» sözleri Ue karşüamıstır. THY'nin kiraladığı uçak anzalandı Turk Hava Yolları taratından Isveç'ten kiralanarak sefere konulan uçak, dün gece Yeşüköy Hava Alanı pistinde anzalanmış ve alanda trafik, yanm saat aksamıstır. Dokuz yolcu ile Münih'den gelen uçak, piste normal iniş yaptıktan sonra, hidrolik cihazında meydana gelen bir anza yuzunden, hareketsiz kalmıştır. (a.a.) BEGÜM LÎTAKAT ALİ HAN Begüm Liyakat AIi Han geldi Pakistanın ilk Başbakanı Lıyakat Alı Han'ın eşi, dün lstanbula gelmıştir. Turk hanımları ile tanışmak için bir müddet memleketimizde kalacak olan Begüm Liyakat Alı Han, tahsılinı Londrada tamamladıktan sonra, Pakıstanda sosyal faaliyetlere katılmış ve bu arada Kadın Cemiyetlerini kurmus ve Başkanı oltnustur. Eşınin blüınü üzerine Holândaya Büyükelçi tayin edilen Be gum Liyakat Ali Han, burada altı yıl kalmış ve kordiplomatik doyeni olmuştur. Holânda tarafından Portakal Renk Kuşakh Büyük Hâç nişanı ile taltıf edilmiştir. m , bazı Parlâmento üyeleriyle bir toplantı yaptılar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Önceki gece Bulvar Palas'ın alt kat yemek salonunda 8'lerden bazıları kendilerini destekleyen Parlâmento üyeleriyle birlikte uzun süren bir toplantı yapmışlar, Kurultay öncesi ve sonrası izliyecekleri taktiği görüşmüşlerdir. Top lantıya basın mensubu alınmamış ve fotoğraf çekilmesine izin verilmemiştir. Toplantıya katılanlar şunlardır: •Tuthan Feyzioğlu, Ferit Melen, Turan Şahin, Emin Paksüt. Orhan Öztrak, Fehmi Alpaslan, Arif Ertunga, Zeki İslâm, Fethi Çelikbaş, (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Doping Seçim sathı mailine girdiğimız şu günlerde kredilerin genişletilmesi için yapılan kanun teklifleri, hazırlanan yeni kredi türleri dikkati çekiyor. Kanun teklifi bir A.P. li miUetvekiliııden getaniştir. Tanm ürünlerinde taban fiyatuun tesbitiyle, destek alnnlannm sağlanması, bu iş için Ziraat Bankası emrine bir milyar liramn verilmesi is tenmektedir. Tanm Komisyonunda tümü kabul edilen teklifin gerekçesi ne göre «çiftçinin bir çok mese leleri yamnda, onu en çok dii şündüren tnahsulünü tam değf ri ile satamamaktır. İç ve dış oyunlann, anlaşmalann mabsul fiyatlannda husule getirdiği da) galanmalar hep onun emeğine ve ahnterine indirUen darbeler olagelmiştir.» Bunun önüne geçmek için, 1 Fiyat dalgalanmalanna tanm ürünlerinin asgari bir fi yattan aşağı satılmasına engel olmak amacıyla hükümetçe taban fiyat tesbiti ve destek alımı yapüabilmesi için Ziraat Bankası emrinde yüzde 2 faizli 1 milyar liralık Jİr fon bulunacaktır. 2 Ziraat Bankasında bloke edilecek bu para ile hükumet, taban fiyatı tesbit ederek, iktisadî devlet teşekküUeri ve tanm satış kooperatifleri yoluyla destek alımına gidecektir. Teklifin gerekçesi şüpbe yok ki inandıncıdır. Gerçekten köylü malını değer fivatiyle satamamanın korkusu içindedir. Aracılardan yukarıya kadar çevrilen türlü oyunlarla üretilen malın gerçek karşılığı üreticinin değil, oyunu çevirenlerin cebine girivor. Bu yüzden bir sınıf, hetn köylü sırtından geçinerek küpünü doldunıyor. hem de gerçek değer köye giremediği için gelişme imkânlan baltalanıvor. Bunlann hepsi doğru. Şüphesız büyük kitlenin '«ömıirülnn' sini önlemek eerekıvor. Ne var ki süregelrn sömürü. aracıların OLAYLARIN ARDINDAKİ NADİR NADİ Yeni dolmuş ve taksi tarıfe leri, dünden itibaren yürürlüğe girmiştir. Tarifeler, dolmuş duraklarına asılmış ve Belediye ılgılileri, fazla ücret alan şoförlerin, Trafik Müdürlüğüne bıldırılmesini istemiştir. Bu arada «oforler, ücret tarifesini sağ on camın ust kenarına asmağa mecbur tutulmu'jtur. (Devamı Sa. 7, Sü. 3 &t) Zamlı dolmuş ve taksi ücretleri yürürlüğe girdi «Çumra Canavarı» 840 kuruş bıraktı KONYA (Sofu Tuğrul bildirivor) Babası Hacı Mehmet Aksoy tarafından cesedi kabul edilmiyen Çumra canavarmın cenazesi dün öğleye doğru Konya Belediyesi tarafından kaldınlmıştır. Bir gazeteci, bir imam, bir mezarlık bekçisi ve bir de cenaze arabası şoföründen ibaret 4 kişilik bir cemaatın cenaze namazını kıldığı Abdullah Aksoy, arkada ka lanlara 840 kuruş para, bir panta lon, bir şalvar, bir gömlek. ıkı kilot ile iki fanila bırakmısUr. İslâm Devleti kurmak isteyenler yakalandı Gazeteler. yine türlü oynnlan çevirebflec*ği bir düzen içinde önlenemez. Çünkü böyle bir düzende sömürüyü yanm vamalak devlet mfl dahalesiylr ortadan kaldıralım derken arkasından enflâsyonun çembcri içine düşülür ve dolayısiyle tüm milletin sömürülmesi olayıyla karşı rarşıya kalınır. Bugün Türkiyede üretimin alun mekanizmasi aşağı yukarı şöyle işler; Köylü üretme için gerekli sermayeden joksundur. ve mecburen mahsulünii hasattan çok önce aracılara ya da büyük rüccaraalivre olarak satar. hiç değilse malına karşı avans alır. Aldığı para asluıda tnal değerinin en insaflı hesaplarla jarısıdır, hattâ (Arkası Sa 7 Sn 2 de) tSLÂMIN ŞARTI BEŞ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog