Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

te size kadını kendi kıırduğu kültürn sekse kadar (Masonik Kadın Ceiyetleri de dahil) gizli cemiyetleriyle tanıtacak tek kitap DÜNYADA GİZLİ KADIN CEMİYETLERİ Marianne Monestjer. Tereüme: Matilda Sakar CUtll fiatı: 10 Lira Jemeli isteyiniz. Kitapçılardan arayiniz. OKAT ÎAYINEVİ Ankara Cad. 45 PJL 1017 İSTANBÜL Feza: 1076/3853 43. yıl sayı 15336 umhuriye K : YUNÜS NADİ Telgraf ve mektup adresfc Cumhuriyet İstanbul Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 42 Posta Kutusu: tstanbul No. 246 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çorşomba 12 Nison 1967 TÜRKİYE'MN ASKER Yurt dışında asılmış, Anayasa taslağı dağıtan sanıklar içinde >ir de doçent var GÖNDERMESt KONUSUNDA Sunay Kore ile Vietnam'ın (DIŞ HA6EBLEB SERVtSt) Lirmak is 7 kişi Islâm D e oeçti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Siyasî Polis, bir süreden» beri Türkiye'deki devlet düzenine karşıt çalışmalar yapan ve Suriyede basılan bazı kitap ve broşürleri el altından dağıtan bir gizli cemiyeti meydana çıkarmış ve bunlardan elebaşı durumundaki 4'ü hakkında Nöbetçi Mahkeme dün gece tevkıl kararı vermiş, 3'ünü serbest bırakmıştır. Tevkif edilenler arasında bir de astronomi doçenti bulunmaktadır. Gızli cemiyetın henüz ele geçirilemeyen 2 uyesi hakkında da mahkeme gıyabî tevkiJ kararı vermiştir. İSLÂM DEVLETÎ KDRMAK İSTEYEN SANIKLAB ded CHİCAGO Burada yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Sunay, Vietnam'a değinmiş ve «biz bu meselede sulhçu yolu tercih etmekteyiz» demiştir. Kurulacak boru hattı ile Irak'tan tabiî gaz getirilecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)' Turkiyeye pipeline boru hattı ile tabiî gaz ge« tirilmesi için Irak Hükumeti ilgilileri ile bir pro« tokol imzalayan Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı Turgut özal, gazetemize verdiği demeçte «bn» |ün bir metreküp havagazının fiatı ortalam» 40 kuruş olmasına karsı, tabiî gazın mfisteblike maliyeti üçte bir fiata inecek tarzda ekonomisi mevcuttur» demıştir. Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı Turgut özal ile. Irak hükumeti ilgilileri arasında im zalanan «Tabiî gaz protokolu» Irak hükumeti tarafından onanmıştır. Türk hükumeti de bu protokolu önümüzdeki günlerda onaylıyacağı belirtilmektedir. BAFA GÖLÜ MESELESt SENATODA Bir Tören rabamız Gerede'yi sağda bırakarak batıya doğru hızla kayıyordu. Virajsu S bayin rahatça tınnandık; umuzdaki havuzumsu kiiçük gögeçtiktcn sonra yokuş aşağı inern asfaltın kenarında bir kalaba: gözümüze çarptı. İki üç otobüs, slz on taksi ve minibüs, düzenbir biçimde baş basa vermiş dnyordu. Her birinin üzerine Türk yrakları gerilmişti. Araçlardan liği anlaşılan köylüler yol boyudizilmişler, sağa sola bakınırlardı. Acelesiz, telâşsız, birileıi bekler bir halleri vardı. Bir düğün olacak! ye diişündük. Anadolu yollannsıkça rastlanırdı böyle törenle. Güvey takımı köydcn kalkmış ırada toplanmıştı. Birazdan gelitaşıyan kırmızı bayraklı arabar da arka arkaya sökün edecck, • berbet düğün yerine gidilecekp Kalabahk arkada kaldı, biz Herdik. Karşıdan habire bayraklı açlar geliyordu. Taksiler, minibüs r, otobüsler, diizensiz aralıklarla ?p o yana akın ediyordu. Ne zenn düğündü bu böyle? Geyve yaysında bu kadar varlıklı bir adam ir mıydı, olabilir miydi? Kiloetrelerce yol aldığunız halde bayıklı araçların arkası kesilmiyorıı. Hayır, mümkunü yok, bu bir liğiin değildi. Belki bir parti topıııtısı? Acaba hangisinin? Olsa Isa en güçlüsünün dcmemiz gerek. ma bizim partiler, herhangi bir >plantıya dinleyici götüren araçırın üstüne, Türk bayrağının yanı ıra mutlaka parti forsunu da asarır, ya kır at, ya altı ok. ya kartal, a terazi. Oysa rastladığunız araalarda Türk bayrağından başka iç bir şey görünmüyor. Hem seim yok. kongre yok. hangi parti, e demeyc toplantı düzenliyecck? Geyve'den Düzcc'ye kadar merak çinde geldik. Nihayet Diizce'deki ıpnzinci. çözemediğimiz bilmeceyi tize açıklayıvcrdi: Hacılar dönüormuş da, bu yapılan onlan karılama töreııi imiş.. Bu menılckettc doğup büyüdüjüm. epeyce de yaşlandığim halde laci karşılaması diye bir törenden ıaberim olmadığını üzülerek söylemeli>im. Saltanat zamanında Padisah'ın her yıl Kurban Bayramına yetiştirilmek üzere sürre alayı duzenliyerek Mekke emirine deve sırtında hediyeler gönderdiğini tarihte okumusuzdur. Bunun dışında özel kişiler için herhangi bir tören yapılıp yapılmadığını, yapılıyor idiyse nasıl yapıldığını bilmiyorum. Büyük babamın annesi Hacı Hayriye hanımdan. ömrünün en kutsal bir olayı saydığı Hac seferine dair cocuklujhımda çok hikâveler dinlemişimdir. Böyle milleti yolİTra düşüren bir karşılama tö'reninden söz ettişini hatırlamıyorum. Yanlış anlaşılmasın: Hac seferleri yasaklansın. dönen hacılar tö'renle karşılanmasın demek istemiyorum. İçinde yaşadığımız rejiro bugün öyle bir aşamaya varmıştır ki, en iyi niyetlerle başvurulacak herhangi bir kısıntı, temel haklanmızın tümünü birden bir anda tehlikeye düsürebilecektir. Ben sadece toplum düzenimizde göze batan bir aksaklığa değinmek istiyorum: Atatürk, din işlerini dünya işlerinden ayırmak suretiyle hem bireysel, hem de ulusal kişiliğimize sınırsız gelişme ve güçlenme imkânlan kazandırmak istemişti. Çağdaş uygarlığa kestirme yoldan varmanın bir şartı da bu idi. AP Senatörii olaya . Hükumetin. el koyduğunu açıkladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunda dün Aydın senatörü tskender Cenap Ege (A.P.) gündem dışı yaptığı konusma ile Bafa göİU olayına değinrruş, Başbakan Demirel'in bu konuya el attığını ifade ederek özetle şun ları söylemiştir: «Türkiyede bu devirde 64 kilometrekarelik koca bir gölü şu ya da bu aileye kimse bağışlıy»nuz. Hükümetin bu dâvayı köylüleri memnun edecek şekilde halledeceğine inanıyorum. A.P. iktidan bu dâvayı kökünden halledecektir.» Ege konuşurken CJI.P. li Ekrem özden, «Tapular ne olacak?» dıye söz atmış, Ege ise, «Si» niye ilgilendiriyor» diye sormuştur. Cnicago şehri Pahrt Hemşehriliğinin verildigt törenden sonra yaptığı basın toplantısında, Sunay, Johnson'la yaptığı görüşme hakkındaki fiklrlerinı çöyle belirtmiştir: «Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasmdaki dayanışma ve ortak duruma, aynı önemi venneğe devam eyledifimizi de müşahede etmiş bulunuyoruz. Karşılıklı saygı, anlayış ve güven esaslarına dayanan münasebetlerimizin daha da gelistirilmesi hususundaki azmimizi yeniden belirterek, askerî ve iktisadî isbirliğine iliskin meselelerde mutabakata vardık. Bn mülâhazalan serdettikten sonra, sorulannızı cevaplandırmağa hazır olduğumu da belirtmek istfrim. 1600 km. boru hattı «Tabiî gaz projesi» Irak'ın Kerkük bölgesinde bol miktarda bulunan ve petrolle birlikte elde edilen tabii gazm boru hat tı ile Türkiyeye getirilmesini öngörmektedir. Kerkük bölgesinden itibaren döşenecek olan tabii gaz boru hattı Mardin ile civarında sınınmıza girecek ve buradan Dörtyol bölgesınden ge çen Batman • Iskenderun petrol boru hattına paralel olarak Ada naya doğru uzanacaktır. Boru hattı bundan sonra direkt olarak Ankaraya oradan da tstanbul'a gelecektir. Boru hattının geçeceği ana yol dışında, kurulacak boru hattının sınınmıza girişinden îstanbula kadarki uzunluğu 1.600 kilometre olacaktır. Soru ve cevaplar Cumhurbaşkanımızın bu konuşmasından sonra, toplantıda hazır bulunan basın temsilcileri, çesitli konulardaki sorulannı Cumhurbaşkammıza sormaya baş lamışlardır. Soru: Türkiye'nin Vietnam ile ilgili görüsü nedir? Cevap: Vietnam meselesindeki görüşlerimizi Türk Amerikan ortak bildirisine dercettik. Bu meselenin bir an evvel. bütün ilgili taraflann meşru menfaatlerini bağ daştıracak şekilde, barışçı bir cozüm şekline ulaşması, en büyük te | mennimizdir. Soru: Vietnamdaki durumun daha vahim bir hal alması karşısında, Türkiye askeri kuvvet göndermeyi Cevap: Biz bu meselede, sulhçu yolu tercih etmekteyiz. Soru: Bir devletin NATO'dan çekilmiş olması, Türkiyenin, bu teşkilâtla olan ilişkisine tesir etmiş midir?. Cevap: O devletin NATO'dan çekilmesi, bizi de üzmüştür. Ancak, bizim NATO'ya olan bağlılığımıza, hiçbir şekilde tesir etmemiştir. Soru: Türkün Kore'deki kahramanhğı, dünyaca mâlumdur. Vietnam için de orada yapılanı düşünü yor musunuz.? ZİNNEMANN Proje ve finansman Tabi! gaz boru hattının projesi Irak ve Türk 'lükümeti mütehassıslarmdan ortak çalışmalan sonunda hazırlanacaktır. Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı Turgut özal tabü gaz projesi ve bunun finansmanı ile ilgili olarak şunlan söylemiştir: «Tabil gaz boru hattı için Türkiye ile Irak erasında ortak bir etüd yapüacak ve bundan sonra finansman esaslan tesbit edilecek tir. Boru hattuun finansmanı lç olanaklardan karşılanmadığı takdirde iki hükümetin karşüıklı ta ahhüdü ile dış kaynaklara başvurulacaktır. Yapılan ilk tahminlere göre boru hattı insası İçin Türkl(Arkası Sa, 7. Sü. 1 de) Kurtufuş partisi Lâik düzen yerine teokratik devlet düzeni kurmak amacıyla «hızbüt tahrir. (Kurtulus Partisi) adı altında gizli bir cemiyet halinde çah şan bazı sahıslar bulunduğunu tes bit eden siyasi polis, bu konudaki araştırmasını genişletmiş ve «Islâm Devleti Anayasası» adlı bir kitabın dağıülmasından sonra izlerini bulmuştur. Bir kısmı Ankarada öğrenim yapan Ürdünlü öğrencilerden kuruhı olan gizli cemiyetin Şam'da bazı ki tapları ve broşürleri dağıtmakla gö revli olduklan da anlaşılmıştır. Türkiye'de teokratik devlet duzenı kurulması içın çalısan (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) OSCAR Ödülünü Liz ile Paul Scofield kazaııdı Milii saraylar konusu 1967 îlkbahar ytinlti modelleri Kore Cevap: Demin söyledim. Biz Vietnam'da, bir an evvel sulhün teminini arzulamaktayız. Amerika da böyle hareket etmektedir. Şart Iarm değiştiği bu yer için, Kore ile ilgili hususları düşünemeyiz. Soru: Amerika'run, Vietnam için yaptıklannı yeter buluyor musunuz?. Cevap: Amerika, Vietnam meselesinde, banşçı bir çözüm yoluna ulaşmak için, mümkün olan her şe (Arkası, oa. 7. Sü. 5 de) S Kontenjan senatörü Hasan Kangal üluslararası Yün sekreterliği Paris Moda Merkezi'nin dün 29 nisanda oriyent ekspresle Istanbula gelecek ünlü kişüerin, Hilton Oteli salonlarmda düzenlediği defilede, Türk Sanayicileri Beylerbeyi, Yıldız ve Dolma ve Moda evlerine, 1967 yünlü ilkbahar Avrupa modası hakkında bılgi verilmiştir. Film ve projeksiyorüu olan defilede, Türkiye bahçe gibi milli saraylarda mi 1966 güzeli tnci Asena ve 1966 üçüncü güzeli Sezer Güvenirgil ve safir edilmesi yolunda alman ka Nilüler Koçyiğıt de mankenlik etmişlerdir. Özellikle konfeksirarı tenkıd etmiş, sarayların za yoncular tarafından çok beğenilen kjyafetler arasında, Dior, Carman zaman yabancı firmalara dın ve Patou'nun modelleri de bulunmaktadır. kiralanmasından yakınmıştır. Turizm ve Tanıtma Bakanı Ni(Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) hat Kürşat böyle bir gezinin ve tstanbula gelecek misafirlerin Türk turizmine faydalı olacağı nı bildirmiş, Kangalın hissi ko nuştuğunu one surmuştur. Suriye uyrukluların malları TtP'li senatör Fatma Hikmet Isman, Suriye uyrukluların mal larına el konulması kararının uygulanması ile ilgili olarak Ha tayda bazı yolsuzluklar yapıldı ğı şayialannın dolaştığmı, top(Arkası Sa. 7 Sü. 5 de) Vehbi Koç dedi ki: Ozel okul ncretlerine ynzde 10 * zam yapıldı ŞÜKRAN SONER Şehrimizdeki bütün özel Türk ve yabancı okul ücretlerine, ilkokullara %10, orta dereceli ve yüksek okullara %15 olmak üzere, zam yapılmıştır. ANTA MONtCA (Califor) nia), (ajı. AP) Oscar ödullerı dün gece dağıtılmış ve «Who is afraid of virginia wolfe (Kim korkar hain kurttan)» adlı fılmdekı basarısından dolayı Elızabeth Taylor en iyi kadın oyuncu armağanını kazanmıştır. Böylece Elizabeth Taylor ikinci defa Oscar almaktadır. En ıyı erkek oyuncu ise «A man for all seasons» daki rolünden dolayı Paul Sccfield'e verilmiştir. Diğer ödüllerın dağıtımı şu şekilde olmuştur: En iyi yardımcı kadın oyuncu: Sandy Dennis (Who is afraid of virginia wolfe). En iyi yardımcı Walter Mathau (The fortuna cookie). En iyi film : A man for all seasons (Fred Zinnemann). En iyi yabancı film : A man and a woman (Fransa). En iyi yönetmen : Fred Zin nemann (A man for all seasons). Liz, törende bulunamamıs, başarısını Oscar'ı kazanamayan kocası Richard Burton ile birlikte Nice'de şampanya içerek kutlamıştır. «» Eruh'ta bir ağa Barzani için vergi topluyor SttRT, (Fikret Otyam bildiriyor) Şakı ömer Bezek. Tilkı Selim ve özbay kardeşlere sözünü geçiren ve bunları ıdare ettiğı ıddia edilen Eruh ılçesınde bir ağanın Molla Mustafa Barzanı adına koylerden vergi toplamak ıstedığı «Kürtçülük Şubesi» kurmak için koylulere baskı yaptığı günlerden berı dolaştığım dağ köylerinde halkın en büyük şıkâyet konusu oldu. Köylüler bundan bir yıl önce Molla Mustafa Barzaninin iki askerinın Türkiyeye geldiğıni, Eruh ilçesindekı bır aganın emnne göre hareket eden Ömer Bezek ve Tilkı Selimin çetesl ile köylere gelereK «Bayrak açtıklarını» ve «Kürtçülük Şubesi» kurmak içın baskı yap tıklanm söyledıler. Aynı 7amanda vergı adı altında haraç toplayan, bunu yerine getırmeyen köy ve köylülere Bezek ve Tilkı Selim çetelenmn zuiüm yaptığı ve dağa kaldmlıp öldürüldüğünü ıddia eden köylülerin bu şikâyetlennı ve açıklamalannı teyple tesbit ettım. Eruhdaki ağa hakkında ıleri sürülen ıddıalan naklettışım Surt Valısı Mehmet Aldan, ağa hakkında «Zaman zaman soruşturma açıldığını» söylemek le yetındı. Malaysia Fed. "Perlis,, Başbakanı şehrimizde ÇUMRA CANAVARI: "BEN BİR KİŞİ ÖLDÜRDÜM,, Milll Eğıtim Müdürlüğünce kabul edilen ve onay nmak üzere VUâyete gönderilen zamlı ücret tarifeleri 967 • 68 Jers yılından iti KONLK BASBAKAN baren yürürlüğe gırecektir. SadeVE EŞÎ EYÜP'TE ce, özel yüksek okullara önceki yıllarda girmış olan öğrenciler, zamlı ücret tarifes^ıin dışında ka ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) lacaklardır. Yandaki sütunda es Koç Holdıng «Ford» bayıleri sekuinci toplantısında bır ko I ki ve yeni ücretlerı veriyoruz: nuşma yapan Vehbı Koç, memleketın çalışması ve ılerlemesı Hac dönüsü yurdumuza uğraiçın bütün ışlerı ıktidardan beklemenin yanlış olduğunu behrtyan, Malaysia Federasyonu yömış, «Bu memlekette yaşayan neticilerinden Şeyh Ahmad bin her fert kendine düsen vazifeMohamed Hashim, Başbakan De yi en iyi ve en süratli şekilde mirel ve diğer ılgililerle görüyapmalı. biran önce kalkınmaşerek Malaysia'nın Ankara Bümıza yardımcı olmalıdır» demişyükelçiliğinin kurulması için tır. tekhfte bulunacağım söylemişSayın Başbakan, memleketimiz«Memleketimizin geleccği ve tir. de, polisin 122 nci kuruluş senesl ilerlemesi bakımından çok müPerlis Başbakam Mohamed münasebetiyle bir nutuk söylehim bir devirde buluntnaktayız* Hashim şehrimızdeki turistik ve miş. sozlerıyle konuşmasına devam tarihi yerlerı dolaşmış, bu araeden Vehbı Koç, demokrasımn Kendisinin vermekten pek hosda Eyüp Sultan'dan, Devlet Baş yaşaması içın ozel tesebbusun tandığı, aksi gibi, bizim çok evkanlan Tutku Abdurrahman'a sosyal adaleti gerçeklestirecek velden bUdiğimiz derslerden bihediye etmek üzere iki tane 99' (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) rini daha veriyor: luk tesbih almıştır. « Polissiz hukuk devleti olmaz.» Ona ne şüphe. Elbette olmaz. Yalnız polissiz değil askersiz de olmaz. Topsuz, tüfeksiz de olmaz. Copsuz, tevkifsiz, hapissiz de ol maz. Orası öyle ya, bnnları kullanKONYA (a.a.) Şimdıye kadar 6 kurbanının cesedı bulunabımanın yerini vok iyi tâyin etmelen Çumra canavarı, homoseksüel Abdullah Aksoy'un, kurbanlarını U. oldurdükten sonra tecavuzde bulunduğu anlaşılmıştır. Şimdıye kaToksa, yanlış edildi mi. hukuk dar Abdullah'ın üç evınden =adece birisinın aranması ışı tamamlandevleti, onlarla da obnaz! mış, diğerlerinin aranmasına başlanacağı ögrenılmıstır Dığer taraf D. N <• . . , , „ , .SaHo», Mnharrpm'ı oldurdüm. Diğerlerinin "Sosyal adaleti gerçekleştirecek tedbfrfen'n afınması zorunludur,, ESKİ VE YENİ ÜCRETLER Sultanahmet İktisadl ve Ticar. İlim. Akade. Şişli » » Galatasaray » » Özel Eczacılık Özel Diş Hekimliği Işık Mühendislik Kadıköy Mühendislik İstanbul Kimya Mühendislik Galatasaray Mühendislik Akşam Teknikum İlk üç smıf Son gınıf îlk üç sınıf Son sınıf Gündüz Akşam tlcretler Eski Yeni 2300 2500 2300 2600 4800 4900 4800 5000 6000 6000 3000 3500 Yüksek Plânlama Kurulu ikinci 5 yıllık plân için toplanıyor DAKİKA'O Lâzım ama», 1260 2000 (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yüksek Plânlama önümüzdeki günlerde toplanacak ve ikinci 5 yıllık plân taslağını göriişecektir. Oğrenildığine gore bu taslakta İstanbul'a asma köprü yapılması ile Türkiye'ye Televizyon kurulması da yer almaktadır. Plân, Yüksek Plânlama Kurulundan sonra Bakanlar Kurulunda tartışılacak ve son şeklini almak üzere TBMM'ne sevkedilecektir. CHP Kurultayının gündemi açıklandı ANKARA. (Cumhuriyet Bürsu) CHP olağanüstü Kurultavının gundemı Genel Baskan tnönü tarafından tesbit edılerek açıklanmıstır. Buna göre. Kurultay' da açılısı müteakıp Başkanlık Dıvan seçımı vapılacak. daha sonra. Başkanın »unacağı rapor uzerine parti ıçı sorunları nakkında bır komısyon kurulacaktır. Daha sonra da kurulacak olan tüzük koroışyonu ve dığer komısvonun raporları gorüsüle rek bir karara bağlanacaktır. Komısyonların kurulma«inı gerektıren tüzüğün 39 dncu maddesınde şöyle demektedir' «Kon erelerde. mali islerle, pafti prog ramında yapılması isten'en deeisiklikler bir komisvondan geçirilir». YAZISIZ.. CHP Genel Başkanı tnonü dun öğleye doğru evinın bahçesinde bır gezîntı vapmıç vt bu (Devamı Sa. 7. Sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog