Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

2ŞAHESER ROMANLARÎ 5. En Böyük Yaı.rl.nn En Guzci Ettrfori HENRI TROYAT #* «OMAN KİTAH.IĞINIZA YENI BIR „. Ayın kitabını sunar! > JO £ <Goncourt Armagam» Afk duftnftnı bv adanm ORüNtEK * Çevıren H VAROĞLU * yaldızlı kabartma cıltlı. Qf V AV I N E V I 12 5 L CumhuriYeı 43. yı! sayı 15335 KTJRUCUSTJ: YUNTJS NADt Telgraf ve mektup adresfc Ctunhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 ALÎ ALrnin DOĞVMU ÇOCUKLÜĞÜ SAV/ Yusuî Zi^HLİnan Cütli Ödemeü ısteyito. Kitapçı] OKAT YATINEm Anka P. K. 101 Solı 11 Misrnı 1967 Makarios'n protesto ettik Rumlar bir Turk koyunu muhasara altına aldılar ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ürk Hukumetı, bırbirinı kovalayan ve Rumlar tarafından soydaşlarımıza yoneltılen baskı ve yıldırma teşebbüslenne karşı Yunanistan ve Birleçmis Mılîetler Banş Gucu aracılığıyla Makarıos yonetiminin dıkkatıni çekmıştır. Dışişleri Bakanhğına gore, bir suredır sâkın gorunen Kıbrısta durum son gunlerde yenıden kanşmış ve Rumlar hururu bozan davramslarla olay çıkarmaya başlamışlardır. Rumlar son olarak, Tathsu (Mari) adlı Turk koyünü muhasaraya almışlar ve koye girış çıkışı yasaklamışlardır. Dışişleri Sözcüsu Oktay nzey Vietnam'ı dize getirIşcen, durumu «Gergin» olarak mek için Amerikalıların mtelemıştir. .göze aldığı maddi feda•kârlık havsalaya sığar Dikkatle iz/eniyor •eylerden defildir. Modern tekLEFKOŞE Limasol yolu nigin en korkunç araçlanyla douzerınde bulunan Tathsu koyunsnmış yanm milyonluk bir ornun muhasara edüerek ateş aldn. elindeki malzeme üstünliiğütına alınması uzerıne, Dışışlerı ne dayanarak, israt sınırlannı Bakanlığı, Atına, Lefkose, Wasda aşan bir harcama hırsı içinde hıngton ve Londra Buyukelı;ılekarşı tarafın mukavemet gücürımızle, Bırleşmış MUletler denü kırmaya çalısmaktadır. Bit legelerimıze gerekli talımatlan sfire önce Amerikalıların ça|nsı gondermiş ve «Rum saldınsının fizerine Güney Vietnam'a giden durdarulması» ıçın ılgılılerin eski îsrael Ordnsn Başkomutam dıkkatıni çekmistır. Mose Dayan, 11 nci paTalel doAtına ve Lefkoşe'de yapılan laylarında nzaktan dürbünle izte^ebbuslerde, aynca «Rum salledigi bir Amerikan taarruzu sodırısı protesto edilerek, bn tarx nunda gözlerine inanamamış ve: davfanışlann vahim sonuçlar Dört saat içinde harcanan (Arkası Sa. ?. Sü. 3 de) eephane toplamı İsrael kuvvetlerinin Araplar» karşı bfitfin sa\as boynnca kullandığı cephaneye eşitti! T Yanlışlıklar Trajedisi ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosv) Poüs teşkilâtınuı kuruluşunun 122 nci yıldonümü dün yurtta törenlerle kutlanmıştır. Başbakan Demirel Ankara'da yenı Emnıyet Sarayının açılış tbreninde bulunmuş ve yaptığı konuşmada. Turk polisınin fedakâr ve cefakâr olduğunu soylemiş, •Hukuk de\leti, kanun devleti olmak. daha doğrusu devlet olmak bir memleketin emniyet ve asayişi ile başlar» demiştır. «Hukuk ve kanun devletinde her vatandaşın ve topluluğun haklarının tesbit edildiğini» belirten Demırel şoyle konuşmuştur: Türk halkına hizmetten zevk ahnayanlar mü«amaha gormeyecektir. Âmme hizmeti görenler bu nu zihinlerine iyice yerleştirmelidirler. Turkiye'de siyasî otorite hizmet gorenleri koruyacak gliçtedir.« Demirel, hukuk ve kantln dev leünm hiçbir zaman bir polis dev letî olamıyacağım bıldırerek «Siyasi kuvvetin ençok itina edecegi "konu itimad atmosferini yaratmaktır. Halkı sindirme ve dehşet yaratmasına aslâ musaade edilmeyecektir» demişjır. 38 sayılı kanunun kaldırılması 1,5 ay ertelendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Tedbirler Kanunu Anayasa Komisyonunda görüşüldü Öztrak dün Satır'ın İzmir konuşmasına cevap verdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) lerden CHP Patti MecHsi üyesi Tekirdağ milletvekili Orhan Öztrak, dtin Dr. Kemal Satınn İzmirde verdiği demeci sert bir ifade ile cevaplandırmış ve bazı sorular sormuştnr. ^ Nakiboğlunun sözleri Emniyet Genel Mudürü Hayrettın Nakıpoğlu, «Turkiyede 3.0W kişiye bir polis duştuğunu, hedetin 500 kişiye bir polis olduğunu» belırtmıştu. «Sucluların teşkilâtlı çalışmaya başladığını» bildırea Nakıpoğlu şunları soylemıştir: «Son senelerde derlenen s«ç istatistiklerimiz incelenirse kan dâvâgı sebebiyle islenen yaral» ma ve Sldürmc suçlarının miktarında bir artış görülür. Sos(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) demek saretiyU hayretini açı|» vurmnştur. Ne var kl, aünyanın en kudretli devleti tarafmdan göze alınan ve şiddeti günden gfine artan bn akıllara dnTgunlnk verici ölüm silindiri altında Kuzey Vietnam da. Günev Vietnam'daki Ulnsal Knrtulus Cephesi de gık dememekte, aradaki ölçüsüz maddi süc farklanna rağnaen saldırılara karsı kovmakta, Vietnara'ın bütünlüğü ve bagımsızlıjfr n|runa canını disine takmış, ölesiye çarpışmaktadır. Bu hal ise varlığını Amerikan nvduluguna borçhı olan Saygon hükumetini çılgına döndürmektedir. O kadar ki, bu hükumetin kukla baskanı General Kao Ki geçenlerde Gnam'da görüstüğu Cnmhurbaskanı Johnson'a Amerikan kuvvetlerinin faıla insancıl davranıslarından sikâyet et % mis, bunların yalnız askeri hedefleri bombalamalarının dogra olmadığını sbvlemis, bir çerilla savası veren karşı tarafa pes dedirtebilmek için mntlaka sivil hedeflerin de bombalanması gerektiii tezini savunmustur. Vietnam seferinin Amerikava dttnya kamu o\u gözunde zaten itibar ka'jbettirdiçini bileıı Baskan Johnson, Kao Ki tarafından ileri sürülen düsünceye kulak asmamıs, teklifi kabul etmemistir. Sivil Vietnara halkının bombalanması, ya da bir baska biçimde öldürülmesi ancak «yanhşlık» eseri olarak mümkun olabilecektir. Ama unutmayalım ki, escalade dedikieri tırmanma stratejisi gelistikçe «yanlıslık» yüzünden güme giden sivillerin şayısı da günden güne artmaktadır. Vietnam'da görev alan tarafsız milletlere meıısup gazetecilerin yazdıkları, bu konuda şüpheye >er \ermiyecek kadar açıktır. Bunlardan Marc Riboud adında biri «Enterprise» nçak gemisinde yaptığı bir röportajı Le Monde gazetesinde yayınlamıstır. 5500 kisilik kadrosu ile bir çelik şehTi andıran bu dev gemide gürültü ile konfor, hareketle hnzur birbirine karışmıs bir biçimde bir arada bulunmaktadır. Jet uçakları inanılmaz bir hızla arka arka>a kalkıp konarken, görev saatini dolduran havacılar rabat, yumusak koltuklarında tele\izyon se\rederek kahvaltı etmekte, fiUmlerden tilim begenmekte, dilerlerse kitap okumakta ; a d a arkadasları ile oturup sohbet etmektedirler. Bnnlann çoğu gıde gele (kimi zaman günde birkaç kez) Kuzey Vietnamı karıs karıs oğrendiklerini, sivil hedeflere dokunmadıklarım ve dokunmak da istemediklerini sö>ledikleri halde, gazeteci gerçek durumun böyle olmadığını saptadığını bildirmektedir. Dünyamn en kudretli devletinin ağır baskısı altında, maddi imkânları açısından çok fakir bir l'zakdoşu, ülkesi olan Vietnam daha ne kadar dayanabileeektir. Klâsik savaş tekniğine karsı gerilla tekniği kullanan inançlı ve azimli bir milleti dize getirmenin imkânsız oldnğnnu savnnan askerlik azmanları vardır. Tarihte ilk büyük gerilla sa ANKARA. (Cumhurijei Bürosu) Aydm MıUetvekılı Nalut Mente§e (AP) Bafa Golu >le ilgili olarak Mahye, Adalet ve Enerjı Bakanlarına bir soru önergesi yöneltmiş ve önergesıni dun, Meclis Başkanlığına varmıştır. Menteşe. önergesinde, özetle şöy le demektedir: ÇAKMAKTN KABRİ , (T) İddia edildiği gibi Bafa Gölü özel mulkiyet konusu mudur. Özel mulkiyete konu olmuş ise bu gölün sahipleYi kimlerdir. (5) Deniz, gol ve akarsular Medeni kanun geveğınce ozel mulkiyet olarak tescîle tâbi olamazlar, şu hale gore, koskoca bir gol tapuya ne zaman ve nasıl tescil edıîmişür. Mareşal Fevzı Çakmak, ölu Bu tescil muteber bir tescil rrvdır? munun 1". jüdonunıunde, dun (fi Gol ve Dalyandan, clvar köy jurdumuzun çeşıtlı ülerınde yaler ve diğer \atandaşlar istifade pılan torenlerle anılmışt\r. edebilmekte midir.? Bırıncı Ordunun, İstanbul (T) Gol statusünün bu şekilde deE\upsultandakı mezan basında, vamı âmme hukuku ılkelerine ay duzenledığı torene, Fevzı Çakkırı değıl midır'. mağın kansı ve yakmlan katıl(Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) mıslardır. Mezarı başında Emeklı Subaylar ve Ordu adına yapılan konu^malanjan sonra, 66. Tumen askerî kıtası cann onunNATO Nukleer Plânlama Koden resmı geçıt yapmıstır. Bu arada çeşıtlı kuruluslar adına ı mıtesının VVashıngton'da yaptığı toplantı\a katılan Mılli Samezarına çelenkler konulmuş(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) tur. " Bafa gölü, , ile ilgili soru önergesi verildi SUNAY, DtSNETLAND'DE GEZERKEN.. (Foto : THA) SUNAY'I CHİCAGO'DA "DAĞBAŞI,, MARŞI İLE KARŞILADILAR DIŞ HABERLER SERV1SÎ, CHİCAGO Dün buraya gelen Sunay ve Turk heyeti, kalacağı otelin kapısında «Dağ başını duman almış» marjını soyleyen Türkler tarafmdan karşılanmışlardır. Türk Amerikan Cemiyeti mensupları ile otel salonunda gorüşen Sunay, geceyi de Chlcago'da geçirecek ve bugun Detroife gidecektir. Sunay şerefine Chicago Üniversitesl Ortadogu Etüdler Merkezl INONU DUNDE bir yemek verecektîr. GEZİNTİ YAPTI Sunay, Chicago'ya önceki gün, hafta sonumı geçirdiği Yosemite? ANK.ARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı îsmet îno deki Mariposa koruluğundan gelnu dun de oğleden sonra evının miştir. bahçesınde kısa bır gezmti yapCumhurbaşkanı Cevdet Sunay, mıstır. Mariposa koruluğunda bir sürprız Başkentteki sıcak \e guzel hale kaışılaşmış ve kendisine Castle valarm devam ettığı surece Inohava tisstine götürecek helikoptenu'nun gezmtılerıne devam etmesı beklenmektedır. rin pilotu gayet düzgun bir Türkçe Ue, «Sevabatinin nasıl geçtiğini» Cumhurbaşkanımızdan sormuştur. Cumhurbaşkanunız TUrkço konuşan Amerikaü belikopter pilotunun bu Jesttnden çok miitehassis olmuş ve kendisinl Türkiyeye dâvet etmiştir. ÖztraK Satır'a verdiği cevapta, eski Genel Sekretenn o gunlerde Genel Merkeze «Mıhlamp kaldığını» ıddıa etmekte, halbuki şımdl «ayağına çsrık çekmek» lüzumunu hıssett^ıni belirtmektedir. Öztrak bu konuda ozetle şoyle demektedir: « Sayın Satır, bugün gerçekleri örtmek için bazı görevter yüklenmiş görünüyor. Yakın bir istik balde, hangi maksada ulaşmak için bu gavrete giriştiğini ve kenToplantıda bulunan Adalet dilerinden mükâlat beklediklerinBakanlığı temsilcısı «Hükâmet den nasıl bir karsüık bulacağuu temel hak ve hürriyetlerinin görecegiz. korunmasiyle ilgili bir kanun Sayın Satır'ın evvelâ şunu çok tasarısı hazırlamaktadır. Bn ta iyi bilmesi gerekir ki, biz ParÜ sarının, şimdi kaldırılması i$Meclisinin gizli toplantüarında teiten tedbirler kanunu ile lliştenkid ve ikaz görevimizi sükunet kisi vardır» demış ve temel hak le, itidaUe ve agırbaşlüıkla yerine kanun tasarısı gelınce ele ahn getirdik. Parti Meclisinde konuşumak üzere 2 ay mehil ıstemıştır. lanları, üstelik de tabrif ederek Bu arada, Tedbirler Kanunu dışanya aksettirenler ve yalan lehınde ve aleyhınde konuşma (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) lar yapılmıştır. CHP'lı Emın Paksüt ve Coşkun Kırca Tedbır ler Kanununu savunarak. «Tedbirler Kanunu esas Anayass nizamını korumak için çtkarılan bir kanundur» demışlerdir. Komisyon üyelennden bağımsız Reşat özarda ile APlı Sükru Akkan, Tedbirler Kanunu aleyhinde konuşarak, bu kanunu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) kaldıracak teklıflerın desteklen Millet Meclısı dun saat 15 te (Arkası Sa. T. Stt, 3 d«) Nurettın Ok başkanlıjında top' linmıçtır. Gündem dışı bir konuşma vapan Dıyarbakır Milletvekili Metin Cızreli (CHP) sert geçen kış dolayısiyle Doğu ve Guneydoğu Anadolu bÖlg»lerinde hastahklar sebebiyle buyuk bır hayANKARA, (»A.) Başbakan van kaybı meydana geldiginı, Suleyman Demırel, dün Bakan hayvanlanm kaybeden koylülelıklara gönd<>rdiği bir genelge re hayvancılık kredısi venlmesiile, kamu ıktisadi teşebbüslerinin ni istemiştir. faaliyetleri ile yakından ilgıleDtvlet Matbaası mlmesini istemış, «Karau iktisadi teşebbüslerinin kârhlık ve veBundan sonra, Başbakanhk ve rimlilik anlavısı içinde çalışmaDevlet Matbaası doner sermayelan, kalkmma plânında ve yıl si hakkındaki kanun tasarısı gölık programlannda yer alan harüşülmüştür. Senatoda reddedisuslarda gereği gibi faaliyet göslen bu kanun tasarısı hakkmda termeleri ve nlusal ekonomimiReşat özarda soz almıs, tasarıze daha (aydalı olmaları maksanın özel ve tüzel kişilerin devlet dına mâtuf bulunmaktadır» de matbaalarında basım ışı yaptırmıştir. (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) Millet Meclisi Anayasa Komisyonu dün, Coşkun Kırca (CHP) başkanhğında toplanarak, bağımsız milletvekili Reşat Özarda ve eski senatör Sıtkı Ulay ile tabiî senatör Mucip Ataklı'nın «38 sayılı Tedbirler Kanununun yürürlükten kaldmlmasını» isteyen kanun teklifle rini ele alarak görüşmüştür. 8 " Cammtz sana kurban yeter ki su getır,, Ümit GÜRTÜNA Belediye Başkanı Haşim tşcan, dtin de Gaziosmanpaşa ve Zeytü> bumunda ıncelemelerine devam etti. Bır okulun oemelini attı. bir yolun da ilk barcını koydu. Gaziosmanpaşarun Dort yol maballe Asgarî ücretler iki yılda bir avarlaıtacak Demirel Bakanlıkların dikkatini çekti HAŞİM İŞCAN sinden başlıyarak, Zeytinburnunun SUmer niahallesinde biten tiç saatlik gezisı sırasında, yuzlerca vatandaşın derüerini dinledi, isteklerini not ettirdi ve bu arada o da kendi derüerini çevresini sa ranlara bir bir anlatmaktan geri kalmadı. Üç silâbşorlar Belediye Başkanı tşcaa, önc< Gaziosmanpasadaki Yeni Doğaı llkokulunun temehni attı. lyi dı (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de MAREŞAL ÇAfCMAK ANILDI Dir Köprii insnnlai1 Topaloğlu döndii r Açık ve pulsuz Ankara Bakanlığa başlar başlamaz, olur olmaz saatlerde, tepeden inme osulü, hastabaneleri teftişe geçtiğinizi sevinçle öğreodik. Evvelâ, işe bizimkinden giri$mediğinizden dolayı, teşekkürler ederiz. Maamafih, şimdi bütün tcrtibatımızı aldtk. Gece gündüz temizlik, yerinden aynlmıyan doktor, uyumayan hemşire, vatandaşa iyi muamele. hepsi tamam. Ama, çok yoruluyoruz. Âdet» canımıı çıkıyor. Onun için, bizim hastahaneye vaktiyle gelip gitsenlz de ytne eski rahatımıza kavuşsak. Ne olnr, lutlen, biraz acele edin. (Bir B»sheklm) Bu vesikayı aasılsa elde eden: D. M. Sayın Vedat Özkan, Sağlık Bakanı OKLARA GORE HEDEF... Iznilc'te yeni tctrihî ortaya çılctı Mücahit BEŞER bildiriyor İZNİK, Roma, Bızans, Sel çuk ve Osraanlı tarilherinl bugu « bortar devarn ettıren bir «IVlü Erzunun ninin Ispir ilçesine bağlı Norgah bucağının Süleymanbağı köyiine köprü yapüacaktı. Yıllar geçti. Yazaşmalar, direnmeler dosyaları doldurdu. Köylüler, Başbakana çektikleri telgraflann birinde şöyle diyorlardı: «Bu ne devir? Bu ne zulüm? Gencecik fidanlanmıza, o elleri kınlası zalnnlar, nasıl balta vurdu? Kurtann bizi etendim.» BİR KÖPRÜNÜN HİKÂYESİNİ VE İNSANLARIN DAVRANIŞLARINI sini çekraıştır Bu eserlerden ıklsi Bızans, blrı ise Roma devrıne aıttır. Bir lâhit... MS I. yüzyıldan kalma olduğıı anlaşılan Üoma devrı kalınüsı b:r «lâhit» tır. Buyuk bır kumandana • .•«rton tahartınH ramadan çıkarflmıştır. Sanat yönü bakımından da çok önemli gorulen bu eserin, halen bütün dünyada mevcut 20 lâhitın en sağlam ve öeğerlilerinden birl oldugu be lırtümektedır 1800 yıllık bu tanhî eser hakkındakl tncelemeler nenuz sona ermemıştlr. Vol açan ouldozerler tarafuı FİKRET OTYAM'IN «KÖPRÜ VE İNSANLAR» RÖPORTAJINDA OKUYACAKSINIZ. BUGÜN 4. SAYFAMIZDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog