Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

AYTAÇ Rakipsizdir ÇOCUK ARABA YE PUSETLERİ Jitf umhuriyet 43. yı! soyı 15334 KtJRÜCUSO: YUNÜS NADİ Telgraf ve mcktup adresl: Cumhuriyet tstanbuJ Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefoalar: 2 2 4 2 90 2 2 4 2 9 6 22 42 97 22 42 98 22 42 99 A^fUBl RO cu %lan esen SflYIN BAŞKA Güney Amerika'niD yazarı T^turias, bu Onlü eser le diyorTS^YlN BAŞKAN de b e n z e r l e ^ g romanıdır Günesı Amerikay. ülkelerine ne zaman biı rinlerden Uk kaldınla BAŞKAN Eiatl 10 Liıa DağıtımT (Feza: Satış yari: Frtrtka : 47 78 00 TAKSİM BELEOİYE DOKKANLARI 19 Pozortesi 10 Nisan 1967 Köylüye tüketim .redisi aynî olarak verilecek LNKARA (Cumhnriyet Bürosu) Kemal Satır İzmir'de Sekizler için Beyhude telâşa kapılıyorlar,, dedi Ziraat Bankası, üretim kredisinden başka, çiftçiye aynî tüketim kredisi verecektir. Ziraat Bankası ilgililerinden lınan bilgiye gore, Ticaret Baanhğı tarafından hazırlanmak3 olan «Tarım Kredi Kooperaıfleri» ile ilgilı kanun tasansı ururlüğe girdıkten sonra, çiftıve, makine, malzeme, tohumak temın etmek için verilmek* olan kredılerin dısında tukeım kredisi de verılecektir. Bu redinin fınansmam Zıraat Banası tarafından karsılanacaktır. Zıraat Bankası Genel Müdürîüunden bir ilgili, «tüketim kreisi» ile ilgili olarak şu bilgiyi ermıştir : « Çiftçiye verilmekte olan retim kredileri çoğunlukla, tüelim mallannın alımında kulınılmaktadır. Bunan önlenmei için çiftçiye zaruri ihtiyaçlaını karşılamak üzere tüketim redisi verilmesi kararlastınlııstır. Bn kredi çiftçiye aynen erilecektir. Diğer bir deyimle iftçinin zaruri ihtiyaçlanndan lan, basma, kaputbezi, sabnn, azyagı, zeytinyağı gibi maddeer çiftçiye kredi olarak aynen erilecektir. Kredinin oranı çiftinin mali durumuna göre düenlenecek ve bn krediden doan borçları uznn vâdcli olacak kib karşı gövde gösterisi yaptı '/# İZIMİR (Cumhuriyet Bürosu) «Ortanın solu» taraftan Kemal Satır, Kemal Deniz, İlhami Sancar ve Orhan Erkanlıdan kurulu dört kişilik bir CHP ekibi dün 8'lerin bir hafta önce yaptıklan «gövde gösterisine» aynı yerde misilleme yaparak cevap vermişlerdir. Eşrefpaşa Evlendirme Dairesinde duzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Dr. Kemal Satır, 8'lerin beyhude bir telâşa kapıldıklannı ifade etmiş ve «Kendi öz milletinin utırabını dile getirmenin bu kadar hor görüldüftt, istismar edildigi başka bir memleket tasavvur etmek bile mümkün degildir» demistir. «Ortanın soln Atatürk'ün yolu», «Ecevit'e güveniyoruz» yazılı dovizlerin bulunduğu tamamen dolu salonda dinleyiciler, «Inönü» »dının her geçişinde, «Yaşa, varol P«şa, seni Alla* b*v şımrzdan eksik etmestns seklinde sevgi gosterilerinde bulunmuşlardır. A.P. VE T.Î.P.İN POLİTÎKASI AP ve TİP'in iktisadi politikasına değinen Kemal Satır, «Sa« ğımızda AP bir lâf kalabalıgı içinde. Halkın, dar gelirli vatandaşın sömürülmesine keyifle bakıyor. Solumuzda TtP.. Nerde bir sivrilmiş vatandas görse doktriner bir katılık içinde diş biliyor. Biz, bn iki görüsün de karştsındayız. Her ikisinin de zararlı oîdafu kanısındayıı» dıye basladığı konuşmasına şoyle devam etmistır : «Iktisadî görüşte temel dayanagı karma ekonomi olan bir siyasî teşekkülun, özel sektörü (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Sovyetlerin kuracağı 7 tesis ile ilgili hazırlıklar ilerliycr ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sovyetlerin Türkiyede kuracaklan yedi sınai tesisle ilgili hazırlıklar süratle ilerlemektedir. Söz konusu tesislerden dördünün anlaşmalan tamamlanroışür.» Halen memleketimizde bulunan bir Sovyet heyeti, Izmirde kurulacak, üç milyon tonluk dördüncü rafineri için Türkiye petrolleri yetkilileri ile görüşmeler yapmaktadır. Mayıs sonunda Türkiyeye gelecek bir başka Sovyet heyeti de bir milyon ton kapasiteli ücüncü demirçelik tesisleri konusunda, müzakerelere başlıyacaktır. Anlaşma uyannca tesisler üç yıl içinde tamamlanmış olacaktır. Tesislerle ilgili olarak geçenlerde Moskovada imzalanan 200 milyon dolârlık tediye arüaşmasından son j ra, yedi tesisin kurulması kesinleşmiştir. Akaryakıt bugünden itibaren zamh satılacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bütün Türkiyede akaryakıt bugünden itibareö zamh fiatlarla satümaya başlanacaktır. Bilindiği gibi Parlâmentoda kabul edilen «akaryakıt istihsal vergisi» dolayısiyle arttınlan akaryakıt fiatlan, «damga resmi» ve nhtım resmi» dolayısiyle de ycniden zam görmüştür. Parlâmentoda kabul edilen Akar yakıt İstihsal Vergisi benzin fiyat larına litrede 7.35, gazyağı fiyatlarına 8.8, motorin fiyatlarına ise 102 kuruşluk zam getirmiştir. Damga Resmi ve Rıhtım Resmi Kanunlarından dolayı da benzin, gazyağı ve motorin fiyatlan yeniden 36 kuruş zam görmüştür. Türkiyede bulunan alü ana akaryakıt deposunda fiyatlar farklı ola rak tesbit edılmektedir. Bunlardan Îstanbul ve İzmir depolarından alınarak satılacak akaryakıt fiyatlan litre basına kuruş olarak şu oranlarda zam görecektir: Benzin Gazyağı Motorin 10 1516 1516 Batman, Mersin ve diğer iki ana depoda akaryakıt fiyatlan lıtre ba şına yaklaşık olarak şu oranda zam görecektir: Benzin Gazyağı Motorin 11 1617 1617 Akaryakıt İstihsal Vergisi Kanunu ile bununla ilgili kararname lerin bugün yayımlanmasmdan son ra akaryakıt istasyonlarındaki stok lann sayırnı yapılacak ve bunlara da «Stok VercisU uygulandıktan sonra zamiı akaryakıt iatışlarma başlanacaktır. Zamlı satışlarm başlaması özellikle benzin istasyonlannı çok zor durumda bırakacaktır. Verilen benzin miktarını yazan otomatik benzin sayaçlan, parayı (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) 34GUNDUR DİNLENM İNÖNÎİ, DÜN İLKDEFA BAHÇEDE DOLAŞTI Anlaşma Söz konusu anlaşma şu ükeleri kapsamaktadır: Türkiye yedi sınai tesis için Sovyetler Birliğinden 2M milyon dolârlık malzeme ve hizmet mübayaa edecektir. 2M milyon dolân asacak malzeme ve hizmetin karşılığı yüzde 2.5 faizle ödenecek vâde iki hükumet arasında kaıarlaştınlacaktu. 200 milyon dolârlık kısım ise 15 yıl vâde ve yüzde 2.5 faizle her tesisin teslimini Izleyen yıl başın dan başlamak kaydıyla ödenecektir. Sovyetler Birliği, 2W milyon dolâr karşılığında birikecek Türk liralan ile, Türkiyeden sınai zirai ürünler satın alacaktır. Biriken li raların yüzde altmışı ile tütün, fın dık, kunı üzüm, zeytin ve nârenciye mübayaa edecektir. Yüzde 15 oramnda bir koııtenjan özellikle tü tüne ayrılmıştır. Türkiyenin Sovyetlerden alacağı tesislerin ve Sovyetlerin Türkijeden alacağı ürünlerin fiyatları. dünya fiyatlan esas alınarak te» bit erilecektir. Anlaşmanın imzalanması ile alüminyum, lif, levha, sülfrik asid ve cam fabrikalarının kurulmalajı önümü»Jeki nylar içinde başlayacaktır. Dolmuşçular zammı Rektör 152'lere cevap verdı îstanbul Üniversitesı Rektörü Ikrem Şerif Egeli dün bir açıkama yaparak,. îstanbul Univerıtesinden 152 öğretim üyesinin mceki gün yayınladıkları ve ;endisıni .iktidarın yanında olnakla suçlayan ortak bildiriye evap vermiştir. Daıma hak ve hürriyetlerin lım yolu ile korunmasından yaıa olduğunu belirten Rektör, aıklamasında özetle, «Ben, denokratik nizam ve tanknk devetinin belkemiğini teşkil eden emel hak ve hürriyetlerin yaundayım. Bütün beyanlanm ve imrüm boynnca tutumum bnnun fadesidir. Bugün de bu hak ve ıürriyetlerin akıl ve ilim yola le korunma çarelerinin aranmaii kanaati ve gayreti içindeyim» iemıstır. İNÖNÜ, EŞİ VE TORUNU, PEMBE KÖŞKÜN BAHÇEStNDE DÜNKÜ GEZİNTİDE Kroner yetersizliği geçiren ve doktonınun tavsiyesine uyarak 34 gün evinde istirahat eden CHP Genel Başkanı Ismet Inönü, dün ılk defa yürüyüş yapmak için pembe köşkün kapısından çıkarken karsısında kalabalık bir gazeteci topluluğunu görünce sevincini gizleyemedi. Gazetecilere doğru yüruyüp, Kavuş tum sizlere çok şükür» diyerek, 34 gündür görmediği basm mensuplarına sevgisını en belirli şekilde ifade etü. Bahçeye çıktıktan sonra köşkün kapısına doğru yürü>en Inönünün üzerinde k«yu (izgili (üme elbisesi bulunuyordu. Gezi sırasında eşinin yanında yürüyen Mevhibe İnönü ise açık pembe dopiyes giymişti. İnönü, evinin kapısına geldiği sırada eşiyle beraber köşkün önün den geçmekte olan genç bir bayan, «Allah size uzun ömür ver sin paşam» demiş, CHP Genel Başkanı bunun üzerine hatırını soran hanıma hitaben «Hoş gel diniz.. Bugün hava çok güzel. İyi gezin» karşılığını vermiştir. İnönü tekrar geriye dönüp evinin gıriş kapısına geldiği sırada şapkasını çıkararak basın men suplarına şunları söylemiştir: «Bugün sizlere selâm vereyim, sonra izninizi alayun. Çok teşekkür ederün beni aradınu.. sordunuz.. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) yefersız buldular Îstanbul Otomobilciler ve Şoförler Cemi>eti Başkanı Kâzım Özeka yarın yürürlüğe girecek dolmuş tâ rifesini yetersiz bulduğunu açıklamışür. Bu konuda Özeke, 4 4 ay bekletil diktcn sonra kabul edilen yen! târife, akaryakıt zammmı karşılamak tan uzaktır. Bu bakmvian zammımızı sürüncemede bırakan Beledi« ye Encümen üyelerine eseflerimi* zi bildiririz demistir. m Menemencioğlu CENTO Genel Sekreteri oluyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dısişleri Bakanlığı Yuksek Müşavirliğınden Eski Washıngton BUyükelçisi Turgut Menemencioğlu'nun CENTO Genel Sekreterlığıne atanması için gerekli işlemler tamamlanmıştır. DemirÇelik Sovyetlerin kuracaklan tesislerin en büyüğü demir . çelik tesisleri için de. Sanayi Bakanhğına bağll özel bir daire kurulmus ve Sovyetlerin hazırladıklan projeleri in celemek üzere bir İngiliz müşavir fırması tutulmuştur. Mayıs ayı sonunda Türkiyeye gelecek bir Sovyet heyeti ile Demir çelik tesisleri ile ilgili anlaşma hazırlanacaktır. Üçüncü demir çelik fabrikası bir milyon ton kapasiteli olacak tır. Kunılacak, tesisler, devlet eliy le işletilecek ve tamamen millî bir hüviyet taşıyacaklardır. Yarışlara hazırlanıyorum İnönü, bir gazetecinin Üniversite Spor Haftasma katılıp katılma yacağı yolundaki bir sorusuna «Yarışlara hazırlanıyorum. Seneye bu yarışlara katılacağım» cevabmı vermiştir. CHP Genel Başkanı yine bir soru üzerine «Kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyiyim, çok; demir gibiyim, görmüyor musun?» demistir. İnönü çiftlikte tekrar yürüyüşlere başlayacağını söylemiş ve gaze tecilerin yanından ayrılırken 34 gündür dısarıya çıkması için ö(Devamı Sa. 7, Sü. 3 de; unün Gerçeği ve . sahtesi Bugün özel sektörün içinde bir önemli çatışma sürüp gidiyor. Mesele şudur : özel sektör safına sokulan bir zümre sadece ithalâtın dalavereli >ollarından faydalanarak ayak üzeri, emeksiz, risksiz milyonlar kazanmakta, onun karsısında ise her türlü risklere, rekabetlere rağmen memlekete değer kazandırmaga uğraşanlar yer almaktadır. Aslında buna. bir sömürü devam edip gidiyor demek daha dogrudur. Sömürünün esası önce, zümreye verilen isme dayanıyor. Genel olarak devlet dısında kalan sektöre biz Szel sektör adı vermisizdir. Bu sektörün içinde sanayi, ziraat, insaat, ticaret, nlastırma var. Hepsi kisı teşebbüsü ya da çalısmasına baflı görüldüğü için bir pota içine alınmıslardır. Meselâ filân ilde, ilçede yaptığı aracılıkla oturduğu yerde tehlikesiz, ve sermayesiz para kazanan ve sadece aksuataya dua eden tüccar özel sektörü temsil eder. Adam, vergisini çoğunlukla kaçınr, fiatlar üzerinde ıstediği gibi oynar, yıllık cirosu gerçekten bilinemedigi için, battâ millî gelir hesaplarının bile doğru diirüst yapılmasını engeller. Toprak ağası vardır, isi gücü sadece yancılıktır. Kâhyası çalısır, ırgatlan çalısır. kendisi ise tstanbulda, Ankarada keyfine bakar. tlkel anlayıs içinde ne daha fazla verim almak için uğraşır, ne de vergi düsünür. Üstelik ya artan gelirini tüketmek için çabalar durur. ya da büyük sehirlerde mesken yatırımlarına, hattâ spekülâsyonlara girer. tthalâtçısı vardır, sermayesi bir bürodur, dısarıya yazılan mektuplardır, fakat asıl önemlisi de kotadan alacağı tahsislerdir. Eeer V)ü>ükçe isimse etrafında 510, hattâ 100'e kadar yavru firma kurdurup tahsisleri biriktirmeçe bakar ve çetirdiçi malı. aracılar da bölüstüğü için, 1 dolân 25 30 lira hesabiyle satar. Teminatı yatırıp kendi basına kotadan iyi bir parça yakalamıssa ithal zahmetine de katlanmaz, «ithalât müsavirligi» ücreti adı altında malına göre yüklü hava parası alıp aradan çekilir. Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkün. Çünkü akla gelebilen veva bildiğimiz, bilmediğimiz ne kadar dalavere varsa piyasada, o kadar da vurgun örneği var demektir. Simdi bir de madalyonun öteki yüzünii çevirelim : Bu yüzü, savısı üçü besi geçmeyen tarım isletmesini bir yana bırakırsak, gercek sanayici doldurur. Sanayici çenellikle sirketlesmistir. Sermayesini, rakamların henüz gelismedigi, piyasa etüdlerinin henüz ihtimallerin ötesine geçmediği alanlara yatırıp nemalandırmak ister. Yatırdısı zaman isin riski vardır, emegi vardır. Onun yanında ise vergi kaçakçılığı yapması güç hattâ imkânsızdır. Sermayesi ısin hacmine çöre istihdam sağlar ve yatırım, kalkınma hamlesi icindeki yerine süreli olarak oturur. Sermaye yaptığı yatırımdan elbette kâr elde edecektir. Bn kâr nispî olarak azdır veya çoktur. Ama ayak üzeri tahsis satıslarının ya da yavru firmalar kurdurup dolâr basına en az 15 lira saslamanın rahathğını düşünürsek, sanayici daima bu zümre karsısında zararlıdır. Üstelik ithalât dalavereieriyle, bir haksız rekabet çok defa yatırılan sermayeyi tehdit eder durur. tste sömürme buradadır. Ve bu, özel sektör potasına sokulan zümreler'den bir ya da birkaçmın tek yanlı olarak sanayi dalını sömürmesidir. Hem de sömürü devletin ithalâta verdiği primlerle, vergi kaçakçılığıyle, kısacası deviete sırt dayanarak yapılmaktadır. özel teşebbüs kamuflâjı altında devam eden bn alicengiz oyunlanna, ekonomik Koçeroluğa herhalde bir son vermek ve karma ekonomi ilkeginin gerçek özel sektörüyle, devlet nrtmdan ne şekilde olursa olsun geçlnen bölümünü birblrinden ayirmak gerek. Ve herhalde işe önce 5590 sayılı Ticsret ve Sanayi Odalar Birligi Kannnnndan başlamak gerek. Hamido'nun oğlu kaza kurşunu ile öldürüldü SÎİRT (Fikret OTYAM bildiriyor) Bir gece evvel Hamido'nun koyu Bınevre'de beraber bulunduğum Hamido'nun oğullarından Kemal Aldemır sabaha karsı Botan koprusu ucutıda mahalli gazetecı Aydın llhan tarafından çifte ile oldüruldu ve Aydın llhan tevkif edılıp Snrt cezaevıne kondu. Kemal Aldamır, ve Mustafa Aldemır Hamıdo'dan Sıırt Valısı Mehmet Aldan'a bir mektup getıriyorlardı. Gece Hamido'nun oğlu Mustafa Aldemır, benden, mektup kâğıdı ıstemiştı ve oturduğumuz ^^^^^^^^^^^^^^^m odada her zamankı gıbi bir korku ve heyecan vardı. 8 saat yaya yüruyup dağların tepe^ine kurulmus ve kısmen boşalmıs Bınevre koyüne vardığım zaman koy odasında hoş geldine gelenler çantamdan çıkardığım fotoğraf makınasma ve teype dıkkatle bakıyorlardı. Kürtçe konuşuluyordu. Bir tanesi teypin telsız cıhazı olduğunu, konuşulanları Sıırt'e naklettiğini söyleyince, Hamido'nun oğlu Mustafa Aldemır benden yana çıktı ve benı sıddetle savundu. O andan itibaren koruyucum Hamido'nun oğlu Mustafa oldu. Bınevre koyu halkı köylerinden 11 kisinin olümune sebep olan Özbay çetesinın korkusu içındeydi. Gece yarısına kadar butün bu korkunun nedenlerıni, halâ en ufak bir izine rastlanmıyan Bınevre köylü 7 kişinin âkıbetinı konustuk. Hamido'nun oğlu bir aralık el fenerini alıp odadan çıktı. Eli silâhh nobetçılerin devrive gezdiği ve mı(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) SUNAY HAFTA SONUNU GEÇİRDİ (DIŞ HABERLER SERVİSİ) CALİFORNİA Washington' daki resmî temaslannı bitirdikten sonra, Amerikanın çeşitli evaletlerindeki illerde, sınaî, as kerî ve tnristik tesislerde incelemelerde bulunan, Cumhurbaş kanı Cevdet Sunay ve beraberindeki Türk Heyeti, hafta sonunu. Yosemita millî parkmdaki bir motelde geçîrmiştir. Cumhurbaskanı. A.B.D.'deki programınm yüklü olması dolayısiyle, daSlar arasındaki bir vadide kurnlan bastan basa kom ile kaplı Yosemite millî parkında istirahat etmis ve burada önceki aksam mahallî saatle saat 19.00'da Park Müdürü John M. Davis ve esi tarafından, onnr lanna verilen bir aksam yemekatılmıslardır. SAGLIK BAKAM ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİNDE ÎKlSt BİRDEN ÇOCUKLARIYLA AYNI YATAKTA YATTRILAN KADIN HASTALARI DİNLlYOR Pislik...Bakıınsızlık..JhmaL.. Yeni Sağlık Bakanı 24 saatte 6 îl dolaşarak hastanelere baskınlar yaptı İZM1T, (Çetin ÖZBAYRAK bildiriyor) Yeni Sağlık Bakanı Vedat Âli Özkan, 24 saat'te 6 il dolaşarak birçok hastaneye baskınlar yaptı, her ilde bakımsız hasta ve hastaneler gördu, ılgılileri sert bir dılle uyardı. Özkan, Eskışehırde Devlet Hastanesinin pisliği karşısında «Burayı, berhava etmek gerek», Bursa Ahmet Vefik Paşa Göğüs hastalıkları hastanesınde de «Hastalar âdetâ filüme terkedilmis!» dedı. Dr. özkanın gezısınm vdnü, Eskışehir karayoluna çıkılana kadar gızlı tutuldu ve bu arada kortejı vakından ızlıyemeyen bir gazeteci grupunun arabası kayboldu. Ilk baskın Eskışehır Göğüs Hastalıklan Hastanesıne yapıldı. Kapıyı kapalı bulan Dr. Özkan. bu durumun biı hastanın hayatına mâlolacak kadar önem taşıdığım bıldirdı ve hastane ilgililerıne kapının devam li açık tutulmasını tenbıhledı Eskişehırde ıkıncı olarak Devlet Hastanesıne gıdildi, hıçbir (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Veni röportajı BİR KÖPRUve Tural yurda döndü Londra'da yapılan CENTO Genelkunnay Başkanları toplantılanndan dün dönen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, CENTO'ya üye devletlerin bölge meselelerini ciddi olarak kavramış olduklarmı belirterek, bölgeye ait bütün konuların anlayış ve açık kalblilikle ele alınarak, mutabakata varıldığını söylemiştir. Top/u sözleşme uygulanmazsa Yeşilköyde hava trafiği duracak Toplu sozle^me tam ujguUnmadığı takdırde, ışçıler srev >apacak ve Yesılkoyde hava îrafıgı tamamen duracaktır Toplu sozlesmenın uygulanma sı konusunda Hava İş Verlerı Sendıkası tarafından Devlet Hava Meydanları Genel Mudurlüğüne verilen bır haftalık sure bugun saat 1? de bona ermektedır Ikı ay once vapııan toplu sozlesmenın kâğıt üzerinde kaldıŞı nı bıldıren sendıka vetkıhlerı «Şayet Genel Müdürlük. eski keyfi tutumunda devam edersc, kanunun bize verdiçi grev hakkını kullanmaya karar verdik ve ona çöre ha7irlıklarımızı tamamladık» demistir Mahallî seç/m/er için Partiler çalışmalara başladı Partilerin il merkezleri, mahallî seçimlerin 17 Eylul günu yapılacağının açıklanması ile uğrak yerı haline gelmiştir. Uzun süıeden beri, partilerin hiç bır faaliyetine katılmayan partililer, ilçeleri dolaşmaya başlamışlardır. Hareketin erken başlaması, yoklama ve seçimlerin çekişmelı geçeceğirü göstermektedır. Partiler, seçimlere kuvvetli Belediye Başkan adayı ile katılma karan almışlardır. CHP li Belediyo Meclis üyeleri, Işçan'm aday(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) İNSANLAR i Şirket kurup bir milyon lira dolandırmışlar Istanbul'un en gözde semtinde gıda pazarı açan ve radyoda uzun süre reklâm yaptıran üç kı şi, piyasayı bir milyon lira dolandırmıştır. Parkeciden turşucuya varıncaya kadar her türlü firmayla temas kuran sanıklardan Ali Çöloğlu yakalanarak tevkif edilmiş, ış ortağı Hulusi Aksoy ise, hakkında tevkif karan venlmesine rağmen düne kadar kaçtıjı yer tesbit edilememıstır. Savcıhk ve Malî Polisçe elkonulan dolandırıcılık olayı, ıddıaya göre cereyan etmistır: Nışantaşı Emlâk Caddesı • ' 21 numarada «Tanzim Gıda Pazarı» adı altında şirket kuran Alı Çol oğlu, Hulusi Aksoy ve Kemal Üke, bir ay önce radyoda buyuk bir reklâm kampanyası açarak, piyasada kendilerinden iyi bir şekilde bahsettırmıslerdir. Bu arada dolandırıcılık su(Devamı Sa. 7, Sü, 4 de) Seyircilerin gözü önünde öldürdüler İSKENDERUN, (AJV.) Onceki gece İskenderun'da bır cinayet işlenmiş. istedikleri sarkıyı okumayan bir genç, yuzlerce kişınm gozu onunde, Ali Çevik. Emır Pırdi ve Sami Sevgil tarafmdan dövülerek leci şekil^.<j öldürülmüstür.' ECVET GÜBEStN YARIN CUMHURİYET'le
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog