Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

uy En Büyuk Yaıariarm En Güjel Eıcrlcrl * VARLIK J YOKLUK Ceuren V. GULTEKİN * \ aldızlı kabartma bez cıltli 4 12.5 h VA Y I NE VI uumnurı 43. yı! sayı 15325 KURUCUSD: YUNUS NADİ Telgraf v e m e k t u p adresi: Cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: îstanbul N o . 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 42S9 \ Cumartesi 1 Nisan 1967 Viitlık Yayınevi'nin dünyaya açtığı bir pencere olatı Cep Dergisi gün geçtikçe daha çok tutulmakta ve sevilmektedir. Çağdaş dünyarun kültür, sosyal jk>litikaif sanat ve edebiyat hareketlerirü\yakınflan ve günü gününe izlemek istİyenlerkı vazgeçemeyecekleri bu derginfeı 6. sayıa da 160 sayfa olarak çıktı. 3 liraöır. İlâncüık: 9513/3318 .DERGIS1 Eifır ve diğer Parti fec/fs/ Üyeleri de gez/ye çıkıyor İZMİR'DE 8'LER ÎÇİN 20 MİLYON LİRA X)PLANDIĞI \ÇIKLANDI iekizler, tzmir'e hare;t ederken, İzmir CHP Teşkilâtı, bir bildiriyle ı geziyi protesto etmiş, ı arada Kemal Satır ile ızı Parti Meclisi üyeleri, Drtanm Solu Tanıtma ampanyası» nda fiili vafe alarak, gelecek hafta inde İzmir'e gitmeğe kaır vermişlerdir. İzmir'in tepkisi İZMİR, (Cnmhuriyet Bürosu) Izmır'de govde gosterısı yapacak olan 8'lere karsı İzmırCHP llçe Başkanlanyla ll Başkanı Talât Orhon'un başkanlığında bir toplantı yapıldıktan sonra bir de bildirı yayınlanmıştır. Bildiride 8'Ierin yeni bir parkurtnak üzere oldukları, bn için 20 milyon lira toplandıve CHP'yi parçalamak için HI AP çevreleriyle isbirliği ılinde olduklarının delillerivtesbit edüdiği ileri sürülmekte 5 hiçbir CHPiinin de 8'lerin ıpacaklan ba toplantıya katilaması istenmektedir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) 5 Bakan CHP Kurultayı 28 Nisana ettı İnönü'nün istirahat devresi uzatıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP ' Şk İnönü tarafından 14 nisan 1967 Cuma günü olağanüstü toplantıya çağınlan CHP Kurultayı Genel Başkana doktorların yaptığı tavsiye üzerine yine İnönü tarafından 28 nisan Cumartesi gününe ertelenmiştir. Heyecanlanmaması gerekiyor Seçim Kanununda yapılacak değişiklik G e ı e l Ba am ertelendi i yenı Bakan belli oldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Uzun süredenberi Kabine'de yapılması beklenen değişiklik nıhayet bu sabaha karşı saat 02'de gerçekleşmiş, 5 Bakan ıstıfa etmış, 3 Bakanlığa da getirılecek şahıslar, belli olmuştur. Başbakan Demirel. geceyarısın dan sonra Basbakanlıkta kabine değışıkliğı ile ilgili temaslarına başlamış, sırasıyla Millî E|itim Bakanı Orhan Dengiz. Sağlık Bakanı Edıp Somunoğlu, Devlet Bakanı Ali Fuat Alısan, Bajındırlık Bakanı Ethem Erdinç ve Köy tşleri Bakanı Sabit Osman Âvcı'yı; Başbakanlığa dâvet etmıstir. 10'ar dakika ara Ue Başbakanlığa gelen Bakanlar, Demirene ayrı ayrı goruşmüşler ve Başbakanın ısteği uzerıne, istifalannı vermişlerdır. Başbakan Demirel, bundan sonra Ankara Mılletvekili Orhan Alp, Kayseri Mületvekili Vedat Âli özkan ve Erzincan Mılletvekili Hüsaraettin Atabeyli ile yine ayrı ajrrı Başbakanlıktaki makamında görüşerek kendilerıne, Bakanlık teklıf etmış ve teklifi miUetvekilleri tarafından kabul edilmiştir. Orhan Alp Bayındırlık, Vedat ÂU Ozkan Sağlık, Husamettin Atabeyli de Devlet Bakanı olmuşlardır. Demirel, Başbakanlıktan çıkarken gazetecilere temaslan konusunda bilgi vermekten kaçınmış, «Bu konuda benden bir şey alamazsınız» demişkr. Dengiz ve Avcı'nın istifalan Ue boşalan Millî Eğıtım ve Köy İşleri Bakanlıklanna kimlerm getirileceği ise, sabaha kadar belli olmamıştır Tahminlere göre, Başbakanın kabine İçinde bazı kaydırmalar yapması da, mümkün görülmektedır. Demirel, kabinedeki değişikliklerle ilgili lısteyi, bugun Cumhurbaşkanı Sunay'a verecek ve kabinedeki değışıklik, büyuk bir ihtimalle, yine bugün resmen açıklanacaktır. Kara Mehmet Geçirdiğı rahatsızlık sebebiyle bir suredenben kati istirahata tâbı tutulan CHP Genel Baskanı înönü'nün sağlık durumu duzelmıs ve Inonü, Kurultayda yapacağı konuşmayı hazırlamaya başlamışttr. Mudavi doktOTİan Prof. Zafer Paykoç ve Prof. Dr. Sabih Oktab tarafından dün tnönü'ye konsultasyon yapılmıştır. Doktorlar, Inönü'nün sağlık durumunu ıyı bulmuslar, ancak nekahet devresi yorgunluklarından ve heyecanlarından uzak durmasırıı Genel Başkana bıldirmışler, Kurultayı normal nekahat devresı mnuna ertelemesinı tavsiye etmı>:lerdır. Meclis ve Senato için D'Hont sistemi uyguianacak ORHAN DURU" fnönü, Ecevit ile görüştü Bu tavsiyeye uyan Genel Başkan İnönü, 14 nisan 1967 cuma günu toplanacağını açıkladığı olağanustü Kurultayı 28 nisan 1967 cumartesi gününe erteledığını CHP Genel Sekreterliğine bır yazı ile bildırmıştir. Evinde istirahat etmekte olan Inonü, bugun Karadenız Bölgesinde yeni bir gezıye çıkacak oANKARA, (Cumhuriyet Buros») lan Getfet Seltreter Bül«ht Ece^vit'i kabul ederek bir süre gö «Uiuslararası rurizm Yılı» burüşmuştur. tnönü'ye yapılan kon ' Ln Ankarada yapılacak bir töi KARA MEHMET YAKALANDIGI SIRADA (ÜSTTE) VE IZMÎR sültasyon sırasında Ecevit de ;nle açılacaktır. Hazırlanacak tasarıntn esaslan EMNtYET MÜDÜRLÜCÜNE GÖTÜRÜLÜRKEN (ALTTA) bulunmustur. Türk Standartlan Enstitüsü top üzerinde AP Başkanlık Divanmda ıntı salonunda düzenlenecek olan prensip bakımından bazı esaslar ka İnönü, bugün bul edilmiştir. Srende Başbakan Süleyman Dedışarı çıkacak ıirel, Turizm ve 'nanıtma Bakanı Gcrek mılletvekili, gerekse senatör seçimlerinden nispi temsil usutıhat Kürşat ve Odalar Bırliğl öte yandan dünkü konsültaslünün milli bâkiye şekli yürürlük!msilcilerı birer konuşma yapayondan sonra doktorları Inönu'ten kaldırılacaktır. Bunun yerine ak «turizmin» Türk ekonomlsi ye dışarı çıkabileceğini bıldırgerek milletvekili, gerekse senatör akımından taşıdıgı önemi konumişlerdır. tnonu bugun hastalıseçünlerinde 1961 seçimlerinde uyında görüşlerini açıklayacaklarğından bu yana bahçeye çıkacak gulanan D'Hont nispi temsil usulüır ve vürüvüs vapacaktır. ne dönülecektir. Bu noktada AP'li yöneticiler, daha önceki gorüşlerin den bir fedakârlık yapmışlardır. O da şudur: Bılındiğı gibi hükumeGünay ŞİMŞEK tin geçen yıl Meclise sunarak muhalefetın engeliemesiyle karşılaşan Seçim Kanun tasarısında Senato İzmir Emniyet İkinci Şube Müdürlüğü makam odası... Gece saat 01.30 seçimlerinin çoğunluk sıstemine Masanm tam ortasında, bir pikap ve pikabın devamlı döndürdüğü bir (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Tek yönlii özgürlük, ya da milli birlik ve disiplin Içinde özgürplâk. Ku pikap ile plâk, Kara Mehraed'in Kuruçaydaki evinde bulunmuş ve ük anlayıslarının de\let düzenine hâkim olduğu ülkeler vardır. hırsızlık mah olduğu için de İkinci Şubede emanete alınnıış. Franko «Ispanyollar kanununu» çıkarırkcn bir sınır içinde özSovyeffer Birliği Tız bır kadın sesıyle soylenen ;ürlüğün sağlanması amacını güdüyordu. Kusyadaki özgürlük de şarkıların nağmeleri, sokaktan leniiz belli sınırlara ve bir sınıf'ın, hattâ bir partinin anlayışına göSergisindeki olay geçenlerı dahi rahatsız edecek edir. Siyasi demokrasi düzeninde görülmekle beraber, bal gibi faşekilde yüksek perdeden... MTTB I. ve II. Baskaniarı, ıist yöntemde olan Güney Afrika halkının özgürlüğü battâ İspanTurkSovyet Kultur Anlaşması adan daha fazla kısıntılıdır. Güdümlü demokrasi içinde bulunduk«Kadifeden kesesi gereğmce Beledıye Saraymda aarı bilinen çoğu Ücüncü Dünya ülkelerinde, sömürgeciliğini sürKahveden gelir sesi çılan «Sovyetler Birliği Çağdas Oturmuş kumar....» lürmek için çabalayan Portekiz'de yine o biçim özgiirlük kabul Resim, Grafik ve Heykel Sergiidilmektedir. İzmir Emniyet ikinci Sube Müdüsi»ndeki Lenın'ın bustunu kaideANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ru Rifat Özbırgül, muavini Ziya Bütün bu ülkeler ve benzerlerinde insanlar elbette knvvete ve sınden yere ındırmış. bir pano üOzen, birkaç âmir ve memur kolla Millet Meclisinde dün, gündem dışı bir konuşma cdhise dayanan siyasi otoritelere boyun eğmislerdir, ya da bir süzerındekı Turk bayrağını da gayrıyla masayı çevrelemişler, kulağı re için efmis görünmektedirler. Ne var ki, adı geçen ülkelerde deyapan Sami Binicioğlu (CKMP), diskoteklerden şikârinızamî bularak, uzerıne yeni sağır edecek şekilde ses çıkaran bu mokrasiden degil. otokrasiden. tek kisinin ya da bir azınhğın dikyet ederek, «Burada genç kızlaruı fuhşa teşvik edildibır Turk bayrağı çekmışlerdır. plâğı, belki yirminci defadır dinlitatorliiğünden bahsedilir. Binaenaleyh güdümlü ve dar sınırlı özgüryorlar.. Tâkip harekâtmm düzenOğrencıler, yere ındırdıkleri ğini» öne sürmüş, gençliğin kıyafetinden de söz açarak, lük düzenine çidilecekse, herhalde o düzeni, ismindeki değişikliklendiği bu odada, bu müzikten mak Lenın'ın bustu uzerıne. «Stalin«Kıyafet Kanununu değiştirip, A\rupada çıkan rezalet ten baslayarak, bütün kurallariyle, isleyisiyle almak ve oturtmak sat da, sinir sistemini bozmak. 71 in kııından sonra, Lenin de mi lâzımdır. Sadere bir zümrenin hâkimiyeti mi olacak? önce ismini kokıuklann memlekete girmesini önleyelim. Bunlpr, san saatten beri uyku girmeyen gozhürriyeti seçti?» cumlesını tasıralım bnnun. tnsan hak ve özgürlüklerini korumak perdesi altında leri kapatmamak.. sürden geçsin» demiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) fikir yasağına mi gidilecek? O halde oyutı, mızıkçılıkla değil kuralBınıcioğlu, ozetle şoyle konuşPikap ve p'âk larına uygun oynanmalıdır. tspanya, Rusya, Mısır, Portekiz ve dimustur: ğerlerinde o biçim özgürlük mevcuttur ama, hiç degilse oralarda Çingenelerin bir göz odada 10 ki «Dejenere olmuş Avrupa gençtam siyasi demokrasinin varhçı iddia edilmez. Bizde ise istenir ki, şi yattıkları Kuruçay semti ve Kaliğinin taklit ve örnekleri, memhem partiler olsnn, hem bu partiler Mecliste temsil edilsin, fakat ra Mehmet'e ait ikı göz odalı, salekete sokulmak istenmektedir. avnı zamanda bütün meraleket sadece bastakiler gibi düşünsün, başlonlu Kuruçay'ın en lüks gecekonDiskotek mi, deskotek mi, ne oltakileri desteklesin.. dusu... Gece saat 01.30... duğu belirsİ7 eğlence yerlerinSimdi bu evde, gaz lâmbasının özgürlükleri çok genis sınırlar içinde almıs, Türkiyeyi sosyal (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) titreyen ışığı altuıda, titremeden siyasal senteze getirmek amaciyle çıkanlmıs Anayasa bir yanda duçıt çıkarmadan uyur gibi yapan racak, öte yanda görünen görünmeyen tek yanlı, tek yönlü kuvvetdort kadın var. Uyumayan bu ddrt ltr, tiilleri değil katalardaki fikirleri cezalandıracaklar. Millî birlik kadın, gecenin tenhalığmda, İkinci ve hütünlük kamuflâjiyle toplnm, pazardaki esnafa, okuldaki öğrenŞubenin pencerelerini yırtan şarkı ciye kadar, zfimre adı altında bölünecek. ve vatandas, mahalle baknın nağmelerini duyuyor mutlaka. kalının dahi kendisini kazıkladıgından söz edemiyecek, ondan sonra Hepsinin aklında da Kara Mehbu düzenin adına özgürlük düzeni, demokratik dözen, çok partili met var. Dördü birden eski günleparlâmento düzeni denilecek. ri, tatlı geçen geceleri, rfatırlıyorOh ne âlâ, ne güzel!.. lar... Bu marifetlerin görünür göriinmez tertipçileri, anlasılan âlemi (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) aptal, sadece kendilerini akıllı sanıyorlar. O>sa bırakınız en azından 100 yıldır özçürlük savası veren Türkiyenin 34 milyonluk aydın, yarı aydın ordnsunu, böyle dalavereyı Afrikanın orman halkı bile B Kıral Kostantin, yutmaz. Nitekim yutmamaktadır ve yutmadığı icin de birer birer otokrasiye oturmaktadırlar. istişarelere başladı tsin tuhaf tarafı üç kâğıtcıhk dcmokrasisini bizim Batı hayranKıral Kostantin, Yunanistan'larının, ikide bir Fransayı, tngiltereyi yazılarında, konuşmalarında daki 2 yıl içindeki 5'inci hükuörnek çösterenlerin desteklemesi.. Biliyoruz, kimisi çıkarları yüzünmet buhranını önlemek için çâden, kimisi çift görünüslü olduğn için, kimisi de özgürlük kısıntısıyreler araştırırken Ankara siyala «şu takeoff dönemini sarsıntısız atlatınz» sandığı ve halkı sadesî çevrelerinin, bu arada hükuce pis bir kalabalık olarak gördüğü için destekliyor. Fransız Ihtilâmet yetkililerinin, istifa ile ilgili linden önce ve sonra, Ingiltere sanayilesmesinin ve çatısmanm geherhangi bir yorum yapmadığı listiği sıralarda da burjuva içinde böyle düsünenler, hattâ isbasına bildirilmektedir. Ankara'da; Ageçip düsündüklerini uygulamak isteyenler olmustur. Ama sökmetina'dan gelen haberlerin dikmistir üç kâğıtçılık ve sonunda burjuvayı kurtaran, çatısmayı törkatle izlendiği belirtilmekte, Yupüleyen sosyal siyasal sentezinin kurallanna dayanan, demokrasi nan B. Elçisinin Dısisleri Genel yerine oturmustur. Bütün kosullanyle mecburî olarak otnrtulmusSekreter yardımcısiyle görüstütur. Batı burjuvası halkm bilinçlesmesinden korkmak, bilinçlesme Önceki gün vefat eden gazeteci arkadaşlarunızdan Milliyet ga ğü haber verilmektedir. Delivaiçin gerekli fikri yasaklamak yerine, oyunnn kurallannı bütünüyle nis'in, son durum ve gelismelezetesi Yazı Uleri Müdürü Hikmet Gülderen dün arkadaşlarınm uyguladığı için bugünkü lâik Batı toplumn kendini buldu. Sadece rin Türkîunan tkili Görüsmeve yakıniarının gözyaşları arasrada toprağa verilmi^tir. 40 tan leri üzerindeki etkileri hakkınservet yoğunlasması, kalkınma, sadece baska ülkeleri sömürmek fazla çelengin gönderildiği cenaze, cuma namazından sonra Nudeğildir Batıyı Batı yapan. Biz ise simdi dünyayı yeniden keşfe uçda bilsrf vcrdiği ö*ronii»rıistir. rasır gibi, ünlü Rostov'un kalkınma dönemi görüsfinö küçük kataruosmaniye Camünden alınmıs ve Gazeteciler Cemiyeti önüne KIRAL'IN TEMASLARI larımızda yorumlayarak, ona uygnn bir düzen icad etmege çalısıgötüriilmüştür. Burada Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri ATtNA, <Kosta Daponte bildiyoruz. Mustafa Yücel kısa bir konuşma yapmış, bilâhare Milliyet gariyor) Perşembe günü ParasBelki edeceğiz, fakat bu icat, Con Ahmedin devridaim makinezetesi önündeki vakfe ve tezkiyeden sonra Gülderen Edirnekevopulosun ıstıfası ile başgosginden daha uzun ömürlü olmayacak. kapı Şehitliğindeki ebedî istirahatgahına tevdi edilmiştir. toren hukumet buhranı siyasi "Turizm Yılı,, bugün açılıyor ANKARA Büdirıldığıne gore müli bakıye sıstemini kaldıran, yerine 1961 seçımlerınde uygulanan D'Hont usulü nispi seçim sistemini getıren bir tasarı hazırlanacak ve bu tasannın Meclis tâtıle girme den kanunlaşmasına çalışılacaktır. Seçim Kanunlarında değışıkiık yapacak böyle bir tasarı hazırlanması, son gunlerde birkaç defa Başbakan Demırel Başkanlığında topla nan AP Başkanlık Divanı toplantı, larında gorüşulmuş ve prensip kar a r m a varılmıjtır. p***^^"Hî|fT Gangsteri Izmir'de halk Iinc etmek istedi İzmir polisi, azılı soyffuncu Kara Mehmed'i amansız takibin beşin ci srünü sabahı Seydi • Jiöydeki bir evde tarbana çorbası icerken vakalamıştır. Kara Meh med'in bulunduğu eve başta Emniyet Müdürü Riiştü Ünsal olmak üzere İkinci Şube Müdürü Rifat Özbirffül, ellerinde silâhları olduğu halde kapıyı kırmak suretiyle çirmişler, ve azıh soyguncuvu kıskıvrak yakalamışlardır. Gazete sayfalannı günlerdenberi kaplayan Kara '"ehmet hikâyesi, Seydiköyde bir evde son bulurken, İçişleri Bakanı Faruk SUkan İzmir Valısını, polisi tebrik için görevlendirnuş, kendı namına memurlann gözlerinden öpmelcrini istemıştir. Başta Vali Namık Kemal Şentürk olmak üzere Emniyet Müdürü ve Ikincj Şube Müdürü, önceki gereyı son 4 gecede olduğu gibi uykusuz geçirmlşler, her çalan telefondan bır şeyler beklemişlerdır. Manisa dağlannda "INSAN AVI,, AP KULİSİ Kabine'dekı değişiklik gerçekleşmeden önceki olayların dunku seyrını, şoylece özetlemek mümkundur: (Arkası, Sa. 7, Sü. 8 de) unün Con Ahmet demokrasisi Yüksek Komuta Heyeti için de bir kanun istendi SAİT TERZİOĞLU ANKARA Genel Kurmay Başkanlığı, A.P hukümetınm hazırladığı (Temel Hak ve Hurrıyetleri Koruma Kanunu) tasansına paralel olarak, «Yük sek Komuta Heyetinin ve Türk Silâhlı Kovvetlerüıin Temel Hak ve Hürriyetlerini koruyucu bir kanun tasarısı taslağı» hazırlıyarak Şubat ayı içinde Başbakanlığa göndermış tır. Ancak, bu taslak 2 Mart günü Başbakanlıkça bir yazı ile Genel Kurmay Başkanlığına iade edilmiştir. Yüksek komuta heyetine söz, yazı veya sair surette yapılacak hareketleri önlemeyi hedef alan tasarı taslağında ver alan hüküraler özetle şöyledir: : «Kumandanlara, söz, yazı ve yayın yolu Ue hakarette bulunanlar, Silâhlı Kuvvetlere karşı kötüleyici ifadelerle yazı yazanlar veya dedikodu yaptıkian sabit olanlar, Ordu mensuplarına karşı söz veya vazi ile hakaretâmiz ifadeler kullananlar 5 seneden 10 seneye kadar açır hapis cezası ile cezalandırılar)arj> (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) MECLIS'TE " KIYAFET SANSURÜ,, ISTENDI Önce Nihat Çen... Yakalanan ılk soyguncu, Kara Mehmedin şoför olarak kullandıgı Nıhat Çen olmuştur. 20 gündenbe r* göz hapsinde bulundurulan Bo ğazıçı caddesi 73 numarada Hırsız Yavuz'a aıt eve arka kapıdan gıren Nihat, saat 5.30 da on kapıdan gıren polisin elıne geçmıştir. Nihat Çen burada polıslere verdiği ifadesinde Kara Mehmet ile Mümine Mamaylar adındakl kadının Seydiköydekı evinde buluşacaklannı söylemıştır. Yakalanışı Kara Mehmet ıse, kardeşı Cemal'in landarmalar taratından ya kalanmasmdan sonra genye donerek Naldoken ve Mersmpınar sırtlarındakı jolıs barıkatlarını geçıp öncekı gece Gültepe 200 sokak 17 numarah eve gelmıştir & vin sahıbi Mümtoe'nin Kuruçaydan getirdiğı 'Kincı Karısı Emıne ve 4 çocuğuna hasretle sarılan Mehmet, burada kısa bir süre kalmıştır. Banyo yapıp elbıselermı defiştiren azılı soy oncu dıkkati (Arkası. Sa. 7 Sü. 7 de) Yunanistan 'daki Kabine buhranı için Ankara'da şimdilik yorum yapılmıyor Hikmet Gülderen'i toprağa verdilc M.hı, sı •> an i ri«ı NE SİHİRDİR. NE KERAMET.... 24 tKÎLt AN1.AŞMA KAY1P Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog