Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

En Buyuk Yararların En Gürel Eserleri * Birıncilıkler kazanın oyunun romam L ? H YAŞAR KEMAL 5 YER OEMIR GÛK BAKIR İVEN VAYINEVİ Cumnuri 43. yı! soyı 15277 KÜRÜCÜSU: 1TCJNUS NADÎ Telgraf v e m e k t u p adresfc C u m h u r i y e t Lstanbul P o s t a K u t u s u : t s t a n b u ] N o . 2 4 6 Telefonlar: 22 4 2 9 0 22 4 2 9 6 2 2 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 le^çıkart ı ı ı i bird çıkardı Lira ;üncy F^^PS1: A. de Saint S^ıpery 4 S.^akn ÇSJfcı: Franz Grülpar: 3. Antigone: Keı 4. Max Sçhejprt^^H Nietzsche'de trajik olan^^B&ına jCucuradl J . Yi ^ Anton 6. Altmcı Peışembe 9 Şubat 1967 îatman'daki PetrolIş grevinde Lâdiseler oldu, 2 işçi tutuklandı SÜMERBANK MAMULLERİNE DE ZAM YAPILACAĞINI ÖĞRENENLEK DÜN MAĞAZALABI DOLDURDU Bir komiser, üç polis ve dört Sümerbank mamulleri ile kömüı andarma yaralandı ve demîre de zam yapılıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TÖS, Devlet Başkanuıa bir muhtıra sundu BATMAN Mehmet MERCAN büdiriyor etrolİş etmiş, P Emniyetgrevi dün de yeni8 olaylarla devam mahKııvvetlerinden kişi yaralanmış, İktisadi Devlet Teşekkülleri 1 milyar 347 milyon ek gelir sağlıyacak H 28 Sunay, Dğretmenleri ovdu INKARA (Cumhuriyet Bürosu) ürkiye Öğretmenler Sendıkası yüriitme ve Yönetün Ku rulu, üç gün süren toplanı sonunda, çeşitli eğitim sonlan ile oğretmen dertlerıkapsayan bir muhtırayı dun, ımhurbaşkanı Sunay'a sunıştur. (ArkasıSa. 7, Sa. l d e ) 'umhuriyet Gazetesi i7i İşleri Müdürlüğüs İstanbul îazetenizin 25/Ocak/1967 taıli nüshasında, sekizinci sünda neşredilen «Uysal. Basın slantısı yaptı. Bakan, Türk retmenlerine hakaret etmis» başlığı altındaki yazıda: Mevzu olarak ele alınan Ben ımra tlköğretım Müdür Vekili vket Paran hakkmda ileri sülen iddia ve ithamlann tama?n yalan ve iftiradan ibaret lunduğu Konya 2. Ağırceza »hkemesi ilâmı !İe sâbittir. ;sinleşen ilâm dosyada mevttur. Bu itibarla Uysal'ın ithamlan, ira Ve tezvirden ibarettir. t/Şubat/1967 Sevket PARAN Grevci ışçiler, dun sabah gruplar halinde toplanarak otobüslerle çahşmaya gelen işçilere engel olmak istemişlerdir. Kaymakam ve ilgilüerın ıkazlarını dinlemeyen grevciler, Polıs ve Jandarmayla çatışmıştır. Cop ve dipçık kullanan zabıta kuvvetlerine, işçiler de taş ve sopayla saldırmışlardır. Olaylarda 1 Komiser, 3 Polis memuru ile 4 Jandarma yaralanmışlardır. Çatışma, Zabıta Kuvvetlerinin geri çekümesi ve yöneticüerın megafonla işçileri sükunete dâvet etmesıyle durmuştur. Bu arada, işçiler, Siirt Jandarma Alay Komutanım omuzlara alarak, Ordu lehinde tezahüratta bulunmuşlardır. Önceki ve diinkü olaylardan sonra 4 ü sendikacı olmak iizere 17 işçi hakkında, «Zabıtaya karşı gelmek ve kanunen görevleri başında bulunmalan gereken işçileri işyerlerine sokmamak» suçundan soruşturma açılmıştır. Dün geç saatlere kadar duruşmaları süren 4 sendikacı ile 4 grevciden Abdülkadir Başar ile Metin Kaya, tevkif edilmişlerdir. Bunların ikisi de işçidir. İşçiler, hükumet bi nası önünde, arkadaşlarının serbest bıraküması için nümayiş yaprruşlardır. kemeye verilen 21 sendikacı ve grevci işçiden 2 si tevkif edilmiştir. Şeker Şirketi depolarından sonlOgündeçok f azla mal çekildi Ihsan ONUR ZAMDAN ÖNCEKİ 10 GÜN İÇİNDE ŞEKER SAT1ŞLARINDA GÖRÜLEN BUYÜK ARTIŞ, ZAM KARARIN1N ÖNCEDEN DUYULMtlŞ OLDUĞUNU VKYA .ZAM YAPILMAYACAK. ŞEKLINDEK1 RESMt AÇIKLAMALARA KİMSENIN INANMADIĞLN1 ORTAYA KOYMAKTADIR. SEKEB ŞIRKETt DEPOLARINDAN SON 10 GÜN İÇİNDE, NORMAL ZAMANLARDA BİR AYDA YAPILAN SATISA EŞİT MİKTARD ŞEKER ALINDIGI TESBİT EDİLMİŞTİR. ŞEKER ŞlRKETt SORUMLULARI, ELDEKİ STOKLARIN İSTANBULUN 9> GÜNLÜK İHTİYACINI KARŞILAYACAK MİKTARD OLf DUĞUNU AÇIKLAMIŞLARDIR. ** Sabotaj endişesi „ Grev Komitesl Başkanı Neşet Önal, işverenin işyerlerini işçiyle doldurarak grevcüeri tah rik ettiğini ileri surerken, TPAO Bolge Işletme Mudurü Raşit Ceylân, şöyle konuşmuştur: «Gre vin hiç bir maddî zararı olmanuştır. Grevciler ve yöneticileri, anarşist hareketlere başvurmaktadır. Endişemiz. grevcilerin veya işçi olmayan bazı kimselerin bir sabotaj yapmasıdır.» Dün ileri sürülen bir iddiaya göre işveren çeşitli basküar yanında, «Camilerde grev aleyhinde vaaz kampanyası» açmıştır. Malatya'daki grev dolayısiyle de Orta Anadoludaki 14 tle akaryakıt satışı durmuştur. TJRT'nin dili tenhid edildi ükümet, Devlet Plânlama TeşkJ lâtı tarafından hazırlanan ve Ocak 1967 terihli gazetemizda yayımlanan «İktisadi devlet teşekküllerinin finansman dnrumu» ile ilgili «çok gizli» raporda b»lirtilen zamlan uygulamaya başlamıştır. Şimdi Sümerbank mamulleri ile elektrik, taş kömürü ve dernire zam gelecektir. Bilindiği gibi iktisadi devlet t » şekiülleri yöneticileri ile Devlet Plânlama Teşkilâtı uzmanlanndan Yılmaz Sezek'in yapukları toplantılarda iktisadi devlet teşekküllerinin durumu görüşülmüş ve bu kuruluşlann işletme açıklarırun karşılanması için zam ted birlerinin uygulanması konusunda görüş birliğıne varümıştır. Uzün süren bu toplantüar sonucun da hazırlanan «çok gızli» raporda iktisadi devlet teşekküllerinin 1967 yüında önceki yülardan çok büyük oranda, 1 milyar 347 milyon lira işletme açıkları verecegi belirtilmiş ve bu kuruluşlann kaynak yaratmalan için zam yapmalarmın zorunlu bulunduğu 1 fade edilmiştir. % SENATO DA DUN SABAHA KARŞI KAVGA ÇIKIYORDU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sanayi, Çahşma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm Tanıtma ile İmar îskân Bakanlıkları bütçesi; Cumhuriyet Senatosunda kabul edılmış, Enerji Bakaıu Dermer, «Yeni Petrol Kanun Tasarısının hazır olduğunu», Turizm Bakanı Kürşad da «TRT Kanununu yeniden düzenleyen bir tasarının hazırlanmakta bulunduğunu» soylemıştır. Önceki gece sabaha kadar süren görüşmelerde, Enerji Bakanı Deriner konuşurken, Tabu Senatör Vehbı Ersü ile Mehmet Nuri Ademoğlu (AP) arasında çıkan şiddetli tartışma sırasında, ağır sözler sarfedümıştir. Bırbirlerinin uzerine yüruyen ıki uye, araya gırenler tarafından (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Sümerbank'ta kuyruk'ar Bu arada Sümerbank mâmullerine de zam yapılacağı söylentılerinin artması üzerine satış mağazalarının önlerinde uzun kuyruklar meydana gelmiş ve mevcut mâmul lerin büyük bir kısmı satılnustır. Hükümet bu raporda belirtilen iktisadi devlet teşekküllerinin ba zı mamullerine zam yapılması tav siyesini uygulamaya başlamıştır. Ve ilk olarak bu raporda belırtilen oranlara uygun olarak çimentonun tonuna 15 lira, şekerin kilosuna 50 kuruş zam yapümıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ünün Zamlı kalkınma Yapılan zamların, vasıtalı \ergi artırımlarının şüphesiz kendine re gerekçeleri var. Bir yandan gelir fazlası elde edip bütçedeki ığı kapatmak, öte yandan kamu kuruluşlarını yatırım yapar hale tirmek, hiç değilse zarar etmelerini, bu zararın bütçeye yığılnıaıı öniemek. Ayrıca tüketim eğiliminin kısılması, tasarrufların tutimden üretime kaydırılması ileri sürülen nedenlerden.. Bunların hepsi ilk bakışta mâkul ve bilimsel gibi görünen nenler ve gerekçeler. Ne var ki, meseleyi Türkiyenin gerçeklerine artursak, zam furyasının ve vergilendirmenin adalet ölçülerine rmadığını, üstelik sosyal dengeyi büsbütün bozdugunu, zira yatın \e kalkınma yükünün gelirleri diisük büyük kitlelerin üzerine klendiğini görürüz. Devlet Plânlama Teskilâtının yavınladışı çelir arastırması rapona göre Türkiyenin gelirinin yüzde 57 sini üst ail e dilimi alır. Alt limin ise payı yüzde 4.5 tur. Şimdi biz, dengesizlik böylesine ortaikcn, vasıtalı vergileri artırıyoruz, zaruri maddelerin fiatlarına m yapıyoruz. Bu zamlar gelirin yüzde 57 sini alanlarla yüzde 4.5 ıu alanlara aynı ölrüde yükleniyor. Yüksek gelir diliminde bulunlar vasıtasız vergi yoluyla kalkınmaya daha büyük orandaki ylarla katılsalar mesele yok. Nihayet deriz ki, onlar kendi gelirri ölçüsünde zaten fazla vergi veriyorlar, geliri az olanlar da hiç Silse bu yükü dolaylı yollarla yüklensinler. Ama öyle değil mele.. Tarımdaıı alınan vergi Türkiye için devede kulaktır. Beyannae\e tâbi s;elir verçisi mükelleflerinin ise gösterdikleri kazanç tun \e ödcdikleri vergi kargaları güldürerek ölçüdedir. Mesclâ Mae Bakanlığının 1963 rakamlarına göre. 366.708 beyannameli mükelt sadcce 4.5 milyar liralık kazanç ve irat göstermistir. Ve bunların yüzde 66'sının yıllık kazancı yine beyannamelere göre 1000 lira ' 100.000 lira arasındadır. En yoğun kazanç dilimi ise koraik rakam an 10.000 lirajı ancak buluyor. Demck ki. bizim beyannameye tâbi lir verçisi mükelleflerimizin çogunluğu vergi kaçakçılığı yolu ile ılkınma masraflarına katılmıyorlar, onlarm açık bıraktıkları bütyi, gelirden en az payı alan büyük kitle karşılıyor. *** Bu açık haksızlık ve adaletsizlik simdi yeni zamlarla, yeni vasılı vergilerle biraz daha artırılmaktadır. Haksızlığın sadece gelir ilüsümü bakımından değ : l, tüketimin kısılması zorunlnğo bakımının da ortaya çıkaracağı problemler \ar. Şekere yapılan kiloda 50 nrusluk zam, yıllık geliri milvonu, yüz bini, hattâ 25 30 bini bun azınlık için tüketim kısılmasını zorlamayabilir. Ama ayda eline esaltı yüz, hattâ bin lira geçen memur, isçi, yüi lirayı servet kaul edcn köylü için ayda ödeyeceçi cebrî vergi elbette ağırdır ve Dİavısiyle tüketim kısılacaktır. Meselâ seker tüketimini indirccekr. Son zamların zaruri ihtiyaç maddelerine in'ikâsı yüzünden, alığı proteini, vitamini azaltacaktır. Geçen gün A.P.'li bir yazar arkadas, sigara lamları münasebeyle, Mari Antuanet'in pasta hikâyesini hatırlatan saheser tavsiye>rde bnlunuyor ve tiryakilere sigaranın daha ucuzunu salık veriordu. Haydi sigarayı değistirdi vatandaş, hattâ bıraktı diyelim.. Ta eker? Ya tuz, ya et ve diğerleri?.. Bu yazann mantığına göre düünürsek, onları da azaltacak. Azaltacak ama, sonunda bir de istaistiklere bakacagız ki, tüberküloz sayısı artmıs, memur randımanı, ;çi randımanı düsmüş. Işte dengesizliğin, adaletsizliğin sonudnr bu. e az gelişmiş ülkelerin çoğu bu fâsit daireden kurtulamamaktadırar. * A* Sayın Demirel'in «refah devleti» slnganı geçimlerde ve sonraında hayli ümit uysndırmıştı. Şimdi gelen zamlar, vergiler, ona Mrfilık gellrltr »rastndaki dengesizlik bu politikanın karakterini trtaya koyuyor. Herkesten aynı ölçfide alacaksm, «onra bu aldıklainı Mdece bir Urafa vereeek ve onlann refahinı saglıyacakıin.. Sağmalcıların Altıntepsi ve Murat mahallelerindeki tifo salginında. tesbit edilen tifolu hasta sayisı 19"a yükselmiştir. Sağlık ekipleri diğer tifolu hastalann tesbiti için semti taramaya devam etmektediı. Civardaki sulardan alınan nümunelerin lâboratuvarlarda tahlilinden sonra, kaynağı bcll; olmayan bir kısım çeşme ve kııyu sularımn mikroplu olduğu anlaşılmıştır. Bulaşıcı Hastalıklar Müdürü Cavit Cağatay, «Ancak bu tedbirler, hastalığın sadece bir süre yayılmasını önlemeye yarayacaktır. Kanalizasyon ve su problemi halledilmediği müddetçe bu bölgelerde ber gün yeni bir salgın hastalığın doğması ihtimali mevcuttur» demiştir. Resimde, 3 çocuğun birden hastalığa tutulduğu tir evin kapısına yapıştınlan «Tifo vardır» yazılı kâğıt görülüyor. Fotoğraf: (Selçuk Aybatar) Hasla sayısı 19''a yükseldi Yeni zam taleçlen Şekere yapılan zammm sonucu olarak şekerli ve şekerden mâmul gıda maddelerine zam yapılması için Belediye Iktisat Müdürlüğü çalışmalara başlamıştır. 50 kuruşluk artışın mâmullere yüzde kaç oranında intikal ettiği tesbit edildikten sonra lokanta, mu hallebici, kahvehane ve eğlence yerlerinin yeni târifeleri açıklanacaktır. Demirel: "Şiddetle ilgimız yok, ANKARA Başbakan Demirel, dun gece, AP Genel Yonetım Kurulu toplantısından çıktıktan sonra, bâzı basın mensuplarının, «Asırı cereyanlan ön leme konusundaki kanun tasarısı, bir siddet kanunu olarak niteleniyor. Bu konudaki goruşünüz nedir?» sorusuna, şu cevabı vermı^tır: «Bizim, şiddetle ilgimiz yok. Biz. hürriyetçiyiz. Ama, hürriyetlerin suiistimal edilmesine de karşıyız» Demirel, bu arada, toplantının mutad bir toplantı olduğunu, iç ve dış konularla parti içı meselelerın goruşulduğunu soylemiştır. CHP Grupundc TİP gensoru önergesinin reddi kararlaşlırıldı INÖNU: "Ordu, sivil vatandaşın işine karışmaz,, dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ortak Grupu dün toplanarak, TİP Grupu tarafından Orgeneral Tural'ın emirnamesi ile ilgili olarak Hukumet hakkında verılmış gensoru onergesınm reddi yolunda oy kullanmaya karar vermıştır CHP Ortak Grupunun dünkıi toplantısında Başkanlık Kursüsunvi Genel Başkan Ismet Inönü işgâl etmış ve gorusmelerı basmdan sonuna kadar jonetmistır. Inonü, yaptığı konuşmada. gensoru onergesının zamansız olduğunu, Ordunun politikaya karışmaması gerektığını bıldırmıştır. Maliyet unsurları Şekerli madde imâl ve saücılan dün Belediyeye başvurarak zam ta lebinde bulunmuşlardır. Belediye yetkilileri de maliyet unsurlannın bildirilmesini kendilerinden istemiştir. Bu arada içki fiatlarına yapılan zam dolayısiyle içkili yerlerin târifeleri de yeniden tesbit edılmektedir. ÖGRENCtLER, ASLÎYE CEZA'DAKÎ DÜNKÜ DURUŞMADA Hilton'da zam «Hilton Oteli, içki ve yatak fiatlarına zam yapmağa hazırlan maktadır. Zamlı tarıfeler, Mart' tan itıbaren uygulanacaktır. TMTF, mahkeme kararı olmadan mfihttrlenmiş binasındaki mührün sökülmesı ile ilgili olayda sanık bulunan 31 yüksek öğrenım gencinin yargılanmasma, dün de devam edilmiştir. 7. Asliye Ceza Mahkemesinde tanık olarak dinlenen lcra Memuru, TMTF binasının mühürlenmesi hakkmda mahkeme kararı olmadığını sdylemiş ve bunun üzerine söz alan sanık avukatları da, «Kanunsuz olarak vurulan bir mühürün sökülmesı suc teşkil ctmez» demişlerdır. Hükumet ve polisin tutumunu yermek amacıyla yay.nladıkları büdırıden ötürü tutuklanan TMTF Genel Baçkanı Sencer Guncşsoy ile üç arkadaşının dışında dığer 27 sanık serbest olarak duruş maya gelmiştir. Sanıklarla salon doldurulduğu için, dinleyiciler duruşmayı ancak kapı dışından izlıye bilmiştir. 8. İcra Memuru Âdil Zaloğlu, tanık olarak verdiği ifadede; 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin al ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu] dığı karar üzerine, TMTF binasının Mıllet MetUsınae dun suzlu so«Yedi Adil'e» teslimi için gittiği ruların goruşulmesı sırasında ni, ancak teslim alacak yetkilileri scl felâketıne uğrayan kuçuk bulamadığmdan. «tedbir mahiyeçıftçılerın Zıraat Bankası'na tinde binayı mühürlediğini» anlatborçlarının eıtelenme«ı ile ı'sımıştır. ll olarak konuşan TİP MilletÖte yandan, TMTF olaylarından vekili Alı Karcı'va Içıslerı Basonra yaymlanan bildıride imzalakanı Faruk Sukan, otuıdut,u rı bulunan ve 12 günden ben Sulyerden, «Vatan haini!» d j e batanahmet Cezaevinde yatan, 12 öğ ğırmıstır. renci dün, 2. Sorgu Yareıclıâına elIçıslerı Bakanı'nın bu şekilleri kelepçeli olarak getirilmiştir. . öğrenciler, 3 saat süreyle Sorgu ı de suçlaması uzerine TİP sozYargıçlığma ifade verdikten sonra, ) cusu «Asıl vptan haini, lçisleri gene jandarma muhafazası altında, Bakanıdır. Ben konuşurken, cezaevine sevkedilmiştir. memleket sorunlarma desinir^ ken, karsımda devamlı olarak gülüyor» demiştir Vergi cezaları af süresi Karcı'nın bu şekıideki hitabı AP'lılerın protestosıına yol açbugün sona eriyor nııs. Baskan. tçıslen Bak?nıns. Vergi cezaları için tanınan af sü«Elde mahkeme kararı olma' resi, bugün saat 17 de sona erecek dan sözcüvü bu sekilde suçlatir. Cezalı olarak tahakkuk ettiriyamazsınız» demış, bunun uzelen vergilerin tamamı, bu aksama rine Sukan sözlerını serı aldıkadar Maliye veya özel tdare vezğını ıfade etmıştır. Bakan:n bu ntltrin* y»tınldı|ı Ukdird». c«u davr?nı?ı üzerine, Karcı da soıITI 1 tutarluı *i IT ^ya^ıktırı lerini «erı ıldıSmı bildırmıstir. CHP Bayan GandVyi tasla basından yaraladılar YENİ DELHİ (a.a.) Genel seçımlere bir hafta kala gerginlık artmış, bir propaganda gezısinde konusan Başbakan Bayan Indira Gandı, tas yağmuruna tutularak, yüzunden yaralanmıştır. Eliyle yüzunü kapatan Başbakan Gandı, bırkaç dakika sonra, burnundan akan kanları sılerek, toplantı yerinden aynlmıştır. Olay, gençlerin taşkınlıklarına «inirlenen Bayan Gandi'nin «Bu gibi serserilere oy mu vereceksiniz?» dediği bır anda olmuştur. Görüşmeler Ortak Grup toplantısı başladıktan sonra ilk sozü. gündem dışı olarak, Ankara Milletvekili Ahmet Üstün almış bazı yayınlara değinerek, Inönü'ye «Bunak demediğini belirtmiştir. Genel Sek reter Ecevit, bu konuda söz almış ve Haymana'da yapılan ince(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) SÜKJSN'LİI TİP'Lİ KfiRC$, BiHBîRiNİ "VflT/lN HÜINLİĞI. İLE SüÇLfiD)LÜR TARLABAŞI'NDAKİ BtR LOKANTANIN ARKA ODASINDA BİR ÇOCUGA TECAVÜZ EDEN VE HAVUÇLA tŞKENCE YAPAN AYDOGAN I M A T İLE OGUZ GÜNAY, EMNİYET MtDtRLÜGÜNDE Ürdün'e kaçırılan Mısır yolcu uçağı dün iade edildi AMMAN (a.a. AP) Makinelı tüfek tehdidi altında Ürdune kaçırılan Mısır yolcu uçağı, Kahire'ye iade edilmiştir. Sayıları 40 o!an rnurettebat ve yolcu da, dün başka bir uçakla Mısır'a donmustur. Ürdıın. uçağı AkRbe'ye indırten Riad Kemal Haccac'ı siyasl multecı kabul ettıgını, Mısıra ıadesine ımkân olmadığını bıldırmıştır. Bir gazeteye gore Hac cac ,bır vakıtler Amerıkan Istıhbırat Servıslcrı h«»»bın» c»msluk yapmıjtır, ç "Havuç,,la işkence yapanlar yakalandı Ecvet GÜREStN alıştığı lokantadan 1280 lira çaldığı iddıası ile lokanta sahıbi Aydoğan Umay, ortagı Tevfık ve garson Oguz Günay tarafından ellerl, ayakları bağlanıp dört (rü.ı bir odada hspsedilen H. D adındaki çocuk ölümden güç kurtulmujtur. Olay, Tarlabası Kurablys »olotlc 3/1 l lokaatanın aıka odaaınrin gecmisUr. (Arkuı Sa. 7, Sü. S d*) [DIŞ HABERLER SERVİSİ] CAKARTA 1965 Ekimindeki darbeye karışmakla itham edilen Sukarno'nun bütün yetkileri jlınmıştır. 24 saatlik bir kabine toplantısından sonra durumu basına açıklayan İstihbarat Bakanı, toplantı neticelerinin Sukarno'ya bildirilip bildirilmiyeceği sorulduğunda, «Gazetelerde okuyabilır. demiştir. Bu arada martta toplanacak Endonezya Kongresıne sunulmak uzere Sukamo'nun azlını talep «dtn bır tasırıma h»ıırl»ndılı ö|reailmi;tir. Sukarnonun bütün yetkileri alındı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog