Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

1 S 1 N A H L Â K Y A S A S 1 N A fMAVI T A A H H Ü T EDER Sahlbl: KAZlMt NADt • Genel Y»yın Müdflrö: ECVFT GÜRESİÎC # Sorumlu Yazı İjleri Müduru: ERO1 DAJLLI 0 Basan ve Vayan: CUMHURIYET M A T B A A C I U R ve Gazetecüık T. A. S. Cağalojlu Halkevi sokak No. 3941 GÜNET tLLERt: Küçüksaat Meydanı Edirne Hanı Adan» . Telelon: «S50 * ANKARA: Atatürk Bulvarı Tener Ap. feni«eh!r Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 9S «4 17 57 35 # İZMİR: Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BÜROLAR ABO N EveİL AN Senelik 3 ay'.ık 3 aylık Turkjye 75 00 22 00 22 00 Harid 198 00 49 50 49 50 Başlık (MaJrtu) a 3 4 5 Inc) «ahlfelerde (•anttml> 6 7 n d «ahifeieı Niçan. Ntkâh, Evlenme, Dogum (Mafctu) ö l ü m Mevllf 1 esekfcflı TC Kayip aram» Bcm Kavıp (Kelimesil 200 40 35 75 90 1 Ura > • » • » SAYIS1 25 KTJRUŞ A R Grupu (Bastarafı 1. nd Sahitede) Dinçer, sözlerine devamla, bn cereyanlann toplumdaki gruplar arasında kin, nefret ve düşmanlık hislerinin doğmasını tahrik ettiğini, bu arada meşru otoriteye karşt koymak, devlet kuvvetlerini zayıflatmak ve nihayet meşru otoriteyi parçalayıp bertaraf ettikten sonra meydana gelen anar şik ortamda, istinat ve iğfal ettikleri sınıf yolu ile bir diktatorya kurmak istediklerini ileri sür müştür. Bakan daha sonra, mevcut ceza hüfcümlerinin kapsamı dışında kalan bazı imkânlardan istifade edilip, türlü şekiUerâe An&yasa tahribinin ön hazırhğını ve faaliyetini yapmakta bulunan bu akımlan önlemek ve yürürlükteld mevzuatın boşluklannı gidermek amacıyla hazırladıklan tasannın tamamlanıruş olduğunu bildirmiştir YENİ TASARI Bakan, (Temel hak ve hörriyetlerin korunmasma) dair kanun tasansı hakkmda şu bilgiyl vermiştir: «1 Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan TUrkiye devletinde, A) Toplumun muhtelif sınıf ve ya zümrelerini her ne suretle olursa olsun, birbiri aleyhine tannk ve teşvik ederek milll bütünlüğe zarar verebilecek şekilde aralarında kin, nefret veya düşmanlık hislerini yaratmaya çalışanların, B) Toplum içinde kamu düzenini veya milli glıvenliği bozabilecek mahiyette her türlü bölücü faaliyetle bulunanların ve bu mak satla toplumun muhtelif sınıf veya zümrelerinden bınni tezyifkâr sıfatlarla, âlenen kötüleyenlerin, C) Anayasamızın reddettiği komünizmi benimsetmeye veyahut beğendirmeye matuf, her ne suretle olursa olsun, propaganda yapanlann bu fullerinin cezalandırılması öngorulmektedir. 2 Hazırlacuğırruz kanun tasarısında yazılı cürumlerle Türlc Ceza Kanununun 125 ı!â 144, 146, ilâ 155 maddelerınde, 162. maddesinde ve diğer bazı maddelerinde yer alan curümlerden dolayı, kaza mercılerince verilrniş ve kesinleşmiş olan her türlü karar ve nükümleri kötuleyenlerle yukarıda arzedilen maddelere göre, haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlarm füllerini veya şahıslannı âlenen övenlerın bu fıilleri de cezalandmlmaktadır. Dığer taraftan, tasannın ihtiva ettiği usul hükümleri ise, aşağıdaki şekılde özetlenebilir: Bilindiği üzere, Anayasamızın 22. ve 24. maddeleri Türkiyede yayınlanan gazete, dergi, kitap ve broşürlerin kanunun açıkça gösterdiği suçların işlenmesi halinde ve ancak hâkim karan ile toplatılabüeceğini hukura altma almış bulunmaktadır. Ancak bu toplatma karannın şekll durumdan kurtanlmasını teminen Anayasaya uygun olarak çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde vuku bulacak toplatma talepleri ve itirazlar hakkmda karar vermek üzere Yüksek Hâkimler Kurulunun belli edeceği esaslar dairesinde nöbetçi hâkim tarafmdan karar verileceğine dair hüküm konulmuştur.» ÎHTİSAS MAHKEJIELEKt Bakanın verdiği bügiye göre, kanun kapsamına giren suçlan işliyen ler, ihtisas mahkemeleri tarafmdan yargılanacak ve bu mahkemeler ge rekli görülen yerlerde kurulacaktır. Ayrıca. toplattınlmasma karar verilmiş basıh eserlerin adları Resmi Gazetede ilân edilecek ve kanun kapsamına girecek suçların bazı müesseselerde behrli kişiler tarafından işlenmesi halinde cezalar giddetlendirilecektir. alan Içişleri Bakanı Faruk Sükan, Cemiyetler Kanununda yapılacsk değişiklikler hakkında bügi vermiş 1938 de Türkiyede 205 adet der nek varken, bugün dernek saymnm 30 bini aştığını, bir dernek enflâsyonu ile karşılaşıldığını ve 1100 kişiye bir dernek düştüğünü belirterek, özetle şunlan söylemiştir: «Bu dernek enflâsyonu fertlerin bağış daygulannı da zayıflatmıştır. Para toplama kampanyalan va tandaşta bir antipatı doğurmakta ve sık sık rastlanan suiistimaller bu şekildeki davranışlara karşı halkta bir direnme meydana getirmektedir. Bu bakımdan dernekleri aynen sıkı bir kontrole tâbi totacağız, münfesih olmuj dernekleri tesbit ettirmekteyiz. Klüp ve benzeri yerler hakkında süratle tedbir alınması miimkün kılınmalıdır.» îçişleri Bakanı, diskotek denilen eğlence yerleri ile sıkı bir mücadeleye girildiğini bildirmiş, dernek lerin kamu yararı, kamu düzeni, gcnel ahlâk, sosyal adalet ve millî güvenlik sınırları içinde kurulması ve faaliyette bulunması gerektiğini bildırdikten sonra: «Sosyal hayatı etkiliyen derneklerin aşırı ceteyan lara kapılmaları halinde kamu düzeninin bozulacağı izahtaa vareste dir. Esasen siyasi dernekler dışındaki derneklerin siyasetle uğra?malaruıı Siyasi Partiler Kanunu ya saklamıştır» demiştir. Sukan bundan sonra, Cemiyetler Kanununu değiştıren tasarı hakkında bilgi vermiştır. Buna gore, bölgecilik veya ırk esasına davanan Dernekler kurulamıyacaktır. Dernekler Türk vatandasları aTasında dil. ırk. cınsıyet, siyasi duşünce, felsefî inanç, din veya mezhep aynmı gozetmek amacını gudemiyecektır. Egemenliğın belli bir kişiye, zumreye, veya aıleye veya Finıfa bırakılması araacı ile faahyet gösteremiyeceklerdir. öğrenci Derneklerinde iki yıl üst uste sınıfta kalan ve okulun nortnal süresinden ıki yıl geçtiği halde okulu bıtıremiyen öğrenciler, Dernek Başkan, Yönetım ve Denetim Kurullarına seçilemiyecekler ve kurucu üye olamıyacaklardır. Öğrencı Dernekleri her ne şekılde olursa ol sun siyasetle ujrasamıyacak, belli bir siyasî partiyi veya onun politika^mm taraammı veya bir kısmını desteklemek ya da desteklememek için faaliyet gösteremiyeceklerdır. Bakan, devamla Dernek çalışmalarının Malıye Müfettişleri ile denetıme tâbi tutulacağım, Derneklerin işlettikleri kulüp, lokal, diskotek ve benzeri yerlere mahallin en büyük tdare âmirinin vereceği yazılı emirle zabıtaca girilebileceğini bildirmiştir. MASON DERNE6İNE AÎT BİNA gın, Şerafettin Pakerln, Ankara Kızılay Meydanındaki Türk Mason Derneği binasmın satışı ile ılgıli sorusunu cevaplandırmıştır. Sezgin özetle şunlan söylemiştir: «Bu Dernek binasının Mason DerneğiDp verilmesi hakkında Maliye Bakanlığınca herhangi bir işlera yapılmamıstır. Söz konusu gayri menkul Belediyenin malı iken, 23 6 1927 tarihinde 36 bin 803 lira karsılıgında satıldığı ve 27 21934 tarihinde Mason Derneği adına tescil edildiği, 1935 yılında Dernek tarafın dan Belediye adına tadei Ferağ mnamelesi yapılmıs ise de, Der nefin Ankara Mahkemelerinde açtı*ı dâva neticesi 24111959 tarihinde Mason Deraefi adına yeniden tescilinin yapıldığı yapılan tetkikattan anlasılmıştır. Bu bakımdan fayri menkulle herhangi bir ilgisi bulunmıyan Maliye Bakanlığımn Mason Derneğine kira veya satıs muamelelerinde bulunmadığı cevaben arzolunur.» Öte yandan, grupta gündem dışı bir konuşma yapan Mehmet Güver Türkiye Maden ve Madeni Eşya Işçileri Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler'in Almanyadaki işçilerimize gönderdiği yılbaşı tebrik kartlarmda komünizm propagandası yaptığmı iddia etmiştir. Boru hattı hisse senetleri Martta satışa çıkarılıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turkıye Petrolleri Anonım Ortaklığı tarafmdan inşa ettirılen Batman tskenderun ham petrol boru hattı hisse senetlerinin yüzde 49'u Mart ayı başında satışa çıkarılacaktır. 400 müyon liraya İnşa ettirilen Batman tskenderun Petrol Boru Hattımn hisse senetlerinin yüzde 49'u yani yaklasık ola rak 195 milyon liralık kısmı halka satılacaktır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhğından alınan bılgiye göre şimdiye kadar boru hattı hisse senedi almak için ortaklığa mü racaat edenler 70 milyon liralık talepte bulunmuşlardır. T.P.A.O ilgilileri yapılan müracaatlan sırava kovmaktadır SENETLERİN DEĞERt Hisse senetleri, 1000 ve 50.000 liralık kupurler halinde satılacak ve 1 yılda. 4 eşit taksitle ödenebilecektir. Bir sahıs, 50 bin TL. den fazla hisse senedi alamıyacaktır. Senetleri ancak TC uyrukluları alabileceklerdir. Senetlerinin devri için, ancak TPAO'ya başvurulacaktır. Benzin istasyonu (Baştaratı l. 'ucı Sahitede) Bır hafta once Londra asfaltı Shell benzin ıstasyonuna sabaha karşı yapılan sılâhlı baskında Pamır Balayır adındakı genci öldüren ve kasadan 1900 iira parayı ahp kaçtıktan sonra Cinayet Tahkikat Bürosu detektıfleri tarafmdan izleri resbit olunarak yakalanan üç aenç dun öğleden sonra Bakırkov Jandarma Kumandanhğına teslim edılmışlerdır. tçişleri Bakanı ve Emnıyet Genel Müdurunün üzerinde önemle durduşu olaym meydana çıkarılışı, vapılısı kadar ılgınç olmuştur LÂBORATUVAR TAHLtLİ Polisin olava el koymasmdan sonra, cmayet yerınde bulunan çamur, toprak ile maktül Pamır'in beyninden çıkanlan kurşun tahlil edilmiştir. Çanıurların, Zeytınburnu ile Sağmalcılardakı killi topraktan meydana geldiğı tesbit edilmiştir. Daha sonra soygun ve cinayette kullanılan silâhın kurşun üzerinde bıraktığı izlerin yerli bir tabancanın yiv ve setlerinin izleri görülmüştür. ÖNCE BASKIN Cinayet Tahkikat Bürosu Şefi Macit Esmer'in yönettiği tahkikat dört gün, dört gece aralıksız, Zeytinburnu ve Sağraalcılarda yapılan baskınlarla geçmi<!tir. Nihayet daha önce benzincide çalısan Nail Sevım'in Zeytinburnu 75. sokaktaki evi aranmis ve benzin istasyonu için hazırlanmış olan ve krokı!|;r ele geçirilmıştir. Plânları bulan detektifler Nailin arkadaşları olan Mahmut ve Mehmedi yakalamışlar ve Naili de tzmitte ele geçirmişlerdir. NEDENLERt Asayiş Şubesi Müdürü Vedat Sokullu, muavini !?eref Kılıçtakan, Macit Esmer detektiflerden Haluk Sarıoğlu, Hasan Birben, Ahmet Ateşli, Selâhattin önalan, Mustafa Ergenekon, Nevil Uysal'm ortaya çıkardıkları soygun ve cinayet olayının iki nedeni oldufu belirtilmistir. Birincisi, fazla para kazanıp üç gencin kız arkadaslan ile daha iyi eğlenebilmelerini «aramak, ikincisi hasta olan anne^ini tedavi ettırmek isteyen Mehmet Edis'e yardım edebilmek için hazırlanmış ve uvgulandıgıdtr. TEBRtK ETT1LER Içışlerı Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, tstanbul Valisi, Ci nayet Tahkikat Bürosu detektif lerini tebrik etmişlerdir. öte yandan olayın Jandarma bölstesinde cereyan etmesi ve polis tarafmdan çözümlenmesinden sonra Jandarma Genel Kumandanhgma, polisin ikramiye ile taltif edilmeleri teklif olunmuştur. M. Piyango dün çekildi Milli Piyangonun ' Şubat 1967 çekilişi dün Ankara'da yapılmıştır. İkramiye kazananlann tam listesi şöyledir: 1.000.000 Lira kazanan 369845 Bafra Ankara. 300.000 Lira kazanan 274936 100.000 Lira kazanan numaralar 198395 103235 107788 061565 50.000 Lira kazanan numaralar 075145 104608 125074 143866 168709 275635 275824 311219 318615 346253 20.000 Lira kazanan numaralar: 004755 004975 025542 033674 065568 068309 151229 152670 156551 156914 162990 164983 169565 170758 259515 334872 341690 375731 384505 392392 10.000 Lira 002352 020971 061175 061675 111590 113241 120525 123217 176695 191464 210112 217810 244405 261656 300353 302024 322580 327240 358565 371428 001375 027686 053325 101932 115095 151166 170054 179955 192846 205206 239089 299225 314919 338277 358247 375551 2000 159957 014006 107492 195542 075415 317260 118638 264172 327831 357602 236738 126058 192595 205334 160951 800983 083365 057312 233001 380500 155208 183012 253254 246SR0 169300 102806 110270 261616 391009 221560 047490 307757 220062 130709 025307 310102 155651 285450 153290 180416 kazanan numaralar: 040416 053753 060132 076546 109503 110426 116165 118332 118747 153992 162483 168706 201852 206052 207118 223711 231903 238225 270777 278854 282509 303892 306309 312371 343007 351127 357875 374597 375810 377792 Türkiye vebiz Şekere de zom (Baştarafı 1 inci sayfada) Şirketinın durumunu duzeltmek ve ek gelire kavusmasını sağlamak amaciyle şeker fıatlarına zam tavsiye edilmiş bulunmakta idi. 10 Şubattan itibaren zamlı olarak seker satışlarına baslanmasiyle şekerden mamul her turlü maddelenn de fiatlarında artıslar beklenmcktertır BEYANNAME 'ERİLECEK Şekere yapılan zamla ilgili olarak dün yayınlanan kararnameyle seker ticareti ile iştigal edenlerin, 9 Şubat saat 17'ye kadar bulundukları yerin en büyük mülkiye ftmirine beyanname vermeleri zorunlu kılmmıştır. Beyannameler muhteviyatının doğru olup olmadığı ve beyanname verilip verılmedıği hususlan, mülkiye âmirlertnce kontrol ve tesbit ettirilecektir. 5.000 Lira kazanan numaralar: 003625 005676 015032 021513 027781 034501 042652 048759 060310 085939 087231 092598 103406 108636 110546 115047 120559 125059 136805 146462 156162 157075 158159 168017 172574 175394 175794 176545 185198 189436 109994 191240 198037 198568 201045 202398 213188 222059 224112 227057 246529 247735 252614 255114 301153 311193 311279 313530 320166 324118 329367 333967 345498 355104 355475 355651 360245 363708 365995 371419 380799 385760 390706 392668 Lira k a z a n a n n u m a r a l a r 025379 017382 286500 011013 141476 317156 007155 266062 116879 007472 115360 178361 223671 032027 159771 155334 186859 303159 291660 221777 187960 070165 369853 179789 164664 139414 195304 020767 242037 143932 337000 016504 301472 146747 065274 348063 341309 180249 004767 258890 182075 296100 219462 368175 117087 371124 139402 34P015 386635 294512 344733 228419 140084 378857 008377 264518 297863 238887 263460 260719 065977 220770 176517 335709 003470 087625 135374 309"MS 127562 140919 327064 127243 027991 213008 094354 058897 336649 365575 079319 128813 023587 300158 213919 036S13 363303 214008 106774 356674 106148 004436 188110 291275 2 W 2 1 1 031853 243351 107642 053148,145913 286988 375113 365708 335305 071571 114584 313465 378017 2B2248 179630 200102 1R6315 029370 160824 266508 236729 018726 312131 039487 289917 141162 368985 258137 0170R0 153098 305471 385519 365R24 132977 13P053 148067 126449 012624 315188 169165 179058 087149 180688 287354 135697 383805 1639R0 187714 32M19 267543 100709 327472 37fi«80 3<»2Vifi 360663 078782 030105 110557 382738 087036 333195 143804 0<"»108 134«17 (131536 0927*8 120741 Çeksilâhları konusıında Makarios'un karan Türkiye'yi tatmin etmedi ANKARA. (Cumnnriyet Bürosu) Makarios yonetimının, «Kıbrıs'a sokulmus bulunan Çek (ilâhlarını Barıs <ücünön denetliyebilccejfini Birleşmis Milletler Genel Sekreterligine» biltiırmesinden sonra, Dısıslerı Bakanlığı sözcüsü Ok'av îsçen, «Bu davranıs bizi tatmin etmekten uzaktır» demiştir. Dışişlen FÖZCÜSÜ, Çek silâhlarının zaten Bırleşmış Milletler Barışgücü kontrolünde clduğunu Türkiye'nın na stlihların Barışgücünün emanetıne verılmesini istediğini bildırmiştir. Tuza da Kafa ile öldürdü Hal'de dün gece bir manav, attığı kafayla kapı bekçisinin ölümüne sebep olmuştur. Tekirdağ'lı manav Ismail îşkovalayan, aldığı malların çıkış fişini göstermemesi yüzünden, kapı memuru Cemal Şenbulut'la kavga etmiştir. Bu arada îsmail'in vurdugu bir ka{^ darbesi, Ce maJ*in lcaidınldığı Cerrahpasa Hastanestnde iç kanamadan ölümüne sebep olmuştur. Sanık. tsmail yakalanmıştu:. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Tuz fıyatlarına da zam yapılmasını sağlıyacak bır kanun tasansı, Millet Mechsi Gumruk Komisyonunda kabul edllerek, Butçe Komısyonuna sevkedilmiştır. Tasarı, tuzun, tuzlalardaki satıs fıyatının mahyetlere gore ayarlanması yetkısıni Tekel Genel Müdürluğune bırakmaktadır. Tasannın gerekçesınde behrtıl diğıne gore. tuzun tuzlalardaki fiyatı 27 yıldır değiştirılmemış, bu sebebten son yıllarda hazine, zarar etmeve baslamıştır. Halen tuzladaki fiyatı kılo basına 3 kuruş olan tuza 7 kurusluk bır zammın, yılda Hazineye 25mılyon lira gchr sağhyabıleceği tasarının gerekçesmde belırtılmektedir. Işçi'erin (Baştarafı 1 inci sayfada) Bazı işçılerın çalışmaması grevcilerl sınirlendirmiş, bu yüzden ışçüerle Polis ve Jandarma arasında olaylar çıkmıştır. Polis, grevcüeri dağıtabilmek için cop kullanmışUr. İstanbul'dan gelen sendlkacı Kemal Aslanyel'in, «Bizi sindirmek istiyorlar. Karşımııa ordu da çıkarsalar, yine korkmayacağız!» demesi, işçılerin galeyanına sebep olmuştur. Aslanyel, nezaret altma alınmıştır. Akşam da olaylar olmuş, Genel Müdürlük Hukuk Müşaviri Naci Aral, Materyal Grup Şefi Bahri Argun ve Jeoloji Müdürü Can Toktar, taşlannuştır. < MALATYA'DA MALATYA TPAO'nun Malatya Akaryakıt deposunda çalışan 31 işçi dün tekrar greve baslamıştır. Grev, daha önce Bakanlar Kurulunca ertelenmişti. TÜRK • tŞ, DESTEKLtYOR ANKARA Türk. tş, Petrol • tş'in Batman ve Malatya'da dün uygulamaya başladığı grevi desteklediğini bildirmiştir. MUHARİP GAZİLER KANUN TEKLİFİ Pahalılık getirecek «Damga Resmî Tasansı» nin da müzakeresi bitti ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunda dün, ithalden alınacak damga resmini yüzde 10 oranında arttıran ithalât damga resmî kanun tasarısının müzakeresi de tamamlanmıştır. Soz alan Suphi Batur. tasarının gerekçesinde, paramızın du değerinin duştüğunün belirtildiğini söylemış, özetle şöyle devam etmiştir: «Bu duruma, göre develüasyon olacaktır. Yapılan zamlarla Ispanağm fiatı yükselecektir. Böyle llkle hayat ateşten bir gömlek ha lini alacaktır. Ben, bu kanunu, Anayasaya aykırı buluyorum» Maliye Bakanı adına söz alan Devlet Bakanı Refet Sezgin, zam ların uygulanması ile develüasyon olmayacağmı ileri sürmüştür. Daha sonra Komisyon adına söz alan Ali Sakir Ağaoğlu, şunları söylemiştir: «Türkiye'ııin kalkınma devresln de vergi almak şarttır. Vatandaş, bu kalkmmaya vergi ödemek sure tiyle katılacaktır. Bu zamlar piyasada etkisini gösterecektir. Zam lar vatandaşa intikâl edecek diye, vergi almamak olmaz. Devleti ayakta tutmak için vergi almak zorundayız. Kanunun bir an önce çıkmaması halinde vergi kaybı olacaktır.» Tasannın tümü üzerindeki görüşmelerin bitiminden sonra ithal den alınacak damga resmi kanununun komisyona iade edilmesini öngören önerge reddedilmiş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. Maddeler aynen kabul edilmiş ve tasan, açık oya sunulmuştur. Gerekli çoğunluk sağlanmadığından, oylama bugün tekrar lanacaktır. Muharip Gaziler Cemiyeti Başkanı Istanbul ll Başkanı Fehim Okan, Millet Meclisi Başkanı Bozbeyli'ye bir telgraf çekerek, «Bir yıldanberl tçişleri Komisyonunda bekleyen (Muharip Gaziler Kanun TeklUi) nin öncelikle gündeme abnıp kanunlaşması için yardımda bulunmasını» istemiştir. ÇOK ACI BİR OLUM Bayan Zergtin Büke'nin kıymetli eşi, Güven Uğur ve Sibel Büke'nin sevgili babaları Ayse Hünnüz Nebile hanımların ağabeyleri Fatma Büke ve Gürel Ünlüsoy'un kayınpederleri Orhan Erkanlı (Baştarafı 1. saUifede) «Bir memlekette ordunnn şeref ve hasiyetiyle, subaylann izzeti nefsiyle, açıktan taarruz edilip oynamrsa, iftiralarU teşvik ve tahrik edilirse, tehlike ba.şlıyor demektir. Bu neşriyat tehlikelidir, tahrik edicidir, ordunun dili yoktur konuşamaz, konuştuğu zaman da 27 Mayı» gibi konuşur.» Erkanlı, bugün de eski günlerin asker düşmanlığını çok aşan bir şiddetle subaylara, «Çir kin snbay», «AHabsıı sardiyan», «fskenee âletleri», «Moskoflan aratan adamlan, «Çeteciler» sıfatları ile hitap edildiğini söylemiş ve «Böylece subaylar tahrik edilmekte, çok tehlikeli bir siiâhla oynanmaktadır, bunu açıklamak istiyorum. Savunma imkânından yoksun insanlara bu derece tecavüı edilmemelidir» demiştir. Erkanlı, ayrıca, tutukluların Yassıada'ya getirilmesinden önce, yerlestirilecekleri odalarda, dinleme tertibatı kurulduğunu 24 saat konuşmaların tesbit edıl dığinı, bir çoğunun bunları bılmedikleri için rahatça konuştuk larmı, bu bantlarm Genel Kurmay'da saklanmış bulunduğunu, konuşmalarda 27 Mayıs'ın nedenlerinin kendileri tarafından açıkça belirtildiğini, Tedbirler Kanununun kaldırılması ile hakikatlerin ortaya çıkmasını ve herkesin bildiğini, görduğünü etraflıca anlatmasmın sağlanmasmm iyi olacağını, Adalet Partisinin de bunu yapabileceğini, Yassıada tutuklulanndan 5060 kadannın tartaklandığının doğru olduğunu, diğer bin kadar mahkumun ise hiçbir şekilde hırpalanmadığım söylemiştir. S o n dört r a k a m ı 0023. 1368, 4403, 8108. 1630 O22R. 9060, 3673 olan biletler: 1000 T L . S o n üç rakamı 209. 671, 357 olan biletler: 200 T L . S o n iki r a k a m ı 96, 17, 34, 70 olan biletler: 100 T L . Tam 20 yıldır beraberiz tstanbul'a ilk uçuşumuz 1947'de olmuş ve mühim bir hâdise teşkil etmişti. Ozamandan beri çok geliştik. Meselâ her gün bir PanAm Jet Clipper'i İstanbul'dan doğuya uçuyor. Bir diğeri de batıya. Her ikisi de dünya turu yaparak İstanbul'u altı kıt'a üzerindeki 84 memlekette 120 şehre bağlıyor. Siz de bize şeref vermez misiniz? Nereye giderseniz gidiniz, 900 PanAm bürosunu, size rahat bir yolculuk temini için, emrinizde bulacaksınız. PanAm seyahat acentesine veya doğrudan doğruya bize müracaat ediniz. Ve mevcudun en iyisiyle uçmuş olmanın huzurunu duyarak yola çıkınız. Güzel ve rahat bir his. Hangi yılda olursa olsun! Kanun kapsamına giren suçlar, merauriyetin sağladığı imkânlardan yararlanarak işlenirse bunu yapanlar memuriyetten mahrunı edıleceklerdir. TCK VE BASIN KANtJNUNDA DEGİSİKLİK Bakan devamla şunlan söylemiştir: •Bu tasanya rouvaıi olarak Türk Ceza Kanunu ile Basın Kanununda da bazı değişiklikler yapılmıştır. Ezcümle Tıirk Ceza Kanununun suça iştirake müteallik 64 ve 65. maddeleri ile. faili gayri muayyen olan adam öldürme ve ya ralama füllerine ilişkin 4S3. madde sinln. meoınriara vicahta hakareti cezalandıran 266. maddenin son za manlarda vâki ihlâl şekilleri de gözönünde tutularak ezcümle kamu hizmetlerinde ^örev almış olan lara karşı sistemli bir şekilde taarruz ve hakaret edildiği müşahade edilmiş ve çiinden güne artmakta olan bn hareketlerin önlenmesi maksadı ile mcmurhıra umuma ncşir veya teşhir olunmuş yazı veya resim veya sair neşir vâsıtası ile ve yargı yapılarında âlenen vâki hakaret ve taarruzlartn Cumhuriyet Savcıltklannca re'sen tâkibi za ruri görülmiiş ve bu sebeple Türk Ceza Kanununun 268. maddesinin tâdili cihetine gidilmiştir. ÎBRAHİM VtCDANÎ BÜKE 7/2/1967 Salı gecesi Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 8/2/1967 Çarşamba günü (Bugün) öğle namazını müteakip Yeşilköy Camiinden kaldırüarak, aile kabristaıuna detnedılecektir. Mevlâ Banmet eyleye. AİLESt Cumhuriyet 1404 50 TL. S o n r a k a m ı 9 r 3 olan biletler: ALTIN Cumhuriyet Rejat Hamlt Aziz 99.50 165 00 121.00 106.00 10100 1472 99.60 166.00 122.00 107.00 102.00 14.71 Napolyon 24 âyar kiilce Istanbul bölge kalkınma kongresi Istanbulun çeşitli sorunlannın üzerinde yetkili kurum ve kişilerın fikir ve görüşlerini tesbit e ı derek, çözüm yollan aramak ama cı ile toplanacak «tstanbul Bölge Kalkınma Kongresi» nin tarihi 22 Nisan olarak tesbit edilmiş ve kon greyı düzenlemek üzere Vali Ve \ fa Poyraz başkanlığmda bir der 1 nek kurulmuştur. ACI BIR KAYIP Kıymet Gerçeksi'nin eşi, Armağan Gerçeksi, Haluk Gerçeksi ve Aylâ Yılmaz'ın amcaları, bütün gazete ve mecmualar Bursa Ba$bayii Ihsan Geı 6 Şubat 1966 günü, ani bir kalb krizi neticesinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 8v Şubat 1967 Çarşamba günü fbugün), Bursa Ulucamünden, öğle namazmı müteakip kaldırılarak defnedilecektir. Mevlâ, rahmet eyleye. lilankul: Hılton Methoh, l e l : 47 45 30 Ankarı : 53 Atatürk Bulvarı, Tel: 12 11 20 izmir Ad«n< :hm,t P.las Ot.li. Tel: 33 4 72 Agba Olelı. T t l : t 5 0 1 Dünyanın en tecrübeli havayolu ATIANTİKTE tlRİNCl FASİFİKTE tiRINCl LÂTİN AMERİKADA SİRİNCİ DÜNYA TURUNDA BIRINCİ 27 Nisana kadar sürecek olan kongrede, İstanbulun idarî bün, yesinde yapılması gereken reDiğer taraftan. umumî âsayîşle form, Vilâyet, Belediye, Köyler, ilgıli olan maddelerdeki cezalann arttınlması uygun görülmüştür. Bakanlıklar, merkezi idare ve ku Bundan başka, 268. maddedeki tâ 1 rumlar hizmetlerinde koordmas , dilâta muvazi olarak 481. madde I yon sağlanması gibi konular gö ı deki ispat hakkı müessesesi Anaya ! rüşülecek ve kalkınma ve imann sanm 34. maddesindeki esaslara uy gerektirdiği gelir kaynakları, imar gun hale getirılmiştir. plânlan ve uy^ulanmasını düzenleme yollan arastırılacaktır. 5680 sayılı Basın Kanununda yapılan değişikliğe gelince bahis konusu kanunun 19. maddesi, Anayasanın 27. maddesine uygun olarak tâdil edilmiş. cevap ve düzeltmenin evvel emirde gazetenin sorumSinop eşrafmdan merhum lu müdürüne gonderileceği, neşreRâsim beyin kızı. merhum Dr. dilmemesi halinde ise konunun ilSait Akkinnan'ın eşi, Kâsim gili mahkemece çözümleneceği derAkkirman ve Semahat Akkirpiş olunmuştur. Yeni tasarıda ceman'm anneleri, Sait ve Fatma vap ve düzeltmelerin neşri sırasmAkkirman'ın nineleri da yapılan suiisiıma 1lerin önlenmesi için yeni bir hüküm 19. maddeŞAZİYE AKKİRMAN ye ilâve olunmuştur. Ayrıca, havefat ermiştir. Cenazesi 9 Şubat zırlanan kanun tasarısında toplat1967 perşembe günü öğle nama ma ile ilgili olarak ifade ettiğim gı zını mütaakıp, S";li Camiinden bi Basın Kanununa eklenen madalınarak Zinciri;' ' mezarlıde ile hangi suçların işlenmesi ha ğına defnediler linde hâkim tarafmdan toplatma Çocuklan kararı verilebileceği belirtilmiş ve NOT: Çiçek gönderilmemesi suçlar da tasrih edümistir.» rica olunur. tÇİSLERİ BAKAMNIN VEFAT Bay ve Bayan Onnik Dağlaroğlu ve evlâtları, Bayan Sona Balamutoğlu ve evlâtları, sevgıli babaları ve büyükbabaları VEFAT (Zaman kütüphanesi sahibi) vefatını akraba ve dostlarına teessurle bildirirler. Cenaze merasimi (yarın) 9 şubat 1967 Per şembe saat 14 te Taksim Ohan Oskeperan Ermeni Katolik kilisesinde icra olunacaktır. İşbu Uân hususl davetiye y e rine kaimdir. Cenaze Servis İşlerl (Celil) SEMEKCİYAN Tel: 44 27 46 Gece: 47 49 32 Bay Misak Balamutoğlu'nun (Baştarafı 1. sahifede) BAKANIN CEVAPLARI Tenkidlere cevap veren ülaştırma Bakanı Seyfi Oztürk, Denizcilik Bankasının zam yetkisine sahıp olduğunu, zammı uygulamak için herhangi bir makamın onayına lüzum olmadığını bildinrüştır. Bakan, 1963 yılından bu yana toplu sözleşmelerle personel masraflarınm büyük ölçüde arttığını, akaryakıta zam yapıldığını belirterek: «Daha önce ilân edilen zamlı tarifeler. tekrar gözden geçirilerek, vatandaşın ödeme gücüne göre ayarlanacaktır» demiştir. Ulaştırma Bakanı «DDY'nın, devlet tarafmdan ihmâl edildiği için zarar ettiğini» bıldirdikten sonra, bundan böyle, DD Yollarınm, Vagon • Li'nin zaranna ortak olmıyacağını büdirmiştir. «Bu yüdan itibaren telefon abonelerinin telgrafları Jstedikleri takdirde, kendilerine telefonla okunacaktır» diyen Oztürk, telekomünıkasyon tesislerinin Kanada fırmasına ihalesinde yolsuzluk yapılmadığına dair rakkamlar vermiş, en ucuz teklifin, Kanada fırması tarafından yapıldığını soylemıştir. SANAYÎ BAKANUCl BÜTÇESt Daha sonra Sanayî Bakanlığı butçesı üzerindeki muzakerelere Senato'da AİLESİ Cumhuriyet 1403 KONGRE İLÂNI Kızılay Karaköy Şubesinden Şubemizin 1966 yılı kongresi 17/2/1967 cuma günü saat 10 da Tophane Yüksel Sinemasmda yapılacakhr. Nisap olmadığı takdirde 18/2/1967 cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde yapılacağmdan kongreye iştirak etmek hakkmı kazanan üyelerimizin çizelgeleri Şubemiz Tophane Lüleci Hendefc caddesi No. 85 de asılmış buhmmaktadır. Üyelerimizin bu çizelgeleri tetkik ederek belirtilen günde kongreye teşrifleri rica oîunur. İş bu ilân davetiye yerine kaimdir. G Ü N D E M : 1 2 3 4 5 6 Kongre başkanlık divanı seçimi, Çalışma raporunun okunması ve müzakeresi, 966/967 yıllarının bütçelerinin tetkik ve kabulü, Şube heyetine asil ve yedek üye seçimi, Genel kongreye iştirak edecek 1 asii, 1 yedek üye seçiml, Temenriler. Cumhuriyet 1392
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog