Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI 8 Şubat 1967 CUMHURİY1 HAFTANIN FİLİMLERİ 8 Şubat 1928 tarihli Cumhuriyet'ten Hollywood'da 25 yıl once çevrilmiş AraAN IŞIK bir filmin hızlı aktarması... Turhan GÜRKAN oüywood sinemasınm 25 yıl önce James Hilton'un aynı adlı romanından aldığı «Random Harwerst Unutulan Yıllar» f ilminin türkçe versiyonu. Filimde hâfızasını yitiren adamı oynıyan Ronald Colman'ın rolünü, bizimkinde Cüneyt Arkın. sevgilisi Greer Garson'unkini de Sema Özcan canlandmyor. Bir Saner Film yapınn olan «İki Yabancı» nın öbür rollerinde Reha Yurdakul, Hülya Ersöz, Cevat Kurtuluş. Renan Fos foroğlu, Müşerref Fosforoğlu, Ülkü Atmaca oynuyor. «Unutulan Tıllar», kazada hâfızasım yitiren oahtsız bir fabrikatörün, kendisine yarrtım eden ikinci sımf öır üyalro kumpanyası artistivle geçırdıği temiz aşk ve evlilikten sonra, bir ikinci kazada ??cmişini hatırlayıp, bu kez eşini ve çocuğunu hatırlıyamaz hale gelışinin acıkh dramıdır. Orta kuşağın hâlâ hâfızasından silinmeyen «Unatulan Xıllar» filminden, Holki Saner in Jcalemiyle çok «hızlı» bir şekilde yapılan «aktarma», Nejat Saydam'ın kısa çekim süreli ayni tempodaki yönetimiyle, redingot giymiş bir çobana benze miş. Bütünüyle bize yabancı du ruyor. Bu prüzlerin r>rsiBda «lfci Yftbancı» da. yönetmenin iyi bir sinema anlatımına vardığım görüyoruz. Nejat Saydam'ın elınden, seyirciyi sıkmavıp, sonuna kadar duygulandırabilen, haltâ finâlde alkışlatabilen iyi bir ı? kordelâsı çıkmış. Görüntüler parça parça güzel. Mengü legin kamerasını çok iyi kullandığı nalde, Bursa, Ulndağ, teleferik sahnelen karanlık kalmış, «tki Sabancı» nın hem adı, hem Frank Sinatra'nın «Stranger's in the Night • Gecede Yabancılar» şarkısından alınan fon müziği, göstermelik gıbi kalıyor. Filmin »kime başlandığı zaman adı «Uno • tulan Yıllar» dı. Oeğiştirılmeseydi, daha etkili olurdu. Kılıç lı bond rollerinden yorgun çıkan Cüneyt Arkın, hâfızasını yi tiren adamı iyi karakterıze edebilmiş. Her filminde daha ivive doğru giden Sema öscan'ın da başarılı olduğunu söyliyebilirız. Sabreden ve sonunda kazaCUNEYT ABKIN Kamar ve kumarın toplum içerisindeki yıkıcı zararlan üzerine kurulmuş bir filim: «Knmarbaz'ın İntikamı» Yabancı bir bikâyenin bize uygulanması yadırgatıyor insanı.. Kahramanların ayaklart yere basmıyor bile.. Bn filmin içerisinde Koçyiğit'e düşen piyon bir rolde harcanmak, hepsi o kadar.. Galatasaray lisesinde bir olay Galatasaray lisesi Fransızca öğretmenlerinden M. Toma ile öğrenciler arasında şöyle bir olay cereyan etmiştir. Uzun müd dettenberi Fransızca öğret menliği yapan M. Toma, dün sekizinci sınıfa derse girmiş ve tahta başına kaldırdığı bir öğrencıye okuma kitabındaki bir kelimeyi izah için «Yaşasın Türkler» cümlesim yazdırmıştır. öğrenci bu ibareyi Fransızca olara yazdıktan sonra M. Toma «şimdi bunun aksini de yazmız» demiş, milletinı seven öğrenci de «Kahrolsun..» kelimesini yaz dıktan sonra bir müddet durmuş ve «Türkler» kelimesini yazmağa eli varmadığı için cüm lesini şu şekilde tamamlamıştır: cKahrolsun Yunanlılar» Fakat öğretmen isteğinde israr edince milliyetperver yavrular, müteessir olarak hep beraber kalkıp sınıfı terk etmîşlerdir. Olaydan idare ve Maaril Müdürlüğü haberdar edilmiş M. Tomayı da okul öğretmenliğinden ayırmıslardır. Tahkikata devam olunmaktadır. karalık yapanlara vesika ı hrken bu seneki müracaat vilâyetçe müsaade edilme tir. Sarhoş olarak etrafa kıntılık yapanlann da kara lara getirilmesi polis meı lerine tebliğ olunmuştUT. Marmara Sevinç faciası Marmara ve Sevinç vapuı nın çarpışması sonunda bir vatandaşm ölümüne sebet vermiş olması yüzünden he' vapur süvarisi ve bağh b\ dukları acentalar aleyhine lan dâvâya dün devam oluı tur. Tanıklar dün iki vapuı deli ile hâkim huzurunda anın nasıl cereyan ettiğini etmişler ve dâvâcılar bu vı ların kumpanyalarından or lerce lira diyet istemişlerd' H £L CORDOBES, ARENAYI BIRAEMIYACAE DÜNYANIN 1 Numarah boğa güreşçisi sayılan ve «El •dobes» adiyle tanılan Manuel Benitez, arenayı terketme huunda geçen hafta verdiji karardan vazgeçtnlştir. El Cordobes, ihi bir ilham vaki olduğu için boğa güreşinden vazgeçtigini» lirmişti. Ama "iki Yabancı,, bir "Unutulan Yıllar. olamazdı III vadırganıyor. Yönetmen, Aram Gülyüz'ün sıkıcı olmıyan sinema dili, filmin sonu tahmin e'Kumarbazın intikamı, dildiği halde seyirciyi etkisi altına alıp, heyecanla sonuna kadar götürüyor, Memdnb Tiik Babası, azılı bir kumar çetesi man'ın kamerası başarılı. nin elinde hileli oyunla her şeyini yitirdikten sonra intihar eAyhan Işık, oturmuş, soğukden bir gencin, aynı silâh (Knkanlı, her zamanki rollerinden mar) la, onlardan *.eker teker birini oynuyor. Piyon bir roîde öç ahşının hikâyesi... Baştan so Hülya Koçyifit harcanmış. Turna kumar üzerine kurulu, oyun gut özatay •Kötü» Karakterde kâğıtlarına dayanan, kumar debaşarılı. öbür rollerde Süha yimleriyle süslü yabancı hikâDoğan, Güler Ünliisoy, Sevıııç ye, bize uygulanmaya kalkılınPekin, Osman Alyanak, Selâhat ca sırıtmıya başlamış. Eski ku tin Içsel oynuyor. Senaryo Sümarbaz din adamı Gani Dede ha Doğan ve Erdoğan Tünaş' örneğinde olduğu s:bı ver ver ın. Melek Film yapımı. nan bir annenin acısınj iyi veıiyor. Hepburn yeğenini filim artıstı yapacak HOLLYWOOD, (AJ1.) Kendilerini teşhire meraklı kimselerin yaşadığı bu şehirde münzevi bir hayat geçiren Katharine Hepburn, ender görünüşlerinden birinde yeğenini filim dünyasına takdim etmiştir. Her zamanki gibi pantalon ve bere giymiş olan yıldız, Columbia stüdyolarında düzenlenen bir basın toplantısında yeğeni Katharine Houghton'u gazetecilere göstermlşttr. 22 yaşmda, ünlü teyzesi gibl, köşeli çeneli Miss Houghton, «BU bakalun yemeğe kim geliyor?» filminde Katharine Hepburn ve Spencer Tracy'nin kızı ve Sidney Poitıer'nin nişanhsı rolünde oynıyacaktır. Katharine Hepburn gazetecilere «O, benden çok farklıdır. Ben sizleri hep tabiî düşmanlanrn Rİbi gördiim, seyircilerden daima ürk tüm. Küçük Katharine'de bu komplekslerin hiç biri yok. O kalabab| ı seviyor» demiştir. Korkunç yekun Yapılan istatistiklere görı sene zarfında şehrimizde kişi ölmüştür. ölenlerin eı lasını bir yaşına kadar olj cuklar teşkil etmektedirlet başka istatistiğe göre şehı deki nikâh dairesinde evl lerin yekunu 3735 i bulmu: Maskaralara izin yok Her sene bu mevsimde yortu münasebetiyle sokaklarda mas İartine Carol'un cenazesi 0 bin tiratık tabuta kondu larline Carol'ii iiııııkıı Uıırinrıııısıı!.. MONTE CARLO, (AP) Kalb hastalıgından ölen Frsns» film yıldııı Martine Carol'un cenazesi, dün 10,080 frank (20JM* lira) deferinde mesc ağacı ve madenden yapılmı$ bir tabuta yerlcştlrilmiştir. Cenaze merasimi, Paris'te yapılacaktır. Şöhretinin zirvesine 1950 yıilarında erişen seks sembolü aktris, Monte Carlo otellerinden birinde ölmüştür. Martine Carol Ingiliz kacası Mike Eland, cenaze hazırlıklarını yapmak üzere, dün sabah Paris'e gitmiştir. i inema dünyasım uzun süre filimleriyle olduğu kadar kadınhk i cazibesiyle etkileyen Fransız yıldızı MARTİNE CAROL'un ölü" mü, beyaz perdeyi ve onun hayranlarını kedere boğacak önemli r kayıptır. 46 yaşındaki ünlü Fransız yıldızı Martine Carol, Monte Carlo'. kaldığı otelde ölü bulunmuştur. Yıldızın ölümünü izleyen saatrde ise, yıllar sonra perdeye dönüp çevirdiği «Allahaısmarladık îbeğim» in galası yapılmıştır. Martine Carol'u, İtalyan filim yapımcısı Cino Del Luca'mn, 43 ıcü filmi olan (Allahaısmarladık Bebeğim» in gösterilişi dolayırla düzenlediği dâvetten dönen dördüncü eşi Ineiliz iş adamı ike Eland bulmuştur. Kalb krizi somıcunda öldüğü sanilan yı'dız, filmin gösterildiği ıemaya ve filmi izleyen dâvete, yorgun olduğunu söyleyerek kajnamıştı. Martine Carol oldukça parlak geçen sanat hayatının yanısıra, şitli ülkelere yaptığı gezıleriyle ve merak uyandıran serüvenleyle de ün salmıştı. Bu geziler daima yankılar yaprrnş ve çeşitli k ve evlilik dedikoduları ve olaylarıyla da renk kazanmıştı... TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEI 1 Ankara JStımesğut yakınında Çakırlar'da mevcu vericı sahasında yapılacak olan Ankara 250 KW. lık Kıs Dalga Radyo Verici Tesısıne aıt muhtelif ın?aat ve tesısa işlen, 2378.000 TL. keşıf bedeli üzerinden ve birım fiat esa sına göre kapah zarf usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. 2 Eksiltme, 27 Şubat 1967 Pazartesi günü saat 15.0 te Ankara'da Mithatpaşa Caddesi 49 No.da bulunan Genc Müdürlük Teknik Kütüphanesinde yapılacaktır. 3 Eksiltme dosyası, yukarıda yazılı adreste ola Etüd Plânlama ve Yatınm Dairesı Başkanhğı ile Istar bul ve Izmır Radyolan Müdürlüklerinden 50, TL. bed< mukabilinde temin edilebilir. 4 Eksiltmeye gırebilmek için, lsteklilerin; Eksiltro Şartnamesinin 4. maddesinde gösterilen belgeler ile 85.090,TL. (seksenbe? bin doksan TL.) lık geçıci teminat verm< leri ,y«, Kurumdan t^tirak belgeö almalan lânmdır. 5 Iştırak belgesi almak İçin, isteklilerin; en az b işin keşif bedeli kadar tutarlı Bayındırhk Bakanlığmda alınmış (B) grupu müteahhitlik karnesl ile Resml Sektöı karşı en az bu işin keşif bedeli kadar tutarlı benzer bir i bilfiil ifa veya kontrol edip geçicı kabulünü yaptırdıklam göstenr belgeyi, lnşaat, Tesisat ve Onanm Işleri thalelı rine Iştirak Yönetmeliğine uygun ve Kurumdan alınıp do durulacak Makina ve TeçhUat, Mall Durum, Teknik Peı sonel ve Taahhüt Bildirilerini ve bir adet fotoğrafı dilel çelerine eklemeleri ve Genel Müdürlüğe 13 Şubat 1967 P« zartesi günü saat 17.30'a kadar müracaat etmeleri lâzın dır. tstekliler iştirak belgest alıp almadıklannı 20 Şubs 1967 Pazartesi günü saat 10.00'dan ıtibaren Sğrenebılirler. 6 îsteklilerin, Eksiltme Şartnamesinde belirtılen esas lara uygun olarak hazırlıyacaklan teklif mektuplann eksiltme saatınden bir saat evveline kadar makbuz muks bilinde ıkıncı maddede yazılı adresteki Satın Alma Kt misyonu Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 7 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaat kı bul edilmez. 8 Bu eksiltme 2490 sayıh Kanuna tâbl değildir. (Basın 10779 A. 592/1370 M. Mastroianni ile Collas, Puccini'nin hoyatını çevirecek ROMA (A.P.) Rejisör Lucchino Visconti, New York doğumlu Soprano Maria Callas'ın, opera bestecisi Giacomo Puccini'nin hayatını dile getiren bir filimde önemli bir rol oynamayı ka bul ettiğıni bildirmiştir. Puccini rolünü îtalyan sinemasınm bir numaralı trkek sanatçısı Marcello Mastroianni oynıyacaktır. Pilim La Scala opera binasımn bulunduğu Milano ile ^oıccmi'nin yaşadığı Lucca şehrınde çevrilecektir. Hulki Saner'in kalemiyle çok hızlı bir şekilde yapılan aktarmada Cüneyt Arkm ve Sema Özcan... Her ikisi de başarib olmaya çalışıyorlar... Samsun Kolej Müdürlüğünden CSnsi Ekmek (tek tip) Koyun etl (kemikli) Sığir eti (kemikli) Miktan Tahmin edilen tutan lira 40.00 Ad. 4J00 Kg. 4.000 > 28.00 40.500 26.000 Ueçici teminat Lira feş. 2100 00 303750 1950.00 • Nerede • Ne zaman • Nevar SINEMALAR AS: (47 63 15) «Bir Milyon Dolar Peşinde (J. Marais) ATLAS: (İ4 08 35) tHedefi Arıyorum» (R.S.DÜNYA: (49 93 61) <NeseU Gürüer» (5 hafta) EMEK: (44 84 39) «Bekleyi$» (İsveç filmi) (2hafta) FİTAŞ: (49 01 66) «Texas Kurtlaru İNCI: (49 45 95) «Düğün Gecesi» (T.F.) (Z.Müren) KERVAN: (48 04 23) oDüfün Gecesi» (T.F.) LALE: (44 35 95) «Du£un Gecesi» (T.Soray) KONAK: (48 26 06) »Hedefi Arıyorum (R.İ.) LEVENT: (63 55 39) tGüneşin Kralları» LÜKS: (44 03 80) «Konforlu Neclâ» (Selda Alkor) RÜYA: (44 90 07) «Ölmeyen Aşk» (T.F. (K.Tibet> SARAY: (44 16 56) «Tabancalı Yosmaîanv SİTE: (47 77 62) »Kardej Kanı> StNEMA TEK: (49 87 43) •Marie Chantan Dr. Khaya Karşı Fransa) ŞAN: (4S 67 92) (Ölmeyen Ask) fK. Tibet N. KoçYENİ AR: (49 64 72) «Çaylak Hafiye Bir Milyon Dolar Peşinde (R.O.S.) TRVn MELEK t*4 a «9) Kardeş Kanı (İng) (R. Hossein A. Gir&rdo) İ S I A N B D L ALEMDAR: (22 36 83) «İki Yabancı» (C.Arkın) BULVAR: (21 35 78) <Düğün Gecesi» ( GÜNE5: (21 61 40) 1) Casuslar Çarpışıyor; 2) Gangsterler Şehri İPEK: (22 25 13) «Dügün Gecesi» KULÜP: (22 72 77) <Dü{ttn Gecesi» (T.F.) MARMARA: (22 38 60) «T»bancalı Yosmalar» (21 SS T» Yukanda yazılı üç kalem ylyecek maddesi kapah zarf usulü ile satın alınacaktır. tnale 23/2/1967 perşembe günil saat 10.00 da Kolej binasında yapılacaktır. Şartnamesı iş saatlerinde okulda görülebilir. tsteklUerin ticaret odası belgeierinl, teminat vezne makbuzlannı kapalı zarflarına ekliyerek aynı gün saat 9 a kadar makbuz mukabilinde Okul tdaresıne vermiş olması şarttır. Posta gecikmesi kabul edilmez. (Basın 10903/1.389) BEYOĞLC Ünlü yazar Ernest Hemingvvaj de bir zamanlann unutulma/ seks kıraliçesi Martine Carol'un etkisi altında kalmıstı .. Fransa'nın bu en sempatik yıldızı'nın bir nevi «Dünya Turu» sayılan 1957 yıhndaki gezı«i esnasında, Martine Carol, Küba'da, onun da adı ölumsüzluğe karışmıs bulunan unlu yazar ERNEST HEMİNGWAY ile tanısabilmek mutluluğuna erişir. Hemıng\vay o sıralarda, kendi arkadaşlarının bıle gızlı tuttuğu, bir ınziva'ya çekılmısti, ve kimseyi kabuî etmiyordu! Büyuk Amerıkan romancısı, Martine Carol'un kocası rejısör Chrıstıan Jacque ıle bırlikte Küba'ya geldiğini duyunca, değerinı önceden bildiği Fransız artistiyle tanışmak istedi ve onu dâvet etti. Bu dâvete yıldız ve eşı büyük bir sevınçle koştular ve akşam üzeri saat 17 de, tam çay vaktinde. ünlü romancının yalnızlık içindeki villâsına vardılar. Hemingway'ın evı, Havana'} a hâkim olan bir tepede, basık tavaniı ve geniş bir yapıydı. Balkonundan, tropikal bitkılerin çevrele4i£ı bir serı teraMar göçe içinde Martine Carol ile uzun sure gezindi. Birden semada kartal sürüsü göründü. Hemıng\vay derhal kosarak Winchester markalı silâhını kaptl ve büyük avcılara yaraşır bir çabukluk ve nişancılık içinde ölüm hücumuna hazırlanan kar tallardan ikisini öldürdü. O sırada Martine Carol güzelliğıne ayrı bir anlam kazandıran bir korku ve heyecan ıçerisinde donakalmış ve Hemingway'in yazılarındaki ustalığına olan hayranlığma, nışancılıktaki ustalığını da ekledi ve sonra rahat bir nefes aldı! Martine Carol ile kocası Christian Jacque, vaktin geç oluşuyla ünlü romancıdan izin jsterlerken, Hemingway güzel yıldızın kulağına eğıldi ve: «Silin için bir kono yazarsam, acaba bir mahzur göriir müsünüz?» Martine Carol bu teklifi cevaplıyamadı.. Ama mutlu sessizliği içindeki tatlı gülümseyişı, müspet cevaptan çok daha fazlasını söylemekteydi. Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüffü Birinci Bölffe Müdürlüğünden: 1 Eksiitmeye konulan iş: Maltepe Esenler • Halkalı yolu klm. 27 arası granit muntazam parke kaldırım ve müteferrik üst yapı inşaati işi olup keşif bedeli 330.000.00 liradır. 2 Eksiltmesi 21 Şubat 1967 salı günü saat 11 00 de tstanbul Küçükyahdaki Bölge Müdürlügünde kapali zart usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme evrata Ankarada Karayollan Genel Müdürlügü Malzeme Müdürlüğünde, lstanbulda Bölge Müdürlüğünde görülebüir. 4 Eksiltmeye girebllmek için: a) tsteklilerin 1966 yılına ait tlcaret veya sanayi odası belgesi ile usulü gereğince 16950.00 lifalık geçıci teminat vermeleri. b) lsteklilerin en geç 15 Şubat 1967 çarşamba günü mesai saati sonuna kadar dilekçe lle Karayollan 1. Bölge Müdürlügüne müracaat etmeleri, müracaatta genel evTak kaydı tarihi mutebprdir. Dilekçelerıne Bayındırlık Bakanlığından ahnan C grupundan en az bu işinfeesilbedeli kadar müteahhitlik karnesiyle bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra lınmıs 26400 00 lırahk banka referansı plân ve teçhizat taahhüt ve teknik personel bevannamelerini eksiksiz olarak bağlıyarak bu iş tçin veterlik belgesi almalan lâzımdır. Telgrafla müracaatlar kabul edilmes. 5 tsteklUerin 2490 sayılı kanuna göre nazırhyacaklan teklif mektuplannı ihale saattnden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleıl lâzımdır. Postada vftkl geclkrneler nazan itfbara ahnmaz. 2) Muradın Türküsü» RKNK: (21 15 25) «Hedefi Arıyorum» (P.Nevmıan) ŞIK: (22 35 42) «Konforlu Neclâ. (Y.SezginS Alkor) (44 21 57) «içimİJden BiriN^ZTKPt ı71 H 18) b ri» Pazartesi. Çarşaroba, Neşeli Gürüer (Julie AnCuma, Pazaj, saat 21.00 de drews) (Müzikal) VENl ıBaKırKoyj (716826) SEHIR OPgaiASl. (44 19 58) (Teoebası Tlyatrosu» 1) Düğun Gecesi, 2) Kar«Rigoletto» Salı, Persemtalların Öcü be. CiBnartesi 2] de. Salı rENi (SHM.) (33 W 92) 18>de «Neşeli Günler» (R T.) rENl KOMEDİ rtYATROKADIKÖV SUNDA (44 04 09) (Nuhun Gemisl). Her gün 21.00 de ATLANTİK: (55 43 70) «DüPazar 15.30 da matine. ğün Gecesi» (TJ.) HENSIL GRETtL CELİKTAŞ: (Maltepe) (53 (Çocuk Oyunu) 35 07) «Surküf Denizler Çarşamba 14.30. Pazaı Fatihi» saat 11 d* FEZA: (36 35 84) «Yedl Da FATİH TİTATROSO (22 91 71) ğın Aslanıı «Pinokyo» cocuk temsllKADIKÖY: (36 49 24) ^Kim lerl Çarsamba 14JO, Pazar Korkar Hain Kurttan» 1100 de IJALE: (Üsküdar) (36 51 86) «Çatallı KBy» «Ölmeyen Aşk» Her gürj 21, Pazar 15.30 OPERA: (36 08 21) «Düğün da, Pazartesi günleri oGecesi (T.F.) y\ın yoktuı ÖZEN: (36 99 94) «Dügün ZEYTINBURNü rtYATROGecesi» (TF.) St): ıDmut Çeçmesi» REKS: (36 01 12) «Aşk KaÇarşamba «aat 14^0: fesi» (Jane Fonda Cumartesi «aat l ı Pazaı EFES : «Jamaika Casuslarıı. saat 11 de StNEMA fi3' (53 10 84) CSKÜDAB TtTATROSU: rAşk Kurbanl&rı (36 55 11) «lşgüzar» SUNAR: (36 03 69) sTabanremsil eünlen Heı cah Yosmalam (RT.S.) Eün taat 21: Pazaı saat 5ÜREYYA: (36 06 82) «Al15.30 da matine tın Yumruk» Çocuk remsUlert TİYATROLAR i (YofcsuiiaJ Parkıı Çarşamba saat 14J0. pazar tftat 11 de İSTANBUL TİYATROSU: (44 23 3«) Bnafitaru Sendeduı (Het ?ıln MJ5 Çar. samba. Cumartesi • Ptaaı 15 te matine Pazartesi temsîl vnkrut BAKIRKÖY TtYATROSU: (7 59 49) Orhan Erçin, «Çapkınlaı Kralı» Pazartesl. Salı bariç, ber gün 21.00 de. Pazar matine 16.00 da KKNT OTUNCU1.AK1: (44 3« 83' «rADtK (CTZ. Çarşajnb» narlç heı gün 18'de Pazartesi IS n 21 )5'd« KARACA TtirATRODA: (44 M 03) «Dernlrel e Söylerlm» Pazartesi Dartç Beı akjam HJO da TaJebeye Cumarteîi Pazaı oartc ber aJc sam nalk> euma aJcsamlan tenzilSth DORMEN TİTtATROSU: (44 97 36) cYeı Demlr. Gök Bafcır» Salı. Perşembe, Cuma, Cumartesl, Pazaı 21.13 te Cuma 'Cumartesl. Pazaı 19 te lAssfc» Çarşamba 18 «e 11.15 te Perşembe 19 te GEN AB TtSATBOSO: (49 31 OS) YUUCU tleı güu J1JO Çatşamba 18 de Cumartesı Pazaı 19 te GÜI.RİZ SURURİ • ENGİN CEZZAR toplulntn (Elham ra Tiyatroaunda (44 22 «Kurban»: Pazar, I tesi. Perşembe, Cuır martesi: 18.15 te tesı 21.30 Cuma «Palto»: Salı 18.151 Mt'CAP OFLUOĞLU 1 ROSU: <K.aKru> < Pazartesi aartv oeı 21.13 te Carsamba tesı. Pazaı 11 i* ma ULVt UKAZ TtTATR si. Her gün: 18.00. tesi: 21.30 ve Pazaı te. BULVAR TtîATROSl (21 ?« 0 ) Azlı u. Kenan silk» Pazartı ric. beı gün 2i Carsamba Cumartı zar i6.15Ue tMlnü liler». ARENA TtYATROSü: (49 84 19) «Ana Pazartesl narlç. & 21 15 te Çarşamt tnartesl Pazar 18' A2AK (GönOI Ülkil fpT ÖTran) (22 62 M «Aşk Memurun. 21.15 Cumartesi, 16.15 ve 21.15 te man Bacanak» Sa şembe 21.15, Çı 16 15 ve 21.15 te ıSARAY HALK (44 ıe 56) ıSara gârları» oeı gun Çarşamba Cumartı zar 16.13 maune \KSARA* KÜÇÜK < (2) 57 221 «Mon Oerler Benlm / Vah) ö ı Topluiui are i\ 131 Cumartes Çarsamb» guniert dajları 15.00 Neiaı UTEUI • • 44 M 03» Kartaı | (49 & 521 IKÜÇÜ» ' Lîizumlu Telefonlar Devlel UemlryoUarı Uaydarpaşa (36 (H T5I Slrked (27 00 50) Detıizyolları) (49 18 96) (Tati) günleıi (44 02 07) Şehlt Hstlan: (44 42 83) Turk Hava Yoiları BUet Satışı: (44 47 00) (Oanışma: (44 02 96) (Hava aJanı (73 82 73 • 73 84 40) tnkyardım HastahanesJ: (49 Jü 00) BAKTRKÖY: Şevki, YesUyurt, Yıldız BEStKTAS: Yenl, Ortaköy. Bebek, Levent BEYOĞLU: Tepeba«ı. Nemll. Cand«n. Yenisehir t f t f V . u , h ı » ! C»m»l. Hıun Nafiz, Gedikpaşa Sağhk, Anadolu, Birlik EYÜP: İslâmbey, Merkez, Yeni, FATİH: M. Fuat Bayar, Aynur, Çepeloğlu, Hasekl. Yenl, Merhaba, GAZİOSMANPAŞA: Ege, Şila KADIKÖY: İndere, Nur tpek. Yeni Moda, Güner, Kazasker KASIMPAŞA: Deniz, Yenl <Hasköy) SARIYER: Büyükdere, Rumelthinr ŞIŞLİ: Büyük Barbuo*. Hürriyet. Sargın, Yenl ÜSKÜDAR: Ta«han, Do{aneılar. Merkez ZEYTtNBURNÜ: Günei cPasay» S NÖBETÇt ECZANELER TİYATRO cALTI»; C «Yarın Cumartesir san Taşdelen ve a lan. Her gün 18.W ORi'OÖI.U TtîATR1 (49 49 35) «No Pazartesi hariç, h 21 30 da. Cuma. Cı «i. Pazar 15 00 ve h«»r mm tK,m> Pazan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog