Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Tntnkln öğrencileri Rektör ziyaret etti r/ Aranan son 2 TMTFIi öğrenci de hapse girdi 15 günden beri Polisçe aranan TMTF'ye baglı son iki öğrenci kuruluş başkanı da dün, hapsedilmış, böylece; Sultanahmet Cezaevinde tutuklanan öğrencılerin sayısı, 14'e yükselmiştir. Bu arada Hektör, dün, cezaevinde bulunan öğrencilerı ziyaret etmiştir. Haklarında daha önce gıyabi tevkif kararı verümis bulunan İstanbul Yüksek Teknik Okul Talebe Bırlıği Başkanı Tuna Oztamur ile Ankara Yuksek Okullar Talebe Bırlıği Başkanı Naım Durmaz'ın 2. Sorgu Yargıçlığında ifadeleri alınmıştır. Türk Ceza Kanununun 159'uncu maddesine aykın davranıştan dolayı Savcılıkça haklarında dâva açılan bğrenci kuruluş başkanlarından Öztamur ile Durmaz, Sorgu Yargıçlığınca haklarmda verılen tevkıf kararı, b i r ust mahkemece d e tasdik edılince, dün saat 16'da cezaevine gönderilmişlerdir. Sultanahmet Cezaevinde tutuklu bulunan oğrencileri, bazı CHP lı Mılletvekıllerının yarusıra, dun de, İstanbul Teknik Üniversitesi Kektoru Prof. Bedri Karafakıoğlu ile Teknik Okulu Mudürü Lâmi Esen ziyaret ederek, «Geçmiş olsun» demişlerdır Kasımpaşa J İstanbul un Teksas'ı oldu II DÜNYADA ATOM DEVRI TÜRKİYE'DE KAT DEVRI tlUCiHIT BESER Liseli bir öğrencinin ölümüne sebep olmaktan sanık olarak, dün Toplu Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan polis Hasan Yayla'mn duruşmasında, Kasımpaşa semtinin, îstanbulun Teksası olduğu ileri sürüünüstür. Sanık polisi savunan avukat, öğrencinin ölümüne sebep olan kurşunun başkalarına ait olabileceğini iddia ederek, «Bu kurşun, müvekkilim polise mi, yoksa baş kasına mi aittir? önce burasımn tesbiti lâzımdır. Çünkü Kasımpaşa, îstanbulun âdeU Teksasıdır Tabancayla her zaman ateş edilen bir yerdir. Bulunan kurşun kovanının müvekkilime ait olmaması da mfimkündür» demiştir. Duruşma, tanıklann dinleunilmesi için başka gune bırakılmıştır. lıiiır \\ı •'lllııiii/.. ıli'ili.. "Beııiın \iinii iiyıııı adaıııııı KAT'ı olmalı,, « Kızım» dedüer, «Yaşı yaşına, boyu boyuna, huyu huyuna uygun. Gepgenç adam, yakışıklı adam. Üstelik âli mektep mezunu, mesİLk sahıbi.. Iyi bir memuriyeti de var. Daha ne istiyorsun?» « Olmaz» diye diretti genç kız. «Ben otomobili, yatı ve ülâ d» katı olmıyan adama dünyada varmam...» 1 «Mehmet Odabas Prodüktivite Kurumu» nun Yalova'da diizenlediği «personel rejimi leminerine» devam edilmiştir. Istanbnl Üniversitesi Hnknk Fakültesi Profesörler inden Lütfü Dnran, iktisadî devlet tesekküllerinde çalışanlann durumu, statü ve mnkavele rejimlerin in uyçulanma alanlarına ait kıstaslar, dolayısile İs Kanunu, Sendikalar Kanunn ve toplu is sözlesmesi grev ve lokavt kanunlarmm tatbikile personel rejimin çatışmalarını önleyici iedbirler üzerinde d urmustor. öğleden sonraki otnrnmda, Istanbnl İl'lA ögretim göreviisi Hasan Şükrii Adal ile Belediye Personel Sendikası G«nel Başkanı Ahmet Karaduman konnşmuşlardır. Resimde, bugün de devam e decek gemineri izleyenlerden bir grnp görülüyor. YALOYA'DAKİ SEMİNER Belediye Meclisinin dunkü toplantısında, ekmeğin bayatlamıyacak şekilde imal edılmesi ve plâstik torbalar içinde satıiması istenmıştır. Incelenecek olan bu teklıf, uygun gorüldüğu takdırde, Nisan îstanbul Barosu, Avukat CanEskişehir'den bildirildiğine gö| ayında uygulanacaktır. . değer Nılhan'ın bir yıl sureyle re, adı geçen ilimizdeki 4 öğrenci Bu arada, IETT Idaresinin içinde mesleki faalıyette bulunmasını kuruluşu, bir büdiri yaymlıyarak, bulunduğu maddi imkânsızhğı yasaklamıştır. TMTF ile MTTB'nin tek kuruluş Hükumete duytırulması kararlaştıhalıne gelmesi yolundaki çahşmaBaro'nun bu kararı almasma, rılmıştır. Bunun için seçilen 3 kiları destekledıklerini büdirmişleradı geçen Bayan Avukatın, llşihk heyet, bugün hükumetle tedır. yas Ulusoğlu adh muvekkılıni mas kurmak üzere Ankara'ya gidolandırdığı iddıasıyle hakkındecektir. 8 Şubat Şevval 28 da dâva açılmış olmasıdır. llyas Öte yandan, dünkü toplantıda Ulusoğlu'nun ıddıasına göre ise, bir üye, şehirde «Hoş kokulu geAvukat, takıp etmek içın almış nel helâlar yapılması>m teklıf etolduğu 85 bm lırahk senetlen, mıştir. tahsil ettıği halde, parasmı kenAyrıca bazı üyeler, MIGROS'u Kulüp, ıçkıü diskotekler. oV. ] 7 02 12 28115.15 17.54 19.07] 5.24 disine vermemistir. Sanık avutenkid etmiş, «Bakkal Mehmet Eyun salonları ile kahvenanelere katla ilgili soruşturma, 2. Sorgu fendi'den daha pahalı mal sattığı» aralıksız baskınlar dün gece de Yargıçlığınca yürütülmektedır. nı ileri sürmüşlerdır. devam etmiştir. Mahalll kara^ıiııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııiııııırıııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııtııııııııiKiıııııııııııııııııu kollarla ekipleıin bırleşerek yaptıklan baskınlar sosucu yenıden beş kulüp, aitı kahvehane, bir oyun salonu ve bir otel kapatılmıştır. Kahvehane, kulüp »r diğer yerlerde vapılan «ramaıarda ay rıca 4 taoanca il» vedi sustah bıçak elde olunmus'ur «TMTF ile MTTB birleşmelidirler » Kadm avukat bir yıl süreyle meslekten menedildi Ekmeğin plâstik torba içinde satıiması istendi uı Beş kulüp ve bir oyun salonu kapatıldı Kıra köşelerinde ömür tüketmekten artık canına «tak!» diyen Bayan İfakat Purdikkat: « Yüreğinde yok mu rikkat? Artık bende kalmadı takat, İki oda bir hol olsun, fakat İstiyorum bir çatı kat. Olmazsa, bu meseleyi Halleder bir avukat.» Dıyerekten, kocasına Ultimatomu dayadı... *** Enseleri kat katlardan yalmkat bir pardesüleri büe bulunmıTürkiye Yüksek Ticaretliler yan fukaralara kadar herkesin Birliği îstanbul Cemiyeti yıllık gönlUnde bir «kat» yatıyor şlmkongresi Taksim Dilson Oteli di. Kişüerin yiğitlüderi, gönüllerin özel salonunda yapümıştır. Yede yatan arslanın yelelerine göre ni idare heyetine Hasan Gündeğtl, kat tapulannın sayısına gögör (Tercüman gazetesi Müesre ölçülür oldu. Artık, «bahçesin sese Mudürü), Mithat öz.ieş de tavşanlar dolaşan yeşil pan(Emniyet Sandığı TJmum Mü jurlu ev» hayali, en romantik dürü), Ulvi Yenal (Maden Kregençlerde bile yerinl «kat» a; di Bankası îdare Meclisi Başlcanamı diğer apartıman dairesine nı), Nedim Hamza (Serbest Materketti. Taş devri, tuı.ç devri, alî Muşavir), Sabri Aslaner (Sütom devri, sandviç devri, bikini merbank AhmSatım Müessesemayo ve mini etek devri derken: si Müdürü), Munır Daldal <lsKAT DEVRt... tanbul Trafik Müduru), Celâl Her devir, o devri yaratanlara Durmuşoğlu (Sümerbank Pazar bir şeyler kazandınr. örnegin, alama uzmanı) seçilmişlerdir. tom devrinde atom bombasmı ilk Murakıplıklara Hanefi TJlutekez kullanan Amerikalılar II. Cikin (Şeker Sigorta Umum Mühan Savaşuu kazanmışlardı. Sandürü), Prof. Dr. Orhan Oğuz dviç ve tost devrinde Beyoğlun(Eskişehir İktisadî ve Ticarî tda şarküteri dükkânı açanlar; limler Akademisi Başkanı), Mit mini etek devrinde moda evleri hat Tuygun (Muhasebe ve Malikâr ettıler. Acaba, bu minval ye Mecmuası Kurucu ve Yazı işleri müdürü) getirılmişlerdir. Yiiksek Ticarellilerin yeni yöneücüeri uzere kat devrinde ne oldu? Durumu, Turkıye Mimarlar Odası Ankara şubesinin 8 ocak 1967 tarihınde yapılan kongresınde resmî rapordan izleyebilırız : «Ülkemiz arsa ve arazilerinde oynanan büyük bir oyun vardır. Son 20 yıl içinde Tür V EF A T Merhum Mustafa Kabuli ve Atiye Kabuli'nin oğlu, tkbal Sirmen'in eşi, Mukaddes Somer ve Coşkun Erkam'm babası, Mehmet Kabuli Sirmen ve merhum Abdurrahman Kabuli Sirmen'ın kardeşi, Mustafa Somer ve özden Erkam'm kaympederi, Saffet Gültekin ve Semih Sirmen'in amcası, Sabıte, Hasene Somer ve Sedef Erkam'uı dedesi Öğrefmenler ne kadar vergi ödüyor HASAN KflBüLt SİRNEN 7/2/1967 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 8/2/1967 bugünkü çarşamba günü öğle namazını müteakıp Şişli Camünden kaldırılarals Zincirlikuyu Asrî Mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. A İ LES t (Reklâmcılık: 484 1399) = = = = = = I iki saat dersi varsa versLjusbeti o günü Sff liradan hes»l>Jandıgmd. bir ders içi 1.48 lisa, üç saat ise yov miye 30 liradan hesaplanmakta ve bir saate düşen vergi nısbetı 1.69 Ura, şayet bu öğretmemn o gun ıçin ücretli saatleri tesadüfen 6 saati bir arada ise ödiyeceği vergi be Okuyup, karanlıktan = her ders için 2.10 liradır. Aynı görevi yapan üstelik derskurtulmak istiyoruz = leri üstüste geldiği için daha çok yorulan öğretmenden Maliye BaÜniversite girış sınavların neti s kanhğı herhalde fazla yıpranma celeri belli olmadan, sayın Orhan ~ zammı olarak fazla vergi almakta Dengiz haftada bir defa beyanat Ş dır. veriyordu. Kimse açıkta kalmı S Ve ay sonunda şöyle bir sonuç yacak diye. Üniversiteler açıldı, be ~ elde edilmektedir. yanatlar kesildı. Güzel sesinıze a j Haftanın her gününde üeretle o hştığımız için özlemini duyduk. Ko kuttuğu dersler ikişer saatse bu nuşmalarmızı bekliyoruz. ~ öğretmen toplam olarak 12X4=48 Bir grup öğrenci okumak için yol S ders saatine karşıhk 48X1.48 = 70.04 lara düşmüşler, sadece okuyup = lira gelir vergisi ödiyecektir. karanlıktan kurtulmak için. Fakat H Tesadüf bir diğer öğretmenin üc bunlara okumak fırsaü verilmi S retli saatlerini haftanın iki günü yor. Üstelik sindirtmiye çahşılı ^ ne sıkıştırmışsa 12X4=48 ders sa yor. Yollara düşenler kimlerdir, bi = ati, 48X2.10 = 100 80 lira gelir ver liyor musunuz? Bunlar fakir köy s gisi ödiyecektir. İki öğretmen ara lü çocuklarıdır. Bunların içinde 5 Propaganda kürsülerinde va smdaki fark 100.80 70.04 = 29.76 profesör, doçent, avukat çocuklan S yoktur. Çünkü bunların çocuklan ~ = tan, mıllet, ilerı Türkiye. Kal lira. Bizler, 439 sayılı ders ücretleri üstün zekâlı olurlar. Bu zekâ on 2 = kınmış Türkiye nutukları çeken ~ ler, bir zamanlar bol bol üze kanununun, böylesine farklı bir lara miras yoluyla geçıyor. Bu bey ^ S rinde durduğunuz çıkması içın şekilde haksız olarak hazırlanıp lerin çocuklan geri zekâlı olmu îjjj canla başla çalıştığınız Personel kabul edildiğini sanmıyoruz; ve bu yorlarmış. O zaman Allah insan 5 S Kanunu nerede? Hani çenet ola yanlış tutuma bir an önce son ve ları eşit olarak yaratmıyor fikri ^ rilmesini istiyoruz. uyanıyor insanda. Ş Sj rak verilen sözler? Tüm çahşTimur Çalışkan S ~ malarınız Şeker Bank'tan On (Bir öğretmen) • beş biner lıra kredı 5 jld'ktan ~ sonra görünmez oldu. Dut \eÜ miş bülbüle dondünuz. Al'ı vüz S kısılık BMM ile bir rtevletin ~ işlerinin yürümiyeceği a'ilaşıi= malıdır artık. Beş yuz oın meE mur dort gözle değil mil;. or.ca E Hırsız aktarmacılann açık saçık fililmeri yüzünden bfitün ) ~ gozle (çoluk çocuklariyle) Pcrfilim yapımcılanmjzın filimlerinin de himayeye matuf fonksiS sonel Kanunu beklerken, kayonunu kaybettiğini ileri süren, yerli filmin niteliğini tarif et• nun gurae gidiyor, kırpıla kırpıŞ memiş Bakanlar Kurulunun, Belediye Gelirleri Kanunu tasa= la yıldıza, soyula soyula ka?a, rısını protesto amacıyla Bir Kız Kaçınca adlı filmimi IstanS donüvor.. Bu durumdaki mebul Vilâyeti kapısı ününde yakmaya teşebbüs ettim. Teşebbü2 murdan normâl iş beklemek, süm anında sayın İstanbul Valisine sunduğum düekçeme özet: Ş lıaksızlık olur zannedersem. Hu 1 Bir filmin gerçekten yerli filim olup olmadığının tesŞ zursuz işine giden bir memurbiti (fikir, eser, vesaire bakimından) 5 dan devlet mekanizmasını çekip ~ çevirmesıni istemek ve bekle2 Yabancı eserler filme alınırken yazanndan behemehal Ş mek fazlaca iyimserlik olmuizin alınması. S yor mu? 3 Rüsum tesbitinde gerçek yerli filmin konınması. E tsmi mahfuz bir oknyucn Taleplerimi İstanbul Valisi haklı görfip dilekçemi tutulan | zabıtla birlikte ilgili mercie göndereceğini vaad etti filmimi = Köhne otobüsler yaktırmadı. Gerçek yerli filmin niteliğini tarif etmiş düekçem 5 Bir işinız düşerse Taksim Flor olay günü 3 Ocak 1967 tarih 1 sayı ile hemen İçişleri BakanŞ ya veya Ataköy aralarmda 15lelığına gönderildiyse de, bugüne kadar Bakanlıktan mezkur ta~ yen Büssing markah eski otobüsle sanda değişiklik yapılması için T.B.M.IM. nin ilgili komisyn5 re biner ve beş dakika giderseniz nuna gönderildiğine dair bilgi alamadım. Bu arada Fox Sir5 boğazınızm kavrulduğunu, yandıketinin filimlerini ülkemize getiren firma, hırsız aktarmacılarŞ ğını, öksürmeye, tıksırmaya başla dan birisini mahkemeye vermiştir. Filimleri Kontrol KoraisS dığınızı diğer yolcular gibi fark vonunnn şimdiki mensuplarını değiştirtebilir, verlerine hem ~ edersiniz. ahlâklı, hem de dünya sineması ve cdebiyatı konusunda bi)^ Biletçiye sorduğunuzda, evet agili kişileri getirtebilirsiniz. Gerçek verli filimleri vapan düz: raba gaz kaçırıyor. Her gün araba rüst özel teşebbüsleri de yok edebilecek tasanda gerekli deS kâğıdına yazıyoruz, fakat bir neğişiklik yapılmalıdır. Gerçek yerli filme *A 25, vabancı eserle^ tice elde edemiyoruz cevabını ala rinden aktarma filimlere •'• "50 olan yabancı filim resmi uyguŞ caksmız. lanmalıdır ki, tasarı kanunlaştığında o kanun. vabancı yazar= n eEğer Î.E.T.T. îdaresi bu eski köh lann eserlerini çaldırtmasın. ehliyetsiz kişilere çalma vabancı 5 ve halkın sağlığmı bozan otobüs atmosferle milletimizin bünyesini bozdurtan filimleri vaptırtS leri tâmir etmeksizin kullanmaya masın. çalmaya alışmış aktarmacüara rüsumundan da çalmayı S devam ederse İETT nin de bu ara,düşündürtmesin... Yazarlarunızm fikirlerinin mahsullerinden 5 balar gibi köhneleşmiş olduğu kameydana getirilecek gerçek yerli millî nitelikteki teüf filimS naati biz yolcularda hakh olarak leri kommalısınız ki ucuza temin edilebilen yabancı filimleriyjŞ uyanacaktur. Saygılarunla le rekabet edebilsin . Yerli yapımcılardan fazla, Belediye EğS C. Tunca lence Resmi alınacağına, Vergi Csul kanununnn 320 nci mad= Tıp Talebesi desi «amortisman süresi aktife girdiği yıl dan başlar» hükmünü = Kitap ve araç mütehavvil amortismana tâbi filimlerde amortisman girdiği aydan başlar» şeklinde tashib ettirip kanunlastirmalısınız ki = istiyoruz hem devlet gelir vergisi alabilsin, hem de amortismana RireS Okulumuz yeni açılmış olduğun bilmek için bir evvelki yıldan daha fazla ttlım yapımına giriş^ dan, öğrencilerinıizin yetişebilme miş olup açık saçıkhğa müsait yabancı eserlerini çalarak ah \ S si için gerekli ders araçları ve yar lâksızca filim yapanlar hiç kalmasmlar. Ayrıca bu konuyu Sİ ' Z dımcı kitaplardan mahrumdur. nema Kanunu tasarısına da dahil ettirmenizi, bu millî meseleS Gerekli yardımlannızı bekler, ıde Türk miUetinin gerçek temsilcileri olduğunuzu ispatlamaS saygılarunızı sunanz. jnızı beklerim. E ADRES: Güzelören îlkokulu i Mubteşem Durukan = Pazarören PTT si eliyle Pazarören Kayseri Yıllardan beri oria dereceU okul larda mJcburi feTnaitalnfaı * • şmda ortaokullarda 12 saat, lise ve dengi okullarda haftada 15 saat okuttuklan ücretli derslerden kesilen vergl mikterı, bu yıl bir genelge ile çok haksız bir şekilde değıştirilmek suretiyle öğretmenler mağdur edilmişlerdir. Şündiye ka dar «Aylık olarak» düzenlenen bordrolar bundan böyle günlük olarak düzenlenmektedir. Öğretmen, yovmiyeli personelle birhkte düşunülmüş ve bunun sonucu olarak da uygulama şu şekilde garip bir durum ortaya çıkarmıştır: Aynı okulda aynı dersleri okutan öğretmenlerden birisinin o gün okulda ücretli dersL bir saat ise bun dan kesilen vergi nisbeti 1.15 lira Vefot ve Teşekkür Merhum Agâh Paşanın kızı, merhum emekll Albay Yusuf Ziya Irerun eşi, merhum Fazıl Irenın snnesi ve Aliye MizanoğLu nun annesi, Seyfi Mlzanoğlunun kayınvaldesi V E F A T ŞirketimiT mensuplarmdan değerli mesaî arkadaşımiz HASAN KABULÎ SİRMEN 7 2.1967 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 8.2.1967 bufiünkü çarşamba günü öğle namazını mütaakıp Şişlı Camiinden kaldırilarak Zincirlikuyu Asrî Mezarlığına defnedilecektir. Kendisine Allahtan rahmet, kederli ailesine bassağhğı dileriz. MENSUCAT SANTRAL T.A.Ş. Reklâmcılık: 485 '1400 LÛTFİYE İREN HANIMEFENDİ 1 2 1907 tarihinde Bursada vefat etraiştır. Cenazesi Istanbula getirılerck Zıncirlıkuyuya defnedîl mistir. Cenaze törenine katılan, acıımzı paylaşarak başsağlığı dileyen akraba, dost ve tanıdıklarımıza minnet ve sükranlarımızı arzedeıiz. Kızı ve damadı Cumhuriyet 1396 kiye'de mevcut arazi ve arsalar 300 milyar lira civannda bir değer artısı çöstermiştir. Aynı süre içinde toplam mill] gelir 900 milyar liradır. Yâni, 20 yılda arsa ve arazilerin 300 milyar lira daha değer kazanabilmesi için Türk halkının her ferdi üç gününden bir çünuntt bu kıymet farkını cebine ındirenlere çalışmıstır. Bu olay, ülkemizin 20 yıllık millî gelir \e emeğinin 1 yılhfını yutmuştur.» •• Kat Mülkiyetı Kanununun yü rürlüğe girmesı ile birlikte ortaya çıkan yeni düzen, arsa temini ve inşaat yapma zorlukları gibi problemleri ortadan kaldırdığı gıbı, herkesın kesesıne göre bir barınak sahıhı olması olanağını hazırladığı için bırdenbire toplumumuzu ekonomik, sosyal ve psikolojik yönlerden şiddetle etkilemıştır. Bu yüzdendir ki, yüzyıllar bovu «ev alma, komşu al» anlavısı içinde bağımsız evlerde asa . yan *^'e « f * a ç t " s 8 S ? ! c otPdoki^ =* kımselerın hareketlerı ile yakm*vsisa dan ilgilenmeğe çalışmış bir topluluk, kütleler halınde 1520 ve hattâ daha fazla dairelı yoğun meskenlere yerleşmege başlayınca toplumsal yasantımızda da çoğu mizahcılara malzeme sağlayacak nitelikte surtüşmeler ortaya çıkmı^tır. Bu yeni «devir» ile birlikte orta sınıfı teşkil eden sade vurttaşın hayatının ta içine ıkı örıemli konu daha karışmışUr: İnşaat muteahhidi ve... kapıcı. YARIN: LİZ SARİAN * EROL BÜYÜKBURÇ NESRİN StPAHİ * TANJU OKAN * LOS FLAMENGOS * BOĞAZİÇİ OBKESTBASI Yüksel ki, yerin bu yer değildir | Personel Kanunu | aranıyor TEŞEKKÜR Ölumü ile bizlerl sonsuz acı içinde bırakan eşım ve sevgili babamız • VASFİ UÇAROĞLU * BLUE BEL GİRLS * Umumi Heyet Toplantısı Bozkurt Mensucat Sanayîi Anonim Şirketi İdare Meclisi Reisüğinden: Sicü No: 52702/1478 Şirketimizin 1966 yılı normal hissedarlar umumî heyet toplantısı 17 Mart 1967 cuma günü saat 16.00 da Zeytinburnu Koşuyolundaki İplik, Dokuma, Basma Kombinamızda yapılacaktnr. • Bilânço ve kârzarar hesabı 1 mart 1967 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde sayuı hissedarlarımızm tetkikine âıcadedir. Hissedarlarımızm sahip olduklan hisseleri bir bankaya veya Şirketimize tevdi ederek esas mukavelemizin 45 inci maddesi gereğince alacaklan belge ile yukarıda kayıtlı tarihte toplantıya iştiraklerini bilhassa rica ederiz. 1 Başkanlık Divanı seçimi, 2 İdare Meclisi ve murakıp rsporları ile bilânço ve kârzarar hesabmm okunması ve müzakcresi, 3 Hesaplann kabulü ve İdare Meclisi ve murakıplarm ibrası hakkında karar ittihazı, 4 1966 senesi kârının dağıtımı konusunda karar ittihazı, 5 Murakıplarm seçimi ve ücretlerinin tesbiti, 6 İdare Meclisi Reis ve Azalarinın Tiırk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri veçhile muamele ifasma mezuniyet verilmesi, 7 rüssedarlann dilekleri, 8 Zaptı imzaya memur edüeceklerin intihabı. Cumhurivet 1377 Emil Skarpello'nun cenazesine iştirak eden, çelenk gonderen, hayır müesseselerine teberru edenlere, telgraf, telefon ve mektupla taziyette bulunan akraba ve dostlara ayrı ayrı teşekkure teessurumuz nıâni olduğundan gazetenizin delâletini rica edenz. SKARPELLO aüesi İlâncıhk: 86771397 DAHİLtYE MCTEHASS1S1 Orj'antal dans ve sürprizler • GftZETECİLER CEMİYETİ Milletvekillerine BASIN BALOSU 11 Şubat 1967 Cumartesi Dr. Kâmran Şenel Taksım Sıraselvıleı Cau 111/5 (Alman Hastauanesı yaxu) Tel.: 44 55 14 Her güu (15 18) Cumhuriyet 1402 Taksim Belediye Gazinosu'nda NOT: Dâvetiyeler Gazeteciler Cemiyetinden temin edilebilir. Cumhuriyet 1380 Bajındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü Birinci Bölge IVlüdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş: PmarhisarLüleburgaz yolu klm. 03O arası onarunına lüzumlu stablize malzemenin çıkarılması taşmması ve figüre işi olup keşif bedeli 470000.00 liradır. 2 Eksiltrr.es: 20 şubat 1967 pazartesi günü saat 1100 de İstanbul Küçükyalıdaki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme evrakı Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde İstanbTil'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için : a) İsteklilerin 1966 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi ile usulü gereğince 22550.0C liralık geçici teminat vermeleri, b) İsteklilerin engeç 14 şubat 1967 salı günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile Karayollan 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat eijmeleri, müracaatta evTak kaydı tarihi muteberdir. Dileiçelerine en az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir iş yaptığına dair belge ile bu eksiltmenın üân tarihinden sonra ahnmış malî durum bildirisi ve bunu tevsik eden banka mektubu ile plân ve teçhizat taahhüt beyannamelerini eksiksiz olarak bağlayarak bu iş için yeterük belgesi almalan lâzımdır. Telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 5 İsteklilerin 2490 sayıh kanuna göre hazırlayacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına venr.eleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler nazarı ıtibare aluunaz. (Basm 10768/1372) llâncılık: 8540/1384 ^PARKER uınk Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletmesi Miiessesesî Umum Miidürlüğiinden Armatür Satın Alınacaktır 1 MUessesemlzce, 1000 adet sokak tenvlrat: armatürU (Vanderma tipi) teklif alma usulüyle satın alınacaktır. 2 Bu lşe ait resim ve sartname Mtiessesemlz Ticaret tşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 3 tlgililer şartnamesine göre nazırlıyacaklan tekliflerinı %7.5 muvakkat teminatlan ile birlikte engeç 16/2/967 Perşembe günü saat 1730 a kadar Müessesemiz Yazı tşleri MüdürlUğüne veıeceklerdtr. Teklifler bu tarihten itibaren 30 gün opsiponjı sayılacaktır. 4 Postads vakt gecikmeler nazan itibare almmıyacağı gfbl telgrafla müracaat feabul edümez. 5 Müessesemiz fhaleyi yapıp yapmamakta veya diledlğine yapmakta serbesttir. (Basın 11031 A. 768/1373) Her nevi kalem için en iyi mürekkep ^ıııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııtııııııııııııııııuıııııııııuıım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog