Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

DI ABERLER .Ift Kraliyet konseyi çahşmaları Yunon sakin geçiyor.. ATİNA (Kosta DAPONTE bildiriyor) Kıral Konstantin 12 saatlik çetin Kıbrıs Konseyi toplantısından sonra öğle yemeğini Atina dışındaki Sarayında Baspiskopos Makarios'la birlikte yerken, Yunan baskentindeki diplomatik gözlemciler de şimdi şu hususların üzerinde durmaktadırlar: A Ankaranm niyetleri, 8 Kraliyet Konseyinde ikili görüşmeler hakkında sakıncah davranan Makarios'nn bundan sonra iıliyeceği tutnm. Kraliyet Konseyi ü>eleri, gizliliğe riayet için şeref sözü verdiklerinden maraton toplantı hakkında bir bilgı sızmamakla beraber, bu göriişmelenn çok çetin ve elektrikli bir hava için de geçtiği iyi haber alan kaynaklarca belirtilmektedır İkili görüşmelerin devaın;nı başlangıçtan beri izliyen ve Mayıstaki seçimleri yöneteceK olan bir buçuk aylık Paraskevopulos hıikumetine bu konuda tam bir yetki verilmesinde israr eden sağcı çevrelerde, bugün iyimserlik havası hüküm süımektedir. Oybirliği ile alınan bu karardan sonra Kıbrıs mcselesinin hiç olmazsa seçimlere kadar iç politika gelişmelennı etkilemeyeceği ümit edilmektedır Bn çevrelere göre Kıbrıs hakkında topyekun Ynnan ve Kıbrıs yöne ticUeri, ilk defa olarak oybirli ile bir politika kararlaştırmaktadırlar. ikili görüşmenin devomına karar veren LtPPMAHN Amerika'nın Asyada'ki !!: w«rat hadiseler arasında. Tilki meselesi arşova Paktı Dışişleri Bakanlarının Bonn ü* ilişkiler kurulması sorununu müzakere amacıyla önceki gün Doğu Berlinde yapmaları beklenen toplantı, yeri değiştirilerek bilinmeyen bir tarihe ertelenmiştir. Yeni bir resmî açıklamada, Dışişleri Bakanlarının «yakm bir gele¥ lenen gösterilerden sonra Batı Pakistan'da gece yeniden bazı ::ü v e d ü ş m a n k u v v e ü n b i r b ü y ü k m ü dahalesi, cekte» Varşovada bir araya getutuklamalar yapıJdığı haber verilmektedir. Karaçi'nin 480 Km. İİİİ lecekleri bildiriliyor. Kuzeydogıısundakı Sukkur eyaletı yetkilileri altın gün önce baş ; • genellikle. bir dehşet devri ve bekasmı dış askerî saldınlarda arayan •• Demirperde tarihe kanşmış layan demiryolu grevi sona ereceği bir sirada dokuz klşinin daha ;;;j bir diktatörlük yarahr. Tecrübeler, en iyi politikanın, ihtilâl ateşi söolmakla beraber, komünist Dotutuklandığım bildirmişler, fakat bu hususta daha fazla bilgi ver ;;;• nene kadar sabırlı bir gözlemcilik olduğunu öğretmiştir. İhtilâlin kanmektcn kaçınnuşlardır. ğu Avrupa başkentlerinden baAşırı solcu EDA Partisi ve sıklıklan içinde mevcut kuşağın yerini yeni bir kuşak alır. Yeni kuşak Yiyecek sıkıntısının yol açtıber sızdırmak hâlâ kolaylaşmaçekilen ıstıraplan unutur, eski ideolojilerden usanır ve kendisi için daMerkez Birliği'nin sol kanadı Beşizlerden ğı pahahhk karsısında ücretlemıştır. Sebebi, Dofn Almanya ha sâkin bir yaşantı arar. olan Andrea Papandıeu ise barinin arttırılmasını ve sevkettik ile Romanya arasındaki çatışma basına rağmen Kralıyet Konse•biri öldü leri tahıla karşılık belli bir da aramak lâzım. Doğu Alman I yinin kararına bugün siddetle NEW • YORK, (AP) New prım verilmesini talep eden Çini çevreleyen küçük ülkelerin dev ihtilâlin seyrinden etkilenmeya, Romanyanın Bonn ıle dıplo • ç a t m a ktadır. Andrea, «TürkYnYork'lu beşizlerin hayatta kalan demiryolu işçilerinın yetkililermeleri imkânsızdır. Johnson Idaresi, Vietnamda sadece Güneydoğu Asmatik ilişkiler knrmasını «ma nan ıkılı gonışmelerınin Ynnan dördünclen biri olan Talitha Harle Cuma günü bir aıılaşmaya ya ülkelerinic emniyetinin değil, aynı zamanda Amerikanın onlan koessif» bir hareket olarak kar I milleti için mnazzam tehlikelere rıs bugün yakalandığı zatürreenin vardıkları ve greve son verenımak yetenek ve isteğimizin söz konusu olduğuna bizi inandırmıştır. şılamış, diger Sovyet Blokn ül | gebe olduğunu», iddıa etmekte meydana getirdigi komplikasyoncekleri bildirilmı^fi. Onların bunları Washington'dan öğrenmis olmalan hem lüzumsuz, kelerinin Bükreşi izlemelerini dir. Andrea Papandreu'nun bu lar neticesindeki bir kalb durmaöte yandan Karaçi'nın 1040 hem de tâlihsizliktir. önleyeceğini alenen ihtar et I tutumu babası ile arasındaki ihsından ölmüştür. •••• Km. Kuzeydoğusundakı Mnltan' Ölçüsüz konuşmak, Güneydoğu Asyada işlediğimiz en büyük hatamiştir. Romanya da Dogu Al | tilâfın derinliğini göstermekte SSSS Brooklyn Musevi Hastanesi sözda ise solcu mnhalelet partisilardan biridir. Amerikanın şeref sözü, gücü, cesareti ve idealizminin manyayı içişlerine karışmakla olup, sadece ortanın solunu tatcüsü çocuğun hastalığa yakalannin altı üyesinin, mevcut nizaGüneydoğu Asyada imtihandan geçtiğini dünyanın, ozellikle küçük •••• suçlamıstır. I min için bir manevra olmadığı dıktan 24 saat sonra öldügünü mın kornnması gerekçesiyle tnmüttefiklerimizin kafasına sokan propagandamız olmuştur. Toplantının yerinin ve tarihi I sanılmaktadır. söylemiştir. tnklandıkları öğrenilmiştir. Aslında Amerikanın gücü, Vietnamda imtihandan geçmemektedir. nin değişiirilmesi, Romanyanın . Vıetkong ve kuzeydeki müttefiklerinden çok daha heybetli düşmanlar bir ültimatomunnn sonncu ol I karşısınrla parlak imtihanlar vernüşizdir. Amerikanın gücünden hiç kimması mümkündür. Böylece Ro I WASHINGTON, (a.a) ••.. senin Şüphesi yoktur. İmtihandan geçen, hâlen Washington'da iktidarmanyanın da Dışişleri »Bakanla enatör Robert Kennedy Baş • • da bulunan kuşağın Amerikanın gücünü akıllıca ve etkili bir biçimde •: rı toplantısına katılmasının s a | kan Jonbson ile görüşmeye • ; kullanıp kullanmıyacağı veya tanklarla sivrisinek öldürmeyi ve kor•• 1 lanması düşünülmüş olabilir. giderken gazetecilere, yeni ••:. kunç «B52» bombardıman uçaklanyla büyük toplumu yaratmayı düsüBonn'da bazı muhafazakâr döndüğü Avrupa gezisinden 5İ5: nüp düşünmediğidir. çevreler, Doğu Avrnpada BüAmerikanın şeref sözü de imtihandan geçmemektedir. İmtihandan Washington'a Knzey Vietnam'ın •• •• yükelçilikler açmanın teslim öne sürdüğü herhangi bir banş iü: geçen, bulaşmak istemediklerini açıkladıklan bir savaşta, sinsice ve bayrağını çekmek anlamına geteklifi getirmedigini söylemiş jjjj desise ile düğmelere basan, kollan çeken bir avuç adamın dirayet ve lecefini ileri sürrotktedirlcr. tir. Dışişleri Bakanı yardımcı İİİİ sağduyusudur. Onlara göre, Rusya dışındaki Komşu ülkelerde ihtilâlin patlak verip vermiyeceğini, Güney Vilanndsn Nicholas Katzenbach'a İİİİ ülkelere iki Almanyayı da res I Batı Avrnpa liderleriyle yaptı İİİİ etnamdaki gibi zulüm, suistimal. istismar ve yoksulluğa karşı bir ayak men tanıma izni vermek, Bonn' | ğı konnşmalar hakkında kısaca İİİİ lanmarı'jı başlayıp başlamıyacağmı Vietnam Savaşınm sonucu tâyin un tüm Almanyanın yegine bilgi verdikten sonra Senatör jjjj edecek değildir. Önemli olan, Vietnam bataklığına battıkça, Amerikameşru temsilcisi olduğn teıini I Robert Kennedy Beyaz Saray'da jjjj n.'j ikinci ve üçüncü Vietnamlarm sorumluluğunu yüklenmeğe daha az muktedir ve istekli bir hale geleceğidir. Amerikanm her yerdeki saldıterketmektir. Ulbricht rejimi | Başkan Johnson Ue görüşmüşrıyn karşı çıkacağını dünyaya açıklaması palavracılıktır, bos vaadde bunin ekmeğine yağ sörmek ve tür. lunmaktır. Almanyanın birleştirilmesini ı Kennedy, Avrspa temaslartnZayrf ülkeler, kendilerini ihtilâlden korumanın yollannı araştırma' mezara gSmmektir. * dan Wuhington'a hiçbir banş lıdırlar. Biz gelişmiş ülkelerin kendilerine verebildiğimiz veya vermeğe Bonn'un jecikmiş Doğnya açıl I istkli olduğumuz ekonomik ve teknik yardımlarla yetinip ayakta durteklifi getirmedigini, fakat göma politikasının sosyalist kar I mak zorundadırlar. Bunun otesinde, eğer kendilerini Çin füze ve nükdeşler arasında yarattıgı şaş ' rüşmeleri sırasmda bazı ileri leer silâhlarının tehdidi altında hissediyorlarsa, nükleer dişlere sahip kınlık, zamanın gerisinde kalan gelen Avrupa devlet adamlan i:| ülkeleri ilk nükleer saldınyı yapacak ülkeye karşı birleştirmenin mümsöz konnsu çevrelerin kötümkün olup olmayacağına bakmakta fayda vardır. nin kendisine Knzey Vietnam'ın ser görüşleriyle ne kadar yanılÇinin, daha geçende, ilk nükleer saldınyı yapacak ülkenin kendisi müzakere yolnyla bansçı bir çö jjj1 dıklannı ispatlamaya yetmekolmayacağm resmen ilân ettiğini hatırdan çıkarmamalıyız. Buna kolzüme vanlması konnsnnda inat ;i:i lektif bir andlaşma hüviyeti vermek fevkalâde faydalı olacaktır. tedir. Doğu Almanya ile Bükreş arasındaki emsali görfllmeçı tntnmnnda bir ynmnşama olmis çatısmaya paralel olarak, dugunu söylediklerini itade etKIZIL ÇİN'İN DAGlTTlGl RESİM Moskova'da ki Komünist Çin Elçiliği, elçilik önündeki vitrinin Polonya, Bonn'u Oder Niesse Sovyet Polisieri tarafından sökülüşünü gösteren b a resmi dağıtmıştır. Çinliler, tertipledikleri bir ba miştir. Çin ile ortak sınırlara sahip ülkeler, uzun vâdede Çin ile banşmak hattını nihaî sınır kabnl etmesın toplantısında, bn resmi göstermiş ve resimde Ç inli diplomatlann Rns polisleri tarafından tartaklaNewsweek Dergisi dünkü sa ;;;• mecburiyetinde kalacaklardır. Bu, unutmamahyız ki, ancak Çin ihti£e zorlamadıkları için Varşonısının görüldüğünü iddia etmişlerdir. Resmin son nnda, Sovyet aleyhtarı propagandanın ve 25 Ocak va Paktı müttefiklerinin mütyısında Hanoi'nin Senatör Ken jjjj lâli seyrini tamamladıktan sonra gerçekleşebilecektir; ama eninde sogünü Kızıl Mcydanda Çinli öğrencilerin polisler ta rafından dövülüşünü gösterdiği iddia edilen resimJenunda mecbur kalacaklardır. İyi devlet adamlığı, hâlen olup bitenler his bir ihanetine ngradıgına nedv'ye Vietnam konusunda bir İİİ: bilinemiyorsa hiç değilse gelecekte olup bitecekleri bilmeyi gerektirir. rin teşhir olnnduğn vitrin bulunmaktadır. inanmaktadır. Avrnpanın Dobanş teklifinde bulunduğunu • • •: Karayib ülkleri nasıl Washington'ın yörüngesine girmişlerse. Çin 6u ve Batı yakalarını birleştiyazmıştı. Dergi Hanoi'nin tekli jjjj gibi süper bir devlete komşu ülkeler de Pekinin yörüngesine girmekrecek köprüler kurulmasından fini Kennedy'e Fransız hükume İİİİ ten kurtulamıyacaklardır. Bu, uluslararası hayatın ideoloji veya ahlâk yana olan büyük ağabey Ros•••• kurallan ile sıvanamıyacak bir gerçeğidir. va ise güç durumda kalmıştır. tinin ilettiğini öne sürmüş, fa :5ü (Bn makalenin Türkiyede neşir hakkı yalnız Doğn Almanya ve Polonyanın •CÜMHURİYET» Gazetesine aittirj kat Fransız Dışişleri Bakanlığı ;;•! eürültülü itirazlarına rağmen bu iddiayı kesinlıkle reddetmiş Ü:İ «••••••••••••••••••••••••a«••••••••••••••••••••••ı •••• ••rııııtMiıııt •• • Macaristan ve Bulgaristan Bonn' • * ••••»••ttıtıtıııııaıuıı tir. * *••••••••••"•••••!•••!••••••"••••!!••!*•••••!•!•••!* ı üvertürler terennüm etmektelir. Çekoslovakya tereddütleriyMOSKOVA ( A P ) Çindeki Rusların ailelerinden 71 kişilik bir le mücadele halindedir. Doğn da. ekmeğine yağ sü kadınlar ve çocuklar grupu, gece buraya gelmiştir. Daha önce de 200 kişilik bir grup, Rusyaya dönmuş bulunmaktadır. önceki gece gelen•ülmesi bir yana, Batılı ülkeler > ler son grupu teşkıl etmektedirler. Son grup, havaalanında 300 kişitarafından resmen tanınması | lik bir kalabalık tarafından karşılanmıştır. iâvâsı suya düsmek üzere olMoskova Radyosunun bir muhalufu için hayıflanmaktadır. • Müessesemizin kurucusu eşsiz ve kıymetli insan Bonn'daki yeni siyah kırmıbiri, Pekinden dönenlerin anlattık:ı koalisyonun Hderi Kiesinlanna atfen, Çinlilerin Pekindeki ;er, anlamını yitirmiş HallesSovyet Elçiliğinin demir parmaklık tein Doktrinini Oofu Avrnpada larını kırıp bahçeye girmiş oldukvürürlukten kaldırmakta göslarını ve içerde bulunanlan tehdit lerdiği cesaretle tebrik edilmeettiklerini söylemiştir. İe hak kazanmıstır. Doğnya Pekinden gelen kadınlar orada durumun «gergin» olduğunu söyleaçılma politikasında seleflerinmişlerdir. Bunlann anlattıklarma ien daha radikal ve ciddi adım6.2.1967 pazartesi günü vefat ettiğini teessürle bildirlr. Kederli ailesine ve akrabalagöre, Sovyet Elçiliği Maslahatgüar atarak Varsova Paktında rına baş sağlığı dileriz. zarı. kendilerini geçirmeğe geleme ideta bir diplomatik darbe yapmiştir. nıstır. Kadınlar ve çocuklar, havaalamAma ise Romanyadan başlana gitmek için Elçilikten çıkmakta RAVALPİNDİ, (a.a.) PRAG, <AP) nakla, gene de hataya düsmek I tereddüt etmiş, sonra Doğu Almanakistan. perşembe günü Laovyet Komünist Partisi Şefi ten kurtulamamıştır. Çünkü | ya Büyük Elçiliğinin sağladığı oto hore Havacılık Kulübüne ait Leonid Brejnev'in ÇekosloBükres, Dosu Avrupadaki Mosbüslerle yola çıkarılmışlardır. Yol silâhsız bir uçağın bir Hint vak liderleriyle yaptığı görüşkovaya karşı iktisadi ve siyasi I boyunca Çinliler otobüslere kırmı uçağı tarafından düşürülmesini tıağımsızlık akımının öncüsü o | meler sonunda yayınlanan ortak zı boya atmışlardır. sert bir nota ile protesto etmişbildiri, görüşülen konulann balarak, sosyalist kardesler araTerminal binasında Çinliler Statir. Öğrenci pilot Yusuf Malik'in sında mimlpnmiş. tartısmalara, I şında Sovyet Çin anlaşmazlığılin ve Mao'nun resimlerini getireöldüğü bildirilmektedir. spekülâsyonlara vol açmıstır. ( nin bulunduğunu açıklamıştır. rek Rus çocuklarmı bunlara bakReklâmcılık 468/1383 Pakistan radyosunun bildirdiğiŞimdi Bonn. samimıyetle DoğnBrejnev'in Çekoslovak başşehmaya zorlamışlardır. ne göre, notada sivil uçaklann dü ya yaklasmaktan çok Varşova I rine yaptığı beklenmedik üç günşürülmesinin, devletler hukukuna Paktı üyeleri arasma nifak sok I lük ziyaret sonunda yayınlanan aykırı olduğu belirtilmektedir. nakla ilçilendiği süphelerinin . bildiride, Sovyet ve Çekoslovak Pakistan, iki ülke temsilcileritıedefi olmuştur. Meselâ ise, I komünist partileri arasında, diğer nin katılacağı bir komisyonun Rusyayla iliskileri iyi olan bir dünya meselelerinde olduğu gibi, derhal bu konuda soruşturmaya Vlacaristan vcya Bulgaristanla I dünya komünist hareketi meseleBEYRUT, (AP) girişmesini istemektedir. baslasaydı, Doğn Almanya ile I lerinde de tamamen ajTU görüşleübnamn tanınmış zenginlerinBilindiği gibi Hindistan, düşüPolonyanın firenleyici tepkileri re sahip olduklan belirtilmiştir. den milyoner Necip Salha'rülen uçağm silâhlı olduğunu ve herhalde daha etkisiz olurdu. I Doğn Avrupa memleketleri ile nın İnra Bank'ın iflâsında Hindistan toprakları üzerinde keKavhan SAÛLAMER I Batı Almanya arasındaki münaserol oynayan mali güçlüklerdeki BUGÜNKU BAŞYAZISI: şif uçuşuna çıktığını ileri sürmüşbetlerin de görüşülmüş olduğu mesuliyetini tesbit etmek için tü. Pakistan notasında, uçağın sibildiriden anlaşılmaktadır. Bu ko kendisini dört saat sorfuya çeken vil olduğunu gösteren işaretlere nuda Bükreş konferansı kararlayargıçlar tarafından tevkifine karağmen Hintlilerin ateş açtığı bilrına uyulmasına devam edileceği rar verilmiştir. dirilmektedir. Notaya göre, uçak, belirtUmiştir. Geçen Temmuzda Bankanın müdürler kurulu başsilâhla donatılmasma imkân ver Romanya basşehrinde toplanan kanı olan Salha hâkim Ramiz Atmiyecek kadar küçük bir deneme komünist Zirve Konferansında bir tiye'nin bürosundan sıkı bir polis La Habra (Californıa), (aa.) uçağıdır. Ayrıca, Hınt uçağının Avrupa Güvenliği Konferansı çamuhafazası altında almarak hapisve 5 yaşları arasında üç ço ğınsında bulunulmuş ve Batı Alpilotu uyarmış olmasına inanılahaneye götürulrnüştür. cuk, çocuklardan bırinin ba maz, çünkü Lahor hava alanmda manyanın poUtikası tenkid edilbasına ait garajda bulunan böyle bir uyarma kaydedilmemişmişti. buzdolabının içinde ölü buluntir. muşlardır. Polis üç saatten faz SAYGON (AP) la bir süre ortalıkta görünmeHaluk Kocaman eni Zelândalı topçulann yanlış yen çocukların arama sonunda lıkla bir Avnstralya piyade böbuzdolabında donmuş olarak itimatnamesini verdi lüğünü top atesine tuttuklan Fr. Oğrt. bulunduklannı söylemiştir. ve olayda dört Avustralyalı askeTAİPEt (AP) Türkiyenin MilGÜL ÖZKAPTAN rin öldüğü ve diğer 13 ünün de ya liyetçi Çin nezdindeki yeni büyükile ralandığı Avustralya askeri sözcüelçisi Haluk Kocaman dün Cumİng. Öğrt. sü tarafından bildirilmiştir. SELÇUK YÖNEL hurbaşkanı Çank Kay Şek'e itiMOSKOVA, (AP) Nikâhlandılar. Yeni Zelândalı topçular, Avııamatnamesini takdim etmiştir. ovyetler Birliği, dün Kosmos 7.2.967 Sival tralyalı piyadelere destek ateşi sağ Daha önce Türkiyenin Suudi Aserisinden 140 uıcı peykinin felamaktaydilar. Mermüerden biri rabistandaki büyük elçisi olan Kozaya atılmış olduğunu biidirbölük karargâhının 3 metre yakıcaman, Tokyo büyükelçiliğine nakmiştir. Peyk, ilmî araştırmalar yanma düsmüş ve en fazla kayıp da ledilen Turiut Aytuâ'un yerinl naraktır vp irinde insan bulunma Avrupoda şaşkınlık Diplomatik gözlemciler, Ankara ile ozellikle aralık ayında Parıs'teki goruşmelerde kalındığı yerden devam edilmesı ve Ankaranın bekiediği cevapları vermekle yetkilendirilen Paraskevopulos hükumetine bu müza kereler için çizilen sımn da me rak etmektedirler. Zira Merkez Bırliği çevrelerı, Papandreu'nun dünkü toplantıda, ikili görüşme lerin devam etmesini, fakat muhtemel bir anlaşmanın seçim lerden sonra işbaşına gelecek si yasi bir hükumete bırakılmasını istediğini iddia etmektedirler. Makarios'un oy birliği ile alınan bu karara katılmasına da temas eden gözlemciler, Makarios'un ikili görüşmeler için daima itirazlarda bulunduğunu, fakat prensip bakımından bunları kabul ettiğini, ancak alınacak kararlann Kıbrısı bağlamıyacağını tekrarladığım hatırlatmaktadırlar. hükumetine verilen yelkinin sınırı ? Fransa Devlet Başkanı General De Gaulle'ün oğlu da subaydır. Ancak babası gibı karacı değil, denizcidir. Resimdc, iki gün önce Albayhğa terfi eden küçiik.'. (46 yaşında) De Gaulle göıülüyor. daki rolü? Hiçbir Asya uzmamı, sadece 1520 yıldır mevcut clmuş bir durum hakkındaki bu soruyu kcsin ve tatminkâr bir biçimde cevaplayaro.az. avaş bulutlarmm S mış büyük bir soruarkasında cevaplanmavar: Amerikanın Asya İKTİSADÎ GüÇLüKLER VE GRfV SERT TEDBİRLERE YOL AÇIYOR Pakistan'da polis İİİİ tevkiflere başladı Bizim bugün Pasifikteki mevkümiz ve Asya ile ilişkilerimiz, Japonlann Avrupa İmparatorluklanna karşı Asyadaki zaferi ve arkasından Amerikanın Japonyaya karşı kazandığı topyekun zaferin tesadüfî ve plânsız bir eseridir. V Bu muazzam tarihî gelişmenin sonucu, Amerikan sınırlannın Pasifiğin sıdecc karşı kıyısına değil, aynı zamanda Güney Kore, Okinawa Formoza ve Güney Vietnam gibi bir takrm ada ve yanmadalara taşınması olmuştur. Bütün tnesele sürekll sınınn nerede istikrara kavuşa •••• •••• bileceği vcya kavuşması gerektiğidir. ••• Askerî smırların otesinde 1897 Fransa İhtilâli; 1917 Rus Ihtiiâli ile ::: raukayese edilebilecek, bclki daha büyük ve hayret verici bir ihtilâl gecirmekte olan Çin bulunmaktadır. Çin ihtilâli hakkmda hiç kimse çok Ç KARAÇİ, (a.a.) jjj] ?iy bilmiyor Fakat modern çağm iki ihtilâlinden aldığımız bir ders Ç ) ihtilâl, d l l ma iyecek sıkıntısı v e demiryolu işçîleri grevi dolayısıyla dü düzen İİİİ vardır: i Büyük bir ülkedeki büyük bir ihtilâl küçük bir ülkedeki mab r ^ "»»»âlden farklIdır ve dış müdahalelerle kontrol altına alı R. Kennedy: "Hanoi'den bana tekiif M ölçüsüz konuşmak s gelmedi,, 1 • 1 abiî eskiyornz. Ben 42 vJj Vm senedir her gün yazıyoJ \ rnm. Okuyncn kitlesi ge^* lip geçiyor, defişiyor. Ama neyleyelim W biz değişmiyoruz. Böyle olunea, değişen okuyncu kitlesinin sabit daran yazara göre ilgi ve tepkisi ayni olmuyor. Ben ortalama ayda 150200 mektup alınm. Bnnlann yansı benimle nğraşmaz, kendi şikâyetini yazar. Geri kalan yarısının büyük kısmı Allaha şükür bizi tasvip eder. Küçük kısmı tenkid eder. Küfnr ve hakaret eden bindebirdir. Bana kınlanlar da olur. Neyleyelim kl herkes ayni dertte ve ayni kanaatte olmadığı için, yazılanmızın ve fikirlerimizin herkes tarafından tasvibi kaabil olamaz. Bazan muharrir okurlannın hoş görmiyecekleri şeyleri de yazmaya mecbnrdnr. Benim arasırs gençlik hakkında yazdıklanm gibi.. Ne var ki yazmadan yazmaya da fark vardır. Münakaşa ve münazara, hele yazı âdabına riayetsizlik göstermemek şart tir. Onnn için hamdolsnn bana çatanlar ekseri naziktirler. Pek ağır gidenler de küfür falan değil de bnnak, cahil, çıkarcı falan, diye söyler. Hattâ sen îstanbnl'lnsnn diye hakaret etmek istiyen de vardır. Halbnkl ben Istanbnl'lu olmakla iftihar ederim. Biz tstanbnl Fâtihlerinin tornnlarıyız. Bir baskası bana «Sen dadıyla büyümüş oldnğnn için Anadoln çocnğnnun çektiğini bilmezsin» diye yazmıştı. Ben dadı ile büynmedim. Anam büyüttü beni. Ama bir dadı ile büyüse idim, cinayet mi işlemiş olnrdnm. tşte böyledir okuyncnlar.. dnrap dnrnrken adam bir kelimeye kızar, bir cümleye kızar.. fikre içerier« yahnt o gece iyi uynmamıştır, yorgundur. Arkadaşiyle veya yavnklnsnyla kavga etmiştir. Veya parasızdır. Hnlâsa yeni tSbirle boznktur. O sırada bizi okur. Istemediği bir nokta sinirine doknnnr.. alır eline kalemi verir, veristirir. Bu biıim talihimizdir. Hoş görürüz. Adam oknduğn mnharririne de çatmaısa kime çatar?. Ne var ki; bunlar bir sevi unntnrlar. B;z elden geldiği kadar objektit ve tarafsız olmaya çalısmz; ama bizim bir de hitap ettiğimiz kitlenin yara berelerini sanp iltlyam bulmasına yardımcı (cataliseur) rolümüz vardır. Bnntt yaparken belki canı yanan olmasa da sızlayanlar olnr. Yani insanlar kendiieri hak» kındaki hüküm ve kararlan, müşahedeleri, başkalannın hakkındakiler kadar rshat ve âfakt olarak kabnl edemez, hemen reaksiyon gösterirler. Bnna tabil bnlmamak kaabil değildir; çünkü insanlarıp «ben» liğinden ay'rıUnası've'kenÜ" hakkında tarafsız hüküm vermesi çok zor bir iştir. Hfikimler kendiieri hakkında, yakınlan hakkında hüküm vermekten menedilmişlerdir. Bazı dâvacılar hâkimlerl şahsî sebeplerden dolayı reddederler. Hekimler kendi ailelerine bakamazlar, yani terzi kendi sökügünü dikemez. tnsan ds kendi hakkında tarafsız olamaz. Olnrsa büyük bir «kemal = ol» gnnluk» dnr ki; ber knla mÜyesser değildir. Böyle olnnca oknyncn kendinl ilgilendiren yazılar ve kanaatlar, yornmlar hakkında yazarla ayni fikirde olraayabilir. O zaman yazara içerler ve çatar. Size bir eski fıkrayı anlatıvereyim.. Kadılann her türlü meseleleri hükme bagladığı devirlerde bir çoban gelip kadıya sormnş: Kadı efendi! Ben davarlan köprüden geçirirken kara öküz al inekle dögüştü. tnek snya düşüp boğnldn. Kadı hiç dnşnnmeden: Essakarn velbakar, köprSyfl geçerken birbirini kakar. Bir şey lâzım gelmez, demiş. Kadının bn sözünde bir tane arapça «bakar» sözü var ki «sığır» demektir; ama eğer hükmünü arapça söylemese kadının cahilliğine hükmederier, korknsnyla böyle nydnrma bir arapça cevap vermis.. olacak. Çoban cevabı alınca: Güzel ama boğnlan inek senin înekti.. deyince kadı: Tilke mes'eletün nhrâ! Diye elini arkadaki rafta daran karakaph kitaba nzatmca çoban dayanamayıp: Kadı efendi! İnek senin oldnğnnu anlayınca tilki meselesini kanştırdın! Ne diye eski hiikmü değistirivorsnn? demis.. Kadının söylediği arapça ibarenin Türkçesi «O halde mesele değisir!» demektir. Bn kadar mantıklı cevap veren çoban «tilki» diye anladığı «tilke> «bn» mânasına gelir bir edattır. Diyecek şndnr ki bizi begenen, oknyan ve tasvip eden oknrlanmız meseleler ve hükümler ken dilerine temas etmediği mflddetçe memnnndnrlar. Ama kendilerine ilişince «ben» likleri onları eski hükümlerinde ve kanaatlerinde yanıltır ve gazeteciye karşı küstürürler. Bn hâkimlerde de böyledir. «Hüküm» lerde de böyledir. Ve yazılan hüküm ifade eden gazeteler için de böyledir ve bn mnkadderdir. Bnnn, biz kendisiyle fikir ve kanaat ihtilâfına düsmüş görmekten üzülen veya kızan ve bnnn bize yazıyla veya telefonla bildiren oknyncnlanmıza izah etmek isteriz. Yazıianmızda, kanaatlerimizde her zaman isabetli olduSnmuzn idd'a etmeyiz; ama herkesi, her zaman memnun edecek yazı yazmaya da elimiz varmaz; çünkü böyle yaparsak samimî olmaz ve kimse okumaz. B. FELEK Pasaportumu kaybetttaı. Yenisini çıkartacajımdan eskisinln hukmü yoktur. 84390 Kücüklerin kaderi I Pekin'den dönen Ruslar, "Durum gergin,, diyor Pakislan düşen uçak yüzünden Hindistanı I BÜYÜK KAYBIMIZ ıCin konusundo ı Sovyet ı ve çek ı görüşleri aynı S JANNi BESi'nin prolesto etti P KONTUAR MARİTİM G€ORGE BESS YAPUR ACENTELİGİ LİMİTED SİRKETİ Lübnan'lı milyoner fevkif edildi L Buzdolabında 3 çocuk cldü 3 Yietnam'da yanlışlık Y Oğretmenlerin Çilesi! Yusuf Ziya Ortaç Yenî Sovyel peyki Si Akbaba, bir haftalık olayların aynasıdır! I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog