Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

ÇIKMAZDAKİ İMEIER eaegal Cnmhurba?kanı Senghor, teçenlerde çikan bir başyaosmda üçüncti dünya ülkelelinin içinde bulunduğn çıkmazdan söı ederek şöyle diyordu : «Bize terabel diyorlar; değiliz. Üretim endeksimizi on yılda 100 den 150 ye çıkardık. Ama n« yaptak nafile. Ne kadar çok çahşsak o kadar az kazanıyoruz. Son 12 yıl içinde Avnıpa'dan getirdiğimiz mallann ortalama fiatı yüzde 19 oranında yükseldi; bizim onlara sattığımız mallann fiatı ise yüzde 4 oranında düştü. Böylece yüzde 23 ölçüsünde bir ka«ık yemiş oluyoruz.» Ghana'nın devrilen Başkanı NTcnımah da geçen yıl şöyle demişti: •1954 de 210tonkahve çıkartıyorduk. 1964 de bunu 590 tona yükselttik. Elde ettiğimiz gelir ise 85 milyon sterlinden 77 milyona düştü.» Yani, bağımsızlığa rağnten eski sömürgeci ülkelerin ekonomik pençesinden kurtulamamış üçüncü dü'nya ülkcleri kötü bir çıkmaza düşmüşlerdir. Dıs piyasadaki fiatlan büyiik kapitalist devletlerin ekonomileri tayin etmektedir. Eski sömürgeler çefilli mali ve ticarî anlaşmalarla bu sisteme bağlanrmşlardır. Çünkü bu ülkelerin ekonomik ilişkileri yıllarca sömürgeci devletlerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Buralarda yetişen mallann alıcısı eski sömürgedlerdir. Ihtiyaçlan karşılayacak ürtinler de öteden beri Avnıpa'dan gelmektedir. Bu ekonomik sistemden çıkıp yeni bir düzen yaratmak hiç de kolay bir iş değildir. Zaten bu ülkelerin yöneticileri de eskl sistemin İçinde bir taknn reformlarla duruma çare bulacaklannı umduklan Içln büyiik devrimlere yö'nelmiş deçillerdir. Kaldı ki büyük ekonomik devrimlere yönelmiş olan Ghana, Gine, Mali ve Cezayir gibi ülkeler de kendilerini eski düzcnin etkislnden ve baskısmdan kurtaramaraıjlardır. irleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Geael Sekreter) Raoul Prebish'in birkaç ay önce verdiği bir demece göre de az gelişmiş ülkeler 1953 de ihraeatlanndan 2.900 milyon dolarIık fazla mal ithal etmişlerdir. Bu rakam 1964 de 500 milyona, 1965 de de 400 milyon dolara düşmüştiir. Bunun yanı sıra faiz hadleri arrmış. ayrıca borç veren ülkeler bu paralarla kendl ülkelerinden mal «atın almmasını şart koşmuşlardır. Genel Sekretere göre bu koşullarla satılan mallann fiatı çoğu zamaıı milletleıarası piyasa fiatlannın çok üstünde KALKINMA DEMOKRASlSj ismet Paşa'nın sözleri! ! S Dr. Hıfzı TOPUZ dengeli bir «Myal ve ekonomik kalkınmayı gerçekIestirmek değil, daha çok mal satabilmek amacıyla eski sömürgelerde yeni ihtiyaçlar yaratmak ve satm alma gücüntt arttırmaktır. Genç ülkelerde eski düzenin devamını isteyen tutumcular yeni ihtiyaçların doğmasına engel olduklan için dışarıda sevilmezler. Yeni sömürgecilerin reformculan desteklemelerl de bu yüzdendir. ç ıMemduh AYTUR :::: ] İsmet Paşanın Ankarada toplanan tl Başkanlarına »6yledi|l «a • < i ler üstünde dikkatle durmak gerekir: « Türkiyede de başka ülkelerde örnekleri görüldüğü gibi, kom nist takibaü bahanesiyle birçok kimselerin başmı yeme tertipleri o eaktır. Bunu bekliyorum. Nitekim bu tertipler, 15 yaşındaki bir o okul öğrencisinin tahrir vazifesinde Atatürkie Lenin'in mukayeses yaptığı için okulundan alınıp, hapishaneye, yankesicilerin arasma ! kulmasıyla başlamıştır. Şimdi de birtakım gazeteciler ve yazarlarm I şine düşmüşlerdir. Baska ülkelerde görülenlere benzer birçok hâdise] bekliyorum. Ama bilin ki buna müsaade etmiyeceğim. Karşılanna < kileceğim.» B Bati ile sıkı bir Işbirliğinden yana olan Senfhora göre genç ülkelerin içine düştükleri çıkmaEiıı sebebi Avrupa'daki işçi ücretlerinin artmasıdır. SenegaPin şair Cumburbaşkanı, «Kâr ölçülerinin ieğişmediğini kabul edersek Avrupa'da fiat artışlarmın sebebi işçi ücretlerinin yükselraesidir, diyor. ^rupa'da isçilerin çeşitü grevlerle, baskılarla kenli yaşama şartlannı geüştirmeleri bizim zaranmıza ılmuştur. Ücret artışları bizim sırtımızdan çıkıror... Yani. Senghor'a göre genç ülkelerdeki ekononik kötülüğün sebebi yeni sömürgeciltk değil, Avupalı işçi sınıfıdır. Zaten Afrika'da devrimci sosalist liderlerle statükocular arasındaki öneml) bir örüş ayrılığı da budur. Devrimcilere göre düzenlıliğin sebebi işçi sınıfının sosyal gelişmesi değil, apitalistlerin asırı kâr hırsıdır. Gerçek de budur er halde. TTTT"!"» Eskinin özlemini çekenler T» r T retimin artmasına karşılık gelirlerin artmamaLy sı genç ülkelerde hayal kınklığı yaratmıştır. Ba ımsızlıktan önce «geri kalmış ülkeler» veya «az ilişmiş ülkeler» diye adlandırılan eski mmürgelee bundan sekiz <m yıl önce «gelişme yolundaki üleler> denmeye başlanmıştı. Şimdi Afrika'da geri ılmış üfke olmanın özlemini çekenlere rastlanmakdır. Kapitalist düzen içinde «gelişme yolunda» olanın ne demek olduğunu inceleyen bir iktisatçı• göre zengin ülkelerin Afrika'ya sundukları ge;me programı genç ülkelerin kalkınmasına göre ?ğil, zenginlerin endüstri çıkarlarını geliştirmeye >re düzenlenmiştir. Gelişmiş ülkeler Afrika'ya bir racatçı gözüyle bakmaktadırlar. Zengin ülkelerde ıpılan malların Afrika'ya sürülebilmesi için genç kelerde yeni tüketim şekillerinin yaratılması ge•kmiştir. Örneğin Afrika'da modern araçlarla bir tarıra letmeciliğinin kurulmasına çalışanların amacı üreTii arttırmak değil, traktörlere. biçerdöver maki:Iere, taşıt araçlarına piyasa bulmaktır. Bu çeşit allan satın alarak ileri bir üretime yönelmek •ni ülkelere çok pahalıya patlamaktadır. Afrika'da sizlik vardır, el emeği boldur, döviz yoktur, ama ngin ülkeler için amaç bu ülkelerde düzenli ve Öteden beri Törkiyede sahneye konmak istenen bir oyıına bu köşe BAŞBAKANLIK D.P.T. dikkatleri çekmeye çalıştık. Hattâ bazı arkadaşlarımızın bu oyuna f ESKİ MÜSTEŞARI s.t verecek eıkışlarını da kayeıyla izledik. Söz söylemekte pek dikka o'an İsmet Paşanın yukandaki konuşması. iktidann plânlannı tecrüb rününün değerlendirilmesi Özel tesebbüs, her dilenen alanda •••• •••• bir ağızdan dile getirmesi bakımından önemlidir. (Madde 52). •••• çalışma, sözleşme ve iş kurma hür •••• AKLAR VE HÜRRIYET. •••• Bunlar Türk ferdinln toplnm riyetleri olarak belirmekte fakat ik Türkiyede bir oyun oynanmak isteniyor. Bu oyunu sahneye koyal LER: 1961 Anayasasımn di İçinde korkusuz, tanznrln, hoştisadi hayatın tek ve asıl nizamı ola n lecek çapta iç ve dış kuvretler hangileridir? JTe bu oyunu sahneye k ğer özelhkleri yanında, «Türk • nnt ve haysiyetli bir hayst yarak ortaya çıkamamaktadır. Anaya Kalkınma Hukuku»nu bize bah şaması için sahip olması geresa Hukukumuzun genel yapısına bâ • yacak rejisörler kimlerdir? engin ülkeler açısından durum böyle olunca şeden bir Anayasa olduğunu soy ken maddi ve mânevi imkânları Meseleyl baslt bir zâbıta olayı gibi ele almak. ya da Türklyenln kim mantık icabı özel teşebbüse yer J satın alma güciinü artırmak için başvurulacak lemiştim. Bu yeni ve sınırun ki açıklayan ve onları saflamayı olamıyacağı intibaınm alınabilmesi • politikası saymak kadar safdillik olamaz. Dominik'ten Vietnam'a, Iran çarclcrin en önemlisi genç ülkelere borç para verorijinal hukuk dalı, Anayasamız (Devlet fonksiyonu) haline geihtimaline karşı. özel teşebbüsün ba • Güney Amerikaya kadar dünyanm çeşitli ülkelerinde Ipleri dışarıd: mektir. Amerika'nın geçen yıl içerisinde geri kalda hem gayelerini hem de vâsı tiren maddelerdir. Demek ki zı şartlar altmda sistemimizin en 2 çekilen perdeler açılmakta ve perdeler kapanmaktadır. mıs ülkelere yardıraı 2 buçuk milyar civarmdadır. talarını bulmustur. İhtisasun dı Turk Kalkınma Hukuku, yeteri tegral bir parçası olduğunun kuv • Tiirkiyedeki eelişmeleri bu bakımdan ele almak gerekir. Zuh Bunun Afrika'ya ayrılan parçası da 176 milyon doşında olmakla beraber kalkınma kadar toprağı olmayan, çalıstıvetle ve açıkça teyyidine lüzum his • beyin zıılıuruyla İsmet Paşanın düşüriilmesinden bu yana olan bitenl lardır (1). llk bakışta oldukça yüksek gibi ğörünen dâvamızın çözumü için ümitli ğının hakh karşılığmı gormesedilmiştir. • rin tahlili yapıldığında ortaya çıkan gerçeklerin üstünde terlnkanl bulduğum bu konu üzerinde dur bu para aslmda pek o kadar da önemli değildir. yen, hastasına bakılmayan, oku Özel tesebbüs, «Milli iktisat gerek • lıkH düsüiimek, çoğu kişiye yararlı olacaktır. mak: ve Anayasamızdaki hükurn Amerika'nın yalnız Vietnam'da harcadığı para yıltulmayan, mesken ihtiyacı karleri», «Sosyal amaçlar. ve «Kamu leri bu açıdan tahlil etrnek, son şılanmayan, istedifti i?i kendi ba da 20 milyar dolar, yani bütün dış ülkelere yaptığı 1965 \e 1966 seçimlerinde Nurcular, komoradnrlar ve Amerikan k yararı> gibi duvarlarla çevrilmiştir. • ra degerlendirmek ve uygulama yardımııı aşağı yukan on mislidir. şına kurup guvenlik ve kararhBu hali ile Anayasa bütün hüküm • pitalizmi. kuvvetlerini tek yönde birlestirdiler. Para gücü, propaganı imkânlarını araştırmak istjyorum. Iık içinde yürütmek imkânınOECD'ye üye devletlerin geri kaltnış ülkelere leri ile birlikte mütalâa edildiği tak • eücii ve buna eklenen dln sömürsenliği Amerikanın jrüvendlği çevrı Yeni Anayasamız incelendiği v dan mahrum bırakılan insanı, yardımı da ürctimlerinin yüzde birinden azdır. Gedirde KARMA EKONOMt'yi asıl • leri hü iik bir seçim zafcriyle iktidara getirdi. Oysa tam bu sıra p zaman görülür ki, konumuz bakı (mutlu) binaenaleyh (mütesaçen yıl Cenevre'de toplanan Millctlerarası Ticaret • rolden Kıbnsa ve ikili anlaşmalara kadar meselelerimiz ortaya cıkmal olarak almıs gibi görünmektedir. mından bizi ilgilendiren klâsik nit) ve binaenaleyh (sağlam bir ve Kalkınma Konferansmda gelişmiş ülkelerin geAmma bu nokta, bu yazıda ortaya • ta ve devlet yönetiminde etklli milliyetçi çevreler uyanmaktaydı. leşmiş hükümlere yenileri ilâve millet)in mensubu niteliŞinde lirlerinin yüzde birinin geri kalmış ülkelere aynlkoymak istediğim fikir bakımından • olunmuş, bazıları da önemli de görmemekte, Devletin bu nitelik Iktidnra oy çoğunluğuyla gelenlerin basarıya ulaşmasma ve Türk ması istenmişti. Bu bile kabul edilmedi. önemli değildir. Türk Kalkınma Hu • yevi k, Ikınma yolunn tnkmnsına imkân yoktu. Buna karşılık Türkiyet ğişikliklere tabi tutulmuştur. • ••• teki ihtimamından mahrum bir • ••• Buna rağmen az gelişmiş ülkelerin zengin ülkekukunun Anayasada beliren esasla • milliyetçi «ol muhalefet frittikce ku\ve«lenivordu. Bu milliyetçi * :::: halkın. kalkmmanın yükünü ta• ••a Fert hürriyetleri, metne dahil lere borçlan on yılda 16 milyon dolara yükselmişnru, nazari olarak. kamu teşebbüsü • muhalefetin komprador mütegallibe takımını ve Amerikayı rahats: «••• şıyabileceğine inanmamaktadır. • *•• olan (başlangıç) kısmında «insan • ••• tir. Bu ülkelerin dış ticaret gelirlerinin aşağı yukanün veya özel teşebbüsün hâkim ol ]• edeceği tahiidir. Nitekim kompradormütegallibe cevTeleri her yan • ••a ••*• hak ve hürriyetlerinin», «Demok • ••• rı yüzde 2025 i borç ve faiz ödemeye gider. Dünya duğu sistemlerle, yahut karması ile j• birden faalivete rfecmişlerdir. Bunlann Halk Partisi içindeki takm • ••• • aaa ratik Hukuk Devleti» ile temiBnnkasmın hesaplarına göre de az gelişmiş ülkeleyürütüp gerçekleştirmek mümkün ] Adile! P.irtftivFp nrık rcnhe birli*i •••nnmısîardır. İş o kerteye (relmişt :::: • •••• nat altına alınacağı seklinde ele rin sağladıklan dış yardımların yüzde ellisi borç•••• dür. !S ki İsmet Paşa: «Ben solcuyum» dedi^i halde bir kaç pün önce blr C.F • ••• • ••• alınmış; Cumhuriyetin niteliğine lardan doğan yüklerin ödenmesine aynlmaktadır. •••• •••• Öte yandan yatırımların toplum 'S P. sözcüsü Senatoda kürîüye çıkarak: Serışhor yokanda işaret ettiğim yazısmda .Az ge •••• ilişkin 2 nci maddede bu esas Anayasası. ferdın yararına dcvletçe yöneltilmesi hük ı• teyid edilmis. temel hakların ko lişmiş ülkelere yapılan yıllık yardım 8 milyar dohürriyeti ve huzuru « Sola karşı ahnacak tedbirlerde Adalet Partlsiyle beraberlz •••a mü (Madde 41), ormanlann yalnız ıS diye C.H.P. adıns konusma yapmıştır. •«>• runmasında devlete düşen ödevlardır, diyor. Ama her yıl faizle birlikte ödenen için (Hukuk Dev•ııı devlrtçe işletilebileceği hakkındaki i leri gösteren 10 uncu maddede de leti) ve (Demokratik Rejurn yaborç 4 milyan bulur. Geriye kaian para 4 milyartsmet Paşavı her çteye muktedir »ananlar aldanırlar. Efer Tfiı madde (Md. 131): ber türlü «Tabii j! «kişinin temel hak ve hürriyet dır. Oysa yılda en az 30 milyara ihtiyacımız varnında yeniden getirdiği yukarıservetlerin ve kaynakların .. aran <• kirede daha önce bir milliyetçi sol akım kuvvetleıuneseydi, Hal leri», «ferdin huzuru» gibi pren daki hükümlerden başka klâ^ik dır.» ması ve işletilmesi hakkı»nın Dev ı•Partisi içinde Bülent Ecevit ve kadrosunu bulmasaydı, kunıltayd siplerin korunacağı bir kere da hürriyetlerin başhcalanna esaslete ait oluşu özel teşebbüsün bu a • zafer kazanmasaydı, Paşa dahp önce cok tecrübesini gördüğümü • ha ifade edildikten sonra, dev lı sınırlamalar koymak suretiyle letçe yapılması gerekli şey açık kalkınma yolunda Devlete taı landa istlsnaen ve özel kanunlann J• gihl sağcılara teslim olacaktı. tnönü'nün pene il başkanlanns göyk verdiği imkân sınırları içinde faali J; diği şu sözler üstünde dikkatle durmak ferekir: olarak gösterilmiştir: «Bnnlarla ürkiye'nin dif borçlara ve faiz ödemelerine kânlar açmış bulunmaktadır: • ••• yet gösterebilmesi (Madde 130) Kal ; •••• bağdaşamıyacak snrette sınırlaayırdığı para da geri kalmış ülkelerinkinden •••• # Yerleşme hürriyeti (Mad« Bülent ve bir kaç arkadaşı kurtancı olmuştur benim İçin •••* kınma hukukumuzun kaynakların J[ yan slyasi. iktisadi ve sosyal büdaha önemsiz değildir. 1964 de Türkiye'nin ihracat de 18), Demek ki yalnız İsmet Pasa kurtancı olmaz; İsmet Paşa Jçiı • •«a idaresi hakkındaki anlayışını göste J[ tün engellerin» kaldmlması ve geliri 410 milyon. dış borçlar için ödedediği para • ••• # Mülkiyet ve miras hakl» ren önemli kurallardır. J! kurtancı olunur. Bu noktavı artık Türkivede anlamak zamamnın gel «insanın maddi ve mânevi varlı&ı 141 milyon dolardır. Yani ihracat gelirinuı yüzde rı CMadde 36>, Kalkmmanın plânla olacağı; kaJ î1 diğine inanıvoruz. Ancak Bülent ve arkadaslannın gücüyle tsmet Ps nın gelişmesi için gerekli sartla34 ü borç ve faiz ödemeye ayrılmıştır. 1965 de ihra9 Toprak mülkiyetl (Madde kınma plânı yapmanın devlet ödevi î, sanın ağırîıeı birleştiiti zaman Halk Partisindeki emperyalist . kom nn hazırlanması.» cat geliri 458 milyona yükselmiş, borçlara ayrılan 37). olduğu; bunun için özel bir organ iı prador • mütegallibe takımı öıılenebilmiştir. para da 215 milyona çıknııştır. Yani, ihracat geliriFert hürriyet ve huzuru bu hü# Genellikle gayrimenkul kurulması gerektiği; plânların bü l | kümlerle Anayasamızda ülkıileşnin yüzde 41 si. 1966 da ihracat geliri 450 milyon olBu «hâdise» nin ne kadar önemli oldugu ileride daha sçıkçs or mülkiyeti (Madde 38), tünliiğünün korunması zorunluğu • taya çıkacaktır. mektedir. Bu ülküyü gerçekleşmuş, borç ve faizlere de 174 milyon ayrılmıştır. Bü; # Özel tesebbüs kurma hakmuhakkak ki Türk kamu düzenine S tirmek Türk Kalkınma Hukutün az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizde de mâli kı (Madde 39), Halk Partisi içindeki Süleymancılarla Adalet Partisinin Ittifakı getirilen kurallarm en önemlilerin !i kunda Devletin en önemli ödevi güclüklerin en büyük kaynağı dış borçlardır. # Sözleşme hürriyeti (Maddendir. ! ardına Amerikayı da aldığı zaman sahneye konacak oyun Türkiyedı olarak belirmekte, onun huzuruGeri kalmış ülkelerin bugünkü düzen içinde de 401. yfirüyebilir. ve aktörler devletin meşru görünüşnnde acığa düsme • nu kaçıracak, gerçek fert hürrizengin ülkelerin ölçülerine erlşmelerine imkân yok •ııı den her şeyi vapabilirlerdi. Sosyalist cephedeH bazı hayalci çıkışlaı *••• yeti ile bağdaşamıyacak her tür gibi hak ve hürriyetlerin, «Kamu •••a tur. Adam başına yıllık milli gelir Yukan Volta'da sahneye konacak oyunu kolaylastıracaktı. lü engellerin kaldmlması icap et mallarını koruma», «Sosyal, iktisa45, Habeşistan'da 50, Gine'de 70, Senegal'de 170, Türdi ve tarımsal gelişmeyi gerçekleşmektedir. Burada dikkate alınma Şimdilik bu tehlike kısmen Snlenmiştlr. kiye'de 240 dolardır. Bir de gelişmiş ülkelerdekl tirme», «Kamu yaran», «Toprağın sı lâzım gelen önemli nokta riev ürk Kalkınma Hukuku, toplum nıilli gelirlere bakalım: Amerika'da 3020. Fransa ve Ama büsbütün geçtifi söylenemez tehlikenin.. TürHyeyi sflmOr verimli işletilmesi». «Topraklandırletin sadece engelleri kaldıneı açısından da yep yeni tesisJer Almanya'da 1540. So\yetler Birliğinde S90 dolar. mek istiyen iç re dış güçler çok büyüktür. Bir ülke aydınbkta sömüma», «Orman yeüştirilmesi», «İsolarak görülmemesi, ona insanın yapmış bulunmaktadır. Anayasa Az gelişmiş ülkelerdeki gelişme hızı zengin ülrüünez. Sömüriiye karşı uyanış başladığı zaman aydınlık da baslımaddi ve mânevi varlığının ge kân projelerinin gerçekleştirilme nın (Başlangıç) kısmında yazılı «Mil kelerdekinden farklı olmadığı için aradaki açık yor demektir; işte en tehlikeli kesimdir o... Ve İsmet Paşanın kfl si«. «Milli iktisat gerekleri», «Mem Hstirilmesi için gerekli sartları lî Dayanışma», «Sosyal Adalet», normal yolla kapatılamıyacaktır. Genç ülkelerdeki leket ihtiyaçlarınm zorunlu kıldığı «Toplumun huzur ve refahı» kav çük kurultaydaki sözleri bu açıdan değerlendirtlmelidir: hazırlamak gibi yapıcı bir rolün nüfus artışı da zengin ülkelerdekinden çok fazla ol•••• alanlar» ve «Vatandaşhk ödevi ni ramlannın da Anayasamızda ülküleş de verilmesidir. •*aı « Başka ülkelerde görülenlere benzer bir çok hâdiseler belcliduğundan aradaki açık büsbütün büyümektedir. teliği» gibi sebeplerle tahdit ve tak tirildiği görülmektedir. 2 nci madde yorum. Ama bilin ki buna müsaade etmiyeceğim, karşüanna dikiTürk Kalkınma Hukukunun ^ h t i n niteJiğine Sosyal devleceğim.» ,tert thuauım ve Msanlık haysiyeti J*F#MS* vasfını da katmıştlr. ^Bu rrgösteımek S r için gerekli jjörd.üğy prentipler İsmet Paşanın tek başına her seyiıi flstesinden gelecek knyrete .~lı. aÜIO* »nıi Cumhnriyetimiz, fert biı kadarla kalmamaktadır: z gelişmiş üBtelerie zengin ülkeler arasındaki «••a aaaa gahip olmadığını büiyoruz. Ne var ki ynkandaM cümle bir karar ifahuzuru ile »osyal huzur arasında mmmm açık büyüye dursun bugün dünya nüiusunun 0 «Topraksız olsn ve yeter lir3ÇI3l desidir. Ve tsmet Psss bu TOİda yürürken ardına baktığı zaman pümillî ülkü bakımından bir denge üçte ikisi. yani aşağı yukan iki milyar insan yeteri toprsğı bnlnnmayan çiftçlye venebileceği kuvvetler ve ağırlıklar görürse kazanacaktır. Zlrs ortakurulması esasına istinad ettirilmiş kadar gıda alamamaktadır. Oysa dünyadaki üretim toprak safUmak» (Madde: nın soln da basarıya böyle ulaşnuştır. eni hukuk kurallan, bazı speıi tir. Bu denge sadece bir prensip hük kaynaklan bugünkü nüfusun on mislini doyurabl37), fik vâsıtalar da göstermiştir. mü halinde kaydedilmekle kalmalecek güçtedir. Birleşmiş Milletler istatistiklerine Biz Türkiyenin ışıklı yannlanndan eminiz ve milliyetçi sol ha•özel Teşebbüsün «füven Bunlann bir kısmına az önce te mış, yukanda değindiğimiz gibi 10 göre dünyada her yıl 5 milyon insan açlıktan ve reketin başanya ulaşacağına inamyoruz. Ba başan için bütün aylik ve kararlılık içinde çalış mas etmiştim. Ancak burada bunla uncu maddede ifade edilen engelbakımsızlıktan ölmektedir. Yalnız Hindistan'daki dınlık güçlcrin cepbe birüğini şart sayıyoruz. Bu cepheyi bozacak ması» (Madde: 4D), nn bir daha sıralanmasında Kalkın lerin kaldınlması ve gerekli şartla son açlık olaymda 1520 milyon çocnğun açlıktan ve ve parçahyacak her dençesiz çıkış, komprador • emperyalist iktida• «Çalışanlarm lnsanca ya* ma Hukukumuzun kaynaklarının rın hazırlanması gibi iki direktifle bakımsızlıktan ölmesi tehlikesi belirmiştir. nna fırsat yaratacaktır; bunu bilelim. saması», «çalısma hayatmm ka\Tanması bakımından fayda var bütün bunlarm uygulama alanına Yine istatistiklere göre, dünyada okuma yazma kararlılık içinde eelismesi» mutlaka girmesi istenmiştir. dır: bilme çağındaki insanlann yansı kara bilgisizlik (Madde: 40), «çalışanların f) Topraklandırma (Madde 37) y A R I N : içindedir. Her yıl askerî masraflara aynlan para ise yaptıklan ise nygun» ve «a• îskân projeleri (Madde 38) 180 milyar dolardır. Yapılan hesaplara göre dünyadaletli» ücret elde etmeleri Ç I K I Ş • Kalkınma plânı (Madde 41) yı biigisizlikten kurtarmak için gereken para bu :::: (Madde: 45), a> Sosyal Sigortalar, Sosyal YOLÜ nun otuzda biri bile değildir. I1 rilIIIlllllllMIIIIIMIIIIIIIIIlMIIIIIIIMIIIIIIIMIItllllllltllllllllIItllMI • Herkesin soıyal güvenYardım Teşkilâtı (Madde 48) İşte böyledir dünyanuı ve az gelişmiş ülkelerin Iik hakkına sahip olması • KooperaUfçilik (Madde 51) durumu. Durum fecidir yani. Bugünkü ekonomik (Madde: 48), Anayasa şimdiye kadar inceledidüzen içinde, geçici tedbirlerle. üç beş dolarlık yar9 Herkesin beden ve rnn ğimiz hükümleri ile devlete verdidıralarla bu islere çare bulnıak hayaldir. Türkiye' sağlığı içinde yaşayabilmesi, ği görev ve sorumlulukların yalnız nin sorunlan da bütün az gelişmiş ülkelerin soruntıbbî bakım görmesi (Madde tanzimci ve murakabeci bir hiiviNej'e landır. 49), 5 Kızım Leylâ'ya pek basanü bir boğaz ve burun yetle başanlabileceği kanısında olUe • «Yoksul ve dar gelirli madığmı gösterir hükümlere önem 5 ameliyatı yapan vefalı dost (1) OECD ülkelerinin az gelişmis. ülkelere yaptıkailelerin... konut ihtiyacının li bir yer vermiştir. Bu hukümler Nftat 8ATÎNALP ları yardımların ve açtıklan kredüerin yılhk karşılanması» (Madde 49), de Devletin (yönetme) ve (tedbirler tutarı 5 milyar dolar kadardır (1964 de 5J92) = Doç. Dr. Nlşanlandılar. 9 «Halkın Sğretim ve egi alma) fonksiyonu yanında (isletme) tH: milyon). tim ihtiyacının sağlanraası» ve (bizzat yönetme) tercihinin ağjr 8.2.1967 j | Erdoğan KONUK'a (Madde 50), bastığını anlaür bir yaklaşım da se • Çiftçinin emeğinin ve ü çilmektedir. Has: 2421378 E Degerli arkadaşlanm anestezi uzmanı Dr Borçlara ayrılan para H iiü Sınırlamalar Bizim durumumuz T r Ip barış Açlık ve bilgisizlık M A Y İİÜ I Teşekkür İİÜ Aylâlc Musa İj değerlendirmesi mevzuunda tecrübelı bir Sanayi Mü' hendisi ile iki Sanayi Teknisyeni alınacaktır. Aranan vasıflar şunlardır: 1 İş Değeriendirme Uzmanı için: a) 3045 yaşlan arasmda oLmak, b) İş sahasmda 5 sene mes'ul mei'kide çahşmış bulunmak, c) İş değerlendirmesi yapmış olmak, d) İngilizceyi iyi bilmek (ikinci bir lisan tercih seb,ebidir). 2 Sanayi Teknisyenleri için : a) En az lise veya muadili okul mezunu olmak, b) 2835 yaşlan arasında olmak, c) 3 sene i? tecrübesi olmak, d) İş değerlendirmesinde çalışmı» bulunmak, (yabancı lisan bilmek tercih sebcbidir). MÜRACAAT: MESS Türkiye Madenl Eşya Sanayidleri Sendikası Tepebası Meşrutiyet Cad. 99 Tarhan Han Kat. 1 Beyoğlu İSTANBUL. = = = 5 = = Cezmi KINOĞLU Ue çocuk hastalıklan mütehassısı Dr. A. İ. DÜENYAS'a ve gerçekten ornek bir sağhk yuvası olan TEŞVtKİYE SAĞLIK EVI'nin müşfik sahibi Dr. Osman ÜÇER başta olmak üzere bütün personeline yürekten teşekkür ederim. Bediî FAİK TAK üıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııınıııımn,,,,,,,,,,,,,,,: TEŞEKKÜR Cumhuriyet 139^ Nimbiis 1/2/1967 tarihinde an) bir kalb krizinden ebediyete intikal ederek bizleri telâfisi imkânsız acılara garkeden çok kıymetli varbğımız babamız (Emekli Piyade Albay 93696 MUSTAFA REŞİT BATIYEL'in) cenaze merasimine iştirak eden Özel Erdem Koleji Müdürü ve mensuplartoa, Güney Deruz Saha Komutanlığma, Deniz Er Eğiüm Alay Komutanına, bizzat evimıze gelerek tâziyede bulvmanlara, telgraf ve mektuv göndererek aanuzı paylaşan es, dost ve akrabalarim:za en derin sükran dTiygulanmızı sunarız. Eşi: Bahriye, Oğln: Engin, Km: Ekin, Kızı: Sezgin Istanbul Emniyet Müdürlüğü Safınalma Komisyonu Başkanfığından: C 1N 8 1 Süvari Malzemeıi Bir Reklâm Ajansının RADYO ve SİNEMA Bervisini yönetebilecek yüksek tahsilli, daha önceden bu iflle meşgu] olmuı Mlktan Kalem Muhammen llk bedell Teminatı Ihsle ffln IJraKrs, LiraKrş. ve Saati: 13İ70. 995 25 10/2/1987 Cuma Saat: 15'de BEYNELMİLEL FUARI 8 ı n a devresini kutlayacak olan Beynelmilel Tripoli FSıarı 28 subat 20 Mart 1967 tarihleri arasında Tripoli Libya'da açılacakür. Libya Hükumeti Afrika'ya ana giris kapısı olarak adlandınlan Tripoli'de ziyaretçilerin ve Fuara iştirak edeceklerin rahatı için gerekli bütün tertibatı almıs bulunmaktadır. Bu önemli ekonomik fırsat îçin bütün hava meydanlarma, limanlara ve Libya hudut kapılanna giriş vizelerinde kolaylık gösterilmesi hususunda gerekli talimat verilmiştir. Daha fazla malumat isteyenler trerek Libya Büyükelçiliği, Ebuzziya Tevfik Sokak No. 5 Çankaya, Ankara adresine ve gerekse Tripoli Beynelmilel Fuarı, P. O Box 891, Tripoli, Libya 'OLUKLU P L A S T I K LEVHAL'AR ^ Balkon, Veranda, Pergola, Tente yerine siparlik ve saçak, parmaklık, bölmeler, kapı va dekorasyon için muhtelif renk şeffaflıkta ve eb'atta oluklu ve düz, rabıt malzemesile ayrıca atermit, eternit, oluklarına uygun profilli ışıklık lev., halarını muhakkak görünüz. İrtanbul : Tevfik Karadavut, Galata Kemeraltı Cad. No. 71 Tel: 44 42 29 hmır : Ssfa Balcıoglu, Hointtr Gümfüjü 863 Sok. No. 60 Tel: 382BS TEGRÜBEÜ BİR ELEMAN •luıacaktır. İsteklilerin bir fotoğraflarını havi hâl tercümeleri ile PJC. 89 Sirkeci, İstanbul adresine müracaatlan rica olunur. Müracaatlar gizli tutulacaktır. Cumhuriyet 1378 1 Yukanda ctaa, miktar, muhammen bedeli, ilk teminatı ile ihale gürt ve saati yazılı sürari malzemesi, açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 2 Bu işe ait şartname iş saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şube 7 kaleminde göriilebilir. 3 Eksiltmeye iştirak İçin ilk teminatin yatınlmıs olmam v« 1966 ydma ait Ticaret Odası vesikası ibraa «artto (Basm 10839/13S6)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog