Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLÂK YASAS1NA TJYMAYI T A A H H İ3 T E D E R Sahibl: NV2IME NADİ A Gene! Yayın Müdürii ECVET GÜKESİN A Sonımlu Yazı Ijlerı Mudüru: EROL DALLI B Basan ve Yayan: CUMHURİYET MATBAACLLIE ve Gazetecüık T. A. 5. Cağaloglu Halkevi sokak No. 3941 GÜVET tLLERt: Kflçüksaat Meydarıı Edıroe Hanı Adana Telefon 4550 * ANKARA: Ataturk Bulvarı Tener Ap îenişehtr Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 9S 44 17 57 35 A IZMtR: Gazı Bulvarı No. 18 Tel: 31230 ABONEveİLÂN Senelik 3 aylık 3 aylık Türklye 75 00 22 00 22 00 Harıcl 198 00 49 50 49 50 Başlık (Maktu) 2 3 4 5 tncl «ahiıelerde (santlml» 6 7nci sahLfeler Nijan. Nıkâta. Evlenme, Dofum (Maktu) ölum. MevUt Tesekkuı v* Kayıp «ram» » e m Kayıp (Kehmesı) 200 Lıra 40 35 75 »0 1 SAY1S1 25 KUKÜŞ ASİT KARBONİK FABRİKASI Yılda 200 ton kapasitede, dunyaca maruf Alman Linde Fabrikası tarafmdan imal edılmış komple bir Asit Karbonık Fabrikası, işler vaziyette, bol yedekleri, tüpleri ve bır miktar ithal mah ham maddeleıi ıle satılıktır. Talıp olanlaıın en geç 20 Şubat 1967 tarıhıne kadar Şırketunıze muracaatları nca olunur. Müessese satışta muhtardır. S AT I L I K Moskova'da Çin Elçiliği basılmak istendi MOSKOVA, (AP) Pekındekı olaylardan sonra yuz^erce Rus Moskova'dakı Çin Elçılığıne \urumu=tur Çmlıler, geçen Cuma gecesı 31 Çin dıplomatının doğulduğunu Lıldırerek, Elçılığın basılmasmdan korktuklarmı soylemışlerdır Bu olaylarda once Çm hukumetı Moskova'dakı Elçıhgıne .. aptığı baskmdan dola\ı, Sovyetlerı protesto etmıstır Sov\et Tass Ajansı, dun, Kızıl Muhafızlarm Pekın'den avrılmakta olan So\ \et dıplomatları aılelermın son grupunu rahatsız ederek tehdıtte bulunduklarını Pekın Moskova ekspresı vagonlarının ıse, Sov\et mılletının ımhasım ısteyen \'azılarla kaplanmış olduğunu b ldırmistır AZLEDILDILER Öte yandan Tokyo'da yayınlanan «Yomiuri Şimbun» gazetesi, Cın Devlet Başkam Lıu Şao Şı \e Komunıst Partısı Genel Sekreterı Teng Sıao Pıng'ın merkezdeki bütün gorevlerinden alındıklaruıı bıldırmıştır m O'lerin tutumu (Baştarafı 1. nci Sainfede) ne yaraşır hur bir yaşama duze nine kavuşmalannı amaç bilen, sosyal adalet ve sosyal giıvenlik tedbirlerine inanan, demok ratik duzene ve 27 Mayıs Anaya sasına candan bağlı, ortamn so lunda bir siyasi partidir. Orta nın solu knpkuru bir deyim değil, parti programı ve 1965 seçim bildirgesinin tâvlzsiz uygu lanmasını ongoren, halkımızın mutluluğunu sağlayan bir sıya set anlayişıdır ve CHP Teşkılâ tının bilinçli ve sarsılamaz desteği ile guç kazanmıştır. 18 inci Knrnltay kararmdaki «Cum hurıyet Halk Partısı sosjalıst bır paıtı değıldır ve olmayacaktır» cümlesi hiç bir şekilde garezkâr maksatları tatmin ve partinin gelecekteki inkişafını kostekleyecek, Anayasamızın sosyal ve ekonomik haklar bolıunünun gercklerini gerçeklestirmeye mâtuf faalijetleri kısıcı bir tarzda tefsır edüemez Koç Holding A.Ş. Istiklâl Caddesi 347, Beyoğlulstanbul KOÇ HOLDİNG İRTİBAT BÜROSU Ulus Meydanı, Koç Han, Ankara Yeru Ajans: 1090/1344 ve\a Apex Kimy e vi Maddeler imalâtı A. S. idare Heyeti Başkanlığından Şırketımızın >ıllık âdı umumi heyet toplantısı 8. Mart 1967 çarşamba ganu saat 16 30 da Topkapı Londra Asfaltı Tmaztepe Otobus durağındakı Tekmk Boya T A Ş bınasmda yapılacaktır. Sayın hıssedarlarımızın şırketımıze muracaatla giriş kartlannı almaUını ve bellı gun ve saatte toplantı mahallınde hazır bulunmalarmı ııca ederız Turk Tıcaret Kanununun 362 nci maddesi gereğınee bilânço kâr ve îarar cetvelı, ıdare heyeti ve murakıplar raporları şırketimız merkezındo sayın hıssedarlarımızın tetkıklerıne âmâde bulundurulmaktadır. GUNDEM: 1 3966 jılı faalıyeti hakkında idare heyeti ve murakıplar raporlarmın okunması. 2 Bılanço, kâr ve zarar hesaplarının tetkıki ve tasdıki ile ıdare meclısı âzâlarının ve murakıpların ıbrası. 3 Hıssedarlara dağıtılacak kâr ile ilgıli ıdare meclisi tekhfının karara bağlanması ve tevzi şekli ile günunün tesbiti 4 1967 yıh ıçın ıdaTe heyeti âzâlan ıle murakıpların seçılmesi. 5 İdare heyeti âzâlarına aıt huzur hakları ıle murakıpların ucretlerının tâyını. 6 1966 yılı ıçm seçilmiş olan murakıplara ddenecek ücretin tesbıti. 7 Idare hejeü âzâlan hakkında Türk Tıcaret Kanununun 334 ve 335 mcı maddelerındekı musaadenın verılmesı. Cumhuriyet 1354 "Nâzım Hikmet Şarkısı,,nın yurda soknlması yasak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Fransız Şarkıcısı Henrı Gougaud'nun besteleyıp Parıs'te doldurduğu, «Nâzım Hikmet» adlı şarkı plâğının Türkıye'ye sokulması, Bakanlar Kurulu karanyle yasaklanmıştır «Nâzım Hikmet» şarkısını yasaklayan kararnamede, ayrıca, mustehcen oldukları tesbıt edılen 14 Amerikan dergisi, Yugoslavya'da basılan Ikı kataloğ ıle iki gazete ve Brezı'ya'da yayınlanan «Enneni Tarihi» adlı bır kitabm da Türkıye'ye sokulması yasaıtlanmıştır ••> Şırketımızın yıllık âdı umumi heyet toplantısı 8. Mart. 1967 çarşamba gunu saat 15 30 da Topkapı Londra Asfaltı Tınaztepe otobus durağmdakı fabrıka bınasında yapılacaktır. Saym hıssedarlarımızın şırketımize muracaatla ginş kartlannı almalarlnı ve bellı gun ve saatte toplantı mahallınde hazır bulunmalannr rtca cdcm •• • =•*» * *•«c > =• Turk Tıcaret Kanununun 362 nci maddesi gereğince Bilânço kâr ve zarar cetvelı, ıdare heyetı ve murakıplar raporları şırketimız merkezrade sayın hıssedarlarımızın tetkıklerıne âmâde bulundurulmaktadır GUNDEM: 1 1966 yılı faalıyeti hakkında idare heyeti ve murakıplar raporlarınm okunması. 2 Bilânço, kâr ve zarar hesaplarının tetkıki ve tasdıki ile idare meclısı âzâlarının ve murakıpların ibrası. ~ 3 Hıssedarlara dağıtılacak kâr ıle ilgili idare meclisi teklifinin karara bağlanması ve tevzı şeklı ile gunünun tesbitı. 4 tdare heyeti âzâsı Yılmaz Taşçının gorevi sona erdığinden yerıne yenı bır âzâ seçılmesi. 5 1967 yılı içm murakıpların seçilmesi ve ücretlerinin tâyinl. 6 Idare heyeti âzâlan hakkında Turk Tıcaret Kanununun 334 ve 335 ıncı maddelerındekı musaadenın venlrnesL Cumhuriyet 1353 Teknik Boya T.A.Ş. Idare Heyeti Başkanlığından Katıksız hapis cezası Anayasaya aykırı değil ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anavasa Mahkemesı, Askerî Ceza Kanununun 23. 25, 26 27, 28, 165 ve 133 uncu maddelerındekı (Katıksız hapıs) ıle llgılı cezanın Anayasaya aykırı olmadığına karar vermış, Adalet Partısı Cumhunyet i*r»»«o"~«Tve Millet Meclıs» gruplaıt nın. bu maddelerın ıptâlı ıçın açmış olduğu ıptâl dâvâ>mı red detmıştır. Anayasa Mahkemesı uyelerınden Şemsettın Akçaoğlu, Salım Başol ve İhsan Kececıoğlu bu karann alevlıınde bulunmuslar ve hazırladıkları muhalefet şehrınde ozetle sojle de mışlerdır: (Kanun koyucuntm dayak ve teşhır cezası koyması nasıl kı Anayasava avkın duşerso, ısken ce derecesınde olmamakla bera ber kışıye ezıyet vermekten baş ka bır sonuç doğurmayacak olan katıksız hapıs cezasını koymuş bulunması bövlece Anayasaya aykm duşmektedır.) Merkez Yonetim Kurulu toplanCHP lller Teşkilâtı, parti için tısmda, kurul uyeleri, înönüye 4 huzursuzlugun, Genel Başkauncu madde çıkanldığı takdırde nm direktif ve tedbirlerile sürkendılerının ısüfa edeceklerini bıl atle onleneceği umidini besledırmış'erdır. Oğrenildığme gdre îb mekle beraber, CHP ni yıprata rahım Oktem: «Bu maddeyı çıkacak hareketler devam ettiği tak rırsanız Bızı de çıkarınız Paşam» dirde, yetkili organlann suratdemıştır. Genel Başkan Inönü ise: le gereken işlemi yapmasını zo«Ben 8'lere bır şans daha tanımak runlu sayar. ısüyorum. Ilerde yeniden bır davBtLDtRlNtN TEPKtLERl ranışta bulunurlarsa o zaman hare CHP Grup Yonetim Kurullan kete geçerız» dı>erek kendı gorüçevresmde Kuçuk Kurultay bıl şunu ıfade etmıstır. Merkez YSnedırısı ıle ılgılı olarak Grup Yötım Kurulundaki tarhşmalardan netim Kurnllarının ortak bir sonra bıldıri komisyonu toplanatoplantı yapması ve bu toplaıırak, bazı kuçuk değışıklıklerle bil tılarda yeni bir hareket hattının dıri taslağını yeniden kaleme alseçilmesi gerektifi» belırtılmekmıs ve son sekıl ortaya çıkmıştır. tedır. Öğrenıldığıne gore, Grup YoOvlamaya tam mevcudu 134 olan netim Kurullan muhtemelen kuçuk kurultavın 90 üyesı katılmış bugun toplanacak ve Kurultay tır Bunlardan 69 u kabul, 18 i red, bıldınsı karsısındakı yenı tu3 ü çekimser oy kullanmışlardır. tumlarını tesbıt edecektir. Bu Adana, Ağrı, Elâzığ, Gumuşhane, toplantıda Grup Başkan VekılKaysen, Van. Hakkâri, Trabzon ile lerının ya da Grup Yönetım delegelerinın her ikisi Sıvas, Erzin Kurullarının ıstıfa edıp etmecan illerinden gelen delegelerden mesı gerektığı konusu da ele bırer tanesı red oyu kullanmışlaralınacaktır dır Bursa ilı delegelermden bıri B CHP nin, lıerhangi bir dış teçekimser, biri lehte, Kütahya îli Bu çevrelerde bır yandan Küsır altında kalabileeeği şuphesi delegelermden bıri çekimser. bıri cuk Kurultayda tnonu'nun ve \e iddiasi tamamen haksızdır. lehte. Sıvas delegelerınden bırısı Ecevıt'ın (CHP so«valıst değılPartimız, program \e prensıpdır) demek suretiyle Grup Yo de çekimser oy kullanmışlardır. lerinden kendisini ayırmak isnetım Kurullarıvla Genel MerOylamaya katılmayan 44 uyeden te>en aşırı sağ \e aşırı sol te kez arasında bır ıhtılâf kalmabır kısmı dun sabah Genel Merkesirleri derhal farkedecek, kardığı belırtılırken, ote yandan ze gelerek bıldınye katıldıklarını şılajacak ^e ezecek kn\\etteKuçuk Kurultay bıldınsınde bıldırmişlerdır. dir. (CHP sooyahst değıldır) şeklınB İ Genel Sekretcr \e Mcrkez de bır ibarenın yer almamış ol Yonetim Kurulunun 18 inci ması tenkid edilmektedir Kurultay kararlan ırbıde ve GÖRÜŞMELER bu kararlan değerlendiren, ayBıldıri ıle ilgili görüşmeler, öndınlatan takdıre şâyan bir çaceki gece saat 20 de başlamış ve lışma yaptıkları: Bu çalışmadun sabah saat 03 e kadar devam ların halkm içınde, halkın dietmiştır. Toplantı açıldıktan sonra liyle ve gerçeklere u>gun oldu Komısyonun hazırladığı bıldıri tas ANKARA, (Cambnriyet Büğu memnunıvetle tesbıt edıllağı okunmuş ve alkışlarla karşırosu) Istanbul TİP Mılletmıştır. Genel Sekreterın ve Mer lanmıştır. Bıldıri taslağını dinlevekılı ve fıkra yazarı Çetın Alkez Yonetim Kurulunun bu di yen Turhan Feyzioğlu toplantıyı dokunulmazlığınamik ve olumlu çahştnalarma terketmış, ancak bır süre sonra ye tanm yasama nın kaldırılmasını ongoren tez>ardımcı ve destekçi olmayı nıden gelerek görüsmelerı ızlemış kere Millet Meclısıne gelmıştır. CHP nier ve Teşkilâtı serefli tır İlk önce bazı delegeler, ihtilâf bir görev sayar. Başbakanlığın bu konudaki konusunda söz aldıklarını ve konus isteğı Anayasa ve Adalet Komadıklannı bıldırmışler ve söz isEjBazi Parti Meclisi u>clcrinin, mısyonlanndan kurulu Karma temışlendr. Buna karşı esasen bilParti Meclısinde azınlıkta kal Komisyonda goruşulecektır dırı taslağı uzerinde konuşmanın mış olan goruşlerıni «Sekızler yerinde olacağı one surulmüstür. hareketı» halinde parti içlnde Usul görüsrnelennden sonra bilikinci bir resmî göruş gibi yay YUNAN KRALİYET dırı uzennde goruşme açılmıştır. maya çalısmalan \e bir hizip hareketi jaratmaları, ve bu ha KONU ŞANS TANrYALIM» (Baştarafı 1. nci Sahıfede) rekette grupları vâsıla kılmağa DtYOB.. sona ermıs ve yorgun bır halçalışmaları haksız, mesnetsiz, Bıldıri taslağı uzerinde göruşme de Sara%dan çıkan geçıci Hukuparti geleneğine ve tuzüğune ler sırasında yer yer mudahalelermetın Başbakanı Paraske\opua\kın, zararlı bir da\ranıştır. de bulunan Inonü, 8'lerle ılgılı bir los, Turk Yunan Ikılı Goruşçok pasaj ların çıkanlmasını istemelenne, Bakanlar sevıyesınde Q Partuıın başarısı, Genel Baş mıştır Bıldıri taslağmda yer alan devam etmek ıçın Kıralıyet Kon kan, Genel Sekreter ve Merkez ve mealen •8.1er, CHP'ye komünıst seyıne katılan uyelerın oybırlıYonetim Kurulu ıle Parlamenlık ısnadı yapanlara ve dıkta heves ğıyle kendısıne jetkı verdıkleto Gruplarının ahenklı ve kendi lılenne fırsat vermektedır.» biçirını açıklamıştır yetkileri çevresinde birbırlerımmdekı bır cumle, Inonunün müni tamamlavıcı bır şekilde çaParaskevopulos avrıcağ bundahalesı ile metınden çıkarılmıştır. lışmalanna bağlıdır. Bu sebepdan sonra ızlenecek Kıbrıs polıAncak Inonu'nun bıldınde 8lerle le. gruplar jonetunınin Genel tıkası konusunda da Konsey uılgılı 4 uncu maddenin tumunün de Başkanla ahenklı bir çalışma ya yelerının tam bır oybırlığıne çıkanlmasını ıstemesi uzerıne, Gepabilecek tarzda duzeulenmesi vardıklarını eklemıstır nel Sekreter Bulent Ecevıt. Genel gerekir. [Kraliyet Konsevi toplantıBaşkana «Merkez Yonetim Kurulu sivle ılgılı >oruraumuz. 3 'unO CHP Genel Başkam, Parti Tü bana müracaat ettıler. 15 dakıka cu savfada, «Dünyada Buznğu ve kanun hukumlerınden kendı aralarmda bır toplantı yapıl fün» sütunundadir ] doğan hukuki > etkıler kadar, ta masmı isüyorlar» demıştır. Inbnü «Ne için ıstıyorlarmış''» dıye sorrıbî şahsiyctinden geleıı ustun muş, Ecevıt ise «Ben de bilmiyovasıf, bılgi ve tecnıbelerle de rum. demıştır. mucehbezdır. Bu j etkıler, parCnmhuri^et »9 50 90 75 Bu ofay. sabaha karşı saat 2 15 de ti içjluk&Uıer a\uuc4İığı ve lıu 16540 166 00 cereyân efmîş ve înönu". «Ben de ge , «e«t . 7tır hçıjiçu hareketi sondürme12100 122 00 Hamıt lıvorum» dıyerek Merkez Yonetim ğe yeterndır. Bu bakımdau, Ge 106 00 107 00 Kurulunun toplantısına kaülmıştır. 1 Aıu nel Başkanın, toplantımıza açış 18100 102 00 Napolyon nutknnun teşkilâtımız için bir 14.80 14 82 | 24 iyar külçe çalışma direktifi olduğu kadar, buyuk ilgıliler için de gcrekli sonnçları çıkarılacak onemlı GaatecîUr Cnrniffh'm» bır uyarma savıyoruz. 26 11967 güaünde ebedıyete lnGenel Başkanm yetkilerine ve dltlkal ederek bızleri derln acılar rektıflerıne butun organlan ve içınde bırakan çok sevgüi ogluuyeleri saygılı olmağa dâvet emuz ve yeğenimiz deriz. BURSA BAYİİMİZ İHSAN GERÇEKSİ VEFAT ETTİ Uzun yıllar gazetemızın Bursa ve havalısı başbayılığını yapan thsan Gerçeksi, dun vefat etmıstır Muhitmde ve Bab ı Âlıde durust ve çalışkan bır ınsan olarak tanınan merhumun cenazesi, yarın oğleden sonra Bursa Tlu Camımden kaldırılacaktır Merhuma Tann'dan rahmet, kederh aılesrne başsağlığı dılerız Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Oevlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 1 Aşağıda cinsi, mıktarı, ıhale tarıhi ve saatı, muvakkat temınat mıktan gostenlmış clan malzeme, fıat ve teklıf isteme suretiyle satın alınacakür. Satınalma No. ve Cinsi Muvakkat temi İhale tarih 1 67D/9 400 Kg. asfalt boya nat miktan ve saati (Enamel boya) 350TL. 2 67D 6 Sunta ve super sunta 1900 TL. 3 67D/3 Fotoğraf makinasl ve aksesuarı 1 800 TL. 135196716 00 16 2.196716.00 20 2196716 00 Dokuz kanlı bir köy ağasının iki çocu£u daha oldu ADAP\ZARI 32 çocuk ve 103 torun sahıbı olan Hendeklı Alı Işıklann sekızmcı ve dokuzuncu karılarından bırer çocuğu daha olmus, boylece çocuk sayısı 34 e yukselmıştır 9 karısı ıle bırlıkte Dıkmen koyunde yaşıyan 55 yaşındaki A Işıklar bır yıl once sayıları 103 olan torunlarının şımdı kaç olduğunu bılememektedır En son doğan çocuğuna «Son» adını veren koy ağasının 34 çocuktan 4'u ortaokulda, 3'u lısede ve ll'ı ılkokulda okumaktadır Durumdan şikâyetçi olmayan koy ağasmın bır tek kaygusu torunlarının sayısıru bılememektendır VEFAT Emekli öğretmen Saım Tanju'nun eşi Teoman Tanju, Gun selı 00115611111 anneleri, Ümıt Tanju, Orhan Gokşen'in kayın valıdeîeri, Ayşe, Meral, Koral Gökşen'm anneannelen emekli öğretmen 2 İhale DSİ Makirta ve İkmâl Dairesı Başkanlığmda (Ethk/ANKARA) toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden ve İstanbul'da DSİ. 14. Şube Başmuhendishğinden (Yerebatan Cad. Salkım Söğut Sok. No. 20 Cağaloglu) talep mukabilınde alınabilır. 3 İsteklılerin teklif mektuplanm, idarî şartnamenın 9 uncu maddesmde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilınde teslirn etmeleri garttır. 4 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak muracaatlar kabul edilmez. 5 Idare ıhaleyj yapıp yapmamakta, miktarlan azaltıp çoğaltmakta serbesttır. (Basın 11053 A. 812'1338 REMZİYE TANJU vefat etmlştir Cenazesi 75 967 salı gunü (bugun) ildndı namazmı müteakıp Kadıköy tskele Camimden aünarak Karacaahmetteki <ıile mezarlığına defnedılecektır Tann rahmet eylesın AtLESİ (Cumhunyet: 1351) MARTİN CAROL (Bastaratı l. uıd Sahılede» natçı, 1943 yılında atıldığı sanat hayatında «Martine Carol» adıyla un yapmıştır Ilk fümını, «La Ferme aux Loups» (Kurtlar Çiftligi) adı altında çevıren yıidız, 1950 yılmda, smerna dunyasının en başarılı yüdızlarından savümıştır. Martuıe Carol, sanat hayatı kadar, seruvenlerle dolu aşk hayatı ve ozelhkle yankılar uyandırmış bulunan evlılık hıkâyelerıyle de basında sık sık adını duyurmuş bır aktrısttı Martine Carol ıli evlılığı 1949 da Stephene Crane ıle yaptı Bu evlüık, 1954'e kadar devam etmıştır 1954 yılmda Fransanın unlu füm yonetıcılerınden Chrıstıan Jaque ıle hayatını bırleştırdı Yıldızın en başarılı devresı bu yülara rastlar Ancak bu evlılık de uzun surmemış ve Martıne Carol uçuncu evlıl^ını Tahitı'de tanıştığı Doktor Andre Rouvıeux ıle yapmıştır. Martine Carol'un dorduncu ve son kocası Ingılız ış adamı ve füm produktoru Eland'dı. Bır sure önce çıktığı seyahatten çok yorgun donen yıidız, bu yuzden bır kabul resmıne ve «Arriverdeci Babv» fılmının galasına gıdememış, daha sonra da hayata gozlerını yummustur Fılmlerı arasında, ozellıkle «Caroline Cherie» (Sevgılı Karolın) adlı fılmıyle anılan Martıne Carol, Türkıye'ye Chrıstıan Jaque ıle evlıyken birlikte gelmış ve bır filmın dış sahnplerının çevnlmesuıde çahşmışu. VEFAT Merhum $eyhulıslâm Hasan Fehml Efendi ahfadından. mer hum Haydar Molla torunu merhum Abdı Namik İmre mahdumu. Hayriye Imre'nın eşı Bulent tmre. Ferhan tmre, tzzet İmre, Sedat tmre ve Nıhat Imrenin babaları, Çayıroğiuların halazadelcn Doktor ÜNYE MflLMÜDÜRLÜGÜNDEN / L  N Muhammen bedeli Geçici teminatı Parsel No. cinsi Tüzölçfimü M2 Lira krs. Lira fcrş. 631 Fındık bahçesı ve tarla 14000 M2 2O0O0 00 1500 00 701 Fmdık bahçesı ve tarla 31940 M2 44910 00 3368 25 703 Fındık bah çesi 23380 M2 35070 00 2630 25 1 Ünye Dçesınln YUceler köyünde yukarıda parsel numaralan, yüzölçümlerl, muhammen bedel ve geçıci temınatlan gosterüen fındık bahçelerl ve tarlalan 2490 sayılı kanunun 31 ınci maddesi gereğince usulfl üe satılacaktır . 2 Satışlar 23 Şubat 967 perşembe günO 631 parsel No. saat 10 30 da, 701 parsel No saat 1100 de, 703 parsel No lu saat 1130 da Unye Malmudurlugunde teşekkül edecek Komısyonda yapılacaktır. 3 Şartname her gtln mesai saatlerinde Malmüdürluğünde gorulebüır 4 Talıplenn kanuna uygun sekllde hazırljyacaklan teklıi mektuplanm ıhale saatinden en geç bir saat evveline kadar Komisyon Ba^kanlığına vermelen üân olunur. (Basın 10898/1332) M. SADETTİN İMRE 6 Şubat 1967 Pazartesı sabahı Hakkın rahmetıne kavuşmuştur Cenazesi 7 Şubat 1967 Salı gunu oğle namazını müteakıp Bevazıt camılnden kaldırılarak Karacaahmetteki aıle kabrıne tevdı edjlecektır Mevlâ rahmet ejlesın (Çelenk gonderılmemesi rlca olunur ) Aılesi Cumhunyet 1364 KAYIP Bevzî şekılll lâstık klışe mu tıurumü kaybettlm Mezkur klişe ve eJ ımzamJa hıç bır kımse\e imzalı senedım ve borcum yok tur. Ancak madenl mühur uzenne vazettığım ımzamın muteber olduğunu ilânen bıldlnrun Mchmet (.lzmocloğlu Cumhuriyet 13&3 kavdırmanın ımkânlarını bnlmaktır. Gruplar adına Cebıi kamulaştırma, özel tesebbüs elındekı orgamze zıraat Saat 10 da birleşunin açtlmaişletmelerınin serbest ınkisaftnı smdan sonra, C. H. P. Grupu adıönleme gibi tedbırlerle zirai ısna soz alan Zekı Islâm. Tekel tıhsalin artmavacağı ve sosyal maddelerine yapılan zammın dar dengesizlığın gıderilemiyecegi gelırli vatandaşlann geçim şartlakanaatindeyiz, nnı ağırlaştırdığını belırtmış ve: «Zamdan sonra dar gelirliler kaçak Mıllî Bırlık Grupu adına soz rutun içmeye, yuksek gelirliler ise alan Samı Küçuk, tanm alanmAmerikan sigarası içmeye başladakı gızlı işsızlenn sanayı sekmışlardır demıştır. törune aktanlmaması halinde, ışsız saytsımn büvuk ölçüde arCHP sozcüsu gümruk giriş katacağını ıfade etmıştir pılanndakı elemanlarm yetersız ol duğunu, dil bılmemelen sebebiyle Sami Kuçük, sozlenne devam turistlerle gereği şekilde ilgilenela, toprağın dağılımında büyük mediklennı ilen sürmüştür. olçude adalet<;i7İık olduSunu ıNejat Sarhcalı (CHP) yaptığı ko fade ıle. «Topragı bir filk^de nuşmada ozellıkle tütün ekicı pi büyfitmek Bumkı'n nlmidıihna, yasasına değinmış ve özet olarak gore, tek elde toplanan büyük şunlan sbylemiştir: araziler bir kısim insanlann top «AP Hukumeti. bu yıl tutiın müs raksız Iralmasına vol açmaktatahsili için olumlu bir politika tâ dır. 1950 saMmında Türkiye'de kip etmemiştir. Tütün ihracatçısı tanmla ngrasan, topraksiz aıle 200 milyon lira kazanırken >etiştisavısı 90 bın ikeji bu miktar rici ancak zahmet ve ..urgunluğu1%3 yılmda 30t bin aileve yüknun karşılığmı alabilmektedir. Tuc selmistir» demıştır car. baş fiyatın altuıdaki flyattan Sami KUçük. toprak reforrmı oıustahsilin malını kapışmıştır Ekl konusunda «Toprağın işleyene ci borclannı dahi odeyemiyecek du verümesi. toprağa bağlı aile tarumdadır. Çoğu yerde tuccar uretl nm tşletmelerinin mevdana eelcinin malını, kılosu bir liradan sa mesıni saglıvacak ve şehirlere o tm almıstır. Mııstahsilin malı lan akın biıvuk olcüde önlenecele gubre değildir» tir Toprak reformu tanm selcSarhcah yıllık kahve ıhtıyacıtoründeki eelir ve servet dafılısının beş bın ton olduğunu, bunun nı sosyal adalet Ukelerine uva^ın uçbın besyüz tonunun kaçak oolarak dıispniıvprpMir» demiştir. larak vurda «okulduğunu ıfade MURAHABACILAR ıle «kaçakçılar Tekelden dort Şahıslar adına yapılan ve ozelmisli para kazanmaktadır» delıkle, ozel tesebbüs ve devlete aıt mıştır tonraklarm topraksız çiftçlye daAP GRUPU ADINA ğıtılması, murahabacılann haksız AP Grup sozcusü Refık Ulugelir sağ'adıklan yolundaki konussoy gumruk kapılarında çalışan malan Başkan Sırn Atalay, taselemanların guler yuzlu, bılgılı hıh etmıştır ve dıl bılır kımseler olmaları Cahıt Tevfık Okyayüz (AP), köygerektıgını ıfade etmış, sıgara lulenn ıhtıyaçlannm tesırı altınve ıçkı çesıtlennın kalıte ve amda murahabacılardan yüksek fabalâjlannın dusuk kalıte olduızle para almalannın koylulerın ğundan vakınmıştır. yoksul duruma düşmeleri sonucuMıllî Bırlık Grupu sozcu«iu nu dogurduğunu belirtmiş, «KövHaydar Tunçkanat, tutunun kanlulerin bu konudaki şikâyetlerinl ser yaptığı yolundakı ıddıalann şu anda çok acı ir şekilde batırtutun ıhracımızı azaltabıleceğıbyorum» demiştir. nı, bu bakımdan Tekel BakanlıBaşkan Atalay, konuşmacıys ğının ekım sahalan konusunda mudahale ederek, «Burada boluntedbır alınmasını ıstemıştır. mayan ve haklannı savunamavaTunçkanat, tutün uretıcısinın, cak durumda olanlara karsı haktutunlerının çok düşuk fıatla sasız davranmayın» demış AP söîtın alındığını belırtmış, ozetle cusü de kendısıne «Bu sekilde şoyle devam etmıstır : konuşmaya hakkım vardır» cevabını vermıştir « Surt dıçında Türk rakısına rağbet olduğu halde nasıl ıçildiTİP'h Hikmet İşmen ise. «Geginin bılınmemesı sebebıvle ıçenrek özel teşebbus \e gerek devler soke olmaktadır. Tekel Balete ait topraklan topraksız k5ykanlı£j ıhraç edeceği rakıların luve dağıtmalıvız. Zaten Anayasa üzerıne ıçım sekıllerinı belirten da bunu öngdrmektedir.» tarifnameler kovmalıdır. Başkan Atalay, tşmen'e verdigl tstanbulda bıiyük Amerikan cevapta; «Topraklann. Anayasa askerî bırlıklerı olmamasına rağve demokratik düzen içinde dajhmen burada bulunan PX, pivatıünası söz konusu olur» demıştır. saya büvuk mıktarda eşya surBAKANIN CEVAPLARI mektedır.» Tenkıdlere cevap \eren Tanm Selâhattın Cızrelıoğlu (AP), Bakanı Bahrı Dağdaş, ozetle şun Tekel zamlarına değınerek, «Balan sojlemıştır kan, Tekel maddelerine zam ya«Dün>a nüfusunun beslenmepılmıyacağını soylemesıne raf sı \ildan >ıla güçlrsmektedir. men zam uygulanmıştır. Zam Gerı kalmış memleketler gelegörmeven diğer Tekel, maddeler«kteı dnha aç duruma dusecekrine de zam yapılacak mıdır?» iir. Yetkili nzmanlara gore 1979 demişUr. de" geri kalmış memleketlerde BAKAMN KONUŞMASI gorülmemis bir açlık belirecekTenkıdlerı cevaplamak amatır. Memleketımızde ttrun artısı cıyle soz alan Gumruk ve Tekel ile nüfus artısı arasında dengeBakanı Ibrahim Tekın, Gumruk sızlık mevcuttur. Bu bakımdan, Kanununun Karma Komısyontarımsal üretimi arttıncı âcil yonda gorüşulmekte olduğunu, tedbırler ahnmahdır. Teşkılât Kanununun yakında Tarımımızda verim çok düşükMeclise sevkedıleceğıni, boyletür. Çiftçinin topragı ile olan hkle Bakanlığı ıle ılgıll sorunhukukî iliskilerinin düzenlenme lann halledıleceğını ıfade etmışsi gereklidir. tır. Tanm reformu ile ilgili kannn Yanaki Maditinos'un uzerinde gecelı gundüzlu çahsılBakan, konuşmasına şöyle degerek uzun süren hastahğı sıramaktadır.» vam etmiştır : sında yakın ügı ve sefkatle te«Kaçakçılık sınır ve PX1erde davi gayretlerını esirgemeyen oldağn gibi biivük kısmı da evdoktorlarına ve gerekse cenaze rak uzerinde olmaktadır. Teskitorenıne katılmak. çelenk gon deımek, evimlze kadar gelmek, lât Kannnu gerçeklesince kaçakGoruümemıs ^Jtn't telgraf. teJefon ve mektupla acıçıiık tam olarak Snlenecektir. lanmızı paylaşan akraba ve Işçilerın getırdiğı özel esvalar ANKARA. (Cumhnriyet Burodostlarımıza mınnet ve sukran da kaçakçılık konusu yapılmaksu) 1966 yılı ıçm Harp MaTbteim hıslerıınızln duyurulmasını mubtadır. Bu arada, kendi mallarılullerı ve Şehıt Yetımlerıne Uaterem gazetenizden nea ederız. mıza yabancı etiket konmak suğıtılacak olan tutun beyıye ıkCEMIYETIKMM TE*BM CMÜR. Madltinon ve Leon Sann retiyle satılmaktadır. Her gun, ramıyesı miktarlan aşağıdakı aileleri L. kendi mallanmıza takılmak tizeşekilde tesbıt edümiştır: Paraların dağıtım müddeti, Cumhunyet 1341 re bavnllarla etiket getiriliyor* Hikmet 39/1361 Gumruk ve Tekel Bakanı Temahallın Tevzi Komisyonu «akın, zamlar konusundakı tenkıdrafından tâym edılecek, baçlalere karşılık da şunlan soylema tarıhınden ıtıbaren dört ay mıstır : surecektır. Dort aylık müddet içinde is«Hayatımda İlk defa (Tekel Merhum Amıral Hikmet Salahor ve Şuraî Devlet âzasmdan mertıhkaklannı almak üzere mamaddelerine zam yapılmıyacak) hum Ahmet Cemal Beyın Torunu, Saadet ve Harun Salahor'un sevhallın Tevzı Komısvonuna mudıye bevanda bnlunmakla yalan gılı kızı, Ahmet Vefık Ulus'un pek sevgılı annesı, Cem Salahor'un racaat etmıyenlerin paralan söylemek dnrumuna düştfim. kardeşi, Belkıs, Nazif Erad'ın yeğenı, Merkeze ıade edıleccktır. Zam yapılmıyacak desek daha sonra gfîlfinç durnma dfiseriz. Harp Malullenne derpcelertZam yapılacak desek stoka gidine gore ısabet eden mıktarlar: hr ve bövlelikle vergi geliri a1. Derece Subay: 22.683 00 2. vefat etmıştır Cenazesi 7/Subat/1967 Salı gunu ogle namazını müzalır, âni yaptıgımız zamla sto Derece Subay 20 414,70, 3 Dereteakıp Şışli Camıinden kaldırılarak ebeâi ıstırahatgâhına tevdı ediku önledik. lecektır ce Subay: 15 878,10, 4. Der«=ce Zamlar zararetten doSmnstur. Subay: 13 609,80, 5. Derece SuAllah Rahmet eylesın AtLESİ Zamlarda bdtçe mülâhazası varbay: 11.341,50. 6. Derece Subay: Çelenk gonderılmemesi nca olunur. dır. Tekel maddelerine zam ya9 073,20. pılmak suretiyle alman vasıtalı 1. Derece Er: 11.341,50, 2. Dere vergi âdil olamaz. Bu zamlan ce Er: 9.073.20, 3. Derece Er: COMEDİB FRANÇAİSE'nin GENEL ADMINISTBATORÜ sosval adalete uvgun olarak vap6 80450, 4. Derece Er: 4436,60 mava çalıstık. Aı jrelirti vatanMAVBİCB ESCANDE KUMPANYASI TEMSİLLERİ 5. Derece Er: 2.26830, 6. Derece daşlann ictiçi sigaraya az zam Er: 2. 268,30. SARAT Sinemasında 2728 Şubat 1 Mart yapılmıstır^ Bır şehit aılesine isabet eden YALNIZ 3 GALA TEMSILİ miktar: 1.830,78 kuruştur. Tanm Bütçesi Oynanacak eserler: LE CID öğleden sonra Tanm BakanlıMON PERE AVAÎT BAISON • DIVERTISDİSKOTEK ğı bütçesi üzenndekı muzakeSEMENT POETIQUE ET DR\MATIQUE (Baştarafı 1 inci sayfada) relere başlanmıstır. Abonmanlar 5 şubattan ıtıbaren saat 1419 ISTANBUL: 13 kahvehane, 23 CHP Grupu adma söz alan arası gişede satılspor Munfent büetler 17 langırt salonu, 1 otel lokali. Fehmi Baysoy, toprak reformu Şubatta satılacaktır. ANADOLU: 1 kahvehane, 2 dıskonusuna 1değinmış ve şunlan Özel Öğrenci matinesi 28 Şubat saat 16 30 soylemıştır kotek, 1 dans salonu, «Bu refonn kannnunun geç kal BEŞIKTAŞ: 1 langırt salonu. «LE CID» yerlerın okullarca onceden ayrılması yüzünden ekonomik Kalkın Şışlı'de ıse «Antuan», «Kulüp ülması ve toplu halde gelınmesi. mamızdaki plân hedeflerine uOrhan» ve «Kafehan» da dıkkatı Telefon: 44 16 56 lasmama sornmlulugnnu tanm çeken 14 15 yaşmdakı kız ve ercamiasının omuzlarına yükleme kek çocuklann karakolda ıfadeleFeza 814/1365 ye hiç kimsenin hakkı yoktur.» rı alınmıştır. AP GRÜPü ADINA Dıskotek ve oyun salonlan ile AP Grupu adına söz alan ö kuluplerm kontrolune, ara venl. mer Hocaoğlu, tanm alanında meden devam edılecektır. Bu arakımyevî gubrenın kullanılmaMda, kuçuk yaştakı oğrencılenn bu nın zorunlu olduğunu, bıtkı has gıbı yerlerdekı matınelere gıtmek talıklanyle gereğı şekilde muca için okuldan kaçtıklan da tespıt dele edilmemesi sebebiyle mem edıldığınden Mılli Eğıtım Mudürleketımızın her yıl mılyarlarca lüğü de okul ıdarelenntn dıkkatilira zarara uğradığını behrtmışnı çekmıştır YSE. İl Mudürlüğü içmesuyu hızmetlerinde çalıştıntir. 4500 CEMITET VE KULUP lan araçlar için 11400100 lira muhammen bedellı iç ve dış Toprağın korunması ve erozIstanbul'da Cemıyetler Kanunu yon konulanna da değınen Holâstık alınması işi 2490 sayılı kanunun 31 ıncı maddesıne hükumlerıne gore faahyette bulucaoğlu, «Topraklarımızı kanser ıstinaden kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye çikarıhnış olup gibi kemiren erezvona dur de nan 4500 cemıyet ve kulup bulungeçİCT teminatı 695000 lira olan bu işin eksiltme ıle ıhalesi maktadtr Bunlardan buyuk bir mek mecburiyetindeyiz» demışkısmı aslında kumar oynatmak, 24^2/1967 cuma günü saat 1100 de Vilâyet Daiml Encütlr. Pohs kontrolunden ve vergıden menınde yapılacaktır. Hocaoğlu, toprak reformu kokaçmak gayesıyle kurulmuştur. nusunda şunlan soylemıştır: Ahcılann belirtilen gün ve saatte teminat mektup ve«Sosyal Kulüp» adı altında teşkil «Şayet toprak reformu iıreti\a makbuzlarıyle Tîcaret Odası vesikası ve teklif mekedılen bazı cemıyetler, bu eğlenml artırtna, çıftçıvı bngiinün tupların^ havı kapalı zarfîannı ihaleden 1 saat evveline kace yerını kendı lokallen gıbı tessartlanna uygun bır seviyede dar Daiml Encümen Başkanlığına verrneleri lâzımdir. cil ettumekte, boylece hem kontyaşatmak gaye v earzusunu taroldan hem de vergi ödemekten Bu ışe ait şartname vesair evrak her gün Daim! Ensıyorsa o takdirde zirai reforkurtulmaktadırlar Bu gibi yerler mu gerektirdiği tedbırlerle bircumen kalemmde görulebüir. Postada vuku bulacak gesadece uyelere mahsus sayı'dığınlikte uygnlaraak mecbnriyetincikmeler kabul edilmez. (Basın 11084/1339) dan, tarıfelerı de Beledıye taradedir Dâvayı halletmenın çarefından ıncelenmemektedır. • faıla aüfusu dığer sektörlere i (Baştarafı 1 inci Sahifede) Hayatımda ilk defa Çetin Altan ile ilgili tezkere Meclis'e geldi A L T 1N TEŞEKKUR baiosıı 11Ş Jtosın Tütün ikramiyelerinin lutorı belli oldu VEFAT MİHRI ULUS SALAHOR SAMSUN İ Ü DAİMİ ENGÜMEN BAŞKANLIGINDAN:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog