Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

iinyanın en tipik ressamı ve en ilginç insanı olan Salvador Dali, geçenlerde bir gazeteci ile görüşmüş, gazetecinin kadınlar hakkmda sorduğu sorulara kişiliği gibi çok garip cevaplar vermiştir. # Kadınhğın varhğını ne zaman hissettiniz? 12yaşında afcrabalarımın evinin birinci katmda kapısının önfinde hizraetçiyle yarı çıplak karşılastığım zaman. Zaten kapıların hayatıma her zaman tesiri olmuştur. Karıma ilk rastlamam da öyle oldu. Bir kapıyı açtım ardında o soyunuktn. Sol dirsegimde şiddetli bir kaşıntı duydum. Benim için her şey sol dirseğimden başlar. • Âşık mısınız? Evet eşim Gala'ya âşığım. O her şeydir. Eğer Gala olmasaydı Dünya bir dehadan yoksun kalırdı! Dali olmazdı. • Sizin için mutluluk nedir? Çok basit. Motlnluk Dali olmaktır. Kadınlar düuyasında erkek ilâhlaşma kndretiııe sahiptir. Fakat daima budala bir ilâhtır. Çünktt kadın daima erke ği yer. Artistler bu kaidenin dı şındadır. Bizler kadınlardan hâ mile kalır, san'3t eserleri dünyaya getiririz. Bizler budala me lekleriz. Kadınlar melek değilevlet Tiyatrosuna lerdir. 3Fa iyice aptallardır, veya sizi aldatırlar. Fakat artistuzun bir süre önce ler, hepsi melektirler. Dante, gönderilip cevap bile aRafael, Mozart, Dali gibı~ lanuyan ve herhalde • Demek sızi evlılik melek«edebî heyet» denilen leştirdi? bir kurulun anlayışına Evet. Evliliğimden bn yagirmeyen Güngör Dilmena hiç bir kadınla maceram olmadı. Kanaatime göre bir artisnin «KÜRBAN» adlı otin başarıya ula.şması için mutyunu, nihayet Gülriz Inluğn tek kadında bulması sart Sürurî Engin Cezzar tır. Sevdiğim yaratıkları ycme Topluluğu tarafından £e ba.yilırıoı. Ağzımı küçük balıklarla doldurmayı severim. On sahneye konmakla çağları çiğnerken oynadıkiarını bis daş Türk tiyatrosuna Sürrealist ressam Dalı'nin aşk için fikirleri de il*inç: Bıiyük bir seder zevklenirim. Eğer karım örnek çapta bir eser •şk diyor, Dali, Ay'a gidecek bir füze yapmaktan daha giiçtür... ölüp de bir küçük erik haline gel Türk seyircisi tarafın se onu da yerim. Karım ne zadan tanmmak imkânını man odama girse midera çekilmeğe başlar. bulmuş oluyor. Böylece • Diğer kadınlarla hıç ilgıle«Kurban», bir köşede niyor musunuz? kalıp kurban edilmek Hayır. Daima kızlardan kaç ten kurtuluyor! tıtn. Pirzolayı, av etlerini, sam panyayı onlara tercih ederim. Türk Tiyatrosu bakımından kaBuna rağmen hep kadınlar için zancunız sadece bu kadarla kalçalışıyorum. Kuyumcuyum, mimıyor; Geçen mevsimden beri sahmarım. dekoratörüm, afis ressa ne hayatımıza olumlu bir yönde mıyım, yazarım ve erkek de olkaliteli eserler ve topluma yararsalar bütün müsterilerim a&lın h Türk oyunlan vermeğe çalışan da kadındır. tiyatro topluluklannın ileri gelen• Bu nasıl oluyor? lerinden sayılan Gülriz • Engin Beni yalnız para ilgılendiCezzar ekibi, bu niteliğine yakışrir. Dali'nin yaptığı her şey pa mıyan ve tamamen zıt bir «Ben balıdır ve her pahalı şfy kadın Bir Kadmım» oyunundan sonra, Jar içindir. Dünva servetlerinin «Kurban» gibi değerli bir oyunla onda dokuzunu kadınlar isletir. eçtığimız 1966 yılında îtalyan sinemacılığı yapım rekorunu kırdı. rayına orurmuş oluyor... tşte ba yüzden kadınlard.ın ya 1966 yıh içinde tam 240 kordelâ tamamladı. 1967 yılı ilginç sürTtYATRO Dtli Tiyatro bernavım. Karımdan sonra en çok prizler getireceğe benziyor.. şeyden önce «söz sanatı» olduğusevdiğim altındır. Altın parçala na göre, Güngör Dilmen'in «KurMastroianni «Yabancı» rıyla donatılmıs bir vüzme haban»da kuüandığı dil, bundan vuzam var. Altınlarımı seyreBir Îtalyan Çekoslovak ortak yapım serisinin başyıldızı ünlü önceki oyunlarında da tanık oldebilmek için bn bavuzda bep bir isim ta.şıyor: Sophia Loren. duğumuz gibi, tiyatro sanatı basırt üstü yüzerim. Bir baska unlü yıldız ise bir o kadar ünlü bir senaryonun başkımından büyük övgüye değer. • Kadınlar arasında mılliyet rolünde: Marcello Mastroıanni, Albert Camus'nün «Yabancı» sını Güngör Dilmen geniş seyirci kitJenne gore bir ayırım yapıyor oynuyor. lesine, halk tabakalanna sahne musunuz? Bu zorlu, agır filmin yapıcısı da yine dünya sinemasının aslarınyoluyla direkt etki yapmanın an Büyfik kabiliyetlerie temas dan Luchino Visconti. Çevirime yakında Camus'nün ü»lü romanına cak «günümüzde konuşulan dil» edenier hariç bütün kadınlar il fon olarak seçtiği Cezayir'de başlanacak. aracıyla güçlü olabileceği kuralıkelin ilkelidir. Bu temaslar özel , na uyarak, temiz, akıcı, kolaylıklikle resim alanında eserlerin ^ '"">"' • Mia Farrovv'un şansı ' la anlasüabilir bir «anlatım»a vadoğmasma sebep olmnştur. Renyor. özellikle son zamanlarda Sanaı"y'on'ünden aynı ölçüde ümit verici olmamakla beraber, yisim debasının vaşadıfı dört ülne sınema dünyasının tanınmış kişilerini bir araya getiren bir baş ke vardır. Hollânda, Italya, ts fazlasıyla görülen ,«köy dili» yapayım derken lokal deyimlere ka filim de Alfredo Bini'nin «Sernvenci» si (L'Avventuriero). Napanya, Fransa. Bir Rus veya bir zorlanma yok! Yapmacık, igreti Ingiliz tarafından boyanmış be sözcükler yok! Türkçenin, «tiyatxe tablo göxü ile bakamıvorum. ro dili» olarak en güzeü söylenlHiç bir zaman büyük bir Alman yor, konuşuluyor... Üstelik en öressamı da olmamıstır. nemlisi; «Korban»daki dil, bu oyu• Lutfen kişıhğinızden bahsenun amacına hizmet ediyor. Oyuder misınız? nun sonunda bir «müzik» dinle Bir deha ve bir evliya. Fimiş gibisiniz zikçi Planck'ın, Gandinin öliiANADOLU KADINI «Kurmünden ba yana dünya'dı kaban» oyununun amacı: daha zilan tek yaraiıeı deha beııim. Piyade, yüzyıllann kaderciligi, ilkel casso da dehadır, fakat yıkıcı bir şartlaruı bunalımı içinde ekonodeha. mik, ve hukuki diizen bakımın• Üstad zayıf taraflarınız var dan, kendi erkeği karşısında bile mı? güçsüz ve çaresiz kalan Anadolu Kendimî çok seviyorum ve kadınının bir nevi «savunması» başkalarını daha çok. Peraka kul dır. lanıyomm. Buvurun vemek zamanı. Melankolik dil balıfcı fiVe bu sonuçsuz savunma, oyunletosu yiyeceğiz, sonra knğuları da Zehra'nın, kendi üstüne «Kumı oksayacagım. ma» getiren (yani ikinci bir karı alan) kocasuıa 'Mahmut) karşı söylediği şu cümlede belirlidir: «Ne suçlanm ben, ne bağışlarım».. Anadolu kadının iç direni«.Scriivencl» de Napolyon cağının romantik aşkı şini, sessiz gücünü ve korkunç sessizliğini dile getiren bir söz polyon çağında geçen tatlı bir ask ve savaş kordelâsı bu, başrolleri bu! Rosanna Schiaffino, Rita Hayworth, Richard Johnson ve Anthony MODERN TRAJEDt Engin Quinn paylaşıyorlar. Cezzar'm sahneye koyuşu yazanVittorio Gassman, «Kaplan» (II Tigre) adlı duygulu, klâsik, sosnın amacına en uygun bir biçimyal hiriv çevirmeye hazırlanıyor. Bildiğimiz gençlik orta yaş roüde, klâsik trajedi'nin çerçevesincadelesi üzerine kurulmuş bır konu... Baş kadın rolünün Frank Siden yararlanarak, günümüzün tlnatra'nın genç kansı Mia Farrow'a verilmesi bekleniyor. yatro sanatına başanyla bagîanPascÜRİ ve Oedipus mış. Gülriz Sürurî • Engin Cezzar Bir başka büyük yapımcı. Pier Paolo Pasolini ise «Kıral Oedipns» topluluğu, sadece olumlu bir Türk un bir özel versiyonunu perdeye aktarmada. Başrollerde: Silvana oyununu seyirciye getirmekle kalMangano. Ro^anna Schiaffino, Ava Gardner ve. . Orson Welles! rnamış, biçimsel yönde de bir «a«Onuncn Kurban» ını ilgiyle seyrettiğ'miz Elio Petri ise tanınl^ KARATAY şama» sağlamış. Engin Cezzar mış Îtalyan romancısı Sciascia'dan aktardığı «Herkese kendininki» Güngör Dilmen ikilisinin çalış(A ciascnno il suo) yi yeni tamamladı. ması, bugün Tü;k Tiyatrosunun Savaş yerine aşk geleceği bakımından çok gerekli «yazar yönetici işbirliği»nin de Yakında sinema perdelerini savaşa karşı aşkın zaferi dolduracak iyi bir örneği... Şcyle ki «Kurban» galiba, îtalyan karakterine pek uygun bu zaten. Catherine Spaak'ın dram sanatınuza bağh yeni bir «Savaş değil, aşk yapıyornm» u daha birinci vizyonda iken, bu sefer mizansen getirmiş. de Duccio Tessari «Savas istemiyoruz, ask istiyornz» (Non vogliamo la guerra, vogliamo l'amore) adlı bir kordelâ ile karşımıza çıkıyor. Şimdiye kadar çam sakızı haliYarı serüven. yarı toplumsal hiciv, jarı dram bir konu bu. ne getirilmiş «Anadolu, köy ve köy ftahan sınemacılıçının 1967 sürprizi ısç «Tarın burada olmayainsanı» konulannda, uyancı ve : cağız» (Domani non saremo piu qu ). Psıkolojik d^amlardaki eşsiz değerli oyunlar dışında, tazı obaşarısı ile tanınmış yıldız İngrid Thulin'in başrolünü oynadığı bu yunlarda görüien biçimden farkkordelâ ağır, dramatik bır konuyu isliyor: Küçük kızını kavbeden lı bir atmosfer seziliyor «Kurbanıv bir genç kadın. kederinin ağırlığından sıyrılmak, hayata dönme'k da... O da şu: Herhangi gelenekiçin boş yere bir şeylere sarılmaya. kendisini korkunç yalnızhğınsel, gelişmiş ve lokal unsurlara; dan kurtaracak bir gerçek, bir yaşama sebebi bulmaya çalışmaktaaha Vefa Karatav'ın «SON daha ziyade eğitimsiz insan tipaır. TANGO» isımh romanı Ilerine dayanan oyunların sahnerak'ın tanınmış vazarlarınye konuşunu bekliyen bir tehlike Gül IŞIK dan Aziz SAMİ tarafından arap vardır: «Grotesk»e düşmek! tşte, çaya çevrilerek bastırılmış ve tiyatro koşullanru ve yazı teknibütün Arap memleketlerine dağinı bildiğini izlediğimiz Güngör ğıtılmıştır. Dümen ile özellikle trajedi . dram • çağdaş oyun sınırlann: bügisel Türk ve Arap dıl ve edebiyoldan çözümlemede başan gösyatlan üzerinde otorite olarak teren yönetici Engin Cezzar'm mikabul edilen Aziz SAMİ. «»ON TANGO» adh kıtaba ^azdığı ön zanseni «Knrban»ı Grotesk'e düşünnemiş... öyle kaba. saba unsurso'de Türk roman ve hıkâye lara hiç rastlamıyorsunuz oyunsanatı hakkında oılgi vermış ve da... Karatay'ın lıse sıralannda iken yazdığı bu kitap için: özellikle, oyunda birind perde«. Ba roman, heyecanlarla nin ikinci yansı: klâsik trajedinin Kapa'ı zarf suretile f4074> adet sunî deTİden mamul doln gerçek, millî, f.jmasî, duy «aksiyon»a en yatkın elemanlannvaliz satın alınacaktır. Tahmini tutarı (549920 lira, olup Snların ve beden lekelerinden dan ve biçiminden yararlanarak âzade tertemiz bir aşkın hikâye tamammın geçici teminatı C25 747) lira yansının geçici günümüzün ileri tiyatro dinamizsidir. teminatı (14 750) liradır. Tamamı bir istekliye ihale ediBa romanı retişmekte olan lebileceği gibi yan yarıya oîm.ık özere iki ayn istekliye de gençlifimize b> bizmet olacagi ihale edilebilir. İhalesi 17 şuhat 1967 cuma günü saat 15.00 DOUUB na inandığım için arapçaya çede yapılacaktır Teklif mektuplannm ihaleden bir saat virdim^ evvel Korn. na verilmesini, postadaki aecikmeler kabul Bn hikâyeyi okoyacak sayın edilmez Şartname, evsaf AnkaraIzmir Lv. Âmirlikleoknrlar, eminim ki bn gözel rorinde ve numunesi üe birlikte Kom da görülebilir manın kahramanı olan Nâzım'a Ractalıklan M0lPh»vnn (Basm 227310684/1334) (rtliiâı CMt Paraıakum karsı yabancılık nissetmiyecek Salvador Dali, pirzolayı Kızlara Tercih Ediyor!.. Selmi ANDAK 7 Şubat 1928 tarihli Cumhuriyet'te Anadolu kadınımn iç direnişi Kendi erkeği karşısında bile güçsuz ve çaresiz kalan garip Anadolu kadını ve korkunç sessizliği dile geJiyor. D Perdede ilginç sürprizler Itaîpan sineması aşhı seçii... mine, «ronde»u andıran sürekll dönüş «tempo»suna ulaşıyor. Hatta seyirciyi duygu ve neyecanla etkileyebilen, sıcaklıkla kavrayabilen «somut» unsurlar, gitgide «soyut»a varan bir tabloya erişiliyor ki bu kolay değildir. Bu gibi sahnelerde, seyirciye teatral bir «müzik ritmi» duyurabilmek, oyunun etkisini artınyor. «Kurbanvı seyrederken, öyle ânlanm oldu ki, sair F. Garcia Iorca'nın oyunlarında genel olarak: geleneksellik içinde gelenekçi olmayan, fanıtik hava içinde fanatizme karsı, karanlık içinde aydınhğa koşan «atmosfer» gözümün önünden Reçti... Metin Deniz'in dekorları en büyük desteği sağlamış, en uygun «atmosfer»in yaratılmasında önayak olmuş. Özellikle renk • ışık Ornek bir Türk oyunu: KURBAN Milli mücadele senelernde hizmetleri geçen Bahriye zabitlerimize dün Bahriye Kumandanhğında madalyaları dağıtılmıştır. Tdrende Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa üe Istanbul Valisi Mithat bey, Merkez Komutanı Emin paşa ve Bahriye Komutanı Mehmet Ali bey hazır bulunmuşlardır. Subayların göğüslerine madalyaları bız zat Kolordu Komutanı Şükru Naili paşa takmıştır. fstiklâl harbi ye bahriyelilerimiı Rusya'da isyan mı? Rusyanın Kınm sahillerine torpil dökülmesi hasebiyle bu kıylardaki limanlann yabancı gemilere kapatılmıs olduğu malumdur. Bundan başka sızan ha berlere göre Rusyanın güneyinde ihtilâl çıkmıçtır. Londradan gelen bir telgrafta da şöyle denilmektedir: Zahire için konan fiyatlardan memnun olmayan köylülerin umumi bir isyanda buiunmaları üzerine Sovyet hü kumeti de Kınm limanlarını ve bilhassa Azak denizini Karadenize bağlayan Teodosya sahillerini yabancı gemilere kapatmağa ve mayn dökmeğe meobur olmuştur. Ingiliz gazetelerinden bazıları Teodosya limanlarının kapatıl ması hakkındaki haberi luğunu yazdıktan sonra nın Troçki lehme bir olduğunu ve bunu k < her ne pahasına olursa tık tahammül edemedil tisadi baskıdan kurtuln rar verdiklerini bildirn Ve yine Ingiliz gazete birinde şöyle denilm «Bu isyan hareketi, E Çarhk devrinın en fena lannı bile arattıracak c olan istibdattan kurtuln yapılacak umumi bir başlangıcı addolunabilir Renkli Ay'lar Alınan bir habere gör aleyhtarı bir birlik ku adına da (San ay) dı Hem nalına, hem mıhın nunda Abidin Daver be zılay'dan başka bir vardı. Şimdi tütüne kar ay geliyor, arkasından aleyhtarı bir cemiyet kı dına siyah ay ve kokain tan cemiyete de beyaz . mara karşı altın ay filâ böyle birlikler çogaldıl renkli avların başına yin< Dr. F. K. G. yı çelmiş göreceğiz demektir.» ş < yazmaktadır. ayarlaması çok hesaplı ve estetüc plânda uygulannıış. ZEHRA VE DİĞERLERÎ Gülriz Sürurl «Zehra» rolünü onun çilesi, gerilimi, direnişi ile değişik iç duygulannı açıkça ve çığırtkanlıkla ortaya salmıyan «sessiz ve derin» Anadolu kadını kişiliği içinde gerçek ve unutulmaz bir başanyla yaşatıyor. Özellikle Gülriz Sürurî'nin diksiyonu, sesi, oyunun diline güç katıyor. Engin Cezzar «Mahmut» rolünde gereken tipi, ölçülü çizgilerle belirtiyor. Aliye Rona DUligil «Halimeode basanlı üçlüyü tamamlıyor. «Mirza» rolünde Güner Namll, «MuraUta Dilek Apak, «Muhtar»da Zeki Dinçsoy destekleyici oluyorlar. «Kadınlar» ve «Köylüler» koroları ve dansları renk katıyor'ar TESHJN, HAVAUNOIRMA ve KURUTI TESİSATI YAPTIRILAGAKTIR «SUmerbank Genel Mürfiirlüğündeıt» 1 Sümerbank tsparta Halı Yıkama Teslsleri tesbin, hav; landırma ve kurutma tesisatı (birim fiyatlar, müteahh tarafından teklif edilmek esası üzerlnden) eksiltmey Cikarılmıştır 2 Eksiltmeve ıştirak edecek müteahhitlerin bir mukavele de ftenzilâttan sonra) kat'1 hesap bedeli 250.000. Tl o'an bir (hava üe ısıtma) tesisatı işini mtiteahhit olara bizzat yaptığına ve kat1 kabulünü yaptırdığına dair v < sika ibraz etmesi sarttır. 3 Eksiltmenin muvakkat temlnat mfktarı 25.000. TL. da 4 Taahhüdiln teslim müddetl 145 takvim gtinüdür. 5 Eksiltme evrakı. 25. TL. karşılığında Sümerbank An kara Subesinden veva (Karaköydeki) Istanbul Şubesinden femin ohınabilir. B Teklif zarflannın, en geç 6 Mart 1967 pazartesl günö s» at 15 e kadar Sümerbank Genel MUdürluğü Muhaberat Servisine gelmiş olması lâzımdır. 7 Genel Müdürlüğümüz ihaieyi yapıp yapmamakta veya istedigine yapmakta serbesttir. (Basın 11056 A. 807/1331) 6 Paşabahçe Tekel İspirto ve îçki Fabrikası Müdürlüğünden: 1 Aşağıda eb'ad, miktar ve muhammen bedeli yazih ketenli lâ^tik bortum pazarlık suretiyle satin almacaktır. 2 Bu işe ait şartname Fabrikamızda mesaî saatleri içinde göriılebilir. 3 Pazarlık komisyon marifetiyle fabrikada 17 şubat 1967 tarihine tesadüf eden cuma günü saat (14) de yapılacaktır. ^ 4 Muvakkat teminatj 3485. liradır. Cinsi Eb'adı Muhammen bede Miktarı Lira Kr. Ketenli lâstik hortum (2") (1 1/4") 100 metre 200 > 300 » 8500. 7500. 3750. 19750. d") Zehra'da, Onun çilesi gerilimi direnişi ile değişik duygularını başarıyla yaşatan Gülriz Süruri... (Basın 11070/1336) Nerede«Nezaman • Ne var SINEMALAR BEıOfiLO AS: (47 63 15 .Aşksız YaATLAS: (44 08 35) cHedefi Arıyonımı (R.S.DÜNYA: (49 93 61) «Nejell Günler» (5Jıafta) EMEK: (44 84 39) «Bekleyiş» (İsveç filmi) (2.hafta) r i T A S : (49 01 66) .Texas Kurtları» İNCİ: (49 45 95) «Düğün Gecesi» (T.F.) (Z.Müren) KERVAN: (48 04 23) «Düğun Gecesi» (T.F.) LALE: (44 35 95) «Düğün Gecesi. (T.Şoray) KONAK: (48 26 06) «Kim Korkar Hain Kurttan» LEVENT: (63 55 39) tGünesin Kralları» LÜKS: (44 03 80) «Konforlu Neclâ» (Selda Alkor) RÜYA: (44 90 Q^) «Ölmeyen Aşk» (T.F. (K.Tibet) SARAY: (44 16 56) cYıtaayan AJan» (Renkli. İng.) SİTE: (47 77 62) «Kardeş Kanı» StNEMA TEK: (49 87 43) «Marie Chantan Dr. Khaya Karsı Fransa) SAN: (48 67 92) «Ölmeven Ask» 11 DSün.Gecesi. 2 Kar> talların Öcü». «Ask Kurbanları. (I.Thulin. Max Shell). YENİ AR: (49 64 72) «Çaylak Hafiye Bir Milyon Dolar Peslnde (R.O.S.) 1TEN1 MELCK 144 U 19) «Aşksız Yaşanmaz» Karatay'ın romanı "SON TflNGO,, flrapçaya çevrildi B ! levazım Âmîrliği (2) No> lu SatiRalma Komisyon Başkat&ğıadaıt: Sirkeci ( tZZAR topluluğu (Elhar Han» (Ö. ŞerifJ.Mason) Çocuk remslllen (K.'yupt Hl if '6ı ra Tiyatrosunda (44 22 36) (Voksullaı earki) 1) Ölmeyen Ask (T.F.) «Kurban» Pazar Pazaı Çarsambs «aat 14.30. 2) Muradın Türküsü» tesı. Persembe Cuma Cı pazaı saat İl < e J RENK: (21 15 25) «Kim martest. 18.15 te Paza İSTANBUL TİYATROSU: Korkar Hain Kurttan. PtV <\ rR(i (44 O JOı Knantaru Bendetesı 21.30 Cuma 15.(10' SIK: (22 35 42) «Konforlu (44 21 57) «İçimlzden Biduı (HPT gıın ül.ls Çaı «Palto.: Salı 1815'te Neclâ» (Y.Se2ginS. Alkor) ri» Pazartesi. Çarşamba, şamba Cumartesi • PazaJ MÜCAP OKLUOĞLU TİKA1 T1N v/.TtPh (71rti18) Cuma, Pazar, saat 21.00 de 15 te matine Pazartes) temROSU .KaKtut C'ceğ Neşeli Gunler (Julie AnSEHIR OPERAS1 (44 (S S8) sf vnkruı (49 t» Xi) «KUçtl» Sahne drews) (Muzikal) (Teoebası Tivstroguı Pazartesi oarK o e ı ıjec BAKIRKÖ? TtYATROSU: ifENl 'BaKırKov (716S2R) «Rigoletto» Salı, Perşem21 19 te Carşamoa Cum; (7 59 49) Orhan Erçin, 1) Senl Seviyorum ( T J . be. Cumartesi 21 de, Salı tesı, Pazaı n 4« matine •Çapfeınlat Kralı. pazar2) İki Yabancı ( T J . ) 18'de tesl Salı barıc, beı gün JTLVİ ÜRAZ TİYATBOSU: TESİ <SEH > (22 M 02) fENJ KOMEDJ rtVATRa 21 00 de. Pazaı matine «Yılmayan AJan» • 44 14 02' Mırmı !<>KrT,« SUNDA (44 04 09) (Nuhun 16.00 da st. Her gün: 18.00 Pazaı K A I) I K ö ı Gemisl). Her gün 21.00 de KENT OYUNCULARI: tesl: 21.30 ve Pazar: 15.0 ATLANTİK: (55 43 70) «DüPazar 15.30 da matine. <44 St SS' .F/UJtK >C1Z. te. ğün Gecesi. ( T J . ) HENSIL GRETDL Çarsambs oarlç net gün RLLVAR TİYATROSU: ÇELIKTAŞ: (Maltepe) (53 (Çocuk Oyunu) 18'de Pszartesi l> n 21 15>de f (21 ?* <t) \zu tlasmacı 35 07) «Sürkül Denizler Çarşamba 1430 Pazar K^RACA TİYATRODA: Kenan BMk» Parartes' Hs Fatihi» saat 11 de (44 S4 031 .Uemlreı e Soyleriç. fıer gün 21 İS t < FEZA: 136 35 84) «Yedi Da FATIH TİYATROSU (22 01 71) ttmı Pazartesi nanc neı akÇarşamba Cumartesi Ps ğın Aslanı» «Plnofcyo» çocuK temsiltam İ U O ds Talebeye Cuzat 16.15'te «Minik Etei KADIKÖY: (36 49 24) «Çılleri Çarşamba 14J0. Pazar martesı Pazaı nartc beı ak. Uler» ğın Adam» (Sean Connery) 11.00 de sam naffca eums aksamları ARENA TİYATROSU: LALE: (Üskiidar) (36 51 86) «Çatallı KBy» tenziıstiı (49 *4 19 ı «Anastasv8ı «Ölmeyen Aşk» Her gün 21. Pazar 15.30 DORMEN TtYATROSU: Pazartesl aarte Oeı gu OPERA: (36 08 21) «Düğun da, Pazartesi günieri o(44 97 361 «Veı Demtr, 21 15 te Çarşamba C > u Gecesi (T.F.) yun yoktur Gok B a k ı n Salı. Perşemmartesl Pazaı I8"de ÖZEN: (36 99 94) «Düğün be, Cuma, Cumartest. Pazaı ZEYTTNBURNU rtYATROAZAK (GönOI ÜlkO Gazan Gecesi» (T.F.) 21.15 ce Cuma 'CumarteSU: «Umut Çeşmesf» fer örran) (22 62 46) REKS: (36 01 12) «Beni si Pazaı İS te «Âsşk» Çarşamba taai HJO; Rahatsız Etmeı «Ask Memuru» PazarÇanamua 1» « 21 15 te. Cumartes) taai 21 Pazaı EFES : «Jamaika Casusları» tesl narlc ne» gün 21 J! Persembe 1» te saat U de SINEMA 63 (55 10 S4) de Çar^amba CumarteOEN AR TİYATROSU: CSKÜDAB TİYATROSD: tesl Pazaı 1615 de «Sü «Fransada Ask» (J.Seberg) (4!) 31 09ı VULCU tiel (36 55 11) «Isgüzar» luman Bacanafc» Salı Suarede: «Aşk Kurbanlaeüo Jl30 Çarsamba 18 de remsl' »ünien Heı Çarşamba Perşembe n. (İ.Thulin. MaxShell) Cumartesi ^arar l î te eün «ast 11 Para» «sat AKS^RA* HALK TtYATSUNAR: (36 03 69) «Cengiz GÜLRİZ SURURİ • ENGİN 15.30 da matlne ROSU: 4 TIYATROLAR I S I AI BD L M ALEMDAR: (22 36 83) ıtki Yabancı» (CArkın) BULVAR: (21 35 78) «Düğun Gecesi. ( GÜNEŞ: (21 61 40) 1) Casuslar Çarpışıyor; 2) Gangsterler Şebri tPEK: (22 25 13 ı «Ne$eli Günler» J. Andrew» KtJLÜP: (22 72 77) «Düğün Gecesi» (T.F.) MAHMARA: f29 s« «fli *w Devlet Ueroıryouarı Haydarpaşa (36 04 15) SırkecJ (27 00 50) DenlzyoUarı) (49 İS 96) (Tatii gunJeıl (44 02 U7t Şetüı HaUan: (44 42 83). Türk Hava Yotlan BUet Satışı: (44 47 00) (Dam«ma: (44 02 96) (Hava alan. (73 83 73 • 73 84 40). Ülkyardım Hastananesl: (49 30 00) Lüzuıtılu Teleffonlar EYÜP: Güven, Büyük, Yeni, S i lâhtar FATİH: Bingül, Özen, Şehreminl Merkez, Namıkkemal, Kocamustaiapaşa. Çakmak GALATA: Sema GAZİOSMANPA5A: $Ua. Slfa (Küçükköy) KADIKÖY: Ulutas, Par», Rıhtım, Caddebostan, Altın KASIMPASA: Halk, Hasköy SARIYER: AlâetUn, Emlrgftn 5I5Lİ: Sevlm, Hüton, ülukan, Gulgün. Meral ÜSKÜDAR: Tunu*ha»ı f>ml» B.» T, Ziya Kırbakan NÖBETÇİ ECZANELER BAKIRKÖY: Bakırköy. Aytaç, Küçükçekmece BE5İKTAŞ: Tanpin, Gül. Parlak, I*vent (Yeni) BEYOĞLU: Çiğdem. S«a, KuÜay (44 16 56) «Sam RÜ2 gârları. beı gün 21.15te Çarşamba Cumartesi. Pazar 16.19 maUne AKSARA* KÜCÜR OPERA: (21 57 221 .Horoı Nur) Derleı Benlm Adıma. Vahl 0 2 ropluluğu (Suarr 21 19) Cumartecl Pszaı Caramb» çtlnleri matlnı 15.00 Netat Uvguı n Arkadasian «Pasav» Sörlerlro> her eün 18.00 Pszartrs) Sl İS O R " O f t L O TtYATROSO: (49 49 SS) «Noktacık» Salı. Persembe Cum* 15.00'te r£vtlJlk Dolabı» Pazarted lerdir.^> dpmittir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog