Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHÜRtTET 7 Şubat 1967 SAHİFE BEŞ KOGASINI TERKEDİP BİR ŞOFÖRE KAÇMIŞTL.. «Personel Rejimi» Bir polisle yaşayan Fatma'yı, ilk sevgilisi şof ör Envcr vurdu olis memurn, Kocamustafapaşa Küçükefendl sokak 15 sayılı evden içeri girdiği zaman kafasına kurşun sıkümış ve yerde kandan tanınmıyacak hale gelmiş olan genç kadınla karşılaşmıştır. Polis Süleyman Gürkaynak, öldürülen Fatms Güzelaydınla bir süredenberi arkadaşlık yaptığı için önce şaşkınhk içinde kalmıştır. Polis hemen mahallî karakola giderek meslekdaşlanna verdiği adreste bir cinayet işlendiğini anlatmıştır. , OLAT P Semineri Yalova'da başladı «Mebmet Odabaş» Prodüktivite Kurumunun Yalova Termal Otelinde düzenlediği «Personel Rejimi» semineri dün çalışmalanna başlamıştır. Devlet Bakanı Ali Fuad Alişan, Başbakanlık Personel Dairesi Başkanı Nıyazi Akı ve İktisadî Devlet Teşekküllerine mensup 90'dan fazla ilgilinin hazır bulunduğu açılış töreninde Ali Fuad Alişan bir konuşma yapmıştır. Seminerın ilk konferansını Başbakanlık Personel Dairesi Başkanı Niyazi Akı «Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin kuroluşu, görevleri ve İktisadî Devlet Teşekkülleri Personel Rejmi ile olan münasebetleri ve rolü» konusunda vermiştır. Seminere katılanlar tarafından sorulan soruları da cevaplandıran Niyazi Akı'dan sonra günün ikinci konferansını Amerikalı uzman Wenbiel Low «İktisadî Devlet Teşekküllerinde Personel Rejimi Kanunu, tüzüklerle kontrol ve iktisadî faaliyetler» konusunda vermiştir. «Personel Rejimi» semineri 10 Şubata kadar devam edecektir. Anayasa değişmeli mi ? I. Oktemln teklifi tartışılıyor Olay önceki gece saat 23 de cereyan etmiştir. Samsundan bir yıl önce kocasından kaçan ve şoför Enver Türmen ile yaşamaya başlıyan Fatma, ihbar üzerine zina suçundan yakalanmıştır. Kadının kocası bunun üzerine boşanma dâvası açmıştır. Şoför sev gilisini dâvadan sonra terkeden Fatma, iddiaya göre polis Süleymanla arkadaşlık kurmuştur. Fakat Enver devamlı olarak kadını tehdit etmiş, kendisine dönmesi için zorlamıştır. Olay gecesi de kadının evine gittiğı Cinayet Tahkikat Bürosu tarafından açıklanan Enver, teklıflerinin Fatma tarafından reddedümesi üzerine cinayeti işlemiştir. Yine söylendiğine göre kafasına kurşun sıkılarak öldürülen Fatmanm hâmile olduğu anlaşılmıştır. ARANTYOR Fatmanm kaatili olduğu ileri sürülen ve olaydan sonra ortadan kaybolan Enver, detektiflcr tarafından aranmaktadır. Sanığın İstanbul dışına çıkmaması için yollar kesilmiştir. Genç kadının cesedi Morga kaldırılmıştır. Otopsi sonucu beyine saplanıp kalan kurşun çıkarüacak ve silâhın cinsi ile çapı tesbit edilecektir. İMRAN ÖKTEM ADLÎ T1LI AÇARKEH ÖLDÜRÜLEN FATMA II «Tepelere çıkmadım» Darendeden kaçarak Istanbula gelen ve Tophanede diienmeye baş lıyan Ali Dalyanı polis yakalamıştır. Tophaneden başka bir yer bilmiyen Ali, «Para kazanıp köyüme öonecek ve evlenecektim. Fazla kazanabilseydim daha başka lşler de yapacaktım» demistir. Tophanenin zengin muhit olma thğını sonradan öğrenen dilenci çocuk, «Bana tepelere doğru çıkmamı söylemişlerdi. Korktum kay bolurutn diye onun için hep aşağıda kaldım» şeklinde konuşmuştur. Gunde 15 30 lıra kazanan Ali, polis beraberinde memleketine gönderilecektir. eytınburnunda oturan S K. admdaki kadın önceki gece Eyup Ortakçılar Mahallesinde sevgilisi ile yakalanmıştır. Evli olan erkekle kadın yakalandıkları zaman polise, «Biz bnrada kardeş kardese oturuyoruz, bizden ne istiyorsunuz?» diyerek karşı koymak istemışlerdır. Fakat suçüstünü yaptırtan S.K.'nin koca^ı içeri ginnce, S.K. «Eyvah kocam» diye bayılmıştır. Kardeş kardeş oturuyoruz Size ne oluyor?" Z Senatonun Y. Hakimler Kuruluna üye seçmemesi yüzünden, çıkan kararlar tehlikeye girdi; çare: Anayasa tadili Türk Hukuk Kurumunun düzenlediği açık oturumda, i'üksek Hakimler Kuruluna Senato tarafından iki üyenin iki yıldan beri seçilmemesi sebebiyle «Kararlann muallel olnp olamıyacağı» tartışması sırasında; Anayasanın «Yüksek Hâkimier Knrulunun kurulusu ile ilsili 143 ve 144. maddelerinin değiştirilmesini» öne süren Vargıtay Baskanı Imran Öktem'in bu çörüşüne karşı Anayasa uzmanları da görüşlerini bildirmislerdir. Prof. Bulent Nun Esen, Prof Vasfi Raşit Sevjg ve Prof. Bahri Savcı, bu «değişikliğin gerekli olup olmadığı» yolundaki sorularımıza şu cevapları vermişlerdir : dut olur» kaidesi yalnız senede ira za etmi§ olanlara maksur bir kaide değildir. Opinion ve basın dâvalarında olsun adalete siyaset karışır, zulüm hâkim olur gerekçesiyle jüriyi kabul etmeyen memleketimizde parti istibdatlannı yaşatacak Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçmekten çok yapılacak daha başka ışler vardır.» PROF. BAHRİ SAVCI «Anayasamızı, elbette geliştirmek gerekecekür. Hiç bir hukuksal ve siyasal eser donmuş bir ebediyyet vesikası değildir. Yalnız Anayasamızı hangi noktalarda, ne zaman, nasıl öne alacağunız meselesi önemlidir. Durumu tâyin için, önce Anayasanın nasıl ve kimlerin hangi yönlere itişleri ile olmuştur. Bunu iyice tahlil etmek gerekir. Türkiyeye bir yeni Anayasa aramrken: Tarihin tecrübeleri, Türk toplumunun halkçı devlet iştiyakları. demokrasinin bir kere daha ra yından saptınlmamasını sağlama dilekleri ve zorunu gözönünde tutulmuştu. Fakat tanhin tecrübeleri, bilimsel açıdan Türk tarihinin çizgisinin tam bir mütalâası olarak değerlendirilemedi. Tarihin tecrübeleri yerine kişisel hayatlanmızın denemelerinden çıkan unsurlan kullandık. Türk toplumunun halk çı devlet iştiyaklan oldukça iyi tes bit edilebilmiştir. Fakat politik kuvvetlerle halk arasmdaki ilişkilerde politikayı halkçı kılacak yolda bir yaklaşma gerçekleştirılmedi. binaenaleyh politik kuvvetlerle halk arasında tam bir «ayniyyet» gerçekleştirilmedi. Demokrasi saptırmama müesseseleri düzenlenirken de Anayasa yapılması sw . rasında duruma etkili olan politik kuvvetler devletin siyasi mahiyetini gölgeleyecek bir hukuksal düzen lemenin ağır basmasından korkrular. Ağırlığm politik kuv\etlerde kalmasmı sağlayacak bir düzeni ge tirmeye uğraştılar. Bu yüzdendir ki, Yüksek Hâkım.cr Kurutura politik kuvvetlsrin topıandıSı, meclislerin de katkı aetırınesi yolunda gidıldiAma bu yüzden Anavasamız Sayın Yargıtay Başkaııının sös terdigi çıkmazlara gırmis olJu. Şimdilik bn çıkmaılarrian lcar tulmanın yolu voktur. Bır Anayasacıhk harek'ti ile bn 7iUrmz lardan kurtnlmak, «ırndılik düşttnfilemez. Böyle bır tpsrdhiis mevcut ortamda Türk toplumu nun halkçı devlet iştivakımn bir ifadesi olan w avnı Z'imaııda gelecek kuşakların KPn<1:lerini hürrivet ıçiırie »ramalarını, bulmalarını v r ' a n ı ı k tek araç olmakta bnlnnan bır Aıayasanın başına vent sıkıntılar getirir. Bütün aydınlann tsas görtvleri. şimdilik, n 'ürk Talsının uyanmasına varayacak bır cuturo göstermeleridir. tşte. Sayın Yargıtay Başkanıyla, Yüksek Hâkimler Kurulu Sdvın BaşKanı bu çizgı üzerînde oır gorevdedirler. Anayasal.ıvımızı ae'ıştir mek daha sonraki biı iştır • DJ.S.K. NUN HAZIRLIKLARI İLERLİYOR ZÎNA YAPMAKTAN SAMK KADIN ürklş'ın karşısmdaki ikinci bir konfederasyon, Devrimci İşçi .Sendikalan Konfederasyonu (DİSK) kurmaya karar veren Madenlş, Kimyalş ve Basıntş, hazırlıklannı tamamlamak üzeredir. Kemal Türkler'in Genel Başkan olacağı Konfederasyon için, müte?.ebbis sendikalar. 12 Şubat Pa zar günü olağanüstü kongre va pacaktır. Kongrede. Türklş'den ayrılma ve yeni konfederasyonu kurma karan alınacaktır. 7 Şubat Şevval 27 V ı 1H I! v> X 7 04 12 28J15 14 17.33 19 06 5 25 1 32 6 56j 9.43 12.00 1 33 11 54 ı\ 1 22 yaşındaki evli kadın 33 yaşındaki yine evli olan Mabmut ile zina yaptıklan iddiasiyle nezaret altına alınmıslardır. Bir arkadaşlarının evinde buluşan kadınla sevgilisi, polise: «Bız ikimiz de bosanacak ve birbirimızle evleneceğız. demişlerdir. İki sanık da dün öğleden sonra Adliyeye verilmişlerdir. T Prof. Bülent Nuri Esen «l'argıtay l. Baskanı Sayın öktem'in söylediklerinde gerçek payı çoktur. Maaleset bu sistemin işleyisinde aksama olmnstnr. Aksama, sistem değistirmekle giderilir, bu da Anayasa hükümlerinin degiştirilmesini gerektirir. Ancak, Anayasa delismesı yoluna çidilmesinde hemen harekete çeçilmesi taraflısı değilim. Bnnun yapılma zamanı, memleketimizdeki sorumsuz ve perde arkasındaki siyasi knvvetlerin açıkca belirmesinden sonra düşünülmelidir.» Prof. SEVİG Y. Hâkimler Kurulu, kifayetsiz bir kanunun yaralarını taşıyor. ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIIIMIIIIIIII^ Biraz ciddi olalım İş adamları, İş Kanunu'na eğildi Rengorenk Trofik arabolarını secemiyoruz! tstanbui trafiğjnin n^kadar sıkışık, oldjj^u ve .ggfijs lüğüne sabjp olan; Itfajye, polis, caşkurtartn, ve bemeri vaaştaların olay yerihe zamanında yetişmek için neler çektîklerl artık herkesçe bilinen bir hakikattir. Biz İstanbul balkı ve şehrimiz sürüciileri, siren sesine ve kırmızi ikaz lâmbasına iyice alışmıştık. Bunlarla karşılaştığımızda arabalarımızı ne pahasına olursa olsun kaçınr ve vaıifelilere yol verirdik. Fakat şimdi cankiırtaran arabalarmda san, mavi, kırmızı, turuncu gibi ikaz lâmbalanna ve çeşit çeşit klâksonlara rastlıyoruz, bugün şehrimizde bir çok arabada havalı kornalar ve dalgalı, nıelodili klâksonlar vardır. Bunlann hepsi birbirine karışmakta ve sırasmda hayatî önemi olan bir taşıt nznn zaman sıkışık kalmaktadır. Hele bugün tstanbul polis teşkilâtı yeni aldığı vasıtalarla gülünç duruma düşmüştür. Bir çoğunun üzerînde mavi (Al< man), biiyük bir kısmında ise kırmızı (Amerikan) şuıyali var 4ır. Herhangi bir olay dolayısiyle yanyana gelen motosikletlerin ve otomobillerin ne renkleri, ne ışıkları, ne de düdükleri birbirini tutmamaktadır. Bir polis ekipinden çok rengârenk gelin alayını andırmaktadırlar. Burada ilgililerden soruyoruz... Kabul ettiğimiz ikaz sinyali ne renktir? Mavi mi?, Kırmızı mı?, San mı? Yoksa turuncu mudur? L'fak bir masraf ile bunlann hepsinin camlan tek renk olarak değiştirilemez mi? Hepsine aynı cins düdük t » kılamaz mı? Böylesi daha ciddî olmaz mı? Fethi Tartar Moda B ZİNA YAPMAKTAN SANIK ERKEK 1 1 Emeklilik işlemi | = nicın uzuyorf Savcı, esrar içen Noıveç'ü kızm hapsînİ İStedİ Esrar içmek ve uzerinde bulundurmaktan sanık olarak 7 aydan beri yargılanan ve bu arada yurt dışına çıkması yasaklanan İda Wiborg adlı Norveçli turist kızm, dün, 3 yıldan 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi Istenmıştir. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ya pılan duruşmada mütalâasını bildiren Savcı, Ida'nın içmek üzere yanında esrar bulundurduğunu belirterek, Türk Ceza Kanununun 402/2 maddesine gore cezalandmlmasını talep etmiştir. Savcımn bu isteğini tercüman aracılığı ile oğrenen İda, sararmış bır yuzle duruşmayı terketmış ve uzun sure heyecan dan konuşamamıştır. Duruşma, savunmasının yapılması için 12 gün sonraya bırakılmıştır. ugun Mıllet Meclisi gündemine alınacak olan İş Kanunu Tasarısının değişmesi için, Izmir ve Bursadan sonra şehrimizden de i^adamlarından müteşekkil bir heyet Ankaraya gidecektir. Bu arada, 1967 yılı ithalât rejimi ve listesinin değiştirijm.esijçirr Ticaret Odası ^leclis Başkanı Enver Sırn Batur*u<» baskanhğındaki bir heyet de Ankaraya gitmiş ve bugün Başbakanla göruşecektir. îthalât ve ihracatçılar, ithal rejimi ve listelerinin memleket gerçeklerine uymadığını ve tüccan zor durumda bırakacağını ileri sürmektedir. Prof. Vasfi Raşit Sevig «Yüksek Hâkımler Kurulu, yüzyılımızın parlâmentoları gibi her tarafa yayılmıj, her millet tarafin(îan benimsenmiş bir kuruldur. Hakimler Kurulu, geçirmekte olduğu buhranla sabittir ki, Kurucular Meclisinden ve o Meclisin eseri Anayasadan kuvvetini alamıyacak kadar kifayetsiz bir kanunun yaralarını taşıyor. Sayın Yargıtay Başkanı, Anayasanın 144. maddesinin parlâmento tarafmdan seçilecek ve hâlâ tam seçilmeyen 6 üye üzerinde durularak maddenin adalete siyaseti soktuğu gerekçesiyle degiştirilmesini tavsiye ediyor. Madde ne diyor? «MHlel Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi yüksek mahkemelerde hâkimlik etmiş veya bunlara üye olmak sartlannı ka zanmış kimseler arasından gizli oy la ve üye tam sayılannın salt çoğunluğu ile üçer üye seçerler.» Sayın Yargıtay Başkanından evvel bana, TSMM.. Yüksek Hâkım ler Kurulu üyelerini seçtikten sonra, bir Adalet Partili milletvekili (Adliyeye siyaset sokuldu) diye dert yanmıştı. Kanunlar metinleri ile düzeni sağlayamazlar. tatbik tarzı ile düzen sağlanır. Öyle sanıyorum ki, gerekçesinde birşey açıklanmış olmamakla bera ber T.B.M.M. tarafmdan 6 üyenin Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilmesi, millet nâmına hüküm veren mahkemeleri kendi nâmına bir dü Hem issiz, hem Daha ne kadar ölüme mahkum!. bekleyeceuim? E Uzun yıllardır her iktidar, DevE let Personel Kanununu tatbik ede E memiştır Son Adalet Partisinin ka E hir ekseriyetle iktidara gelmesile E ve programma da dahil edilen, sa E yın Başvekilin; Devlet Bakanmın E da katî vaadleri olmasına rağmen E bahis konusu kanun tahakkuk ede E rek yürürlüğe girmemesi mağdur E memurları bugünkü ağır hayat E şartları içînde telâfisi mümkün ola E mıyacak şekilde sefalete sevk et= miş olduğuna şüpe olmadığı takdir buyurulur. E Bilhassa devlet mesuliyetinin E yüzde yetmiş beş mesuliyetini taE şıyan ve sicille mukayyit D. cedve E lindeki mernurlarm hastalık süresi E 60 günü doldurduğu an bulunduE ğu idarece işine son verilir ve has tahğınm devamı müddetince hiç E bir tedavi ücreti verilmediği gibi E üâç parası da verilmez. Bu memur E bir taraftan işsiz, bir taraftan da S ölüme mahkum hastadır. (kesir E ailesile düçar olduğu ıstırabı takdi E rinize bırakıyorum. Memur olduğu E için bir işçi kadar kıymeti yoktur. E Şu durum muvacehesinde taham E mül edilmesine imkân olmayan bu E haksızlığm izalesi için acaba ne za E man personel kanununun tatbik eE dilecektir. M. Feyzi Eryalçın E Kuzguncuk lsteğimle 24 eylul 19€6 tarihinde E ordu ile ilişiğün kesilerek emekliye E ayrıldım. E Yüzbinlerce emekli, memur ve = ordu mensubunun işlemleriyle meş gul Emekli Sandığı 13.10J966 ta E rih 20099 sayılı Müdürler Kurulu = kararile emekli maaş ve ikrami Ş yemi karara bağlıyarak tebligatmı; E 10 gün sonra da Kepsut Ziraat Ban = kası kanalı ile tediyesini yaptı. = Buna mukabil Ordu Yardımlas E ma Kurumu bir dilekçeden sonra E 27 ekim 1966 tarihli te! ile ikinci mü = racaatıma 4 kasım 1966 tarib ve E 1650166 sayılı cevabında en kısa zamanda emeklilik yardımımzm E gonderileceeini tebliğ ettiği halde = 19 kasım 1966 tarıhine kadr O.Y.K. ş nun«En kısa zaman» deyimi anla E şılamadığından 19 kasım 1966 ta ^ rihli 3 üncü tel müracaatımla O. ~ Y. K. den *en kısa zaman» tâbiri E nin sanij'e, dakıka, saat, gün, haf E Türk Anneler Derneği, koruma Canımdan çok sevdiğim öğ ta, ay. yıl veya asır olarak rakam ^ yurtlarına gidecek 7 11 yaş arala değerlendirmesini rıca ettim. Fa Zi retmenlik uğrasısısma kavuşa kat hâlâ ne tek kelime cevap, ne de E smdaki çocuklaruı barınması için, bilme ümidi ile Trabzon Fatih emeklilik vardımmı alabildim. E «İstasyon Evi» açmıştır. Korunmaya muhtaç çocukların, Eğıtim Enstitüsü fen îölümünü Emekli Ulş. Kd. Baş Çvş. K. = 1965/66 güz döneminde bitırdim. 1944331 Hayri Deliorman E ilgili müesseselere yerleştirilinceye kadar misafir kalacaklan İsŞimdiyedek hiç bir yer» atantasyon Evinde 10 12 çocuk barımadım. nabılecek, bu arada üniversitenm Ortaokullarımızm fen derslerl Dilekçe yazmaktan = pedagoji tölümünden gelecek öğöğretmenlerine ihtiyacı olduğu retim uyeleri, bunların eğitimiyhalde bugünedek bekletıldim. usandım!.. E le uğraşacaklardır. Bu arada benimle birlikte avnı Turk Anneler Derneğine 110 bin 1964 yılında Alpaslan llköğret = okulu bitiren arkadaşlarımın ço men Okulundan mezun oldum. Ş liraya mal olan «İstasyon Evinin» ğu görevlerine başladılar. Bazı Aynı yılın Ekim ayında tâyinim = yönetımi. Vilâyet'in Koruma Birarkadaşlanm ise atandıkları o Çorum'un Kargı kazasının bir liğine de\Tedümiştir. kulları beğenmeyerek (bu okul köyüne çıktı. Bu gune dek yol E larda kendilerine ihtivaçlan luğumu alamadım ve alamamak S Millî Piyango Bugün oldukları halde) ikinci dîfa bü tayım. Dılekçe yaza yaza da u çekiliyor vük merkezlerde öğretmpne ge sandım. Biz llkokul öğretmenle E riyle ilgilenen yokmu? Eğer biz E reği olmayan okullara ahnd'lat Mıllî Pıyangonun 7 Şubat çeBu ayncalı tutum kutsal uğra ler insandan sayılmıyorsak a S kıh^i bugun saat 13.30 da ANçıkça söylensm. Personel Kanu Z KARA'da yapılacak, ikramıye şının eşiğinde yüreğı öğretrne aş kı ile tutuşan benim eıbi genç nucu beklıye, gözlüye dizden ve s kazanan numaralar bu gece sagözden olduk, hiç olmazsa hak E at 23 ten sonra ANKARA Radbir öğretmeni mcitmektedir. kımızı bari alalım. E yosu ile yaymlanacaktır. tsim ve adresi tnahtuz ÇORUM = Haydarpaşa Kan Bankası Uluslararası nitelik kazandı "İstasyon evi,, Beseri Menseli tedavi edici maddelerin teatisi için referans verilen Haydarpasa Nümune Hastanesı Kan Bankası. uluslararası nitelik kazanmıştır. Avrupa konseyı tarafından hazırlanıp Sağlık Bakanlığmca da, kabul edilen statuye gore Avrupa ile Turkiye arasmdaki kan yardımlaşmasmda bu merkezı, tam kan ve antiserumlar konusunda gerekli teknik belgeyi doldurmaya yetkili kılmaktadır. Öte yandan Ankara Kızılay Kan Merkezıne de kan ürunlerı ile ilgıh belgelerı doldurma yetkısı venlmıştır. Prof. SAVCI Şu anda bir tadile gitmek, Anayasanın başına yeni sıkıntılar getirir. zene lokacak Yüksek Hâkimler Ku ruluna kısmen olsun, meselâ Cumhurbaşkanı gibi vâsıtah olarak mil let tarafından seçilmesini sağlamak ve müesseseye bir otorite vermektir. Yargıtay Ceza Genel Kurulunda duruşmayı kabul etmemiş Adalet Bakanı rahmetli Mahmut Esat Boz kurt, düştükten sonra çektiğı vıcdan âzâbını Meclis kürsüsünden «Bin lira için Hukuk Genel Kurulunda duruşma oluyor da, bir can, bir hürriyet için Ceza Genel Kurulunda duruşma kabul edilmiyor» diye yanıp yakılmıştı. «Her kim kl kendi tarafmdan tamam olan şeyi bozmağa çalışırsa, çalışması mer Gemlik yolcu vapuru dun sabah Bandırmaya gıderken, çalışır vazıyette fakat terkedilmiş bır balıkçı motoru bulmuştur. Saat 9 sıralannda bulunan motorun durumu telsızle hemen Emniyet ve Liman makamlarına bıldırilmiştir. îsmınin Selma olduğu ve bir yerinde Mustafa Pamuk yazıh olan motorun tahkikat sonunda Kumkapıdan hareket ettiği öğrenilmıstir. Emniyet ve Liman makamları tahkikata devam etmektedirler. GemSik terkedilmiş bir balıkçı motoru buldıı Lumbago, Siyatık ve Romatizma ağrılarına karşı Ankara sinemalarında karaborsacılar basrolde... Başkent Ankaramızın Yenişehirdeki sinemalaruıa kara\ borsacıhk yavaş yavaş yayılmaktadır Her seans için 10 S bilet sctan bir karaborsacı günde 100 ayda ise tam 3000 liralık gyarimeşru bir kazanç yolu elde etmektedir. Bunlar vasati olup daha çok kazananlar dahi vardır. Biçare ' Ankarahlara da alâkalıların ilgisuliğinden yıizde yüz zamlı bilet ücreti ödemek külfeti yüklenmektedir. Bu hesaplan ezbere olmayıp Mehmet Ersoy isimli bir karaborsacıyla kıırduğum ahbaplık ve iiç gün yaptığım devamlı gözlem neticesinde elde etmiş bulunuyorum. Sadece gelip geçenleri seyreden resmî elbiseli tek zabıta memuru bu îşi önlemeye yetmemektedir. Biz Ankaralılar duman bacayı sarmadan. İstanbul gibi gangren olmadan gereken ilı giyi ve alınacak tedbirleri bekliyoruz » Ahmet TURAN < Y. Mühendis Ankara i ^^^ . VEFAT Tokat eşrafından Kaymakam Nazım Kuraloğlu ve Saime'nin oğulları. Fikret Kuraloğlunun sevgili eşi, Enver ve Leman Kuraloğlu'nun kardeşi Mürvet Oğuzsoy, Servet Volkan ve Necdet Köknar'ın enişteleri, merhum Sedat OŞuzsoy ve Kemal Volkan'ın bacanağı, Mehmet Minez'in davısı, Faika Kocaer, Surayi Devlet âzası merhum İhsan Kaynak, Mümtaz Kavnak, Hatemı Şahinoğlunun yeğenleri, Ziraat Yuksek Iühendisi ve Kocaeli Teknik Ziraat Müdürü Şehirde yeni ahır açmak yasaklandı Halk sağlığı yönünden büyük tehlike kaynağı olan 2000 ahırın şehir dışma çıkanlması konusunda dün Vilâyet'te yapılan toplantıda, yeniden ahır açılmasına izin verılmemesi ve imar plârunda mandra için ahırlar için yer ayrüması kararlaştırılmıştır. Hajrancılık kooperatif ve derneklerine şehir dışında yapılacak tesisler içjn kredi sağlanması ve kararm uygulanması içüı gerekli kanunî müeyyidelerin hazırlanması gayesiyle Ankara'ya bir heyet gönderilmesi de karar altına almmıştır. E Hapishaneden İsparta = Valisine bir rica E E E E E E E E E S E E E = 12.11.1966 tarihinde bir suçtan do layı hükümlü olarak cezaevine gir dim. Jş yerim olan Gül Pavyon, Va li tarafından kapandı. 3 çocuğumla ailem dışarda sefalet içerisinde dük kânda bir hâdise olmadığı halde ve 45 seneden beri işletmede olan bu yerin açılması için iş ortağım olan Ağa Gence devretüğim halde müsaade verilmedi. Burada çahşan işçilerin mağdur olmamaları için ilgüenmenizi rica ederim. Hasan Çelik Merkez Cezaevi İsparta Niyazi Kuraloğlu 6.2.1967 günü vefat etmiştir. Cenazesi 7.2.1967 günü ikindi namazından sonra Şisli Camiinden alınarak Edirnekapıdakl ŞehiUiğe defnedilecektir. ALESt tCumhurıyet: 1352) Sami Kohen baba oldu 4 saat ara ile günde 3 adet alınabiîir FAYDALIDIR E Ş lnın ııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuuııuııuıııııııııuıuuııııuır. Milliyet gazetesinden Samı KOHEN'in bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştır. Arkadaşımu ve eşini tebrik eder, yavruya uzun ömurler dıleru.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog