Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CIJMHURİYET 7 Şubat 1967 SAHİFE ÜQ AJANSLAR * RADYOLAR ENDOXEZYA'LI PARAŞÜT BİRLİKLERİ ALÂRMDA 11 YILDIR LONDRA'YA GELEN İLK KREMLİNLİ Kosigin Londra'da H. Wilson'la buluştu Eski işçi Ana konular Doğu Batı üişkileri, Vietnam, Avrupanın güvenliği, Birleşmiş Milletlenn masraf larınuı karşılanması ve dünyanın karışıklık çıkan bölgeleri üzerinde cereyan edecekse de eski bir fabrıka işçisi olan Kosigin, Ingiliz endüstrisi liderleri ve işçileriy le de görüşme arzusunda bulunmuştur. tngiltere, Sovyetler Birliğine ihracatını Sovyetler Birüğimn yap tığı 129 müyon sterlinlik ithalâta karşı 50 milyon sterline çıkarmak istemektedir. Ticarî görüşmelerde daha çok tngilterenin Sovyetler Birligınde bir araba ve otobüs fabrikası inşa etmesi teklifi söz konusu olacaktır. SUKARNO JAPONYA'YA KAÇACAKMIŞ.. CAKARTA, (a.a.) ükumet taraftarı bir gazete, Endonezya Cnmhurbaşkam Sukamo'nun üçüncü eşi Ratna Sari Dewi'ye, Sukarno'yu 24 şubatta Endonezya'dan Tokyo'ya kaçırması için Japon Komünist Partisinin yardım ettiğini öne sürmüştür. Gazetenin Tokyo mnhabiri, Sukamo'nun eskiden hostes olan Japon eşinin bu ay içinde beklediği ilk çocuğunu dünyaya getirmek üzere gittiği Tokyo'da, Japon Komünist Partisi ile temasa geçtiğini haber vermiştir. Honoi Bobert Kennedy'ye yapmış NEW YORK (a.a.) ewsweek» dergisine göre, Senatör Robert Kennedy, Paris'te iken Hanoi'den banş görüşmeleri Iıakkında Amerika Birleşik Devletlerinin çeşitli kanallardan simdiye kadar aldıgı tekliflerin en aynntıhsını almıştır. Newsweek, Kuzey Vietnam'ın Robert Kennedy'ye Amerikamn Kuzey Vietnam bombardımanlarını durdurmasından sonra üç safhada olmak üzere Vietnam'da barışm sağlanması için müzakerelere hazır olduğunu bildirdiğini yazmaktadır. Dergi muhteviyat ve ayrıntı yönünden Paris mesajının Amerika' nın çeşitli kanallardan bugü.ne kadar almış olduklannın en önemlisi olduğunu belirtmektedir. hadiseler arasında Cesaret lâzım izde devlet ücret bak> mından en fena ıpatronP J dur. Yani en az para ve^ rir. Fakat bir kişinin göreceği işi yerine göre 2 5 1 0 kişiye gördürür. Devlet işletmeleri en pahalı işletmelerdir. Bir kere devlet dairesi her an siyasî tazyike maruz bir kapıdır. Ekonomik ve rasyonel işletmecilik mülâhazası siyasî ve «hikmeti hükümet» mülâhazalanndan sonra gelir ve çok defa ihmal edilir. Böyle olunca devlet masraflannda «israf» lar olur. Yani lüzumsuz para harcamr. Bunlan her zaman sayıp dökeriz. Yapanlar da bunu bilir; ama gene bundan kaçmamazlar. Her sene devlet bütçesi pahalılık nisbetinin çok üstünde artış kaydeder. Bunlar sadece kalkınmanın icaplan değildir. Pahahlıktan doğanlart, doğmıyanları vardır; ama biitçe arttıkça yük artar. Devletin piyasaya sürdüfü her lirarun karşılıfı bir liralık «madde» bulunmazsa hayat pahalılanır. Bn her zaman enflâsyon sayılmaz. Devlet bütceleri ve hazine mua melâtında bu enflâsyonu kontrol edecek mekanizmalar vardır veya olmalıdır. Bizde devlet bütçesi hep artmak isitidadında olmustur. Bu da hayatı pahalılandırmıştır. Hayat pahalılığı ücretleri arttırmıştır. Bunu ı bilince yapılacak şey masraflan kısmak, hiç değilse oldu^u yerde bırakmaktır. Bunu hiç bir hüküı»*"• vapamamıştır. Halbuki ekonomisini sağa bağlatnak istiyen hükümetler sıkıntılı da olsa bu yola gitmelidir. Seçimle işbaşına gelen hükümetler bu yolu tutmak isterlerse seçira devresinin ilk senelerinde harekete geçerler. îngilterede tşçi Partisi böyle vapmıstır. Tani sıkıntıyı öne almış, ilerideki secim tarihine kadar aldığı tedbirlerin müspet neticelerini gnstererek bu sıkıcı tedbirlerin haklı ve faydalı olduguna ispata çalışmıştır. Bizde maalesef devlet işleri rasyonel bir hale getirilememiştir. Devlet Personel Kanunu isletmenin is giicünü ekonomik ve rasyonel hale sokmak için çıkarılmış bir vasıtadır. Fakat tatbik edilememiştir. Çünkü Türkiyede ilmî hir devlet daireleri manzumesi knrulamamıştır. Bütün devlet müesseseleri plânsız ve eskiye yamamak suretiyle idame edilmek tedir. Bu bir sakat istir ve sakatlığı bütün millî hayatunıza tesir etmektedir. Evimin önündeki bir buçuk metrelik bir kaldınmın tamiri için, resmî bir dairenin gönder» diği ekipi seyrettim. Üç tonluk bir kamyonun içinde on ısçl vardı. Bunlardan yalnız birisi zaman zaman calışıyor, ötekiier kendi yapacakları ise sıra s^elmesini bekliyorlardı Merak edip sordum. bir tamir ekipinin nizamen 10 kisi olduğunu öğrendim. Halbuki bu iş bir şoför olmak üzere yalnız ik) kişi tarafından yapılabilirdi. Hep işlerimiz böyledir. Ve lslerin gecikmesine sebep bütün bu kalabalık mekanizmadaki çarkları dolaşmak zaruretidir. Evvelâ işe Maliye Bakanlığı 1le ekonomi işlerini birleştirmekle baslamak lâzımdır. Ondan sonra bütün bütçelerfl hepimi7in miisamaha ile kattığımız hatır trönül masraflannı ortadan kaldırmak gerekir. Bu söylendigi kadar kolay iş degildir. Bazan Malive Bakanının lasını da yiyebilir; ama Basvekil onu tutarsa «tasarruf» zihniyeti hâkim olur. Lüzumsuz veya reri bırakılması mümkün masraflan merhametsizce silmek lâzımdır. Devlet vatırımlannın bir kısmını hususi sektöre vaptırmak da mümkündür Bunun için hir taraftan hükümetlerde ve bir tasım devlet memurlannda görülen hususî sektör düşmanlı* ortadan kalkmah, hususî sektörde de yalnız çok kâr çetiren yatırımlar vapıp çabucak amorti etmek hevesi terkedilmelidir. Bütçe gelirlerini şişirecek ve vergilere, fiyatlara zam yapacak yerde masraflan biraz kısmak, vergi tahsilâtını kolavlaştmp arttırmak. ücret zamlannı mnayven esaslara baelamak. istihsali arttırmayı teşvik etmek, ücret ve fiyat politikasını. ovnak parti politikasının tesirinden kurtarmak, Türkiyevi tam rahata ve istiknu ra kavuşturmasa bile, hayat pahahhğını durdurabilir. Hiç değilse normal çıkışm üstüne fırlatmaz. Ve piya'sada istikran sağlar. Şu eksik artık tedbir ve naslhatleri buraya dökerken. bunlan bizden çok iyi bilen kimselerin hü kümet mekanizmasmda bulunduğuna inanmaktayız. Ne var ki bun lar ekseriya inançlannı ve bilçilerini müdafaa edecek verde rüzeâra göre dümen kullanmavı tercih etmektedirler. Onun için de is bizim gibi bu işleri valan vanlıs bilenlerin kalemine düşmektedir Türkivede fikrinin ve bil?isinin cesaretini tek başına gösterecekler üreyip çoğalmadıkça bu bocalamalar artacak ve zaman zaman bir Atatürkün çıkıp bizi kurtarması hasreti dinmeden sürüp eidecektir. Ama Atatürkler her sıkışık zamanda çıkıverse idi, «Atatürk» bn kadar büyük adam obnazdı. Bir memleket alelâde evlâtlannın ^avretivle kendini idarevi başaramadıkça sıkmtıdan sıkıntıva düsmekten ve o sebeple de bir dâhi eelmesine dua etmekten kendini kurtaramaz. B. FELEK ıbns sorunn tizerinde alacagı önemli kararlar Türkiyeyi dogrudan ilgiIendirecek Yunan Kraliyet Konseyinin toplantılan, nihayet dün başlamıstır. Kraliyet Konseyi. bir anayasa kuruluşu değildir. Memleketin nâzik sonınlarının görüşüldüğü, siyasi parti genel başkanlanyla hayatta olan eskl Başbakanlann "katıldıklan geleneksel bir istişarî konseyden ibarettir. Kraliyet Konseyi toplantılarına, özellikle, yetkili siyasî hükumetlerin şimdiki gibi iş başında 11 yıldır bulunmadıklan devrelerde baş63 yaşındaki Sovyet Başbakanı, vurnlmaktadır. Kral, hakem ro1956 dan bu yana İngiltereyi zilünü oynar. yaret eden ilk Kremlin lideridir. Yunan kamu oyn, tartışmalı 1936 da Bulganin ve Kruçef İngilKraliyet Konseyi konusunda tereye bir ziyarette bulunmuşlarikiye bölünmüştür: Muhalit olanlar (solcnlar) ge I dı. leneksel kuruluşun Krala ek • Kosigin'in Gatwick hava alanına inişinden tibaren kendisini yetki ve imtiyazlar veren niteIngiliz ve Sovyet gzli ajanları koİiğine dikkati çeker, bu monarruyacaklardır. Ingilterede bir yaşik teamülün lüzumsuzlugunu, bancı hükümet lideri için ilk deanayasaya aykınlıgını belirtirla bu kadar sıkı güvenlik tedbirler. Savnnnculan (Merkeı ve sag leri alınmaktadır. cılar) da derler ki: «Anayasaya göre Kral, gerek siyasî parti Uderleriyle, gerekse memleketin diğer kalbnr üstü kişileriyie ayn ayrı istişarî görüşmeler yapabileceğine çöre, liiıumn halinde hepsini bir ynvarlak masa başına toplayabilir.» Aslında, Papandren'nnn da BEELİN, (a.a) belirttigi gibi, bütün siyasî paromanya, Baıı Almanya ile ti liderleri taanr bulunduğun» diplomatik ilişkiler korma göre, Kraliyet Konseyi millî ikarannı protesto mahiyetin radenin temsil edildigi bir kude saydığı Doğu Berlin konferulustur. Kıbrıs sorununda parransını, boykot edeceğini açıkla tiler üütü politikayı daima desteklemiş olan Makarios da, roıştır. Büindiği gıbi, Varşova Paktı Dışişleri Bakanlarının Do Kraliyet toplantısına karşı çıkğu Berlinde toplanacaklan yomamıştır. lundaki haberlerin ortava Ç'kKraliyet Konseyi Kıbrıs sorumasiyle birlikte, Romanyanın nn senel çerçevesi içinde Çek toplantıya katılıp katılmıyacağı silâblan ile ikili görüsmeleri sorusu da zihinlerde dolaşmtya ele alacak. başlamış, çeşitli tahminler iten Makarios, bir kaçakçıymışçasürülmüştü. sına Kıbns'a gizlice soktuğu Çek silâhları açısından Kraliyet Romanya Dışişleri Bakanı Konseyine kendisinin sorguya Manescu, Doğu Almanya'nın dü çekileceği bir mahkeme gözüyzenlediği toplantıya katılamıyale baktığmdan, toplantılann bicağını, 4 günlük bir ziyaret için rinci kısmına katılmayacaktır. Belçikaya gideceğini bugun res Toplantılann ikinci kısmında men bildirmiştir. Bakanın yeri da mayısa kadar görevde kalane bir başkasının konferansa ka cak Paraskevopnlos hükumetitılıp katılmıyacağı ıse belirtılne Türkiye ile ilgili görfişmelememektedir. re 1966 aralık ayında bırakıldığı yerden büyflkelçiler katında devam yetkisi, direktifi verilmesi bekleniyor. Arkasından da Ankaraya resmî bir dâvet mektubn gönderilebilir. İkili görfişmelere devam kaADDİS ABABA, (AP) rarı, ancak Tunanistanın iki | abeşistan Imparatoru Haile ana partisi, Merkeı Birliği ve Salasie'nin şubat ayı içinERE'nin onayı ile alınabilir. I de Sovyetler Birligini ziyaParaskevopnlos hfikuraetinin ret edeceği bir hükumet bildihazırlayacagı mayıs genel serisinde açıklanmıstır. çimleri iki partiden birini iktiBildiride ziyaret süresi belirdara getireceğine göre, Türkiye tilmemiş, sadece bunun iki ilâ bakımından, bilmediğimiz başdört gün arasıncla olacağı söykaca bir mahzuru yoksa, ikiii lenmistir. görüsmelere devam etmemek iHaile Salassie'nin Rusya ziyaçin ciddî bir sebep göremiyoreti, gelecek bafta Birleşik Aruz. merikaya yapacagı ziyareti taNe var ki, Atinadan gelecek kip edecektir. tmparator, Rusresmî dâvete Türkiyenin vereyayı ilk defa 1958 yılında ziyaceği cevap, herşeyden önce ret etmişti. Kraliyet Konseyinin Çek silâhl;:rı konusundaki tutnmuna bafcÇİĞDEM HEKİMOĞLU lı olacaktır. Eçer Makarios, Çek ile silâhlarını Kıbnstan dısarı çıDiştabibi ksrmafa, hiç deçiise Birlesmis NADİR AKBULVT Milletler Barış Gflcüne teslime Nişanlandılar. zorlanamazsa, ikili görüsmelere 621967 Yuva 77 ve ona b3ğlanan ümitlere ebediven veda etmek gerekecektir. I IZMIR Kayhan SAGLAMER I J Cumhurıyet 1350 Kıroliyet Konseyi tONDRA, (a.a. • Radyolar) Sovyetler Birliği Başbakanı Aleksi Kosigin diin İngiltereye gelmiş ve Harold Wilson tarafından karşılanmıştır. Kosigin, Ingütere Başbakanı Harold Wilson ile çeşitli dünya sorunlanna değinen beş restnl görüşme yapacaktır. Siyasi gözlemciler iki Başbalıan arasındaki görüşmelerin esasını ticarî konuların teşkil edeceğini, zira bu konuda üçüncü bir tarafa ihtiyaç duyulmaksızın karara varılabilecegini belirtmektedirler. I H! M Romanya, Doğu Berlin toplantısını boykol etli Yukanda görülen Mek sikah, 28 yaşındaki köylü kadın Maria Ortiz, beşiz doğurmuş ve böylece çocuklannın sayısı âniden üçten, sekize yükselmiştir. Daha önce, üç, beş ve iki yaşlarında üç oğlu olan Maria'nın, beş kra birden dünyaya gelmiştir. Beşiz lerden biri, doğumdan sonra hastalanarak Ölmüş ve dört kız kalmıştır. Resimde, Meksikalı Maria Ortiz, kocası ve çocuklan ile birlikte, yanda ise New Yorklu Ilarris ailesi, dördüzlerinin doğıımundan sonra görülüyor. Beşizler... dördüzler Komünistlerin Bayan Sukarno' ya 1965 komünist darbe teşebbüsüne karışmakla suçlanan ve Başkanlıktan istifası istenen Sukarno'yu Japonya'ya kaçırmak için yardım ettikleri söylenmektedir. Gazetenin Tokyo muhabiri, Japon Dışişleri Bakanlığınm Sukarno'nun kaçmlması plânmdan haberdar olmadığını söylediğini bildirmiştir. Paralar öte yandan Sukamo'nun Tokyo'da iki milyon Amerikan dolârından fazla parası olduğu ve bu parayı halen suiistimal suçuyla ıdama mahkum edilmiş bulunan eski Endonezya Merkez Bankası Müdürü Yusuf Musa Dalam'ın başında bulunduğu bir otomobil lâstiği isinden kazandığı söylenmektedir. Gazete, Sukamo'nun Amsterdam'da da iki buçuk milyon dolâr parası olduğunu haber vermektedir. Sukamo'nun dördüncü karısı olan Japon asılh genç ve güzel Harjati'nin Sukarno'dan boşanmak için teşebbüse geçtiğini yazan gazete, Harjati'nin Sukamo'nun kendisine tahsis ettiği lüks malikâneden Cakarta banliyölerinde mütevazı bir eve taşındığını bildirmiştir. Alârm Bu arada resmî Antara Haber Ajansı, Endonezya ordusu paraşütçü komandolarına alârm verildiğini ve bu kuvvetin Endonezya'nın ikili yönetimine son vermek üzere hazır bekledigini haber vermiştir. öte yandan binlerce Endonezyalı öğrenci dün yine Cakarts Üniversitesinin önünde gösteri düzenlemisler ve Sukamo'nun Başkanlıktan azledilerek komünist darbe teşebbüsüne katılma suçuyla yargılanması yolundaki taleplerini tekrarlamışlardır. Hanoi'nin teklifinde birinci safhayı Amerika Kuzey Vietnam ilişkilerinin karşılıkli görüşülmesi teşkil etmektedir. İkinci safhada ise, Hanoi Amerika'nın Güney Vietnam'da gelecekte oynayacağı rol konusun da karara varma müzakereleri yer almaktadır. Senatör Robert Kennedy on gün süren Avrupa gezisinden Cumartesi günü Amerikaya dön tnüştür. Amerika'ya gelişinde, Robert Kennedy, önümüzdeki haftalann Vietnam banş teşebbüsleri için oldukça kritik geçecegini söylemis, fakat Hanoi' nin teklifinden söz etmemistir. Newsweek, mesajı senatör Robert Kennedy'ye Fransız bükumetinin ilettiğini öne sürmektedir. Dergi Washington'un mesajı Fransa'nm bir mütalâası olarak kabul ettiğini, Fransız yetkililerin ise teklifin Hanoi'den geldiğini ve Hanoi'nin tâviz ver» meden «Dört maddelik» ilk teklifinden vazgeçmesini söylediğini belirttiklerini yazmaktadır. Safhalar R Komarek «sn^lnyum» WELLESLEY, (AJ».) asusluk yaptığı suçu ile Çekoslovakyada sekiz yıl hapse mahkum edilmişken serbest bırakılan Kazan • "iomarek dün «kısmen suçlu» olduğunu söylemiştir. Fakat Komarek suç teşkil eden faaliyetlerinin neler olduğunu söylemekton kaçınmış, «Sanırsam herhangi bir acıklamada bulunmadan önce Dışişleri Bakanufi fle görüşmem gerek» demiştir. Komarek'in «kısmen suçlu» olduğu hakkındaki sözleri için bir yakını «Doçru söylemis olması muhtemeldir. Bazı faaliyetlerde bulunduğu ve bazı kimseleri Çe koslovakya dışına kaçırdığı anlaşılmaktadır. Bununla ilgili bazı diğer faaliyetlerde de bulunmos olabilir» demiştir. C u: Vietkong, tuttuğn kadın gazeteciyi serbest bırakfı Kabeş İmparaioru Rusya'ya gideeek H ÇOIAZ VAKTİNİZ KALDI 10 Şubat 1967 UJ SATGON, (AP) I ç hafta önce esrarengiz bir I şekilde ortadan kaybolan kadın gazeteci Michele Ray dün sabah, kendisini esir eden Vietkonç çetecileri tarafından serbest bırakılmıştır. Üzerinde Vietkong çetecilerinin giydikleri siyah bir pijama bulunan kadın gazeteci 21 günlük esaret hayatından, daha zayıf olmakla beraber tam sıhhatte dönmüştür. Eski bir kapak kızı olan ve Vietnamda serbest gazetecilik yapan Fransız asıllı Michele Ray, kendisini ileri hatlardan getiren belikopterden inerken gülümsemiş ve bekleyen muhabirler ve foto muhabirleri arasındaki tanıdıklannın boyunlanna sanlmıştır. Bayan Ray'ın 17 ocak gününden beri devam eden esareti sırasında 96 kilometre yol yürümüş olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu mesafe esir edildigi yer ile serbest bırakıldığı yer arasındaki mesafedir. Michele Ray serbest bırakıldıktan sonra bir Amerikan ileri karakoluna ulaşmış ve oradan da helikopterle buraya getirilmiştir. Kadın gazeteci, başından geçenler hakkmda konuşmayı reddetmiştir. Yalnız «Kendimi çok iyi hissediyorum» demiştir. Bayan Ray'in buraya gelişinde hazır bulunan istihbarat subaylan da kendisini bedenen mükemmel durumda bulduklarını söylemişlerdir. Michele Ray hakkmda ne gibi bir işlem yapılacağı sorulduğunda, Birinci Amerikan Tümeni sözcüsü «Hâlâ gazeteci hüviyetine sahiptir, istediği yere gitmekte serbesttir» demiştir. VEFAT Bahriye albaylanndan merhum Hasan Tahsin Beyin ve merhume Fatma Zehra Hanımın kraları, Albay Suphi Ertan'ın kardesi merhum Orhan ügın'ın eşi Hgen Ilgmin annesi, Oktav Ertan. Semra Er. tan'ın halalan ve Mükerrem Ertan'ın eörümcesi EDİBE ERTAN hannnefendi tutulduğu amansız hastahktan kurtulamıvarak 6/ 2/1967 tarihinde Hakkın rah. metine kavuşmuştur. Cenazesi 7/2/1967 salı eünü (bugün) öğle namazını müteakip Üsküdar Doğancılar camiinden alınarak Karacaahmetteki aile kabristanma defnedilecektir. Tann rahmet eyleye. ERTANLAR (Cumhuriyet: 1355) 96 kilometre < N U U. şubelerimize tasarruflarını yatıranlar BAHAR ÇEKİLİŞİNDE 4 Acı 8ir Kayıp Remzlye Bengisu'nun sevglli eşi, Nedret Bengisu ve Nevta Kınay'ın kıymetli babaları, Ord. Prol. Dr. Naci Bengisu'nun ağabeyl, Dr. Burhan, Rıdvan, Büş ran, Kenan. Dr. Ünal, Tosun. Kadri Bengisu ve Ayse] Okur'un amcaları. Yılmaz Kınay'ın ve Sevlm Bengisu'nun kayınpeder leri, Emekli Alb. Kenan, Burhan Kutay ve Perihan Alpay'ın enişteleri Gümriik Muayene Başmemurlugundan emekli ve Kızılayın İstanbul Müdürlüğü eski men suplarından SAYIN DOKÎCR VE ECMCILARA APARTMAN DAİRESİ Dronsit grip soğuk algınlığı öksürüklerinde ı A D E T 100.000 25.000 10.000 5.000 LİRA VEFAT 00 Merhum Hacı Halil Efendl ve merhume Hacı Hafize Hanımm kızı, merhum Öraer Tosun Be yin zevcesi, Petrol Oflsi Kuru çesme Deposu Müdürü Orhan Tosyalıoğlu, merhum Nuri Tosyalıoğlu Nahide Süberk, Şahinde Topiunun annelerl, öğretmen Seher Tosyalıoğlu, Remzi Süberk, Tahsin Toplu'nun kayınvalidelerl, Nurten Demiriiren, Dilek Gürlerln anneanncleri, Cavide Erol, Erdal Tosyalıoğlu'nun babaanneleri, Orhan Demirüren ve Yük sel Gürlerin büyükkayınvalldeleri, Futbol Federasyonu tstanbul mümessili Remzl Tosyalıoğlu, Ahmet Tosyalıoğlu'nun yengelerl, Hatice Tosyalıoğlu'nun eltisi, Feza Deroirürenin netıesi M. Mümtaz Bengisu 6.2.1967 Pazartesi günü Hakkın rahmetlne kavuşmuştur. Cenazes! 7.2.1967 Salı günü (bugün) öğle namazından sonra Fatih camiinden kaldırılarak Edlrnekapı Şehitliğindeki ailc mezarhğına defnedilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. Ailesi Cummuriyet 1362 gayakodinc Öksuruk Surubu 5 « Olmak üzere CEM'AN 225 000 lira tutarmda çeşitli para ikramiyelerini kazanabiljrler ffhtstafiı fUu2ab Jtâç Sanaijü Jl. $. Radar Reklâm: 121/1347 Bir Reklâm Ajansının RADYO ve SİNEMA servisini yönetebilecek yüksek tahsilli, daha önceden bu işle meşgul olmuş TEGRÜBELİ BİR ELEMAN aluıacaktır. İsteklilerin bir fotoŞraflannı havi hâl tercümeleri ile P.K. 89 Sirkeci, İstanbul adresine müracaatları rica olunur. Müraca^tlar gizli tutulacaktır. Cumhuriyet 1359 ANADOLU BANKASI Feza /1366 AGI BİR KAYIP Kıymetli mesal arkadaşımız iyilik seven insanı kâmil TEŞEKKÜR Alle büyüğümüz rahmetll ZEYNEP TOSYA Rahraetl Ranmana kavuşmuştur. Merhumcnin cenazesi 7^.967 (bu gün) öğle namazını müteakıp Sinan Paşa camiinden kaldırılarak Yahya Efendl kabristanındakl alle makberesine defnedüeeektir. Mevlâ garlkl rahmet eyleye. Ailesi Cumhuriyet 1342 FAZIL TEKELİ Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 7.2.1967 Salı günü Şişli camiinden kaldırılarak Zincir llkuyu aile kabristanlığına tevdi edilecektir. Rederli aileslne başsağlığı dlleriz. TCOD bnat tnşaat I.Grop Müdürlüğü Cumhuriyet 1310 ATALAY AKAN'ın vakitsiz ölümü dolayısiyle gerek evimize gerek cenaze törenine bizzat gelerek, gerekse telefon ve telgrafla acımızı paylaşan, blzl teselli eden bilcümle akraba ve dostlarımıza en samlml te çekkürlerimizi sunarız. Akan ailesi Cumhuriyet 1346
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog